Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Lỗ Xá, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm về dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Tin hoạt động

 Văn bản hướng dẫn


 GÓP Ý VÀO DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

---------------------------------

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai công tác nghiên cứu xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, đoàn thể theo quy trình xây dựng văn bản pháp luật, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân thông qua cổng thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản dự thảo này trên trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam để lấy ý kiến nhân dân trong vòng 45 ngày trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Mọi ý kiến góp ý vào bản dự thảo xin gửi về:
 Ban Tuyên Giáo, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội.
Hoặc ý kiến góp ý trực tiếp gửi về địa chỉ Email: takinhbac@yahoo.com.vn

--------------------------------------------------------------------

       THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Số:        /QĐ-TTg                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                              Hà Nội, ngày     tháng     năm 2010

                DỰ THẢO LẦN 2

 

                                                          QUYẾT ĐỊNH

                  Phê duyệt “Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”

_______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (ngày 2 tháng 12 năm 2003) - Chương trình ưu tiên MT.GP10 “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường quốc gia”.

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây :

 

I. QUAN ĐIỂM

1. Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là cơ sở quan trọng để phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường theo phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tạo điều kiện triển khai các hoạt động huy động nguồn lực trong nhân dân thực hiện sự nghiệp bảo vệ môi trường. Phương châm thực hiện là tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành vi tích cực của các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường là chương trình, bao gồm những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên truyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường, cũng như cam kết của Việt Nam về bảo vệ môi trường với quốc tế.

3. Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường không thay thế các chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch hiện có, mà là căn cứ cụ thể hóa Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2020, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến 2010 và định hướng đến năm 2020, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam). 

4. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp có tránh nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

II. ĐỊNH HƯỚNG

1. Sự nghiệp bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân, do dân, vì dân phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật đi đôi với việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi người và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm truyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và môi trường theo phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra" và quy định của pháp luật.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đưa nhiệm vụ này trở thành chương trình tổng thể của Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

 

III. MỤC TIÊU

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn dân từ mỗi cá nhân, hộ gia đình đến cộng đồng dân cư; tổ chức duy trì thường xuyên hoạt động phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo đảm khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm cân bằng sinh thái; bảo vệ tốt môi trường sống cho mọi người dân đều được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực do Nhà nước quy định để đất nước phát triển bền vững.

2. Phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực, chủ động của mỗi người dân tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như xây dựng các quy chế, quy ước của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác bảo vệ môi trường và sống thân thiện với môi trường.

3. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức, hướng dẫn nhân dân tham gia bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; Tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, các khu dân cư đông đúc ở các thành phố lớn và một số vùng nông thôn; cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ ao, kênh mương; ứng cứu và khắc phục có hiệu quả sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra, bảo vệ được các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và bảo tồn sự đa dạng sinh học.

4. Tạo điều kiện duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với chính quyền; nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai và biến đổi khí hậu bất lợi đối với môi trường;

 

IV. NHIỆM VỤ

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.  

a) Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong quá trình  tổ chức các hoạt động kinh doanh, sản xuất, canh tác nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản … cùng các hoạt động khác để phát triển kinh tế và triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trên tinh thần quán triệt quan điểm: Bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên, lâu dài; coi phòng ngừa là chính, kết hợp với xử lý và kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường; tiến hành có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp các giải pháp về khoa học, công nghệ với tăng cường quản lý nhà nước, thể chế, pháp luật đi đôi với việc phát huy nội lực bằng các giải pháp xã hội hoá bảo vệ môi trường, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tính tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các quy chế, quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên phù hợp với quy định của pháp luật.

Nêu đề xuất, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để động viên, tôn vinh tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động toàn dân bảo vệ môi trường.

3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của nhân dân, của các tổ chức đoàn thể góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước trong việc thực thi chức năng quản lý, bảo vệ môi trường, tài nguyên.

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt là các tổ chức ở cơ sở thường xuyên lắng nghe và thu thập ý kiến của nhân dân, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương trong thực thi chính sách, pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc lấy ý kiến nhân dân tham gia vào các báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường đối với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến cộng đồng dân cư; vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước về thuế, phí và các khoản thu khác liên quan đến môi trường của trung ương, địa phương.

b) Vận động nhân dân xây dựng các mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường về hệ thống tự quản tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và nhân rộng các điển hình đó. Phối hợp với chính quyền thành lập các nhóm bảo vệ môi trường và tự quản lý, giám sát việc sử dụng tài nguyên ở địa phương.

          4. Tăng cường, mở rộng đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường và tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột lợi ích về môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. công bố công khai hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm tạo dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

Vận động đồng bào ở trong nước và ngoài nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, khắc phục thiên tai, sự cố môi trường đặc biệt là việc cung ứng, cải thiện các phúc lợi, dịch vụ xã hội về môi trường, vệ sinh, sử dụng nước sạch, chăm sóc sức khoẻ v.v...

5. Thực hiện kinh tế hóa, xã hội hoá ngành tài nguyên và môi trường, đa dạng hoá các hình thức tổ chức, phương thức hoạt động; đặc biệt chú trọng phối hợp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chiến dịch, phong trào, cuộc vận động huy động toàn dân bảo vệ môi trường ở trong nước và thế giới. Xây dựng và áp dụng tiêu chí về môi trường trong quá trình thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và công tác  thi đua khen thưởng.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, đáp ứng các yêu cầu sự nghiệp bảo vệ môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, hạn chế các ảnh hưởng biến đổi khí hậu xấu của quá trình toàn cầu hoá tác động đến môi trường trong nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

6. Chính quyền các cấp cần phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai các giải pháp thực hiện những mục tiêu của Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và tổ chức các phong trào nhân dân bảo vệ môi trường.

7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp hàng năm xây dựng chương trình; phát động và duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Hình thành cơ chế về tổ chức và hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện, tổ chức giám sát nhân dân về bảo vệ môi trường trong các cơ quan, tổ chức, của Mặt trận, các đoàn thể ở Trung ương và địa phương; xây dựng chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường của Mặt trận và các tổ chức thành viên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.  Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường:

a)  Xây dựng tiêu chí và phối hợp lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường – tài nguyên với các phong trào, cuộc vận động quần chúng tham gia bảo vệ môi trường để đánh giá công tác bảo vệ môi trường của từng cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, gia đình, làng bản, khu phố, tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên; duy trì và phát triển giải thưởng về môi trường hàng năm. Đưa Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và vào tiêu chuẩn xét khen thưởng.

b)   Thông qua các phong trào, cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng, cảnh quan môi trường khu dân cư “Xanh, sạch, đẹp” và làm cho mọi người dân có ý thức, kiến thức sống thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; đấu tranh khắc phục các tệ nạn, tập tục, thói quen trong sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng xâm hại đến môi trường, tài nguyên.

c)  Phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường để khen thưởng, phổ biến, nhân rộng; xây dựng và thực hiện quy chế, quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. Đề cao trách nhiệm, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông hoạt động bảo vệ môi trường.

d)  Nghiên cứu, biên soạn tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn cho cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và những đối tượng do Mặt trận trực tiếp vận động để duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông môi trường tại các khu dân cư.

       2.  Giải pháp về tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách.

a)  Xây dựng, phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về cung cấp tài liệu, ấn phẩm và hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia để Mặt trận Tổ quốc và các thành viên đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông môi trường tại cộng đồng dân cư, tập huấn cán bộ các cấp và người trực tiếp vận động.

b)  Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lấy ý kiến nhân dân tham gia, góp ý vào các chủ trương, chính sách, pháp luật và báo cáo hiện trạng môi trường; đánh giá tác động môi trường đối với các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có liên quan đến cộng đồng khu dân cư.

c)  Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách để động viên tôn vinh tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

d)  Nâng cao trách nhiệm, năng lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị, Luật Bảo vệ môi trường và các Chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường.

       3.  Giải pháp về đầu tư và tài chính

a)  Đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, đa dạng hóa các nguồn đầu tư bảo vệ môi trường. Kinh phí để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường được huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau: vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, các nguồn vốn tài trợ, đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và những nguồn vốn hợp pháp khác;

b)  Nhà nước hỗ trợ tài chính cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn và tài trợ theo quy định của pháp luật cho các chương trình, dự án của Chương trình về các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dang sinh học, biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn; khuyến khích, vận động các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường

c)  Các dự án đầu tư bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh được hưởng chính sách ưu đãi tài chính. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan nhà nước hỗ trợ và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

  4. Phê duyệt về nguyên tắc 8 nhóm Chương trình mục tiêu và  chương trình chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chịu trách nhiệm xây dựng các đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí thực hiện nhóm chương trình mục tiêu được ngân sách nhà nước bảo đảm theo kế hoạch hoạt động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Chương trình :

1. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện Chương trình; định kỳ mỗi năm một lần tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện  các nội dung của Chương trình có liên quan đến ngành và địa phương; xây dựng và thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường của ngành và địa phương mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.           

                                                                       THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                                                  Nguyễn Tấn Dũng

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                                                

- Kiểm toán Nhà nước;  

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;                                                             

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Hành chính quốc gia;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cæng TT§T,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).A

Về đầu trang


Trang tiếp | Về đầu trang


 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 Đ/c Huỳnh Đảm
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam
 

Đ/c Vũ Trọng Kim
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2008

Làm việc với Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phát triển bền vững

Hội nghị liên tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân, bà con việt kiều  ở trong và ngoài nước hãy tham gia tích cực ủng hộ "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"

 

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI)

 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn