Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUỘC VẬN ĐỘNG 

"TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH"


  Các văn bản

Tin tức hoạt động


Hoằng Hóa với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Xã Đạo Đức hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới

Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng nông thôn ở Yên Đồng

Nam Phú phấn đấu về đích nông thôn mới

Yên Lợi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận phát huy “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Ðiện Biên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

MTTQ huyện Sơn Dương vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Hải Dương nhiều xã bứt phá về đích nông thôn mới

Kinh nghiệm và cách làm hay xã Đồng Yên  xây dựng nông thôn mới

MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc phát huy hiệu quả nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Đổi thay sau ba năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới

Hiệu quả từ xây dựng nông thôn mới ở Khánh Thiện

Minh Hạc nỗ lực xây dựng nông thôn mới

MTTQ xã Chu Hương với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Mỹ Thịnh xây dựng Nông thôn mới

Nam Thắng sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới

Khang Ninh tạo sự đồng thuận để xây dựng nông thôn mới

Xã Noong Luông chung sức xây dựng nông thôn mới

Yên Lập tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới

Cốc Sâu xây dựng nông thôn mới

MTTQ huyện Như Xuân tham gia xây dựng nông thôn mới

Thanh Thủy phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

MTTQ xã Liễn Sơn với chương trình xây dựng Nông thôn mới

Hương Nhượng phấn đấu về đích nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Cẩm Phả

Động lực quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới

Xã nông thôn mới Hoa Lộc

Cao Bằng: Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Hải Dương nhiều xã bứt phá về đích nông thôn mới

Sơn Nga: Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Xã Xuân Quỳ về đích nông thôn mới

Xã Mỹ Quới thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ xã Trí Quả chung sức xây dựng nông thôn mới

Bố Trạch (Quảng Bình): Phát động hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang: Triển khai CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"

Thành phố Thái Bình xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh

Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Nam xây dựng khu dân cư văn hoá

Tây Ninh: Tập huấn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nông thôn mới của dân, do dân…

Yên Dương với mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững

Ngân Sơn (Bắc Kạn) nâng cao sức lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Bình Dương

Thái Bình: Phát triển hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới, con người mới

Bắc Kạn triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”
Nam Toàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Lãng Ngâm xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Vai trò của tổ chức Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Bình:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ủy ban MTTQ huyện Cô Tô phát huy vai trò trong xây dựng Nông thôn mới.

MTTQ xã Hải Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội

MTTQ thị xã Sầm Sơn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Hải Lệ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Thuận Thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở Mường Chà

Tân Chi xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Kinh nghiệm xây dựng NTM ở xã Xuân Thượng

Song An nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hà Hiệu - điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc xã Thụy Văn: Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới

Nghĩa Đạo xã hội hóa xây dựng Nông thôn mới


Trang tiếp | Về đầu trang


Bắc Kạn triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”

Kế thừa, tích hợp những kết quả quan trọng của hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày Vì người nghèo”, công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua; đồng thời đảm bảo thống nhất trong công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư phát triển, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015 về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Nội dung của cuộc vận động thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều kiện thực tiễn của địa phương với 05 nội dung trọng tâm là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Theo đó, đối với khu vực nông thôn, trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã chưa đạt chuẩn, Mặt trận Tổ quốc hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức của góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với khu vực thành thị, căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh lựa chọn các tiêu chí phù hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư (khu phố, tổ dân phố) và phường, thị trấn theo yêu cầu đô thị văn minh. Ủy ban MTTQ ViệtNamhiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát triển kinh tế, tích cực góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh. Các tổ chức thành viên xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân chung sức xây dựng đô thị văn minh. Hằng năm, vận động các hộ gia đình đăng ký và xây dựng gia đình văn hóa phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của đô thị văn minh.

Phương Nga

Về đầu trang


Quảng Bình:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Kế thừa và phát huy những kết quả quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, để phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để Cuộc vận động đem lại hiệu quả cao, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng đối với từng địa phương, đơn vị trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; về vai trò, tác dụng và cách thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao, phát huy vai trò tự quản của nhân dân, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân để thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương, đồng thời tổ chức ký kết kế hoạch liên tịch và chỉ đạo Mặt trận, chính quyền các cấp trong tỉnh cùng phối hợp thực hiện. Thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng Ban; thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.

Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị xây dựng văn bản cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị này; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp, thống nhất phân công trách nhiệm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; phát huy tính sáng tạo, đa dạng các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp triển khai; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động; tập hợp ý kiến đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, cơ chế, chính sách để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả Cuộc vận động.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh để tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm làm cho Cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng đến tất cả các địa phương, đơn vị, nhân dân...

T.S

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 

Đến nay, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được thực hiện 20 năm, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thực hiện 15 năm và trong 5 năm gần đây 2 cuộc vận động này lại gắn kết với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” một cách chặt chẽ. 

Năm 2015, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiến hành tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, cho thấy 2 cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực và có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế, xã hội và ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội và tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo. Tuy nhiên, trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - là chương trình đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trước yêu cầu đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng và phát động cuộc vận động mới với tên gọi: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là sự kế thừa và tích hợp những kết quả quan trọng của hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã và đang làm trong thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hải Dương chính thức phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn tỉnh với 5 nội dung: Toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Toàn dân đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; Toàn dân đoàn kết, tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Toàn dân đoàn kết, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Toàn dân đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu cuộc vận động này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần căn cứ tình hình cụ thể ở mỗi địa phương để chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động hàng năm cho phù hợp theo định hướng :Tại khu vực nông thôn, trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện.

 + Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

+ Đối với các xã chưa đạt chuẩn, MTTQ hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp công, góp của, hiến đất làm đường góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Đối với khu vực thành thị, căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban MTTQ các cấp hướng dẫn Ủy ban MTTQ các phường, thị trấn đề xuất các tiêu chí cụ thể để vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư, phường, thị trấn theo hướng đô thị văn minh. 

- Các tổ chức thành viên chủ động xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình cụ thể để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; vận động hội viên, đoàn viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tổ chức cuộc vận động với nội dung thiết thực, toàn diện phù hợp với chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; Nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương kêu gọi các tổ chức thành viên, các vị ủy viên ủy ban MTTQ các cấp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để tổ chức và tham gia cuộc vận động mới này đạt kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương Hải Dương giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Mạnh Thắng

Về đầu trang


Tân Chi xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Tân Chi (Tiên Du, Bắc Ninh) là một trong 8 xã được chọn làm điểm mô hình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước góp phần hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: “Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, tiêu chí của Chương trình. MTTQ xã gắn thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với xây dựng nông thôn mới, từ đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, nhân dân trong xã đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai Tân Chi đã đạt 14/19 tiêu chí của xã nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc”.

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và bà con trong xã đã đoàn kết, đồng lòng và tự giác hưởng ứng, tham gia các hoạt động cộng đồng để góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng. Trong 3 năm qua, nhân dân Tân Chi đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá 134 triệu đồng. Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã từng bước được xây dựng; nhiều hạng mục công trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến nay, 100% đường giao thông của xã được bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Để nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hiện nay, toàn xã có 65 hộ kinh doanh, dịch vụ với ngành nghề chủ yếu là mộc truyền thống và dịch vụ ăn uống  góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, bền vững, ngày càng nhiều những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất. Các tổ chức thành viên đứng ra tín chấp với các ngân hàng để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,19%, giảm  9,21% so với năm 2008.

Phong trào xây dựng Làng văn hóa, Gia đình văn hóa và việc xây dựng nếp sống văn minh được đẩy mạnh và nâng cao về chất lượng, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Hàng năm thu hút được 100% khu dân cư đăng ký tham gia thực hiện, 90% số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì và ngày càng phát triển sôi động với các CLB được thành lập từ thôn đến xã. Các thiết chế văn hóa cũng được xã chú trọng đầu tư xây dựng. Đến nay, 4/5 thôn có Nhà Văn hoá được xây dựng khang trang, sạch đẹp phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân dân.

Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, mừng thọ và lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh được nhân dân hưởng ứng tích cực và dần đi vào nền nếp. Việc cưới, mừng thọ diễn ra với không khí trang trọng, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Các lễ hội diễn ra với phần lễ trang nghiêm, phần hội tưng bừng, an toàn tiết kiệm, vui tươi lành mạnh. Việc tang cũng được tổ chức theo đúng quy định, ngày càng có nhiều người chết được đưa đi hỏa táng, điện táng. Năm 2013, toàn xã có 1973/2159 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt gần 91,4%;  7/25 người chết được đưa đi hỏa táng, điện táng, đạt 28%.

Thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Mai Phương

Về đầu trang


MTTQ thị xã Sầm Sơn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” trong những năm qua đã được Ủy ban MTTQ thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân cư.

Để CVĐ đi vào cuộc sống, Ủy ban MTTQ thị xã Sầm Sơn đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện 5 nội dung của CVĐ, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. MTTQ các cấp cụ thể hóa các nội dung của CVĐ bằng việc phối hợp xây dựng “KDC không có tội phạm, tệ nạn xã hội, KDC không ô nhiễm môi trường và không vi phạm hương ước xây dựng nếp sống văn hóa”. CVĐ đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của đông  đảo quần chúng nhân dân. Đến nay, 100% các thôn, khu phố trong toàn thị xã đã xây dựng các quy ước, hương ước văn hóa. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân  thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về “Nâng cao chất lượng du lịch đến năm 2015” gắn với xây dựng đô thị văn minh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn. Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và hiệu quả, CVĐ đã trở thành phong trào, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, từng bước tăng cường mối đại đoàn kết, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước; tình làng nghĩa xóm được vun đắp, mối quan hệ giữa mỗi người, mỗi nhà ngày càng thêm gắn bó, các tệ nạn xã hội, hủ tục từng bước được đẩy lùi.

Thực hiện CVĐ, Ủy ban MTTQ thị xã Sầm Sơn cũng đã chỉ đạo MTTQ các xã, phường, ban công tác mặt trận ở các KDC tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất, phát triển các loại hình dịch vụ kinh doanh; khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, du nhập nghề mới... giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Tạo điều kiện cho hộ nghèo và các hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng và các nguồn tín dụng khác. Nhờ vậy, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả, như: dịch vụ chế biến hải sản tại phường Quảng Tiến, đan vá lưới truyền thống ở xã Quảng Cư, nghề cơ khí, xây dựng ở phường Trung Sơn, thủ công mỹ nghệ ở phường Bắc Sơn và Trường Sơn..., giải quyết việc làm cho hơn 1.200 hộ gia đình.

Những kết quả trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Việc bình xét, đánh giá khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, sát với thực tiễn của địa phương. Đến nay, đã có 49/49 KDC, 55 cơ quan, đơn vị và 3/5 xã, phường khai trương xây dựng đơn vị văn hóa; trong đó có 48/49 KDC, 38 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 49/49 KDC có nhà văn hóa; 79% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 75% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. MTTQ thường xuyên phối hợp với lực lượng công an vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi trong cộng đồng dân cư; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình đoạn đường tự quản xanh – sạch – đẹp... Với truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của thị xã đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hỗ trợ làm 153 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn  3 tỷ đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn thị xã đã quyên góp ủng hộ được gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ ốm đau, mua sắm vật dụng cho các gia đình chính sách...

Có thể khẳng định, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” hợp ý Đảng, lòng dân, được Đảng bộ và nhân dân thị xã Sầm Sơn vận dụng có hiệu quả vào điều kiện thực tế của địa phương, tạo nên nguồn lực tổng hợp về mọi mặt để xây dựng quê hương giàu về kinh tế, vững về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Thanh Huê

Về đầu trang


MTTQ xã Hải Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Xã Hải Nam (Hải Hậu, Nam Định) có 2.978 hộ với 8.144 khẩu. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu xây dựng NTM là sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nông thôn mới xã Hải Nam.

Qua rà soát thực trạng theo bộ tiêu chí, trước khi bước vào xây dựng NTM, xã mới đạt 9 tiêu chí NTM. Sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, diện mạo của xã đã có nhiều thay đổi, nhất là về phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ xã tới các khu dân cư (KDC) cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đều tổ chức các hội nghị phát động thi đua phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để tập trung xây dựng NTM; trong đó lấy địa bàn xóm, hộ gia đình làm hạt nhân để xây dựng NTM. Mỗi tổ chức đoàn thể ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đều đảm nhiệm một số nhiệm vụ trọng tâm như: MTTQ xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia xây dựng xóm NTM, gia đình NTM; Hội CCB xã vận động xây dựng và phát huy hiệu quả của NVH xóm; HND xã vận động nông dân hiến đất, góp vốn xây dựng đường giao thông thôn xóm và giao thông nội đồng; Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình và ở KDC; Đoàn Thanh niên xã tập trung hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên. Toàn xã đã vận động nhân dân góp 155.857m2 đất, ủng hộ hơn 555 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động xây dựng hệ thống giao thông thôn, xóm và thủy lợi nội đồng, 14/20 xóm đạt các tiêu chí xây dựng NTM, 2.055 gia đình đạt gia đình NTM. Nhiều mô hình kinh tế hộ phát triển như mô hình chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang nuôi thủy sản, xây dựng khu chăn nuôi xanh; các ngành nghề TTCN như móc sợi, may công nghiệp ngày càng phát triển, tạo việc làm ổn định cho số lượng lớn lao động trong và ngoài xã. Việc áp dụng KHKT vào chăn nuôi và trồng trọt giúp năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi năm sau cao hơn năm trước: năng suất lúa tăng từ 121,16 tạ/ha năm 2011 lên 125 tạ/ha năm 2013, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm. Các công trình hạ tầng trên địa bàn cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân: 100% tuyến đường trong xã được bê tông hóa, hệ thống thủy lợi nội đồng và hệ thống kênh mương được cải tạo, nâng cấp các trường học được đầu tư xây dựng kiên cố đạt chuẩn quốc gia; hệ thống NVH ở KDC được xây dựng phát huy hiệu quả hoạt động… Đến nay, toàn xã đã có 12/20 xóm đạt danh hiệu Xóm văn hóa cấp huyện; 2.526/2.956 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 85,45%. Phong trào xây dựng KDC “5 không” tiếp tục có bước phát triển mới. Trong 5 năm qua (2008-2013), xã Hải Nam không có người khiếu kiện trái pháp luật, có 7/12 KDC đạt KDC “5 không”, 8/20 KDC đạt KDC “4 không”, 13/20 KDC không có người sinh con thứ 3 trở lên. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ xã còn tích cực vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ các quỹ: “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam”… Những năm qua, từ sự phân bổ kinh phí từ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, MTTQ xã đã vận động các tập thể, cá nhân đóng góp hỗ trợ để xây dựng 4 Nhà Đại đoàn kết; nâng cấp, sửa chữa 36 nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, tham mưu với UBND xã giúp đỡ 284 lượt người nghèo đặc biệt khó khăn và những người không may gặp bất hạnh trong cuộc sống. 

Với những việc làm thiết thực hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” đã góp phần xây dựng nông thôn xã Hải Nam ngày càng đổi mới./.

V.H

Về đầu trang


 Yên Dương với mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững

Trước khi bước vào xây dựng NTM, qua rà soát, đối chiếu với Bộ tiêu chí quốc gia thì xã Yên Dương (Ý Yên, Nam Định) mới đạt 7 tiêu chí, còn 12 tiêu chí chưa đạt. Sau gần 3 năm quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM, đến hết năm 2015, xã đã thực hiện đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; trong đó có 17/19 tiêu chí đạt chuẩn quốc gia; 2 tiêu chí là: cơ sở vật chất văn hóa và y tế đạt mức cơ bản theo mức của tỉnh. Vừa qua, xã Yên Dương đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020.

Mặc dù không trong diện xây dựng NTM giai đoạn I nhưng thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Ý Yên, từ năm 2013, xã Yên Dương đã tiến hành rà soát thực trạng các lĩnh vực của địa phương theo tiêu chí NTM làm cơ sở lập đề án xây dựng NTM đến năm 2020. Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM năm 2013, cơ cấu kinh tế của xã vẫn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp với tỷ trọng chiếm 60%; sản xuất CN-TTCN và dịch vụ chỉ có 40%. Toàn xã còn 157 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,08% tổng số hộ; hầu hết các tiêu chí xây dựng NTM thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, nhà ở dân cư và các tiêu chí thuộc nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất như: thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức… đều chưa đạt tiêu chuẩn. Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã đã đề ra chủ trương xây dựng NTM theo phương châm kế thừa và phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện tốt từng tiêu chí NTM. Nhờ hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa từ năm 2012, xã đã quy hoạch được các vùng sản xuất tập trung như: vùng trồng lúa, vùng trồng màu, vùng phát triển kinh tế trang trại… thuận lợi cho kêu gọi đầu tư lớn và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa. Tổ chức xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng đáp ứng các yêu cầu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp để nâng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Trong sản xuất nông nghiệp, xã chỉ đạo các hộ sản xuất đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá nông sản. Ngoài trồng lúa, xã Yên Dương còn khuyến khích các hộ dân duy trì diện tích gần 200ha trồng lạc xuân và trên 23ha lạc hè thu; duy trì 150ha sản xuất vụ đông với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: ớt xuất khẩu, khoai tây; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo quy mô trang trại, gia trại để có khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, thuận lợi tiêu thụ… Bên cạnh đó, để thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, xã còn chú trọng phát triển đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào các nghề truyền thống như: mộc mỹ nghệ, thêu ren hoặc nhân cấy, phát triển những nghề mới giải quyết việc làm, thu nhập cho nhiều lao động địa phương như may công nghiệp để tạo thêm thu nhập cho người dân… Xã tạo mọi thuận lợi để phát triển các hoạt động tín dụng, hỗ trợ các hộ dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; tạo điều kiện cho thuê, mượn mặt bằng để xây dựng nhà xưởng phát triển sản xuất, kinh doanh. Với sự tạo điều kiện của xã, đã có hàng trăm lượt hộ gia đình được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi từ các Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ hằng năm trên 30 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã có 150 cơ sở sản xuất các sản phẩm mộc mỹ nghệ với quy mô từ 3-7 lao động/cơ sở… Nghề mộc phát triển đã tạo việc làm ổn định cho trên 1.200 lao động địa phương với thu nhập của thợ chính thường đạt từ 180-220 nghìn đồng/người/ngày, lao động thời vụ cũng đạt mức thu nhập từ 100-120 nghìn đồng/người/ngày. Kinh tế địa phương phát triển, đời sống người dân được cải thiện, “dân giàu, xã mạnh”, Yên Dương có điều kiện để huy động nguồn vốn đầu tư thực hiện các tiêu chí NTM. Ngoài nguồn vốn ngân sách các cấp, xã đã huy động được các nguồn hợp pháp khác như: hiến đất, đóng góp bằng tiền mặt, ngày công, vật liệu… để xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất và công trình phúc lợi nông thôn theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”; xã chịu trách nhiệm các công trình điện, đường, trường, trạm; các thôn tự lo các công trình: nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn…; từng hộ gia đình có trách nhiệm cải tạo nhà cửa, vườn tược và giữ gìn vệ sinh môi trường gia đình, khu dân cư và địa phương. Qua hơn 3 năm quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM theo đúng chủ trương, định hướng và lộ trình đã công khai, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cộng đồng nhân dân, xã Yên Dương đã huy động được hàng chục tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình khác theo tiêu chí xây dựng NTM. Hệ thống đường trục xã, liên xã dài 4,15km đã được trải nhựa áp phan 100%, mặt đường rộng từ 5-7m với tổng kinh phí trên 16,6 tỷ đồng; hệ thống đường trục thôn xóm dài trên 16,2km đã được cứng hóa toàn bộ với mặt đường rộng 2,5-3m. Ngoài hệ thống đường dân sinh, hệ thống giao thông nội đồng cũng được các thôn, xóm tập trung cứng hóa với mặt đường rộng từ 3-5m, tổng chiều dài trên 71,5km, đạt 100%. Cùng với đó là trên 3,2km kênh mương cấp 3 do xã quản lý đã được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 92,9%. Đến năm 2015, bình quân thu nhập đầu người của xã được nâng lên 31,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 75/2.565 hộ (bằng 2,92%). Sau hơn 3 năm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Yên Dương đã thực hiện và hoàn thành thêm 12 tiêu chí xây dựng NTM, trong đó có 10 tiêu chí đạt chuẩn quốc gia; 2 tiêu chí đạt mức cơ bản của tỉnh. Ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM bền vững với mục tiêu: duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; tập trung toàn lực để thực hiện và hoàn thành các tiêu chí mới cơ bản đạt là: cơ sở vật chất văn hóa và y tế; tiếp tục cải tạo, tu sửa hệ thống giao thông, thủy lợi theo hướng bền vững để phục vụ sản xuất tốt hơn. Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đó, xã Yên Dương chủ trương trích ngân sách xã (từ các nguồn thu về đất, chợ…) hỗ trợ theo đầu người của 5 thôn, trên 9.500 khẩu, mỗi khẩu 100 nghìn đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông - thủy lợi; đầu tư xây dựng trường tiểu học mới với tổng kinh phí trên 4,7 tỷ đồng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới 2016-2017. Đã quy hoạch vị trí xây dựng trạm y tế mới, bổ sung dự toán kinh phí và huy động mọi nguồn lực (ngân sách xã, vận động con em xa quê đóng góp) để khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã đã hỗ trợ 5 thôn (Trung, Cẩm, Dương, Khả Lang, Vũ Xuyên) gần 400 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Riêng công trình Nhà văn hóa Trung tâm xã do chưa có nguồn kinh phí nên tạm thời chưa khởi công. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các công trình, Đảng ủy, UBND xã Yên Dương còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững nếp sống văn hóa, tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa… theo các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng các biện pháp: tận dụng lợi thế có vùng đồng màu rộng phát triển mô hình sản xuất rau an toàn; duy trì và phát triển mạnh sản xuất CN-TTCN với các nghề: mộc dân dụng, thêu ren, may công nghiệp… Xã đã quy hoạch hơn 2,5ha đất công ở thôn Khả Lang để tạo mặt bằng cho phát triển sản xuất CN-TTCN…

Với những biện pháp đồng bộ, hợp lý, xã Yên Dương phấn đấu hoàn thành sớm nhất các tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt chuẩn quốc gia; củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu đến năm 2020, xã Yên Dương được UBND tỉnh công nhận là xã NTM bền vững./.

Bài và ảnh: Thành Trung

Về đầu trang


Ủy ban MTTQ huyện Cô Tô phát huy vai trò trong xây dựng Nông thôn mới.

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh giờ đây đã có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội từng bước được xây dựng đồng bộ và đô thị hoá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Là một trong những địa phương được tỉnh chọn điểm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay 2 xã xây dựng nông thôn mới đó là xã Đồng Tiến và Thanh Lân đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Thành quả đó có sự đóng góp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới.

MTTQ huyện Cô Tô đã tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều đợt vận động, tuyên truyền về hiến đất làm đường, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, giữ gìn vệ sinh môi trường; phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với phong trào “Chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới”. Trong hai năm 2012 – 2013 Ủy ban MTTQ huyện cùng với Chính quyền địa phương đã tổ chức hàng chục cuộc đối thoại với nhân dân về chủ đề xây dựng nông thôn mới, in ấn, phát hàng ngàn tờ rơi về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó đã nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước với mục tiêu làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Với sự chủ động, Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó vận động người dân và cán bộ ở cơ sở nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò chủ thể của mình, nhanh chóng thay đổi hành vi đúng đắn trong việc xây dựng nông thôn mới.

Với quyết tâm chung, sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, Ủy ban MTTQ đã phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay góp sức, theo đó đã có nhiều hộ gia đình hiến đất để làm đường liên thôn, liên xóm, đường thông điện lưới quốc gia. Các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, tạo lên không khi thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong 3 năm qua Ủy ban MTTQ đã tham mưu cho HĐND, UBND  huyện thực hiện nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất như: Hỗ trợ cây giống, vật nuôi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ ngư dân đóng mới và cải hoán tàu thuyền, mua ngư lưới cụ, xây dựng nhà nghỉ, quy hoạch các khu du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm Cô Tô, hỗ trợ cho nhân dân kinh phí để xoá bỏ nhà cũ nát xây dựng nhà mới…và nhiều cơ chế hỗ trợ khác. Từ sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ các cấp, nhiều mô hình phát triển sản xuất mới đã được hình thành và phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng Nấm; trồng cây ăn quả; chăn nuôi lợn, mô hình phát triển kinh tế V.A.C; mô hình chế biến hải sản ở xã Đồng Tiến và Thị trấn Cô Tô; mô  hình nuôi trồng thuỷ sản ở xã Thanh Lân…

Để góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về văn hoá xã hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cô đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn khu tiên tiến, thôn khu văn hóa; xây dựng “Thị trấn tiên tiến" “xã Nông thôn mới”. Đến nay toàn huyện có 12/12 thôn, khu dân cư tiên tiến, số hộ gia đình văn hóa đạt 73,2%, có 10/12 thôn, khu đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, 100% thôn, khu có nhà văn hóa đạt chuẩn. Hệ thống truyền thanh của huyện được đầu tư nâng cấp mở rộng đến các xã; 100% các hộ dân trên địa bàn được trang bị đầu thu truyền hình kỹ thuật số, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Đầu năm 2012, Cô Tô trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phủ sóng wifi miễn phí. Những khó khăn về điện, nước, giao thông đã được giải quyết. Trong 3 năm Cô Tô đã đầu tư nâng cấp và xây mới 12 hồ nước ngọt trên đảo, lắp đặt đường ống nước đến tất cả các khu dân cư. Dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo đã được hoàn thành đúng tiến độ, đây là công trình thế kỷ thể hiện ý chí quyết tâm và sự đoàn kết chung tay, góp sức người, sức của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban MTTQ huyện Cô Tô đã vận động các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng xây dựng "Quỹ vì người nghèo", với số tiền quỹ quyên góp ủng hộ được hàng năm Ban vận động Ngày vì người nghèo, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, tổ chức hội nghị mời lãnh đạo các xã, thị trấn, một số phòng chuyên môn của huyện, các tổ chức thành viên xem xét, bình bầu, phê duyệt mức hộ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, mức hỗ trợ khi ốm đau, gặp hoạn nạn, thiên tai; thăm tặng quà trong dịp lễ tết. Ngoài ra Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND huyện, Ban MTTQ, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khảo sát, đánh giá, vận động các hộ gia đình có nhà dột nát, phấn đấu xây dựng nhà ở mới, xây dựng nhà Đại đoàn kết với mức hỗ trợ từ 50 – 80 triệu đồng, được huy động từ nhiều nguồn vốn; ngân sách huyện, Quỹ vì người nghèo của Tỉnh, quỹ vì người nghèo của huyện, nguồn quyên góp của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và giúp đỡ. Đến  nay đã  có 46 nhà  được  sửa  chữa  và  xây mới. 

Trong phong trào xóa đói, giảm nghèo Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, đứng ra tín chấp cho trên 600 hộ vay với số tiền gần 3 tỷ đồng, đồng thời vận động những đoàn viên, hội viên có điều kiện, giúp đỡ gia đình các hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về vốn, con giống, vật nuôi, cây trồng không tính lãi. Đến cuối năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh xuống còn 0,79%  (Số hộ nghèo toàn huyện còn 11 hộ).

Với những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Cô Tô đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, và đây sẽ là đòn bẩy để Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa vai trò tiên phong, xây dựng Cô Tô giàu đẹp văn minh, luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió./.

Thế Cường

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua'', những năm qua Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã cùng với các ngành, các cấp phối hợp chủ trì các cuộc vận động, các phong trào thi đua mang tính toàn diện với quy mô toàn quốc, hợp "ý Đảng, lòng dân", huy động sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được Uỷ ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên phát huy truyền thống quê hương Quảng Bình ''Hai giỏi'' triển khai đến các cơ sở, khu dân cư (KDC), đưa công tác Mặt trận đến từng hộ gia đình và mỗi người dân, vai trò của những người tiêu biểu, các già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo, cán bộ nghỉ hưu... đã được Mặt trận cơ sở phát huy, làm nòng cốt cho phong trào thi đua.

Qua triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư'', cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo" do Uỷ ban TƯ MTTQVN phát động và các chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQVN tỉnh với các ban, ngành, tổ chức thành viên đã góp phần tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân từ các KDC, phát triển sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước. Quá trình tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các chương trình phối hợp đã khẳng định sự năng động, sáng tạo trong việc phát huy tiềm lực to lớn trong nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc, thiết thực do cuộc sống đặt ra.

Qua hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và 7 năm thực hiện cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo'' ở tỉnh ta đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay đã có 100% KDC triển khai thực hiện cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11) đã có 95% KDC tổ chức ngày hội ''Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC" để đánh giá 1 năm thực hiện cuộc vận động; biểu dương những người làm tốt, đề ra chương trình thực hiện của năm sau. Qua các đơn vị tổ chức ngày hội, có 70% KDC tổ chức cả phần lễ và phần hội. Trong tổ chức phần lễ hội các KDC và hộ gia đình đều đăng ký phấn đấu đạt chuẩn KDC tiên tiến và làng văn hoá. Đã có 80% hộ gia đình đăng ký cam kết thực hiện chương trình "5 xây, 5 không''. Một số địa phương tỷ lệ đăng ký trên 85% như: Lệ Thuỷ, Quảng Trạch... Đó cũng là cơ sở để các hộ gia đình đăng ký đạt chuẩn "Gia đình văn hoá" hàng năm.

Về Quỹ "Vì người nghèo'', qua hơn 7 năm triển khai thực hiện, các cấp đã huy động được hơn 17 tỷ 181 triệu đồng, trong đó: các ngành, đơn vị cấp tỉnh ủng hộ hơn 4 tỷ 805 triệu đồng, các huyện, thành phố và cơ sở: 12 tỷ 075 triệu đồng, góp phần giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Từ năm 2003 đến năm 2007, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, toàn tỉnh đã xoá được 7.488 nhà với số tiền hơn 90 tỷ đồng, bình quân mỗi nhà từ 12 đến 25 triệu đồng, trong đó riêng ''Quỹ vì người nghèo'' và đoàn thể các cấp huy động là hơn 25,3 tỷ đồng, số còn lại được huy động từ các nguồn do Trung ương cấp, trích ngân sách tỉnh và huyện, các nhà hảo tâm tài trợ, huy động sức dân đóng góp. Từ ''Quỹ vì người nghèo'' đã giúp các em có hoàn cảnh khó khăn trở lại trường, giúp người nghèo chữa bệnh, và lớn hơn cả là cải thiện nhà ở cho người nghèo.

Trong quá trình thực hiện các cuộc vận động đã được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức thành viên. Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân ở các KDC, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận. Từ đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Mặt khác, các cuộc vận động đã thực sự góp phần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, mỗi tổ chức thành viên Mặt trận đều có các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính đặc thù, nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Các phong trào thi đua đều được sơ kết, tổng kết đánh giá hàng năm và biểu dương cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Nhiều tổ chức đã có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, Chính quyền và các tổ chức thành viên khác để triển khai các phong trào thi đua nên đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao.

Hoàng Tiến Dũng

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

Về đầu trang


ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XD ĐSVH Ở KHU DÂN CƯ”

 Ở  ĐÔNG HẢI

Huyện Đông Hải hiện có 9/9 xã, thị trấn và tổng số 80 Ban công tác Mặt trận. Những năm qua vai trò của MTTQ các xã, thị trấn ngày càng được khẳng định. Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Các chương trình phối hợp thống nhất hành động, mà nhất là hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo", việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng cộng đồng dân cư được thực hiện và có hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu lợi ích của nhân dân, khơi dậy tính tích cực và ý thức công dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, việc củng cố tổ chức, kiện toàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận chưa được quan tâm đúng mức, nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc chưa đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu và tình hình thực tế ở địa phương, công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện chưa đồng bộ, năng lực của một số cán bộ Mặt trận còn yếu.

Từ thực trạng tổ chức và hoạt động, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đề ra nhiều giải pháp, kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn cần phải tập trung vào những nội dung chủ yếu:

Cùng với việc triển khai Thông tri hướng dẫn số 04 ngày 04 tháng 02 năm 2002 của Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện kế hoạch liên tịch số 10, ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Sở Tư pháp tỉnh - Công an tỉnh Bạc Liêu về việc “Củng cố, nâng cao chất lượng khu dân cư tiên tiến - khu dân cư văn hóa - gia đình văn hóa”. Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành khảo sát, thống kê thực trạng và tổ chức nhiều cuộc hội nghị để đánh giá về tổ chức và hoạt động của MTTQ các xã, thị trấn. Thông qua đó Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã xây dựng được kế hoạch, tham mưu với cấp ủy cùng cấp và hướng dẫn cho MTTQ các xã, thị trấn xây dựng hương ước, qui ước ở khu dân cư. Kết quả thực hiện, tính đến nay toàn huyện có 9/9 khu dâncư điểm xây dựng qui ước; Trong đó, có 01 khu dân cư ấp Cây Giá, xã Định Thành là điểm hoàn chỉnh quy ước ở khu dân cư đang trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt và 08 khu dân cư còn lại đã đưa ra dân lấy ý kiến xong, đang tiếp tục chỉnh sửa lại.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện của Ban chỉ đạo, Ban vận động, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở chủ động làm nòng cốt phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa nhất là 06 nội dung của cuộc vận động với các tiêu chí của qui ước cho từng khu dân cư khác nhau, được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Đến nay đã công nhận 75/80 khu dân cư tiên tiến, đạt 93,75%; 52/80 khu dân cư văn hóa, đạt 65%; 20.885/26.770 gia đình văn hóa, đạt 78,02 %, có 84/84 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 100% và 27/46 trường học đạt chuẩn văn hóa, đạt 58,60%.

Kết quả đạt được của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở huyện Đông Hải là do có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước những yêu cầu của cuộc vận động. Cán bộ Đảng viên, Đoàn viên và hội viên được phân công từng công việc, nhiệm vụ cụ thể và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Từ cuộc vận động đã phát huy tính dân chủ trong nhân dân, lấy sức dân mà giải quyết khó khăn cho dân, đồng thời cũng là điều kiện góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương và các phong trào hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Về tổ chức, hướng dẫn kiện toàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Mặt trận. Ngoài ra, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn "Bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở” để đảm bảo được trình độ, năng lực và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn, kế hoạch .v.v... của cấp trên đề ra.

Duy trì định kỳ chế độ họp, sinh hoạt của Ban thường trực, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận. Tiến hành đánh giá, xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của Ban thường trực, của Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND - UBND cùng cấp.

Xây dựng quy chế, tiêu chí thi đua về việc cán bộ Mặt trận huyện gắn với cơ sở, địa bàn dân cư, cùng triển khai và hướng dẫn cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động và tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉ đạo xã điểm toàn diện về công tác Mặt trận, tổ chức rút kinh nghiệm để nhân rộng trong toàn huyện.

Về hoạt động, hướng dẫn Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng chương trình công tác cụ thể trong việc triển khai các phong trào, trong thực hiện hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “ngày vì người nghèo" và các mục tiêu phát triển kinh tế của huyện nhà. Kế hoạch công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phải xác định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, thời gian triển khai và thời gian kết thúc. Tích cực phát huy vai trò của đảng viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Phối hợp sử dụng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thành viên trong việc thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động. Chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận đảm bảo kinh phí hoạt động, đáp ứng được lợi ích cho nhân dân trong ấp, khu vực đồng thời phải có nguồn quỹ để hoạt động.

Những giải pháp tích cực trên đây đã được xây dựng thành kế hoạch và đã triển khai đến Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp, khu vực. Bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn và kết quả của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong toàn huyện.

            LÊ THÙY DƯƠNG

(MTTQ huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu)

Về đầu trang


MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG KIM TÂN, THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở KHU DÂN CƯ

 

Kim Tân là phường trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của thành phố Lào Cai có diện tích tự nhiên 2,89km2, dân số 15.200 người, gồm 4.000 hộ thuộc 54 tổ dân phố, 54 Ban công tác Mặt trận. Nhận thức đầy đủ về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” là cuộc vận động trong thời kỳ đổi mới, có tính toàn dân có nội dung toàn diện, sâu sắc nhằm củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ đổi mới. Năm 2006 Uỷ ban MTTQ phường Kim Tân đã xác định thực hiện cuộc vận động là nhiệm vụ chủ yếu nên đã hướng dẫn các Ban Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đạt kết quả đáng kể.

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, hộ khá, giầu tăng nhanh, hộ nghèo giảm rõ rệt, riêng năm 2006 số hộ nghèo có 54 hộ đã giảm được 41 hộ chỉ còn 13 hộ. Số hộ sản xuất kinh doanh toàn phường là 1.153 hộ, doanh thu đạt 189,521 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch=127% cùng kỳ. Đoàn kết phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái có nhiều cố gắng. Các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với nước được chăm sóc chu đáo nên đều có mức sống trên mức trung bình ở khu dân cư. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong các ngày lễ tết, ngày 27/7 là 19.090.000đ, tặng quà các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn 9.090.000đ, trợ cấp cho 2 hộ đặc biệt khó khăn là ông Trần Văn Hợp hộ nghèo tổ 42 do ốm nặng dài ngày 500.000đ, bà Trịnh Thị Hiền hộ nghèo tổ 27 do phải di chuyển do thi công hồ số 1 là 300.000đ. Vận động ủng hộ đồng bào bị nạn do các cơn bão số 1, 6, 9 được 45.400.000đ, hỗ trợ tấm lợp cho các hộ nghèo xã Hợp Thành 19.152.000đ. Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương mọi người sống và làm việc theo pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Qui chế dân chủ được thực hiện nghiêm chỉnh, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được tôn trọng, không có biểu hiện vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân được củng cố kiện toàn, bồi dưỡng về chức năng nhiệm vụ nên đã giám sát và kiến nghị với UBND thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, thoả đáng các kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp. Tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý được nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, các hộ gia đình đều cam kết phấn đấu không có người mắc tệ nạn xã hội, số người nghiện được quản lý, lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện theo 3 hình thức: cai nghiện tại phường, gửi đi cai nghiện tại trung tâm thành phố và cai nghiện tại gia đình, triệt phá 3 tụ điểm buôn bán tàng trữ chất ma tuý tại tổ 9 được nhân dân đánh giá cao.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá không ngừng phát triển. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quan hệ ứng xử được thực hiện đúng qui định của thành phố. Việc bình xét xuy tôn danh hiệu gia đình văn hoá, tổ văn hoá được thực hiện dân chủ, nghiêm túc coi trọng về chất, không chạy theo số lượng, 2.844 hộ đạt gia đình văn hoá đạt 74,6%. 33/54 tổ dân phố đạt văn hoá = 61%, đường phố được xây dựng xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường. Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục... không ngừng phát triển chất lượng giáo dục được duy trì ổn định, 2/4 trường đạt chuẩn quốc gia, tốt nghiệp tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở 96,4%, phong trào TDTT phát triển mạnh bền vững. Chương trình dân số, gia đình và trẻ em được thực hiện tốt, tiêm chủng các loại vácxin đúng lịch, công tác vệ sinh phòng bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện tốt.

Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị được quan tâm đúng mức. Các Ban Mặt trận ở tổ dân phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm cho 45/45 tổ trưởng dân phố đạt từ 85-100%. Uỷ ban MTTQ phường bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐND, UBND phường đạt 98%. Hàng quý các Ban Mặt trận và các tổ chức thành viên góp ý kiến với chi bộ về phương pháp lãnh đạo và đối với đảng viên về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được thực hiện nghiêm chỉnh, đạt kết quả tốt đã góp phần xứng đáng vào thành tích năm 2006 của phường, được thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, chính quyền đạt vững mạnh toàn diện±

                   TRẦN BÌNH

(P.Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Về đầu trang


Huyện Lương Tài - Bắc Ninh xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

Trong thời kỳ đổi mới, nhất là 10 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, huyện Lương Tài đã đạt được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế -  xã hội, do chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng đặc biệt là việc chuyển đổi  diện tích ruộng trũng kém hiệu quả sang  nuôi trồng thuỷ sản,  mở rộng diện tích và thâm canh vụ Đông. Kinh tế tăng trưởng, đời sống văn hoá được cải thiện nhưng bên cạnh đó một số thủ tục trong đám tang đám cưới, lễ hỏi vẫn còn diễn ra linh đình và kéo dài trong nhiều ngày gây lãnh phí và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, từ đó làm hạn chế cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở  khu dân cư".

Thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ Lương Tài, Ban chỉ đạo nếp sống văn hoá đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" do UBTW MTTQ Việt Nam phát động, các khu dân cư được cơ quan văn hoá hướng dẫn rà soát, bổ sung quy ước làng văn hoá, có điều khoản cụ thể hoá về thực hiện văn minh, tiết kiệm, trang trọng trong việc cưới hỏi, lễ tang. Ngay tháng đầu năm 2007, 100% khu dân cư đã hoàn thành  việc bổ sung quy ước làng văn hoá, tiếp đó MTTQ các xã trong huyện phối hợp với các đoàn thể thành viên, các ban ngành chức năng  tuyên truyền, vận động nhân dân, chức sắc và tín đồ tôn giáo phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước làng văn hoá, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương quan họ  ngày càng giàu đẹp, văn  minh.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện quy ước về việc cưới, tang, lễ hội... Để việc triển khai thực hiện nếp sống văn hoá có hiệu quả ở khu dân cư, Lương Tài đã làm các mô hình điểm để rút kinh nghiêm và nhân ra diện rộng. Năm 2007, thôn Trình Khê, xã Trung Kính được chọn làm mô hình chỉ đạo điểm làng văn hoá, thôn Thọ Ninh xã Phúc Lai được chọn làm mô hình chỉ đạo điểm đồng bào công giáo không có tội phạm và tệ nạn xã hội. MTTQ và các đoàn thể  phân công các cán bộ về các điểm giúp đỡ địa phương, thực hiện đúng dự án đồng thời rút kinh nghiệm qua từng giai đoạn, rút ra kết luận trong hoạt động thực tế để phổ biến cho các khu dân cư.

Nhờ có bài học kinh nghiệm của điểm chỉ đạo nên việc xây dựng  nếp sống văn  hoá ở các khu dân cư trực tiếp hành động đều, giải quyết  kịp thời những vướng mắc nảy sinh, đề ra giải pháp thực hiện hữu hiệu, các khu dân cư đều tổ chức cho các gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hoá", đồng thời đang ký phấn đấu danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến",  "Làng văn hoá" với xã và huyện. Các đoàn thể thành viên đã lồng ghép quản lý các phong trào "Xây dựng gia đình nông sản văn hoá", "gia đình cựu chiến binh văn hoá"... vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" để hỗ trợ phát triển. Cùng với công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, nhiều địa phương đã có những quy định cụ thể yêu cầu mọi người  phải thực hiện. Xã Phú Lương đã có quy định: "Đảng viên cưới phải báo cáo với chi uỷ, công chức xã cưới phải báo cáo với UBND xã về tổ chức cưới văn minh".

Năm 2007, Lương Tài thu được nhiều kết quả  trong việc xây dựng đời sống  văn hoá, các khu dân cư đều tích cực hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện" ở Lương Tài đã xây dựng được 5 nhà tình nghĩa với số tiền 172 triệu đồng, vận động nhân dân xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được 531 triệu, tặng sổ tình nghĩa cho 625 đối tượng  chính sách với trên 122 triệu đồng... Công tác xoá đói giảm nghèo cũng đạt được nhiều kết quả tốt. Toàn huyện vận động được 276 triệu đồng xây dựng quỹ vì người nghèo, xây dựng và sửa chữa 80 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ vốn, vật tư cho người nghèo phát triển sản xuất, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển đều ở các địa phương. Năm 2007 Lương Tài có 22.395 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" chiếm 82% tổng số hộ và  69 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến", có trên 50% số Làng đạt danh hiệu "Làng văn hoá"²

                  NGUYỄN KHANG

         (Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh, BN)

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng hai cuộc vận động

Trong năm qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, với phương châm rõ việc, rõ nội dung, rõ địa bàn, sâu sát cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực; tập trung duy trì và nâng cao chất lượng 2 cuộc vận động lớn "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu cho mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Do vậy Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao về chất lượng, nội dung cuộc vận động ngày càng toàn diện và thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã có 136.269/157.975 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá chiếm 86,3%; có 966/1.932 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư tiên tiến trong đó có: 958/1.932 đạt danh hiệu khu dân cư tiến chiếm 49,6% số KDC; năm 2007 có 1.133/1.932 khu dân cư đăng ký danh hiệu khu dân cư tiên tiến bằng 58,6% số KDC toàn tỉnh. Trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá đến nay toàn tỉnh có 1.148/2.338 làng, bản, khu phố đăng ký xây dựng tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá, có 955 làng, bản, khu phố ra mắt làng, bản, khu phố văn hoá; năm 2006 đã có 114 làng bản, khu phố được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hoá, nâng tổng số làng bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hoá toàn tỉnh lên 708/2.338 đạt 36,4%. Huyện Văn Yên là một trong những huyện có phong trào xã hội hoá xây dựng nhà văn hoá thôn bản, đã có 312/312 thôn, bản xây dựng được nhà văn hoá, mỗi nhà văn hoá đầu tư trị giá từ 40 - 60 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng, phần chủ yếu do nhân dân đóng góp. Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện 6 nội dung cuộc vận động gắn với việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh. Tích cực sản xuất nông lâm nghiệp, khôi phục đồng ruộng và các công trình thủy lợi bị lũ quét năm 2005 và sau cơn bão số 1 năm 2006, phát triển diện tích cây lương thực, cây có hạt; phòng chống dịch lở mồm long móng cho gia súc, dịch cúm H5N1 cho gia cầm, thuỷ cầm. Tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, buôn bán sử dụng lâm sản trái phép. Công nhân và người lao động tích cực tham gia sản xuất công nghiệp - phát triển dịch vụ - du lịch; tham gia thực hiện các chương trình dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và các địa phương. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, đảm bảo thu ngân sách vượt kế hoạch của tỉnh và Trung ương. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp tổ chức tốt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam 18/11/1930- 18/11/2006 tại cơ sở và khu dân cư, có 1.547/1.932 khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc chiếm 80% tổng số khu dân cư toàn tỉnh. Trong đó có 90% khu dân cư làm tốt cả phần lễ và phần hội. Có 123.800 lượt người tham dự: TP Yên Bái, TX Nghĩa Lộ có l00% khu dân cư tổ chức ngày hội, huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên có 90% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các khu dân cư trong tỉnh đã biểu dương khen thưởng trên 2.000 tập thể, 6.000 cá nhân trong ngày hội.

Cùng với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" thì cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ngày càng phát triển sâu rộng thu được nhiều kết quả. Phương thức nội dung vận động đa dạng, phong phú. Ban vận động "Ngày vì người nghèo" các cấp thường xuyên được kiện toàn củng cố. Năm 2006 Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động được 5.089.000.000 đ trong đó: Cấp tỉnh: 1.144.000.000 đ, trong đó MTTW và Ngân hàng đầu tư và  phát triển Việt Nam ủng hộ hơn 700 triệu đồng; cấp huyện: 753.180.000 đ; cấp xã: 331.950.000 đ. Ngoài số tiền vận động ủng hộ quỹ bằng tiền mặt, nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn huy động giúp đỡ nhau 95.320 ngày công, vật liệu trị giá quy tiền là 2.859.000.000 đ. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vận động Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ủng hộ xây dựng trường mẫu giáo cho trẻ em nghèo (tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên) trị giá 500 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ 170 triệu đồng cho các địa phương làm mới và sửa chữa 450 ngôi nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ cho các đối tượng nghèo mổ đục thuỷ tinh thể 25 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà hội viên Thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin, trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai có hoàn cảnh khó khăn 8.200.000 đ, hỗ trợ những gia đình có nạn nhân bị tử nạn do sạt ta luy, lũ ống tháng 8/2006 trị giá 46 triệu đồng, hỗ trợ các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam điôxin đi chữa bệnh tại làng Hữu Nghị Hà Nội 7 triệu đồng, thông qua Hội Khuyến học, Uỷ ban DS - GĐ và Trẻ em hỗ trợ 40 triệu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị thiên tai.

Ngoài ra Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động phong trào quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra. Với số tiền thu được 656 triệu đồng MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ gửi điện thăm hỏi và chuyển 530 triệu đồng giúp đỡ đồng bào các tỉnh: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Vĩnh Long bị thiệt hại do cơn bão số 1, số 6, số 9. Ngoài ra còn gửi điện thăm hỏi tới các tỉnh Nghệ An và hỗ trợ cho các nạn nhân bị tử nạn trong vụ đắm đò huyện Con Cuông 19 triệu đồng, ủng hộ các gia đình có người bị tử nạn do lốc xoáy tại TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 20 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình có người bị thiệt mạng do đợt mưa lũ, sạt lở đất ngày 19/8/2006 gây ra tại thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái 20 triệu đồng.

Năm 2007 Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đưa tiêu chuẩn theo Quyết định 62 của Bộ VHTT và Hướng dẫn của UBND tỉnh vào thực hiện, phấn đấu năm 2007 toàn tỉnh có 80% số khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư tiên tiến, trong đó: có 60% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến; có 90% số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, phấn đấu có 80% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, 35% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, có 85% số khu dân cư tổ chức ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc có chất lượng tốt.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" phấn đấu quỹ vì người nghèo 3 cấp đạt 5 tỷ đồng. Trong đó cấp tỉnh 500 triệu đồng, cấp huyện: 1,5 tỷ đồng, cấp xã: 3 tỷ đồng (cả công lao động và vật liệu). Sửa chữa xây dựng và làm mới 500 nhà Đại đoàn kết, vận động cộng đồng giúp đỡ công lao động, vật liệu để các hộ nghèo là dân tộc thiểu số làm nhà theo Chương trình 134, tiếp tục giúp đỡ hộ nghèo đầu tư phát triển sản xuất, học tập, chữa bệnh và phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy mọi nỗ lực, sáng tạo của mỗi người dân, chung sức, chung lòng, phấn đấu tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển của địa phương²

                                            Phí Yến

                                   (MTTQ tỉnh Yên Bái)

Về đầu trang


Người công giáo Nghĩa Hạ sống tốt đời, đẹp đạo

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ Việt Nam phát động, các tầng lớp nhân dân Lương cũng như Giáo ở thôn Nghĩa Hạ, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang đã năng nổ tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hoạt động của Ủy ban đoàn kết người Công giáo theo tinh thần “kính chúa yêu nước”.

Do đó những năm gần đây, Nghĩa Hạ đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt phát triển kinh tế xã hội; đời sống của nhân dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Chúng tôi đã có buổi làm việc với trưởng thôn Nghĩa Hạ Bùi Như Đạo, ông phấn khởi cho biết: “Thôn Nghĩa Hạ có 169 hộ, 760 nhân khẩu, người công giáo chiếm trên 80%, diện tích canh tác chỉ có 50 ha, trong đó có 30ha diện tích chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Trước đây đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Nghĩa Hạ còn hạn chế. Vì điều kiện phát triển kinh tế địa phương lúc đầu có điểm xuất phát thấp, tốc độ phát triển chậm, trình độ dân trí còn thấp. Song từ khi thực hiện phong trào “TDĐKXD ĐSVH ”, Nghĩa Hạ đã có những chuyển biến mới. Có được kết quả như ngày hôm nay, thôn đã thực hiện phương châm Lương - Giáo đoàn kết giúp nhau làm giầu chính đáng, xóa đói giảm nghèo. Địa phương rất coi trọng phát triển kinh tế để làm động lực xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Gặp gỡ các giáo dân ở đây, chúng tôi được biết: Hiện nay thôn không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, số hộ giầu tăng lên, 80% số hộ có đời sống ổn định. Bà con giáo dân đã thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp của huyện ủy Việt Yên, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, mô hình phát triển kinh tế VACR theo hướng nông trại, gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao. 25% số hộ có thu nhập 30 triệu đồng/năm. 41,5% số hộ có thu nhập 20 triệu đồng/ năm. Điển hình là hộ giáo dân Bùi Như Đạo, Phạm Văn Minh, Trần Thanh Sơn có thu nhập tổng hợp từ sản xuất nông nghiệp, hoạt động dịch vụ và nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 250-300 triệu đồng/ năm.

Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, Nghĩa Hạ đã chú trọng đến xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú cho nhân dân. Ông Bùi Anh Thoáng, Trưởng ban hành giáo cho biết: “Những năm qua Ban công tác mặt trận, Ban hành giáo và các đoàn thể trong thôn luôn phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động giáo dân sống đoàn kết, chấp hành chính sách pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo. Thôn đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa gần 300 triệu đồng, cơ sở mầm non trên 300 triệu đồng. Đội văn nghệ quần chúng của thôn có hơn 20 chục người hoạt động thường xuyên. Trong các đợt tham gia Liên hoan tiếng hát quan họ và hát chèo của huyện và tỉnh Bắc giang, các diễn viên và đội văn nghệ quần chúng đều đạt giải cao ở các thể loại tham gia. Nghĩa Hạ đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng Lương cũng như Giáo, không có tệ nạn xã hội. Trên 80% số hộ trong thôn đạt tiêu chuẩn là gia đình văn hóa.”

Cùng một số bà con giáo dân đi thăm hỏi các cụ cao niên trong thôn, chúng tôi tận mắt chứng kiến sự đổi thay về cảnh quan môi trường ở đây. Đường giao thông, đường làng xóm sạch sẽ, có nhiều cây xanh và từng bước được nâng cấp; thôn đã đầu tư gần 300 triệu đồng để xây dựng 3km đường bê tông. 80% số hộ đã đã sử dụng nước sạch và có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh. Di tích lịch sử - văn hóa của địa phương được bảo vệ và tôn tạo.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư chi bộ Nghĩa Hạ cho biết: có được những kết quả trên, là do bà con giáo dân đã thấm nhuần lời dậy của cha, của Bác Hồ, thực hiện tốt trách nhiệm công dân và bổn phận trước Chúa; Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả; Trẻ em đang trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trở lên; Hàng năm thôn đã có các cháu thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; Thôn không có người sinh con thứ 3; Các phong trào hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện có hiệu quả.

Với những thành tích đã đạt được, đồng bào công giáo Nghĩa Hạ đang góp phần làm cho bộ mặt nông thôn vùng công giáo có nhiều khởi sắc.

(Theo Báo ĐĐK) 

Về đầu trang


Hoạt động của Mặt trận cụm được bà con nhiệt tình ủng hộ

Năm 2007, TP. Đà Nẵng tiếp tục tập trung triển khai tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chương trình “5 không” của thành phố (Không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có giết người để cướp của) và 3 có (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) nhằm từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân,

Với tinh thần đó, ngay từ đầu năm, Ban Công tác Mặt trận số 19 phường Bình Hiên, TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Ban điều hành tổ dân phố tổ chức sinh hoạt, phổ biến cụ thể hóa 6 nội dung cuộc vận động, và các chương trình của thành phố sát tình hình thực tế ở khu dân cư để cho nhân dân trao đổi bàn bạc để đi đến thống nhất, có trách nhiệm chung trong cộng đồng; tiếp tục phát huy những mặt mạnh của khu dân cư trong những năm trước đã làm được, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện tốt các nội dung như giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vệ sinh môi trường...

Bình Hiên là một địa bàn tiếp giáp các phường, tương đối phức tạp, Ban công tác Mặt trận thông qua việc phát động, liên kết phòng ngừa vây bắt tội phạm, được quán triệt đến từng hộ gia đình, có phương án vây bắt tội phạm, cung cấp nhiều tin có giá trị giúp công an ngăn ngừa những vụ việc vi phạm pháp luật; với tinh thần cảnh giác cao và dũng cảm, em Mai Quốc Huy cùng các thanh niên trong khu dân cư đã bắt được 2 tên cướp giật dây chuyền vàng được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 10.000.000 đồng.

Trong khu dân cư khi có gia đình nào gặp hoạn nạn, ốm đau, hoặc có người thân qua đời đều có sự trợ giúp của cộng đồng, từ đó tình thân giữa các hộ trong khu dân cư ngày càng bền vững. Trong năm qua Ban công tác Mặt trận đã vận động các hộ đã đóng góp trên 7 triệu đồng giúp các gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn Không còn nhà dột nát, các kiệt hẻm đều có điện chiếu sáng; thứ bảy hàng tuần, các hộ gia đình đều tham gia dọn vệ sinh sạch đẹp.

Hằng năm, Ban công tác mặt trận đều tổ chức bà con họp mặt và các ngày lễ như 30-4, 2-9, 27-7. Ngày quốc tế thiếu nhi đều có phần thưởng cho trẻ em ngoan, học giỏi. Ngày 18-11mỗi năm đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, tuyên dương những con cháu hiếu thảo, ông bà mẫu mực, gia đình văn hóa.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư số 19, phường Bình Hiên được báo cáo điển hình trong Hội nghị biểu dương các khu dân cư tiên tiến xuất sắc năm 2007. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng bằng khen.

(Theo Trần Văn Thông – Báo ĐĐK) 

Về đầu trang


Khu dân cư Bá Tùng - 5 năm liên tục đạt xuất sắc

Bá Tùng là thôn thuộc xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang. Hầu hết nhân dân trong thôn thuộc hộ nghèo; chiếm gần 80% sản xuất nông nghiệp, còn lại là buôn bán nhỏ lẻ, làm thợ nề, thợ mộc.

Với 82 hộ, 355 nhân khẩu, có 12 hộ nghèo; 10 nhân khẩu hưởng trợ cấp thường xuyên; từ khi chia tách từ xã lên phường, nhân dân khu dân cư Bá Tùng đã từng bước đổi thay, ngày càng phát triển về chất lượng cuộc sống.

Từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chi bộ khu dân cư đã xác định được công tác cán bộ cơ sở là vấn đề then chốt để vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước; đưa ra những mục tiêu cụ thể khắc phục những khó khăn, tồn tại của khu dân cư củng cố lại hệ thống mạng lưới tổ chức cơ sở như Ban công tác Mặt trận, tổ dân phố và các tổ hội đoàn thể, chọn những người nhiệt tình, năng nổ vì trách nhiệm chung của khu dân cư bầu vào những vị trí xứng đáng, nhất là từ khi Ban công tác Mặt trận được củng cố đã phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đời sống từng hộ gia đình để có giải pháp giúp đỡ những gia đình khó khăn...

Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Đình Bê, là một hộ nghèo, con cái hư hỏng... được chị Hồ Thị Liễu Trưởng Ban công tác Mặt trận đứng thế chấp vay vốn, hướng dẫn buôn bán, gần gũi cảm hóa các con chị Bê, giúp đỡ xây dựng nhà “đại đoàn kết” đến nay gia đình chị Bê đã có cuộc sống đã ổn định, các con chị ngoan hơn, không còn rượu chè quậy phá, biết tìm việc làm giúp gia đình... Ban công tác Mặt trận cũng đã hòa giải thành công 12 vụ việc. Nhờ có hướng đi đúng đắn của Ban công tác Mặt trận, đến nay khu dân cư Bá Tùng đã giảm bớt hộ nghèo, tăng số hộ khá giàu. Hằng năm các quỹ chỉ tiêu trên giao đều hoàn thành vượt mức. Đặc biệt quỹ vận động “Ngày vì người nghèo” khu dân cư luôn dẫn đầu toàn phường về số tiền đóng góp đồng thời giữ vững thành tích khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; không có các cháu trong độ tuổi đi học bỏ học giữa chừng, không có hộ gia đình sinh con thứ 3 trở lên...

Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất (18 - 11) khu dân cư Bá Tùng đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết trong không khí vui tươi phấn chấn, mỗi người dân đều tự hào có phần đóng góp của mình trong sự phát triển chất lượng cuộc sống. 5 năm liền khu dân cư Bá Tùng được công nhận là khu dân cư tiên tiến xuất sắc: UBMTTQ tặng bằng khen.                              

(Theo  Báo ĐĐK) 

Về đầu trang


TẬP HUẤN VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, MA TUÝ, HIV/AIDS, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ"

 

Trong các ngày từ 5 đến 8.8.2008 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là chức sắc Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin Lành; cán bộ Mặt trận các tỉnh thành phố và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư,  thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Các vị Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trần Đình Phùng, Lê Bá Trình, Hà Thị Liên chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, tu hành trên cả nước đã  hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"trong đó có công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi theo hướng tích cực của các tầng lớp nhân dân ở các địa bàn dân cư, đặc biệt ở các địa bàn dân cư có đông đồng bào tín đồ các tôn giáo về phòng chống các loại tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Việc làm của các vị chức sắc, người tiêu biểu trong các tôn giáo trong lĩnh vực này đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc của nhân dân trong từng cộng đồng dân cư trong cả nước cũng như sự ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

Dù vậy, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, các yếu tố tiêu cực của xã hội vẫn hàng ngày, hàng giờ tác động đến cuộc  sống của mỗi người dân, mỗi gia đình ở cộng đồng dân cư. Trong đó có: các loại tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; ô nhiễm và suy thoái môi trường.  Tại Hội nghị lần này, các vị đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về phòng chống ma tuý và cách phòng chống; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, hiv/aids trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Tình hình đại dịch HIV/AIDS và những vấn đề quan tâm ở Việt Nam; Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm - thực trạng và giải pháp; Một số vấn đề cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường ở Việt Nam và chuyên đề Phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường.

Qua Hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm này các đại biểu đã được cung cấp những thông tin cơ bản về thực trạng của tình hình và những phương thức, biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân cảnh giác và chủ động, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Các đại biểu cũng phát biểu nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm, chia xẻ khó khăn và tham khảo, thống nhất những giải pháp cơ bản, tích cực phát huy hơn nữa vai trò các vị chức sắc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động nhân dân  thực hiện các nội dung trên, phù hợp với giá trị đạo đức tốt đẹp của mỗi tôn giáo và cũng phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm mang đến cuộc sống "tốt đời đẹp đạo" an lành, hạnh phúc, cho mỗi người dân²

 

          Đông Ngàn Tử

Về đầu trang


Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH" 

Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH) ở Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, loại bỏ những tập tục lạc hậu.  

Triển khai cuộc vận động, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ tỉnh đến cơ sở được thành lập. Cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể coi việc thực hiện phong trào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó các phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, tổ dân phố văn hoá; cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá… được triển khai đồng bộ tạo bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội…

Năm 2007, toàn tỉnh có 77.840 hộ được công nhận gia đình văn hoá, 738 làng bản, tổ dân phố văn hoá, 831 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá… Nhờ thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, các hủ tục mê tín dị đoan trong ma chay, cưới xin được xoá bỏ, tình trạng phá rừng làm nương, thả rông gia súc, vứt rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường… giảm đáng kể. Điển hình các xã: Long Phúc (Bảo Yên), Quang Kim (Bát Xát), Sín Chéng (Si Ma Cai)… hầu hết các hộ gia đình đã làm chuồng trại gia súc xa nhà, xây dựng công trình vệ sinh theo quy định; đường làng ngõ xóm thường xuyên quét dọn. Từ phong trào này, nhiều địa phương đã vận động nhân dân phát huy lợi thế tiềm năng du lịch và bản sắc văn hoá truyền thống phát triển dịch vụ nhà nghỉ, văn hoá ẩm thực, thổ cẩm… thu hút khách du lịch đến địa phương, góp phần tăng nguồn thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, 100% xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng  khu dân cư tiên tiến. Năm 2007, toàn tỉnh có 1.578 khu dân cư tiên tiến, đạt 74% tổng số khu dân cư toàn tỉnh. Các khu dân cư thành lập hội khuyến học, chữ thập đỏ, phụ nữ, nông dân… hàng năm thực hiện tốt phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quyên góp vì người nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế…

Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2007, toàn tỉnh có 80% đám cưới (vùng thấp, khu đô thị), 75% đám cưới (vùng cao) tổ chức văn minh, lịch sự, đúng quy định như:  đăng ký kết hôn trước khi cưới, lễ cưới diễn ra gọn, nhẹ, tiết kiệm. Các huyện: Bát Xát, Sa Pa, Si Ma Cai, thành phố Lào Cai  là những địa phương đi đầu cải tạo tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc. Đến nay, đã vận động 46 hộ gia đình có người chết đưa vào quan tài, trong thời gian tổ chức đám tang không bắn súng báo hiệu, không quản xác người chết trong nhà quá 48 giờ…

Ngoài ra, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao được triển khai rộng khắp, toàn tỉnh hiện có 650 thôn bản thành lập đội thể thao; 70% cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn tham gia luyện tập thể thao, 225 câu lạc bộ TDTT có trên 12 nghìn người thường xuyên tập luyện (chiếm 18,1% dân số toàn tỉnh). Năm 2007 có 9.458 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, tập trung ở huyện Bát Xát, thành phố Lào Cai, khối cơ quan hành chính. Riêng lực lượng vũ trang đạt 98% các đơn vị thường xuyên tập luyện.

Thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá, trong 2 năm (2006-2007), toàn tỉnh đã quyên góp trên 4 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng 267 nhà văn hoá cộng đồng, đưa tổng số nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng toàn tỉnh lên 564. Các nhà văn hoá đi vào hoạt động đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, hội họp của đồng bào, là nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất… Từ đó làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cho người dân có cuộc sống từng bước văn minh, hiện đại.

(Thu Phương – Báo Lào Cai) 

Về đầu trang


Đại đoàn kết ở Phước Lương  

Thôn Phước Lương (xã An Cư, huyện Tuy An,tỉnh Phú Yên) nhiều năm liền được bình chọn là thôn văn hóa và khu dân cư tiên tiến. Ban công tác Mặt trận của thôn luôn coi đây là động lực để phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”…

Thôn Phước Lương có 441 hộ, trong đó, trên 90% hộ dân sống nhờ vào cây lúa, cây mía... Trước tình hình giá cả và chi phí phục vụ cho nông nghiệp đang ngày càng leo thang, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, Ban công tác Mặt trận đã chủ động cùng với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của thôn vận động bà con phát huy tinh thần đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới giống cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, nâng cao thu nhập. Nhờ thế, đời sống của bà con ổn định và có bước phát triển, hiện nay, trong thôn chỉ còn 45 hộ nghèo. Từ các cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Ông Nguyễn Trung Thành nhờ tham gia những lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp do xã, huyện tổ chức nên ông đã tích lũy được một số kiến thức trong trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó, ông đã giúp nhiều người dân trong thôn về cách làm ăn, trồng trọt để cải thiện cuộc sống.

Ban công tác Mặt trận của thôn Phước Lương, đứng đầu là Trưởng ban Lê Văn Chánh luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhờ vậy đã có những kiến nghị, đề xuất hỗ trợ kịp thời cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2006 đến nay, thôn Phước Lương đã xóa được 28 căn nhà tạm, dẫn đầu  xã An Cư. Căn nhà xây kiên cố của anh Mang Sửu, dân tộc Ba Na, đang sinh sống hiện nay là kết quả của sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của nhiều người trong thôn. Anh Sửu tâm sự: “Vì quá nghèo nên tôi phải đi làm thuê khắp nơi, số tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày, không biết đến bao giờ mới có tiền để xây nhà. Nhờ có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Ban công tác Mặt trận của thôn tôi mới có được ngôi nhà ấm áp như hôm nay”.

Ở Phước Lương có 78 hộ theo đạo Thiên Chúa và 48 hộ theo đạo Phật, nhưng người dân đều sống chan hòa, đoàn kết theo tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”. Vào những ngày lễ lớn của hai tôn giáo, cả nhà thờ Đồng Cháy và Niệm Phật Đường Phước Lương trở thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng - văn hóa trang trọng và ý nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN  xã An Cư  cho biết, Phước Lương là thôn đầu tiên được công nhận thôn văn hóa của xã và luôn giữ vững danh hiệu khu dân cư tiên tiến trong nhiều năm liền. Kết quả này đạt được là nhờ Ban công tác Mặt trận thôn đã phát huy tốt vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể triển khai đạt hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Thực tiễn từ Phước Lương sẽ là bài học sinh động để Thường trực MTTQVN xã nhân rộng ra các thôn khác.

(Theo Báo Phú Yên)

Về đầu trang


Tỉnh Bình Thuận: Khen thưởng 55 khu dân cư văn hóa, tiên tiến

Tỉnh Bình Thuận vừa kết lại danh sách các khu dân cư sẽ được khen trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong 5 năm( 2003-2007) là 55 khu dân cư(KDC). Trong đó, 40 KDC văn hóa được UBND tỉnh khen (đạt danh hiệu KDC tiên tiến 3 năm liền trở lên) và 15 KDC tiên tiến được Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen.   

55 KDC trên đã thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cụ thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nổi lên các KDC như thôn Phú Thái – xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc), thôn 1-xã Đức Phú, (huyện Tánh Linh),…; thực hiện chính sách đối với người có công và các hoạt động nhân đạo, có các KDC như thôn Xuân Quang-thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình), thôn Tân Lý 1-xã Tân Bình, (thị xã La Gi),…; sống và làm việc theo pháp luật, theo quy ước, hương ước của cộng đồng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nổi bật là khu phố 4-phường Tân An, khu phố 3- phường Bình Tân(thị xã La Gi),…; xây dựng đời sống văn hóa ở KDC có một số nơi làm tốt là thôn Minh Hòa- xã Hàm Minh(huyện Hàm Thuận Nam), thôn Thái Hòa- xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình),…; làm tốt trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số có khu phố 3- thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân), khu phố B- phường Thanh Hải (TP. Phan Thiết), thôn Lâm Lộc II-xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong),…

Được biết, hiện toàn tỉnh có 633/696 khu dân cư và 34 xã, phường, thị trấn đã phát động xây dựng thôn, khu phố và xã, phường, thị trấn văn hóa. Ngoài ra, còn có 48 cơ sở thờ tự và 49 dòng tộc đăng ký thực hiện nếp sống văn hóa, trong đó có 45 cơ sở thờ tự và 31 dòng tộc đã được MTTQ các huyện công nhận.

(Theo Website thị xã LaGi)

Về đầu trang


Tỉnh Phú Yên: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã phát triển đúng hướng

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh.  Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, đồng chí Bá Thanh Kia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cho biết:

Qua hơn 13 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bộ mặt khu dân cư (KDC) ở Phú Yên đã có nhiều biến chuyển tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thay đổi rõ rệt. Đến đầu năm nay, toàn tỉnh có 100% KDC triển khai thực hiện cuộc vận động và có 455/593 KDC đạt danh hiệu tiên tiến, chiếm tỉ lệ 67,37%; có 413 khu dân cư văn hóa, 473 xã, phường, cơ quan văn hóa; 164.653 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 88% so với số hộ trong tỉnh. Kết quả  này càng khẳng định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã phát triển đúng hướng, hợp ý Đảng, lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được,  vẫn còn những mặt tồn tại. Nội dung cuộc vận động khá toàn diện, rộng lớn và có tính kế thừa các phong trào vốn có trước đây, đây là điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các cấp thực hiện chức năng chủ yếu của mình, nhưng ban Thường trực Mặt trận ở một số địa phương chưa biết phát huy thuận lợi này, còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch, điều tra khảo sát nắm chắc từng đối tượng ở KDC để tập hợp lực lượng và lồng ghép các phong trào, chọn những vấn đề bức xúc nhất để thực hiện. Mối quan hệ phối hợp hành động giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với các ngành liên quan nhiều nơi chưa thường xuyên, chưa đồng bộ nên hiệu quả đem lại còn hạn chế. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa cuộc vận động nên chưa quan tâm đúng mức, còn coi đây là cuộc vận động của Mặt trận, để Mặt trận đơn phương triển khai mà không có sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi. Kinh phí phục vụ cuộc vận động thiếu, nhiều cơ sở không có; đặc biệt là kinh phí 1 triệu đồng/KDC/năm, mặc dù lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương cân đối từ ngân sách nhưng nhiều địa phương đến cuối năm mới giải quyết. Ban chỉ đạo, ban vận động ở một số địa phương tuy đã được thành lập, củng cố nhưng hoạt động vẫn còn mang tính hình thức, công tác phối hợp còn rời rạc, chưa đồng bộ… Những tồn tại này đã ảnh hưởng nhất định đến kết quả chung. 

* Trong thực tế, có KDC đã được công nhận là khu phố văn hóa nhưng vẫn còn xảy ra  ô nhiễm môi trường, trộm cắp vặt… Vì sao như vậy, thưa đồng chí? 

- Có những KDC sau khi đã được công nhận là KDC tiên tiến, KDC văn hóa vẫn vi phạm các tiêu chí là do việc xét công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, KDC tiên tiến, KDC văn hóa nhiều nơi còn hình thức và chạy theo thành tích. Nhiều gia đình văn hóa, KDC tiên tiến, KDC văn hóa đã được công nhận nhưng thực chất chưa đủ tiêu chuẩn, ngay thời điểm bình xét cũng chưa hội đủ các tiêu chuẩn quy định gây dư luận không tốt trong nhân dân. Bên cạnh việc thiếu sâu sát trong khâu bình xét, có những KDC sau khi đã được công nhận là KDC văn hóa lại không tiếp tục gìn giữ và phát huy thành quả đã đạt được. Đó là do công tác tuyên truyền vận động của cán bộ KDC không thường xuyên, liên tục, không uốn nắn kịp thời những vi phạm khi vừa mới phát sinh. Chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này để chỉ đạo, phối hợp khắc phục tốt hơn trong thời gian tới. 

* Thưa đồng chí, toàn tỉnh đang thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mặt trận  tham gia như thế nào để phối hợp triển khai hiệu quả cuộc vận động này ở KDC? 

-  Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN  tỉnh đã phát động triển khai cuộc vận động trong hệ thống Mặt trận để hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động với nhiều hình thức như nghiên cứu, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc” của Bác…  thông qua các hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận, các buổi sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt nhân dân ở  KDC. Phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi kể chuyện, thi sưu tầm tranh ảnh về tấm gương đạo đức của Bác. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với cán bộ, công chức nhà nước… Ở cơ sở, cán bộ ban công tác Mặt trận KDC làm nòng cốt trong vận động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác” đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hái hoa dân chủ, thi kể chuyện về Bác; sưu tầm tranh ảnh, những mẩu chuyện ngắn nói về đức tính “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” của Bác; những lời căn dặn về ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; quan điểm của Bác về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng.  

* Xin cảm ơn đồng chí!  

(Theo Báo Phú Yên)

Về đầu trang


Đắk Nông với Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Nằm về phía cực Nam của Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông có diện tích tự nhiên 651.438 ha, dân số khoảng 430.000 người, gồm 29 dân tộc anh em cùng chung sống; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 130.438 người, chiếm 32,45%. Trong những năm qua Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nhằm xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm trên đại bàn.

Trong năm năm qua, Liên ngành Phòng chống mại dâm của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh lồng ghép được 1.328 buổi tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác với 219.590 lượt người tham dự, hàng chục ngàn cuốn tài liệu, tờ rơi về phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) được cấp phát đến các gia đình và khu dân cư, kẻ vẽ được trên 3000m băng rôn, 750m2 panô tuyên truyền, lắp đặt 246 thùng thư tố giác tội phạm và các TNXH, hướng dẫn cơ sở xây dựng và củng cố 292 tổ bảo vệ dân phố, 671 tổ tự quản, 563 tổ an ninh nhân dân, 512 tổ hoà giải, 311 câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật, vận động được 48.720 hộ đăng ký không có con em phạm tội và vi phạm các TNXH.

Thông qua tuyên truyền, đến nay toàn tỉnh đã có 69.306/87.714 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và đã có 51.532 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá, 206/711 thôn, bon đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến và 33/71 xã, phường, thị trấn với 213 thôn, bon đạt tiêu chuẩn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Cùng với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức được 1.651 buổi tuyên truyền về lồng ghép phòng chống mại dâm và phòng chống ma tuý với 95.324 lượt cán bộ hội viên tham gia, hỗ trợ xây dựng được 126 câu lạc bộ nông dân và điểm “Gia đình nông thôn phát triển bền vững”, đồng thời tổ chức đăng ký xây dựng chi, tổ Hội nông dân trong sạch, không có TNXH, phấn đấu xây dựng gia đình nông dân ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Cùng với Hội nông dân thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tệ nạn mại dâm như nhóm “phụ nữ tham gia đấu tranh PCTNXH”, nhóm “gia đình phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật”. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp đã tuyên truyền về PCTNMD trên địa bàn 8 huyện, thị với 71 xã, phường, thi trấn; tổ chức 389 buổi tuyên truyền với 86.721 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chỉ đạo các trường học ký cam kết giữa học sinh với nhà trường không tham gia các TNXH với 172 trường học của tỉnh, trong đó Tiểu học là 102 trường, THCS 61 trường, THPT 9 trường; đồng thời đưa nội dung giáo dục phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vào giảng dạy lồng ghép trong chương trình học chính khoá ở các cấp học, bậc học cho một số bộ môn như giáo dục công dân, giáo dục sức khoẻ...

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân phòng chống TNXH trên địa bàn toàn tỉnh thì các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dân đến tận mọi gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng cuộc sống mới”; kiên quyết xoá bỏ các địa bàn phức tạp, tăng cường công tác chữa trị, tái hoà nhập cộng đồng cho các học viên đang được quản lý, giáo dục tại các Trung tâm; lồng ghép thực hiện các chương trình về chính sách an sinh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tạo cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp về vay vốn nhất là đối tượng phụ nữ thuộc các hộ nghèo nhằm phòng, tránh các nguy cơ dẫn đến hoạt động mại dâm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 để chấn chỉnh, xử lý vi phạm nhằm hạn chế tình trạng phát sinh các tệ nạn trên địa bàn, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh.

(Theo Báo ĐTĐCSVN)

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc xã Tân Đồng: Nêu cao vai trò đại đoàn kết toàn dân

Là xã vùng ba của huyện Trấn Yên (Yên Bái), Tân Đồng có 3 dân tộc sinh sống là Kinh, Dao, Tày. Phát huy vai trò đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động nhân dân tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể. Đến nay, 90% số hộ gia đình trong xã đều có người là đoàn viên thanh niên, hội viên các hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh.. , đạt tỷ lệ 85% các đối tượng vận động kết nạp vào hội, nhiều hộ có từ 2 – 3 hội viên, đoàn viên.

Phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc xã đẩy mạnh công tác vận động đồng bào các dân tộc luôn sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội.

Do sâu sát, tuyên truyền phổ biến đến từng thôn bản, từng đoàn viên, hội viên và hộ gia đình nên các phong trào do mặt trận Tổ quốc các cấp phát động được mọi người hưởng ứng và tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, thiết thực. Những năm qua, đồng bào đã biết đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi nhằm tăng thu nhập. Cây lúa, cây màu bây giờ không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn trở thành hàng hoá. 93ha đất trồng lúa thì đã có phần nửa gieo cấy giống lúa chất lượng cao và năng suất đạt ngót 10tấn/ha.

Cùng với cây quế, cây chè, các loại giống cây mới đạt hiệu quả kinh tế cao cũng được đưa vào trồng với diện tích ngày càng tăng: cây dâu 40ha, cây tre măng Bát Độ 184ha. Đi liền với trồng trọt là đẩy mạnh chăn nuôi và làm dịch vụ. Tổng đàn trâu, bò trên ngàn con, đàn lợn 1.500 con cùng vạn rưỡi gia cầm. Nhiều hộ trường vốn đã đầu tư mua máy xay xát, máy vò chè, ô tô hay mở xưởng chế biến lâm sản làm dịch vụ góp phần tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp cho nông dân.

Chỉ tính trong vài năm trở lại đây, thu nhập đầu người của Tân Đồng đã tăng đáng kể: năm 2002 thu nhập đạt 3,5 triệu đồng/ năm; năm 2007 đạt 7 triệu đồng/năm. Số hộ có đời sống ổn định trung bình khá trở lên chiếm 64% và số hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 36%. Địa phương cũng phấn đấu mỗi năm giảm 4% số hộ nghèo. Hiện tại, 100% số hộ trong xã có phương tiện nghe nhìn, cứ 5 hộ có một máy điện thoại cố định và 1,6 hộ có 1 xe máy, 80 hộ có 1 xe ô tô tải. Quan trọng nhất là năm 2005, Tân Đồng đã vượt ra khỏi diện xã đặc biệt khó khăn và đang phát huy tốt cơ sở hạ tầng mà Nhà nước đầu tư từ các chương trình 135, 134 và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hưởng ứng cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, xã đã có 6/8 thôn bản ra mắt xây dựng làng văn hoá và các thôn Khe Loóng, Làng Đồng, Phúc Lương được công nhận làng văn hoá cấp huyện; 800/830 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Phong trào xây dựng làng xóm xanh, sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế luôn được Mặt trận quan tâm. Các hộ đều đã hoàn chỉnh 3 công trình vệ sinh: hố xí, nhà tắm và giếng nước sạch, hố thu gom rác thải gia đình. Cả 8 thôn bản duy trì có hiệu quả lịch vệ sinh môi trường vào 5 hằng tháng.

Cuối năm 2007, xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tiếp tục duy trì. Xã không còn tình trạng học sinh bỏ học, nhiều em tiếp tục đi học trung học phổ thông và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Tân Đồng sớm phổ cập giáo dục tiểu học và từ năm 2004 đã được công nhận phổ cập trung học cơ sở. Cộng đồng phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp 126 hộ nghèo xoá nhà dột nát, trong đó có 4 nhà đại đoàn kết, tổng giá trị lên tới trên 700 triệu đồng.

Ngoài ra, còn giúp nhau bằng ngày công lao động, cây con giống, giúp nhau cách làm ăn để xoá đói giảm nghèo, vươn lên giàu có. Đồng thời, Mặt trận cũng vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vào các quỹ nhân đạo, từ thiện như: Vì người nghèo, Vì trẻ thơ, Chữ thập đỏ.. tổng các quỹ qua 5 năm vận động thu được trên 21 triệu đồng.

Càng ngày, vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở địa phương nhiều đồng bào dân tộc thiểu số này càng trở nên quan trọng. Cùng với nêu cao vai trò đại đoàn kết dân tộc thì vai trò giám sát, thanh tra nhân dân, phát huy quyền dân chủ ở cơ sở cũng được nêu cao. Và những năm tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Đồng luôn phấn đấu “Đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh” như mục tiêu Đại hội lần thứ XI đề ra.

(Theo Thế Quynh – Báo YBĐT) 

Về đầu trang


Từ Sơn với phong trào đại đoàn kết toàn dân 

Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh là huyện có truyền thống văn hiến và cách mạng. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng những năm qua, huyện giành được kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt đô thị hóa ngày càng đổi thay, số hộ giàu tăng, số hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 2,3% theo tiêu chí mới. Đạt được kết quả trên là do có sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ các cấp trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với các thành viên tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết mà Đảng bộ huyện đề ra, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, 100% khu dân cư trong huyện đều xây dựng hương ước, quy ước thôn làng để mọi người trong cộng đồng thực hiện. Hàng năm 11/11 xã, thị trấn đăng ký xây dựng khu dân cư tiên tiến, Làng văn hóa, Gia đình văn hóa. Năm qua toàn huyện có 50% làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, hơn 80% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thực hiện Chỉ thị 27/BCT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang và lễ hội các xã, thị trấn đều triển khai thực hiện có hiệu quả. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân đóng góp 12 tỷ đồng và hàng trăm ngày công xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội ở các địa phương. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng được quan tâm. Các xã, thị trấn đều thành lập ban khuyến học, đến nay đã vận động được trên 300 triệu đồng quỹ khuyến học, để khen thưởng động viên các cháu đạt thành tích cao trong học tập và giúp đỡ những học sinh nghèo vươn lên học giỏi nhằm khuyến khích con em mình tích cực thi đua học tập tốt hơn. Trong phong trào phát triển kinh tế MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới mẫu mã nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. 5 năm qua, toàn huyện có 9 cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề đã hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả, 140 trang trại VAC nuôi trồng, thủy sản hàng năm cho thu nhập kinh tế cao. Nhằm tạo điều kiện cho các hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế ổn định đời sống, MTTQ và các thành viên đứng ra tín chấp vay vốn ngân hàng và các tổ chức kinh tế hàng chục tỷ đồng cho các hội viên vay, đồng thời vận động các hộ có kinh tế khá chủ động giúp các hộ khó khăn giống, vốn, ngày công lao động với trị giá hàng tỷ đồng mỗi năm để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Với tinh thần tương thân tương ái MTTQ đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Từ năm 2003 đến nay toàn huyện đã vận động được gần 1,3 tỷ đồng quỹ vì người nghèo trong đó đã trích hơn 1,130 tỷ đồng để tu sửa, xây mới gần 100 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo neo đơn và giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong lúc giáp hạt. MTTQ huyện còn chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách người có công với cách mạng, vận động nhân dân ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa bảo đảm đạt tỷ lệ cao.

Không chỉ đoàn kết phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhân dân trong huyện còn đoàn kết phát huy quyền làm chủ của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hiện nay, toàn huyện có gần 1.100 Tổ liên gia, trên 140 Tổ hòa giải, 7 Tổ an ninh nhân dân, 11 Ban thanh tra nhân dân cùng nhiều mô hình câu lạc bộ khác luôn duy trì hoạt động có hiệu quả. Thông qua hoạt động của các mô hình đã phần nào giải quyết được những mâu thuẫn trong nhân dân, nâng cao nhận thức cho mọi người những chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những kiến thức trong đời sống xã hội, từ đó giúp họ phát huy vai trò trách nhiệm của mình sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật tích cực tham gia xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Kỷ niệm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” hàng năm các xã, thị trấn trong huyện đều tổ chức mít tinh ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam lồng ghép với tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, biểu dương những gương gia đình văn hóa tiêu biểu trong cộng đồng. Qua đó khích lệ nhân dân tiếp tục phát huy vai trò và khả năng sáng tạo trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

(Theo Báo Bắc Ninh)

Về đầu trang


Tỉnh Phú Thọ: Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy

Từ đại hội Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ IX tới nay, việc triển khai kết quả các chương trình kinh tế trọng điểm của Đảng và Nhà nước như xoá đói giảm nghèo, làm nhà đại đoàn kết, xoá nhà tạm cho hộ nghèo... đã kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và không ngừng mở rộng, đã tập hợp ngày càng đông các tầng nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Việc mở rộng, tập hợp lực lượng thông qua tổ chức nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ các cấp đã tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng như già làng trưởng bản vận động đồng bào đoàn kết, đổi mới phong tục tập quán, bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan  thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước  để  xây dựng bản, làng văn hoá tiến bộ. Vận động các chức sắc và đồng bào có đạo thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước xây dựng cuộc sông” từ bi, trí tuệ, hiếu nghĩa”; sống “tốt đời đẹp đạo”, “kính chúa yêu nước”. MTTQ các cấp còn tập hợp lực lượng thông qua các phong trào, các cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, sâu sắc. Qua đó đã huy động sức dân, giải quyết các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương, đồng thời tạo được sự thống nhất trong quan điểm nhận thức của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội, thể hiện rõ nét hoạt động phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong mặt trận, mặt trận với chính quyền các cấp.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng tới tất cả các khu dân cư trong tỉnh. Từ cuộc vận động đã giúp người dân nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, mừng thọ... Thông qua các cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; nhiều phong trào  đã phát triển mạnh mẽ được nhân dân đồng tình ủng hộ và ký cam kết thực hiện  như: Phong trào “Toàn dân đất Tổ tham gia phòng ngừa, tấn công, tố giác tội phạm”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”; DS/KHHGĐ... Nhiều cơ quan đơn vị, trường học đã vận động CB,CNVC ký cam kết không vi phạm pháp luật, ma túy, mại dâm. ở nhiều khu dân cư đã huy động sức dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, khu vui chơi giải trí của cộng đồng dân cư. Tính đến hết tháng 6-2008, toàn tỉnh đã cải tạo và xây mới gần 800 nhà văn hóa; 80% khu dân cư trong tỉnh đã xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước. Hàng năm có trên 70% số khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; trên 80% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp nhau về giống, vốn kỹ thuật, ngày công lao động để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Bằng những nguồn hỗ trợ khác nhau trong những năm qua, MTTQ các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ 18 tỷ đồng, làm mới 700 ngôi nhà tình nghĩa, tặng 9.943 sổ tiết kiệm, 729 vườn cây tình nghĩa, hỗ trợ sản xuất 295 triệu đồng... cho các hộ chính sách. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được phát động trong toàn tỉnh với nhiều hình thức vận động như tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ trong tháng cao điểm,  trực tiếp vận động các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu... Số tiền vận động được và các nguồn hỗ trợ khác đã xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Thông qua các hoạt động kể trên, tỷ lệ tập hợp đoàn viên hội viên trong toàn thể nhân dân và các tổ chức quần chúng ngày càng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

(Thúy Hằng - Báo TPO)

Về đầu trang


Xây dựng đời sống văn hoá ở Tiên Hội

Trong nhiều năm qua, Uỷ ban MTTQ xã Tiên Hội (Đại Từ, Thái Nguyên) đã làm tốt công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền, vận động quần chúng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhất là vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.  

Bộ mặt nông thôn Tiên Hội  đã được cải thiện, các khu dân cư không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể, số hộ khá và giàu tăng, đời sống văn hoá không ngừng được cải thiện, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Hai năm liền Uỷ ban MTTQ xã Tiên Hội được Uỷ ban MTTQ huyện khen thưởng; được Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen. 

Nếu như năm 2006 số hộ nghèo của xã Tiên Hội chiếm 23%, thì năm 2007 đã giảm xuống còn 17%; 62% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Ba khu dân cư (Trung Na 1, Trung Na 2, Đồng Chung) đạt danh hiệu Khu dân cư tiên tiến; 3 nhà trường (mầm non, tiểu học, THCS) 7 năm liền đạt danh hiệu cơ quan văn hoá; UBND xã, Trạm Y tế xã 2 năm liền đạt danh hiệu cơ quan văn hoá...  

Từ năm 2003 đến nay, Uỷ ban MTTQ xã Tiên Hội đã vận động quần chúng nhân dân của 5 xóm Đồng Chũng, Đồng Mạc, Soi Chè, Tiên Hội, Đại Quyết xây dựng được 5 nhà văn hoá, trong đó 4 nhà văn hoá đạt chuẩn với tổng giá trị đầu tư là hơn 300 triệu đồng, trong đó huyện hỗ trợ 23 triệu đồng, còn lại là do nhân dân đóng góp. Hiện nay, xã chỉ còn 2/16 xóm chưa có nhà văn hoá. Nhân dân các xóm Phố Dầu, Đại Quyết, Bãi Cải đã đóng góp công sức, tiền của cùng với Nhà nước làm được 1.500 m đường bê tông với tổng giá trị 368 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 110 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp...  

Đạt được những kết quả trên là nhờ xã đã cụ thể hoá 6 nội dung và 8 mục tiêu để thực hiện ở khu dân cư (không có hộ đói, giảm hộ nghèo; không có người sinh con thứ ba; không có trẻ em thất học, mù chữ và suy dinh dưỡng, không có người mê tín dị đoan, không có người vi phạm pháp luật; không có tệ nạn xã hội, khu dân cư không có đường làng ngõ xóm lầy lội; có các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động khá trở lên).  

Từ những mục tiêu trên, Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư xã Tiên Hội đã chọn ra mục tiêu trước mắt cần tập chung là xây dựng khu dân cư không có hộ đói, giảm hộ nghèo một cách vững chắc, sau đó mới thực hiện tiếp các nội dung còn lại. Thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... tạo điều kiện cho hội viên vay vốn đầu tư  phát triển sản xuất...  Uỷ ban MTTQ xã Tiên Hội đã phối hợp với Ban Tư pháp xã tuyên truyền tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy định 140 của UBND huyện Đại Từ về thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ... tới đông đảo quần chúng nhân dân. 

Do thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nên trong công tác đền bù - giải phóng mặt bằng đã đảm bảo đúng chế độ, chính sách, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, gây dựng được lòng tin trong nhân dân...

(Theo Hải Đăng - Báo Thái Nguyên))

Về đầu trang


Lương Tài (Bắc Ninh): Hiệu quả từ một cuộc vận động

“Lấy sức dân, cùng Nhà nước chăm lo cuộc sống cho nhân dân” là mục tiêu xuyên suốt được MTTQ các cấp huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vận dụng có hiệu quả trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Với 6 nội dung toàn diện, thiết thực: Đoàn kết giúp nhau làm kinh tế; chăm lo các gia đình có công với nước; phát huy quyền làm chủ ở cơ sở; xây dựng khu dân cư (làng) văn hóa và gia đình văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. ủy ban MTTQ các cấp huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên đổi mới nếp nghĩ, cách làm, huy động sức mạnh cả cộng đồng, với kết quả cao và bền vững. Điển hình là phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cùng với sự trợ giúp của Nhà nước, nguồn lực được huy động từ các quỹ xã hội “Quỹ vì người nghèo” “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”... đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo được hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 15,94% theo tiêu chí mới.

Bên cạnh phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, các khu dân cư cũng tích cực hưởng ứng, làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo với nghĩa cử “Uống nước nhớ nguồn”. 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực ủng hộ, xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” với gần 1,8 tỷ đồng; tặng 1.524 sổ tình nghĩa trị giá hơn 250 triệu đồng, xây dựng, sửa chữa 32 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” xây dựng quỹ “Vì người nghèo” do ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân toàn huyện tích cực tham gia. Với số quỹ thu được hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nâng tổng số quỹ toàn huyện lên hơn 1 tỷ đồng. MTTQ các cấp trong huyện quản lý, sử dụng đúng quy chế, dân chủ, công khai, đã trích hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 158 nhà Đại đoàn kết tặng cho hộ nghèo. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy và mở rộng. Ban Mặt trận các thôn, làng, khu dân cư đã lồng ghép việc thực hiện quy chế dân chủ với các nội dung của cuộc vận động thông qua sinh hoạt nhân dân. 100% khu dân cư thực sự chuyển mình trong việc thực hiện quy ước thôn, làng, đưa pháp luật vào cuộc sống. Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, lễ hội, mừng thọ được thực hiện có hiệu quả, không còn hiện tượng cưới tảo hôn, tổ chức lễ hội kéo dài hay đám hiếu để quá thời gian quy định…. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng được nâng cao, nhân dân đã có ý thức về bảo vệ sức khoẻ cho mình và cho mọi người. Các thôn, làng, khu dân cư có y tá thôn; trạm y tế có bác sĩ, các chương trình y tế cộng đồng được thực hiện đạt tỷ lệ cao… Năm 2007, toàn huyện đã có 64 làng, khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến, 41 làng được công nhận làng văn hoá, hơn 82% gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Công tác tự quản, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở các khu dân cư đã được chú trọng. 100% thôn, làng, khu dân cư có Ban công tác Mặt trận, có chi hội, chi đoàn của các tổ chức đoàn thể, có tổ an ninh tự quản, tổ hoà giải cơ sở. Cơ sở chính trị ở nông thôn ngày càng được tăng cường, MTTQ thông qua quy chế phối hợp ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Những kết quả của cuộc vận động này đang được các cấp MTTQ Lương Tài tổng kết gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả hơn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Theo báo Bắc Ninh

Về đầu trang


Quế Võ đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc  

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, MTTQ các cấp ở Quế Võ đẩy mạnh phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, bằng nội lực và sức sáng tạo khai thác có hiệu quả các tiềm năng như: Đất đai, lao động, đầu tư kỹ thuật, đa dạng hóa ngành nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển dịch vụ phục vụ công nghiệp, tăng thu nhập, làm giàu, xóa đói giảm nghèo góp phần tăng trưởng kinh tế chung của huyện đạt 15,4%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%.

Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, có sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo và thực hiện cuộc vận động. Các xã, thị trấn đều thành lập Ban chỉ đạo, các khu dân cư đều có Ban vận động. Đến nay, 100% các khu dân cư đều xây dựng được quy ước Làng văn hóa, 91/111 khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến, 80% số hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc”. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được triển khai sâu rộng từ nhiều năm nay. Trong 5 năm quỹ “Vì người nghèo” của huyện đạt trên 1 tỷ 551 triệu đồng, xây dựng 263 nhà Đại đoàn kết với số tiền là 1 tỷ 651 triệu đồng. Các đơn vị làm tốt công tác này là Hán Quảng, thị trấn Phố Mới, Đào Viên, Đức Long…

 Hàng năm MTTQ huyện đều xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ mặt trận các cấp. Nội dung tập huấn là các vấn đề cơ bản, thiết thực sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn như: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động của MTTQ, Điều lệ MTTQ Việt Nam, các Quyết định 212, 79, 80 của Chính phủ, đặc biệt là Pháp lệnh Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với 615 lượt cán bộ được tập huấn, đội ngũ cán bộ MTTQ từng bước được trẻ hóa, đào tạo bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, tính đại diện và tính tiêu biểu của ủy ban MTTQ đều tăng hơn nhiệm kỳ trước, tỷ lệ người ngoài Đảng đạt 32%, 91 Ban công tác Mặt trận vững mạnh, 19 Ban công tác Mặt trận đạt khá, không có đơn vị yếu kém. Phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng những nội dung thiết thực, góp phần tăng cường thực hiện dân chủ, xây dựng bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh. MTTQ huyện Quế Võ thực sự là cơ sở chính trị, chỗ dựa tin cậy của nhân dân, mọi hoạt động của MTTQ đã có sự đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình. Vì vậy vị trí, vai trò và uy tín của MTTQ ngày càng được coi trọng và đánh giá cao trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội của huyện và là nhân tố quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, thúc đẩy sự phát triển trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. 

Trước những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2003-2008 MTTQ huyện Quế Võ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, khắc phục những tồn tại và khó khăn vững bước đi lên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ 17, tích cực xây dựng quê hương Quế Võ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 (Theo Báo Bắc Ninh)

Về đầu trang  


Tỉnh Hậu Giang: Mặt trận ở khu dân cư

Có thể nói như thế khi Mặt trận Tổ quốc các cấp là “chủ công” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ở Vị Thủy, trong nhiệm kỳ qua (2003-2008) UBMTTQ huyện đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết từ phong trào này. Vào cuối năm 2007, huyện đã xây dựng được 51/74 khu dân cư tiên tiến. Trong đó có 10 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến xuất sắc”.

Anh Lê Thanh Điều, Chủ tịch MTTQ xã Vị Thắng kể rằng, hơn hai năm về trước khi bắt tay xây dựng khu dân cư tiên tiến ấp 7 (năm 2006), rồi đến ấp 11 (2007), cấp ủy địa phương vẫn bị lúng túng trong chỉ đạo, do chưa hình dung được các lợi ích xã hội, chưa hiểu quyền lợi, nghĩa vụ của bà con tại chỗ trong “chuyện này” ra sao. Thứ đến là hệ thống chính trị tại ấp còn thiếu người có năng lực đảm đương. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng hết mình nên khó khăn cũng qua đi. Nếu như các tiêu chí bắt buộc khu dân cư tiên tiến phải đạt như: Cơ sở hạ tầng (cầu, đường sá) đạt tiêu chuẩn “4 không”; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ có điện và nước sạch dùng, đều có thể xây dựng dễ hơn thì tiêu chí mức thu nhập bình quân đầu người là khó nhất. Bởi trong tay mặt trận không có vật chất gì thì làm sao “gột nên hồ”? “Cho nên tiêu chí “có hệ thống chính trị vững mạnh” lại trở nên quan trọng nhất”, anh Điều nói.

Nông hội, Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... là các tổ chức có nhiều dự án hỗ trợ, tiếp cận được nguồn vốn vay, cho nên mặt trận uyển chuyển vận động lồng ghép các chương trình để tạo việc làm, thêm thu nhập cho các hộ khó khăn, hộ thiếu tư liệu sản xuất để từng bước xóa diện hộ nghèo tại chỗ. Nhờ cách này mà ấp 11, từ hơn 20% hộ nghèo (đầu năm 2007) đến nay đã giảm xuống còn gần 15%. Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ấp 11, Trần Cao Đĩnh, nói: “Các tiêu chí mỗi năm đều nâng lên theo mặt bằng chung của xã; các đoàn thể cũng được tổ chức mình giao chỉ tiêu từng năm, nên vận dụng việc lồng ghép các mô hình, dự án đạt kết quả thì cũng có nghĩa là tất cả hệ thống chính trị đều hoàn thành nhiệm vụ chung”. Tuy nhiên, theo anh Đĩnh khó khăn hơn cả là việc tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác của bà con trong khu dân cư: Làm cho họ hiểu rằng các tiêu chí đề ra là vì mục tiêu cải thiện đời sống của chính gia đình, làng xóm mình. Làm cho từng hộ gia đình coi việc này là “của mình” để chủ động phê bình, góp ý xây dựng.  

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy, lần thứ X, nhiệm kỳ 2008 -20013, đề ra các mục tiêu cơ bản:

- Có 450-500 mô hình sản xuất cho thu nhập 50-100 triệu đồng/năm.- Xây dựng 3 xã, thị trấn văn hóa và 50-55/75 ấp văn hóa.

- 80% khu dân cư đạt tiên tiến, 20% khu dân cư đạt xuất sắc.

- 100% khu dân cư tiên tiến thực hiện đủ 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân ĐKXDĐSVH ở khu dân cư.

- Phát triển đoàn viên, hội viên đạt 60-65% tổng dân số.- UBMTTQ huyện giữ vững danh hiệu “vững mạnh”.

- 80% MTTQ xã, thị trấn đạt “vững mạnh” hàng năm.

 

“Biện pháp thực thi dân chủ trong nhiều nội dung vận động tại cơ sở tỏ ra có hiệu quả, làm cho dân tin, đi đến mạnh dạn góp ý và cử đại diện cùng làm với cán bộ cơ sở” - ông Ngô Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Vị Thủy nói. Nếu như việc xây dựng các công trình công ích tại địa phương đã được “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì hàng năm các khu dân cư ở Vị Thủy đều họp dân bình xét các danh hiệu “gia đình văn hóa”, hộ an toàn về an ninh - trật tự; bình xét hộ nghèo và hộ thoát nghèo... Thực chất việc này có thể kiểm chứng qua các đợt tái công nhận xã văn hóa Vị Đông; củng cố - nâng chất xã văn hóa Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Tây.  

Hơn 15 tỉ đồng quyên góp vào quỹ “Vì người nghèo” của huyện, xây tặng 953 nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở và nhiều chương trình lồng ghép khác ở các khu dân cư đã góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện từ 25% xuống còn 16,8% hiện nay. Điều đó, nói lên vai trò sâu sát của MTTQ các cấp ở Vị Thủy đối với nhịp sống chung của xã hội.

Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu. Còn nhiều việc phải phấn đấu, phải đổi mới; nhưng với quyết tâm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới”, MTTQ các cấp huyện Vị Thủy sẽ biết cách làm tốt hơn, làm hay hơn, để các khu dân cư thật sự là “mặt trận” đấu tranh giành lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

(Theo Báo Hậu Giang)

Về đầu trang


Đồng bào công giáo Bắc Giang với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở KDC, sống tốt đời đẹp đạo”

Đồng bào công giáo Bắc Giang có gần 25.000 giáo dân, cư trú ở 66 xã phường, thị trấn thuộc 9/10 huyện, thành phố; có 8 Linh mục, 75 họ đạo và 56 cơ sở thờ tự. ý thức được trách nhiệm công dân và bổn phận người Kitô hữu trên con đường đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong năm năm qua Uỷ ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền vận động đồng bào công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã thu được nhiều kết quả phấn khởi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại bộ phận người công giáo Bắc Giang là nông dân, sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính. Trong 5 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là phải đối mặt với thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài; dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát trên diện rộng, nhiều mặt hàng vật tư chiến lược đồng loạt tăng giá, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đồng bào công giáo đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với môi trường khí hậu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, mở mang các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ thương mại phục vụ sản xuất và đời sống.

Bà con giáo dân ở các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang do tích cực đưa giống có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất nên những năm gần đây năng suất lúa đạt 250 – 300 kg/sào, nhờ vậy nhiều xứ họ đạo như: Minh đạo, Minh Đức, Cựu Tân, Yên Tập Bắc (huyện Yên Dũng), Đạo Ngạn, Núi Hiểu, Sen Hồ, thị trấn Nếnh, Nghĩa Hạ (huyện Việt Yên), Mai Thượng, Đồng Công (huyện Hiệp Hòa)… bình quân lương thực đầu người đạt 380 - 500 kg/năm, một số nơi đạt 800 - 900 kg/năm, góp phần bảo đảm an ninh lương thực của tỉnh trong nhiều năm qua. Nhiều nơi bà con giáo dân trước đây chỉ độc canh cây lúa, đời sống gặp nhiều khó khăn, nay đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho năng xuất cao và hưởng ứng phong trào xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha. Điển hình là Giáo họ Hòa An (huyện Tân Yên) bà con giáo dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây rau màu thực phẩm ngắn ngày cho thu nhập cao như dưa chuột bao tử, cà chua bi, ngô ngọt, dưa hấu, bí xanh, hành, tỏi, ớt xuất khẩu… đã cho thu nhập hơn 70 triệu đồng/ha và chuyển đổi 12 ha ruộng cấy lúa không ăn chắc sang nuôi trồng thủy sản theo mô hình cá lúa, đem lại lợi nhuận hơn 500 triệu đồng/năm.  ở huyện Lạng Giang bà con giáo họ thôn Tây, phấn đấu xây dựng cánh đồng 80 triệu đồng/ha; bà con giáo họ thôn Cầu Chính có mô hình trồng hoa cảnh, thu nhập hơn 10 triệu đồng/sào. ở huyện Hiệp Hoà,  bà con giáo họ thôn Ngọc Liễn thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế như:  hành, tỏi,  ớt, thuốc lào… cho thu nhập khá, nên nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Phong trào phát triển mô hình kinh tế trang trại VAC và VACR hiện nay đang được bà con Công giáo hưởng ứng tích cực. Điển hình là bà con giáo dân ở thôn Nhật Đức, thôn Tân Mỹ (huyện Lục Ngạn) đã trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như vải thiều, na dai, hồng nhân hậu, cây lấy gỗ, măng tre bát độ, kết hợp chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, nuôi ong lấy mật, nuôi cá ao, mở mang thêm các loại hình dịch vụ vận chuyển hàng hóa, kinh doanh mua bán các sản phẩm như tre, gỗ… nên nhiều hộ đã vươn lên làm ăn khá giả, điển hình là ông Vũ Tiến Mạnh, ông Nguyễn Bá Thừa, ông Nguyễn Văn Sơn, ông Nguyễn Tiến Sỹ, thu nhập kinh tế hàng năm 60 - 100 triệu đồng. Bà con giáo dân ở xứ đạo Đại Lãm (huyện Lục Nam) thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế như su hào, cà chua bi, dưa hấu, hành, tỏi, ớt xuất khẩu… kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây lấy gỗ, kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu, phân bón, thức ăn gia súc… tăng thu nhập, nâng cao đời sống; điển hình làm kinh tế giỏi là ông Nguyễn Huy Bang, ông Nguyễn Quang Du, ông Nguyễn Văn Chúc mỗi năm thu nhập 100 – 200 triệu đồng. Tại huyện Hiệp Hòa, bà con giáo dân ở họ đạo Mai Thượng, Đồng Công làm nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, vận tải thủy… nên nhiều hộ đã thoát nghèo, đời sống kinh tế khá giả; Điển hình làm kinh tế giỏi là ông Nguyễn Văn Sinh, ông Nguyễn Quang Khoa, ông Âu Văn Đào, ông Phạm Bá Độ, ông Âu Văn Thuần, ông Nguyễn Hồng Lương… mỗi năm thu nhập 50 – 100 triệu đồng.

Mô hình nuôi trồng thủy sản, thủy cầm, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng phát triển mạnh ở các vùng giáo. Điển hình là gia đình giáo dân Thân Văn Hạt (thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên), ông Nguyễn Văn Sinh (thôn Minh Đức, xã Nhâm Sơn, huyện Yên Dũng) với mô hình nuôi trồng thủy sản, thủy cầm, chăn nuôi lợn, mỗi năm thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng. ở họ đạo thôn Cống, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang có mô hình nuôi cá lồng, hiện nay toàn thôn có 120 lồng cá, giải quyết việc làm thường xuyên cho 150 lao động, năm 2006 sản lượng cá lồng đạt 60 tấn, trị giá 1,2 tỷ đồng, mô hình cá lồng đã trở thành mũi nhọn kinh tế, là cách làm giàu của bà con họ đạo thôn Cống.

Trên lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, phát triển làng nghề cũng được chú trọng làm tăng thu nhập vùng nông thôn. ở giáo họ Nguyệt Đức (huyện Việt Yên) phát triển nghề vận tải thủy đường sông, thu nhập bình quân đầu người đạt 850.000đ/tháng, hiện nay trong thôn không còn hộ đói, hộ nghèo trước kia là 30 – 35% nay giảm xuống còn 11,4% (theo tiêu chí mới), một số hộ có mức thu nhập khá cao, ngoài chi phí mỗi năm thu về từ 50 đến hơn 100 triệu đồng, điển hình là gia đình ông Nguyễn Văn Ước, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Bồng… Giáo dân ở thành phố Bắc Giang đã chuyển hướng phát triển kinh tế nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ thương mại và sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, đồ mộc, góp phần làm tăng sản phẩm cho xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân, điển hình làm kinh tế giỏi là ông Phạm Đình Ngọc, Bà Trần Thị Dung, bà Nguyễn Thị Thanh; Đặc biệt là ông Nguyễn Văn Bảo, có xưởng sản xuất kinh doanh đồ mộc cao cấp thu nhập từ 300 – 500 triệu đồng/năm.

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nhiều giáo xứ, họ đạo bà con giáo dân đã quyên góp ủng hộ 163 triệu đồng vào quỹ “Ngày vì người nghèo” của các địa phương, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhờ làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo nên tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giàm, số hộ khá và giàu ngày càng tăng, theo báo cáo của các địa phương, đến nay đồng bào công giáo tỉnh Bắc Giang không con hộ đói, hộ nghèo còn 13,7% (theo tiêu chi mới), hộ khá và trung bình chiếm 66%, hộ giàu chiếm 20,3%. Có thể nói sự đóng góp của người Công giáo trong phát triển kinh tế những năm qua là đáng ghi nhận.

Chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước được đồng bào công giáo đón nhận, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng bào đã tích cực chăm lo việc học hành cho con em mình bằng nhiều hình thức phong phú, các hình thức khuyến học được đặc biệt chú trọng, ngày càng có tác dụng khuyến khích con em học tập tốt, hầu hết các xứ họ đạo đều thành lập được quỹ khuyến học. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng bệnh, chủ động khống chế không để dịch bệnh phát sinh; trẻ em trong độ tuổi, phụ nữ có thai đều được tiêm chủng theo quy định. Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch được nhiều xứ, họ đạo thực hiện tốt, ý thức sinh sản có trách nhiệm đang trở thành những nội dung hoạt động của các gia đình và khu dân cư Công giáo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, được các vị Linh mục và Ban hành giáo đồng tình ủng hộ, cộng với các biện pháp về y tế, đến nay tỷ lệ sinh sản ở vùng giáo đã giảm nhiều, nhiều khu dân cư Công giáo nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba.

Phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc, sống Tin Mừng theo tinh thần Bác ái, thực hành nội dung giáo huấn của Giáo hội Công giáo và hưởng ứng nội dung phong trào thi đua yêu nước, tuy còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào công giáo tỉnh Bắc Giang vẫn chung tay đóng góp chăm lo cho người nghèo, người cơ nhỡ bất hạnh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, đồng bào bị thiên tai bão lụt, vùng sâu, vùng xa, người già neo đơn không nơi nương tựa, các cháu mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, bệnh nhân HIV/AIDS…. Với tinh thần “Yêu thương và phục vụ”, 100% các hộ Công giáo đều nhiệt tình đóng góp ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Nhân đạo, từ thiện”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì trẻ thơ”, quỹ “khuyến học”… tính chung trong 5 năm qua bà con Công giáo bằng nhiều hình thức khác nhau đã ủng hộ hàng tỷ đồng cùng nhiều chăn, màn, quần áo, gạo, mỳ, đồ dùng, sách bút… hỗ trợ giúp đỡ những nơi, những người cần được sự giúp đỡ.

Điển hình trong phong trào này là bà con giáo dân huyện Yên Thế đã quyên góp được 5.670.000 đồng, 5.248 kg gạo và 870 ngày công lao động giúp đỡ các hộ nghèo và cùng với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền xây dựng 6 nhà đoàn kết toàn dân trị giá 90 triệu đồng tặng cho 6 hộ đồng bào công giáo nghèo. Giáo xứ Đạo Ngạn (huyện Việt Yên) có bệnh xá tình thương do Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất quản lý với tiêu chí “Từ thiện cho những người cần lòng từ thiện” đã tổ chức khám chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho hàng nghìn đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần cùng Nhà nước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Hội chữ thập đỏ Họ giáo thôn Đại Lãm (huyện Lục Nam) ủng hộ hơn 30 triệu đồng theo chương trình “Địa chỉ cho tấm lòng từ thiện” trên Đài Truyền hình Bắc Giang. Huyện Lục Nam xây tặng 3 ngôi nhà đoàn kết toàn dân cho 3 hộ công giáo nghèo trị giá hơn 24 triệu đồng. Giáo họ Nguyệt Đức xã Vân Hà (huyện Việt Yên) với tấm lòng tương thân, tương ái đã giúp đỡ bà Nguyễn Thị Diêm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một con thuyền trị giá hơn 5 triệu đồng và vận động nhân dân trong thôn, xã, huyện quyên góp ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Tuyên bị gió lốc làm đắm thuyền chết hai cháu nhỏ 16 triệu đồng. Giáo họ Minh Đạo (Tân An – Yên Dũng) ủng hộ quỹ tình thương mỗi năm 300.000 đồng. Linh Mục Nguyễn Huy Tảo, nhà thờ xứ thành phố Bắc Giang là người làm tròn việc đạo, việc đời, ông đã tích cực vận động giáo dân và các nhà hảo tâm tặng hàng nghìn xuất quà cho người tàn tật, trẻ em mồ côi, người mù, người bị bệnh phong… trị giá hàng tỷ đồng và xây tặng cho đồng bào dân tộc Tày, thôn Trại Trầm, xã Tam Dị (huyện Lục Nam) một nhà mẫu giáo trị giá 84 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, vợ liệt sỹ, phó Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang đã trích tiền lương hưu của mình giúp đỡ các cháu học sinh nghèo tiền học phí và các đồ dùng học tập trị giá gần 5 triệu đồng.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được giới công giáo tích cực tham gia với cả tấm lòng ghi nhớ công lao đóng góp của những  anh hùng, liệt sỹ, người có công trong sự nghiệp giành độc lập tự do của dân tộc. Hưởng ứng phong trào này bà con Công giáo huyện Việt Yên với sự giúp đỡ của quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa tặng cho hai hộ chính sách người công giáo nghèo trị giá gần 30 triệu đồng, 100% hộ gia đình chính sách được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa từ 200 – 300 ngàn đồng. Đồng bào công giáo huyện Yên Thế quyên góp 9,5 triệu đồng, tặng 4 vườn cây tình nghĩa giúp đỡ các gia đình chính sách nghèo. Họ đạo thành phố Bắc Giang, tặng 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi mẹ một tấm áo trị giá 200.000 đồng, hàng năm đến ngày 27/7 ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa mỗi hộ từ 5 – 10.000 đồng. Họ giáo Đại Lãm (Tam Dị - Lục Nam) tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho 6 hộ chính sách trị giá 1,8 triệu đồng, hỗ trợ một gia đình thương binh 2/4 500.000 đồng, hàng năm đến ngày 27/7 tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ chính sách trị giá hơn 300.000 đồng. Những việc làm nhân nghĩa, bác ái thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội vừa qua thể hiện tinh thần sống đạo của người công giáo Bắc Giang hôm nay là “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” theo đường hướng thư chung năm 1980 và 2001 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

            THANH GIANG

(Phó Ban Dân vận tỉnh Bắc Giang)

Về đầu trang


MTTQ Lâm Thao: Chú trọng thực hiện  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Xác định thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài và thường xuyên nên những năm qua ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự ủng hộ của chính quyền, đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các phòng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai cuộc  vận động dưới các hình thức đa dạng phong phú đến các tầng lớp nhân dân. Các nội dung của cuộc vận động đã được MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội CCB, hội nông dân… thực hiện có hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới, góp phần thực hiện NQ đại hội đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả đã có 181/199 khu dân cư khai trương khu dân cư văn hóa, thực hiện đạt 6 nội dung của cuộc vận động, bằng hơn 90%, tăng 17,2% so với năm 2001; 126 khu dân cư (bằng 63,3%) có nhà văn hóa; có 379 sân thể thao. Toàn huyện có 133 khu, 21 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp huyện; 13 khu dân cư, 8 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh; 6 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen là đơn vị có đời sống văn hóa tốt; 20.728/24.083 hộ (bằng 86,1%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 11% so với năm 2002.

Bên cạnh nhiều cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động vẫn còn một số nơi sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thường xuyên, việc phối hợp giữa MTTQ và chính quyền cơ sở trong việc bình xét, phân loại khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa còn lúng túng.

T.L 

Về đầu trang


Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"  ở  tỉnh Vĩnh Long

Trong năm 2008 vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có 8 xã, phường, thị trấn và 145 khóm, ấp được công nhận đạt văn hóa theo tiêu chí mới. Đây là sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy. Ở các khu văn hóa mới, năm nay, bà con đón Tết trong niềm hân hoan trước sự khởi sắc đi lên về nhiều mặt của đời sống tại nơi mình đang sinh sống.

Cuối năm 2008 vừa qua, khóm Nguyễn Du, Phường 1, Thị xã Vĩnh Long đã được công nhận là khóm Văn hóa theo tiêu chí mới. Tiếp giáp với Phường 2 nơi cầu Lộ, với Phường 3 nơi cầu Kinh Cụt, nên có thể nói đây là một địa bàn đông dân cư với tình hình an ninh, chính trị khá phức tạp. Trước đây, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, trộm cắp, số đề… thường xuyên xảy ra do một số thanh niên địa phương bị các phần tử xấu từ nơi khác đến lôi kéo. Nhưng kể từ khi từng hộ gia đình ở đây cam kết không mắc các tệ nạn xã hội thì tình hình an ninh trật tự đã được đảm bảo. Không chỉ cam kết xây dựng hộ an toàn, tất cả 520 hộ dân ở khóm Nguyễn Du còn thực hiện đạt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa như hộ thoát nghèo, hộ sức khỏe, hộ xanh, sạch, đẹp… Kết quả bình nghị chấm điểm trong khóm có 99% hộ gia đình đạt văn hóa, còn lại 1% hộ gia đình cũng đạt tiên tiến.

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được toàn thể người dân Phường 1 đồng tình hưởng ứng. Khóm Hưng Đạo Vương, khóm Nguyễn Thái Học, khóm Lê Văn Tám, khóm Hùng Vương, khóm Nguyễn Du, cả 5 khóm của phường đều được công nhận là những khóm văn hóa. Đây là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo tiêu chí mới.

Năm 2008, tỉnh Vĩnh Long có thêm 145 ấp, khóm được công nhận đạt Văn hóa theo tiêu chí mới. Như vậy đến nay, trong số 846 khóm ấp của tỉnh đã có 195 ấp - khóm đạt Văn hóa. Trong số 107 xã, phường, thị trấn của tỉnh có 8 đơn vị được công nhận đạt Văn hóa theo tiêu chí mới, đó là : Thị trấn Vũng Liêm, Thị trấn Tam Bình, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ), xã Đông Thạnh (huyện Bình Minh), xã Thới Hòa (huyện Trà Ôn), xã Long Mỹ (huyện Mang Thít), xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình) và Phường 1 (Thị xã Vĩnh Long).

Xác định đơn vị tổ tự quản và hộ gia đình là nền tảng để xây dựng khóm, ấp Văn hóa, nên thời gian qua, việc tuyên truyền cho người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Thông qua các đoàn thể quần chúng, những cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, những cuộc tập huấn hướng dẫn cách chấm điểm hộ gia đình được lồng ghép trong nội dung hoạt động của Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi... Thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với khu dân cư nên người dân tham gia sinh hoạt trong tổ tự quản ngày càng đông. Hầu hết bà con đều nắm được 6 tiêu chuẩn và 26 nội dung xây dựng gia đình văn hóa theo tiêu chí mới, biết tự chấm điểm hộ mình và bình nghị điểm chấm của những xung quanh.

Trong năm vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có trên 80% hộ gia đình được công nhận là gia đình Văn hóa, 14% hộ gia đình được công nhận gia đình Tiên tiến. Nhiều gia đình còn được công nhận là gia đình nông dân sản xuất giỏi, gia đình hiếu học, gia đình thể thao. Trên 73% tổ nhân dân tự quản đạt chuẩn Văn hóa, 16% tổ đạt Tiên tiến. Đây là kết quả từ sự nỗ lực lớn của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 các cấp trong việc nâng cao chất lượng gia đình Văn hóa và Tổ Nhân dân tự quản.

Những công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng từ sự chung sức, chung lòng thực hiện cuộc vận động Xây dựng hộ gia đình Văn hóa đã làm thay đổi căn cơ diện mạo các khu cư dân. Ở các xã, phường Văn hóa có điện sinh hoạt thắp sáng, không còn trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên. Ấp, khóm nào cũng có trụ sở làm việc kiên cố, có đường giao thông thuận tiện dễ dàng, có hệ thống thủy lợi khép kín, có trường học, trạm truyền thanh, phòng đọc sách báo, sân bãi luyện tập thể dục thể thao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, đời sống nhiều mặt của người dân đã được nâng lên đáng kể. Tổng kinh phí dành cho việc xây dựng khóm - ấp Văn hóa lên đến 130 tỷ đồng, được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó, ngân sách đầu tư trên 100 tỷ, nhân dân đóng góp trên 30 tỷ đồng.

Ở các khu dân cư văn hóa mới, những hộ nghèo gặp khó khăn về nơi ăn chốn ở đã được xây cất nhà Đại đoàn kết. Chỉ tính riêng năm 2008, trong tỉnh có 1.485 hộ nghèo được trao tặng nhà Đại đoàn kết, với tổng chi phí xây cất trên 16 tỷ đồng, được quyên góp theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 700 mái tole, các nhà hảo tâm và bà con ở các khu dân cư đóng góp tiền mặt, vật liệu xây dựng, ngày công lao động, tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trước đây, bà Hồ Thị Thể và người con gái đã phải nương náu nơi căn chòi rách nát siêu vẹo. Bà thì tuổi cao sức yếu, còn người con gái thì cũng nay ốm, mai đau, không thể làm thuê làm mướn gì được. Trước cảnh đời quá khổ, Phường 1 đã vận động bà con tiểu thương ủng hộ 10 triệu đồng để xây cất nhà cho bà. Đón Tết trong căn nhà mới khang trang, hai mẹ con bà không giấu được niềm vui. Ở các khu văn hóa mới, những hộ nghèo còn được hỗ trợ vốn, được hướng dẫn phương cách làm ăn nâng cao thu nhập nhằm cải thiện đời sống gia đình. Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức đoàn thể quần chúng đã thành lập hàng chục ngàn tổ hùn vốn giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Những hộ cận nghèo được các đoàn thể bảo lãnh vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ và phát triển các ngành nghề truyền thống địa phương. Nhờ vậy, đã có hàng chục ngàn hộ thoát nghèo vươn lên khấm khá.

Không còn là hình thức, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đi vào chất lượng, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cuộc vận động còn giải quyết khá tốt vấn đề trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Thông qua họp Tổ tự quản và sinh hoạt trong các chi tổ hội đoàn thể, người dân đã có ý thức tự giác hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình đối với nhà nước, đối với địa bàn khu dân cư.

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không chỉ thắt chặt nghĩa xóm tình làng, mà còn phát huy và nâng cao được vai trò của Chi bộ Đảng ở các khóm - ấp. Sự đổi mới công tác vận động quần chúng phù hợp tình hình thực tiễn ở khu dân cư đã đáp ứng được tâm tư nguyện vọng bà con. Trên 30.000 đoàn viên, hội viên là những điển hình tiên tiến từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tham gia các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhiều đoàn viên, hội viên đã được kết nạp Đảng đã làm cho thực lực chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tết này, tất cả những gia đình thuộc diện chính sách và những hộ nghèo ở các khu văn hóa mới đều nhận được những phần quà ấm áp nghĩa tình và những lời thăm hỏi ân cần từ các tổ chức đoàn thể quần chúng địa phương. Những hoạt động văn nghệ thể thao truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc cũng được tổ chức làm bừng dậy sức sống mới ở các khu văn hóa mới. Đây là tiền đề để nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” . Và trên cơ sở đạt được ở các khu văn hóa theo tiêu chí mới trong năm qua, trong năm 2009 này, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu xây dựng ở mỗi xã, phường, thị trấn một khu dân cư văn hóa kiểu mẫu để đưa mô hình ngày càng nhân rộng.

Hoàng Tiến

Về đầu trang


Người Công giáo huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây xưng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do UBMTTQ phát động, Người theo đạo Công giáo huyện Lộc Hà đã tham gia thực hiện hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hoạt động của Uỷ ban đoàn kết người Công giáo.

Theo báo cáo của UBĐKNCG huyện 5 năm qua người Công giáo Lộc Hà đã thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực như sau:

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hầu hết đồng bào các vùng tôn giáo đã áp dụng tốt các biện pháp khoa học, kỹ thuật, đưa giống mới có phẩm chất, năng suất cao và đầu tư vào sản xuất nên nhiều nhiều loại cây đã cho năng suất cao như: Lạc cao sản, Lạc QĐ12, V79, TL17, dưa Thái Lan, Vừng, Đậu 913…Có nhiều hộ đã mạnh dạn sản xuất luân canh 3 vụ, mở rộng diện tích để tăng năng suất sản lượng và đem lại thu nhập cao, điển hình như các hộ ông Cường, ông Tuân, ông Minh, ông Kiêm ở Giáo họ Xuân Hải, ông Lê Hải ở Giáo họ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng), ông Phan Hữu Tuất, Phan Hữu Thắng, Lê Xuân Thanh ở Giáo họ Mỹ Lộc (xã Bình Lộc).v.v. Bên cạnh việc thâm canh tăng vụ, chuyên đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng bào công giáo cũng đã biết phát huy thế mạnh của mỗi vùng để trồng xen các loại cây hoa màu, cây công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao tiết kiệm diện tích sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường như ở Giáo họ Xuân Hải (xã Thạch bằng), Giáo họ Đông Kỳ (Thạch Mỹ), Giáo họ Đông Xuân (xã Mai Phụ). Ngoài ra nhiều nơi bà con giáo dân đã đầu tư cải tạo vườn tạp, trồng cây chắn cát ven biển kết hợp với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, cây ăn quả như ở Giáo họ Xuân Hải, Giáo họ Trung Cư, Giáo họ Kim Đôi. Bà con giáo dân cũng tích cực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi lợn, gà, đặc biệt có 19 hộ biết kết hợp kinh tế VACR với diện tích sử dụng 158,15m2 để nuôi cá, chăn nuôi gà và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với sự đi lên của đồng bào vùng nông nghiệp, kinh tế vùng ngư nghiệp có bước phát triển cả về nuôi lồng và đánh bắt ngoài khơi. Giáo dân ở Thạch Kim và Thạch Bằng trong năm 2006 đã đánh bắt được 2.380 tấn cá các loại, giá trị gần 21 tỷ đồng, năm 2007 khai thác được 1.401 tấn, giá trị trên 10 tỷ đồng. Ngoài khai thác cá biển ra, giáo dân ở các Giáo họ như Xuân Hải, Kim Đôi, Trung Cự đánh bắt các lại hải sản như cao cấp như mực, tôm, ốc phục vụ cho nhu cầu phục vụ của khách hàng và gắn với chế biến, nhiều hộ đã liên kết vốn thành lập hợp tác xã (HTX) hàng tỷ đồng xây dựng kho đông lạnh có công suất hành trăm KVA. Điển hình như HTX Mạnh Hùng ở xã Thạch Kim được thành lập năm 2003, vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng với hình thức hoạt động là thu mua, tiêu thụ hàng năm 3.000 tấn các loại cá, mực mang lại thu nhập lên tới 1,8 tỷ đồng, giải quyết cho 50 lao động có việc làm ổn định, có thu nhập bình quân mỗi người từ 800 đến 1,2 triệu đồng/tháng, nộp thuế cho nhà nước từ 20 – 40 triệu đồng/năm, thu lãi ròng 80 triệu đồng/năm. Hay mô hình thu mua chế biến gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá như Công ty TNHH Thuỳ Linh (xã Thạch Kim) với tổng giá trị đầu tư trên 2,5 tỷ đồng để xây dựng kho đông lạnh, trạm bán xăng dầu và thu mua hàng năm 2.500 tấn các loại cá, mực, tạo việc làm cho 40 lao động có thu nhập bình quân từ 1 – 1,2 triệu đồng/người/tháng. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, mở rộng thị trường nhiều hộ giáo dân đã đầu tư chế biến hải thuỷ sản tiêu biểu như mô hình chế biến nước mắn của anh Hoàn ở xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng) đã có vốn đầu tư nâng cấp lên 200 triệu đồng, làm hàng chục ô muối, thu mua chế biến mỗi năm trên 150 tấn nguyên liệu sản xuất ra 200.000 lít nước mắm, 20 tấn ruốc (mắm tôm), có doanh thu 800 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm ổn định cho 7 lao động với mức lương từ 800 – 1 triệu/tháng và đã có lãi trên 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra còn nhiểu mô hình chế biến có hiệu quả kinh tế cao như của ông Cảnh ở Giáo họ Trung Cự, ông Bình, anh Thạch ở Giáo họ Trung Nghĩa, anh Lương ở Giáo họ Xuân Hải.

Ông Nguyễn Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhờ chủ trương của Đảng và Nhà nước tạo kiện kiện cho nhân dân vay vốn từ các nguồn ở Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Tín dụng cho con em đi xuất khẩu. Riêng xã Thạch Kim có tới 170 người, Thạch Kim có tới 100 người, xã Bình Lộc có 16 người đã thu về số ngoại tệ đáng kể cho gia đình và xã hội. Hơn thế, một số giáo dân đã giám nghĩ, dám làm mạnh dạn đầu tư phát triển nhiều ngành nghề như mở xưởng Mộc của anh Phước, anh Phùng ở xã Thạch Bằng, HTX khai thác đá như anh Thành ở xã Thạch Bằng; hàn cơ khí như anh Can, anh Hồng, anh Tín ở xã Thạch Kim, anh Khẩn, anh Hưng ở Thạch Bằng hay dịch vụ vật liệu xây dựng như anh Đức ở Giáo họ Kim Đôi, xã Thạch Kim và có hàng trăm hộ kinh doanh dịch vụ nhỏ, tạo công ăn việc làm ổn định và tăng nguồn thu nhập cho nhiều hộ gia đình, góp phần vào việc xoá đói, giảm nghèo bèn vững. Theo báo cáo khảo sát, 5 năm qua (2003 – 2007) số hộ giáo dân làm kinh tế khá là 1.126 hộ, chiếm tỷ lệ 47% tổng số hộ giáo dân toàn huyện, trong đó có 787 hộ có thu nhập bình quân từ 15 – 24 triệu động/năm, 263 hộ có thu nhập từ 25 – 30 triệu đồng/năm, giá trị bình quân đầu người 4.157.000đ/năm /người.

Vừa chăm lo phát triển kinh tế, bà con giáo dân huyện Lộc Hà tích cực tham gia phong trào xoá nhà tranh tre, dột nát và ngói hoá nhà ở hay hướng ứng “Ngày vì người nghèo” do UBMTTQ phát động, đến nay đã xây được 18 nhà tình nghĩa cho các thân nhân Liệt sỹ bằng 360 ngày công và ủng hộ 46,6 triệu đồng, xoá được 128 nhà tranh tre, dột nát của các hộ nghèo. Ngoài ra bà con giáo dân còn tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo với tinh thần “Thương người như thế thương thân”, chia sẻ với những đồng bào bị thiên tai, lũ lụt bằng những nghĩa cử, kết quả trong 5 năm vận động đồng bào Công giáo huyện quyên góp được 12,8 triệu đồng, 284 ngày công, tiêu biểu nhất là giáo dân ở xã Hộ Độ.

Trong 5 năm đã làm mới 18,3km đường nhựa, 27,7 km đường bê tông, 7 km đường nền cứng, huy động 5.783 ngày công và đến nay có 100% có điện sinh hoạt, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn vùng giáo ngày càng khởi sắc.
Bên cạnh việc tích cực lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân trong huyện rất tích cực các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng nhân các dịp lễ trong như lễ Noel, “Năm giới trẻ” và tham gia “Hội thi tiếng hát thanh niên vùng giáo” tạo đời sống sinh hoạt sống động trong cộng đồng giáo dân. Nhiều thôn đạt danh hiệu làng văn hoá và khối dân cư tiên tiến 3 năm liên tục. Đồng bào tôn giáo cũng ngày càng có ý thức đầu tư tiền của, thời gian cho con cái học tập, nhằm nâng cao dân trí, đến nay con em vùng giáo đã phổ cập THCS, tỷ lệ các em tốt nghiệp THPT ngày càng cao, nhiều em đã đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Trong năm năm cả huyện đã và đang có 88 em học Cao đẳng và THCN, 67 đại học là con em giáo dân.

Công tác DS- KHHGĐ được giáo dân ở đây thực hiện khá tốt. Theo báo cáo của UBDS- KHHGĐ huyện: toàn huyện có 13 CLB giáo dân không sinh con thứ 3, có 1.918 cặp vợ chồng 5 năm thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ, năm 2003 tỷ lệ phát triển dân số trong vùng chiếm 1,6%, đến năm 2006 chỉ còn 1,5%, nhiều xã có tỷ lệ phát triển dân số thấp như Bình Lộc 0,6%, Mai Phụ 0,75%.

Việc chăm sóc khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng ngừa các dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường ở các vùng giáo dân như: Giáo họ Kim Đôi, Trung Cự (Thạch Kim), Giáo họ Xuân Hải (Thạch Bằng), Giáo xứ Trung Nghĩa, Giáo xứ Xuân Tình đề được bà con giáo dân tham gia tích cực và trở thành phong trào thường xuyên. Tiêu biểu như ông Nguyễn Hồng Khoa - một giáo dân nhiều năm liền là điểm sáng về công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, là Trạm trưởng Trạm Y tế đạt tiêu chuẩn Quốc gia nhiều năm liên, được UBND tỉnh tặng Bằng khen, năm 2005 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen .
Từ những kết quả nêu trên mà đồng bào công giáo huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh đã làm được, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn vùng giáo có nhiều khởi sắc.

(Theo Báo ĐTĐCSVN)

Về đầu trang


Xã Bình Định huyện Lương Tài (Bắc Ninh) xây dựng gia đình văn hóa 

Cuộc vận động phong trào xây dựng gia đình văn hóa là một trong những mũi nhọn của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhận thức được vấn đề đó nên trong những năm vừa qua, xã Bình Định (Lương Tài) đã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển mô hình và đạt được nhiều thành tích. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương.

Năm 2008, toàn xã có 2.191 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tăng hơn 100 hộ so với năm 2007. Số hộ nghèo đã giảm từ 20% năm 2007 xuống còn 18,3% năm 2008. Nhiều khu dân cư số hộ nghèo giảm mạnh, số hộ giầu tăng dần. 100% số hộ trong xã có điện dùng trong sinh hoạt, có phương tiện nghe nhìn và 100% số trẻ em trong độ tuổi được cắp sách tới trường. Năm học 2008-2009, toàn xã có gần 1.200 học sinh thuộc các khối lớp từ Mầm non tới THCS. Số học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm sau tăng hơn so với năm trước. Năm 2008, toàn xã có hơn 100 thí sinh thi đỗ vào các hệ từ trung cấp trở lên. Xã có 5 câu lạc bộ không sinh con thứ 3 với hàng trăm hội viên. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình đã tạo điều kiện chăm lo sức khỏe sinh sản, số trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 26% năm 2007 xuống còn 20% năm 2008. Xã phối hợp cùng Hội Nông dân vận động hội viên xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang theo tinh thần của Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị. Năm 2008, hầu hết các đám cưới, đám tang trong xã đã nghiêm chỉnh thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, nền nếp gia phong trong gia đình cũng được coi trọng giữ gìn. Các bậc ông bà, cha mẹ sống mẫu mực, con cháu thảo hiền, chăm học chăm làm. Nhiều hộ gia đình có từ 3 đến 4 thế hệ cùng sinh sống.

Để đạt được kết quả toàn diện, các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa theo 4 mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể từng giai đoạn, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các ngành, đoàn thể, MTTQ, Hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Thanh niên… Các ban vận động, tổ đoàn kết ở khu dân cư theo chức năng bám sát tình hình thực tế, kiên trì vận động nhân dân thực hiện. UBND xã chỉ đạo các thôn tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa một cách chặt chẽ, dân chủ theo hướng dẫn của ban chỉ đạo huyện. Nhiều làng duy trì tốt việc đăng ký, bình xét công nhận và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm là làng Ngọc Trì và Ngô Phần.

 Về phát triển kinh tế, Ban vận động nếp sống văn hóa ở khu dân cư đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, mùa vụ, cây trồng vật nuôi, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, động viên nhân dân tự góp vốn, trao đổi kinh nghiệm, truyền nghề cho nhau để phát triển kinh tế sản xuất. Nhờ đó mà đời sống kinh tế của nhân dân ở các thôn đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng làm thay đổi làng xã.

 Hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng được thể hiện bằng những nghĩa cử đa dạng. Nổi bật là phong trào lập quỹ giúp người nghèo phát triển sản xuất, quỹ giúp người hoạn nạn, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương. Năm 2008, xã đã đầu tư sửa chữa cho hàng chục nhà hộ nghèo với trị giá hàng trăm triệu đồng.

 Những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, thông qua hòa giải, thuyết phục thấu tình đạt lý đã tạo ra môi trường hòa thuận trong làng xóm, dòng tộc, đưa lại cuộc sống hạnh phúc, kỷ cương cho mọi nhà và tạo sức mạnh mới phát huy nguồn lực tại chỗ để giải quyết những yêu cầu bức xúc nhất trong cuộc sống, trong địa bàn làng, xã, khu dân cư. Trong năm qua, nhân dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và nhiều ngày công lao động xây dựng, sửa chữa, hiện đại hóa đường làng ngõ xóm, xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cấp trường học, phòng học, tạo điều kiện tốt cho con em học tập.

Phòng trào xây dựng gia đình văn hóa cùng với xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh là một nội dung không thể thiếu được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bởi vậy, trong quá trình thực hiện, xã đã chỉ đạo các thôn lồng ghép, gắn kết, phối hợp nhuần nhuyễn phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các cuộc vận động của các ngành, đoàn thể thúc đẩy nhau phát triển. Thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh thôn xóm, đoàn kết tương trợ nhau trong lao động sản xuất, khi khó khăn hoạn nạn, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng làng văn hóa.

 Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần giữ gìn giá trị đạo đức truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, phát triển phong tục, tập quán tốt đẹp, tạo dựng được các lễ thức mới mang tính văn hóa. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo chiều hướng tích cực, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ngăn chặn có hiệu quả sự xâm  nhập của các yếu tố phản văn hóa. Thể hiện bằng việc các gia đình của xã đều tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa văn nghệ, thể thao, xây dựng địa bàn dân cư không có tệ nạn xã hội. Những nét mới trong giao tiếp, ứng xử, hình thành lối sống văn minh, nhân ái trong cộng đồng, huy động tiềm năng xây dựng các thiết chế văn hóa, địa điểm vui chơi ở thôn, xóm từng bước nâng mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo tiền đề cho việc xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng vững mạnh.

(Theo Phạm Đức Thọ - Báo Bắc Ninh)

Về đầu trang


Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở Vĩnh Phúc

Thực hiện chương trình công tác năm 2008, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai thực hiện sâu rộng 6 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" tổ chức hướng dẫn tất cả 1421 khu dân cư đăng ký thự hiện 6 nội dung cuộc vận động bằng những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, sát với từng địa bàn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đoàn kết tương thân tương ái, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh quốc phòng.

Ngay từ đầu năm, MTTQ các cấp đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 03 của tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về "Nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân", các chương trình Đề án HĐND tỉnh thông qua cơ chế, chính sách, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo điều kiện đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, huy động các nguồn lực đầu tư giống vốn, hỗ trợ nông dân về thuế nông nghiệp, đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mở rộng các loại hình dịch vụ kinh doanh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, giúp đỡ các hộ nghèo (hiện nay tỷ lệ hộ nghèo còn 10%). Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 9.200 tỷ đồng. Việc thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng được mở rộng, đã tạo điền kiện cho hàng vạn lao động có việc làm việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Năm 2008 quỹ "Vì người nghèo" trong tỉnh đóng góp được hơn 1.4 tỷ đồng trong đó quỹ cấp tỉnh đạt 28 triệu đồng, quỹ cấp huyện đạt 752 triệu đồng, quỹ cấp xã đạt 702 triệu đồng. Năm 2008, tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ xây mới 2.423 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 25 tỷ đồng, ngân sách của huyện hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng, dòng họ, cộng đồng dân cư  hỗ trợ hàng chục tỷ đồng bằng những ngày công, vật tư, tre gỗ... Ngoài ra Mặt trận còn tập trung vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp giúp đỡ trực tiếp, ủng hộ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 60 triệu đồng.

Hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày thương binh liệt sỹ, MTTQ tỉnh đã phối hợp với các huyện thị, tổ chức Lao động thương binh xã hội tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân  hưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Kết quả năm 2008 toàn tỉnh đã vận động  được các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 2.297 triệu đồng, số tiền vận động được đã sử dụng vào việc tu sửa, xây mới các nghĩa trang liệt sỹ, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, tặng quà nhân dịp 27/7. Ngoài ra tỉnh cũng đã hỗ trợ xây mới 30 nhà tình nghĩa cho các hộ chính sách, tổ chức thăm hỏi, tặng 30.040 xuất quà trị giá 5.219 triệu đồng, tổ chức viếng các liệt sỹ tại nghĩa trang đường 9 trường sơn, các cơ sở nuôi dưỡng bệnh binh nặng. Các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những người không nơi nương tựa, người tàng tật, trẻ mồ côi, chia sẻ và giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi trong các trận bão năm 2008 ở các tỉnh miền núi phía Bắc, phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã trích tỉnh cho Lào Cai 200 triệu, Yên Bái 200 triệu, Phú Thọ 100 triệu.

Phát huy tích cực và chủ động sáng tạo trong những năm trước, năm 2008 là năm thứ 3 tỉnh thực hiện Đề án 02 - 212 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt luật pháp trong cộng đồng dân cư, MTTQ đã gắn Đề án với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp...

Ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt pháp luật về đường lối chính sách của Đảng, tỉnh còn vận động nhân dân chấp hành tốt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành, đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông theo tinh thần Chỉ thị 32 của Chính phủ. Công tác phối hợp tuyên truyền với các sở, ban ngành đã được đẩy mạnh. Trong năm 2008, MTTQ đã phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở giao thông, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên Môi trường mở 15 lớp tập huấn cho trên 2.500 lượt Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các chi hội đoàn thể, người tiêu biểu và công nhân lao động... về phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, luật an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tổ chức tốt cuộc giám sát theo chương trình hoạt động giám sát năm, đảm bảo dân chủ, thiết thực, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm mà người dân còn quan tâm như tham nhũng...

MTTQ các cấp trong tỉnh đã phổ biến tuyên truyền sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân ở đại bàn dân cư về các quy ước, hương ước của làng xã, các quy định của địa phương và Nhà nước trong việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và các ngày kỷ niệm lớn, qua đó đã nhận được sự ủng hộ thiết thực nhằm tiết kiệm được thời gian, tiền của của nhân dân, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội. Hàng năm, vào ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống  nhất Việt Nam (18/11), nhân dân ở các khu dân cư đều tổ chức rà soát các quy ước, hương ước để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và đời sống nhân dân. Đến nay đã có 100% đã xây dựng được quy ước, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, có thêm nhiều làng xã, KDC được công nhận làng văn hoá, gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến mỗi năm. Trong dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11) và tổng kết năm, các khu dân cư trong tỉnh đã tổ chức bình xét, biểu dương và khen thưởng các gia đình văn hoá, các cá nhân tiêu biểu năm 2008. Hiện nay đã có 1080 KDC đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến đạt 76.6%, có 179.765/227.735 gia đình đạt chuẩn văn hoá chiếm 78.9%, có 67% làng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá tăng hơn so với năm 2007 là 40 làng.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Vĩnh Phúc, cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, các lĩnh vực xã hội cũng được tỉnh uỷ, HĐND, UBND,MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm, tạo điều kiện trên các mặt giáo dục, y tế, thể thao, bảo vệ môi trường, chống dịch bệnh... như xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, công tác nói không với tiêu cực trong giáo dục được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm. Hàng năm tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao, riêng năm 2008 đạt trên 90%, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, điển hình như trường PTTH chuyên Vĩnh Phúc, Trần Phú, Lê Xoay. Nhiều khu dân cư đã thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ, không có người sinh con thứ 3, giáo dục cộng đồng, y tế cộng đồng được phát huy, công tác tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh cũng được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là dịch tiêu chảy cấp, dịch cúm gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò, vị trí làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường đổi mới công tác tiếp xúc cử tri nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc, phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" tiếp tục được phát huy, hoạt động giám sát được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng đã hạn chế được các sai phạm, tiêu cực ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ được công khai, các Ban Thanh tra nhân dân hoạt động thường xuyên và được kiện toàn, hoạt động giám sát chủ động, tích cực thể hiện ở các mặt như giám sát HĐND, UBND, hoạt động của HĐND và cán bộ xã... Công tác tiếp dân, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân đã có nhiều chuyển biến, việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa được đông đảo nhân dân đồng tình, thông qua Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện tiếp tục được mở rộng và nâng cao, vị trí, vai trò của MTTQ trong tập hợp đoàn kết nhân dân, động viên nhân dân, động viên nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" triển khai trên điạ bàn tỉnh Vĩnh Phúc tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Song với tinh thần dựa vào sức dân "Lấy sức dân để bồi dưỡng cho dân" đã khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua giữa các khu dân cư đã tạo nên phong trào rộng khắp đên lại nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phươngr

                 Bùi Thị Thu Hà

(UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc)

Về đầu trang


MTTQ huyện Phù Ninh với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Phù Ninh là một huyện miền núi có diện tích tự nhiên 15.637,32 ha, dân số 99.324 người, gồm có 18 đơn vị hành chính (17 xã và 1 thị trấn), 199 khu dân cư. Huyện có tiềm năng về đất đai lao động để phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong huyện, cùng với các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận tổ quốc khởi xướng và chủ trì, đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên các mặt, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và phát triển. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được triển khai hiệu quả, toàn diện.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được triển khai ở 100% các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu cuộc vận động. Từ năm 2001 - 2008 toàn huyện đã vận động được 917.130.000đ, giúp các hộ nghèo xây mới, sửa chữa được 447 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng các nguồn lực hỗ trợ trên 7 tỷ đồng, hỗ trợ cho 893 hộ nghèo mua trâu bò, gia súc, gia cầm chăn nuôi vươn lên   thoát nghèo.

Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở luôn phối hợp với chính quyền làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tổ chức thăm hỏi các cụ đến tuổi 100 trên địa bàn huyện vào dịp Tết Nguyên Đán và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Phong trào cứu trợ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai bão lũ được khơi dậy mạnh mẽ với nhiều hình thức vận động phong phú, nhiệm kỳ qua các tầng lớp nhân dân trong huyện ủng hộ, cứu trợ đồng bào trong và ngoài nước bị thiệt hại do thiên tai bão lũ với tổng số quỹ thu được 239 triệu đồng và hàng tấn nhu yếu phẩm khác, tiêu biểu như Liên đoàn lao động, Hội  Chữ  thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, xã Phù Ninh, Thị trấn Phong Châu... và nhiều tập thể, cá nhân đã góp phần giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, ổn định cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc huyện và cơ sở đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể nhân dân tiếp tục vận động nhân dân thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng và thực hiện tốt các quy ước, hương ước tại cộng đồng khu dân cư. Đến nay đã có 199/199 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước. Nhân dân đã tích cực tham gia hoạt động hòa giải các mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn khu dân cư, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tham gia các phong trào như phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Qua công tác tuyên truyền nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật, đã lập hồ sơ 285 đối tượng phải giáo dục; cảm hóa 180 đối tượng; đưa 21 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; công nhận và xóa án cho 46 đối tượng đã tiến bộ. Ủy ban MTTQ đã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền toàn dân thực hiện an toàn giao thông, tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông đến 1.860 lượt người, tuyên truyền và phát tờ rơi về an toàn giao thông đến các xã, thị trấn và 100% các trường học trên địa bàn . Qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân, làm giảm các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn

Để xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hàng năm Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Phòng văn hóa thông tin triển khai và cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động thành chương trình hành động cụ thể của MTTQ từ huyện đến cơ sở, lồng ghép các phong trào, các chương trình hành động của các tổ chức thành viên, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân nắm được tiêu chí, danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa. Tích cực động viên nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì các lễ hội truyền thống... Thông qua cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều phong trào đã phát triển mạnh mẽ và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, ủng hộ và ký cam kết thực hiện như phong trào “Toàn dân làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng cơ sở và cho đất nước”...

Số hộ đạt gia đình văn hóa tăng từ 75% năm 2001 lên 86% năm 2008 (tăng 11% so với 2001), số khu dân cư văn hóa tăng từ  55% năm 2001 lên 70% (2008) (tăng 15% so 2001). Hầu hết các khu dân cư đã chú trọng việc thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa.

Trong nhiệm kỳ qua  nhân dân đã đóng góp  được 116,849 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn: Xây dựng được 196 nhà văn hóa,  120km đường bê tông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế...

MTTQ đã phối hợp với Thường trực HĐND và các ban của HĐND giám sát  96 cuộc ở 190 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua công tác giám sát đã kịp thời kiến nghị một số vấn đề như chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư ... nhằm đảm bảo và phù hợp với tình hình địa phương. MTTQ huyện triển khai và đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu và trưởng thôn theo nội dung Thông tri 06/TTr-MTTƯ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm (2005 - 2006) đã có 100% xã, thị trấn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đối với các chức danh như chủ tịch HĐND có 3/18 vị, chủ tịch UBND có 2/18 vị có số phiếu tín nhiệm từ 60 - 90%, 10/221 trưởng khu có số phiếu tín nhiệm dưới 50%, còn lại đều đạt 100% số phiếu tín nhiệm.  Qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh đúng chất lượng từng chức danh thông qua bản tự kiểm điểm và những ý kiến đóng góp chân tình thẳng thắn của các đại biểu, các chức danh được tham gia góp ý đã nghiêm túc tiếp thu, tự rút ra bài học kinh nghiệm trong phương pháp lãnh đạo của mình. Qua đó đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong nhân dân.

Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường các hoạt động giám sát thông qua các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, chỉ đạo hướng dẫn kiện toàn Ban thanh tra nhân dân ở 18/18 xã, thị trấn với 167 ủy viên, phối hợp với Phòng tư pháp, Thanh tra Nhà nước tổ chức 6 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, từng bước các Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, kết hợp với các tổ chức, phối hợp với các tổ hòa giải đã hòa giải 826 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông thôn có hiệu quả thiết thực.

Thực hiện Đề án 02 -212/TTg về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” giai đoạn 2007 - 2010 đã được Ủy ban MTTQ huyện cụ thể thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hàng năm, chỉ đạo 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo ở xã, thị trấn, đã thành lập được 122 nhóm nòng cốt/199 khu dân cư, đã chọn 2 xã Tử Đà và Trung Giáp làm điểm để triển khai, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng, hiện nay các nhóm nòng cốt đã xây dựng được kế hoạch hoạt động và đang nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân để có kế hoạch tuyên truyền, vận động.

Với những kết quả đã đạt được trên có thể khẳng định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp với ngành văn hóa thông tin đã tạo sự chuyển biến mới, góp phần xây dựng cơ sở và thực hiện các mục tiêu Kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Cuộc vận động đã được nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng và tự giác tham gia, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân, đó là yếu tố quan trọng thúc đẩy cuộc vận động ngày càng phát triển và có hiệu quả. 

Về đầu trang


Vận động nhân dân vùng giáo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xã Yên Tập

Yên Tập là xã miền núi có 837 hộ với dân số 4.176 nhân danh là một trong những xã có 100% đồng bào theo đạo công giáo của huyện Cẩm Khê. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê, của Đảng ủy xã, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa MTTQ với chính quyền, các đoàn thể, linh mục sứ và ban hành giáo, sự ủng hộ nhiệt tình của bà con giáo dân trong xã, nhân dân xã Yên Tập luôn tin tưởng tuyệt đối vào chính sách tôn giáo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Những năm qua, công tác tổ chức thực hiện 10 nội dung của cuộc vận động do Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam phát động gắn liền với 6 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động đã được Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo tích cực thực sự đi vào cuộc sống ở địa bàn khu dân cư. Gắn với việc tổ chức ngay hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm, nội dung cuộc vận động đã được mọi gia đình, mọi tổ chức, cá nhân trong xã quan tâm thực hiện có hiệu quả và trở thành nhân tố cơ bản nhất để bà con giáo dân thực hiện “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí thực hiện dân số KHHGĐ.

UBMTTQ xã đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương có sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ cơ sở đảng, sự phối hợp chặt chẽ với trưởng khu dân cư và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy ước, hương ước và nếp sống văn hóa, các lễ hội tín ngưỡng tôn giáo được tổ chức trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ 6 nội dung cuộc vận động và tích cực phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả của ban công tác mặt trận, lấy kết quả các cá nhân gia đình hội viên tham gia cuộc vận động là tiêu chí cơ bản để bình xét xếp loại thi đua hàng năm. Hướng dẫn chỉ đạo ban công tác mặt trận nắm chắc về tư tưởng, đời sống vật chất và tinh thần, tâm tư nguyện vọng của các cá nhân, gia đình trong khu để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phù hợp trong từng thời gian cụ thể, tránh triển khai giàn trải, thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết các chương trình công tác theo chuyên đề nhằm rút kinh nghiệm những tồn tại và động viên kịp thời các gương điển hình tiên tiến. Là xã công giáo toàn tòng, cán bộ MTTQ xã Yên Tập thường xuyên gặp gỡ các linh mục, các chức việc tôn giáo, tuyên truyền vận động bà con giáo dân chu trọng thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”, “Sống tốt đời đẹp đạo” với 10 nội dung cụ thể do Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam phát động năm 1999. Phối hợp triển khai tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cả phần lễ và phần hội. Thông qua ngày hội để đánh giá kết quả việc ký cam kết tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc vận động giữa ban công tác mặt trận với trưởng khu hành chính, thực hiện công tác thi đua khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Với những nỗ lực đó MTTQ xã đã có những đóng góp tích cực thực hiện các chương trình kinh tế xã hội của xã. Tới nay bình quân giá trị thu nhập đạt 4,2 triệu đồng/ người/năm tăng 1,9 triệu so với đầu nhiệm kỳ, số hộ nghèo theo tiêu chí mới là 21,9% so với năm 2007 giảm 4,8%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,17% so với đầu nhiệm kỳ giảm 0,23%. Số người sinh con thứ 3 giảm đáng kể, năm 2008 chỉ chiếm 25% trong tổng số trẻ em được sinh ra so với đầu nhiệm kỳ giảm 20%, trong đó khu 2 nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3.

Kết quả các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo từ thiện, các ban công tác trực tiếp vận động bà con giáo dân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được 25 ngôi nhà, tổng giá trị gần 25 triệu đồng, trong đó cộng đồng khu dân cư hỗ trợ vật liệu, tiền là 58 triệu đồng và 374 ngày công lao động; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện hàng chục triệu đồng/năm. Các ban công tác Mặt trận đã bình xét được 642 hộ /837 hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa (đạt 76,7%) tăng so với đầu nhiệm kỳ 25,6%; 7/7 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến, trong đó khu 4, khu 7 đạt tiên tiến xuất sắc, tăng 2 khu so với đầu nhiệm kỳ.

Về đầu trang


Hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở huyện Lập Thạch

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nhằm phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, đoàn thể cùng với sự hưởng ứng tích cực của các dòng họ và mỗi người dân, công tác xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá của huyện Lập Thạch ngày càng trở thành phong trào rộng khắp, được mọi người, mọi nhà tham gia. Từ đó góp phần tích cực vào công tác XĐGN, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện.

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, các chi bộ, các tổ chức thành viên Mặt trận ở khu dân cư, các thôn, xóm… đã thảo luận, tập hợp ý kiến của hội viên, đoàn viên, nhân dân để trình Thường trực Đảng uỷ ra nghị quyết cụ thể, sát thực với tình hình của địa phương, đảm bảo các điều kiện cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đạt hiệu quả. MTTQ các xã, thị trấn đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị chuyên đề và lồng ghép trong sinh hoạt thường kỳ. 100% Đảng uỷ các xã, thị trấn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động. Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng và thường xuyên, liên tục trên các hệ thống thông tin đại chúng… đã tác động sâu sắc đến nhận thức của quần chúng nhân dân. Qua đó, tinh thần đoàn kết được phát huy, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên thể hiện ngày càng rõ nét ở các công việc được phân công. Nhờ việc chỉ đạo tích cực của các cấp chính quyền và được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, kết thúc năm 2008, huyện Lập Thạch có 36.008 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá (chiếm 76,9%); 202/380 làng đạt tiêu chuẩn làng văn hoá (chiếm 51,9%). Thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, nhân dân huyện Lập Thạch còn tích cực góp công, góp của vào tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá, đình, chùa… Đến nay, việc cưới, việc tang được hầu hết các gia đình trong huyện tổ chức ngắn gọn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện gia đình, không phô trương, hình thức. Việc tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi cũng được tổ chức theo đúng quy định của MTTQ và Hội Người cao tuổi. Các cụ được UBND và MTTQ mời đến UBND xã, thị trấn để tổ chức , sau đó về gia đình tổ chức đơn giản, gọn nhẹ và mời Hội Người cao tuổi trong thôn đến chúc mừng. Các lễ hội hàng năm trên địa bàn huyện đều được tổ chức theo đúng quy định của Nhà nước, tiết kiệm nhưng vẫn trang trọng và giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc, không có hiện tượng mê tín dị đoan, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, có ý nghĩa giáo dục truyền thống đạo lý và nét đẹp văn hoá trong nhân dân.  Đến nay, toàn huyện Lập Thạch đã xây dựng được 356 nhà văn hoá thôn, 31 nhà văn hoá xã, thị trấn để làm nơi hội họp của các chi bộ Đảng, họp các đoàn thể và  là nơi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của nhân dân. Hệ thống Bưu điện văn hoá xã cũng phát triển rộng khắp và là nơi lưu giữ các loại sách, báo khác nhau góp phần không nhỏ trong việc nâng cao dân trí và phổ biến cách thức làm ăn cho nhân dân.

Một trong những kết quả quan trọng của cuộc vận động là từ huyện đến xã đã quan tâm chỉ đạo để xây dựng các mô hình gia đình, khu dân cư, xã văn hoá tiêu biểu. Qua thực tế cuộc vận động, ở tất cả xã đều có những điển hình về gia đình văn hoá, thôn, làng văn hoá… làm tấm gương sáng để cộng đồng, làng xã noi theo. Các gia đình văn hoá tiêu biểu đều là những gia đình gương mẫu trong lao động sản xuất, biết vượt khó làm giàu, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, thực hiện KHHGĐ, chấp hành đầy đủ các quy định chung, có ý thức đoàn kết, tham gia xây dựng cộng đồng làng, xã… Các khu dân cư văn hoá tiêu biểu đều là những đơn vị có chi bộ Đảng, MTTQ và các đoàn thể quần chúng vững mạnh; lấy đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ đói nghèo làm trọng tâm phấn đấu; cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào; mọi người, mọi nhà sống đoàn kết gắn bó, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Đến nay, các xã, thị trấn đã xây dựng được hương ước, quy ước quy định khá đầy đủ mọi hoạt động phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, được nhân dân tham gia bàn bạc, thống nhất một cách dân chủ. Kết quả thực hiện cuộc vận động ở khu dân cư sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại các tổ chức ở cơ sở.

Từ phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, các thiết chế gia đình ngày càng được củng cố; quy mô gia đình nhỏ được đông đảo nhân dân chấp nhận; những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống được giữ gìn và phát huy. Mô hình gia đình ít con, no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc ngày càng được nhân rộng ở Lập Thạch. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân Lập Thạch, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết ở mỗi làng, thôn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người cô đơn, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa… đã trở thành hoạt động thường xuyên trong cộng đồng dân cư ở Lập Thạch. Đời sống văn hoá cộng đồng được đề cao, mọi người, mọi nhà gắn kết với nhau hơn; nhiều tổ hoà giải, tổ liên gia đã tham gia hoà giải thành nhiều mối bất đồng trong các gia đình, dòng họ, làng, xã… đem lại niềm vui và sự đoàn kết trong lao động sản xuất, giúp đỡ xây dựng kinh tế gia đình…Thực tế cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở Lập Thạch cho thấy nơi nào tổ chức vận động tốt, không gò bó, xây dựng được hương ước cụ thể, thiết thực, chất lượng, được nhân dân đồng tình ủng hộ thì nơi đó  có chuyển biến đồng đều, toàn diện và bền vững.

Hướng tới những thành tựu lớn hơn trong công tác xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, thời gian tới, huyện Lập Thạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát triển phong trào văn hoá, thể thao, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, tạo động lực cho KT-XH phát triển.

Vũ Hồng Hạnh

Về đầu trang


Huyện Cai Lậy (Tiền Giang): Góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Năm 2008, huyện Cai Lậy có 35 khu dân cư (KDC) điểm, trong đó, có 5 KDC điểm cấp huyện gắn với tiêu chí vận động cụ thể. Thực hiện mục tiêu "4 giảm" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Tiền Giang phát động gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", hoạt động nâng chất các khu dân cư trong năm qua đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Việc xác định "nội dung điểm" của các khu dân cư được căn cứ vào đặc điểm tình hình như: khu vực nông thôn, khu vực đô thị, phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, tỷ lệ hộ nghèo cao, có yêu cầu vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, từ đó, UBMTTQ huyện và Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư xây dựng kế hoạch vận động phù hợp. Năm 2008, huyện Cai Lậy có 5 khu dân cư điểm cấp huyện gồm: khu dân cư ấp Bình Sơn (xã Bình Phú) được chọn làm điểm về an toàn giao thông, khu dân cư ấp 16 (xã Long Trung) là điểm xây dựng toàn diện, khu phố 6 (huyện Cai Lậy) được chọn làm điểm về phổ biến kiến thức pháp luật, ấp 6 (xã Phú Cường) được chọn làm điểm về an ninh trật tự và ấp Mỹ Hòa (xã Mỹ Hạnh Trung) được chọn làm điểm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.  

Điều đáng phấn khởi là sau hai năm xây dựng khu dân cư điểm theo hướng dẫn nâng cao chất lượng, ngoài các nội dung điểm được tập trung thực hiện thì các tiêu chí 4 giảm đều được thực hiện tốt, nhất là tiêu chí giảm nghèo. Từ các nguồn vận động, các khu dân cư đã huy động số vốn vay hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất. Qua trợ vốn, đã có 57 hộ thoát nghèo. Điển hình trong huy động nguồn vốn vay đạt hiệu quả là khu dân cư ấp 6, xã Phú Cường với số vốn huy động hơn 1,4 tỷ đồng; ngoài ra công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được Ban công tác Mặt trận ấp và các ngành chức năng tổ chức thường xuyên, giúp người dân ứng dụng vào thực tế, sản xuất đạt hiệu quả cao; kết quả qua hỗ trợ vốn vay và tập trung các biện pháp giảm nghèo, khu dân cư ấp 6, xã Phú Cường đã xuất hiện nhiều điển hình thoát nghèo hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo trong ấp giảm còn 10%.  

Bên cạnh công tác huy động vốn, các khu dân cư còn tập trung chăm lo và nâng dần mức sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Từ các nguồn vận động, năm qua, đã có thêm 5 gia đình chính sách, hộ nghèo có được mái ấm khang trang với tổng kinh phí 102 triệu đồng. Các hoạt động xã hội, từ thiện như cấp quà, khám chữa bệnh miễn phí được thực hiện thường xuyên. Hiệu quả từ công tác xóa đói giảm nghèo là một bước tiến để các khu dân cư thực hiện các tiêu chí còn lại, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tỷ lệ các hộ sử dụng điện đều đạt trên 98%, sử dụng nước sạch chiếm trên 84%, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", người dân đã đóng góp xây dựng trên 7,3 km đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 2,9 km kênh nội đồng với tổng kinh phí hơn 270 triệu đồng. Công tác phòng chống ô nhiễm môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh được thực hiện tốt. Ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân có chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, các khu dân cư đều thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ theo phương châm 4 biết "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", nội dung giám sát cán bộ, công chức, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng và quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai rộng rãi trong nhân dân. Qua hai năm cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa, quyền lợi về tinh thần và vật chất của từng hộ gia đình đều gắn liền với các hoạt động dân chủ, nên người dân đồng tình ủng hộ. Từ đó, bộ mặt khu dân cư đã có nhiều khởi sắc, điển hình như khu dân cư ấp Bình Sơn, xã Bình Phú đã hoàn thiện các tiêu chí và ra mắt "ấp văn hóa" trong năm 2008. 

Bên cạnh những hiệu quả thực tế, cuộc vận động còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, người dân tại các khu dân cư có ý thức hơn trong việc đoàn kết, cùng nhau vượt khó và thực hiện tốt các tiêu chí được phát động. Là khu dân cư điển hình có nhiều chuyển biến tích cực từ việc huy động sức mạnh toàn dân, năm qua, cuộc vận động ở ấp 16, xã Long Trung đạt hiệu quả rất tốt. Một số tiêu chí đạt tỷ lệ cao, trong đó, số hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ hơn 94,4%. Điều này cho thấy, người dân đã có ý thức hơn trong việc xây dựng cuộc sống mới.  

Được biết đây là năm thứ hai huyện triển khai thực hiện chủ trương xây dựng khu dân cư điểm, bên cạnh những kết quả khả quan, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, đó là: tại một số khu dân cư, kế hoạch thực hiện cuộc vận động của Ban công tác Mặt trận vẫn còn chung chung, chưa nêu rõ mục đích, chỉ tiêu phấn đấu và chưa phù hợp với thực tế. Một số chỉ tiêu đạt nhưng kết quả chưa thật sự vững chắc. Trên cơ sở sơ kết các hoạt động năm 2008, UBMTTQ huyện Cai Lậy đã có những định hướng nâng chất khu dân cư cao hơn trong năm 2009, trong đó tập trung chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các khu dân cư điểm rà soát lại kế hoạch để có biện pháp vận động nhân dân thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra; đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận xây dựng kế hoạch nâng chất khu dân cư điểm với những chỉ tiêu liên quan thiết thực với đời sống bà con tại địa phương mình...   

Quế Ngân

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQ huyện Lương Sơn (Hoà Bình): Góp sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Năm 2008, huyện Lương Sơn có 74,8% khu dân cư tiến tiến, 38,9% khu dân cư văn hoá, 75,56% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Kết quả này có sự góp sức của Uỷ ban MTTQ xã tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Năm 2008, xã Đảng bộ xã Liên Sơn đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu về công tác xây dựng Đảng của huyện Lương Sơn. Cùng với đó, công tác xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể đều vững mạnh. Kết quả này có sự góp sức không nhỏ của Uỷ ban MTTQ xã tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Đinh Công Đằng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Liên Sơn cho biết: Nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp nhân dân, thường trực MTTQ xã và Ban mặt trận các thôn xóm luôn sâu sát với cơ sở để nắm bắt tình hình. Từ đó, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và hội viên các đoàn thể, vận động nhân dân tự giác tham gia các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở. Ban mặt trận các thôn xóm luôn phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền nhân dân thực hiện QCDC cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn kỷ cương, tích cực tham gia phòng - chống tệ nạn xã hội xâm nhập địa bàn. Với sự góp sức đó đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở Liên Sơn phát triển mạnh. Năm 2008, xã có 8/11 khu dân cư tiên tiến, 78% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Cũng như Liên Sơn, 100% Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn của Lương Sơn đều xác định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của công tác mặt trận. Chính vì vậy, MTTQ huyện luôn quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức, mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận, thanh tra nhân dân để nâng cao nghiệp vụ, năng lực vận động quần chúng và khả năng tham mưu, đóng góp ý kiến với cấp uỷ, chính quyền. Đồng chí Hoàng Thế Quỳnh, Thường trực MTTQ huyện khẳng định: Những năm qua, hệ thống MTTQ huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến với đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Toàn huyện đã tổ chức 55 buổi phổ biến pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng cho hơn 7.800 người tham gia học tập; phối hợp tổ chức 327 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với trên 4.200 cử tri tham dự. Qua đó, MTTQ đã kịp thời tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền. Bên cạnh đó, MTTQ từ huyện đến các thôn xóm của huyện đã tích cực vận động nhân dân coi trọng thực hiện QCDC ở cơ sở, xây dựng quy ước thôn, bản. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã xây dựng được QCDC và các xóm đều xây dựng được quy ước, hương ước. Thực hiện Thông trí 06 của Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ huyện Lương Sơn đã tổ chức 18 cuộc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch HĐND, UBND; 197 cuộc lấy phiếu tín nhiệm đối với trưởng thôn, trưởng tiểu khu.

Hiện tại, huyện Lương Sơn có 18 Ban Thanh tra nhân dân gồm 165 thành viên, 179 tổ hoà giải gồm 1.253 thành viên. Đây là lực lượng tích cực phối hợp với MTTQ tham gia tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách của Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương như giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các mâu thuẫn ở khu dân cư, tham gia giám sát phát triển KT - XH ở cơ sở, giám sát xây dựng các công trình trọng điểm và giám sát việc hỗ trợ chế độ cho người nghèo... Từ đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".   

                                                                           Hoàng Nga

Về đầu trang


Yên Bái triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới

Ngày 19/4, Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới và phong trào “Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đồng chí Ngô Thị Chinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư tỉnh đã tới dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái quán triệt triển khai Thông tri số 17 hướng dẫn tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 26 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2020, Kế hoạch số 83/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” và Kế hoạch số 20/KH-MT-BVĐ tổ chức thực hiện Đề án Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Uỷ ban MTTQ các cấp và các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để có các cách thức thực hiện phù hợp. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới.

Góp phần  thiết thực vào việc củng cố, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Chinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đề nghị Uỷ ban MTTQ các cấp - Ban vận động các huyện, thị, thành phố tiếp tục căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, phải bảo đảm người dân thực sự là chủ thể, phát huy được tính tích cực, tự lực, tự cường, sáng tạo và có tinh thần hợp tác phát triển; quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và có những bước đi vững chắc trong từng giai đoạn.

Hồng Oanh- Nguyễn  Hảo

Về đầu trang


Phường Đồng Nguyên thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Đồng Nguyên (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã phát huy vai trò nòng cốt chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: “Những năm trước đây, phường Đồng Nguyên là địa điểm nóng về các TNXH như: ma tuý, cờ bạc… Trước thực trạng này, cấp uỷ, chính quyền và MTTQ phường không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội gắn với phòng chống TNXH. Đặc biệt, năm 2008 khu phố Nguyễn Giáo của phường được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm mô hình xây dựng phường không có tội phạm, TNXH theo Đề án 1-138/CP về việc phát động toàn dân tham gia phòng ngừa và phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng và Đề án 06 về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý, hoạt động phòng chống tội phạm, TNXH của khu phố nói riêng và toàn phường nói chung đã có bước chuyển biến đáng kể”.

Từ hiệu quả của mô hình điểm, 13 khu phố của phường đã bổ sung việc tham gia phòng chống tội phạm, TNXH vào quy ước, hương ước. Từ đó phong trào đã lan tỏa rộng khắp trong toàn phường. Để mô hình đạt hiệu quả cao, MTTQ phường phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân về phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH; gắn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Với các hình thức tuyên truyền phong phú: trên hệ thống truyền thanh của huyện, sân khấu hoá, băng rôn, khẩu hiệu hoặc tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể. Qua đó, làm chuyển biến đáng kể về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, TNXH của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ các cấp còn chủ động tổ chức cho 13/13 khu dân cư, các hộ gia đình ký cam kết không có tội phạm và TNXH. MTTQ phường phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Đặc biệt, MTTQ phường chú trọng việc củng cố và phát huy hiệu quả các tổ hòa giải, tổ liên gia ở khu dân cư. Hiện nay, MTTQ duy trì hoạt động có hiệu quả 14 tổ hòa giải và 164 tổ liên gia trong việc hòa giải, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa những người lầm lỗi, giúp họ nhanh chóng tiến bộ, hòa nhập cộng đồng...

Từ đầu năm đến nay, MTTQ phường đã phối hợp hòa giải thành công 27 vụ việc, không để đơn thư khiếu nại vượt cấp; cảm hóa giáo dục 15 người lầm lỗi, trong đó 6 người có tiến bộ và hòa nhập với cộng đồng; 7 khu dân cư không phát sinh tội phạm, 13 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy. Cũng trong 6 tháng, nhân dân trong phường cung cấp cho các cơ quan chức năng 7 nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm qua đó góp phần giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các ổ nhóm, tụ điểm buôn bán ma túy, cờ bạc, mại dâm…

Với việc huy động và phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng vào cuộc, MTTQ phường Đồng Nguyên đã tạo dựng được khối đại đoàn kết đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới. Năm 2012, phường có 3.089 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 90,8%; 10/13 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Phương Mai

Về đầu trang


Khu dân cư Lương Yến đoàn kết giúp nhau xây dựng đời sống văn hóa

Khu dân cư Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh có 525 hộ với 2.025 khẩu, thành lập 5 xóm, 16 cụm dân cư, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, cách đây 18 năm cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn; ít quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, tỷ lệ hộ nghèo rất cao, ít có gia đình nào biết áp dụng khoa học kỹ thuật váo sản xuất chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm lầy lội . . . Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ( trước đây gọi là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”), Ban công tác Mặt trận đã huy động được nhiều nguồn lực vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau xây dựng đời sống văn hóa làm cho khu dân cư Lương Yến không ngừng đổi mới.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư Lương Yến có 14 thành viên, Trưởng ban công tác Mặt trận là Bí thư chi bộ, các thành viên là người đứng đầu các chi hội đoàn thể. Hàng năm Ban công tác Mặt trận đều xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, từng tổ thực hiện các việc như: Soạn thảo hương ước, tổ chức họp dân, tổ chức cho các hộ gia đình ký thực hiện một số nội dung hoặc cả 5 nội dung của Cuộc vận động, vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp công, góp của cùng với Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng . .

Sau 18 năm thực hiện, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Lương Yến đã có nhiều đóng góp cho sự vươn lên về mọi mặt kinh tế, xã hội nơi đây. Nhờ đoàn kết, người dân đã phát huy sức mạnh trong sản xuất, trong dồn điền đổi thửa, trong giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Toàn khu dân cư hiện nay có 150 hộ thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng/năm. Các ngành nghề dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú như mộc, nề xây dựng, thương mại, nuôi trồng thủy sản. . .  đưa lại thu nhập cao cho người lao động. Do quy mô sản xuất của các hộ sản xuất giỏi được mở rộng đã tạo việc làm cho hàng chục lao động lúc nông nhàn có thêm thu nhập 1 triệu đồng/ tháng. Đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Theo thống kê của chính quyền tỷ lệ hộ nghèo giảm tỷ lệ qua hàng năm. Năm 2009 có 122 hộ nghèo, đến nay chỉ có 66 hộ nghèo chiếm 11,4%.

Nhờ kinh tế phát triển, người dân có thể đóng góp nhiều công sức để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉ tính 2 năm trở lại đây, nhân dân khu dân cư Lương Yến đã đóng góp hàng trăm ngày công, hiến đất làm đường nông thôn 800m2, 25m tường rào, mở rộng rộng đường nông thôn dài 2.126m, làm mới 564m, cứng hóa 1.850m giao thông nội đồng với tổng trị giá 3,2 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 37%, nhân dân đóng góp 63%.

Các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo từ thiện kết hợp với việc thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được đẩy mạnh trong suốt 13 năm. Đó là vận động xây dựng Quỹ tình nghĩa, Quỹ vì người nghèo; xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ lụt . . . Người dân ở khu dân cư Lương Yến đã đóng góp xây dựng 12 nhà tình nghĩa, xây dựng hệ thống truyền thanh 60 triệu đồng, đóng góp 160 triệu đồng để xây dựng 32 cổng chào của lối.

Vệ sinh môi trường đã được Ban công tác Mặt trận thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, như: thu gom, xử lý rác thải trong sản xuất, trong sinh hoạt hàng ngày.     Môi trường văn hóa, giáo dục lành mạnh, 100% các cháu đến trường, không có trẻ em lang thang. Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng năm sau cao hơn năm trước, có nhiều hộ gia đình được tuyên dương “Gia đình hiếu học”. Việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn minh.

Tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được các hộ gia đình tham gia tích cực. Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, các tổ thường xuyên vận động, giáo dục con cháu, các đoàn viên, hội viên không vi phạm pháp luật, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; hòa giải thành công một số xích mích trên địa bàn.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư Lương Yến, xã Lương Ninh không những đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động một cách thiết thực, cụ thể mà còn kiên trì vận động, chủ trì tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” một cách năng động, có hiệu quả cao đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới, người dân có cuộc sống an toàn, văn minh, hành phúc. Với nhiều thành tích đã đạt được, Ban công tác Mặt trận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2009-2013 và 02 năm thực hiện Đề án 05 về mở rộng và nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong thời gian tới.

Nguyễn Đức Đồng

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Về đầu trang


Ninh Bình: Phát huy tốt vai trò của Ban công tác Mặt trận các cấp

Ninh Bình hiện có 1.670 Ban công tác Mặt trận với 16.591 thành viên, trong đó có 1.218 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban, 458 Trưởng ban chuyên trách. Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã biết khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, các Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư Ninh Bình đã tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Hằng năm, các Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp tổ chức được hàng ngàn buổi phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Điển hình như năm 2013 về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban công tác Mặt trận đã tổ chức 817 hội nghị, với trên 11.400 lượt người tham dự và 3.068 lượt ý kiến đóng góp; về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đã tổ chức 531 hội nghị, có trên 14.200 lượt người tham dự, với 6.156 lượt ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo Luật; phối hợp với chính quyền triển khai lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phiếu xin ý kiến, đã có 99,09% số phiếu phát ra đối với hộ gia đình, 99,6% số phiếu phát ra đối với cá nhân góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 92.

Ban công tác Mặt trận vận động nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hoá. Hiện nay có 1.670 khu dân cư (tỉ lệ 100%) xây dựng được quy ước, hương ước. Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn (bản) tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp tiền, đất xây dựng thiết chế văn hóa cấp thôn. Đến nay đã có 1.198/1.674 = 71,6% thôn (bản) xây dựng được nhà văn hóa. Điển hình như thị xã Tam Điệp đạt 98%; huyện Hoa Lư đạt 90%; Nho Quan đạt 83%; Yên Khánh đạt 80%... Các quy định trong tổ chức hiếu, hỷ được Ban Công tác Mặt trận vận động cộng đồng dân cư chấp hành khá tốt, nhờ đó đã tạo nên nếp sống văn hoá lành mạnh, giữ gìn và phát huy được các tập quán tốt đẹp, loại trừ các hủ tục lạc hậu.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với mục tiêu của các phong trào thi đua yêu nước và đặc điểm, điều kiện địa phương. Đã có 100% khu dân cư triển khai cuộc vận động. Hằng năm, Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn (bản) tổ chức cho hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hoá; 81% khu dân cư đăng ký phấn đấu khu dân cư không có tội phạm. Hằng năm có gần 70% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, trên 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Các Ban công tác Mặt trận còn phối hợp với trưởng thôn (bản) bầu, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ hoà giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Bình có 1.681 tổ hoà giải với 11.876 hoà giải viên. Năm 2010, các tổ hoà giải đã tiếp nhận 1.544 vụ việc, hoà giải thành công 1.268 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%. Năm 2011, các tổ hoà giải tiếp nhận 914 vụ việc, hoà giải thành công 666 vụ việc, đạt tỷ lệ 73%. Năm 2012, tiếp nhận 1.470 vụ việc, hoà giải thành công 1.157 vụ việc, đạt tỷ lệ hoà giải thành 82%.

Ban Công tác Mặt trận còn vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giúp nhau xoá đói giảm nghèo; động viên nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để phát triển sản xuất, góp phần giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá giả, hộ giàu. Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận đã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng, công lao động trị giá hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà dột nát, góp phần giảm số hộ nghèo toàn tỉnh hiện chỉ còn 7%.

Đáng chú ý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch của tỉnh về xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, Ban công tác Mặt trận tổ chức trên 1.750 hội nghị ở khu dân cư để trao đổi, tham gia góp ý kiến về kế hoạch, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân phát huy vai trò chủ động, tích cực hiến kế, hiến công, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 8.932 hộ ở 62 xã hiến gần 30,2ha đất với tổng trị giá ước khoảng 32,7 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng như đường giao thông, hệ thống thủy lợi, nhà văn hóa...; 22.080 hộ đóng góp tiền mặt, công lao động, nguyên vật liệu ước khoảng 84,4 tỷ đồng; 1.073 cá nhân ủng hộ hơn 21,8 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, các Ban công tác Mặt trận đã thực hiện tốt việc vận động nhân dân lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên để bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp; góp ý kiến nhận xét đối với các ứng cử viên; trực tiếp đề cử đại biểu để bầu vào HĐND cấp xã; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc với đại biểu dân cử; phản ánh, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm với đại biểu dân cử; tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào báo cáo kiểm điểm của lãnh đạo chủ chốt do HĐND xã bầu; tổ chức cho nhân dân bầu trưởng khu dân cư; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư...

Với những đóng góp kiên trì, không mệt mỏi, hằng năm, qua đánh giá có trên 75% Ban công tác Mặt trận, 80% thành viên trong các Ban được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được tôn vinh, biểu dương khen thưởng trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và nhân rộng mô hình trong cộng đồng dân cư…

Từ thực tiễn hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Hiền kiến nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư điểm trong các lĩnh vực và hoạt động. Định kỳ kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời Đảng và Nhà nước cần sớm thống nhất mức kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc cho cán bộ thôn, bản và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong phạm vi toàn quốc. Mặt khác, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên MTTQ các cấp; nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng vận động quần chúng đối với cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở các khu dân cư.../.

Thu Hà

Về đầu trang


Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), bước đầu, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bộ mặt nông thôn và đời sống người dân vùng núi phía bắc thay đổi rõ nét.

Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã tập trung nhiều nguồn lực, thực hiện tốt các chương trình của Nhà nước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng nông thôn. Ðến nay, bộ mặt nông thôn của tỉnh Hòa Bình có nhiều đổi mới. Người dân được thụ hưởng lợi ích từ các công trình được Nhà nước đầu tư xây dựng: 100% số xã có điện thoại, có đường ô-tô và điện lưới quốc gia đến trung tâm xã; 95% số hộ sử dụng điện, 89% số phòng học được xây dựng từ cấp 4 trở lên. Các công trình thủy lợi đã chủ động nước tưới cho hơn 80% diện tích sản xuất. Tỷ lệ người dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 80%, hầu hết các xã có trạm y tế. Ðời sống vật chất và tinh thần của dân cư các vùng nông thôn, nhất là các xã thí điểm thực hiện mô hình nông thôn mới từng bước được cải thiện. Trình độ, nhận thức của người dân có sự chuyển biến, từ đó đời sống cũng dần được nâng lên.

Hưởng ứng Cuộc vận động "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới". Các cơ quan, tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã phát động các cuộc vận động, tập huấn tuyên truyền cho hội viên và người dân. Văn phòng điều phối tỉnh, Báo Hòa Bình, Ðài Phát thanh và Truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp xây dựng chuyên trang về nông thôn mới trên báo, đài, tổ chức các buổi tọa đàm về NTM. Công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai với nhiều hình thức, như: phát thanh, truyền thanh, biển tuyên truyền, đồng thời lồng ghép nội dung xây dựng NTM trong các buổi họp để cán bộ, nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM; tổ chức các hội diễn văn nghệ tuyên truyền về xây dựng NTM.

Quá trình thực hiện xây dựng NTM, tỉnh Hòa Bình đạt được kết quả đáng ghi nhận: cứng hóa 1.005 km đường trục xã, liên xã, trục thôn, xóm, đường ngõ xóm, bản, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được cứng hóa 2.965/8.982 km, đạt 33%, tăng 11,6% so với năm 2010. Ở một số xã vùng cao, xây mới và sửa chữa nâng cấp được 84 công trình thủy lợi, kiên cố hóa được 107,3 km kênh mương nội đồng, nâng tổng số km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa lên 1.100/3.019 km, từng bước đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất cho nông dân... Tổng nguồn vốn lồng ghép để đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng - xã hội tại các xã hơn 2.759 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, huyện, xã và nhân dân đóng góp; vốn lồng ghép từ Chương trình kiên cố hóa kênh mương, Chương trình làm đường giao thông nông thôn, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; Chương trình 134, 135, Dự án giảm nghèo... Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn tăng đáng kể. Thu nhập ở khu vực nông thôn bình quân từ 8,3 triệu đồng/người/năm (năm 2011) tăng lên 10,7 triệu đồng/người/năm (năm 2012).

Quá trình thực hiện chương trình cũng vấp phải nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là đối với một tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn như Hòa Bình. Công tác quy hoạch xây dựng NTM chưa đồng bộ, còn nặng về kết cấu hạ tầng mà chưa quan tâm đúng mức việc quy hoạch phát triển vùng sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng cao. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, năng suất chưa cao, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn. Ðời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững, đặc biệt là vùng cao, vùng xa, sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng trong tỉnh còn lớn.

Chất lượng hoạt động, sự tham mưu của các thành viên trong Ban Chỉ đạo chương trình tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực triển khai công tác ở cơ sở còn hạn chế. Việc thiếu đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để lập kế hoạch xây dựng, đồng thời am hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa của đồng bào các dân tộc là một trong những yếu tố làm cho việc thực hiện chương trình còn khó khăn.

Ðể khắc phục những khó khăn nêu trên, trong quá trình thực hiện, Hòa Bình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự nhất trí, đồng thuận cao của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân về xây dựng NTM, nhất là để người dân hiểu thấu đáo quan điểm "nhân dân làm là chính, Nhà nước hỗ trợ" không trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc, thống nhất về quy chế quản lý nguồn lực, lựa chọn công trình, cơ chế đối ứng; công khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán mẫu... để nhân dân giám sát, tham gia thực hiện. Tích cực vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động, vật tư nguyên liệu sẵn có của địa phương, gia đình nhằm giảm giá thành xây dựng công trình hạ tầng; ưu tiên bố trí vốn và lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, vốn ngân sách địa phương, vốn đóng góp của nhân dân và các thành phần kinh tế để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia, sau hơn hai năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hòa Bình có 29 xã đạt từ chín đến 13 tiêu chí; 80 xã đạt từ năm đến tám tiêu chí và 82 xã đạt dưới năm tiêu chí. Một số xã điển hình đạt từ 10 tiêu chí trở lên là: Dũng Phong (huyện Cao Phong), Nhuận Trạch và Thành Lập (huyện Lương Sơn), Yên Lạc (huyện Yên Thủy), Vũ Lâm, Liên Vũ và Nhân Nghĩa (huyện Lạc Sơn), Ðồng Tâm và Phú Lão (huyện Lạc Thủy), Yên Mông và Dân Chủ (thành phố Hòa Bình), Mai Hai, Tòng Ðậu, Chiềng Châu (huyện Mai Châu), Trung Bì (huyện Kim Bôi).

HIẾU MINH

Về đầu trang


Hải Hậu hướng tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới năm 2014

Hải Hậu tỉnh Nam Định là huyện ven biển, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 226km2, dân số trên 29 vạn người, có 32 xã, 3 thị trấn, 546 xóm và tổ dân phố (TDP). Đảng bộ huyện có 13.626 đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại 96 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 35 đảng bộ xã, thị trấn, 9 đảng bộ cơ quan, 52 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc và 764 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Đảng bộ huyện liên tục nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; chính quyền huyện và cơ sở liên tục nhiều năm đạt vững mạnh toàn diện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hằng năm luôn được tỉnh xếp loại là đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Trong các chuyến thăm và làm việc tại huyện Hải Hậu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều đánh giá cao những kết quả bước đầu mà huyện Hải Hậu sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình xây dựng NTM. Đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy và chính quyền cơ sở trong việc vận dụng các tiêu chí của Trung ương vào thực tế của địa phương; tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở Hải Hậu trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố và tạo sự thống nhất tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành, mang tính xây dựng cao đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên đã đề ra phương hướng phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, bước đầu củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đánh giá cao kinh nghiệm và bài học trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và kết quả sau 3 năm triển khai xây dựng NTM ở Hải Hậu. Huyện đã tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng được coi trọng; làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân để thống nhất về nhận thức, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của mọi người dân để xây dựng NTM. Huyện đã xây dựng đề án NTM sát với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi và khả năng huy động nguồn lực của địa phương; triển khai thực hiện đề án đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch; phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng thôn, xóm trong xây dựng NTM, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Từ năm 2008-2013, huyện Hải Hậu đã huy động được hơn 821 nghìn tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp hơn 227 nghìn tỷ đồng; cụ thể hóa 19 tiêu chí xã NTM của Trung ương, của tỉnh thành 8 tiêu chí gia đình NTM và 12 tiêu chí xóm NTM. Người dân đã thực sự làm chủ trong công việc, tham gia đóng góp, quản lý công trình.

Năm 2013, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song với truyền thống đoàn kết, quyết tâm lập thành tích cao nhất kỷ niệm 125 năm thành lập huyện (1888-2013), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá cố định năm 1994) đạt 11,83%, tăng trên 1% so với kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 117,8 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2012. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 24 triệu đồng, tăng gần 1,2 triệu đồng so với kế hoạch và tăng gần 5 triệu đồng so với năm 2012. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước trên 60% dân số, đạt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,66%, giảm 2,25% so với năm 2012. Công tác xây dựng NTM được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng; một số chỉ tiêu tăng cao, như: cải tạo nâng cấp đường trục giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng, hệ thống thoát nước khu dân cư. Theo đánh giá sơ bộ của Hội đồng tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả và công nhận xã, thị trấn, xóm, TDP NTM của huyện, đến nay đã có 3 xã đạt 18 tiêu chí, 3 xã đạt 17 tiêu chí, 8 xã đạt 16 tiêu chí, 12 xã đạt 15 tiêu chí, 8 xã đạt 14 tiêu chí và 1 xã đạt 13 tiêu chí NTM; có thêm 250 xóm, TDP trở lên đạt tiêu chí NTM, nâng tổng số xóm, TDP đạt tiêu chí NTM lên 454 xóm, TDP.

Để sớm trở thành huyện NTM, ngày 16-12-2013, Huyện uỷ Hải Hậu đã ra Nghị quyết số 15-NQ/HU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Theo đó, mục tiêu phấn đấu năm 2014: Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 100 triệu đồng trở lên. Tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng. Năm 2014 huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM. 100% xã, thị trấn, xóm, TDP đạt tiêu chí NTM của huyện, trong đó có 27 xã, thị trấn trở lên đạt tiêu chí NTM của tỉnh và Trung ương (giai đoạn 2010-2015). Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đổi mới sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tạo bước chuyển biến mạnh hơn hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về tổ chức, cán bộ góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức, xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Tổ chức các lớp đào tạo, cử cán bộ trong quy hoạch đi đào tạo nâng cao trình độ và đạt chuẩn cho đội ngũ cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể của huyện và cán bộ, công chức các xã, thị trấn. Tập trung phát triển kinh tế; tháo gỡ khó khăn, ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tăng trưởng. Phát triển mạnh CN-TTCN, làng nghề ở nông thôn; tiếp tục thực hiện đề án xây dựng làng nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015; khuyến khích các tổ chức, cá nhân các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các CCN, tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất. Đẩy mạnh phát triển du lịch, các ngành dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Phát triển văn hoá, xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện, GD và ĐT theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) gắn với các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện về phát triển một số cơ sở GD và ĐT chất lượng cao và nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM với trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nội chính. MTTQ, các đoàn thể nhân dân tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Phạm Văn Chiến

Về đầu trang


Nam Định: Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"

Năm 2013, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Cuộc vận động đã tập trung hướng các hoạt động về cơ sở và địa bàn khu dân cư (KDC), góp phần tạo sự khởi sắc mới ở các KDC trong tỉnh.

 

Nhà văn hóa xóm Vĩnh Hiệp, xã Hải Thanh (Hải Hậu) được xây dựng có sự đóng góp của nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong giai đoạn mới; Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT hướng dẫn tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở VH, TT và DL xây dựng các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; tổ chức hướng dẫn các địa phương triển khai nội dung tiêu chí, quy trình, bình xét, công nhận các danh hiệu. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ tỉnh đã duy trì phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng triển khai tốt các chương trình mục tiêu của cuộc vận động. Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai nghiên cứu đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận trong xây dựng đời sống văn hóa ở KDC trên địa bàn tỉnh Nam Định”, là cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn cho Ban công tác Mặt trận triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động ở KDC. Các tổ chức đoàn thể trong tỉnh ký giao ước thi đua triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng KDC 5 không” gắn với xây dựng NTM trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” với các nội dung thực hiện cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”… Với phương châm “Mỗi hộ gia đình có thêm một nghề”, MTTQ các huyện, thành phố đã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận cơ sở vận động nhân dân phát huy mọi điều kiện, lợi thế của địa phương, tích cực thực hiện dồn điền, đổi thửa, thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn và các mô hình sản xuất như: mô hình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, mô hình trồng khoai tây, bí xanh…, đưa các loại giống mới có năng suất, áp dụng KHKT vào tổ chức sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVMT, phát động các phong trào thi đua như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuyến phố không rác thải”, “Chung tay vì một môi trường bền vững”, “Tích cực hành động vì một môi trường xanh - sạch - đẹp”... Hiện nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng được 41 mô hình BVMT, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các địa phương. Bên cạnh đó, công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải ở khu vực nông thôn cũng được cải thiện; đã có 168/204 xã, thị trấn trong tỉnh có hoạt động thu gom rác thải, 74 xã, thị trấn đầu tư xây dựng khu chôn lấp, xử lý rác thải hợp vệ sinh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 83% người dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% người dân ở đô thị được sử dụng nước sạch, 2.723 KDC làm tốt phong trào “Toàn dân tham gia BVMT”. Qua 1 năm thực hiện các nội dung giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chương trình xây dựng NTM cho thấy sự quyết tâm và trách nhiệm của đội ngũ, cán bộ, hội viên, đoàn viên trong tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Những kết quả đã đạt được không chỉ tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương mà còn tạo niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhân chuẩn bị đại hội MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn và khuyến khích các xã đăng ký công trình chào mừng đại hội gồm những phần việc cụ thể trong xây dựng NTM như: xây dựng NVH, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng đường làng, ngõ xóm… Đến nay, đã có 176 xã đăng ký 302 công trình chào mừng đại hội MTTQ các cấp, tập trung chủ yếu xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, NVH, khu xử lý rác thải…; xây Nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo; 2.602 KDC đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Với những việc làm thiết thực, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” năm 2013 đã đạt được những kết quả toàn diện: có 1.721/3.498 KDC văn hóa tăng 3,7% so với năm 2012; 405.862 gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, tăng 2,7% so với năm 2012; 2.634 KDC xây dựng được hương ước, quy ước trong đó có 2.434 hương ước, quy ước được phê duyệt; 1.154 KDC 5 không, trong đó có 770 KDC đạt 2 năm liên tục; 1.643 KDC 4 không; 834 KDC có tỷ lệ hộ nghèo dưới bình quân chung của tỉnh; 1.791 KDC không có người sinh con thứ 3 trở lên; 2.321 KDC đảm bảo tốt VSMT; 2.922 KDC làm tốt công tác đảm bảo ATGT; 1.791 KDC không phát sinh người nghiện ma túy, tệ nạn xã hội; 100% KDC trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, có 83,6% KDC tổ chức cả phần lễ và phần hội với trên 425 nghìn lượt người tham dự.

Những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, giúp các KDC ngày càng ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chương trình xây dựng NTM./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

Về đầu trang


Nghĩa Đạo xã hội hóa xây dựng Nông thôn mới

Dẫn chúng tôi dạo bước trên những tuyến đường bê tông mới trải phẳng phiu, rộng rãi, anh Hoàng Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đạo (Thuận Thành, Bắc Ninh) tự hào: “Đây là thành quả to lớn của sự kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hoạt động xã hội hóa xây dựng Nông thôn mới (NTM) đang được người dân địa phương hưởng ứng tích cực lắm. Có nhiều tấm gương, nghĩa cử đẹp trong công tác xã hội hóa hứa hẹn lan tỏa thành phong trào khi triển khai các mục tiêu xây dựng NTM”.

Xuất phát từ xã thuần nông, nhiều khó khăn, trong khi nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, địa phương đã phát động phong trào xã hội hóa, khuyến khích nhân dân chung tay xây dựng NTM thông qua tuyên truyền, vận động để hình thành Quỹ xây dựng NTM. Có kế hoạch và lời kêu gọi hưởng ứng của Mặt trận Tổ quốc xã, các thôn tiến hành họp chi bộ, cán bộ dân chính Đảng và hội nghị nhân dân. Qua các cuộc họp, tỷ lệ cán bộ, nhân dân đồng thuận lập Quỹ xây dựng NTM đạt hơn 91%. Trên tinh thần ủng hộ cao của người dân, các thôn thống nhất ra nghị quyết, triển khai việc thu Quỹ xây dựng NTM với mức 200.000 đồng/khẩu/năm. Kinh phí đóng góp này cùng với ngân sách Nhà nước trước tiên tập trung đầu tư cho các tiêu chí xây dựng đường giao thông.

Chỉ sau 1 tháng phát động, nhân dân đóng góp vào Quỹ xây dựng NTM được hơn 716 triệu đồng (Nghĩa Đạo có 9 thôn 1.880 hộ, 7.660 nhân khẩu). Tiêu biểu như người dân thôn Nghĩa Xá đóng gần 200 triệu đồng đạt 81%, thôn Nội Trung đạt 65% kế hoạch. Không những vậy, còn xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình ủng hộ cho phong trào xây dựng NTM như: anh Nguyễn Văn Đức ở thôn Nhiễm Dương hiến  30m2 đất để mở đường ngõ; anh Vương Bá Duy thôn Nghĩa Xá xin trực tiếp làm một đoạn đường bê tông nối sang thôn bên cạnh, dài 25m, rộng 3m trị giá gần 20 triệu đồng. Hay tập thể cán bộ giáo viên Trường Tiểu học hưởng ứng phong trào bằng việc cải tạo 1 lớp học trị giá 8,5 triệu đồng, hoàn thành đúng dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013.

Thôn Nghĩa Xá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào này, anh Vương Văn Thắng, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Thực hiện chương trình lớn của Đảng, địa phương tiến hành từng bước và quan trọng nhất đã làm thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân về xây dựng NTM. Qua 1 tháng thực hiện nghị quyết, toàn thôn có 930/1231 nhân khẩu đóng Quỹ xây dựng NTM. Nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo cũng tiên phong, gương mẫu nộp đủ định mức như: gia đình thương binh hạng đặc biệt Lưu Văn Vận (7 khẩu), bệnh binh Nguyễn Văn Tề (2 khẩu), hộ nghèo Vương Văn Đán (5 khẩu), hộ khó khăn Nguyễn Đức Hướng (7 khẩu)…

Năm 2013, toàn thôn có 6 ngõ, xóm sử dụng Quỹ và các nguồn lực khác của thôn xây dựng được 1.139 m đường bê tông. Khí thế quyết tâm chung tay xây dựng NTM của nhân dân còn được thể hiện ở chỗ, khi xóm, ngõ nào triển khai xây dựng đường giao thông, nhiều hộ dân đã đóng Quỹ luôn cả 3 năm, thậm chí thiếu chia bình quân, ủng hộ tiếp.

Anh Vương Bá Duy, thôn Nghĩa Xá phấn khởi bộc bạch: “Gia đình tôi đóng đủ theo định mức và xin ủng hộ việc xây dựng một đoạn đường nhỏ cho thôn, cho xã. Việc làm này trước hết là làm đẹp cho nhà mình, thôn, xã mình và cũng là trách nhiệm công dân đóng góp cho công cuộc đổi mới của quê hương. Sau này khi triển khai các công trình phúc lợi khác trong thôn, gia đình tôi cũng vẫn tiếp tục hưởng ứng nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần”.

Đánh giá về hoạt động xã hội hóa chương trình xây dựng NTM ở Nghĩa Đạo, chị Trần Thị Tuyến, Trưởng phòng NN và PTNT, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thuận Thành khẳng định: “Đây là việc làm mới, bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ. Trân trọng nhất là những suy nghĩ, tình cảm và hành động thiết thực của nhân dân đối với chương trình xây dựng NTM. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương triển khai nhiều mục tiêu, chương trình khác”.

Trong chương trình làm việc cuối năm 2013 với huyện Thuận Thành, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao mô hình huy động sức dân xây dựng NTM của xã Nghĩa Đạo và khẳng định mô hình này cần được nhân rộng trong toàn huyện, toàn tỉnh để tạo ra những đột phá mới trong công cuộc xây dựng NTM. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm của địa phương trong việc tích cực đẩy nhanh, rộng hơn nữa phong trào xã hội hóa xây dựng NTM.

Chương trình xây dựng NTM của xã Nghĩa Đạo được xác định kéo dài đến năm 2020, qua rà soát địa phương đã hoàn thành 9/19 tiêu chí. Trong những năm 2014 và 2015, xã tập trung vào các tiêu chí giáo dục, giao thông nông thôn, y tế. Để đẩy nhanh tiến độ cùng với khuyến khích sức dân, địa phương, phát động phong trào các thôn phấn đấu đạt danh hiệu thôn làng NTM với 17 tiêu chí, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã. Nhiều công trình giao thông, trường học, hạ tầng dân cư hình thành đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năm 2012, thu nhập bình quân của người dân địa phương đạt hơn 15 triệu đồng; năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 4,51%... Với những kết quả đã đạt được, phong trào xã hội hóa xây dựng NTM trên quê hương Nghĩa Đạo sẽ là động lực mới  đưa chương trình của xã nói riêng, toàn huyện và cả tỉnh nói chung sớm thành hiện thực.

Hoàng An

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc xã Thụy Văn: Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới

Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình hôm nay chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi mới của một vùng quê thuần nông. Góp phần vào sự đổi mới ấy, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) xã, ban công tác Mặt trận các khu dân cư, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ xã Thụy Văn và các tổ chức thành viên đã động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất... Hàng năm mở từ 15 - 20 lớp tập huấn đề án sản xuất cho hàng nghìn lượt hội viên, liên hệ với công ty phân bón NPK cung ứng trả chậm trên 100 tấn phân bón/năm cho hội viên.

Các tổ chức thành viên còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 352 hội viên vay vốn với số tiền 5,2 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Hiện toàn xã có 22 mô hình chuyển đổi phát triển kinh tế có hiệu quả, trong đó cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Lên Lan của anh Nguyễn Như Văn (thôn 1, An Định) là một điển hình, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động với mức thu nhập bình quân từ 3 - 7 triệu đồng/người/tháng. Phát triển sản xuất bằng những mô hình hiệu quả đã thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2013 tăng trưởng kinh tế đạt mức 12,58%.

Xác định nâng cao đời sống cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng NTM, MTTQ xã vận động cán bộ và nhân dân tích cực ủng hộ quỹ nhân đạo, từ thiện số tiền hơn 20 triệu đồng, Quỹ Hội người cao tuổi hơn 300 triệu đồng để có thêm điều kiện chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi. Năm 2013, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 đối tượng chính sách. Chăm lo cho người nghèo, MTTQ kết hợp với các tổ chức thành viên và nhân dân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, đồng thời trực tiếp đóng góp ngày công tham gia xóa 23 nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 458 triệu đồng. Hàng năm tổ chức tập huấn KHKT, hỗ trợ giống vốn, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 50 hộ nghèo, cận nghèo vay gần 900 triệu đồng để phát triển sản xuất. Nhờ đó một số hộ đã vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,17% (năm 2008) xuống còn 2,97% (năm 2013).

Bên cạnh đó, cán bộ và nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương như: giao nộp các chỉ tiêu của Nhà nước và tập thể hàng năm đạt 98 - 99%; công tác khám tuyển, giao quân đủ chỉ tiêu; nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh 16, Nghị định 36; thành lập 14 tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội… Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - KHHGĐ… được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và đạt kết quả đáng ghi nhận. Thực hiện nếp sống văn hóa, việc cưới, việc tang được nhân dân tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, các hủ tục lạc hậu dần được bài trừ.

Phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm, các gia đình, dòng họ tích cực ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ tài năng trẻ số tiền hơn 100 triệu đồng hỗ trợ, động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các cháu thi đỗ đại học và sau đại học. Công tác dân số - KHHGĐ luôn được quan tâm, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,14%. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, toàn xã có 8 tổ thu gom rác thải sinh hoạt, tổ chức vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Hàng năm thu hút 100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, kết quả trên 80% gia đình đạt “Gia đình văn hóa” (riêng năm 2013, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%), 5/7 thôn đạt “Khu dân cư văn hóa”.

Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM, đồng chí Vũ Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thụy Văn cho biết: “Mặc dù không phải là xã điểm xây dựng NTM nhưng Thụy Văn đã về đích năm 2013. Có được kết quả đó là do Đảng bộ và nhân dân đã đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu. Triển khai xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền đã tổ chức gần 70 hội nghị để nhân dân phát huy quyền làm chủ, được tham gia bàn bạc, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao… Mỗi tổ chức thành viên đăng ký đảm nhiệm các tiêu chí như: Hội Phụ nữ đảm nhiệm tiêu chí môi trường, Hội Nông dân với tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, Hội cựu chiến binh với tiêu chí an ninh, xây dựng mô hình tự quản, Hội Người cao tuổi đăng ký phong trào “Tuổi cao - gương sáng”…

Tham gia xây dựng NTM, bình quân mỗi khẩu đóng góp 24m2  đất nông nghiệp và 100.000 đồng/người để mở rộng bờ vùng bờ thửa, chỉ trong gần hai tháng đã đào đắp 49.000 m3 đất và hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Xây dựng 9.131 m2 đường bê tông nội đồng, cứng hóa 10.772m mương máng và 12.421m đường giao thông nông thôn. Ngoài khoản đóng góp theo quy định, nhiều gia đình, cá nhân còn tự nguyện đóng góp thêm cùng với chính quyền địa phương tập trung xây dựng các công trình phúc lợi với tổng kinh phí 27,385 tỷ đồng.

Với nỗ lực hết mình của Ủy ban MTTQ xã, ban công tác Mặt trận các khu dân cư, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM, Thụy Văn đã về đích NTM vào tháng 12 năm 2013. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Thanh Huyền

Về đầu trang


Nông thôn mới, con người mới

Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trải qua 6 năm. Nhiều địa phương, sau nhiều nỗ lực đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng đích đến cuối cùng của nông thôn mới không chỉ dừng lại ở con số 19 mà là một chặng đường dài ở đó đang cần cách nghĩ mới, cách làm mới để gìn giữ và phát huy những thành quả đạt được. Muốn thế, nông thôn mới đang cần những con người mới.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình hợp tác xã ở Cần Thơ.


Hợp Thành, TP. Lào Cai- một trong những địa phương về đích nông thôn mới sớm hơn kế hoạch so với 1 năm (2014) của tỉnh Lào Cai. Nhưng cho đến thời điểm này, khi đến với Hợp Thành, không khó để nhận ra một bức tranh toàn diện về những gì mà một xã nông thôn mới đang phải đối mặt.

Đường sá đi lại của người dân vẫn chưa hết khó khăn, hệ thống thủy lợi vẫn chưa được kiên cố hóa hoàn toàn, điện vẫn chập chờn, nghèo khó vẫn cứ tái diễn do bệnh tật, thiếu sức lao động hoặc chưa có phương án làm ăn…

Những khó khăn đó dù vẫn còn là bức xúc của một bộ phận người dân cho đến thời điểm này- nhưng thật sự, đã có rất nhiều thay đổi.

Nông thôn mới như một cuộc cách mạng thứ hai nhằm từng bước thay đổi thói quen của người dân các dân tộc ở Hợp Thành về một nông thôn truyền thống từ phương thức sản xuất, sinh hoạt, phong cách ứng xử, cả trong nếp nghĩ - cách sống định hình sau hàng ngàn năm lịch sử, sau những thăng trầm của tự nhiên, xã hội và con người.

Trên cơ sở bộ tiêu chí về nông thôn mới mang tính tổng thể, từ quy hoạch, cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và văn hóa, xã hội, thiết chế chính trị... người dân các dân tộc Hợp Thành đã hăng hái, tích cực hưởng ứng dồn điền đổi thửa, hiến đất, đóng góp sức người, sức của làm đường giao thông nông thôn. Lào Cai cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhờ đó hầu hết cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn ở Hợp Thành đều cơ bản hoàn thiện và đạt chuẩn theo quy định. Mặt bằng đời sống về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn bước đầu được cải thiện rõ rệt.

Nhưng  công cuộc này còn lắm gian nan. Vẫn còn đó những tiêu chí hoàn thành với chất lượng đạt ở mức tối thiểu và có nguy cơ “hụt hơi”. Vì vậy, sau khi đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thành vẫn tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để danh hiệu được công nhận bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, ở nhiều địa phương khác, nông thôn mới đang phải đối mặt với tình trạng nhiều nơi “chạy theo thành tích”, “vung tay quá trán” tiền ngân sách, huy động quá mức sức dân đầu tư công trình để sớm về đích không còn là trường hợp cá biệt. Chuyện các ông nguyên bí thư, chủ tịch UBND huyện Phước Long, Bạc Liêu cho huyện vay “làm nông thôn mới”, kiếm lãi hàng trăm triệu đồng. Hậu quả là huyện điểm về xây dựng nông thôn mới trở thành “con nợ chúa chổm”.

Đây là những góc khuất vẫn đang tồn tại trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Và đó là lý do vì sao Hợp Thành cũng như nhiều địa phương khác dù đã chạm tới con số 19/19 tiêu chí vẫn đang phải đặt ra yêu cầu “làm mới nông thôn mới” từ tư duy, cách làm nghiêm túc và thực chất hơn.

Xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững là hai chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội chọn để tập trung thực hiện cho giai đoạn 5 năm tới (2016 - 2020) thay cho 16 chương trình mục tiêu quốc gia dàn trải trên nhiều lĩnh vực trước đây.

Và việc UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động mới “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững trong thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng vì mục đích cuối cùng cũng không nằm ngoài mong mỏi ấy.

Cuộc vận động này được hình thành từ thực tiễn 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Với 5 nội dung cơ bản. Đó là,  toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng  cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Nông thôn mới và đô thị văn minh là nơi mà mỗi cá nhân muốn vươn lên, tự khẳng định mình, tạo dựng chân giá trị của chính bản thân mình trong cộng đồng, trong cuộc sống. Quan trọng nhất người dân là nhân vật trung tâm, làm chủ nông thôn mới, làm chủ đô thị văn minh. Cùng với sự giúp sức, hỗ trợ của cộng đồng và các công nghệ hiện đại họ sẽ tạo dựng nên một nông thôn mới, đô thị văn minh mạnh giàu, dân chủ, kỷ cương, văn minh, hạnh phúc, thân thiết với môi trường mà vẫn lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Còn nhớ, vào hồi đầu tháng 12 năm ngoái, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời điểm mà hơn nửa năm trước khi thành phố Huế được công nhận danh hiệu “Thành phố xanh quốc gia” do Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Thế giới bầu chọn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã từng ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc xây dựng đô thị thông minh.

Một đô thị thông minh mà ở đó “phải làm sao để mỗi người dân là một cảm biến xã hội” vừa là mục tiêu vừa là động lực để hướng tới việc xây dựng chính quyền hiện đại phụng sự đất nước và phục vụ nhân dân.

Hiện nay, chưa có một định nghĩa hay khái niệm cụ thể nào cho “đô thị thông minh” nhưng việc xây dựng một “thành phố thông minh” hay đô thị thông minh đã và đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ của thời đại, là một cuộc cách mạng về quản lý đô thị.

Thành phố thông minh là nơi ở đó công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng vào mọi hoạt động đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, xã hội và cộng đồng. 

Con người thực sự được “giải phóng”, được hỗ trợ không gián đoạn bởi công nghệ. 

Mới đây, làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục gợi ý địa phương này có đủ các điều kiện để triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh với đòi hỏi trước hết phải làm sao để mỗi người dân là một “cảm biến xã hội”.

Người đứng đầu Mặt trận đã dành hẳn một chuyên đề riêng cho Đà Nẵng với một chiến lược dài hạn mà ở đó là những đề xuất, trăn trở làm sao Đà Nẵng có được một chính quyền thông minh. Chính quyền thông minh phải kết nối được với những công dân thông minh, doanh nghiệp thông minh.

Những tình cảm, góp ý chân thành, khoa học của người đứng đầu Mặt trận đã tiếp thêm động lực cho Uỷ viên Trung ương Đảng,  Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khi ông khẳng định, Đà Nẵng sẽ quyết tâm trở thành thành phố thông minh.

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, Việt Nam cần phát triển đô thị thông minh với các mục tiêu: hiệu quả kinh tế ngày càng cao; môi trường sống ngày càng tốt hơn; người dân được phục vụ tốt hơn, được tham gia quản lý đô thị và giám sát chính quyền với vai trò chủ thể.

Và việc làm mới nông thôn mới cũng vậy. Nông thôn mới tạo môi trường để con người sống, làm việc và ngày càng hòa nhập với cộng đồng hơn với một quan niệm cộng đồng mở không bó hẹp trong lũy tre làng.

Một trong những cái khó nhất của nông thôn mới hiện nay là thách thức dài hạn của hội nhập quốc tế và thách thức ngắn hạn có thể lặp lại của biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần đẩy mạnh thực hiện đường lối lớn của Đảng, Nhà nước tái cơ cấu nông  nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Trong đó, hai con đường chủ yếu chính là hiện thực hóa liên kết của người sản xuất đơn lẻ thông qua liên kết mô hình hợp tác xã và liên kết doanh nghiệp.

Nếu nông dân không đi theo hai trục này sẽ không đủ sức đương đầu và những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước không thể đến với nhân dân. 

Ngày 22-7-2016 là tròn 1 năm Thủ tướng có Chỉ thị 19 về việc đẩy mạnh thực hiện Luật HTX 2012. Trên cơ sở chương trình cam kết với Chính phủ, Mặt trận cùng với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương, các cơ quan, tổ chức đã sơ kết việc thực hiện Chỉ thị này trong tháng 6 vừa qua. 

Bên cạnh những đổi thay hiệu quả từ các mô hình hợp tác xã kiểu mới những người tâm huyết với vấn đề này đều chỉ ra rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 19.

Một trong những trăn trở ấy theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân là trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần bổ sung tiêu chí xã đạt nông thôn mới thì phải có hợp tác xã kiểu mới. 

“Không thể xã nông thôn mới mà hợp tác xã lại kiểu cũ. Điều này không đảm bảo cho sự phát triển bền vững”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định. 

Hợp tác xã kiểu mới được cho là sẽ giải quyết hiệu quả các vấn đề đang tồn tại ở nhiều khu vực nông thôn với thói quen sản xuất manh mún, nhỏ lẻ - nguyên nhân chính khiến người nông dân không làm giàu được trên chính đồng đất quê hương mình.

Làm mới nông thôn mới cần những con người mới- những con người dám thay đổi lối sống khép kín, bó mình, bảo thủ trì trệ, ngại sợ đổi mới. 

Những con người dám phá bỏ xiềng xích của lối tư duy bảo thủ của người sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp. Ðồng thời, cũng là những người dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đích đến của nông thôn mới hay đô thị văn minh vẫn còn ở phía trước nên hơn bao giờ hết cần phải có được những con người mới, nghĩ mới, làm mới để thật sự xây dựng được môi trường đáng sống, mọi người dân hài lòng.  

Hoàng Yến 

Về đầu trang


Thái Bình: Phát triển hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hoạt động kinh tế hợp tác xã (HTX) có vai trò hết sức quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, để hoạt động kinh tế HTX có chiều sâu và phát triển đúng hướng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM cần có sự nhìn nhận đầy đủ hơn, đồng thời có những bước đi phù hợp để các mô hình HTX được thay đổi về chất một cách bền vững.

 

Vùng chuyển đổi trồng cà chua xuất khẩu tại xã Đông Xuyên (Tiền Hải). Ảnh: Mạnh Thắng 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là chương trình lớn nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu và xuyên suốt là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Trong xây dựng NTM, nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, ban hành tiêu chí và đề ra các cơ chế, chính sách… còn người dân là chủ thể trong bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện. 

Thực tiễn quá trình xây dựng NTM ở Thái Bình thời gian qua đã khẳng định thành phần kinh tế tập thể nếu phát triển đúng hướng sẽ là yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện cho người nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng NTM. 

Trong quá trình xây dựng NTM gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX, là một chiến lược quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. 

70 năm qua, cùng với sự phát triển của HTX trên cả nước, các HTX, Liên minh HTX tỉnh không ngừng phát triển, xây dựng mô hình HTX kiểu mới. Đến nay, toàn tỉnh có 518 HTX và quỹ tín dụng nhân dân, trong đó 55 HTX dịch vụ điện năng, 85 quỹ tín dụng nhân dân, 26 HTX thủ công nghiệp, 14 HTX giao thông vận tải. Dưới sự chỉ đạo của Liên minh HTX tỉnh, các thành viên đã củng cố, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều HTX tiên tiến, HTX kiểu mới, thực hiện có hiệu quả việc liên kết “4 nhà” trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tổ chức tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Các HTX nông nghiệp đã phát huy được vai trò của mình trong tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KHKT, nâng cao hiệu quả sản xuất và đặc biệt là đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân. Điển hình như các HTX DVNN Trọng Quan (Đông Hưng), Bình Định (Kiến Xương), Nguyên Xá (Vũ Thư), An Quý (Quỳnh Phụ)... 

Mặc dù vai trò của HTX trong xây dựng NTM đã được khẳng định, tuy nhiên, trên thực tế, con đường phát triển của kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế HTX còn gặp không ít khó khăn. Trước tiên, đó là nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về HTX và phát triển HTX còn có mức độ. Bên cạnh đó, người dân, do tập tục sản xuất nhỏ lẻ nên khi tham gia vào HTX chưa thực sự mạnh dạn trong việc đầu tư, góp vốn. Việc huy động nhân lực để đảm đương quá trình phát triển của thành phần kinh tế quan trọng này gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các HTX đều không có trụ sở, nhà xưởng sản xuất ổn định. Không có đất thuê lâu dài, đồng nghĩa với việc chưa thể yên tâm đầu tư đổi mới công nghệ do đó hiệu quả sản xuất chưa cao. Ngoài ra, việc vay vốn đối với các HTX cũng hết sức nan giải. Hầu hết các HTX đều rất khó khăn về vốn, chưa tiếp cận được nhiều tổ chức tín dụng, thiếu thông tin tư vấn về chính sách tín dụng, không có tài sản thế chấp… 

Để kinh tế HTX phát triển, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM cần đẩy mạnh hơn nữa việc thông tin, tuyên truyền để mọi người dân nhận thức đúng vai trò, nội dung và mục tiêu của hoạt động HTX trong quá trình xây dựng NTM. Phải làm cho mọi người tự nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ và tự nguyện tham gia vào HTX; phải có sự bàn bạc dân chủ và tính toán công bằng, hợp lý trong quá trình hình thành và tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, cần sớm thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX; xây dựng chính sách cho các HTX thuê đất lâu dài để ổn định sản xuất, yên tâm đầu tư công nghệ hiện đại; ưu tiên vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

Không chỉ trong thời điểm hiện nay, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã luôn song hành và phát triển cùng các thành phần kinh tế khác trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng NTM, vị trí, vai trò của kinh tế HTX lại càng được đặt ra một cách quan trọng hơn bao giờ hết. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong khi tập trung xây dựng NTM cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của NTM, từ đó dành sự quan tâm, đầu tư về mọi mặt để phát triển kinh tế HTX lên một bước mới, làm nền tảng vững chắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. 

Cao Bắc

Về đầu trang


Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Bình Dương

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương vừa phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động trung tâm của toàn bộ hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới, là sự kế thừa và tích hợp những kết quả quan trọng của 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trong thời gian qua.

Từ những tiền đề cơ bản

Trong thời gian qua, các hoạt động chung sức xây dựng NTM, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giảm nghèo, tạo việc làm đã được hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 525/586 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 92 khu đạt danh hiệu văn hóa liên tục từ 10 năm trở lên, có 158 khu dân cư đạt văn hóa 6 năm liên tục trở lên. Từ định hướng phát triển toàn diện và bền vững, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Để triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua, đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống Mặt trận trong tỉnh ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị cùng cấp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh đã đề ra. Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xây dựng dự thảo Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của tỉnh, trong đó có nội dung công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, trình UBND tỉnh ra quyết định về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa, Ấp văn hóa, Khu nhà trọ văn hóa, Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa NTM.

Xây dựng đô thị văn minh

Với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020, việc xây dựng phong cách, nếp sống văn minh đô thị và con người Bình Dương để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững theo tinh thần nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong điều kiện là tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được tỉnh chú trọng thực hiện. Ngay từ năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đây là quyết định quan trọng để các địa phương từng bước tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp như tăng cường công tác giáo dục trong nhân dân; chú trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc cho học sinh, sinh viên; tăng cường thực thi pháp luật về trật tự đô thị; xây dựng phong cách, nếp sống văn hóa đô thị phải từ sự nghiêm minh của chính quyền; tạo điều kiện cho người dân thực hiện văn minh đô thị; xây dựng phong trào quần chúng tham gia xây dựng văn minh đô thị…

Ông Phan Trung Toàn, Trưởng phòng Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, với mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020 và xác định xây dựng văn minh đô thị là quá trình lâu dài, kiên trì, trong thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành là cơ quan thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục triển khai vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí đạt các danh hiệu văn hóa. Trong đó, xây dựng danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị làm nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng phong cách, nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu đến trước năm 2020, Bình Dương là thành phố văn minh, hiện đại trực thuộc Trung ương.

Phạm Cường

Về đầu trang


Ngân Sơn (Bắc Kạn) nâng cao sức lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong những năm tới, việc tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Ngân Sơn đưa ra làm mục tiêu phấn đấu.
Ngân Sơn là huyện miền núi khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp, dân cư sinh sống không tập trung, nhiều thôn vùng cao nếp sống, tập quán sinh hoạt, sản xuất vẫn theo lối cũ. Xuất phát từ thực trạng đó, Huyện ủy Ngân Sơn xác định lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Do vậy, hằng năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; định hướng giúp bà con phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Huyện đã đưa vào nghị quyết, lãnh đạo những việc cụ thể như: Đẩy mạnh, duy trì, tăng trưởng kinh tế; thực hiện tốt các đề án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng…

Năm 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt của toàn huyện đạt 18.389 tấn, bằng 110% kế hoạch tỉnh giao; bình quân lương thực đầu người đến năm 2015 đạt 606kg/người/năm; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao tại 11 xã, thị trấn, năm 2016 diện tích cây thuốc lá đạt 691,6ha, so (tăng 63ha với năm 2011); Đề án lúa nếp thơm (khẩu nua lếch) giai đoạn 2011-2015, trung bình mỗi năm thực hiện được 35ha; hồng không hạt 120ha; độ che phủ rừng đạt 64%. Tổng đàn trâu, bò, ngựa có hơn 11.760 con... Đề án chăn nuôi lợn nái Móng Cái thuần tiếp tục chăm sóc, bình tuyển và xuất bán lợn giống đạt tiêu chuẩn cho các hộ dân có nhu cầu (năm 2015, sinh sản thêm được trên 330 con); Đề án phát triển kinh tế xã hội tại xã Thuần Mang hỗ trợ trồng thuốc lá, chăn nuôi bò sinh sản, hiện nay đàn bò đang phát triển tốt... Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 23 công trình đường giao thông nông thôn; Dự án xây dựng cơ bản hoàn thành đầu tư 16 công trình giao thông, 4 công trình thủy lợi, 1 công trình nhà văn hóa thôn khu... Những công trình này góp phần giúp bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực.

Trên địa bàn huyện hiện có 117 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động. Thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2006 - 2015, huyện Ngân Sơn đã đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp được 74,8km đường điện, 17 trạm hạ thế và 155 công trình xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đến nay, toàn huyện có 4.400 hộ được sử dụng nước sinh hoạt; 6.007/7.089 hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; 144/174 thôn bản có đường ô tô đến trung tâm thôn; có 6/11 trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã được xây dựng mới. Thương mại dịch vụ có bước phát triển, với 961 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ. Cơ sở hạ tầng đầu tư từ nguồn vốn của chương trình và lồng ghép nguồn vốn các chương trình khác cùng với sự đóng góp của cộng đồng dân cư, từ năm 2012-2015 toàn huyện đã mở được 28 tuyến đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa và sửa chữa được 12 công trình thủy lợi...

Năm 2020, Ngân Sơn phấn đấu tổng sản lượng lương thực ổn định ở mức 18.500 tấn/năm; hệ số sử dụng đất 1,8 lần; diện tích cây thuốc lá 700ha/năm; lúa khẩu nua lếch 60ha/năm; đàn gia súc đến năm 2020 đạt 13.500 con; đàn lợn 25.000 con; mỗi xã đạt thêm 1 - 2 tiêu chí trở lên về xây dựng nông thôn mới, và có ít nhất 1 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới…

Trên cơ sở chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ngân Sơn xác định tăng cường thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi về y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; phát huy vai trò của uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tham gia xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thi đua phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc- Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn cho biết: Huyện xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để dẫn dắt quần chúng nhân dân tham gia có hiệu quả công cuộc xóa nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Huyện ủy coi trọng các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, như: Nghị quyết của các chi, đảng bộ phải đề ra những chỉ tiêu cho từng thôn, bản, gắn với việc phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên từng công việc cụ thể; nghị quyết của các cấp ủy phải được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện sát với thực tế của từng địa phương trong giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Song song với đó, huyện chú trọng phát hiện những điển hình, mô hình, cách làm sáng tạo để kịp thời biểu dương, nhân rộng./.

Tùng Vân

 Về đầu trang


Nông thôn mới của dân, do dân…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần IV, nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM), Đảng ủy xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc quyết liệt, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy được vai trò nòng cốt của đảng viên và khơi dậy sức dân, chung sức xây dựng NTM. Hiện tại, mục tiêu xây dựng NTM “của dân, do dân và phục vụ lợi ích của nhân dân” đã sắp đến đích, dự kiến xã sẽ phấn đấu đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2016.

 Phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên

Xây dựng xã đạt chuẩn NTM là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ xã Hưng Hòa trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của từng đảng viên và khơi dậy sức mạnh của nhân dân để hoàn thành mục tiêu này trong thời gian sớm nhất. Bà Ngô Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hòa cho biết, mặc dù Hưng Hòa không phải xã điểm xây dựng NTM của huyện Bàu Bàng nhưng những năm qua, Đảng bộ xã Hưng Hòa đã tập trung lãnh đạo, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đảng bộ xã đã xác định, đây chính là những tiêu chí giúp địa phương phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

Xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đang phấn đấu đạt chuẩn xã NTM 
vào cuối năm 2016. 

Xác định chương trình xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, xã đã xây dựng đề án xây dựng NTM phù hợp. UBND xã thành lập Ban Quản lý Xây dựng NTM với 13 thành viên và 6 Ban phát triển ở 6 ấp với 68 thành viên. Để từng bước hoàn thành các chỉ tiêu NTM, Đảng ủy xã chú trọng đến công tác chỉ đạo, điều hành, cũng như tuyên truyền, đào tạo, tập huấn.

Bà Ngô Thu Hương cũng chia sẻ: “Trong quá trình triển khai thực hiện, Hưng Hòa gặp không ít khó khăn bởi xã vốn có đặc trưng về sản xuất nông nghiệp, cây cao su đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên những năm gần đây, giá mủ xuống thấp đã ảnh hưởng đến đời sống người dân. Vì vậy để xây dựng NTM, xã phải có những bước đi phù hợp. Trước tiên, Đảng bộ xã xác định, điều quan trọng nhất khi bắt tay xây dựng NTM là phải chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng và phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng NTM”. Vì vậy, Đảng ủy xã đã quán triệt đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đảng bộ xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó, quan trọng nhất là thường xuyên giáo dục tinh thần đoàn kết nội bộ. Phải làm sao cho mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống trong sạch lành mạnh, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khơi dậy sức dân

Khi đề án xây dựng NTM được đưa ra, việc làm sao để nhân dân đồng tình ủng hộ, khơi dậy sức dân để đạt mục tiêu đề ra là điều mà Đảng ủy xã luôn trăn trở. Vì vậy, nhiều cách làm để khơi dậy sức dân được Đảng ủy triển khai khá phù hợp, điển hình như mô hình “Ngày lao động vì nhân dân” ở Chi bộ ấp 4, mô hình “Giao thông nông thôn thông thoáng” của Chi bộ ấp 6... Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân tại xã cho biết: “Ban đầu, tôi chưa hình dung được NTM là gì. Nhưng việc hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn thì không riêng gì tôi mà người dân hầu như ai cũng biết. Vì lợi ích thiết thực nên người dân chúng tôi rất đồng tình”.

Và thực tế thời gian qua, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã được nâng cấp, mở rộng chính từ sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Trong 5 năm qua, xã đã triển khai thực hiện thi công sửa chữa, nâng cấp trên 2,4km đường sỏi đỏ với tổng kinh phí gần 856 triệu đồng; 3 tuyến đường bê tông xi măng với chiều dài gần 1,2km, kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Không “đánh trống bỏ dùi”, để những con đường mới làm luôn mới, thông thoáng, bà con đi lại thuận lợi, 6/6 ấp của xã đã triển khai mô hình “Giao thông nông thôn luôn được thông thoáng, đi lại thuận lợi”. Từ phong trào này, 90% tuyến đường hư hỏng của xã đã được dặm vá, sửa chữa bằng chính sức lao động và nguồn kinh phí đóng góp của bà con. Khơi dậy sức dân không chỉ là đi sâu, đi sát tuyên truyền, động viên, thuyết phục mà còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định kinh tế. Các đoàn thể của xã thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh gia đình của từng hội viên. Ai khó khăn gì, vướng mắc ở đâu để kịp thời hỗ trợ… từ việc giải ngân vốn đến chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và giới thiệu việc làm...

Bà Ngô Thu Hương cho biết thêm: “Sở dĩ xây dựng NTM ở Hưng Hòa được nhân dân tích cực hưởng ứng là bởi trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy xã luôn bảo đảm phương châm lấy dân làm gốc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng với đó là cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương, sử dụng có hiệu quả và minh bạch các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vốn nhân dân đóng góp trong xây dựng cơ sở hạ tầng, trong phát triển sản xuất. Các việc làm cụ thể đều được nhân dân bàn bạc và quyết định thực hiện, bảo đảm xây dựng NTM là “của dân, do dân và phục vụ lợi ích của nhân dân”. Với cách làm phù hợp, hiệu quả, được nhân dân đồng tình, Đảng bộ, chính quyền xã Hưng Hòa đang rất tin tưởng sẽ hoàn tất các tiêu chí NTM vào cuối năm 2016.

 Tính đến thời điểm này, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng đã đạt được 18/19 tiêu chí xây dựng NTM, chỉ còn lại tiêu chí giao thông chưa đạt, bởi xã có hệ thống giao thông phức tạp, có nhiều trục liên xã, liên ấp cần vốn đầu tư nhiều. Tuy nhiên, huyện Bàu Bàng và xã Hưng Hòa đang tập trung toàn lực để tiêu chí này được hoàn thành sớm.

 THU THẢO

 Về đầu trang


Tây Ninh: Tập huấn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Sáng 16/8, tại Tây Ninh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 cho hệ thống Mặt trận của tỉnh. 

Ông Huỳnh Văn Quang – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị. Tại các điểm cầu của thành phố và 8 huyện, dự hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện/thành phố, Ban thường trực UB.MTTQVN 95 xã, phường, thị trấn và 542 trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhiếm – Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh đã triển khai Thông tri số 10/TTr-MTTQ-BTT ngày 8/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 của Ban thường trực UB.MTTQVN tỉnh.

Mục đích của cuộc vận động nhằm củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện hoàn thành chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020; huy động các nguồn lực ở địa bàn dân cư tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ở các xã, phường, thị trấn vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh.

Ban thường trực UB.MTTQVN tỉnh thống nhất chọn 9 xã, phường, thị trấn và 9 ấp (khu phố) thuộc 9 địa phương làm điểm, trong đó có 2 thị trấn xây dựng đô thị văn minh, 7 xã xây dựng nông thôn mới, gồm: khu phố 1 và thị trấn Hòa Thành (huyện Hòa Thành); khu phố Gia Huỳnh và thị trấn Trảng Bàng (Trảng Bàng); ấp Phước Tân và xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu); ấp Tân Đông và xã Tân Hưng (Tân Châu); ấp 5 và xã Bàu Đồn (Gò Dầu); ấp Long Phi và xã Long Thuận (Bến Cầu); ấp Bình Phong và xã Thái Bình (huyện Châu Thành); ấp Trại Bí và xã Tân Phong (huyện Tân Biên); ấp Thạnh Trung và xã Thạnh Tân (TP. Tây Ninh).

Ông Phan Văn Thái– Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh cũng đã trao đổi với các đại biểu dự hội nghị về thực trạng công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận các cấp trong thời gian qua và một số định hướng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tiến hành thảo luận, ghi nhận các ý kiến cũng như giải đáp thắc mắc của đại biểu.

N.B

 Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Nam xây dựng khu dân cư văn hoá

Xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng, Nam Định) hiện có 2.655 hộ với 9.287 nhân khẩu, sinh sống ở 19 khu dân cư. Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở Hoàng Nam đã được các tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng và tham gia tích cực đem lại hiệu quả thiết thực trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ xã đã lồng ghép nhiệm vụ của địa phương vào các nội dung của cuộc vận động gắn với xây dựng NTM, trong đó tập trung vào thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ, xây dựng các khu dân cư không có tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy… Cuộc vận động đã được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội. Hằng năm, các khu dân cư trong xã đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) để đánh giá lại kết quả đã thực hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong các cuộc vận động. Thông qua ngày hội, nhân dân nắm rõ được các tiêu chí phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến” để cùng nhau thực hiện. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nền nếp, góp phần củng cố, tạo sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương. Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện nhân đạo được Ủy ban MTTQ xã phát động như: ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp, mất an toàn cho hộ nghèo và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các học sinh nghèo vượt khó… Trong 15 năm qua (2000-2015), từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự hỗ trợ của cấp trên, xã đã xây dựng được 7 nhà tình nghĩa, 15 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa nâng cấp 29 nhà, giúp đỡ 34 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất với số tiền 13 triệu đồng; tặng 950 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 95 triệu đồng…, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã. Trong công tác xây dựng NTM, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về ý nghĩa, nội dung tiêu chí xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập. Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã phối hợp với 2 HTXDVNN mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề tạo việc làm cho hội viên và nhân dân, cùng với Ngân hàng NN và PTNT và Ngân hàng CSXH đã giải quyết cho 1.250 lượt hội viên được vay vốn với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhiều hộ gia đình đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, mở rộng sản xuất, kinh doanh, mang lại nguồn thu nhập ổn định; điển hình như gia đình ông Đỗ Đức Việm, Nguyễn Khắc Khảng thôn Hưng Thịnh; ông Đoàn Văn Khải, Hoàng Văn Chung thôn Chương Nghĩa… Thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã đóng góp 155.330m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và đường nội đồng theo tiêu chí xây dựng NTM, 100% đường dong, ngõ xóm của các khu dân cư được kiên cố hóa bê tông góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đến nay, toàn xã có trên 95% khu dân cư văn hóa, 2.120 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 100% các cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa…

 Những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xã Hoàng Nam đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương./.

Phạm Cường

 Về đầu trang


Thành phố Thái Bình xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh

Phát huy vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình hiện đại, văn minh.

 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Thái Bình được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thi đua phát triển kinh tế, chung tay chăm lo cho người nghèo, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang… Trong phát triển kinh tế, các thôn, tổ dân phố, hộ gia đình đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, dịch vụ, phát triển tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại, gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm cho nhiều lao động. Để hỗ trợ hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế, các đoàn thể của thành phố đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 150 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay, nhiều hội viên, đoàn viên đã năng động phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 0,5 - 0,89%. 

Một trong những nội dung luôn được MTTQ các cấp thành phố chú trọng thực hiện đó là công tác chăm lo cho người nghèo, thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Hàng năm, MTTQ thành phố tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo (từ 17/10 đến 18/11), vận động các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo, chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong 5 năm, quỹ vì người nghèo của thành phố đã tiếp nhận trên 1 tỷ đồng, phối hợp cùng các tổ chức thành viên sửa chữa, xây mới, xóa được 294 ngôi nhà dột nát của các gia đình chính sách, hộ nghèo. Phường Kỳ Bá là một trong những đơn vị đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo. Bà Bùi Duyên Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm thu, chi đúng quy định, bàn bạc công khai ngay từ cơ sở, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân nên quỹ vì người nghèo của phường hàng năm luôn nhận được số tiền ủng hộ từ 40 - 70 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ từ các cấp, phường Kỳ Bá đã xây dựng hơn 50 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và hỗ trợ khó khăn cho nhiều đối tượng. Từ những việc làm thiết thực, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 2,88%. 

Trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, các tầng lớp nhân dân đã huy động các nguồn lực, chung sức đồng lòng cùng địa phương thực hiện các tiêu chí. 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện ủng hộ hàng tỷ đồng, hiến gần 33.000m2 đất, hơn 32.000 ngày công, đồng thời vận động con em xa quê ủng hộ hơn 40 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn cùng các công trình phúc lợi. Nhiều gia đình sẵn sàng ủng hộ tiền mặt, tháo dỡ công trình phụ, hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm. 

Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân về xây dựng đô thị văn minh, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, xanh - sạch - đẹp; duy trì hoạt động của hàng trăm mô hình tự quản về bảo đảm trật tự đô thị, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng các điểm chốt phòng, chống ma túy… Toàn thành phố đã thành lập hơn 300 tổ, đội tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội với hơn 5.000 hội viên, đoàn viên tham gia. 

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình cho biết: Với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đạt kết quả tích cực. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa của thành phố đạt trên 87%; 88% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; trên 60% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. 

Thanh Huyền

 Về đầu trang


Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang: Triển khai CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" 

Ngày 26-8, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang phối hợp Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Đến dự có các ông Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Trương Minh Tới, Bí thư Huyện ủy; ông Trần Văn Hơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 

Ông Huỳnh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai thực hiện Đề án 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28-12-2015 và Thông tri 10/TTr-MTTW-BTT ngày 8-7-2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhằm góp phần nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các xã còn lại, vận động nhân dân các phường, thị trấn tích cực tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh.  

Theo đó, để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với chính quyền, đoàn thể, các ban, ngành liên quan và các tổ chức thành viên; triển khai nội dung cuộc vận động đến từng hộ gia đình, giúp mọi người nhận thức,hiểu biết và tự giác tham gia đóng góp, huy động mọi nguồn lực xã hội, chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh. 

Theo kế hoạch trong năm 2016 và năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chọn mỗi huyện, thành, thị (3 xã, phường, thị trấn) để triển khai thực hiện điểm cuộc vận động này. 

ANH TUẤN

 Về đầu trang


Bố Trạch (Quảng Bình): Phát động hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Sáng 14/9, tại UBND xã Tây Trạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch phát động với các nội dung cơ bản: đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo vệ trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động này nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Cũng tại buổi lễ phát động, Uỷ ban MTTQVN huyện Bố Trạch và các tổ chức thành viên đã trao tặng nhiều phần quà cho hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tây Trạch.

Thanh Hải

 Về đầu trang


MTTQ xã Trí Quả chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Trí Quả (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã làm tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.

Để phong trào xây dựng NTM được sự đồng thuận cao trong nhân dân, MTTQ xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình. Trên cơ sở thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm của chương trình, MTTQ xã đã căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương để vận dụng triển khai thực hiện. Đặc biệt, MTTQ xã gắn thực hiện chương trình với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Theo đó, 19 tiêu chí của xã NTM được gắn với 5 nội dung của CVĐ từ đó tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực của đời sống. MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua các phong trào như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ”,… Từ đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, MTTQ xã và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2%. Đời sống kinh tế ổn định, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tích cực đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang. Trong 5 năm (2011-2015) nhân dân Trí Quả đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM. Nhờ đó, hệ thống đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, cơ sở trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa,… được xây dựng kiên cố, khang trang.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa NTM cũng được MTTQ xã chú trọng. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh mới được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. MTTQ xã phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quy ước Làng văn hóa. Bản Quy ước sau khi  phê duyệt được các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Việc đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa được tổ chức công khai minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa và Làng văn hóa. Năm 2015, xã có hơn 85% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 5/5 thôn đạt Làng văn hóa. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được xã chú trọng đa dạng với các câu lạc bộ, các đội văn nghệ như: CLB dưỡng sinh, văn nghệ, bóng đá, bóng bàn… góp phần làm phong phú đời sống tinh thần. Việc thực hiện nếp sống văn minh theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh khóa 17 có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào: Vì người nghèo; khuyến học; đền ơn đáp nghĩa; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;… cũng được nhân dân tích cực thực hiện, đạt nhiều kết quả.

Ông Nguyễn Văn Phiu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khẳng định: “Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân trong tham gia xây dựng NTM là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để đưa Trí Quả cán đích NTM. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình, cuối năm 2015, xã Trí Quả đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục vận động nhân dân giữ vững và phát huy 19 tiêu chí NTM; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

Thu Hiền

 Về đầu trang


Xã Mỹ Quới thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Triển khai thực hiện Đề án 04 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch triển khai và phát động đến các khu dân cư, hộ gia đình đăng ký thực hiện. Xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng là một điển hình trong cuộc vận động này.

 

Công trình đường nông thôn do Nhà nước và nhân dân cùng làm ở Mỹ Quới.

Năm 2015, hoạt động của Ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Quới và các tổ chức thành viên có sự tiến bộ rõ nét trong các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, các cuộc vận động ngày Vì người nghèo, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Có được thành tích ấy là do MTTQ Việt Nam xã Mỹ Quới đã phối hợp tốt với các thành viên, các ngành chức năng thực hiện hiệu quả công tuyên truyền, học tập sâu rộng về các chủ trương, chính sách pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, thông qua các cuộc họp định kỳ ở Khu dân cư, sinh hoạt lệ của các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương. Ông Phan Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Quới, nhận xét: “Mặt trận xã thực hiện rất tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM. Ngoài ra Mặt trận xã còn vận động rất tốt và hiệu quả phong trào nhân dân đóng góp làm đường nông thôn, các công trình phúc lợi ở địa phương, phong trào giảm nghèo”.

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ không ngừng da đạng hóa các hình thức vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường vai trò chủ động, từng bước nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp và thống nhất hành động. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2016, đã tuyên truyền được 57 cuộc, có trên 2.100 lượt người dự. Bà Huỳnh Thị Kim Nhiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Quới, cho biết: “Thời gian qua, MTTQ xã đã phát huy tốt vai trò của mình trong các phong trào và giám sát thực hiện các công trình phục vụ dân sinh, các dự án đầu tư giảm nghèo trong dân rất sâu sát và hiệu quả”.

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Mỹ Quới đã vận động hộ dân phát quang các tuyến lộ nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, chấp hành Luật An toàn giao thông. Là xã nông nghiệp, nhưng do là vùng trũng nên thường bị nhiễm mặn. Được sự hỗ trợ của cấp trên, cùng sự chung sức giữa Nhà nước và nhân dân, với tinh thần “Việc nước trước việc nhà”, trong 6 tháng đầu năm 2016, người dân trong xã đã hiến đất cho Nhà nước thi công 7 Trạm bơm nước và các công trình phúc lợi, như tuyến đường nông thôn ở ấp Mỹ Thành mới làm xong dài khoảng 2 km, nối liền 2 ấp Mỹ Bình và Mỹ Thành với trung tâm xã, tòan bộ diện tích đất làm tuyến đường   đều do người dân hiến tặng. Anh Phạm Văn Thực ở ấp Mỹ Thành, cho biết: “Ở địa phương phát động phong trào gì, hay làm công trình gì, đều có cán bộ Mặt trận xuống vận động, giải thích, lấy ý kiến, từ đó bà con thấy được lợi ích chung tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất, cùng địa phương xây dựng nông thôn ngày càng khang trang hơn”.

Những năm qua, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng ở các địa phương trong tỉnh. Việc MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có ý nghĩa quan trọng và mang lại nhiều lợi ích thiết thực nên được nhân dân hưởng ướng tích cực. Ông Huỳnh Văn Tòng, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Mỹ Thành, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, để xem những vấn đề gì mà bà con có nhiều bức xúc như: về cầu đường, chợ nông thôn, điện nước…Từ đó chúng tôi tham mưu cùng các cấp chính quyền thực hiện trước, do đó bà con rất đồng lòng đóng góp để cùng thực hiện”.

Qua những phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngoài sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thì nhiều hộ dân đã mạnh dạn, sáng tạo trong lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Như hộ ông Cao Minh Hoàng ở ấp Mỹ Thành, trước kia trồng năng, nuôi cá…qua một thời gian ông thấy mô hình nuôi bò thịt hiệu quả nên đã đầu tư khoảng 90 triệu đồng cho mô hình này. Ngoài ra ông còn mua 10 máy may công nghiệp về mở điểm may gia công, thu hút nhiều lao động địa phương. Ông Mai Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nhấn mạnh: “Kế thừa 20 năm cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tập trung vận động người dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh. Trên tinh thần phát huy dân chủ, tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát triển đời sống”.

Với những giải pháp tích cực, đồng bộ, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn, đời sống người dân xã Mỹ Qưới ngày càng được nâng lên, bằng chứng là toàn xã chỉ còn 134 hộ nghèo, chưa đến 7% tổng số hộ. Hiệu quả từ cuộc vận động này sẽ góp phần cho xã nhà thêm giàu đẹp, văn minh./.

Phạm Cường

 Về đầu trang


Xã Xuân Quỳ về đích nông thôn mới

Với tinh thần quyết tâm và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, đến cuối năm 2016, xã Xuân Quỳ (Như Xuân, Thanh Hóa) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Quỳ đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những công việc cụ thể tại địa phương nhằm khuyến khích người dân tham gia đóng góp sức người, sức của để hoàn thiện các tiêu chí NTM. Ðặc biệt là chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên tích cực đi từng thôn phối hợp hướng dẫn, kiểm tra thực hiện  từng tiêu chí. Các thành viên được phân công phụ trách thôn thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, địa phương trên cơ sở nội dung, yêu cầu của tiêu chí đề ra từng phần việc phải làm, thời gian hoàn thành, cam kết thực hiện đảm bảo về thời gian, đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Cùng với đó, triển khai tích cực các biện pháp, giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp như: Đẩy mạnh ứng dụng tiến độ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng và cơ giới hóa các khâu sản xuất; khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác. Triển khai mô hình điểm về hỗ trợ phát triển sản xuất với một số loại cây ăn quả cho thu nhập cao như: Táo ngọt, bưởi Diễn, cam Canh, chanh đào.

Từ các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Xuân Quỳ đã chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa cùng với nguồn ngân sách xã để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng phát triển sản xuất; tranh thủ nguồn lực của cấp trên hỗ trợ, phong trào làm đường giao thông ở địa phương diễn ra mạnh mẽ theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hiện nay đường trục thôn, liên thôn đã cứng hóa được 3,46 km, đường ngõ xóm đã cứng hóa được 5,1 km, đường trục chính nội đồng đã bê tông, cấp phối đá dăm được 3,023 km.  Tổng nguồn vốn xây dựng NTM của Xuân Quỳ là hơn 30 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp ngày công và hiến đất được hơn 5  tỷ đồng.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế,  đầu tư cơ sở hạ tầng, xã luôn chú trọng đến phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường; chỉnh trang nhà ở dân cư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, duy trì các lễ hội văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Về thăm Xuân Quỳ hôm nay, đi trên con đường trải nhựa và bê tông khang trang, sạch sẽ vào tận các ngõ xóm, nhà cửa được chỉnh trang gọn gàng, vệ sinh môi trường được giữ gìn, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, phấn khởi của bà con khi đời sống ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn đổi mới.

Minh Hiếu

 Về đầu trang


Sơn Nga: Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Những năm trước đây, Sơn Nga là xã đặc biệt khó khăn của của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, nhà văn hoá, trạm y tế, trường học phần lớn xuống cấp; hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sạch sinh hoạt còn thiếu và không đồng bộ.  

Nghề làm nón lá đã tạo việc làm ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người dân xã Sơn Nga.

Cùng với đó là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm, kém hiệu quả, bởi một bộ phận nông dân nặng tư tưởng sản xuất tiểu nông, nên kinh tế chậm phát triển. Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã đã có những thay đổi nhất định, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí, dự kiến đến hết năm 2017 đạt 16/19 tiêu chí.
Ông Hoàng Ngũ Hổ - Chủ tịch UBND xã Sơn Nga cho biết: "Khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, Sơn Nga có mức xuất phát điểm thấp so với các xã khác trong huyện. Đối với một xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn như Sơn Nga, từ mức xuất phát điểm cho đến cái đích cuối cùng trong xây dựng NTM có một khoảng cách rất xa và mỗi tiêu chí đạt được trong chương trình đều thể hiện những nỗ lực vượt khó đáng ghi nhận của cấp ủy, chính quyền với bà con nhân dân địa phương”. Từ khi triển khai xây dựng NTM, đến nay nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã có chuyển biến rõ rệt; các ngành, đoàn thể hưởng ứng và có kế hoạch thiết thực tham gia chương trình, kết nối hiệu quả vai trò của các cấp chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân. Với quyết tâm và những nỗ lực đồng bộ, xã Sơn Nga đã đạt những kết quả khá toàn diện trong năm 2016: Tổng thu nộp ngân sách đạt trên 38 tỷ đồng, đảm bảo tốt an ninh lương thực trên địa bàn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 26%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 10%; tỷ lệ hộ dùng điện lưới Quốc gia đạt 100%; thu nhập bình quân đạt 19,5 triệu đồng/người/năm, an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo NTM của Sơn Nga đang dần khởi sắc.

Theo ông Hổ, để xây dựng NTM ở một xã còn nhiều khó khăn như Sơn Nga thì việc phát huy nội lực và sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân là yếu tố then chốt. Trong công tác triển khai thực hiện phải hết sức quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, nhưng không nóng vội, vì đây là chương trình lâu dài, đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng lực của toàn thể nhân dân. Trong tổ chức thực hiện cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên; nắm bắt tình hình, đặc điểm, đời sống nhân dân một cách xác thực; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của ngành chức năng giúp cho việc xây dựng đồ án quy hoạch, kế hoạch chi tiết, cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với điều kiện dân trí và các yếu tố kinh tế - xã hội của địa phương. Điều quan trọng là phải làm cho người dân hiểu rõ XDNTM là do cộng đồng dân cư làm chủ, người dân làm chủ; huy động nội lực là chính với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước.
Xác định xây dựng NTM đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cấp ủy, chính quyền xã đã khuyến khích bà con nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, phát huy nghề truyền thống, đặc biệt là nghề làm nón lá nhằm giải quyết lao động nông nhàn, tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay, toàn xã có 350 hộ gia đình làm nón, từ chiếc nón, đời sống của người dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt, nhiều hộ gia đình đã sắm sửa tiện nghi vật dụng sinh hoạt có giá trị, xây dựng nhà cửa khang trang. Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, nghề làm nón phát triển mạnh, tạo việc làm cho hơn 700 lao động, số lượng sản phẩm, giá trị sản xuất hàng năm không ngừng tăng lên. Nhằm mở rộng và phát huy thế mạnh truyền thống của nghề làm nón, chính quyền xã đã có nhiều định hướng, chính sách hỗ trợ về vốn vay; phối hợp với trung tâm dạy nghề huyện mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề đan nón lá.
Với một xã có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như Sơn Nga, quá trình xây dựng NTM đặt ra nhiều thách thức, trong đó, thách thức lớn nhất là phải nâng cao hiệu quả sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống vật chất cho người dân. Hiện nay cơ sở hạ tầng của xã chưa đồng bộ, một số tuyến đường liên thôn đi lại khó khăn, kênh mương  thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất của các lĩnh vực kinh tế nhìn chung thấp, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao mặc dù đây là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM đòi hỏi nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền xã Sơn Nga và người dân chứ không thể trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của các nguồn lực của Nhà nước. Vượt qua được những thách thức đó thì việc xây dựng NTM ở Sơn Nga mới cán đích và phát triển toàn diện, bền vững.

Huy Công

Về đầu trang


Hải Dương nhiều xã bứt phá về đích nông thôn mới

Nhiều xã trong tỉnh Hải Dương đã chủ động, sáng tạo, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới và tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng từng tiêu chí...

Mặc dù còn nhiều khó khăn song do sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, biết phát huy nội lực và vận dụng sáng tạo những quy định của cấp trên, nhiều xã trong tỉnh đã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

 

Cơ sở vật chất trường học ở xã Thanh Lang ngày càng hoàn thiện. 

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTM) tỉnh, Hải Dương hiện có 102 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia xây dựng NTM, chiếm 45,1% số xã trong tỉnh. Có nhiều xã hoàn thành NTM sớm 2-5 năm so với kế hoạch hoặc hoàn thành mặc dù không nằm trong danh sách các xã đăng ký được tỉnh phê duyệt. Điển hình là Bạch Đằng (Kinh Môn), Văn Giang (Ninh Giang), Long Xuyên (Bình Giang), Thanh Lang (Thanh Hà), Nam Hồng, Thanh Quang (Nam Sách), Kim Giang (Cẩm Giàng)...

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 29, xã Kim Giang (Cẩm Giàng) đề ra mục tiêu đến năm 2019 sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM. Sau đó, xã đánh giá lại thấy có nhiều khả năng hoàn thành sớm nên đề ra kế hoạch hoàn thành NTM trong thời gian ngắn nhất.

Hoàn thành xây dựng NTM trước 5 năm so với dự kiến, kinh nghiệm của xã Thanh Quang (Nam Sách) là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết nhanh chóng, thấu đáo từng phần việc cụ thể. Là xã thuần nông nhưng hệ thống thủy lợi của xã còn hạn chế, hay thiếu nước về mùa khô và ngập úng về mùa mưa. 

Thanh Quang đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí làm kênh, vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân, vừa đạt được tiêu chí thủy lợi. Cùng với ngân sách của cấp trên, kinh phí của xã, sự đóng góp của nhân dân, Thanh Quang còn tích cực huy động các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Lang (Thanh Hà) đang rất phấn khởi vì được công nhận xã chuẩn quốc gia NTM, sớm hơn 3 năm so với dự kiến. Không dừng lại ở đó, năm 2017 này, xã đã xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

Xã sẽ mở rộng, cải tạo bãi rác của thôn Lang Can 3 và thôn Kim Can để xử lý tốt hơn môi trường khu vực bãi rác. Hai khu chăn nuôi tập trung được quy hoạch ở các thôn Kim Can và Lang Can 1 để không gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Không chỉ có Thanh Lang, hầu hết các xã đều ý thức được nghĩa vụ của mình trong việc giữ vững và phát huy danh hiệu đạt chuẩn quốc gia NTM. 

Thời gian tới, xã Kim Giang (Cẩm Giàng) tiếp tục huy động ngân sách xã, các nguồn lực khác để xây dựng mới nhà văn hóa trung tâm xã; đầu tư, xây mới thêm phòng học để xóa bỏ hoàn toàn các phòng học cấp 4 ở trường tiểu học. 

Bên cạnh đó, xã cũng đưa ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân như quy hoạch các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, tạo điều kiện về thủ tục để cho người dân vay vốn phát triển các ngành nghề, đầu tư cửa hàng kinh doanh, quy hoạch khu phát triển dịch vụ thương mại...

Với quyết tâm cao và giải pháp cụ thể, rõ ràng, chất lượng xã chuẩn NTM ở các địa phương này chắc chắn sẽ được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

(Theo Báo Hải Dương)

Về đầu trang


Cao Bằng:Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Để kế thừa, tích hợp những kết quả quan trọng của hai cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh".

 

Ủy ban MTTQ Thành phố và xã Chu Trinh trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Long Ngọc Dũng, xóm Khuổi Sảo, xã Chu Trinh (Thành phố).

Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, Thành phố tổ chức thực hiện 19 tiêu chí XDNTM gắn với 5 nội dung của CVĐ; xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền về nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phúc lợi công cộng, góp phần cải thiện đời sống. Năm 2015 - 2016, Quỹ XDNTM toàn tỉnh đã vận động được 15 tỷ 885 triệu đồng; phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến 12.081 m2 đất, 60 tấn xi măng, 200 m3 cát, sỏi, 100 m3 đá, 12.000 viên gạch, đóng góp gần 889 triệu đồng tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phúc lợi công cộng... Với nguồn tiền vận động được, Ban điều hành đã phân bổ 960 triệu đồng cho các xã điểm XDNTM mua trang thiết bị nhà văn hóa xóm, xã và di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo được Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm, như: tặng quà Tết; hỗ trợ hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; hỗ trợ học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập; hỗ trợ hộ nghèo có trâu, bò bị chết rét..., góp phần giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. 

Thực hiện nội dung "Toàn dân đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội", Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực, chủ động trong thực hiện các chương trình phối hợp giám sát với các ngành, các tổ chức thành viên. Thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp giám sát với HĐND tỉnh và các ngành liên quan. Đẩy mạnh công tác giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát ở cơ sở. Hoạt động giám sát của MTTQ đã phát huy dân chủ, có sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân, các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt 5 nội dung của CVĐ, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu XDNTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và đóng góp ý kiến cho việc tổ chức thực hiện CVĐ và Chương trình XDNTM. Gắn thực hiện nội dung CVĐ "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh" với các phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức XDNTM".     

Nông Thị Bay

Về đầu trang


Nam Phú phấn đấu về đích nông thôn mới

Những năm qua, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn Nam Phú (Tiền Hải) đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng đồng bộ. Tuy nhiên, đến nay Nam Phú mới đạt 14/19 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm nay cần có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân bằng những chương trình, việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Ông Phạm Văn Tuệ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, xã đã xây dựng lộ trình, kế hoạch đúng đắn, đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn. Để giúp người dân hiểu rõ về vai trò chủ thể của mình, xã đã tập trung tuyên truyền  làm rõ hơn mục tiêu, ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM là vì người dân, hướng đến lợi ích của nhân dân. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM được địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hình thức cụ thể như: viết tin, bài về xây dựng NTM tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; phổ biến văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng NTM; tổ chức các buổi lễ phát động phong trào ra quân xây dựng NTM tại các thôn với sự vào cuộc sâu rộng của các đoàn thể, các gia đình trong việc chỉnh trang công trình phụ, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ… Đồng thời, chú trọng sản xuất  nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy những năm qua đã đạt được kết quả khả quan song công cuộc xây dựng NTM ở Nam Phú vẫn còn nhiều khó khăn. Các tiêu chí còn lại như môi trường, hệ thống chính trị vững mạnh mới đạt được 80% các tiểu mục, khó khăn nhất là tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học. Xác định giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng, địa phương đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn. Xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và tích cực chung tay góp sức, đóng góp ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nam Phú đã triển khai thi công được 17,72/22,38km các tuyến đường nhánh cấp I trục thôn. Trong đó, cấp trên hỗ trợ 2.178 tấn xi măng, ngân sách địa phương 1,526 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 4,09 tỷ đồng. Hiện nay còn một tuyến đường trục xã dài 1,39km, 4,66km đường nhánh cấp I trục thôn và 1,53km tuyến giao thông trục chính nội đồng tuy đã được rải cấp phối nhưng hầu hết chiều rộng mặt đường chưa bảo đảm theo yêu cầu. Để hoàn thành các tuyến đường, cấp ủy, chính quyền xã đề ra giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương, không nóng vội, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân.

Cùng với thực hiện tiêu chí giao thông, việc thực hiện tiêu chí thủy lợi cũng được chú trọng bởi đây là cơ sở cho một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Theo quy định, để đạt tiêu chí thủy lợi xã phải có 50% hệ thống kênh mương được kiên cố hóa và có hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân. Hệ thống kênh mương cấp I loại 3 mới cứng hóa được 1,3km, đạt tỷ lệ 37,8%. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất trường học, Nam Phú có phương án tận dụng tối đa nguồn thu của địa phương dự kiến khoảng hơn 7 tỷ đồng cùng với kinh phí hỗ trợ của cấp trên để đầu tư xây dựng 9 phòng học, nhà hiệu bộ của trường tiểu học.  

Để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra, thời gian tới, Nam Phú chỉ đạo triển khai quyết liệt, phát huy sức mạnh của các đoàn thể; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tranh thủ lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện, huy động sức dân trên cơ sở sự đồng thuận cao của bà con.

Mạnh Thắng

Về đầu trang


Yên Lợi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Ý Yên, từ năm 2015, xã Yên Lợi đã tiến hành rà soát thực trạng địa phương theo tiêu chí NTM và viết đề án xây dựng NTM đến năm 2020. Sau hơn 2 năm quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM, đến đầu năm 2017, xã Yên Lợi đã thực hiện và hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Là xã thuần nông, nằm ở phía bắc huyện Ý Yên, khi bước vào xây dựng NTM, xã Yên Lợi mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí; kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn như: kinh tế thuần nông, thu nhập của nhân dân thấp, hệ thống hạ tầng cơ sở không đồng bộ; còn nhiều tiêu chí NTM khó thực hiện là: giao thông, thủy lợi, môi trường... Quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh và của huyện, căn cứ thực trạng và mục tiêu của địa phương, Đảng ủy, UBND xã chủ trương xây dựng NTM theo phương châm kế thừa và phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của nhân dân để thực hiện tốt từng tiêu chí NTM. Tập trung hoàn thành tốt công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) làm cơ sở tiên quyết để tạo các đột phá trong phát triển kinh tế cũng như kiến thiết phát triển cơ sở hạ tầng qua việc quy hoạch sử dụng đất, các vùng sản xuất tập trung như: vùng trồng lúa, vùng trồng màu, vùng phát triển kinh tế trang trại. Thực hiện chủ trương của xã, từ cuối năm 2012 toàn bộ 14/14 thôn đã hoàn thành công tác DĐĐT. Trong quá trình DĐĐT, xã đã vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, góp công để cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông - thủy lợi nội đồng. Toàn xã có 31 kênh cấp III với tổng chiều dài 21,22km đã kiên cố hóa được gần 10,5km, thuận tiện cho việc nạo vét, khơi thông dòng chảy nên đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để giải quyết khó khăn về vốn đầu tư, xã đã huy động tối đa nội lực, kết hợp với sử dụng kinh phí hỗ trợ của các cấp và huy động nhân dân đóng góp thông qua nhiều hình thức như: hiến đất, đóng góp bằng tiền mặt, ngày công, vật liệu... tạo nguồn đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; chỉnh trang, cải tạo, mở rộng và làm mới hệ thống đường dong ngõ, dong xóm, đường liên thôn, trục chính; đầu tư cho các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất và công trình phúc lợi nông thôn theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”; xã chịu trách nhiệm các công trình điện, đường, trường, trạm; các thôn tự lo các công trình: nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn…; từng hộ gia đình lo cải tạo khuôn viên nhà ở, vườn và giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua hơn 2 năm quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM theo đúng chủ trương, định hướng và lộ trình đã được công khai, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cộng đồng nhân dân địa phương, xã Yên Lợi đã huy động được trên 20,7 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình khác theo tiêu chí xây dựng NTM; trong đó có trên 17,5 tỷ đồng từ ngân sách xã, đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp. Nhờ huy động được sức mạnh tổng lực, hệ thống đường trục xã dài 2,475km đã được nhựa hóa 2,125km (đạt 85,86%), mặt đường rộng 3,5m trở lên; gần 6/7,492km đường trục thôn xóm đã được trải nhựa với mặt đường rộng từ 2,5-3m, đạt 79,24%; toàn bộ hệ thống đường dong ngõ, xóm dài 17,23km cũng được cứng hóa 100%, mặt đường rộng từ 3-4m; 8,4/14,78km đường giao thông nội đồng cũng được các thôn, xóm tập trung cứng hóa với mặt đường rộng trên 3m, đạt 56,8%. Trong hơn 2 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Yên Lợi đã đầu tư trên 4,2 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông. Tích cực đầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất giúp cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được thuận lợi, xã đã khuyến khích các hộ dân tích cực tham gia các mô hình sản xuất mới; đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các hộ chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại di chuyển vào các khu vực đã được quy hoạch tại các thôn: Phương Sơn, Thịnh Đại, Long Chương... Việc đa dạng hóa cơ cấu cây trồng trên quy mô lớn đã phát huy tối đa tiềm năng đất đai, tạo thu nhập ổn định cho bà con nông dân và góp phần nâng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác của xã đạt gần 100 triệu đồng/ha/năm. Các ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp của xã đã từng bước phát triển. Nhờ đó, đến năm 2017, cơ cấu lao động, việc làm của xã đã chuyển dịch tích cực với trên 91,1% số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là tiền đề quan trọng để xã Yên Lợi phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM khác như: trường học, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, y tế… Trong 3 trường học các cấp, trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ II; trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ I; trường THCS đang được đầu tư xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng và khu hiệu bộ, dự kiến khánh thành đúng dịp năm học mới 2017-2018. Với cơ chế hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà văn hóa xây mới; 20 triệu đồng/nhà văn hóa cải tạo, nâng cấp; kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp, đến nay, toàn bộ 14/14 thôn trong xã đã có nhà văn hóa, sân tập thể thao đạt tiêu chí NTM. Trạm y tế xã sau khi được đầu tư đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM, huy động tối đa mọi nguồn lực, trong đó phần lớn là nhân dân đóng góp, doanh nghiệp tài trợ đã tạo nguồn lực tinh thần và vật chất to lớn giúp xã Yên Lợi nhanh chóng hoàn thành đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo các tiêu chí NTM. Đời sống người dân được cải thiện tích cực. Đến năm 2016, toàn xã chỉ còn 37 hộ nghèo (bằng 1,94%); bình quân thu nhập đầu người được nâng lên mức 33,25 triệu đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2017 và các năm tiếp theo, xã Yên Lợi phấn đấu tiếp tục củng cố toàn diện các tiêu chí; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phấn đấu trong năm 2017 được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 được tái công nhận đủ tiêu chuẩn xã NTM./.

Tuấn Quang

Về đầu trang


Bình Thuận phát huy “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2017- 2020, Ban Dân vận cấp ủy, UBMTTQVN và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và các cuộc vận động xây dựng NTM tại cơ sở…

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhằm góp phần tăng tính hiệu quả, chất lượng các tiêu chí, công trình, hạn chế thấp nhất lãng phí, tiêu cực trong sử dụng các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, tổ chức Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, chú ý phát huy vai trò trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án và các công việc liên quan đến việc tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời, phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh với phương châm “Thi đua phải toàn diện, sâu sát, cụ thể, chuyển mạnh về cơ sở”. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực và tiếp tục nhân rộng đạt nhiều kết quả. Điển hình như phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; mô hình “tổ hợp tác sản xuất thanh long an toàn - tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Khu dân cư bình đẳng, ấm no, hạnh phúc”, “Ánh sáng an ninh”, “Thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường”, “Cánh đồng mẫu lớn cho năng suất và thu nhập cao”, “Làm đường giao thông nông thôn”, “Khu dân cư phòng, chống, tội phạm”, “Tổ quần chúng tự quản về an ninh trật tự”, “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự”…

 Vận động các nguồn lực

Công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực xây dựng NTM. Nhờ làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực theo tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền các cấp đã tiến hành vận động nhân dân góp ngày công, nguồn vốn, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa… 9 tháng năm 2017, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp công và tiền thực hiện hàng chục công trình dân sinh trong xây dựng nông thôn mới trị giá hơn 7 tỷ đồng. Đơn cử, UBMTTQVN các cấp xây dựng mô hình điểm “Tuyến đường an toàn giao thông” tại thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam); Hội Phụ nữ vận động 79 hộ dân hiến 6.500m2 đất để làm giao thông thủy lợi, giao thông nội đồng, bê tông hóa 1.350m đường nông thôn, mắc 32 bóng đèn chiếu sáng, 69 cột cờ... với tổng trị giá 435 triệu đồng; Hội Nông dân vận động hội viên tham gia đóng góp tu sửa, bê tông hóa 11,6 km đường giao thông nông thôn… với tổng trị giá 5,2 tỷ đồng và 313 ngày công lao động. Đoàn thanh niên thông qua hoạt động “Tháng thanh niên”, “Hè tình nguyện” đã vận động đoàn viên, thanh niên góp công giặm vá, sửa chữa, nâng cấp trên 50,8 km đường giao thông nông thôn trị giá 1,4 tỷ đồng; thực hiện 7 công trình thủy lợi nhỏ; xây dựng gần 36 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”... Cùng với đó, Mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 1.335 đợt hoạt động về nguồn và thăm tặng quà các gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... với 195.029 suất quà trị giá hơn 81,5 tỷ đồng.

Tuyết Mai

Về đầu trang


Ðiện Biên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Sau 6 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong bối cảnh là một huyện nghèo của tỉnh, hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao (trên 65%)… song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia của nhân dân, với những cách làm và bước đi phù hợp, chương trình xây dựng NTM của huyện Ðiện Biên Ðông đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Bộ mặt nông thôn thay đổi tích cực, kinh tế - xã hội từng bước phát triển toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dần được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành từng bước trưởng thành, đúc rút được nhiều bài học quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM… Ðến hết năm 2016, toàn huyện có 2 xã đạt 8 tiêu chí (Mường Luân, Luân Giói); 1 xã đạt 7 tiêu chí (Phì Nhừ); 4 xã đạt 6 tiêu chí (Na Son, Noong U, Háng Lìa, Sa Dung); 4 xã đạt 5 tiêu chí (Keo Lôm, Pú Nhi, Phình Giàng, Tìa Dình) và 2 xã đạt 4 tiêu chí (Pú Hồng, Chiềng Sơ).

Huyện Ðiện Biên Ðông xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học theo tiêu chí “3 cứng” đáp ứng chất lượng dạy và học, phấn đấu đến năm 2020 các xã, thị trấn đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo.

Kết quả đạt được đó chính là nhờ sự tích cực củng cố và hoàn thiện ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ huyện đến xã; các thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách các xã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở đó, huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Huyện đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp, chú trọng khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức vươn lên của người dân. Người dân tham gia phát triển sản xuất, xây dựng, chỉnh trang nhà ở, góp công sức làm công trình công ích (giao thông, thủy lợi, các hoạt động y tế, giáo dục, môi trường…)

Ðược chọn làm xã điểm về xây dựng NTM của huyện Ðiện Biên Ðông, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Mường Luân đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí vào năm 2020 như lộ trình huyện đã đề ra. Theo ông Lò Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Mường Luân, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thì sự nhất trí cao của người dân đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ là một trong những “chìa khóa” để xây dựng NTM thành công. Bởi khi phát huy được vai trò chủ thể của người dân, bà con đồng thuận, tham gia bàn bạc, cùng làm, cùng kiểm tra thì khó khăn, vướng mắc sẽ từng bước được tháo gỡ. Hiện xã đang duy trì 8 tiêu chí đã đạt, đồng thời quyết tâm hoàn thành 11 tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí về xây dựng NTM.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế về chất lượng một số tiêu chí chưa thật sự bền vững; tỷ trọng nông sản hàng hóa, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao; cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch chậm; một số xã chưa chủ động tạo nguồn lực xây dựng NTM… Khắc phục những hạn chế đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông khóa V đang xây dựng Nghị quyết về xây dựng NTM, giai đoạn 2017 -  2020 theo hướng, tiếp tục lấy người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức xây dựng NTM”.

Thu Hương

Về đầu trang


Hải Lệ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Hai năm sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bức tranh làng quê Hải Lệ, thị xã Quảng Trị ngày càng khởi sắc. Ông Nguyễn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lệ chia sẻ: “Để đạt được kết quả này, bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền, đóng vai trò quyết định vẫn là sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, nhận thức rõ việc đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn, chính quyền và nhân dân Hải Lệ đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được theo hướng bền vững”.

Theo đó, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã đã chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ thực hiện từng tiêu chí, nhất là với những tiêu chí dễ biến động để có cách làm phù hợp với từng nội dung công việc, đặc biệt xác định giữ vững tiêu chí về môi trường đang là một thách thức phải quyết tâm thực hiện. Hiện các thôn trên địa bàn xã Hải Lệ có diện tích rộng, địa hình cách xa trung tâm, dân cư phân bố thưa thớt. Tình trạng các hộ gia đình xử lý rác thải tại chỗ bằng cách đào hố chôn, đốt, hoặc gom rác tự phát gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Bên cạnh đó, địa bàn xã Hải Lệ có gần 60 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại hoạt động khiến môi trường càng thêm ô nhiễm. Trước thực trạng này, xã Hải Lệ đưa vấn đề xử lý môi trường vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết. Những năm qua, các cấp chính quyền, đoàn thể tăng cường tuyên truyền và gương mẫu thực hiện vệ sinh môi trường gia đình và khu vực dân cư. Hàng tháng các chi hội phụ nữ tham gia làm vệ sinh tại các đoạn đường tự quản, vận động nhân dân xây dựng hố xí tự hoại, sử dụng nước sạch, xây dựng hố thu gom nước thải sinh hoạt, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Từ cách làm này đã tạo nhiều chuyển biến đáng kể, tiêu chí môi trường từng bước đạt chuẩn. Tuy nhiên để tiêu chí môi trường phát triển bền vững thì cần phải có một lộ trình thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương. Tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã Hải Lệ khóa XII về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 khẳng định nhiệm vụ quan trọng là phải duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Trong đó xác định nhiệm vụ quan trọng phải giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp bền vững.Triển khai nhiệm vụ này, UBND xã nhanh chóng khởi động thực hiện đề án hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn xã được xây dựng từ năm 2016. Theo đó, người dân lựa chọn một trong hai phương án: Hộ gia đình tự thu gom rác của mình đưa về bãi trung chuyển rác thải, điểm tập kết rác của thôn để bỏ. Hàng tháng phải chi trả một khoản kinh phí cho người quản lý bãi trung chuyển, điểm tập kết rác thải của thôn.

Một phương án khác là UBND xã thành lập tổ dịch vụ vệ sinh môi trường do Hội LHPN xã quản lý và điều hành trực tiếp. Tổ dịch vụ vệ sinh có nhiệm vụ thu gom rác thải trên địa bàn các thôn vận chuyển đến bãi trung chuyển của từng thôn. Sau đó mỗi tuần 1 lần có xe của Công ty môi trường đô thị Quảng Trị đến chở đi xử lý. Đề án này đang được thực hiện thí điểm tại thôn Tích Tường đem lại nhiều kết quả khả quan, giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai ở các thôn còn lại.

Ông Lê Văn Cư, một người dân xã Hải Lệ cho biết: “Bây giờ phần lớn người dân đã chấp hành tốt quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường. Hàng tháng, tất cả các thôn, làng, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên bàn đều có ngày ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Lãnh đạo xã trực tiếp xuống kiểm tra từng khu vực, nơi nào không chấp hành tốt sẽ bị phê bình, nhắc nhở”.

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát huy tiêu chí NTM, ông Lê Minh Châu, Trưởng Phòng Kinh tế, Phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM thị xã Quảng Trị cho biết: “Thời gian qua, công tác phát huy và giữ vững tiêu chí NTM ở xã Hải Lệ tương đối hiệu quả, đặc biệt đối với tiêu chí môi trường có nhiều tiến bộ. UBND thị xã Quảng Trị mới đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Hải Lệ một số bãi rác trung chuyển, một vài công trình xử lý rác thải trong chăn nuôi để giảm thiểu về ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó cũng thường xuyên phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường”.

Thực tế cho thấy, muốn đạt và giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, các địa phương cần xác định khâu đột phá trong công tác bảo vệ môi trường chính là nâng cao nhận thức, từ đó hình thành nếp sống văn minh, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. Muốn nâng cao nhận thức của người dân cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nêu gương, nhân rộng các phong trào, các điển hình tiên tiến về công tác bảo vệ môi trường. Nội dung tuyên truyền phải được đổi mới, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức theo hướng sâu, rộng, thiết thực, hiệu quả.

Để tiến tới mục tiêu môi trường xanh - sạch - đẹp nói chung, phát huy giữ vững tiêu chí môi trường nói riêng cần phải có sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và nhân dân chung tay thực hiện nếp sống văn minh, tích cực đóng góp công sức bảo vệ môi trường.

Minh Trí

Về đầu trang


Thuận Thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 6 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã có 10/17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017 có 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã còn lại đạt từ 13-16 tiêu chí và đang tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Với quyết tâm cao, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt từ chính những người dân là “chủ thể”, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thuận Thành đạt được nhiều kết quả to lớn, diện mạo nông thôn thay đổi mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng phát triển nhanh, nhiều công trình được đầu tư xây dựng, đời sống nhân dân nâng cao, tạo cơ sở, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, đến nay số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã của huyện đạt 17,4 tiêu chí, huy động được hơn 96,433 tỷ đồng nguồn vốn xã hội hóa từ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Với sự vào cuộc trong công tác tuyên truyền sâu rộng của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 3.702m2 đất và gần 17.000 ngày công lao động của nhân dân để thi công các công trình hạ tầng nông thôn như đường trục thôn, liên thôn, giao thông nội đồng, cứng hoá kênh mương… đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thông nông thôn không bị lầy lội trong mùa mưa bão. Điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện là việc xây dựng và vận hành hiệu quả Nhà máy thu gom và xử lý chất thải rắn và sinh hoạt tập trung của huyện tại xã Ngũ Thái và các lò đốt rác NFI-05 với công suất 72 tấn/ngày đêm và duy trì hoạt động thường xuyên các tổ vệ sinh môi trường của 98 điểm thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn 18/18 xã, thị trấn. Nhờ đó, rác thải được phân loại, sau đó xử lí bằng chế phẩm sinh học, một số loại chất thải rắn không tiêu hủy được thì tiến hành đốt hoặc chôn lấp nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường bên ngoài, vấn đề nước và khí thải cũng được xử lí một cách nghiêm ngặt, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng để huyện Thuận Thành thực hiện thành công tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện cũng đã hoàn thành và đưa vào vận hành 3 công trình cấp nước sạch, đảm bảo tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%, nước sạch theo quy định đạt trên 65%. Đến nay, có 17/17 xã trong huyện đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch, số 3 về thủy lợi, số 10 về thu nhập, số 11 hộ nghèo, số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; có 15 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông, số 16 về văn hóa và số 18 về an ninh-quốc phòng; 14 xã đạt chuẩn về tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất,… Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2016 đạt 9,3% vượt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm, tăng 3,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Theo kế hoạch của huyện, năm 2017 có 2 đơn vị đăng ký hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới là xã Ninh Xá và Mão Điền, với kết quả rà soát đầu năm cả 2 xã đều đạt trên 16/19 tiêu chí. UBND huyện và các phòng chuyên môn đang tiến hành thẩm định hồ sơ xóm, thẩm tra hồ sơ xã và tài liệu chứng minh của các tiêu chí, đảm bảo thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 23 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh ngày 31-7-2017 để trình UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã nông thôn mới năm 2017 vào ngày 20-11-2017. Đối với xã Ninh Xá đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, trong giai đoạn nước rút, Đảng ủy, UBND xã và nhân dân địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Về tiêu chí giao thông, năm 2017 UBND xã được bố trí đầu tư với tổng kinh phí 16 tỷ đồng  cho dự án cứng hóa đường giao thông liên thôn, do chủ động triển khai thi công, đến nay Ninh Xá đã cứng hóa xong 1.350m bê tông, đạt 90% trên tổng chiều dài 1.500m đường giao thông liên thôn Bùi Xá - Thiện Dũ - Chè - Phủ, theo kế hoạch tiêu chí giao thông sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 năm 2017. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã xây dựng và cơ bản hoàn thành 7/9 nhà văn hóa, 2 nhà văn hóa các thôn Dành và Trạm Trai đã hoàn thành việc khảo sát thiết kế, hiện đang chờ chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Theo ông Trương Minh Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cho biết: “Việc thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn ở xã Ninh Xá gặp nhiều thuận lợi là do từ năm 2011 đến nay, người dân hiến tặng hàng nghìn m2 đất các loại để xây dựng hàng trăm công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, sân thể thao, trường học, trạm y tế,… tiêu biểu phải kể đến các hộ ông Nguyễn Đình Điều, ông Nguyễn Đình Đến, Nguyễn Đức Tuệ,… ở thôn Dư Xá; Cựu chiến binh Nguyễn Văn Giới, Nguyễn Văn Vọng, Chương Bá Lầu,… ở thôn Chè. Chính quyền xã luôn đề cao vai trò chủ thể của người dân, chú trọng phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới””. Ông Lê Thành Đồng, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Song song với việc cùng chung tay hiến đất làm đường giao thông, Hội CCB xã còn tập trung động viên các hội viên cùng gia đình áp dụng những mô hình kinh tế hiệu quả, đưa những cây con giống mới vào sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống như mô hình sản xuất cây ăn quả, cây hoa màu hiệu quả của ông Nguyễn Văn Triện, ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Bùi Xá, … cho thu nhập cao gấp 4 đến 5 lần so với lúa. Đồng thời, vận động hội viên ủng hộ Quỹ Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới được gần 20 triệu đồng. Tiêu biểu phải kể đến như Chi hội Cựu chiến binh thôn Bùi Xá đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể vận động các hội viên ủng hộ được hơn 258 triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại nhà văn hóa thôn cùng các phong trào Cựu chiến binh tự quản tại 7/9 Chi hội hoạt động hiệu quả,… góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương”.

Đối với 5 xã còn lại, đến nay xã Nguyệt Đức đã đạt chuẩn 16 tiêu chí, các xã Trạm Lộ, Ngũ Thái đạt 15 tiêu chí và 2 xã Hà Mãn, Song Liễu đạt 13 tiêu chí. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, huyện Thuận Thành đang tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần xây dựng lộ trình và tập trung các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn cần rà soát, đánh giá từng tiêu chí; tập trung thực hiện các giải pháp và huy động nguồn lực duy trì, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí về hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường và tổ chức hình thức sản xuất… thực hiện xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu và bền vững.

Vũ Mạnh

Về đầu trang


Hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở Mường Chà

Chạy dọc quốc lộ 12, cách TP. Điện Biên Phủ 57km về phía Bắc, Mường Chà là một trong những huyện còn nhiều khó khăn về mọi mặt, tỷ lệ hộ còn nghèo cao, với 11 xã, 1 thị trấn và 13 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn (dân tộc Mông chiếm 66,3%). Những năm gần đây, bằng nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mường Chà đã từng bước thay đổi và ngày một phát triển.

Chia sẻ những khó khăn của huyện Mường Chà những ngày mới chia tách, ông Lý Nụ Phình, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đời sống kinh tế của người dân các xã vùng sâu, vùng xa của huyện còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Ngoài thị trấn Mường Chà, thì hầu hết các xã trong huyện có tỷ lệ hộ đói nghèo cao (trên 56%). Địa hình huyện phức tạp, núi cao, vực sâu, độ dốc trung bình lớn, các xã như: Pa Ham, Nậm Nèn, Huổi Mí… giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Trước tình hình đó, Đảng bộ và UBND huyện Mường Chà đã đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng NTM để giúp nhân dân các dân tộc vượt qua khó khăn, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn bản làng, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong huyện.

Chứng kiến một buổi họp về vấn đề NTM của huyện Mường Chà, chúng tôi hiểu, bằng mọi điều kiện tự nhiên và khách quan, huyện Mường Chà đã nỗ lực để xây dựng các chương trình về NTM, trong đó quan trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất nông thôn. Tới nay, huyện đã hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM ở 11 xã; phê duyệt chi tiết cho 6 xã và triển khai dự án sản xuất nằm trong chương trình NTM tại xã Mường Mươn, Ma Thì Hồ…

123,183 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển do huyện Mường Chà quản lý hiện đã giải ngân được 88,3% để đầu tư vốn cho: Xây dưng cơ sở hạ tầng cơ bản (thủy lợi, trường học, đường sá, sân vận động huyện…); chương trình ODA; dự án giảm nghèo; chương trình 135, tái định cư Thủy điện Sơn La…

Tới nay, 82% dân cư trong huyện đã có nguồn nước sạch để dùng; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 68% dân số được sử dụng điện…; 6 trường đạt chuẩn quốc gia; 57 thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa gia đình; 8 xã, thôn bản có nhà văn hóa. Huyện Mường Chà đã hoàn thành một công trình như: Đường lên trường PTDT bán trú THCS Mường Mươn dài 176m; bê tông đường xóm ngõ bản Búng Giắt 1 dài 930m; bê tông đường xóm ngõ bản Ma Thì Hồ 2 dài 580m; bê tông đường lên trường Tiểu học Ma Thì Hồ dài 120m... các công trình hầu hết đều được người dân các dân tộc Mường Chà góp công, góp sức, hiến đất xây dựng. Vào tận các thôn bản của Mường Chà hôm nay, chúng ta nhận ra một diện mạo đang thay da đổi thịt từng ngày.

Đến các xã như: Ma Thì Hồ, Mường Mươn, chúng ta gặp nhiều mô hình sản xuất như: Nuôi cá tổng hợp, nuôi bò sinh sản, nuôi trâu… của người dân. Những mô hình này nằm trong chương trình NTM của huyện, đã giúp nhiều hộ dân không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn làm giàu trên chính mảnh đất khó ngày nào. Tới nay toàn huyện có 20% số hộ phát triển kinh tế nông nghiệp khá, giàu.

Đây là những giống gạo, ngô, lạc, đậu tương được phòng Dân tộc huyện Mường Chà cung cấp cho người dân xã Huổi Lèng, giúp người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Từ đầu năm 2014, UBND huyện Mường Chà đã hỗ trợ giống nông nghiệp cho người dân các xã khó khăn như Sa Lông, Pa Ham, Huổi Mí, Nậm Nèn…; chỉ đạo người dân thay đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện sẵn có của địa phương. Bên cạnh đó, việc thu hút lao động xây dựng các công trình trong huyện, cũng được huyện quan tâm, ưu tiên cho người lao động các xã khó khăn.

Bằng những nỗ lực đáng kể đó, đến nay thu nhập của người dân trong huyện ngày càng được cải thiện, năm 2013 thu nhập bình quân đạt 8,21 triệu đồng/người (tăng 1,26 triệu đồng so với 2012). Năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo là 56,41% thì đến cuối năm 2013 đã giảm xuống còn 53,5% .

Sự sâu sát, chủ động của lãnh đạo huyện Mường Chà trong việc thực hiện các chương trình xây dựng NTM đã giải quyết được nhiều vấn đề cấp bách của các xã đặc biệt khó khăn trong huyện; giúp người dân xóa đói giảm nghèo, yên tâm phát triển sản xuất; nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết và tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với chính quyền các cấp.

Phương Liên

Về đầu trang


Hải Dương nhiều xã bứt phá về đích nông thôn mới

Nhiều xã trong tỉnh Hải Dương đã chủ động, sáng tạo, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới và tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng từng tiêu chí...

Mặc dù còn nhiều khó khăn song do sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, biết phát huy nội lực và vận dụng sáng tạo những quy định của cấp trên, nhiều xã trong tỉnh đã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTM) tỉnh, Hải Dương hiện có 102 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia xây dựng NTM, chiếm 45,1% số xã trong tỉnh. Có nhiều xã hoàn thành NTM sớm 2-5 năm so với kế hoạch hoặc hoàn thành mặc dù không nằm trong danh sách các xã đăng ký được tỉnh phê duyệt. Điển hình là Bạch Đằng (Kinh Môn), Văn Giang (Ninh Giang), Long Xuyên (Bình Giang), Thanh Lang (Thanh Hà), Nam Hồng, Thanh Quang (Nam Sách), Kim Giang (Cẩm Giàng)...

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 29, xã Kim Giang (Cẩm Giàng) đề ra mục tiêu đến năm 2019 sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM. Sau đó, xã đánh giá lại thấy có nhiều khả năng hoàn thành sớm nên đề ra kế hoạch hoàn thành NTM trong thời gian ngắn nhất.

Hoàn thành xây dựng NTM trước 5 năm so với dự kiến, kinh nghiệm của xã Thanh Quang (Nam Sách) là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết nhanh chóng, thấu đáo từng phần việc cụ thể. Là xã thuần nông nhưng hệ thống thủy lợi của xã còn hạn chế, hay thiếu nước về mùa khô và ngập úng về mùa mưa. 

Thanh Quang đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí làm kênh, vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân, vừa đạt được tiêu chí thủy lợi. Cùng với ngân sách của cấp trên, kinh phí của xã, sự đóng góp của nhân dân, Thanh Quang còn tích cực huy động các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Lang (Thanh Hà) đang rất phấn khởi vì được công nhận xã chuẩn quốc gia NTM, sớm hơn 3 năm so với dự kiến. Không dừng lại ở đó, năm 2017 này, xã đã xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

Xã sẽ mở rộng, cải tạo bãi rác của thôn Lang Can 3 và thôn Kim Can để xử lý tốt hơn môi trường khu vực bãi rác. Hai khu chăn nuôi tập trung được quy hoạch ở các thôn Kim Can và Lang Can 1 để không gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Không chỉ có Thanh Lang, hầu hết các xã đều ý thức được nghĩa vụ của mình trong việc giữ vững và phát huy danh hiệu đạt chuẩn quốc gia NTM. 

Thời gian tới, xã Kim Giang (Cẩm Giàng) tiếp tục huy động ngân sách xã, các nguồn lực khác để xây dựng mới nhà văn hóa trung tâm xã; đầu tư, xây mới thêm phòng học để xóa bỏ hoàn toàn các phòng học cấp 4 ở trường tiểu học. 

Bên cạnh đó, xã cũng đưa ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân như quy hoạch các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, tạo điều kiện về thủ tục để cho người dân vay vốn phát triển các ngành nghề, đầu tư cửa hàng kinh doanh, quy hoạch khu phát triển dịch vụ thương mại...

Với quyết tâm cao và giải pháp cụ thể, rõ ràng, chất lượng xã chuẩn NTM ở các địa phương này chắc chắn sẽ được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Thế Lộc

Về đầu trang


Kinh nghiệm và cách làm hay xã Đồng Yên  xây dựng nông thôn mới

Xã Đồng Yên là một xã vùng thấp nằm ở phía tây nam của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm huyện 40 km, trên địa bàn có trục tỉnh lộ nối quốc lộ 2 đi qua trung tâm xã sang huyện Lục yên, tỉnh Yên Bái và trục đường đi sang huyện Quang Bình, hệ thống đường liên thôn, xóm được nâng cấp và mở rộng một phần đã được bê tông hóa, đến nay đã có đường ô tô đi đến tất cả các thôn bản , xã có tổng diện tích tự nhiên 4.058 ha trong đó đất nông nghiệp 3.128 ha về cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp là chính, về đời sống xã hội, xã có tổng số 1.732 hộ = 7.220 khẩu, có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống trên 8 thôn bản, trong đó dân tộc Tày chiếm 90% dân số, tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm 1,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng / người / năm, trong đó hộ trung bình khá trở lên 1.297 hộ 74,8%, hộ cận nghèo 217 hộ chiếm 12,5%, hộ nghèo 218 hộ chiếm 12,5% theo chuẩn nghèo mới

Đảng bộ có 16 chi bộ trong đó có 08 chi bộ nông thôn, 05 chi bộ trường học, 01 chi bộ trạm y tế, 01 chi bộ cơ quan, 01chi bộ quân sự với tổng số Đảng viên là 391 đảng viên

Là một xã có điều kiện phát triển về sản xuất nông trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã đã vào cuộc, được sự hố trợ các ngành của huyện, các chương trình dự án đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng, kinh tế- xã hội, thiết yếu ở nông thôn, có nhiều cơ chế chính sách hố trợ giúp nông dân ổn định sản xuất, qua đó huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ở nông thôn thu nhập của nông dân được nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện hệ thống chính trị đạt trong sạch vững mạnh, Dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Giai đoạn 2011-2016 Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện lấy xã Đông Yên làm điểm, do vậy Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xã xây dựng NTM trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm phó ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tich MTTQ làm phó ban chỉ đạo phụ trách công tác tuyên truyền, các đồng chí trưởng các ban ngành, đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc làm thành viên

Đối với ban quản lý do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban quản lý, đồng chí phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế làm phó ban thương trực, các đồng chí thành viên UBND và các đồng chí trưởng thôn bản làm thành viên ban quản lý, xã đã kiện toàn song BCĐ, BQL xây dựng NTM, phân công BCĐ,BQL phụ trách các thôn và thành lập ban phát triển thôn để đôn đốc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, những việc nhân dân tự làm được như: vệ sinh đường làng ngõ xóm, hiến đất mở mới làm đường giao thông, tích cực đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện cho con em đến trường học tập đúng độ tuổi, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương

Sau 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhận thức của cán bộ và nhân dân thay đổi rõ rệt hiểu quả các mô hình phát triển kinh tế như: Sản xuất lúa thâm canh, trồng lạc hàng hóa, trồng cây thanh long, chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy cầm ... đầu ra của sản phẩm đã được tiêu thụ tại chợ Phố Cáo tai trung tâm xã, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao,

Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã đã xây dựng Đề án giai đoạn……, kế hoạch hàng năm thực hiện các tiêu chí cho các thành viên trong ban và Ban phát triển NTM 8/8 thôn, phân công các thành viên trong BCĐ, BQL hàng tháng, quý, năm giao ban về công tác xây dựng NTM và kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, chủ động tích cực trong việc hướng dẫn người dân lựa chọn nội dung đầu tư phù hợp với từng thôn, xóm để triển khai tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Công tác tuyên truyền, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, do đó Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã triển khai đến các thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các hội nghị sơ, tổng kết của các ban ngành đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, để mọi người tự giác tham gia tích cực vào chương trình, tổng số các buổi tuyền truyền qua các hình thức về chung sức xây dựng NTM được trên 298 đợt 38.800 lượt người nghe. Bên cạnh đó còn phát động phong trào như : Dân vận khéo, chung tay xây dựng NTM, lễ ra quân làm đường bê tông, lễ ra quân chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình 465 hộ với 9.740 ngày công, 5908 lượt người tham gia lao động cộng sản chung tay xây dựng NTM vào ngày thứ 7, chủ nhật nâng cấp giao thông nông thôn được 17.380m, vận động nhân dân hiến đất làm đường 9.741m2. đóng góp được 8.164 ngày công lao động. có 247 hộ gia đình được găn biển mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"

Kết quả huy động nguồn kinh phí đã thực hiện trong giai đoạn 2010-2016: là 24.573 triệu đồng trong đó: Ngân sách TW là 11.963 triệu đồng, Ngân sách Tỉnh là 1.756 triệu đồng, Ngân sách Huyện là 523 triệu đồng, Doanh nghiệp là; 1.394 triệu đồng, Nhân dân đóng góp là; 8.937 triệu đồng, Ban chỉ đạo cấp xã đã linh hoạt sáng tạo trong tổ chức thực hiện, khơi dậy và phát huy tốt nguồn lực trong dân, thu hút được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện thông qua phát động phong trào xây dựng NTM.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đông Yên trong giai đoạn 2011-2016 đã về đến đích, với sự cố gắng của cấp Ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn, tranh thủ sự giúp đỡ của Nhà nước, của các tổ chức, các cá nhân và toàn thể nhân dân các dân tộc trong xã, sự đoàn kết thống nhất cao trong cán bộ và nhân dân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dưng NTM, xã đã xây dưng kế hoạch, lộ trình bước đi cụ thể trên các lính vực găn với tiêu chí NTM, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ và toàn thể nhân dân cùng nhau xây dưng NTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, quán triệt sâu sắc phương châm "Dân cần, dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi", " Nhà nước và nhân dân cùng làm", " việc dễ làm trước, việc khó làm sau", "việc không cần tiền, cần ít nguồn lực làm trước",  quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân để tạo sự đồng thuận cao nhất, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức để cán bộ, Đảng viên và nhân dân hiểu về ý nghĩa, quyền lợi trách nhiệm của mình cùng chung tay xây dựng NTM, trở thành xã thứ 2 của huyện Bắc Quang , tỉnh Hà Giang  được công nhận xây dưng nông thôn mới 2016./.

                                                                           Thanh Bình

Về đầu trang


MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc phát huy hiệu quả nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Với phương châm người dân là chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã hướng dẫn đến từng địa phương thành lập nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Qua hoạt động các nhóm nòng cốt đã phát huy hiệu quả rất tốt.

Xác định việc xây dựng các nhóm nòng cốt có vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, Ban Thường trực MTTQ các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã lựa chọn những người có uy tín, tâm huyết, am hiểu pháp luật, có khả năng tuyên truyền, thuyết phục và tinh thần trách nhiệm cao tại địa bàn mỗi khu dân cư để thành lập nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới.

Mỗi nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới được hình thành từ 10 đến 13 thành viên, bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các hội đoàn thể như: Phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, nông dân, người cao tuổi...  Qua hoạt động các nhóm nòng cốt đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới.

Năm 2013, MTTQ huyện Yên Lạc đã triển khai thí điểm xây dựng nhóm nòng cốt tại 3 xã điểm Liên Châu, Nguyệt Đức, Yên Đồng. Tại các địa phương trên nhóm nòng cốt đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong việc tuyên truyền, tổ chức vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thấy được tầm quan trọng, vai trò chủ thể của người dân từ đó phát huy nội lực của cộng đồng cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay, ở 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã thành lập được 146 nhóm nòng cốt được tổ chức hoạt động thường xuyên, liên tục. Với sự góp sức tích cực của nhóm nòng cốt, việc xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Lạc đã thu được những kết quả tích cực. Toàn huyện đã huy động nhân dân hiến trên 78 nghìn m2 đất, hơn 40 nghìn ngày công lao động, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng trường học và các khu trung tâm văn hóa... 

Tại huyện Lập Thạch, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng đã hướng dẫn cụ thể đến từng địa phương, thành lập nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Lấy sức dân để xây dựng cho dân”, thông qua hoạt động của 214 nhóm nòng cốt đã tổ chức được gần 5.000 cuộc tuyên truyền pháp luật với trên 200 nghìn lượt người dân tham dự, vận động trên hơn 35 nghìn  hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự tại khi dân cư qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong việc huy động người dân góp công,  hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, các nhóm nòng cốt đã tuyên truyên vận động bà con các xã trên địa bàn hiến trên 30 nghìn m2 đất, hàng chục nghìn ngày công lao động và trên 30 tỷ đồng xây mới và sửa chữa được gần 200 nhà văn hóa thôn.

Đặc biệt phong trào vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mở rộng nhà văn hóa tạo được sự lan tỏa rộng khắp và hưởng ứng của đông đảo người dân. Tại huyện Sông Lô, đã có 1.134 hộ gia đình hiến được 30.789m2 đất; chuyển dịch 954 m2 tường rào  và 12 nghìn ngày công lao động. Huyện Bình Xuyên, trong 5 năm xây dựng NTM đã vận động nhân dân hiến 42.182m2 đất, góp hơn 24 nghìn ngày công lao động cho chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Từ thành công của các nhóm nòng cốt trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ  tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm nòng cốt, qua đó vận động nhân dân tích cực hưởng ứng hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Tùng Lâm

Về đầu trang


Đổi thay sau ba năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới

Sau ba năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay diện mạo nông thôn Bắc Ninh đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân khu vực nông thôn không ngừng cải thiện. Kết quả trong triển khai chương trình quan trọng này đã góp phần tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần tháo gỡ.

Từ điển hình ở một xã điểm

Về xã Đông Thọ (huyện Yên Phong), một trong 8 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh, chúng tôi được đi trên những con đường nhựa, bê tông phẳng phiu mới hoàn thành. Trưởng thôn Bình An, thôn xa nhất của xã Đông Thọ - Đỗ Văn Kiên tự hào: “Dù là thôn xa nhất của xã, nhưng chúng tôi đã cơ bản đạt được gần hết các tiêu chí về NTM. Nếu việc làm điểm xây dựng NTM thành công thì Bình An nói riêng và Đông Thọ nói chung chẳng khác mấy so với thành thị…”.

Thực vậy, có đi trên tuyến đường bê tông liên thôn vừa làm, mới cảm nhận hết sức bật của vùng nông thôn đa nghề và giàu có này. Dọc hai bên đường liên thôn, nhà tầng mới mọc lên san sát cùng với hệ thống thoát nước, điện, cây xanh đồng bộ, tạo nên bộ mặt khang trang cho một vùng quê đổi mới.

Trước đây, Bình An vốn là thôn có mức trung bình về kinh tế của cả xã. Những năm gần đây, Bình An đã đi trước trong việc xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Người dân trong thôn cũng phát triển thêm nhiều nghề phụ để nâng cao đời sống. Ở Bình An, cùng với nghề “cha truyền, con nối” là thu gom phế liệu, tóc dài, tóc rối, đồng, nhôm... nhiều hộ đã chuyển sang các ngành nghề sản xuất, kinh doanh mới như: sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, sắt thép... Nhờ làm đa ngành, đa nghề nên người dân ở Bình An rất nhạy bén, hễ cái gì có lợi là họ mở mang sản xuất kinh doanh làm giàu cho gia đình và làng quê.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đăng Kỷ, Đảng bộ, chính quyền xã Đông Thọ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm: Khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân. Xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, có cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tạo nên những phong trào cụ thể ở từng thôn, xóm, đoàn thể chung sức xây dựng NTM. Đông Thọ cũng xác định rõ ba khâu đột phá trong xây dựng NTM.

Một mặt, xã tiến hành quy hoạch và thực hiện quy hoạch vì đây là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển trước mắt và lâu dài. Mặt khác, tiến hành đầu tư đồng bộ, trọng điểm, hiệu quả hạ tầng kinh tế xã hội. Trên cơ sở quy hoạch có sự tham gia đóng góp của người dân và được cấp thẩm quyền phê duyệt, xã ưu tiên tập trung kiên cố hóa đường giao thông nông thôn phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh, nâng cấp các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở… Đến nay, có hơn 30 công trình hạ tầng kinh tế-xã hội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đến bài học của thành công

Cùng với Đông Thọ, sau ba năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay 100% số xã trong tỉnh đã xây dựng được quy hoạch chung, trong đó 68 xã đang triển khai lập quy hoạch chi tiết; 8 xã điểm đều đạt từ 13 tiêu chí trở lên, cao nhất là 2 xã: Đông Thọ (huyện Yên Phong), Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh) đạt 17 tiêu chí. Hầu hết các xã đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, triển khai thí điểm mô hình cơ giới hóa nông nghiệp...

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước, sự đóng góp của cộng đồng cho nên phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển khá. Toàn tỉnh đã và đang xây dựng 38 km đường trục của xã và liên xã, 121 km đường trục thôn, xóm, 10 km đường chính nội đồng, kiên cố hóa 28 km kênh mương, 14 dự án cấp nước sạch, xây dựng mới 89 trường học các cấp, nâng cấp 20 nhà văn hóa, khu thể thao... Các xã Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh), Trung Kênh (huyện Lương Tài), Đông Thọ (huyện Yên Phong) là ba xã điểm của tỉnh đã vận động, thuyết phục nhân dân hiến đất, đổi đất với diện tích 2.652 m2 để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm phát triển nông thôn toàn diện, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chứ không phải là dự án xây dựng cơ bản đơn thuần. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tỉnh đã quyết định điều chỉnh mục tiêu đến năm 2015 số xã đạt tiêu chuẩn NTM là 20 xã (20% tổng số xã, bằng mức phấn đấu chung của cả nước). Để đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, tỉnh đã đề ra các chính sách hỗ trợ với tỷ lệ khá cao, nhưng kinh nghiệm của các xã điểm là phải tuyên truyền, giáo dục, làm cho nhân dân hiểu rõ đây là công việc của dân, nhân dân là chủ thể trong tất cả các khâu: bàn bạc, quyết định quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng kết cấu hạ tầng, giám sát kiểm tra việc xây dựng các công trình đó. Khi nhân dân thật sự làm chủ, được bàn bạc, quyết định những vấn đề của làng, xã thì sẽ khắc phục được tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước, vào cấp trên, nhân dân sẽ tích cực đóng góp tiền của, công sức, đồng thời nhân dân cũng là người tổ chức và sử dụng có hiệu quả các công trình, tránh được tình trạng lãng phí, tiêu cực.

Cũng theo ông Hồng, nội dung cốt lõi của xây dựng NTM là tổ chức lại sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vì vậy, xây dựng NTM không chỉ đơn thuần là xây dựng kết cấu hạ tầng, mà còn phát triển đồng bộ kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị nhằm tạo sự phát triển bền vững cho nông thôn. Do đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, công việc của các cấp, ngành, địa phương còn bộn bề, khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần có sự huy động nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội và chung tay của cả cộng đồng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Trước hết, trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm như: Giáo dục, y tế, trường học, vệ sinh môi trường, nước sạch… Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai các tiêu chí khác.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, nhất là phát huy vai trò chủ thể của người dân tin rằng Bắc Ninh sẽ hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra nhằm tạo sự phát triển bền vững cho nông thôn.

Thanh Tuấn

Về đầu trang


Hiệu quả từ xây dựng nông thôn mới ở Khánh Thiện

Trước thông tin xã Khánh Thiện (Yên Khánh) vừa được kiểm tra công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới (NTM), không ít người dân các xã trên địa bàn huyện đều ngỡ ngàng và thán phục. Lý do là vì Khánh Thiện không phải là địa phương được chọn làm điểm NTM.

Khi khảo sát vào năm 2010, xã mới có 7 tiêu chí đạt chuẩn NTM, 5 tiêu chí cơ bản đạt, hệ thống điện, đường, trường, trạm chưa hoàn thiện, nhiều tiêu chí gặp khó như thu nhập, môi trường, hộ nghèo…

Trong câu chuyện về niềm vui đạt các tiêu chí nông thôn mới sớm nhất huyện Yên Khánh, đồng chí Phạm Minh Xanh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khánh Thiện có trên 1.400 hộ với 4.558 nhân khẩu, phân bổ ở 8 xóm. Số người trong độ tuổi lao động trên 2.200 người, trong đó, lao động nông nghiệp gần 400 người, lao động tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên 1.500 người và lao động ngành nghề khác gần 400 người. Mặc dù không phải là xã điểm trong phong trào xây dựng NTM, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước hạn hẹp, nhưng Đảng uỷ, HĐND, UBND xã xác định rõ, xây dựng NTM là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ, nguồn lực chính vẫn phải dựa vào sự đóng góp của nhân dân với phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là cần thiết”. Theo đó, xã huy động sự vào cuộc, đi đầu của các cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nên đã tạo được sự đồng thuận trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Người dân tự nguyện hưởng ứng, tự giác tham gia đóng góp nhân lực, vật lực và trí lực trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM.

Qua 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Khánh Thiện đã huy động được tổng số vốn trên 170 tỷ đồng, trong đó, ngân sách huyện 1,9 tỷ đồng, ngân sách xã 5,2 tỷ đồng, các chương trình dự án lồng ghép 73 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 68 tỷ đồng và đặc biệt là sự ủng hộ của những người đi làm ăn xa luôn hướng về quê hương. Ông Xanh cho biết: “Hàng năm, Hội đồng hương xã Khánh Thiện ở khắp mọi miền Tổ quốc đều tổ chức các buổi gặp mặt đầy ý nghĩa để nắm bắt tình hình của quê hương, đồng thời vận động những người thành đạt chung tay góp sức xây dựng NTM, làm giàu đẹp nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Từ những cuộc vận động như thế, chúng tôi đã vận động được một số tiền không nhỏ, lên tới trên 50 tỷ đồng”.

Sau khi có vốn, Ban Phát triển nông thôn, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, phối hợp với các tổ chức hội vận động hội viên, đoàn viên của mình tham gia góp công, góp của để làm đường bê tông. Điển hình như nhân dân xóm Phong An có 16 hộ tình nguyện hiến hơn 700 m2 đất để làm đường Phong Nha giai đoạn 2; nhân dân xóm 1 hiến 124 m2 đất để làm đường liên xã từ ngã 3 trạm xá đến chùa Gốc Gội… Hiện toàn xã có 24 km đường giao thông đã được cứng hoá 100%. Từ khi triển khai xây dựng NTM, xã đã nâng cấp, làm mới được 9,25 km đường giao thông. Nhân dân địa phương cũng có ý thức tích cực chỉnh trang nhà cửa, đường ngõ, chú ý vệ sinh môi trường xung quanh để làm đẹp diện mạo làng xóm, quê hương.

Có đường sá đi lại thuận tiện, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, để đẩy mạnh hoạt động thương mại tại chợ Xanh, thu hút nhân dân các xã lân cận trong huyện và một sốđịa phương của tỉnh NamĐịnh nhưý Yên, Nghĩa Hưng… đến trao đổi, mua bán, tháng 4-2012, dự án tu bổ công trình Đình Bồng Hải – chợ Xanh đã được triển khai thực hiện với tổng kinh phí 20 tỷ đồng (từ nguồn tài trợ của con em quê hương công tác tại Quảng Ninh). Những công trình này được phối cảnh tổng thể giữa đình với chợ, tạo nên nét đẹp nông thôn mới, vừa mang đậm chất truyền thống, vừa mang tính hiện đại, văn minh.

Điều đáng ghi nhận ở Khánh Thiện là đã biết phát huy lợi thế của một xã thuần nông để phát triển các làng nghề nông thôn. Những năm gần đây, được cấp uỷ và chính quyền địa phương khuyến khích, tạo điều kiện, nhân dân trong xã đã phát triển đa ngành nghề: nghề xây dựng, nghề kinh doanh, nghề làm bún, phở, bánh đa… trong đó, nổi lên hai làng nghề đem lại giá trị kinh tế cao và ổn định cho bà con là làng nghề ẩm thực Phong An và làng nghề cây cảnh ở xóm 1. Thu nhập bình quân đầu người của làng nghề đạt 27,7 triệu đồng/người/năm, đời sống của những người làm nghề được nâng lên rõ rệt. Theo điều tra, khảo sát về thu nhập của người dân trên địa bàn trong tháng 11 năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 25,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 42 hộ, chiếm 2,9%; hộ cận nghèo còn 93 hộ, chiếm 6,6%. Xã hoàn thành tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM.

Đời sống vật chất không ngừng được nâng cao giúp cho người dân trong xã được quan tâm, chăm sóc về đời sống tinh thần và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Các trường học ở cả 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia, phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh. Trên 70% người dân tham gia BHYT, được chăm sóc sức khoẻ tốt tại Trạm y tế xã đạt chuẩn. Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường nông thôn, xã đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải trên 7 nghìn m2, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có ý thức thu gom nước thải, rác thải theo quy định, các thôn, xóm thành lập các tổ thu gom rác và hàng tháng tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp…

Sau gần 3 năm triển khai xây dựng NTM, đến nay xã Khánh Thiện đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Bộ mặt nông thôn có sự thay đổi toàn diện, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, vệ sinh môi trường có nhiều cải thiện, nền kinh tế địa phương phát triển khá và đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống người dân ngày một nâng cao… Khánh Thiện trở thành xã nông thôn mới tiêu biểu của huyện Yên Khánh.

Phan Nga

Về đầu trang


Minh Hạc nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Từ 9 chỉ tiêu cơ bản đầu tiên khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2011, đến nay xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa đã đạt được 13/18 tiêu chí. Năm 2017, xã phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí về giao thông và giáo dục, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu trở thành xã NTM theo mục tiêu đề ra.

Như nhiều địa phương khác, Minh Hạc đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chuyển biến về nhận thức để bà con tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM… Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đức Đạt - Chủ tịch UBND xã cho biết: Để nâng cao đời sống nhân dân, xã chỉ đạo tập trung đảm bảo cơ cấu mùa vụ, đồng thời đưa nhiều cây, con giống chất lượng và năng suất cao vào sản xuất đồng thời khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, năng suất bình quân cây lúa đạt trên 50 tạ/ha, ngô 39 tạ/ha, chè 120 tấn/ha...

Đường GTNT kết hợp kênh mương nội đồng được cứng hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương của người dân Minh Hạc.

Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ sản xuất và vốn hỗ trợ kinh doanh dịch vụ cho người dân, xã tạo điều kiện để người dân tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có thu nhập cao và phù hợp về chất lượng sản phẩm trong thời kỳ hội nhập. Cùng với đó, xã đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội; tập trung quan tâm sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững kỷ cương nền nếp học đường, tăng cường cơ sở vật chất trường học, y tế...

Cùng với việc lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng và giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền xã cùng với UBND huyện kiểm tra, rà soát và điều chỉnh các tiêu chí phù hợp với thực tế của địa phương. Theo đó, xã điều chỉnh bổ sung đường giao thông toàn xã lên 27,6km và 13,7km kênh mương thủy lợi, bỏ tiêu chí xây dựng chợ nông thôn, bổ sung chỉ tiêu sửa chữa, nâng cấp trạm y tế theo chuẩn mới... Năm 2016, xã đầu tư xây dựng tuyến mương Bà Thắng dài hơn 500m với kinh phí hơn 700 triệu đồng và đưa vào sử dụng từ vụ chiêm 2017; đổ đất nâng cấp tuyến đường khu 4 với khối lượng gần 700m3; tu sửa, đào rãnh, san lấp đất xô sạt với hơn 200m3; tu sửa, nạo vét 2,4km mương tiêu, lắp đặt 35 cống tưới, tiêu thoát nước...

Trong 4 tháng đầu năm 2017, Minh Hạc tập trung huy động nguồn lực từ nhân dân và doanh nghiệp cho đầu tư phát triển, thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khu dân cư, cứng hóa đường GTNT và thủy lợi nội đồng, tiến tới hoàn thành tiêu chí về giao thông và giáo dục theo đúng kế hoạch.

Đến nay, xã có hơn 80% đường giao thông được cứng hóa, đường vào khu nội đồng, các tuyến kênh mương trên địa bàn xã cơ bản sạch sẽ, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển nông sản thu hoạch của bà con; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 9,26%, cận nghèo 3,38%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,9 triệu đồng/người/năm; 98,7% số hộ có nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng; 92,5% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 6/6 khu đạt khu dân cư văn hóa; cùng với đó, nhiều dự án cũng đang được thực hiện và triển khai mới.

Đáng chú ý, để thực hiện tiêu chí về môi trường, thời gian qua xã Minh Hạc đã tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt chống ô nhiễm môi trường trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Do có diện tích lúa và rau màu khá lớn, chiếm 47% trong tổng diện tích tự nhiên trong toàn xã nên trước đây, người dân Minh Hạc vẫn có thói quen “tiện tay” vứt vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng ra các mương dẫn nước, lối đi gây ảnh hưởng tới đất, nguồn nước và không khí.

Với việc tham gia vào dự án “Xây dựng và khuyến cáo các mô hình quản lý rác thải nông nghiệp tại cộng đồng”, người dân đặc biệt là chị em phụ nữ được hướng dẫn về phân loại rác, thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV, phân bón hóa học. Từ năm 2014 - 2016, xã đã đầu tư đưa vào sử dụng hơn 20 bể thu gom bao bì thuốc BVTV, phân bón hóa học dọc theo các tuyến đường giao thông nội đồng với kinh phí bình quân cho mỗi bể là 450.000 đồng. Từ đó, đã tạo thói quen cho người dân phân loại bao bì phân bón, thuốc trừ sâu trước khi cho vào bể thu gom, xử lý.

Thời gian tới, xã Minh Hạc tiếp tục huy động sự đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tiến tới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương. Tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường, hoàn thiện cứng hóa kênh mương, cứng hóa đường giao thông nội đồng tạo thuận lợi trong sản xuất… góp phần hoàn thành thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đúng thời hạn.

Tuấn Anh

Về đầu trang


MTTQ xã Chu Hương với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chu Hương là xã nằm ở phía Nam của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cách trung tâm huyện 25 km với tổng diện tích tự nhiên là 3.478,96 ha. Hiện nay, xã có 19 thôn, bản gồm 03 dân tộc Kinh, Tày, Dao cùng sinh sống với tổng số 832 hộ, 3.504 nhân khẩu, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với chính quyền và các ban, ngành đoàn thể của xã Chu Hương, nhân dân các dân tộc luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, khắc phục mọi khó khăn, tồn tại và tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trong xã.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Nội dung cuộc vận động được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân ủng hộ và đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế, đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy khối Đại đoàn kết dân tộc. Nhân dân luôn nâng cao ý thức trong việc phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, vận dụng triệt để đất đai, ứng dụng chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập cho hộ gia đình như: Mô hình trồng hồng không hạt, đào ao thả cá thu nhập 50-60 triệu đồng/năm; nhân rộng mô hình nuôi vịt siêu trứng, gà thả vườn cho thu nhập cao, mô hình chăn nuôi, cải tạo đàn dê hỗ trợ cho hộ nghèo, mô hình nuôi lợn nái, lợn thịt... và xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, góp phần giảm hộ nghèo tăng hộ khá làm giàu hợp pháp.

Trong quá trình lồng ghép thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, sự giúp đỡ trực tiếp của nhân dân về ngày công, con giống, cây trồng, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu việc làm..vv.. đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo, hộ ở nhà tạm giảm rõ rệt. MTTQ và các đoàn thể của xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong phong trào xây dựng đường giao thông, bê tông hoá kênh mương thuỷ lợi. Trong năm 2014, nhân dân đã hiến được gần 2 nghìn mét vuông đất và góp trên 2 nghìn công làm các tuyến đường, mương thủy lợi liên thôn như: đường Nà Nao - Lũng Miều dài 466,6m, mương Nà Moọng dài 243m, Mương Cốc Lang thôn Nà Cà - Bản Chù dài 761m, đường Nội thôn Bản Lùng dài 120,6 m; đường nội thôn Pác Chi, Phiêng Kèm, Đon Dài, Nà Cà dài gần 1000 m. Đầu năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận thôn Pác Chi đã vận động nhân dân hiến trên 6 nghìn mét vuông đất thực hiện thi công tuyến đường vào khu sản xuất Pác Chi - Khuổi Lào dài 1.702 m, rộng 4m, đến nay đã hoàn thành và sử dụng. Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã thu được trên 30 triệu đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ nghèo nhân dịp lễ, tết; giúp đỡ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội. Phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “Đền ơn đáp nghĩa”…với tinh thần “Tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn” đã được nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ: Năm 2011 Uỷ ban MTTQ xã đã vận động cán bộ, công chức và nhân dân trong xã quyên góp được trên 41 triệu đồng để xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ của xã, phối hợp với UBND xã vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam được gần 20 triệu đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 46 triệu đồng và tặng 34 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 500.000 đồng, giúp đỡ hàng nghìn ngày công cho các gia đình thương binh, liệt sỹ của xã. Cũng từ cuộc vân động này, nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, quy ước, hương ước của thôn bản, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý được đẩy lùi. Đến nay toàn xã có 3.922 lượt hộ đạt Gia đình đạt gia đình văn hoá, có 28 lượt khu dân cư đạt KDC văn hoá; tỷ lệ Gia đình Văn hóa, Khu dân cư văn hóa đều tăng qua các năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm.  Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã phối hợp, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở 19/19 khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, duy trì các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc thông qua các phần hội, phần lễ của Ngày hội và tổ chức cho các gia đình, khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa.

Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa nghèo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng tham gia phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ngọc Bích

Về đầu trang


Mỹ Thịnh xây dựng Nông thôn mới

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được MTTQ xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc, Nam Định) triển khai rộng rãi đến các khu dân cư và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Xã Mỹ Thịnh hiện có 1.370 hộ với 4.754 nhân khẩu sinh sống ở 10 khu dân cư. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc vận động đến từng khu dân cư, đồng thời thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Thực hiện cuộc vận động, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên giảm nghèo gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dân luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Trong phong trào xây dựng NTM, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông, bê tông hóa kênh mương thủy lợi. Từ đó nhân dân trong xã đã hiến hàng nghìn mét vuông đất trị giá hàng trăm triệu đồng, tháo dỡ các công trình để giải phóng mặt bằng trị giá 500 triệu đồng, bê tông hóa 1,3km đường từ Cửa Phủ (Lê Xá) đến đình Tiểu Liêm với kinh phí 450 triệu đồng. Nhân dân các xóm Đồng Nhuệ, xóm Bến, xóm Đông, xóm Nam, xóm Bắc tự nguyện giải phóng mặt bằng làm đường giao thông với chiều dài 600m trị giá 170 triệu đồng… Một điểm nổi bật trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thịnh là công tác phối hợp với các tổ chức ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời; vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ, đóng góp xây dựng các loại quỹ như: quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ da cam… Đến nay, số dư 3 quỹ đạt gần 19 triệu đồng, đã giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong năm qua, được sự giúp đỡ của Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, đã xây mới 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo… Qua đó, giúp nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, quy ước, hương ước của thôn, xóm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy được đẩy lùi. Đến nay, toàn xã có 85% số hộ gia đình văn hóa, 8/10 khu dân cư văn hóa tiên tiến, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 2,01%. Hằng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), 100% khu dân cư trong xã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, 100% khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội, nhân dân phấn khởi tích cực tham gia mang lại khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở. Tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là khu dân cư thôn Liêm Trại, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và gia đình gương mẫu, tự giác tham gia mua thẻ BHYT, tự chỉnh trang khuôn viên gia đình, tham gia đóng góp nhiều ngày công lao động cùng hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” như: kiên cố hóa đường dong, ngõ xóm, xây dựng rãnh thoát nước, xây dựng nhà văn hóa trị giá hàng trăm triệu đồng tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người dân… Đến nay, 98% số hộ gia đình trong khu dân cư được công nhận gia đình văn hóa, nhiều hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa nhiều năm liền, khu dân cư Liêm Trại 17 năm liên tục được công nhận là khu dân cư văn hóa…

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Thời gian tới, MTTQ xã Mỹ Thịnh tiếp tục tăng cường củng cố và duy trì mối quan hệ giữa MTTQ các cấp với trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, tích cực khen thưởng các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư, hướng dẫn họ phát huy vai trò nòng cốt của mình trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên đề ra./.

Duy Cảnh

Về đầu trang


Nam Thắng sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới

Nam Thắng là xã nội đồng của huyện Tiền Hải, có 2.200 hộ, 8.910 khẩu (trong đó có 26% người theo công giáo) và có diện tích canh tác 381 ha. Ðảng bộ Nam Thắng có 281 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ thôn và 4 chi bộ chuyên môn. Ðến trung tuần tháng 12/2013, xã Nam Thắng cơ bản đạt 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Một số tiểu mục nhỏ được Nam Thắng đang tiếp tục hoàn thiện, hoàn thành trước ngày 5/1/2014 gồm: còn 500m đường trục xã cần đầu tư sửa chữa; 600m đường giao thông trục chính nội đồng đang thi công; phân định rõ ràng ranh giới nghĩa trang và xây dựng tường bao xung quanh bãi rác. Ðiểm khác biệt so với các xã khác là Nam Thắng không phải  là xã được huyện và tỉnh chọn làm mô hình điểm, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của Ðảng bộ, sự đồng thuận của toàn dân đã dẫn tới thành công.

Trước khi bước vào thực hiện xây dựng NTM, Nam Thắng chỉ là xã có phong trào trung bình của huyện, thậm chí có lúc phong độ không đồng đều. Học tập và quán triệt nghị quyết của Ðảng về xây dựng NTM, Ðảng bộ và chính quyền Nam Thắng xác định đây là thời cơ lớn để tạo bước đột phá phát triển toàn diện. Vì vậy, Ðảng ủy Nam Thắng đã ban hành 19 nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM để quán triệt ý nghĩa, mục đích đến toàn Ðảng, toàn dân trong xã.

Cùng với các cuộc họp chuyên đề của Ðảng ủy, Ðảng ủy Nam Thắng còn tổ chức 21 cuộc họp Ðảng bộ, chỉ đạo 40 cuộc họp chi bộ, 18 cuộc họp các đoàn thể quần chúng, 80 cuộc họp dân… để phát huy tối đa tinh thần dân chủ. Ðồng thời, qua đó để Ðảng ủy nắm bắt những khó khăn mới nảy sinh, tập trung tháo gỡ. Song song với công tác tuyên truyền, Nam Thắng đã thông qua sự đồng thuận của nhân dân, triển khai đồng thời các bước như tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn, xã về nội dung các bước xây dựng nông thôn mới. Gửi lên huyện bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ.

Ðồng thời tiến hành lập quy hoạch, đề án, kế hoạch; cắm 650 cọc mốc lộ giới, tiến hành dồn điền đổi thửa (DÐÐT), chỉnh trang đồng ruộng từ 6.790 thửa xuống còn 2.234 thửa, đạt bình quân 1,07 thửa/hộ… Từ kết quả DÐÐT, Nam Thắng đã quy hoạch được nhiều vùng sản xuất chuyên canh theo hình thức cánh đồng mẫu thuận lợi cho việc đổi mới cơ cấu giống, cơ giới hóa sản xuất, chỉnh trang lại ruộng đồng, làng mạc.

Tổng nguồn vốn huy động cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng 4 năm (2009 - 2012) là 76,96 tỷ đồng. Trừ nguồn vốn của Trung ương và tỉnh, huyện hỗ trợ, ngân sách xã Nam Thắng đã bỏ ra hơn 11,7 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 46,85 tỷ đồng (nhân dân tham gia 60.000 ngày công tương đương 7,85 tỷ đồng, hiến đất và tự giác tháo dỡ công trình quy đổi 31,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp bằng tiền 3,9 tỷ đồng, con em ở xa gửi tiền về ủng hộ 3,6 tỷ đồng).

Nhờ có nguồn vốn được huy động kịp thời, Nam Thắng đã hoàn thành nhiều hạng mục công trình theo đúng chuẩn NTM như hoàn thiện 6 phòng học tại Trường Mầm non, 8 phòng học Trường THCS, xây dựng được 7 nhà văn hóa thôn, xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, chợ và khu xử lý nước thải, 8/8 thôn đã cứng hóa theo chuẩn 63 tuyến đường giao thông - thủy lợi với tổng chiều dài gần 20 km… Ðiểm nổi bật ở xã chuẩn NTM Nam Thắng là ngay sau khi cơ sở hạ tầng được xây dựng đã phát huy tác dụng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vụ xuân, 4 thôn có ruộng liền kề đã thống nhất gieo cấy chung giống lúa RVT chất lượng cao (130ha), làm giảm chi phí sản xuất 20% so với cấy nhiều giống. Từ kết quả trên, vụ mùa vừa qua HTX DVNN đã mở rộng diện tích cấy lúa chất lượng cao (Hoa khôi 4 và RVT) riêng ở 2 thôn lên 192ha và đã ký kết tiêu thụ toàn bộ sản phẩm cho nông dân. Thông qua DÐÐT, Nam Thắng tiếp tục chuyển đổi thêm 32 ha đưa tổng số diện tích lúa chuyển đổi sang nuôi trồng thủy - hải sản là 52ha.

Do kết quả DÐÐT tạo điều kiện cơ giới hóa nông nghiệp phát triển (14 máy cày đa năng, 4 máy gặt), giải phóng sức lao động, nông dân chuyển sang làm các nghề khác như phát triển được 50 tàu thuyền đánh bắt thủy - hải sản (với 300 lao động); giới thiệu được 1.268 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sau khi chợ được nâng cấp theo chuẩn đã thu hút 200 hộ vào kinh doanh thương mại; xã còn tạo điều kiện cho 30 hộ kinh doanh vật tư bằng ô tô, 4 hộ kinh doanh bến bãi.

Ðặc biệt là 2 HTX (DVNN và Ðiện năng) tổ chức sản xuất và kinh doanh luôn đáp ứng sản xuất đời sống nhân dân, bảo toàn vốn quỹ, có lãi đầu tư trở lại cho sản xuất. Thành công xây dựng cơ sở hạ tầng và nhiều mặt khác của xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều kết quả cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội của Nam Thắng: cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia; Trạm Y tế đạt chuẩn giai đoạn 2; 6/8 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa; 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,8%; bình quân thu nhập đạt 23,3 triệu đồng/người/năm.

Nam Thắng sớm đạt chuẩn NTM đã để lại cho địa phương những bài học kinh nghiệm quý: ý Ðảng, lòng dân phải thật sự hòa quyện. Cách làm phải luôn công khai, minh bạch theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và thụ hưởng thành quả”. Kết quả các bước xây dựng nông thôn mới phải thật sự phù hợp và phát huy tác động được đưa ngay vào phục vụ sản xuất… Xây dựng thành công nông thôn mới ở Nam Thắng còn khẳng định vai trò quan trọng của các đoàn thể quần chúng.

Thu Hiền

Về đầu trang


Khang Ninh tạo sự đồng thuận để xây dựng nông thôn mới

Về xã Khang Ninh (Ba Bể), con đường nhựa 258 đi qua xã vừa được nâng cấp, Trụ sở ủy ban khang trang, cờ đỏ tung bay trước gió, Trường Mầm non mới đưa vào sử dụng còn thơm mùi sơn mới, Khang Ninh đã và đang nỗ lực để rút ngắn khoảng cách tiến gần với đích xã nông thôn mới.

Phát triển kinh tế để giảm nghèo

Những năm gần đây, nhờ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của đảng bộ, chính quyền từ huyện đến xã, cùng với sự năng động, sáng tạo của các ban, ngành đoàn thể và người dân, đã giúp địa phương vượt qua khó khăn, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục được ổn định và phát triển đi lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Nhận thức được đặc thù của địa phương, diện tích đất ruộng cấy lúa không nhiều, toàn xã chỉ có 377,5 ha, trong đó, có hơn 30 ha là ruộng trũng, xã đã mở được nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi; phòng trừ dịch hại trên cây trồng; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...giúp nâng cao được năng suất, sản lượng cây trồng, thay đổi dần tập quán canh tác cũ. Khang Ninh còn tận dụng lợi thế diện tích mặt hồ Pé Vài, tạo điều kiện cho người dân mở rộng phát triển việc nuôi trồng thủy sản cá lồng.

Thuận lợi nữa của địa phương là gần với khu du lịch sinh thái hồ Ba Bể, hằng năm thu hút nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ mát, thuận lợi làm nhiều nghề phụ khác như: Thổ cẩm làm quà lưu niệm, các đặc sản đặc trưng riêng của địa phương như: Cơm lam, bánh trời, tép chua, măng ớt và nhiều sản vật khác của địa phương…Từ năm 2012, Khang Ninh tiếp tục thực hiện nhiều mô hình cây, con có giá trị kinh tế cao như: Dong riềng, thành lập hợp tác xã sản xuất, chế biến bột dong, đầu tư hơn 200 triệu đồng lắp đặt dây chuyền chế biến bột dong tại địa phương, giúp người dân bao tiêu sản phẩm củ; phát triển cây ăn quả hồng không hạt; chăn nuôi lợn đen, gà đen, nhím...Các chương trình Đề án, dự án địa phương đều triển khai thực hiện tốt. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, phối hợp tốt của cấp uỷ Đảng, chính quyền xã, khi triển khai thực hiện công việc gì đều được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Thời điểm năm 2011, số hộ nghèo của xã Khang Ninh còn 27,9%, đến năm 2015 giảm còn 17,2% theo chuẩn giai đoạn 2010-2015. Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, Khang Ninh còn 28,29%.

Để vừa giảm nghèo đa chiều, vừa có thu nhập bền vững cho người dân, Khang Ninh đang hướng cho nhân dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xóa nghèo bền vững bằng các giải pháp phù hợp với thực tế, điều kiện từng thôn bản, khu dân cư, mở rộng các mô hình phát triển hàng hóa trong chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả kinh tế cao như: Nuôi cá lồng tại hồ Bản Vài; cây ăn quả hồng không hạt, táo đại, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Nà Kiêng, Nà Cọ, Củm Pán…là những khu dân cư tập trung nhiều hộ đồng bào dân tộc Dao, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng có tinh thần hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tích cực lao động sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả từng bước đem lại cuộc sống ổn định; tích cực hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường liên thôn. Riêng quý I/2017, hai thôn đồng bào Dao Nà Cọ, Nà Niềng đã thực hiện hiến đất, ngày công bê tông tuyến đường liên thôn Nà Cọ-Nà Niềng, với tổng chiều dài hơn 1.400m; khu tái định cư thôn Khau Ban thực hiện bê tông đường nội thôn khu A được hơn 300m, trong đó, nhân dân đóng góp gần 300 ngày công lao động…

Ông Lý Nguyên Phương, Bí thư Chi bộ thôn Nà Cọ cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường học; các chương trình, dự án, các chính sách ưu tiên hỗ trợ cho người dân, bà con đã tận dụng chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng, đồng thời, thay đổi được nếp nghĩ cách làm ăn mới, vì vậy mà cuộc sống của người dân đã có những đổi thay tích cực. Nà Cọ 100% đồng bào Dao, những tập tục lạc hậu tưởng chừng như ăn sâu bám rễ nay đã loại bỏ. Khi triển khai bê tông hóa đường liên thôn bà con rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ, cùng các thôn bạn làm được tuyến đường liên thôn thông suốt. Chung tay tham gia được hàng trăm ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông. Trong khi nhiều thôn chưa có nhà văn hóa thôn thì Nà Cọ đã xây được nhà văn hóa thôn trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong thôn không phát sinh các tệ nạn xã hội; không sinh con thứ ba; trên 90% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, có gần 20 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm trở lên...

Đồng chí Bế Đức Thanh, Chủ tịch UBND xã Khang Ninh cho biết: Khang Ninh có tổng số 15 thôn bản, trong đó, 7 thôn vùng cao. Nắm bắt từ nhu cầu thực tế, Khang Ninh tập trung vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường bê tông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa...đến nay, xã đã hoàn thành được 10/19 tiêu chí. 9 tiêu chí để về đích xã nông thôn mới đang được địa phương tiếp tục phấn đấu. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa được xem là tiêu chí khó thực hiện cũng đã cơ bản, chỉ còn đầu tư sửa chữa, xây mới 6 nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã (đã có mặt bằng). Trong 2 tiêu chí đăng ký hoàn thành trong năm 2017, thì đối với tiêu chí nhà ở dân cư, thực hiện theo quyết định của Chính phủ hỗ trợ cho hộ nghèo sửa chữa, làm nhà ở giai đoạn 2 của năm 2015, đã có 16 hộ được phê duyệt, khi có kinh phí triển khai thì tiêu chí này sẽ hoàn thành; tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất xã thực hiện thành lập tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản và dự kiến sẽ hỗ trợ máy chế biến thức ăn cho thủy sản…

Đường đến đích xã nông thôn mới khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng với sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, Khang Ninh đã và đang nỗ lực phấn đấu từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng một quê hương nông thôn mới ngày càng phát triển giàu mạnh./.

Tuyết Mai

Về đầu trang


Xã Noong Luông chung sức xây dựng nông thôn mới

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, "dễ làm trước, khó làm sau”, Đảng ủy, chính quyền xã Noong Luông đã có nhiều cách làm hay trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức xây dựng NTM…

Noong Luông là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu với 399 hộ và 1.680 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu trồng cây nông nghiệp nhưng nhỏ lẻ; cơ sở hạ tầng xuống cấp, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nội vùng rất khó khăn. Xuất phát điểm thấp nên bước đầu triển khai xây dựng NTM, Noong Luông đã gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa thiết yếu thay đổi diện mạo nông thôn nên Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các thôn, xóm tuyên truyền chủ trương, chính sách cho nhân dân hiểu, nắm rõ. Đồng thời tích cực phát huy nguồn lực trong nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM trên tinh thần "dễ làm trước, khó làm sau”. Có thể nói, chính từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, người dân đã hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung, chính sách của Đảng, Nhà nước, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến đóng góp xây dựng NTM.

Từ năm 2016 đến hết quý I /2017, Noong Luông đã làm được 200m đường GTNT; làm mới 1 tuyến đuờng nông thôn dài 280m; dọn vệ sinh đường giao thông 600m, huy động 240 ngày công tu sửa, đào đắp, phát quang đường giao thông liên xóm; phát quang và dọn vệ sinh được 400 m đường giao thông tại xóm Noong Luông; 400 m lề đường NTM tại xóm Chà Đáy; nạo vét 12 bể nước sạch, san mặt bằng giao thông, vệ sinh nhà văn hóa, san mặt bằng sân bóng đá… với 147 ngày công, 411 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đến nay, xã Noong Luông đạt 7/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 52,28%, thu nhập bình quân đạt 9, 7 triệu đồng/người/năm.

Ông Ngần Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Noong Luông cho biết: Để đạt được các mục tiêu trong chương trình xây dựng NTM, chính quyền xã Noong Luông đề ra một số giải pháp trọng tâm, trong đó, nêu cao vai trò lãnh đạo, năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của MTTQ cùng các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân đối với nhiệm vụ xây dựng NTM. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc xây dựng các hạng mục, công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; huy động đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách của địa phương, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh, huyện… nhằm khắc phục khó khăn và sớm đưa xã đạt đủ các tiêu chí về NTM.

                                                                              Thu Hường

Về đầu trang


Yên Lập tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Yên Lập bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ, 16 xã đã đạt được 137/304 tiêu chí, riêng năm 2014 các xã hoàn thành 48/30 tiêu chí vượt kế hoạch đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện những năm tiếp theo. Chương trình được người dân quan tâm và kỳ vọng. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, cơ cấu lao động có bước chuyển dịch tích cực, các công trình được đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả…

Là huyện miền núi diện tích rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, các doanh nghiệp ít và có quy mô nhỏ… nên huyện Yên Lập xác định còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng NTM. Từ năm 2011, cùng với việc thành lập các Ban chỉ đạo (BCĐ), ban quản lý, ban phát triển nông thôn từ cấp huyện đến cơ sở, Yên Lập đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM… để cả hệ thống chính trị ở cơ sở và người dân cùng vào cuộc thực hiện. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tiến Vỹ- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định xây dựng NTM là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài trong nông thôn, huyện Yên Lập đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện ngắn hạn và dài hạn, chia làm 4 nhóm giải pháp chính theo tinh thần huy động nội lực là chính với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước để công cuộc xây dựng NTM thành công và bền vững…

Ngay từ những năm đầu, huyện đã chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quan hệ sản xuất ở nông thôn, thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất tập trung để tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Phát triển văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo các đối tượng chính sách, thực hiện an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng các hoạt động văn hóa, thể thao. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh…

Yên Lập đã đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là cần thiết”. Đến hết năm 2014, tổng khối lượng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn đạt hơn 315 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ kinh phí thông qua các chương trình như: Hỗ trợ cho người trồng lúa nước, kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ trồng lại chè, trồng rừng phòng hộ…; các sở, ban, ngành của tỉnh còn đầu tư xây dựng một số công trình với giá trị lớn như đường giao thông liên huyện Cẩm Khê - Yên Lập - Thanh Sơn, đập Ngòi Lao - xã Mỹ Lung, nâng cấp hệ thống điện… từ đó đã góp phần tích cực tạo điều kiện phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho người dân. Huyện coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. UBND huyện phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT, Văn phòng điều phối chương trình MTQGXDNTM tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác xây dựng NTM, ban quản lý, giám sát của các xã về Năng lực làm chủ đầu tư dự án, quản lý, giám sát công trình…; tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” trên địa bàn huyện, mở trên 50 lớp dạy nghề với tổng số trên 2.000 lao động được đào tạo trình độ sơ cấp…

Huyện chỉ đạo việc xây dựng NTM ở cấp xã phải chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của mỗi xã, tránh dập khuôn, máy móc. Từ năm 2011 đến nay, 16/16 xã đã hoàn thành lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM, có 25 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản và bước đầu đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo một số dịch vụ cơ bản cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Kinh tế trang trại tiếp tục phát triển với 10 trang trại đạt tiêu chí và hơn 100 gia trại quy mô khá. Trình độ thâm canh và sản xuất của nông dân đã chuyển biến tích cực, năng suất cây lúa đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngành chăn nuôi chuyển dần từ phương thức chăn nuôi thủ công quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi bán công nghiệp và công nghiệp, quy mô, năng suất và sản lượng chăn nuôi tăng nhanh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - TTCN - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 452 - 465 tỷ đồng/năm. Tốc độ giảm nghèo của các xã khá nhanh, còn bình quân 21,6%, giảm 10,3% so với cùng kỳ. Có 2 xã đạt thu nhập bình quân đầu người đạt trên 16 triệu đồng/người/năm là Hưng Long và Đồng Thịnh, 1 xã gần đạt là Minh Hòa.

Hết năm 2014, trong tổng số 16 xã trên địa bàn huyện Yên Lập có 6 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 10 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Hệ thống giao thông bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất, giao lưu, thương mại và sinh hoạt của nhân dân. Các công trình thủy lợi được Nhà nước đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nên cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, thời gian qua công tác xây dựng và chỉnh trang nhà ở, cổng ngõ, sân vườn được nhân dân các dân tộc trong huyện đặc biệt quan tâm góp phần giúp bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc… Trong đó, tiêu chí số 16, 18, 19 về Văn hóa, Hệ thống chính trị, An ninh trật tự có 13/16 xã đạt; bưu điện, 15/16 xã đạt; 16/16 xã đã có nhà văn hóa trung tâm, chưa có xã nào có khu thể thao của xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 208/208 khu dân cư có nhà văn hóa, 138/208 khu dân cư có đất sân thể thao nhưng chưa khu nào được đầu tư đạt chuẩn; trên 74% số hộ dân xây dựng được nhà kiên cố và bán kiên cố; trên 72% người dân được dùng nước hợp vệ sinh…

Chương trình xây dựng NTM đã góp phần đem lại đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương tốt hơn và đã được người dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào, đóng góp công sức cùng Nhà nước thực hiện. Nhiều hộ đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, tự chỉnh trang nhà cửa, sân vườn đảm bảo theo các tiêu chí theo quy định, qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình như hiến đất, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế hộ… tại các xã Xuân Viên, Đồng Thịnh, Ngọc Lập, Thượng Long, Mỹ Lung… Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia phong trào xây dựng NTM, gương mẫu đi đầu trong các phong trào như phát triển kinh tế hộ gia đình… góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Thu Hiền

Về đầu trang


Cốc Sâu xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào gắn với đời sống tinh thần của nhân dân từ vùng thấp đến vùng cao. Đến nay, nhiều khu dân cư vùng nông thôn đã từng ngày đổi mới, thôn Cốc Sâu, xã Mỹ Phương (Ba Bể) là một trong những điển hình như vậy.

Chúng tôi đến thôn Cốc Sâu một ngày cuối tháng 6, thời điểm bà con trong thôn đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân và hái chè tươi chính vụ. Anh Hoàng Văn Phục đang cùng gia đình khẩn trương thu hái chè, hái đến đâu đốn tỉa, chăm sóc đến đó. Anh cho biết: Ở thôn Cốc Sâu, thu nhập kinh tế chủ yếu từ cây chè và trồng ngô, lúa, trồng rừng. Đảng, Chính phủ quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Gia đình anh cũng như nhiều hộ nông dân trong thôn được hưởng lợi. Hai năm nay, xã quan tâm, tạo điều kiện sử dụng nguồn vốn từ Chương trình 30a hỗ trợ thực hiện cải tạo đồi chè địa phương già cỗi, gia đình anh cùng nhiều hộ khác đã đầu tư cải tạo, trồng mới được khoảng 5.000m2 chè. Nhờ đó sản phẩm chè tăng năng suất, hiệu quả kinh tế được nâng cao, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định.

Ông Dương Văn Tuyến- trưởng thôn Cốc Sâu cho biết: Toàn thôn hiện có 35 hộ dân. Phát huy tinh thần đoàn kết, Cốc Sâu đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển đàn vật nuôi. Người dân trong thôn đã chủ động phát triển kinh tế đồi rừng, nhiều hộ thoát nghèo bền vững từ kinh tế rừng. Hiện toàn thôn có khoảng 26ha chè; gần 60ha rừng trồng các loại. Phát triển cây chè và trồng rừng được thôn đưa vào kế hoạch phấn đấu hằng năm. Hiện nay, nhiều diện tích chè cằn cỗi trước đây đã được bà con cải tạo, chú trọng đầu tư công chăm sóc để sản xuất theo hướng hàng hóa. Từ một thôn nhiều hộ nghèo, hiện nay chỉ còn 6 hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Không chỉ chú trọng xóa nghèo, nhiều hộ dân trong thôn còn tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn. Trước đây, khi chương trình nông thôn mới mới được đưa vào triển khai, người dân chưa hiểu rõ, nên việc tuyên truyền, vận động hiến đất và các tài sản trên đất để làm đường giao thông rất khó khăn. Sau mấy năm triển khai thực hiện, với sự kiên trì vận động, cùng với việc mắt thấy, tai nghe ở các địa phương khác nên bà con trong thôn đã dần hiểu và thông suốt.

Năm 2016, khi thôn tổ chức làm đường, đã có hàng chục hộ tự nguyện hiến đất mà không còn cần chờ Ban phát triển thôn đến vận động, trong đó có cả hộ chưa thoát nghèo như: Hộ ông Hà Văn Ngân, hiến 120m2 đất ruộng, đất vườn; hộ ông Dương Đình Thụ hiến gần 100m2 đất vườn… Với người dân vùng cao còn nhiều khó khăn, đây là một thành công lớn...

Ông Nông Đình Lương, năm nay hơn 70 tuổi, chi hội trưởng người cao tuổi của thôn chia sẻ: Ngày trước đi lại trong thôn rất khó khăn, chỉ có thể đi bộ hoặc cố lắm cũng chỉ là xe đạp, vận chuyển thóc, ngô về nhà toàn bằng sức người gánh vác. Khi thôn mở đường vướng đất ruộng một hộ dân khó vận động, ông đã đồng ý cho ban phát triển thôn xê dịch thiết kế tuyến để đi qua thửa ruộng của mình, tự nguyện hiến hơn 120m2 đất ruộng 2 vụ. Bây giờ có đường mới, nhà nào cũng sắm được xe máy, cuộc sống bà con thay đổi nhiều.

Để làm được tuyến đường dài hơn 2 ki-lô-mét đi qua thôn, cũng như ông Lương, nhiều hộ dân đã hiến đất ruộng, đất vườn, phá bỏ cây cối, công trình phụ... Anh Hoàng Văn Phục, một hộ dân gương mẫu vừa hiến đất, phá bỏ tường rào xây kiên cố, lấp ao cá… cho biết: “Khi có chủ trương làm đường vào thôn, tôi thấy đây là một cơ hội tốt để thôn đi lên. Vì thế, tôi đã tự nguyện phá bỏ tường rào, ao cá mặc dù đã xây kiên cố; tự nguyện đóng góp 500.000 đồng tiền mặt cho thôn và bỏ tiền thuê xe tự mở một đoạn gần nhà nhằm làm nhẹ bớt khó khăn cho thôn…

Rời thôn Cốc Sâu ra về, trong tôi vẫn hiện rõ từng nét mặt vui mừng của bà con trước sự thành công của tuyến đường. Hơn lúc nào hết, xây dựng nông thôn mới cần có những con người sẵn sàng đóng góp cho xã hội, không tính toán hơn thiệt. Nhìn những đồi chè đã được cải tạo, chăm sóc, từng búp chè xanh tươi tốt; tuyến đường rộng uốn lượn qua trung tâm thôn... tin rằng Cốc Sâu sẽ ngày càng khởi sắc đi lên./.

Tuấn Quang

Về đầu trang


MTTQ huyện Như Xuân tham gia xây dựng nông thôn mới

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi có dịp về xã Yên Lễ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa đúng vào thời điểm cấp ủy, chính quyền đang nỗ lực cố gắng hoàn thành 19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đi trên con đường vừa mới được bê tông hóa,  đồng chí Đỗ Văn Chung, bí thư đảng ủy xã cho biết: Những ngày đầu triển khai XDNTM, địa phương gặp rất nhiều khó khăn, thách thức bởi nhiều người chưa nhận thức được ý nghĩa, lợi ích to lớn của việc XDNTM mang lại. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình XDNTM, thời gian qua, ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và mục tiêu, ý nghĩa của chương trình đến mọi tầng lớp nhân dân. Để từng bước nâng cao đời sống của người dân, MTTQ xã  đã cùng với Đảng bộ, chính quyền xã Yên Lễ triển khai tích cực các giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, như: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng và cơ giới hóa các khâu sản xuất; khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác. Triển khai mô hình điểm về hỗ trợ phát triển sản xuất với một số loại cây ăn quả cho thu nhập cao, như: Táo, bưởi diễn, cam canh, chanh đào... Nhằm hoàn thành các tiêu chí XDNTM, cùng với nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, huyện, MTTQ xã tích cực vận động nhân dân đóng góp vào phong trào làm đường giao thông ở địa phương. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” MTTQ và các tổ chức thành viên đã kêu gọi sự chung sức đồng lòng, đóng góp vốn và ngày công lao động của bà con nhân dân trong toàn xã trong việc ra quân làm các tuyến đường giao thông nối liền các thôn. Vì vậy xã Yên Lễ đã cứng hóa được trên 16 km đường giao thông trục thôn và ngõ xóm, đã làm được 6,5 km đường giao thông nội đồng; với tổng số tiền gần 1,75 tỷ đồng, huy động được trên 3.000  lượt ngày công lao động. Tính đến nay, xã Yên Lễ đã đạt được 16/19 tiêu chí, phấn đấu xã đạt chuẩn NTM trong năm 2017.
Thời gian qua, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, mặt trận và các đoàn thể ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Xuân tích cực tuyên truyền; phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng XDNTM. Trong những năm qua, trên địa bàn toàn huyện đã triển khai hàng trăm công trình thuộc các chương trình, dự án và vận động nhân dân hiến 25.000 m2 đất, cây cối hoa màu, 8.400 ngày công, huy động đóng góp của nhân dân bình quân mỗi năm được 75,75 tỷ đồng vào XDNTM. Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, sau hơn 2 năm huyện Như Xuân đã cải tạo hơn 300 ha vườn tạp, trong đó đã trồng được 239,7 ha cây ăn quả, 40,3 ha các loại rau đậu. Huy động trên 17.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân  tham gia lao động tại địa phương để cải tạo vườn tạp và đào 3.500 hố rác, chỉnh trang trên 2.000 ngôi nhà... góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn có nhiều khởi sắc. Hiện nay trên địa bàn huyện Như Xuân đã có xã Bãi Trành và xã Xuân Quỳ là xã NTM.

Đồng chí Lê Thanh Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận XDNTM, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” MTTQ huyện Như Xuân đã tập trung hướng dẫn các ban công tác mặt trận ở cơ sở tổ chức thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, gồm: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng gia đình văn hóa; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường; đoàn kết bảo đảm an ninh trật tự; phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ các cấp huyện Như Xuân còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy hiệu quả vai trò của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát của cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản. 

Phan Nga

Về đầu trang


Nam Toàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Qua điều tra thực trạng kinh tế - xã hội theo 19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, đến tháng 4-2017, xã Nam Toàn (Nam Trực, Nam Định) đã đạt các tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, nhà ở dân cư, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội, an ninh trật tự xã hội, thu nhập người dân.

Tuy nhiên, xã còn nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn, nhất là về xây dựng cơ bản trong đó tiêu chí về giao thông chưa đạt khi đường trục xã dài 1,75km đã xuống cấp nghiêm trọng, 3,15km đường liên thôn chưa đạt chuẩn về quy mô và chất lượng, 4 tuyến đường trục chính nội đồng dài 4,5km chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Xã có 3 trường học, gồm: mầm non, tiểu học, THCS thì chỉ có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non thiếu 7 phòng học chức năng, trường THCS thiếu 10 phòng học và phòng chức năng. Cơ sở vật chất văn hóa qua điều tra chỉ có 4/9 xóm có nhà văn hóa. Trạm y tế xã đã xuống cấp nghiêm trọng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp. Về môi trường, xã có bãi chôn lấp rác tập trung được xây dựng với kinh phí 600 triệu đồng nhưng chưa có khu xử lý, phân loại rác thải và lò đốt…

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM; thành lập tổ hồ sơ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp xã, đến bí thư, trưởng xóm, các ngành, đoàn thể; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các ngành, đoàn thể vận động nhân dân, huy động sự “vào cuộc” của toàn xã hội để xây dựng NTM. Về đường giao thông UBND tỉnh đã đồng ý cho huyện bổ sung việc xây dựng đường trục xã Nam Toàn vào trong quy hoạch tuyến đường từ xã Nghĩa An đến xã Nam Thắng với chi phí làm bề mặt đường là 13 tỷ đồng. Xã đang vận động 85 hộ dân dọc 2 bên trục đường xã (trong đó có 4 hộ có nhà kiên cố) tự nguyện hiến đất, dịch chuyển công trình kiến trúc. Ngoài ra, xã xây dựng hệ thống rãnh nước dọc tuyến đường trục xã dài hơn 3km với kinh phí dự kiến 3,4 tỷ đồng. Ngoài trục đường xã, xã sẽ nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ đường S2 đến cầu Tây dài 1,2km với kinh phí 4,5 tỷ đồng; nâng cấp tuyến đường từ cầu Đông đến bãi rác thải xã dài 800m với kinh phí đầu tư 500 triệu đồng; cải tạo đường từ gốc đa xóm 4 đến Chùa Phúc Khánh dài 380m và đường từ nhà bà Mão ở xóm 5 đến nghĩa trang nhân dân xóm Nam dài 370m với kinh phí 780 triệu đồng. Các tuyến đường xóm cũng được các khu dân cư tích cực triển khai. Xóm 1 đã xây dựng đường bê tông xóm dài 535m, rộng 3m, dày 20cm với mức đầu tư 400 triệu đồng. Cùng với xây dựng nhà văn hóa, xóm 5 cũng đã xây dựng đường xóm dài trên 300m, làm kè đường với mức đầu tư trên 300 triệu đồng. Xóm 8 làm trên 300m đường với kinh phí 260 triệu đồng. Xóm 7 làm 160m đường với kinh phí trên 100 triệu đồng... Vừa qua, xóm 4 đã làm 445m đường xóm rộng 3m với kinh phí 483 triệu đồng, xóm 3 làm 450m đường xóm với mức đầu tư hơn 300 triệu đồng đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Các xóm: 2, 6, 9 đang vận động nhân dân đóng góp cùng với các nguồn kinh phí khác để xây dựng, nâng cấp đường đi lại. Đối với 4,5km tuyến đường trục chính nội đồng, xã phấn đấu hoàn thiện 1,2km trong năm 2017, các năm sau sẽ triển khai đoạn đường còn lại. Về cơ sở vật chất, từ nay đến cuối năm, xã sẽ sớm triển khai việc xây dựng 6 phòng học trường THCS với mức đầu tư 3 tỷ đồng, xây 5 phòng chức năng của trạm y tế với kinh phí 1 tỷ đồng, san lấp khu văn hóa trung tâm xã với diện tích 10 nghìn m2 với chi phí 1 tỷ đồng... Tổng kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi của xã trong năm 2017 là 9,5 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động sự đóng góp của nhân dân và từ người con xa quê hương là 2,5 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ từ giáo dục huyện là 500 triệu đồng; nguồn đấu giá đất ở với 28 thửa đất theo Nghị quyết của HĐND xã đã được cấp trên phê duyệt khoảng 1,5 tỷ đồng; nguồn kinh phí thu được từ xử lý 91 hộ dân trong xã sử dụng đất không hợp pháp theo hướng dẫn của Sở TN và MT khoảng 700 triệu đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ xây dựng NTM của tỉnh. Trong việc thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, cả 9 xóm đều đã quy hoạch khu văn hóa, thể thao với diện tích 700m2/xóm; trong đó 4 xóm: 3, 4, 7, 8 đã có NVH. Thời gian tới, 5 xóm còn lại sẽ hoàn thành xây dựng NVH. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã cũng sẽ chỉ đạo 5 xóm: 3, 4, 7, 8, 9 triển khai đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các tiêu chí văn hóa phấn đấu sớm được công nhận làng văn hóa trong năm 2017. Để thực hiện tiêu chí BHYT, xã phối hợp với BHXH huyện tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi nâng cao nhận thức người dân phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 67,7% lên 85% theo quy định. Trong phát triển kinh tế, xã đẩy mạnh việc chuyển giao, áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục phát triển nghề trồng cây cảnh là thế mạnh của địa phương với trên 1.000/1.500 hộ trồng, chăm sóc, đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng... Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng việc xây dựng NTM xã Nam Toàn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đồng chí Lê Văn Nghiệp, trưởng xóm 4 cho biết, trong thời gian tới thực hiện sự chỉ đạo của xã, xóm sẽ cùng với các xóm: 1, 2, 3 đóng góp kinh phí cùng ngân sách xã làm tuyến đường từ gốc đa xóm ra Chùa Phúc Khánh. Ngoài ra, người dân trong xóm đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông nội đồng, trước mắt rải vật liệu ấp trúc đường từ gốc đa xóm ra trại bà Hồng dài 280m, rộng 3,5-4m để khi nào có điều kiện thì đổ bê tông. Mặc dù đóng góp cao, đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ các công trình trên đóng 1,5 triệu đồng/khẩu, đối tượng hưởng lợi gián tiếp đóng 820 nghìn đồng/khẩu nhưng được tuyên truyền, vận động nên người dân đều vui vẻ thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Văn Sao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Nam Toàn cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động tới cộng đồng, từng hộ dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Xã cũng tranh thủ các nguồn lực xã hội để thực hiện nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành tiến độ xây dựng NTM đúng thời gian quy định./.

Ngọc Bích

Về đầu trang


Lãng Ngâm xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Năm 2016, xã Lãng Ngâm (Gia Bình) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và UBND huyện Gia Bình công nhận đạt Xã văn hóa. Đây là kết quả phấn đấu tích cực của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ và nhân dân Lãng Ngâm, là thành quả của việc lồng ghép thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với chương trình xây dựng NTM.

Xác định việc lồng ghép thực hiện CVĐ và chương trình xây dựng NTM nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của CVĐ và 19 tiêu chí của xã NTM. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong triển khai thực hiện, Lãng Ngâm chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”. Người dân nhận thức được vai trò của mình là chủ thể trong xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa, được phát huy quyền làm chủ, từ đó tích cực tham gia thực hiện CVĐ và chương trình. Người dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Quy ước Làng văn hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tiền của và ngày công lao động xây dựng hạ tầng NTM, tự nguyện hiến đất mở đường,… góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, xã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Sản xuất được đẩy mạnh, nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa. Toàn xã hiện có hơn 20 ha nuôi trồng thủy sản, kết hợp mô hình theo hướng gia trại, trang trại cho thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/ha/năm. Các vùng chuyên canh mía và cây màu cho thu nhập tới 250 triệu đồng/ha/năm. Ngành nghề thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh. Có hơn 90% hộ gia đình tham gia sản xuất các ngành nghề may mặc, cho thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Toàn xã hiện có 800 cơ sở sản xuất kinh doanh, 21 doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh các mặt hàng may mặc hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh. Hơn 80% số hộ có đời sống khá, hộ đói không còn, hộ nghèo giảm xuống còn 1,2% theo chuẩn nghèo đa chiều. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34,3 triệu đồng/người/năm.

Kinh tế ổn định và phát triển cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tích cực đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng hạ tầng NTM. 6 năm qua, nhân dân trong xã đóng góp 23 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng. Đến nay, 100% đường trục thôn, ngõ xóm và đường chính nội đồng được bê tông và cứng hóa; 100% các thôn có hệ thống điện đường chiếu sáng; trường học, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, các thôn có nơi sinh hoạt văn hóa tập trung.

Để nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, hàng năm Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo và hướng dẫn các thôn tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Thông qua việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa và các gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời, việc tổ chức tốt ngày hội góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước trong mỗi người dân, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Xã duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. 100% thôn làng có đội văn nghệ; xã có 13 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao; 5/5 thôn có sân thể thao và có tủ sách cộng đồng với hơn 300 đầu sách. Vào đầu mỗi năm, xã tổ chức cho các thôn đăng ký phấn đấu đạt Làng văn hóa, các thôn tổ chức cho các hộ đăng ký phấn đấu đạt Gia đình văn hóa. Việc bình xét vào cuối năm được tổ chức đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên và diễn ra công khai, minh bạch. Năm 2016, 4/5 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, 95,2% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Xã được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu Xã văn hóa.

Mai Phương

Về đầu trang


Vai trò của tổ chức Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tỉnh tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở và các chi tổ hội, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên nông dân về phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Các đợt sinh hoạt thu hút 95% hội viên tham dự và 100% cơ sở hội tổ chức được các hoạt động tuyên truyền giáo dục. Trong đó, trọng tâm vào các chương trình nông dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, sản xuất kinh doanh giỏi và xoá đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chỉ tính riêng trong 3 năm qua, các cấp hội đã tổ chức xây dựng hàng trăm phương án sản xuất kinh doanh cho hơn 10.000 hội viên;  chuyển giao tiến độ KHKT cho trên 20 ngàn lượt hội viên, cấp trên 10 ngàn  bộ tài liệu, tờ rơi, tập san giúp nông dân kiến thức trong sản xuất; xây dựng 28 mô hình trình diễn ở cơ sở đạt kết quả tốt để nông dân đến tham quan học tập. Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm và tổng kết mô hình xử lý rác thải ở nông thôn tại thị trấn Lâm Thao và xã Tứ Xã huyện Lâm Thao do Trung ương Hội nông dân Việt Nam đầu tư.  Hội phối hợp với Trung tâm Khuyến công tư vấn và tiết kiệm năng lượng tỉnh tập huấn giới thiệu cho trên 200 hội viên nông dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng được hàng trăm hầm Biogas cho các hộ hội viên nông dân. Hội còn phối hợp với Công ty Suppe phốt phát và hoá chất Lâm Thao giúp nông dân mua hàng chục ngàn tấn phân NPK trả chậm. Chương trình xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm và đạt những kết quả rõ nét, quỹ hỗ trợ nông dân được giữ vững và phát huy hiệu quả.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi đã thúc đẩy mạnh mẽ  quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tạo việc làm tăng thu nhập cho nông dân. Hàng năm, có trên trăm nghìn lượt hộ tham gia đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đã tạo một phong trào thi đua sôi nổi ở nhiều địa phương. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đạt thu nhập 100-300 triệu đồng/hộ/năm, nhiều cánh đồng có thu nhập từ 90-100 triệu đồng/ha/năm. Những mô hình canh tác đạt hiệu quả cao được đại bộ phận nông dân tích cực hưởng ứng, giúp bà con tiếp cận nhanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nhiều loại nông phẩm trên thị trường. Từ phong trào này, nhiều nông hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; bước đầu tạo ra những vùng chuyên canh tiến tới sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Nông nghiệp phát triển, nhiều nông hộ vươn lên khá, giàu ngày càng tăng về số lượng; đã  xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất ở nông thôn thông qua các tổ hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại… góp phần đáng kể vào việc giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhiều lao động nông thôn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các cấp hội và hội viên tích cực hưởng ứng bằng việc thực hiện các hương ước, quy ước, nếp sống văn hóa, bài trừ các thủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, mừng thọ, lễ hội dần được loại bỏ, phong trào văn hoá văn nghệ thể thao được khơi dậy và ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện.

Để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bà Hà Thị Hương- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội nông dân các cấp tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở gắn với đổi mới công tác xây dựng tổ chức Hội. Từ đó, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, mở rộng mặt trận chính trị đoàn kết toàn dân, tập hợp hội viên nông dân, xây dựng hội vững mạnh toàn diện cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động cách mạng". Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư, KHKT, dạy nghề, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình, các điển hình phát triển kinh tế có thu nhập cao. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng. Tích cực phối hợp với các ngành, thực hiện tốt liên kết 4 nhà, giúp nông dân tạo cơ hội để làm giầu chính đáng và xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân đóng góp tiền của, công sức cùng với nhà nước, các cấp chính quyền tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới, văn minh giầu đẹp, với phương châm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Thúy Hằng

Về đầu trang


Thanh Thủy phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Sau hơn 5 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay Thanh Thủy đã có 7/14 xã được công nhận đạt tiêu chí xã NTM; bình quân chung các xã toàn huyện đạt 16,5/19 tiêu chí. Kết quả này tạo đà để huyện có thể phấn đấu đến hết năm 2018 Thanh Thủy hoàn thành mục tiêu được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, về đích trước mục tiêu Nghị quyết tỉnh 2 năm.

Là huyện trung du có 14 xã trong diện xây dựng NTM, trong đó có xã Đồng Luận được tỉnh chọn làm xã điểm giai đoạn 2011-2015. Trong hơn 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến các xã trong huyện đã rất nỗ lực, có nhiều cách làm hay để vận động nhân dân, huy động nguồn lực tham gia chương trình.

Hàng năm BCĐ huyện và các xã đều được kiện toàn, kiểm tra, rà soát các nội dung triển khai, kết quả thực hiện để có biện pháp tăng cường lãnh, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung đã đề ra.

Trong triển khai xây dựng NTM huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng là phải phát triển toàn diện các tiêu chí, không chỉ bó hẹp ở xây dựng hạ tầng, đặc biệt đẩy mạnh sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

BCĐ sản xuất huyện đã lồng ghép đưa nhiều chương trình nhằm đổi mới cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, giá trị như các mô hình xây dựng cánh đồng mẫu lớn trồng cây lương thực, rau, quả… ở Đoan Hạ, Tu Vũ, Bảo Yên, Đồng Luận, Hoàng Xá.

Trong đó có một số mô hình như trồng dược liệu kết hợp  măng tây ở Xuân Lộc, trồng rau sạch ở Sơn Thủy, Trung Nghĩa, mô hình cánh đồng mẫu lớn khép kín theo chuỗi giá trị ở Đoan Hạ… bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt, mở ra triển vọng để xây dựng huyện trở thành điểm sản xuất xanh, sạch phục vụ cho chương trình du lịch.

Trong đầu tư kết cấu hạ tầng, huyện đã kết hợp, lồng ghép nhiều chương trình, nhiều nguồn vốn, khai thác tốt khả năng nội tại với đầu tư, hỗ trợ bên ngoài. Thông qua đó đã đầu tư nâng cấp, cải tạo đáng kể hệ thống công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường, trạm y tế, công sở.

Với nỗ lực đồng bộ, đến hết năm 2016 Thanh Thủy có 7 xã: Đồng Luận, Xuân Lộc, Trung Nghĩa, Đoan Hạ, Tu Vũ, Thạch Đồng, Yến Mao được công nhận đạt chuẩn NTM; 3 xã: Trung Thịnh, Phượng Mao, Bảo Yên đạt 17/19 tiêu chí; xã Hoàng Xá đạt 15 tiêu chí…

Từ kết quả trên huyện phấn đấu hết năm 2017 có 4 xã đã đạt 17 tiêu chí phấn đấu hoàn thành cơ bản các tiêu chí còn lại để được công nhận xã NTM; các xã còn lại nâng thêm tiêu chí hoàn thành đạt từ 13-16 tiêu chí trở lên, toàn huyện đạt bình quân 17,9 tiêu chí/xã để năm 2018 tiếp tục đầu tư hoàn thành toàn diện, phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 
Để đạt mục tiêu đó, huyện chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên với huy động nguồn lực nội tại, lồng ghép huy động nhiều nguồn vốn, chương trình để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch.

Trong đó về giao thông huy động 3,5 tỷ đồng xây dựng và cứng hóa 20,2 km đường nông thôn; thủy lợi nâng cấp 3,8 km kênh mương. Về văn hóa, xã hội huy động trên 73 tỷ đồng xây mới 10 nhà lớp học, nhà điều hành, 2 sân vận động xã, 11 nhà văn hóa thôn, 6 trạm y tế…

Ngoài ra còn cải tạo 3 chợ nông thôn và nâng cấp diện mạo một số hạng mục hạ tầng khu vực thị trấn huyện với tổng kinh phí cả giai đoạn trên 152 tỷ đồng.

Đi đôi với xây dựng hạ tầng, Thanh Thủy tiếp tục chú trọng đổi mới phát triển sản xuất theo hướng đẩy mạnh ứng dụng KHKT, xây dựng mô hình sản xuất, hình thức sản xuất mới để  tập trung phát triển sản xuất hàng hóa,  gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong đó chú trọng những mô hình đã có kết quả, mô hình có nhiều tiềm năng, lợi thế địa bàn sát thủ đô, có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như các mô hình trồng rau, hoa, cây ăn quả, nuôi cá, gia súc, gia cầm sạch… Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục, phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hưởng thụ văn hóa để nâng cao tiêu chí.

Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường, phấn đấu có 99% khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh được sử dụng nước sạch, đạt tiêu chuẩn về môi trường an toàn; trong đó có 70% khu dân cư thực hiện thu gom rác thải.

Các cơ sở có giải pháp xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng vững mạnh, an ninh trật tự tốt để giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Hải Yến

Về đầu trang


Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thạch Vĩnh là một xã ở phía Tây Nam của huyện Thạch Hà. Toàn xã có 1.791 hộ với 7.067 nhân khẩu. Cư dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thạch Vĩnh đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Lan – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, bước vào thời kỳ xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Thạch Vĩnh đã đạt được một số kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh. Đến nay, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được nâng cấp, xây dựng mới, đời sống đa số nông dân được cải thiện. Trong 2 năm qua, bà con đã hiến 3.689 m 2 đất, đóng góp 72.640 ngày công và 112,6 tỷ đồng (tiền mặt và vật liệu) kết hợp với các nguồn lực khác để xây dựng các công trình phúc lợi. Thu nhập bình quân tăng lên 26 triệu đồng/người/năm 2016. Về hình thức tổ chức sản xuất, toàn xã có 9 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, tỷ lệ hộ nông dân liên kết trong sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Thạch Vĩnh đã có 20 mô hình kinh tế: 2 mô hình lớn, 8 mô hình vừa và 10 mô hình nhỏ; sản xuất cánh đồng mẫu lớn với quy mô 8-10 ha

Với diện tích tự nhiên 11,7 km 2 , Thạch Vĩnh có nhiều tiềm năng về tài nguyên đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đầu tư thâm canh tăng năng suất; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức các hoạt động tín dụng với lãi suất thấp; áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ...Nhờ đó, diện tích, năng suất, sản lượng lúa và các loại rau màu tăng nhanh. Đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh, nhiều mô hình sản xuất giỏi tiếp tục duy trì và xây dựng mới như: Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Phạm Văn Đông (thôn Bàu Am) chăn nuôi 200 con lợn, 500 con gà, 500 con vịt, 1 ha ao cá; mô hình của anh Ngô Văn Chiến (thôn Song Hoành) nuôi 1.000 con vịt đẻ, 500 con gà, 300 bồ câu, 5 con bò, 2 ha ao cá và nhiều mô hình trồng cây ăn quả, vườn mẫu, trồng cây cảnh, nhất là trồng cây đào cung ra thị trường vào mỗi dịp tết đến. Bên cạnh sự phát triển của trồng trọt, chăn nuôi, bà con phát triển thêm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ với tỷ trọng ngày càng tăng, chiếm 65%/năm 2016.

Người dân Thạch Vĩnh tích cực đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài; hơn 70% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường bằng các hình thức tự quản của các đoàn thể và sự tự giác của mỗi người dân: Thu gom, xử lý rác thải; trồng cây xanh trên các tuyến đường, xây dựng bồn hoa cây cảnh ở khuôn viên nhà văn hóa thôn, trụ sở xã. Mỗi năm, Thạch Vĩnh vận động gần 30 triệu đồng xây dựng Quỹ “vì người nghèo”; phối hợp xây dựng 7- 8 nhà ở cho người nghèo.

Ban công tác Mặt trận các thôn đã tích cực phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, quyền làm chủ của người dân được phát huy, các khu dân cư đều có hương ước. Mặt trận chủ trì phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; giáo dục, cảm hoá người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; tổ chức ký bản cam kết thực hiện Phong trào “ba không”; duy trì và phát huy tốt hoạt động của các tổ tự quản, tổ liên gia bảo đảm an ninh trật tự trên từng địa bàn góp phần thực hiện tiêu chí an ninh trật tự.

Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt trên 83%. Việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn minh. Các thôn đều có khu vui chơi của cộng đồng, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra thường xuyên góp phần nâng cao sức sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần cho đông đảo nhân dân.

Đường đến đích nông thôn mới của Thạch Vĩnh dù còn bộn bề nhiều công việc, nhiều tiêu chí chưa đạt, một số tiêu chí đã đạt không đồng đều và chưa thật sự bền vững. Nhưng nông thôn mới đang chuyển mình trong nhận thức và hành động của mỗi người dân xã Thạch Vĩnh với quyết tâm nỗ lực về đích cuối năm 2017.

Mạnh Thắng

Về đầu trang


MTTQ xã Liễn Sơn với chương trình xây dựng Nông thôn mới

Xã Liễn Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Đông bắc của huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc với diện tích tự nhiên 1.029.4 ha, với 1.886 hộ và 6.487 khẩu, toàn xã có 6 dân tộc cùng chung sống, có 2 tôn giáo đó là Phật giáo và Công giáo. Là một xã nghèo khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập Thị trấn Hoa Sơn vào tháng 5/2008 theo nghị định của Chính phủ, hiện nay hệ thống giao thông, thủy lợi còn gặp nhiều khó khăn, 90% nhân dân sản xuất nông nghiệp là chủ yếu; hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và quy hoạch nên khó khăn cho công tác an sinh xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện nhưng ở mức độ chậm.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, thực hiện trong phạm vi cả nước liên quan đến trực tiếp đến mọi người dân nông thôn, mục tiêu của chương trình xây dựng Nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn.

Đảng ủy xã Liễn Sơn đã có Nghị quyết lãnh chỉ đạo UBND xã nhanh chóng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết theo đúng lộ trình. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về triển khai thực hiện theo Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Cùng với Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước để cùng nhân dân bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ xã Liễn Sơn thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để kịp thời đề xuất tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chính quyền để có những giải pháp, định hướng đúng với lòng dân. Những năm đầu mới triển khai còn gặp không ít những khó khăn, một số người còn cho rằng nhà nước đầu tư toàn bộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới; MTTQ và các tổ chức thành viên đặc biệt là vai trò của Ban công tác Mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu rõ về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước là nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ đó huy động được sức người, sức của cho xây dựng nông thôn mới. Bà con nhân dân phấn khởi hưởng ứng hiến đất, hiến công, góp tiền để xây dựng nông thôn mới. Sau 5 năm thực hiện nhân dân trong xã đã hiến được 6.525 m2 đất mở đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; đã bê tông hóa được 6.5 km đường giao thông nông thôn, 2.3 km đường giao thông nội đồng, mở rộng và làm mới được 5,7 km đường. Thực hiện đề án phát triển mạng lưới giao thông nông thôn nhân dân đã đóng góp được 277,5 triệu đồng, điển hình là nhân dân thôn Thản Sơn và thôn Phú Xuân. Nhân dân thôn Đá Trắng, Dương Chỉ, Thắng Lợi đã góp công, góp của xây dựng nhà văn hóa thôn với tổng giá trị 820 triệu đồng. Thôn Thản Sơn, Phú Xuân, Xuân Bái, Thắng Lợi, Vinh Quang đã đổ bê tông sân nhà văn hóa...

Đến nay, xã Liễn Sơn đã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, xong dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính tri – xã hội, sự hưởng ứng của nhân dân đã phát huy được tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn, thực hiện tốt các tiêu chí còn lại, phấn đấu năm 2017 xã Liễn Sơn về đích nông thôn mới./.

Thu Hương

Về đầu trang


Hương Nhượng phấn đấu về đích nông thôn mới

Hương Nhượng là 1 trong 2 xã đăng ký về đích NTM năm 2017 của huyện Lạc Sơn. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Là xã có xuất phát điểm thấp, Hương Nhượng xác định cần tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài, huy động tối đa nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong đó, tập trung vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, huyện; tăng cường các biện pháp hướng dẫn chuyển giao KH-KT cho người dân. Xã đã xây dựng thành công mô hình HTX chăn nuôi gà và mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có múi lên hơn 60 ha... qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế trong xã với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng, có 6/8 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, trên 76% hộ đạt gia đình văn hóa.

Đến nay, xã Hương Nhượng đã hoàn thành 13 tiêu chí NTM, còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 6; tiêu chí số 7, tiêu chí số 8; tiêu chí số 11; tiêu chí số 15 và tiêu chí số 17. Đối với tiêu chí số 6, xã đã quy hoạch nhà văn hóa và khu thể thao xã nhưng chưa được Nhà nước đầu tư. Xã có 8/8 xóm, phố có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 100% xóm, phố có nhà văn hóa và khu thể thao đạt theo tiêu chí.

Trên địa bàn xã có 1 chợ nông thôn tại phố Chum, theo quy hoạch của huyện là chợ loại 3, có vị trí thuận lợi, là nơi giao thương hàng hoá trong vùng, có 78 hộ đăng ký kinh doanh cố định theo các ngày trong tuần. Xã đã có quy hoạch xây mới chợ đạt chuẩn.

Về tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, hiện xã có 1 điểm phục vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn xã tại phố Chum nhưng các thôn chưa có điểm truy cập Internet công cộng. Về tiêu chí số 11, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 17,6%. Về tiêu chí số 15, trạm y tế xã hiện nay đang trong thời gian hoàn thiện; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,3%.

Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, xã đã vận động nhân dân xây dựng các công trình vệ sinh, rãnh thoát nước, phát quang đường làng, ngõ xóm, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi công cộng và ở các khu dân cư. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86,7%. Có 66 cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường và an toàn thực phẩm, đạt 100%. Công tác xây dựng và bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp. ở công sở, trường học, các khu trung tâm, xóm, phố, các chất thải được thu gom, xử lý bằng cách đốt nên không có hoạt động gây suy giảm môi trường. Hiện nay, xã có quy hoạch nghĩa trang nhưng chưa được xây dựng.

Theo tính toán, để cán đích NTM tổng nhu cầu vốn của xã cần 96.650 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 77.800 triệu đồng; vốn tín dụng 1.500 triệu đồng; vốn từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác 3.329 triệu đồng; vốn đóng góp của cộng đồng dân cư 12 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Văn Chiền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ nay đến cuối năm 2017, xã Hương Nhượng đặt quyết tâm hoàn thành 6 tiêu chí còn lại. Để sớm hoàn thành được mục tiêu và các tiêu chí, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã xác định rõ việc làm cụ thể và lộ trình thực hiện cho từng tiêu chí; nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các chương trình, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng nông nghiệp, dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, với mục tiêu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2017, xã Hương Nhượng còn nhiều việc phải làm. Bên cạnh sự nỗ lực của địa phương rất cần sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, bởi những tiêu chí còn lại cần phải có nguồn kinh phí đầu tư lớn...

                                                                         Hải Linh

Về đầu trang


Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Cẩm Phả

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 đã và đang được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của TP Cẩm Phả tích cực triển khai. Đến nay, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn.

Đồng chí Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch MTTQ TP Cẩm Phả, cho biết: Để Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả cao, MTTQ đã không ngừng phát huy vai trò tập hợp đoàn kết, vận động nhân dân, lựa chọn những nhóm tiêu chí phù hợp với thực tế của 16 xã, phường trên địa bàn để triển khai thực hiện. Đặc biệt, đối với 3 xã nông thôn là Dương Huy, Cẩm Hải, Cộng Hòa, việc thực hiện cuộc vận động sẽ hướng theo các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 13 phường tập trung thực hiện hướng theo các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh...

Vốn là xã khó khăn của TP Cẩm Phả, năm 2016, sau 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Cộng Hòa đã về đích với 19/19 tiêu chí, 39/39 chỉ tiêu, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, các công trình hạ tầng thiết yếu phát huy hiệu quả. Từ kết quả đạt được, xã được thành phố chọn để thực hiện điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Ban Xây dựng NTM của xã đã thành lập, phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn, bám sát cơ sở để tuyên truyền, phổ biến các bước xây dựng NTM tiếp theo. MTTQ xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân trong xã tham gia các phong trào thi đua, từng bước thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; chủ động xây dựng những mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tiếp tục được triển khai, trong đó tập trung đưa những cây, con giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của xã, có giá trị kinh tế vào thực hiện, như: Nuôi ngan đen; trồng thanh long ruột đỏ, ba kích, chanh, giảo cổ lam...

Theo kế hoạch của MTTQ thành phố, phường Cẩm Trung được chọn làm mô hình điểm “Xây dựng đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Phạm Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cẩm Trung, cho biết: Ngay từ tháng đầu phát động, phường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Trong đó, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành những quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi. Qua đó, người dân trên địa bàn cũng nâng cao trách nhiệm trong việc đóng góp công sức để xây dựng thành công từng tiêu chí đô thị văn minh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Hoàng Giang

Về đầu trang


MTTQ huyện Sơn Dương vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể thực hiện đa dạng các hình tuyên truyền như hội thi, tọa đàm, tập huấn, lắp đặt pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, MTTQ cấp xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Với cách làm này, đến nay huyện đã có xã Tân Trào, Ninh Lai đạt chuẩn nông thôn mới. 

Xã Ninh Lai được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 2-2017. Ủy ban MTTQ xã cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huy động được trên 96,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân đóng góp 34,5 tỷ đồng bê tông hóa 55,5 km đường giao thông, cứng hóa 27,13 km kênh mương, làm mới 11 nhà văn hóa…Theo ông Nguyễn Hùng Khanh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, để vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban công tác Mặt trận thôn đã cùng với cấp ủy, chính quyền vận động người dân phát triển vùng sản xuất rau theo hướng hàng hóa với 2,5 ha ớt, 5,7 ha cà chua, bí xanh, nuôi lợn tập trung theo mô hình chăn nuôi gia trại. Đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa. Năm 2016, nhà văn hóa thôn được xây dựng theo chuẩn 120 chỗ ngồi với trên 300 triệu đồng, trong đó trên 150 triệu đồng người dân tự nguyện đóng góp.

Phấn đấu đưa thị trấn Sơn Dương thành đô thị loại IV, Ủy ban MTTQ thị trấn đã và đang cùng với cấp ủy, chính quyền vận động người dân thực hiện đảm bảo hành lang đường bộ, văn minh trong kinh doanh, buôn bán. Ông Lương Xuân Khóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương khẳng định, Ủy ban MTTQ thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai, huy động sức mạnh của các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.. chủ động xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các việc cụ thể chung sức xây dựng đô thị văn minh. Riêng trong năm 2016, thị trấn đã làm được 10 đường điện thắp sáng khu dân cư, xây dựng 1 nhà văn hóa tổ dân phố; vận động bà con tự tháo dỡ biển hiệu quảng cáo, phần cơi nới vi phạm hành lang đường bộ; không bán hàng ở lòng đường, vỉa hè; vận động hội viên, đoàn viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. 

Trong năm 2017, huyện phấn đấu xã Đại Phú và Hồng Lạc về đích nông thôn mới. Thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên về kiên cố hóa đường giao thông nội đồng; chương trình giảm nghèo...

Ngọc Bích

Về đầu trang


Động lực quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới

Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, Yên Lạc tiếp tục đạt số điểm cao nhất trong số 9 huyện, thành, thị với tổng điểm 86,95. Đây là năm thứ 2, Yên Lạc giữ vị trí "quán quân". Không chỉ tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương, CCHC ở huyện Yên Lạc còn tạo dựng, củng cố lòng tin của nhân dân trong huyện khi tiếp cận đến các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính Nhà nước, tạo động lực quan trọng góp phần vào sự thành công trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngay từ đầu năm, UBND huyện Yên Lạc xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra các văn bản, nhằm đảm bảo việc ban hành đúng thẩm quyền, thể thức, phù hợp về nội dung và có tính thực tiễn cao. Nhờ sự đổi mới quy trình soạn thảo, cải cách thể chế, đi đôi với ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008, hoạt động của cơ quan hành chính và việc thực hiện mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, khắc phục được tình trạng gây phiền hà cho tổ chức và công dân; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Lạc từng bước đi vào nền nếp, UBND huyện luôn chú trọng xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về CCHC hàng năm, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC, tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tuyên truyền và tập huấn về CCHC, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính... Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính và sự tham gia ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hiện hành đã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và tự giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" được duy trì và thường xuyên đổi mới theo hướng thiết thực, gọn nhẹ, đã mang lại hiệu quả và tạo sự hưởng ứng tích cực của người dân. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, số hồ sơ trên các lĩnh vực: Cấp phép xây dựng; quản lý đất đai; đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh; chế độ chính sách và lao động; chứng thực, hộ tịch, văn hóa- thông tin... đều được UBND huyện và các ngành chức năng tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, đạt 100%.

Cùng với việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đồng bộ theo hướng hiện đại, việc công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" cũng như việc bố trí cán bộ ghi chép, tiếp nhận, theo dõi sổ sách, trả kết quả... được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đến nay, đã có 100% phòng ban thuộc UBND huyện và 17/17 xã, thị trấn cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc; 12 phòng và 8 đơn vị sự nghiệp cùng 100% số xã, thị trấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, tiến tới sẽ mở rộng hệ thống theo mô hình khung vào tất cả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.

Thực hiện quy định về tuyển dụng và đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp cũng từng bước được nâng cao. Việc tuyển dụng đã đổi mới về nội dung và hình thức; công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước đã gắn với vị trí việc làm; việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với kết quả thực thi nhiệm vụ, công vụ. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng trong huyện duy trì tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; phân công nhiệm vụ từng cán bộ, công chức đúng với năng lực, sở trường và điều kiện hoàn cảnh, không để chồng chéo, không bỏ sót, gắn trách nhiệm chuyên môn với thực tiễn cơ sở và nêu cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều ghi nhận nhất trong công tác CCHC ở huyện Yên Lạc đó là: Củng cố và xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và nâng cao được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tạo nền móng vững chắc trong giữ vững an ninh chính trị- trật tự ATXH; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và sự phát triển KT- XH của địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, huyện Yên Lạc đã xây dựng những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của từng năm. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC đối với tổ chức, cá nhân là việc làm trước mắt và lâu dài để CCHC trở thành nền nếp. Thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" về mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai tại địa phương; thường xuyên cập nhật các văn bản, thủ tục hành chính mới; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo từng lĩnh vực, ngành, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục... Trong quy hoạch phát triển của huyện thời gian tới, Yên Lạc sẽ xây dựng Trung tâm hành chính công với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức và công dân; làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức công dân theo hướng hành chính phục vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong thực hiện CCHC thời kỳ hội nhập.

Thu Hiền

Về đầu trang


Xã nông thôn mới Hoa Lộc

Hoa Lộc là vùng đất cổ của huyện Hậu Lộc, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hoa Lộc đã có nhiều đóng góp cho cách mạng, được Đảng và Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, trong công cuộc đổi mới hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoa Lộc đã và đang ra sức thi đua lao động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Đảng ủy xã Hoa Lộc Hà Duy Cử, cho biết: Xác định rõ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, xã đã chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM theo các bước, trình tự cụ thể. Đã ra nghị quyết chuyên đề về XDNTM, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động; phân công các thành viên phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Từ đó, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai đến các cơ sở, đơn vị. Bằng các biện pháp tuyên truyền, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chương trình XDNTM được thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành, từ xã đến thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã để nhân dân thấy được vai trò chủ thể của mình và mục đích, ý nghĩa của chương trình NTM.

Với sự chỉ đạo của đảng ủy, UBND xã đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, kêu gọi đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Quá trình XDNTM, xã Hoa Lộc đã huy động được tổng nguồn kinh phí 207 tỷ đồng. Thành công trong XDNTM ở Hoa Lộc còn có sự chung tay đóng góp của những người con xa quê đang học tập và công tác trên mọi miền Tổ quốc, đã hỗ trợ xã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh trên địa bàn.

Xác định phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân và chuyển đổi cơ cấu lao động là tiêu chí trọng tâm mang tính cốt lõi của chương trình XDNTM ở Hoa Lộc, vì thế xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu lao động, chuyển đổi ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ cây trồng, vật nuôi, khuyến khích tăng quy mô sản xuất, phát triển HTX, trang trại, gia trại, đưa cơ giới đồng bộ vào sản xuất nhằm giảm bớt tỷ lệ lao động tham gia sản xuất, nông nghiệp sang các ngành nghề lao động khác. Đồng thời chú trọng công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kịp thời áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi; khuyến khích đưa cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho bà con. Trong dồn điền, đổi thửa, xã đã quy hoạch được vùng đất công ích, hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa. Một số diện tích đất sâu trũng, khó canh tác đã chuyển đổi sang mô hình cá lúa kết hợp, trang trại... Ngoài ra, xã đã tập trung quy hoạch vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao chiếm 75% tổng diện tích trên địa bàn toàn xã, năng suất bình quân đạt từ 60 tạ/ha trở lên. Tạo điều kiện phát triển đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào một số ngành nghề như: dịch vụ, vận tải, cơ khí, gò hàn, may mặc và chế biến nông sản.

Nhìn lại chặng đường sau 5 năm triển khai thực hiện, với các giải pháp đồng bộ, chương trình XDNTM đã thực sự tạo nên diện mạo mới cho Hoa Lộc, kinh tế - xã hội phát triển; nhận thức người dân được nâng lên rõ rệt, có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường; cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ; đời sống nhân dân được cải thiện. Toàn xã đã bê tông hóa được 3,84 km đường liên xã, 10,53 km đường nội thôn, kiên cố được 15,558 km kênh mương... Xã có 3 cấp trường học: mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn quốc gia; 9/9 thôn đã khai trương xây dựng làng văn hóa... Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của xã tăng từ 12-15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Toàn xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận là xã NTM vào tháng 12-2016. Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoa Lộc sẽ quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng giữ vững và phát huy truyền thống của quê hương, phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu toàn diện và bền vững.

 Ngọc Anh

Về đầu trang


Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng nông thôn ở Yên Đồng

Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Yên Đồng (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động mà  bằng những việc làm cụ thể thiết thực.

Xuất phát từ xã nông nghiệp và được chọn một trong 3 xã điểm của huyện Yên Lạc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới về đích cuối năm 2017. Để thực hiện mục tiêu đó, cùng với Đảng ủy, chính quyền xã, MTTQ và tổ chức thành viên đã xác định việc phát huy nội lực, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt trận đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xã vận động, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như tổ chức Hội nghị, Hội thảo; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào các lễ hội truyền thống; với hoạt động của các thành viên và thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư... để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, quan điểm, mục đích cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới với đời sống người dân, từ đó giúp người dân nhận thức mình là chủ thể của chương trình để tích cực hưởng ứng tham gia. Đồng thời, Mặt trận tổ quốc xã cùng các tổ chức thành viên, Ban công tác mặt trận thôn, xóm triển khai gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thông qua tuyên truyền, vận động đã làm chuyển biến về nhận thức, việc làm của mỗi gia đình, người dân. Phong trào hiến đất, mở rộng đường làng, ngõ xóm đã được nhân dân tích cực ủng hộ hàng nghìn ngày công và 1.376m2 đất cho xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn không ngừng được mở rộng và nâng cấp, 100% các tuyến đường giao thông và 11,8km đường giao thông nội đồng được cứng hóa; kiên cố hóa được 1.692,5km hệ thống thủy lợi, đáp ứng nhu cầu sản xuất dân sinh, tạo thuận lợi giao thương phát triển kinh tế địa phương. Theo ông Nguyễn Huy Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã cho biết: Ban đầu thực hiện các tiêu chí đó rất khó, bởi người dân nghĩ nông thôn mới là của cán bộ, đảng viên chứ không phải người dân, khi bắt tay vào vận động, một số hộ dân rất cương quyết không ủng hộ. Tuy nhiên, qua tuyên truyền giải thích vận động, trong đó, sự kiên trì của mỗi cán bộ mặt trận đã làm người dân thay đổi. Mặt khác, MTTQ và các tổ chức thành viên thống nhất lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn về: xây dựng cơ sở hạ tầng những công trình có sự tham gia đóng góp của nhân dân, phải được bàn bạc thống nhất từ khâu lập thiết kế, dự toán, lựa chọn đơn vị thi công, giám sát, nghiệm thu công trình đến mức đóp góp đều được bàn bạc công khai.

Chính vì vậy, sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, xã Yên Đồng nhận được sự ủng hộ đồng tình cao, trong tổng số nguồn kinh phí 103 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh cấp trên 22 tỷ đồng, huyện 13 tỷ đồng, còn lại nguồn nhân sách của xã và đóng góp, ủng hộ người dân địa phương. Đặc biệt, nhiều hộ đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất và hàng chục triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, điển hình như anh Nguyễn Công Ngọc, thôn Yên Tâm sau khi được vận động đã ủng hộ trên 10 triệu đồng để làm đường giao thông, nhà văn hóa và xây dựng cơ bản; anh Nguyễn Duy Thiết, thôn Mới đã ủng hộ 10 triệu đồng,cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn...

Được biết,  cùng vận động nhân dân xây dựng NTM, MTTQ và thành viên, Ban công tác mặt trận thôn xóm tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, triển khai một số mô hình sản xuất như: vùng lúa hàng hóa chất lượng cao thôn Miễu từ 20 ha năm 2011 lên 80 ha năm 2013. Từ đó, góp phần mở rộng sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản lượng, giảm bớt chi phí sản xuất, làm thay đổi tư duy sản xuất cũ không phù hợp; vận động nhân dân khai thác diện tích ao hồ, phát triển mô hình VAC và áp dụng đưa vào sản xuất những con giống có giá trị kinh tế cao như nuôi cá trắm đen, rô phi đơn tính...

Là địa phương có các làng nghề lâu đời như chăn ga, gối đệm và phế liệu, trong những năm qua, MTTQ, các thành viên vận động các hộ dân mạnh dạn đầu tư lắp đặt các hệ thống máy móc dây truyền sản xuất chăn ga, gối đệm, góp phần nâng cao đời sống thu nhập người dân. Ngoài ra, để giúp người dân phát triển kinh tế, các đoàn thể thành viên đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH giúp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền 14,6 tỷ đồng...

Với những việc làm có ý nghĩa thiết thực của MTTQ, góp phần đưa Yên Đồng về đích trong xây dựng xã nông thôn mới; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân nông thôn được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Những năm qua, MTTQ vận động nhân dân giúp đỡ 18 hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn quỹ vận động  “Ngày vì người nghèo”, trợ cấp 05 hộ gặp rủi ro đột xuất với số tiến 7,3 triệu đồng. Ngoài ra, trợ cấp cho các hộ nghèo khó khăn trong dịp Tết; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; giúp các hộ nghèo cải thiện nơi ăn chốn ở, giảm bớt khó khăn vật chất, động viên họ về tinh thần, giúp họ ổn định và vươn lên cuộc sống.

Tùng Lâm

Về đầu trang


Xã Đạo Đức hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới

Là một trong những xã có nhiều tiềm năng, thế mạnh ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang với hầu hết các thôn của xã đều nằm dọc theo Quốc lộ 2. Phía Bắc giáp thành phố Hà Giang, phía Nam giáp với thị trấn Vị Xuyên. Do có được điều kiện thuận lợi, huyện Vị Xuyên đã lựa chọn Đạo Đức là xã điểm để thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện trong năm 2017. Đến thời điểm này, với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã; cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Thực hiện tiêu chí Quy hoạch, xã đã tổ chức cắm mốc chỉ giới với 22 mốc quy hoạch công trình hạ tầng, ban hành và phổ biến Quy chế đến các thôn; nhân dân và các tổ chức chấp hành nghiêm chỉnh theo đúng Quy hoạch được duyệt. Đối với tiêu chí Giao thông, 13/13 km đường liên xã – huyện được nhựa hóa, đạt 100%. 13 tuyến đường trục thôn, bản và đường liên thôn với tổng chiều dài là 15,3 km, được cứng hóa 9,68/15,3 km. Đạt 63%, so với tiêu chí. 109 tuyến đường ngõ, xóm, với tổng chiều dài 51,25 km đã được cứng hóa 30,75/51,25 km đạt 60%. Đường trục chính nội đồng có 18 tuyến, với tổng chiều dài 7,3, được cứng hóa: 4,55 km đạt 62%. Tiêu chí Thủy lợi, toàn xã có 11 đầu điểm công trình, trong đó có hồ Bản Bang và hồ Thôm Puộm; 9 phai đập nhỏ với tổng số 36 tuyến kênh có chiều dài 18.543 m, luôn đáp ứng tưới tiêu cho 245 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Đối với tiêu chí về Điện, xã có 18 trạm biến áp 0,4 KV, công suất 50KVA, đảm bảo cung ứng liên tục và an toàn cho nhân dân trên địa bàn. Hiện tại 100% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia, các hộ đều có công tơ riêng và ký hợp đồng với Điện lực Vị Xuyên, đường điện sinh hoạt kéo từ công tơ vào đến gia đình được các hộ sử dụng cột bê tông hoặc tre, gỗ.

 Đối với tiêu chí Trường học, trên địa bàn xã có 4 trường chính, gồm 1 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS; trong đó, có 1 trường Tiểu học và trường THCS được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà Văn hóa đa năng được xây mới với trên 200 chỗ ngồi; sử dụng sân Chùa Sùng Khánh làm sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã đủ kích thước là 2535,1 m2; có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Hiện, 14/14 thôn có Nhà Văn hóa phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng.

Đối với tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, xã có chợ trung tâm rộng 2.189 m2, được trang bị hệ thống cấp nước sạch, có hệ thống điện theo quy định. Tiêu chí Thông tin và truyền thông (tiêu chí 8), UBND xã có điểm Bưu điện Văn hóa xã đúng quy định, đảm bảo hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Hạ tầng thông tin, truyền thông đã được đầu tư mở rộng. Xã có 6 trạm thu phát sóng, hệ thống mạng truyền dẫn cáp quang đã được phủ kín trên địa bàn xã. 14/14 thôn có các dịch vụ internet, có hệ thống loa truyền thanh không dây hoạt động hiệu quả.

Tiêu chí Nhà ở dân cư, đến nay trên địa bàn xã không còn hộ nhà tạm, nhà dột nát; không còn hộ sống ở những nơi nguy hiểm. Tiêu chí Thu nhập (tiêu chí 10), thu nhập bình quân người dân trên địa bàn đạt 25,5 triệu/người/năm.Vượt 5 trăm nghìn/người/năm so với yêu cầu tiêu chí. (Nếu tính cả tiền đền bù về đất đai, vật kiến trúc, cây cối hoa màu Dự án Thủy điện Sông Lô 2 và Dự án Khu tái định cư KCN Bình Vàng bình quân thu nhập đạt 28,58 triệu/người/năm) Đến nay, toàn xã có 1.361 hộ, 5.631 khẩu, trong đó có 151 hộ nghèo, 559 khẩu, đạt  tỷ lệ 11%; hộ cận nghèo 8,4%; hộ không nghèo 80.55%, đạt tiêu chí hộ nghèo. Với tiêu chí Lao động có việc làm, qua rà soát có 3.566/3.667 lao động trong độ tuổi có khả năng lao động có việc làm, đạt tỷ lệ 97,2%...

 Ngoài các tiêu chí trên thì các tiêu chí: Tổ chức sản xuất; Giáo dục và đào tạo; Y tế; Văn hóa; Môi trường; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và tiêu chí Quốc phòng - An ninh, qua hồ sơ thẩm tra của UBND huyện, 19/19 tiêu chí đều đạt so với yêu cầu của Bộ tiêu chí đề ra. Cấp ủy, chính quyền xã cũng mong muốn, đề nghị tỉnh, các sở, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cho xã Đạo Đức nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

An Dương

Về đầu trang


Hoằng Hóa với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, huy động sức mạnh đoàn kết của người dân để phát triển kinh tế - xã hội, đưa CVĐ nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống nhân dân.

Đồng chí Chu Thế Sâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết: Để CVĐ đạt hiệu quả thiết thực, ủy ban MTTQ các xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thời bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, từ đó đã tạo được sự đồng thuận, tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nhiều khu dân cư đã tích cực xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, nhân rộng nhiều cách làm hay, sáng tạo trong XDNTM, nhất là sự ủng hộ của con em xa quê thành đạt. MTTQ huyện đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng mô hình điểm; khảo sát, cân nhắc kỹ càng để tìm được khu dân cư phù hợp với các yêu cầu đặt ra nhằm phát huy tính hiệu quả của mô hình để nhân rộng ra toàn huyện.

Là một địa phương vùng biển còn gặp không ít khó khăn, khi triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” xã Hoằng Đông đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, kinh tế - xã hội của địa phương luôn ổn định và phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Hiện toàn xã có 1.230 hộ, năm 2017, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,95%. An ninh tại địa phương được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có tệ nạn xã hội. 87% hộ đạt gia đình văn hóa, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM và đang đề nghị được công nhận xã NTM cuối năm 2017.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trong phong trào XDNTM, MTTQ các cấp huyện Hoằng Hóa đã tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ được 7,24 tỷ đồng, tham gia đóng góp hơn 13 nghìn ngày công lao động, hiến trên 11.800 m2 đất; sửa chữa và làm mới 56,3 km đường giao thông nông thôn; làm mới 13 nhà văn hóa; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; cải tạo và nâng cấp 23 km kênh mương, cống rãnh; phát quang trên 58 km đường liên xã, liên thôn; xử lý trên 1.000m3 rác thải sinh hoạt... Đến nay, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện đạt 16,14 tiêu chí/xã. Một số mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển sản xuất trang trại thu hút nhiều lao động và cho thu nhập cao như: Mô hình trồng rau sạch, rau an toàn; nuôi trồng thủy, hải sản; gia trại chăn nuôi phát triển, tạo việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho người lao động. Tiêu biểu là HTX rau an toàn xã Hoằng Hợp; gia đình ông Lê Văn Long, xã Hoằng Đạo với mô hình phát triển trang trại, vườn ao chuồng; gia đình bà Nguyễn Thị Sáu, xã Hoằng Minh với mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng rau sạch, chăn nuôi bò;  hộ ông Nguyễn Minh Quyết, chi hội Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ với nghề chế biến nước mắm; hộ ông Trương Khắc Chính, chi hội 9, xã Hoằng Đông với nghề nuôi trồng thủy sản kết hợp với kinh doanh hàng thủy sản... đã cho thu nhập mỗi hộ hàng trăm triệu đồng/năm. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đến nay qua đánh giá, toàn huyện có 298 khu dân cư được công nhận bảo đảm an toàn giao thông; 43 ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, thị trấn với 841 thành viên, thành lập 370 tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, tiểu khu với 1.257 thành viên và 678 tổ an ninh xã hội với 9.968 hộ tham gia 43/43 xã, thị trấn có mô hình về bảo vệ môi trường, khu dân cư có tổ thu gom rác thải... 

Phan Nga 

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn