Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CUỘC VẬN ĐỘNG 

"TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH"


  Các văn bản

Tin tức hoạt động


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thông tri hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  trong giai đoạn mới

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"

Đề án  số 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 6 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới

Thông tri số 34/TTr-MTTW-BTT, ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 23/1998/CT-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 1998 Về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"

Thông tư Liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW ngày 10/01/2002 của Bộ Tài chính và Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’ và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động [Xem chi tiết]

Thông tư liên tịch Số:01/2006/TTLT/MTTW-BVHTT, Ngày 23 tháng 6 năm 2006 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Văn hoá-Thông tin về việc  Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" [Xem chi tiết]

Thông tri số 21/TT-MTTW, ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Về việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.


THÔNG TRI SỐ 21/TT-MTTW NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2006, CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

"Về việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

              

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc thường xuyên duy trì, tổ chức thực hiện, đạt kết quả thiết thực. Đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước chăm lo nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc từ mỗi cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện cuộc vận động vẫn còn những hạn chế: chất lượng cuộc vận động chưa đều, chưa sâu cả về địa bàn và nội dung. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, Mặt trận chủ trì tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa thông suốt. Nội dung, tiêu chí thực hiện cuộc vận động ở nhiều khu dân cư chưa được cụ thể hoá, chưa tập trung giải quyết những bức xúc đặt ra trong cộng đồng. Công tác thi đua khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua có nơi còn hình thức, chưa phát huy được vai trò Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Việc chỉ đạo cuộc vận động từ Trung ương tới cơ sở có lúc, có nơi phối hợp chưa chặt chẽ và thống nhất; trong khi cuộc vận động triển khai ngày một sâu rộng, nhiều nội dung và tiêu chí cần được bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam  hướng dẫn việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận trong tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền  để mở rộng nội dung, tạo thêm nguồn lực, tổ chức thực hiện cuộc vận động, tháo gỡ những vướng mắc, nảy sinh đưa cuộc vận động phát triển lên một bước mới về chất lượng.

- Huy động sức mạnh của cộng động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư. Phấn đấu xây dựng ngày càng nhiều khu dân cư đạt toàn diện 6 nội dung của cuộc vận động, xây dựng “Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư văn hoá”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. Nội dung mở rộng Và nâng cao chất lượng cuộc vận động:

Tiếp tục thực hiện 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, song chương trình,  mục tiêu của cuộc vận động đề ra hàng năm phải xuất phát từ những căn cứ chủ yếu , đó là :  

- Những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, Nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền các cấp có quan hệ trực tiếp đến đời sống chính trị - kinh tế - văn hoá ở cơ sở và khu dân cư.

- Những yêu cầu bức xúc đặt ra ở khu dân cư cần tập trung giải quyết .

-  Phối hợp thống nhất giữa cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện do Mặt trận phát động với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, các Nghị quyết liên tịch, chương trình mục tiêu quốc gia do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký kết phối hợp với các cơ quan Nhà nước, làm cho cuộc vận động vừa thống nhất trong đa dạng, vừa thiết thực ở mỗi địa phương, cơ sở và khu dân cư.

Hàng năm Mặt trận các cấp tiếp tục hướng dẫn, tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” để tổng kết, đánh giá kết quả cuộc vận động sau một năm thực hiện ở mỗi khu dân cư; biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến; bàn bạc phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện cuộc vận động trong năm tới. Phát huy sự sáng tạo, vai trò tự quản của các tầng lớp nhân dân và sự tham gia của cán bộ, Đảng viên sống ở khu dân cư trong các hoạt động ngày hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, Mặt trận hướng dẫn những điểm cần tập trung chỉ đạo và làm chuyển biến tình hình một cách thiết thực. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp tập trung thực hiện những nội dung như sau:

1. Nội dung đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp:

- Mặt trận phối hợp hướng dẫn các hộ gia đình ở khu dân cư tiếp cận với các chính sách của Đảng, Nhà nước để xoá đói giảm nghèo. Các tổ chức thành viên Mặt trận có chương trình giúp đỡ đoàn viên, hội viên thiết thực; khuyến khích mọi người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, làm giàu hợp pháp.

- Triển khai thực hiện thông tri của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; trước hết tập trung mục tiêu xoá nhà dột nát cho hộ nghèo và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tiến tới xoá diện hộ nghèo bằng các nội dung: giúp tư liệu sản xuất, vốn giống, kinh nghiệm làm ăn để xoá nghèo bền vững.

- Quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, cần quan tâm đến những vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng thường xuyên bị thiên tai. Cần vận động tinh thần chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong đoàn thể, cộng đồng, dòng họ để có những nội dung giúp đỡ thiết thực đối với người nghèo.

2. Về nội dung Đoàn kết thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, cần chú ý:

Mặt trận cùng với chính quyền chăm lo xây dựng nhà ở, không để các gia đình chính sách và ở nhà dột nát, tạm bợ. Tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ để các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân của các hộ tại cộng đồng dân cư. Động viên các gia đình phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Về nội dung “Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo hương ước, qui ước của cộng đồng...” Mặt trận các cấp cần chú ý:

- Phát huy vai trò hoạt động của Ban công tác Mặt trận, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Nghị định số 79 ngày 7-7-2003 của Chính phủ và Thông tri số 06 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  ở khu dân cư 100% Ban công tác Mặt trận tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cộng đồng dân cư  do MTTQ chủ trì và góp phần thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư vận động nhân dân tham gia thực hiện “Luật phòng, chống tham nhũng”, “Luật thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí”, phát huy hoạt động của tổ chức thanh tra nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời phát hiện những cán bộ, Đảng viên thoái hoá, biến chất, những việc làm sai trái ở cơ sở, khu dân cư và bày tỏ chính kiến, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký với các Bộ, Ngành Trung ương, nhất là thực hiện các nội dung: phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm an toàn giao thông thành nội dung, tiêu chí trong cuộc vận động.

- Mặt trận chủ động phối hợp, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, chú ý những nơi nông dân giao đất cho xây dựng công trình công cộng, khu công nghiệp, không có việc làm, thu nhập, đời sống khó khăn, để việc đền bù,  bảo đảm chính sách, quyền lợi của người dân .

4. Về nội dung “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”, cần bổ sung và hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung sau:

- Mặt trận vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các nội dung thiết chế văn hoá phục vụ cho các sinh hoạt văn hoá cộng đồng như: nhà văn hoá hoặc trụ sở sinh hoạt khu dân cư, sân thể thao, tủ sách, tổ chức các tổ nhóm văn nghệ.v.v...

- Mặt trận phối hợp để nâng cao chất lượng các cuộc vận động của các tổ chức thành viên ở cộng đồng dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" phải lấy xây dựng "Gia đình văn hoá" làm nội dung trọng tâm. Phát huy phong trào: "ông, bà, cha mẹ, mẫu mực, con cháu hiếu thảo" , xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

5. Nội dung Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, thực hiện dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ môi trường, cần quan tâm:

- Bổ sung nội dung phong trào “Toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập” ở từng khu dân cư.

- Phối hợp với chính quyền và ngành y tế đưa tiêu chí sức khoẻ vào nội dung đăng ký và bình bầu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến”, "Khu dân cư văn hoá".

- Tiếp tục thực hiện phong trào vận động khu dân cư không có người sinh con thứ ba.

- Triển khai, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư.

6. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện cuộc vận động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

III. Về việc bình xét, công nhận các danh hiệu ở khu dân cư:

- Các danh hiệu ở khu dân cư gồm có: "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư tiên tiến", "Khu dân cư văn hoá".

- Thời gian bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu vào dịp tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất hàng năm.

+ Danh hiệu "Gia đình văn hoá" do Ban công tác Mặt trận vận động và đề nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân xã công nhận hàng năm.

+ Danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến" do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đề nghị, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện công nhận hàng năm.

+ Danh hiệu "Khu dân cư văn hoá" do Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cấp xã đề nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện công nhận.

- Việc đánh giá các danh hiệu phải đảm bảo chất lượng. Khu dân cư khi đạt danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến" mới xem xét công nhận "Khu dân cư văn hoá".

 IV. Tổ chức thực hiện :

1. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức quán triệt trong hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, khu dân cư, trước mắt tổ chức hội nghị triển khai chủ trương mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đến đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ chốt các tỉnh, thành phố.

2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động, tiến hành xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện theo hệ thống đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

3. Mặt trận các cấp tiếp tục tiến hành xây dựng mô hình mới ở các loại hình khu dân cư để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

4. Mặt trận các cấp quan tâm kiện toàn, củng cố Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, tăng cường hoạt động của Ban công tác Mặt trận để duy trì, tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả cuộc vận động.

5. Thường xuyên sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng năm giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp, thống nhất nội dung hoạt động, nội dung báo cáo, đưa công tác thông tin, báo cáo đi và nề nếp. Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là nội dung tiêu chí thi đua quan trong hàng năm của Mặt trận các cấp.

6. Các ban, đơn vị thuộc cơ quan uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường trực nắm chắc tình hình, có chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc vận động, Ban phong trào chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện. Ban Thường trực uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố tổng hợp kết quả, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về Ban Thường trực uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Phó Chủ tịch Kiêm Tổng thư ký

(Đã ký)

   Huỳnh Đảm

Về đầu trang


   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Số: 23/1998/CT-TTg                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

                                                                                  ----- o0o -----

Ngày 20 Tháng 05 năm 1998    

   

CHỈ THỊ

Về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"

 

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được triển khai rộng khắp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước hưởng ứng, bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực và có triển vọng phát triển bền vững.

Đây là cuộc vận động chính trị xã hội có quy mô rộng lớn, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các cuộc vận động, phong trào yêu nước của nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Cuộc vận động sẽ diễn ra lâu dài nhằm vươn tới những mục tiêu rất cơ bản là: giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Cuộc vận động lớn này rất cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận, giữa chính quyền và các cơ quan Nhà nước với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Chính phủ đã có công văn số 126/ QHQH ngày 6 tháng 1 năm 1996, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc vận động này. Qua hai năm thực hiện đến nay vẫn còn một số bộ, ngành, chính quyền các cấp chưa nhận thức đầy đủ tác động tích cực trong mối liên quan giữa các nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý kinh tế, xã hội nên chưa có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của mình, chủ động làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xây dựng kế hoạch phối hợp công tác, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước vào nội dung của cuộc vận động.

Ngoài việc tiếp tục làm tốt hơn nữa các nội dung đã có, trước mắt cần tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện Chương trình quốc gia Phòng, chống tội phạm; Chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn; vận động nhân dân thực hiện và giám sát các cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước thực hiện Pháp lệnh Chống tham nhũng và Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chủ nhiệm các chương trình, dự án quốc gia phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai các dự án trên địa bàn dân cư để có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; công khai các mục tiêu và nguồn lực của chương trình, dự án để nhân dân giám sát nhằm bảo đảm cho việc thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực; xây dựng cơ chế sử dụng các nguồn kinh phí của các chương trình dự án gắn với công tác chỉ đạo Cuộc vận động để tạo điều kiện thuận lợi cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương chủ trì Cuộc vận động.

Việc đánh giá kết quả hàng năm đối với các chương trình và khi nghiệm thu dự án, cần xem xét từ khu dân cư và có ý kiến nhận xét của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương để tăng cường quan hệ công tác đạt hiệu quả hơn, cần coi Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" là nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa chính quyền với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong những năm tới; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện tốt chương trình phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo sự hướng dẫn của ngành dọc Trung ương, có nội dung và phương thức phối hợp thích hợp.

Cần soát xét lại các ban chỉ đạo, ban vận động hiện có ở địa phương, nếu những ban nào có thành phần tham gia giống nhau và có nội dung sát hợp với nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" thì thống nhất lại để bớt tính hình thức, trùng chéo và phân tán. Trước mắt nên lồng ghép và quy tụ các Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo; xây dựng làng văn hóa - gia đình văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống AIDS; xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa... thành một Ban chỉ đạo chung thống nhất.

4 . Để bảo đảm việc tăng cường phối hợp giữa Chính phủ với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu :

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Tư pháp, Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu và hướng dẫn về chức trách, cơ chế chọn cử, chính sách và quan hệ phối hợp giữa Bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, ấp, khu phố), trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; về mối quan hệ giữa quản lý hành chính với hình thức tự quản của dân, giữa pháp luật và hương ước, quy ước, về Quy chế dân chủ trực tiếp ở khu dân cư.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"; bàn và đề xuất cơ chế trích một phần từ kết quả trong các cuộc vận động quyên góp do Mặt trận chủ trì để lập quỹ chi cho công tác khen thưởng, động viên phong trào, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu những hình thức khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân hăng hái lao động học tập, thực hành tiết kiệm, xây dựng cuộc sống mới trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước; hướng dẫn việc xây dựng các mô hình, các điển hình tốt trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" ở từng miền, từng vùng để nhân ra diện rộng; đổi mới hình thức khen thưởng cho phù hợp và có hiệu quả. Tiến tới mở Đại hội toàn quốc biểu dương các khu dân cư tiêu biểu trong cuộc vận động, chào mừng Đại hội lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình tốt, biểu dương các điển hình tiên tiến của Cuộc vận động, góp phần phổ biến cổ vũ và nhân rộng phong trào trên cả nước.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Về đầu trang


NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2006, BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN BAN HÀNH THÔNG TƯ

Số: 01 /2006/TTLT/MTTW-BVHTT

 

Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng

 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"

 

Thi hành Chỉ thị số 23/1998/CT- TTg ngày 20 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”;

Thực hiện Công văn số 6100/VPCP-QHQH ngày 13 tháng 12 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư";

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá - Thông tin  ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nội dung phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (dưới đây gọi tắt là cuộc vận động) để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"  theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khoá VIII; và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương tại cộng đồng dân cư.

2. Khu dân cư thuộc đối tượng thực hiện Thông tư này là: thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu phố, tổ dân phố…, là đơn vị trực tiếp dưới cấp xã, phường, thị trấn.

Cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, công an nhân dân và các doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

3. Nội dung phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động, gồm: thống nhất đầu mối chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện cuộc vận động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung thiết thực của cuộc vận động; thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động; thống nhất việc bình xét, công nhận, khen thưởng các danh hiệu thi đua trong cuộc vận động.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thống nhất Ban chỉ đạo ở xã, phường, thị trấn và Ban vận động ở khu dân cư

a) ở xã, phường, thị trấn thống nhất Ban vận động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thành một Ban chỉ đạo chung là Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (dưới đây gọi tắt là Ban chỉ đạo). Trưởng Ban chỉ đạo là Bí thư Đảng uỷ hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc làm Phó Trưởng Ban Thường trực, trực tiếp chủ trì chỉ đạo cuộc vận động.

b) ở khu dân cư, thống nhất các Ban vận động hiện có như: "Ban vận động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, "Ban điều hành xây dựng ấp (khu phố) văn hoá", "Ban  vận động xây dựng nếp sống văn hoá", "Ban vận động xây dựng gia đình văn hoá"... thành một Ban vận động chung lấy tên là Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (dưới đây gọi tắt là Ban vận động) do Ban công tác Mặt trận trực tiếp chủ trì. Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Trưởng Ban vận động. Thành viên Ban vận động là: Trưởng hoặc Phó thôn (làng, bản, ấp, khu phố...), các thành viên của Ban Công tác Mặt trận (đại diện Chi ủy; những người đứng đầu chi Đoàn thanh niên, chi Hội phụ nữ, chi Hội nông dân, chi Hội cựu chiến binh, chi Hội người cao tuổi, chi Hội chữ thập đỏ..., một số người tiêu biểu có uy tín ở cộng đồng dân cư), tuỳ theo tình hình của từng nơi.

c) Ban Công tác Mặt trận chủ trì giúp Ban vận động tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động: tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng dân cư đăng ký thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động; tiến hành bình xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua trong cuộc vận động; tổng kết cuộc vận động trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư vào dịp 18/11  hàng năm.

2.  Nội dung cuộc vận động

a) Tiếp tục thực hiện 6 nội dung định hướng của cuộc vận động:

- Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo;

- Đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”;

- Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương;

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá;

- Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, phát triển thể dục thể thao và thực hiện dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ môi trường;

- Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân, tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

b) Nội dung chi tiết của cuộc vận động do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn.

3. Danh hiệu "Gia đình văn hoá"

a) Tiêu chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hoá": đạt 03 tiêu chuẩn quy định tại Điều 29 Luật Thi đua- khen thưởng (được sửa đổi, bổ sung năm 2005):

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú;

- Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng dân cư;

- Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

b) Nội dung tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục công nhận danh hiệu"Gia đình văn hoá" do Bộ Văn hoá- Thông tin hướng dẫn.

c) Danh hiệu “Gia đình văn hoá” do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận hàng năm. Ban vận động ở khu dân cư  tổ chức công bố quyết định và danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá vào "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư và ghi Sổ vàng Gia đình văn hoá. Hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” 03 năm liên tục, được Uỷ ban nhân dân  xã, phường, thị trấn cấp Giấy công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá 03 năm liên tục" và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

4.  Danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến"

a) Tiêu chuẩn danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến":

- Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển;

- Có hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện;

- Nơi cư trú trật tự,  kỷ cương và bảo đảm an toàn;

- Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú;

- Sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số, thể thao được chăm lo, môi trường cảnh quan sạch đẹp;

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư (18/11) hàng năm.

b) Nội dung tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục công nhận danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến" do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn.

c) Danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến" do Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh công nhận.

5. Danh hiệu “Làng văn hóa” đối với làng, thôn, ấp, bản, buôn…; danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đối với tổ dân phố, khu phố, khối phố…

a) Tiêu chuẩn danh hiệu "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá": đạt 05 tiêu chuẩn quy định tại Điều 30 Luật Thi đua - khen thưởng (được sửa đổi, bổ sung năm 2005):

- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển;

- Đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, phong phú;

- Môi trường cảnh quan sạch đẹp;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

b) Nội dung tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục công nhận “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” do Bộ Văn hoá- thông tin hướng dẫn.

c) Điều kiện được công nhận "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá":

- Được công nhận là "Khu dân cư tiên tiến" trong 3 năm liên tục;

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

d) Danh hiệu "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ra quyết định công nhận định kỳ 03 năm 01 lần  kèm theo Giấy công nhận.

6. Đăng ký, bình xét, công nhận và khen thưởng các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”

a) Đăng ký:

- Hàng năm, gia đình đăng ký đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" vào dịp tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư; Ban vận động căn cứ kết quả đăng ký của các hộ gia đình, lập danh sách hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" gửi Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn;

- Ban vận động đăng ký xây dựng "Khu dân cư tiên tiến", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" với Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn trước tháng 12 hàng năm;

- Ban chỉ đạo xã, phường thị trấn tổng hợp và làm thủ tục đăng ký xây dựng "Khu dân cư tiên tiến", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" với Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong quý I hàng năm.

b) Bình xét và công nhận:

- Ban vận động tổ chức họp nhân dân ở khu dân cư để bình xét và làm thủ tục đề nghị để Uỷ ban nhân dân, xã, phường, thị trấn công nhận hộ gia đình đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hoá”  trước ngày 30 tháng 10 hàng năm;

- Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn kiểm tra, đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" vào quý IV hàng năm.

c) Việc khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo Hướng dẫn số 2062/HD-BCĐ ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Kinh phí thực hiện cuộc vận động

a) Kinh phí thực hiện cuộc vận động thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW ngày 10 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

b) Ban chỉ đạo các cấp lồng ghép sử dụng có hiệu quả kinh phí thực hiện công tác chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được quy định tại Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá- Thông tin về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở, Bộ Văn hoá-Thông tin phối hợp với Ban Phong trào- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp giúp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá - Thông tin giải quyết.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ./.

                  BỘ TRƯỞNG                                    TM. BAN THƯỜNG TRỰC

            BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN                 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

                         (Đã ký)                                             UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

                                                                          Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

                                                                                             (Đã ký)

                 Phạm Quang Nghị                                      Huỳnh Đảm

Về đầu trang


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2002/TTLT/BTC-MTTW NGÀY 10/01/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BAN THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN  “CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ’’ VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP DO ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG

 

Thi hành Chỉ thị số 23/1998/CT-TTg ngày 20/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư’’; thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp liên tịch với Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Công văn số 57/TB-VPCP ngày 03 tháng 7 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ); căn cứ  ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 6100/VPCP-QHQH ngày 13/12/2001 của Văn phòng Chính phủ) thống nhất tên gọi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” thành tên gọi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  ở khu dân cư” do Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn quản lí, chủ trì, nối tiếp cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” trước đây; liên tịch Bộ Tài chính - BanThường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam hướng dẫn công tác quản lí tài chính thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hoá  ở khu dân cư” và cuộc vận động quyên góp do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Thông tư này áp dụng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  ở khu dân cư” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện; “các chương trình, dự án quốc gia” và cuộc “ vận động quyên góp đột xuất” ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả  thiên tai, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 

II. NGUYÊN TẮC CẤP KINH PHÍ

 1.  Kinh phí bảo đảm cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hoá  ở khu dân cư” do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo nguyên tắc cấp nào tổ chức thực hiện do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm kinh phí hoạt động. Riêng đối với khu dân cư do ngân sách tỉnh cân đối.

2. Kinh phí để vận động nhân dân thực hiện một số đề án trong các chương trình, dự án quốc gia được bảo đảm  bằng nguồn kinh phí của chương trình, dự án quốc gia theo quy định về sử dụng kinh phí đối với từng chương trình, dự án quốc gia.

3.  Kinh phí bảo đảm cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế theo chỉ thị của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động do ngân sách trung ương bảo đảm.

 III. NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI

1.       Đối  với cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hoá  ở khu dân cư”

1.1. Nội dung chi:

a)       Các nội dung chi do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện:

- Chi tổ chức cuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tin, tuyên truyền để phát động nhân dân tham gia cuộc vận động;

- Chi phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc;

- Chi sơ kết hằng năm và tổng kết định kì 5 năm 1 lần;

-  Chi khen thưởng cho các tập thể  và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các  cuộc vận động;

- Chi văn phòng  phẩm và chi khác phục vụ cuộc vận động (nếu có).

b) Các nội dung chi do Ủy  ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện:

- Chi tổ chức cho cuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tin, tuyên truyền để phát động nhân dân trong tỉnh, huyện hưởng ứng tham gia cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động;

- Chi phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc;

- Chi sơ kết hàng năm; tổng kết định kì 5 năm 1 lần đối với cấp tỉnh, 2 lần đối với các huyện;

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động;

- Chi văn phòng phẩm, chi khác phục vụ cuộc vận động (nếu có).

c) Các nội dung chi do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã , phường, thị trấn thực hiện:

- Chi tổ chức cuộc vận động: Chi làm khẩu hiệu, pa-nô, áp -phích tuyên truyền cho cuộc vận động;

- Chi họp triển khai thực hiện ở khu dân cư (tiền chè, nước người tốt việc tốt;

- Chi sơ kết hàng năm;

- Chi cho công tác khen thưởng hàng năm;

- Chi văn phòng phẩm, chi khác (nếu có).

d) Đối với khu dân cư:

Chi tiền chè, nước uống, dầu đèn, điện sáng cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư họp bàn biện pháp triển khai vận động nhân dân;

- Chi tổ chức ngày Hội đoàn kết toàn dân hàng năm (18-11);

- Chi tiền xăng, xe đi công tác vận động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và xã , phường;

- Chi biểu dương thành tích cá nhân, tổ dân cư thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động hàng năm và đột xuất;

Chi văn phòng phẩm, chi khác (nếu có).

1.2      Mức chi:

- Mức tiền chi ăn, nghỉ cho đại biểu dự hội nghị thực hiện các quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chỉ tiêu hội nghị.

- Mức chi tiền thưởng áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đối với các trường hợp khen thưởng ngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính thì tuỳ theo khả năng ngân sách dành cho cuộc vận động ở địa phương để thực hiện khen thưởng, nhưng mức thưởng tối đa không vượt quá mức tiền thưởng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính.

- Đối với khu dân cư: Để tạo điều kiện cho cuộc vận động ở khu dân cư đạt kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách đảm bảo thực hiện các nội dung chi cho cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’ quy định tại tiết d điểm 1.1 của Thông tư này theo mức 1.000.000 đồng / năm/ khu dân cư (Một triệu đồng) năm/ khu dân cư).

2. Đối với cuộc vận động nhân dân thực hiện một số đề án trong các chương trình, dự án quốc gia

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trong việc thực hiện các chương trình quốc gia như xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông; trên cơ sở đề nghị và  dự toán của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp xem xét bố trí kinh phí cần thiết theo quy định hiện hành để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện đối với từng chương trình quốc gia.

3. Đối với cuộc vận động quyên góp đột xuất

3.1. Nội dung chi:

- Chi cho công tác kiểm tra, đôn đốc;

- Chi sơ kết, tổng kết cuộc vận động;

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động;

- Các khoản chi khác phục vụ cuộc vận động: Chi vận chuyển hàng hoá, chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp thu gom tiền, hàng hoá do các tổ chức và cá nhân ủng hộ.

3.2. Mức chi:

- Mức chi tiền ăn nghỉ cho đại biểu dự hội nghị quán triệt và phổ biến chủ trương, sơ kết, tổng kết cuộc vận động theo quy định hiện hành về chi hội nghị;

- Mức chi tiền thưởng áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lí tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đối với các trường hợp được khen thưởng ngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính  thì  tuỳ theo khả năng ngân sách dành cho cuộc vận động  ở địa phương để thực hiện khen thưởng, nhưng mức thưởng tối đa không vượt quá mức tiền quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính:

- Chi bồi dưỡng cho cán bộ công chức Nhà nước trực tiếp  thu gom tiền, hàng hoá ủng hộ, chi làm đêm, thêm giờ mức chi áp dụng  theo quy định về chế độ làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 của Bộ Lao động -Thương binh và  Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương thêm giờ và phụ cấp làm đêm;

- Chi bồi dưỡng lao động thuê ngoài, mức tối đa không quá 20000 đ/ngày/người;

- Chi vận chuyển hàng hoá: căn cứ theo hoá đơn, chứng từ thu tiền hợp lê của các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá.  

IV. LẬP, CHẤP HÀNH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành về quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với các chương trình, dự án quốc gia. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

1. Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hoá  ở khu dân cư”

- Hàng năm, cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hoá  ở khu dân cư” theo nội dung chi, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và nức chi cụ thể theo quy định tại điểm III -1 Thông tư này gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét tổng hợp hành trình cấp thẩm quyền phê duyệt để bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

Riêng kinh phí để thực hiện các nội dung công việc của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống  mới  ở khu dân cư”, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí, cân đối đủ kinh phí đến xã, phường đảm bảo mức chi theo quy định tại điểm III-1.2 của Thông tư này (1 triệu đồng/năm/khu dân cư). Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm cấp phát và quyết toán kinh phí này theo quy định hiện hành.

2. Đối với việc thực hiện các chương trình, dự án quốc gia: Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp căn cứ vào các quy định hiện hành về nội dung chi, định mức chi và hướng dẫn lập dự toán kinh phí đối với từng chương trình, dự án quốc gia lập dự toán kinh phí đối với từng chương trình, dự án quốc gia lập dự toán kinh phí gửi Ban chủ nhiệm chương trình, dự án quốc gia thuộc các Bộ, cơ quan trung ương (đối với cấp trung ương) và Ban chỉ đạo chương trình, dự án quốc gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với cấp địa phương). Khi phân bổ kinh phí chương trình, dự án quốc gia, Ban chủ nhiệm chương trình và Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương có trách nhiệm xem xét và đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để bố trí kinh phí phù hợp với nội dung của chương trình, dự án đồng thời hu hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện đúng các quy định về sử dụng kinh phí của từng chương trình, dự án quốc gia.

3. Đối với các cuộc vận động quyên góp đột xuất

- Khi phát động cuộc vận động quyên góp đột xuất, căn cứ vào nội dung chi, mức chi quy định tại điểm III nêu trên. Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập dự toán kinh phí cho từng cuộc vận động, trong đó có các chi tiết cho các địa phương gửi Bộ Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện các cuộc vận động. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phân bổ và hướng dẫn các địa phương sử dụng số kinh phí được cấp đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

- Căn cứ vào số phân bổ kinh phí cho các địa phương của Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính thực hiện cấp kinh phí ủy quyền cho các địa phương để tổ chức thực hiện. Kết thức cuộc vận động quyên góp, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành

- Trên cơ sở khối lượng công việc cần thiết phải triển khai thực hiện và số kinh phí do Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ cho địa phương, văn bản hướng  dẫn sử dụng kinh phí của Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương đề xuất phương án phân bổ kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  các quận, huyện, thị xã; xã phường, thị trấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt làm căn cứ phân bổ và cấp phát kinh phí cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thực hiện.

- Kết thúc cuộc vận động quyên góp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ chi phí tổ chức cuộc vận động quyên góp để báo cáoThủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi.

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 - Cơ quan tài chính các cấp đăng kí và đột xuất tiến hành kiểm tra việc cấp, quản lí, sử dựng kinh phí cho các cuộc vận động đúng múc đích, có hiệu quả thiết thực.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính các cấp để kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng kinh phí  cho các cuộc vận động đúng nội dung và chế độ quy định.

-Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 71/1999/TTLT/BTC-MTTQTW ngày 11/6/1999 của liên tịch Bộ Tài chính - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong qúa trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi về Bộ Tài chính và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét giải quyết.

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

ĐOÀN CHỦ TỊCH

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỔNG THƯ KÍ

(Đã ký)

Trần Văn Đăng

Về đầu trang


6 NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG

“ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở KHU DÂN CƯ”

 

1. Đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, phát huy các thành phần kinh tế, huy động được nhiều nguồn lực để phát triển sản xuất, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sát hợp. Bảo đảm ở mỗi khu dân cư ngày càng có số đông hộ khá giả, không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu.

 

2.Đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tương thân tương ái, có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện. Bảo đảm cho các gia đình liệt sỹ, thương binh và những người có công với nước có mức sống cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư. Người già cô dơn, trẻ em mồ côi và những người bất hạnh trong cuộc sống đều được chăm lo chu đáo bằng việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước và bằng sự trợ giúp của cộng đồng dân cư.

 

3.Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo quy ước, hương ước của cộng đồng; thực hiện tốt qui chế dân chủ. Bảo đảm ở khu dân cư không có biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, không có tệ nạn xã hội và tội phạm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoà giải được tại chỗ những mâu thuẫn nội bộ, cảm hoá được những người lầm lỗi, mọi người tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

 

4.Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Bảo đảm ở khu dân cư thực hành tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong quan hệ ứng xử; có điểm giải trí vui chơi công cộng và hoạt động văn hoá, văn nghệ lành mạnh, tiến bộ; đường làng ngõ xóm phong quang, sạch sẽ, mọi hộ gia đình sống hoà thuận, quan hệ xóm giềng tốt đẹp, không còn nhà ở dột nát, phần đông số hộ có điện dùng trong sinh hoạt, dùng nước sạch, có phương tiện nghe nhìn. Có nhiều gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá mới.

 

5.Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Bảo đảm ở khu dân cư, mọi trẻ em đến trường đúng độ tuổi và không có trẻ em bỏ học, thực hiện xoá mù chữ và phổ cập tiểu học, học sinh nghèo được giúp đỡ, học sinh giỏi được bảo trợ, mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc chu đáo và tiêm chủng đúng lịch, không có người sinh con thứ ban.

 

6.Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó với nhân dân trong khu dân cư. Cuộc vận động tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng, giám sát hoạt động của tổ chức chính trị và đòi hỏi sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể và Ban công tác Mặt trận, mở rộng lực lượng nòng cốt làm công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Về đầu trang


    UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       BAN THƯỜNG TRỰC                                                Hà Nội, ngày 17 tháng 4  năm 2009

    Số: 34/TTr-MTTW-BTT

 

THÔNG TRI

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII vào năm 2010;  

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” lần thứ III vào dịp kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2009) tại thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị cho Hội nghị, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc sau:

1. Tuỳ theo điều kiện thực tế các địa phương để tổ chức Hội nghị biểu dương cấp tỉnh nhằm biểu dương, khen thưởng các khu dân cư, những hộ gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” giai đoạn (2004-2009), tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.

2. Chọn cử đại biểu đi dự Hội nghị toàn quốc biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” lần thứ III:

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức khảo sát và chọn cử các khu dân cư, những gia đình, cá nhân tiêu biểu cho các đối tượng ở các vùng miền khác nhau của địa phương (các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo cần chú ý cử đại biểu đại diện dân tộc thiểu số và tôn giáo tham dự Hội nghị).

a, Đối tượng xét chọn biểu dương:

- Khu dân cư: đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến hoặc khu dân cư văn hoá nhiều năm liền và có thành tích nổi bật trong thực hiện cuộc vận động; cộng đồng thực hiện tốt Cuộc vận động (dòng họ hiếu học, chùa tinh tiến, chùa văn hoá, xứ đạo gương mẫu, họ đạo tiên tiến, tổ nhóm tự quản...);

- Hộ gia đình tiêu biểu: đạt danh hiệu gia đình văn hoá nhiều năm liền và có  thành tích nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động;

- Cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư có nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động.

b, Cơ cấu, số lượng đại biểu biểu dương:

  Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 04 đại biểu đại diện cho đối tượng biểu dương tại điểm a mục này theo cơ cấu phân bổ (có dự kiến kèm theo), trong đó:

- 02 đại biểu đại diện khu dân cư tiêu biểu hoặc 01 đại biểu đại diện 01 khu dân cư và 01 đại biểu đại diện cho 01 cộng đồng tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động (dòng họ hiếu học, chùa tinh tiến, xứ đạo gương mẫu,...);

- 01 đại biểu đại diện gia đình văn hoá tiêu biểu;

- 01 cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư (Trưởng Ban công tác Mặt trận, già làng, Trưởng bản, người có uy tín có nhiều thành tích trong Cuộc vận động...);

(Riêng TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Nghệ An mỗi tỉnh, thành phố được chọn cử thêm 03 đại biểu đại diện đối tượng biểu dương).

c,  Đại biểu đại diện của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố (mỗi tỉnh, thành phố cử 02 người), gồm:

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Ban phong trào của Uỷ ban MTTQ tỉnh, thành phố.

3. Về đề nghị khen thưởng tại hội nghị toàn quốc:

* Các hình thức đề nghị khen thưởng gồm:Huân chương Lao động các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

* Đối tượng khen thưởng: các khu dân cư, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”.

* Số lượng khen thưởng (mỗi tỉnh, thành phố đề nghị không quá số lượng đại biểu tiêu biểu được phân bổ):

- Các  tỉnh, thành phố lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong số các đối tượng tiêu biểu dự Hội nghị toàn quốc để đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (nếu đủ điều kiện);

- Các trường hợp còn lại đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen.

* Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố;

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, gia đình đề nghị khen thưởng.

Hồ sơ khen thưởng gửi về Phòng Thi đua khen thưởng của Văn phòng
cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 10/6/2009.

4. Các văn bản gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

- Báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” từ năm 2004 đến năm 2009. Báo cáo cần làm rõ những vấn đề sau:

+ Những nội dung và cách làm tốt có hiệu quả; những mô hình đang hoạt động tích cực ở khu dân cư trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động; chỉ rõ những khu dân cư, gia đình, cá nhân điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động;

+ Những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong thời gian tới.

- Các báo cáo tham luận của các đại biểu tiêu biểu dự hội nghị toàn quốc (mỗi đại biểu tiêu biểu làm 01 báo cáo đánh máy khổ giấy A4, dài từ 3-4 trang).

- Danh sách các đại biểu tiêu biểu dự hội nghị toàn quốc (có mẫu gửi kèm).

Thời gian gửi các văn bản nêu trên về  Ban Phong trào Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 10/6/2009 (bằng Fax: 04.39287402 hoặc Email: Hoanphongtrao@mattran.org.vn).

 5. Sưu tầm tư liệu ảnh:

Mỗi tỉnh, thành phố sưu tầm 10 tấm ảnh màu cỡ 20x30cm, ép plactic phản ánh những kết quả nổi bật của Cuộc vận động ở địa phương mình. Mỗi tấm ảnh cần ghi rõ địa danh, nội dung. Ban tổ chức Hội nghị sẽ tổng hợp, xây dựng thành các panô ảnh để trưng bày tại Hội nghị;

Tư liệu ảnh gửi về về Ban Tuyên giáo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 10/6/2009.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Ban tổ chức Hội nghị toàn quốc và sẽ cử các đoàn cán bộ đi khảo sát nắm tình hình triển khai thực hiện tại một số tỉnh, thành phố.

 Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” là một hoạt động nổi bật, quan trọng có nhiều ý nghĩa thiết thực; đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tốt những nội dung trên và báo cáo kịp thời về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

(Đã  ký)

Vũ Trọng Kim

Về đầu trang


Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" 

Ngày 10-10-2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Chỉ thị số 1869/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị này. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư, đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội. Chính phủ đã có văn bản số 126/QHQH ngày 6 tháng 01 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 23/1998/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 1998 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc triển khai, thực hiện. 

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an ninh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo; 

- Thành lập Ban vận động từ Trung ương đến cơ sở. Chính phủ phân công một Phó Thủ tướng làm Phó Trưởng Ban vận động cấp Trung ương, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành tham gia làm thành viên; ở địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) cử một Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp làm Phó Trưởng Ban vận động, đại diện lãnh đạo một số ngành liên quan tham gia làm thành viên. Ở khu dân cư tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động. 

- Chỉ đạo rà soát, bổ sung tiêu chí và ban hành các danh hiệu “gia đình văn hoá”, “khu dân cư văn hoá“; hàng năm tiến hành đăng ký, bình chọn danh hiệu gắn với việc tổng kết Cuộc vận động và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” 18-11; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp tạo cơ chế phù hợp, thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong giai đoạn mới. 

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 

a) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của mình, chủ động phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020; chỉ đạo việc tổ chức triển khai các dự án, chương trình mục tiêu trên địa bàn dân cư để có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; công khai các mục tiêu và nguồn lực của chương trình, dự án để nhân dân giám sát nhằm đảm bảo cho việc thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực; quy định việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để phục vụ cho công tác chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc triển khai Cuộc vận động. 

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, hướng dẫn phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong toàn quốc; 

c) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu xây dựng mô hình “Đô thị văn minh”; rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí và ban hành danh hiệu “gia đình văn hoá”, “khu dân cư văn hoá” cho phù hợp trong giai đoạn mới để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động đăng ký thực hiện và bình xét hàng năm, đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp công nhận; 

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hướng dẫn việc sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đúng mục đích và hiệu quả; 

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam nghiên cứu trích kinh phí từ chương trình mục tiêu, dự án tạo điều kiện cho MTTQ các cấp, nhất là cơ sở tiến hành vận động, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án ở địa phương; 

e) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; theo dõi, đề xuất hình thức khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân hăng hái lao động học tập, thực hành tiết kiệm, xây dựng cuộc sống mới; hướng dẫn việc xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị nhằm nhân rộng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; 

g) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu cách làm hay, mô hình tốt, biểu dương các điển hình tiên tiến của cuộc vận động. 

2. UBND các cấp tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp với UBMTTQ cùng cấp, triển khai thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả công tác; coi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa chính quyền các cấp với UBMTTQ cùng cấp trong những năm tới; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng thực hiện tốt chương trình phối hợp với UBMTTQ; đồng thời chủ động rà soát, thống nhất các Ban chỉ đạo hiện có ở địa phương trên cơ sở Ban vận động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm khắc phục sự chồng chéo, phân tán và tính hình thức. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này.

Về đầu trang


   UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       BAN THƯỜNG TRỰC                                               

       Số: 01/ĐA-MTTW-BTT                                                       Hà Nội, ngày 6  tháng 9  năm 2010

 

ĐỀ ÁN

Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, qua 15 năm thực hiện đã khẳng định có ý nghĩa chính trị - xã hội - nhân văn sâu sắc, thực sự là Cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Căn cứ vào Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; Kết luận số 62- KL/TW của Bộ Chính trị ngày 08/12/2009 về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”.

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ- TTg ngày 04/6/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trong đó: Chính phủ đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, bổ sung các nội dung mới phù hợp với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Nhằm phát huy thành quả, kế thừa kinh nghiệm 15 năm của Cuộc vận động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ, phát triển bền vững vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

2. Phấn đấu hầu hết các khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, khóm, khu phố…) không còn hộ nghèo thiếu ăn, không còn nhà ở dột nát, không có tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

3. Hầu hết khu dân cư, hộ gia đình đăng ký, thực hiện các nội dung tiêu chí “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Bổ sung nội dung trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cho phù hợp với giai đoạn mới của 6 nội dung Cuộc vận động:

Nội dung 1: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, động viên nhân dân thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh:

Động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy hoạch trên địa bàn, huy động được nhiều nguồn lực giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; đẩy mạnh kinh tế hộ, trang trại …để các khu dân cư không còn hộ nghèo thiếu ăn, tăng hộ khá, giàu; không còn nhà ở dột nát. Xây dựng tổ dân phố, khu phố “ Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp”; không còn tệ nạn xã hội.

Nội dung 2: Đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”:  Tổ chức nhiều  hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, bảo đảm cho các gia đình liệt sỹ, thương binh và những người có công với nước có mức sống cao hơn mức sống trung bình các hộ gia đình trong địa bàn xã. Người già cô đơn, trẻ em mồ côi, những nạn nhân chất độc hoá học và những người bất hạnh trong cuộc sống đều được chăm lo chu đáo trên cơ sở thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng dân cư.

Nội dung 3:  Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật: Vận động nhân dân tham gia giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và thực hiện theo quy ước, hương ước của khu dân cư; xây dựng khu dân cư không có tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; thực hiện tốt pháp lệnh về quy chế dân chủ cở sở, thực hiện tốt công tác hoà giải tại chỗ những mâu thuẫn nội bộ, cảm  hoá được những người lầm lỗi, mọi người tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Nội dung 4:  Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân:  Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá, bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá, di tích cách mạng, các khu bảo tồn thiên  nhiên, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Các khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong quan hệ ứng xử, kiên quyết xoá bỏ các hủ tục lạc hậu; có điểm vui chơi giải trí công cộng sạch sẽ; mọi gia đình sống hoà thuận, quan hệ xóm làng, khu phố tốt đẹp.

Nội dung 5: Đoàn kết  phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường: Xây dựng khu dân cư có phong trào khuyến học, xây dựng cộng đồng học tập, mọi trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, không có trẻ em bỏ học, giúp đỡ  học sinh khó khăn, khuyến khích học sinh giỏi. Trẻ em, người già, được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, không có người sinh con thứ ba. Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, các điểm thu gom rác thải, cải tạo xây dựng các ao hồ sinh thái, phát triển cây xanh trong xã, làng, thôn, xóm, tổ… đảm bảo các hộ gia đình được dùng nước sạch; vận động mọi người tích cực tham gia vệ sinh bảo vệ môi trường.

Nội dung 6: Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân:  Động viên và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, tạo sự gắn kết trong hệ thống chính trị hướng về cơ sở cùng nhân dân xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Xây dựng Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể ở khu dân cư vững mạnh.

2. Đổi mới hình thức khen thưởng các danh hiệu thi đua

- Thống nhất còn 02 danh hiệu thi đua trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”: Danh hiệu "Gia đình văn hóa", danh hiệu "Khu dân cư văn hoá".

- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan để thống nhất tiêu chí của hai danh hiệu trên.

- Hàng năm các hộ gia đình, các khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu; các danh hiệu thi đua do Ban vận động ở khu dân cư bình xét, đề nghị công nhận. Khuyến khích các hình thức tổ chức tuyên dương, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương Người tốt, việc tốt và các danh hiệu thi đua phù hợp đối với các địa phương, cơ sở ở các cấp nhằm động viên các cá nhân tiêu biểu, hộ gia đình, khu dân cư trong cuộc vận động.

- Thời gian bình xét, công nhận danh hiệu và khen thưởng: Thực hiện hàng năm từ 01/10 đến 18/11 gắn với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam.

         3. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, từng khu dân cư và toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi người, mọi nhà cùng nhau góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Coi trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm, xây dựng cộng đồng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh; qua đó tạo phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động trong toàn quốc.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy, ý thức tự lực, tự cường, tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động.

2. Cơ chế thực hiện Cuộc vận động

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động phải luôn luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp điều hành của chính quyền, sự thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thành lập Ban vận động Cuộc vận động từ Trung ương đến khu dân cư:

- Ở Trung ương: Thành lập Ban vận động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gồm:

+ Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng Ban;

+ Mời Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia làm Phó trưởng Ban vận động

+ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư  ký  Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó  Ban Thường trực;

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hoá - Thể thao và  Du lịch làm Phó Ban;

+ Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách công tác phong trào, thành viên phụ trách Bộ phận Thường trực Ban vận động;

+ Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể tham gia thành viên: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, Bộ Tài Chính, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Người cao Tuổi Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban Vận động Trung ương lập Bộ phận Thường trực giúp việc gồm: Đại diện một số ban, đơn vị của cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện  cấp vụ một số cơ quan thành viên. Ban Phong trào là đầu mối thường trực của Ban Vận động.

- Ở cấp tỉnh, cấp huyện:

+ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc làm Trưởng Ban;

+ Mời Phó Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân làm Phó Ban ;

+ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc làm Phó Ban Thường trực;

+ Đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, các đoàn thể tham gia thành viên: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Công an, Sở Xây dựng, Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Sở Tài Chính, cơ quan Báo, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh.

- Ở cấp xã:

+ Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Trưởng ban;

+ Mời Phó chủ tịch UBND làm Phó Trưởng ban;

+ Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Phó Trưởng ban thường trực;

+ Đại diện lãnh đạo các đoàn thể và một số chức danh tham gia thành viên: Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi, Trưởng Công an, cán bộ Văn hóa, cán bộ Khuyến nông, Khuyến công.

- Ở khu dân cư: Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động hiện có. Ban công tác Mặt trận trực tiếp chủ trì giúp Ban vận động ở khu dân cư tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động.

3. Xây dựng mô hình điểm

- Ban vận động các cấp lựa chọn một số xã, phường, thị trấn triển khai làm điểm về tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các cơ quan chức năng phối hợp với một số địa phương tổ chức triển khai làm điểm.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan có liên quan cùng cấp ở địa phương phối hợp xây dựng mô hình điểm thực hiện Đề án phù hợp tình hình thực tế của địa phương; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng.

4. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết

- Hàng năm Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động :

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động, kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung, đổi mới phương thức hoạt động để chất lượng Cuộc vận động đạt hiệu quả cao.

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

- Định kỳ hàng năm, 03 năm tiến hành sơ kết, 05 năm tiến hành tổng kết Cuộc vận động ở các cấp.

5. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện Cuộc vận động đảm bảo cho hoạt động Ban vận động các cấp, kinh phí khu dân cư được cấp từ các nguồn hỗ trợ, gồm:

- Theo ngân sách Nhà nước cấp.

- Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW ngày 10/1/2002 của Bộ Tài chính - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng mức kinh phí hoạt động cho khu dân cư, cấp xã.

- Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới dành cho công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chương trình.

- Kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện trên địa bàn cấp xã: Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm; Chương trình môi trường nông thôn; Chương trình phòng, chống tội phạm; Chương trình phòng chống ma tuý; Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình; Chương trình phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình bảo đảm an toàn giao thông

6. Kiến nghị:

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới.

 

Nơi nhận:                                                                            TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban Bí thư TW Đảng (báo cáo);                                              PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Thủ tướng Chính Phủ;                                                                                                    (Đã  ký)

- Ban Dân Vận Trung ương;                                                                                           Vũ Trọng Kim

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban TT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Cơ quan TW các đoàn thể;

-Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố

-Lãnh đạo các Ban, đơn vị TW MTTQ Việt Nam;

- Lưu Văn thư, Ban Phong Trào.

Về đầu trang


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ngày 15-12, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Thời gian qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và triển khai thực hiện đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, qua đó cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, qua tổng kết 20 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 15 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" cho thấy vẫn còn những hạn chế như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng có lúc, có nơi chưa sâu sát và thường xuyên; sự phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ở nhiều nơi hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên trong Mặt trận ở các cấp chưa đồng bộ, còn chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động; một bộ phận các hộ nghèo còn thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa quyết tâm thoát nghèo; việc huy động và sử dụng các nguồn lực còn chưa hiệu quả; việc bình xét các danh hiệu thi đua ở cơ sở và khu dân cư chưa thực chất, còn hình thức; công tác động viên, khen thưởng chưa kịp thời, chưa tạo nên động lực thi đua mạnh mẽ trong nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, năm 2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" mang tính chất toàn dân, toàn diện, đúc kết và kế thừa những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được hưởng ứng, có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Bí thư yêu cầu:

1- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp

- Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quán triệt trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động, đó là:

(1) Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

(2) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

(3) Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

(4) Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

(5) Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm cơ chế và điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai cuộc vận động, nhất là ở cấp xã và khu dân cư.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp, các địa phương. Đây là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, cả nhiệm kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và từng đảng viên.

2- Ban cán sự đảng Chính phủ

- Chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 7-10-2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thống nhất ban hành các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua, tránh chồng chéo.

- Chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai cuộc vận động đến các xã, phường và khu dân cư.

3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

- Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp, nguồn lực… nhằm phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; làm cho mỗi người dân tự ý thức về vai trò, trách nhiệm, quyết tâm và hành động để ủng hộ và tự giác, tích cực tham gia cuộc vận động.

- Đổi mới nội dung, phương thức chia sẻ thông tin, huy động và sử dụng các nguồn lực khơi dậy, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, vai trò tự quản của cộng đồng, tinh thần tự nguyện, tự giác của mọi người dân trong thực hiện cuộc vận động.

- Đổi mới mạnh mẽ việc phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp những nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc vận động.

- Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản của khu dân cư; phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời, thỏa đáng các điển hình trong thực hiện cuộc vận động, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ trong xã hội.

4- Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ban lãnh đạo các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo tinh thần Chỉ thị này của Ban Bí thư.

- Gắn các phong trào thi đua của tổ chức với việc thực hiện nội dung cuộc vận động. Trên cơ sở chủ trì hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi tổ chức đảm nhận những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động; kịp thời phát hiện và giới thiệu gương điển hình thực hiện cuộc vận động để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp biểu dương, khen thưởng.

5 - Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ.

Về đầu trang


 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn