Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ĐẠI HỘI  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)


Văn bản hướng dẫn

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 


Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII  diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tham dự Đại hội có 1008 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp.

Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, gồm 383 người.Trong đó: Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam ở Trung ương đã cử 45 người tham gia; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh thành phố là 63 người; Cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 14 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ TƯMTTQ Việt Nam khoá VIII đã Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII gồm 62 vị. Trong đó: Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương là 22 người; Các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài 27 người; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương là 13 người .

Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ TƯMTTQ Việt Nam khoá VIII cũng Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, như sau:

Ông Nguyễn Thiện Nhân
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Ông Vũ Trọng Kim,
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Các Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII


Bà Trương Thị Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam


Ông Nguyễn Văn Pha

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Bà Bùi Thị Thanh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Ông Lê Bá Trình

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII


Ông Đào Văn Bình

 Ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội


Linh mục Nguyễn Công Danh,
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam


Bà Võ Thị Dung
Ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

 


Ông Phạm Xuân Hằng,
Nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học - xã hội và Nhân Văn Đại học Quốc gia Hà Nội


Hòa thường Thích Thiện Nhơn
Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam


Ông Tráng A Pao
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc của quốc hội khóa XI

 Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

 Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội VIII MTTQ Việt Nam

Danh sách Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Danh sách Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa VIII

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII


   DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

     MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII,

DO CHỦ TỊCH NGUYỄN THIỆN NHÂN TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam !

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội !

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động !

Thưa các vị khách quốc tế và các đoàn ngoại giao !

Thưa toàn thể quý vị đại biểu và khách quý!

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, MTTQ Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII - Đại hội của Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới.

Thay mặt Đại hội và Đoàn Chủ tịch:

- Tôi nhiệt liệt chào mừng:

+ Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;

+ Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

+ Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam;

+ Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam;

+ Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; 

+ Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các vị lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

+ Các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

+ Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

- Đặc biệt, tôi nhiệt liệt chào mừng 1008 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, các lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện cho hơn 4 triệu đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đã về dự Đại hội hôm nay.

- Tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại diện các tổ chức quốc tế và các đoàn ngoại giao tại Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và nước ngoài tới dự và đưa tin Đại hội.

Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu và khách quý tại Đại hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đối với MTTQ Việt Nam, là nguồn động viên to lớn và một bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !

- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu!

Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết toàn dân tộc của Đại hội hôm nay, chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người sáng lập và dẫn dắt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bác đã đi xa 45 năm nhưng sự nghiệp của Bác, cuộc đời của Bác và bản Di chúc lịch sử của Người vẫn là di sản vô giá mãi đồng hành cùng dân tộc. Tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Trong giờ phút trọng thể này, chúng ta bồi hồi nhớ tới với tấm lòng biết ơn sâu sắc: Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, cụ Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, Chủ tịch MTTQ Việt Nam, cụ Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; cụ Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, cụ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và cụ Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam. Các cụ và các vị Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm và các vị lãnh đạo Mặt trận, lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận qua các thời kỳ cách mạng đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng MTTQ Việt Nam ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ở trong nước cũng như ở nước ngoài đã cống hiến xương máu, tài năng, sức lực và của cải cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của Nhà nước để MTTQ Việt Nam phát huy vai trò, làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong suốt chặng đường 84 năm qua và trong nhiệm kỳ Đại hội VII vừa qua. MTTQ Việt Nam chân thành cảm ơn nhân dân các nước anh em, bè bạn trên thế giới đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !

- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu !

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp lần này được tiến hành từ cơ sở, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước. Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp của Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương, của Mặt trận các tỉnh, thành, các tổ chức thành viên, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự quan tâm theo dõi, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam quacác thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; đánh giá việc thực hiện 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009-2014), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu và các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014-2019). Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới. Đại hội chúng ta sẽ nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !

- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu !

Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, chiến tranh cục bộ, khủng bố, bạo loạn, "diễn biến hòa bình” vẫn diễn ra ở một số nơi. Kinh tế thế giới đang chuyển sang một giai đoạn mới, tăng trưởng cao hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro. Những vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến đời sống con người như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc hình thành "Cộng đồng các nước Đông Nam Á” vào năm 2015 sẽ là một tiền đề quan trọng góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển ở khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam đang trực tiếp đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền quốc gia, lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế. Tự do và an ninh hàng hải quốc tế bị đe dọa.

Ở trong nước, những thành tựu, kinh nghiệm trong gần 30 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm khắc phục. Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh. Sự đa dạng về điều kiện sống, nhu cầu và lợi ích khác nhau giữa các tầng lớp nhân dân đòi hỏi Mặt trận thực sự lắng nghe, cầu thị và cởi mở để tiếp tục tạo đồng thuận xã hội trong tình hình mới. Đối ngoại nhân dân đang đứng trước những yêu cầu mới. Cần mở rộng, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, thúc đẩy tin cậy chính trị với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các đối tác chiến lược và các nước khác.

Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.

Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII chính là Đại hội của "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Về đầu trang


PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI VIII MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể các cụ, các đồng chí, các vị đại biểu Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân cả nước. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội, chào mừng các vị khách quý, chào mừng hơn 1000 đại biểu từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã hội tụ về Thủ đô ngàn năm văn hiến để tham dự Đại hội. Qua các vị đại biểu, các cụ và các đồng chí, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng thân thiết nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong niềm vui của ngày hội lớn hôm nay, chúng ta xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với lòng biết ơn vô hạn. Người đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết - nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc ta. Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài, nhà tổ chức vĩ đại, Người sáng lập và là linh hồn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và rất vui mừng trước sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Mặt trận - hình ảnh của khối đại đoàn kết dân tộc, một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thưa Đại hội,

Năm năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam suốt hơn 80 năm, qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Mặt trận và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đóng góp quan trọng nhất của Mặt trận là đã ra sức hoạt động, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước. Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam",...

Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bao gồm cả việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giám sát, phê bình cấp uỷ, cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Mặt trận đã làm tốt công tác tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đã lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hoá, chăm lo đời sống nhân dân,... góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận Tổ quốc cũng đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Vai trò chủ động của Mặt trận trong việc xây dựng quy chế, chương trình phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đã giúp cấp uỷ và chính quyền các cấp rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt trong lãnh đạo và chỉ đạo. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, khuyến học, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn,... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực sự trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ đất nước, chăm lo cho cuộc sống của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xứng đáng là người đại diện của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta; đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ta trao tặng Huân chương Sao vàng (lần 2) đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận (1930 - 2010).

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của đất nước ta trong những năm qua.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, công tác mặt trận cũng còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp những yêu cầu mới; Mặt trận chưa thường xuyên và thiếu cơ chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế. Tổ chức bộ máy của Uỷ ban Mặt trận các cấp chậm được kiện toàn; đổi mới cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn; chưa khắc phục được tình trạng hành chính hoá.

Thưa các vị và các đồng chí,

Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới là : "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Đối với Mặt trận, Đảng ta xác định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo chính trị của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm nêu trong văn kiện Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và bám sát thực tiễn đất nước để đánh giá đúng tình hình, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

1- Theo tôi, một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc trong những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thực tiễn đã cho phép chúng ta rút ra một bài học sâu sắc mang tính quy luật là: Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận; cách mạng muốn tiến lên càng phải xây dựng được khối đại đoàn kết vững chắc. Lúc này, chúng ta tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức do đây là một sự nghiệp mới mẻ, chưa có tiền lệ, làm đảo lộn nhiều nếp nghĩ, nếp sống, cách làm, lại có sự chống phá quyết liệt dưới nhiều hình thức của các thế lực thù địch. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta lại càng phải tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mặt trận Tổ quốc là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, không ngừng tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung. Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2- Chúng ta đều biết phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, rất quan trọng. Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ này. Tiếp tục làm tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình, đồng thời nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia xoá đói giảm nghèo, chăm lo cho người có công với nước, làm việc thiện, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống. Vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, tạo thêm nguồn lực đầu tư cho các công trình xây dựng, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; trong đó có việc rất quan trọng là phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, nhân cách; xây dựng một môi trường văn hoá lành mạnh. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, xoá bỏ những thói quen, tập tục lạc hậu; xây dựng, bồi đắp những giá trị văn hoá mới tiên tiến, hiện đại, phù hợp với bản sắc dân tộc. Tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với các ngành và các cơ quan chức năng đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hoá, nếp sống văn minh, làm cho lối sống có văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng người dân, nhất là thanh thiếu niên, và được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Coi trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Kiên quyết phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, lối sống lai căng, bắt chước nước ngoài không chọn lọc; đấu tranh với những hành vi phi văn hoá, phản văn hoá.

3- Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Mới đây, tháng 12-2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đây là các quy định cơ bản tạo điều kiện để Mặt trận triển khai hoạt động giám sát trong thời gian tới. Tôi rất mong và tin rằng Mặt trận Tổ quốc sẽ làm tốt công việc này.

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá. Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề sát sườn của dân; đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Coi trọng việc nhân rộng các điển hình tốt, phê phán những việc làm dở, khắc phục tính hình thức. Muốn thế, phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp; chú trọng việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung. Công tác vận động quần chúng là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, nhưng Mặt trận đóng vai trò nòng cốt.

Thưa các vị và các đồng chí,

Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, đồng thời là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng có trách nhiệm góp phần tích cực để Mặt trận làm tròn sứ mệnh của mình. Những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo Mặt trận thực hiện nhiệm vụ của Đảng và dân tộc. Tuy nhiên, ở một số nơi, cấp uỷ, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò của Mặt trận Tổ quốc, về tầm quan trọng của công tác Mặt trận, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vì vậy chưa quan tâm đúng mức đến công tác Mặt trận. Một số vấn đề về cơ chế, chính sách đối với Mặt trận chưa được giải quyết thấu đáo, do vậy hoạt động của Mặt trận còn có những khó khăn.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, tôi đề nghị các cấp uỷ đảng và cơ quan chính quyền cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận, hoàn thiện cơ chế hoạt động và chính sách đối với công tác Mặt trận nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới. Các cấp uỷ và tổ chức đảng, các cơ quan chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức hãy nêu cao trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời phải trực tiếp lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dân, làm tốt công tác dân vận.

Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng, trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công !

Xin chúc các vị và các đồng chí sức khoẻ, đoàn kết và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Về đầu trang


DANH SÁCH ỦY VIÊN

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA VIII,

NHIỆM KỲ 2014 - 2019

(xếp theo vần a, b, c)

1. Ông Lê Thúc Anh - Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam.

2. Ông Trần Đông A – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2- TP Hồ Chí Minh.

3.Ông Y Tru Alio - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

4. Ông Lê Vũ Anh - Chủ tịch Hội  Y tế công cộng Việt Nam.

5. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

6. Bà Phan Thị Thục Anh - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Hà Nội.

7. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

8. Bà Đồng Thị Ánh - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Vy- Bình Định.

9. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

10. Cả sư Đổng Bạ - Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm- Bà La Môn, tỉnh Ninh Thuận.

11. Mục sư  Y Ky Ê Ban - Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk.

12. Ông Trần Văn Bản - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.

13. Chánh Phối sư Huỳnh Văn Bảy - Trưởng Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên.

14. Ông Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài

15. Ông Đào Văn Bình - Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

16. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Giám đốc Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế.

17. Ông Nguyễn Văn Bình - Tổng giám đốc Công ty Thép HPS-Thành phố Hải Phòng.

18. Ông  Phạm Đức Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai.

19. Ông Hù Chà Bó - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.    

20. Ông Võ Xuân Ca - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

21. Ông Lý Xương Căn - Thân nhân kiều bào tại Hàn Quốc.

22. Ông Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

23. Ông Ngô Huy Cẩn - Phó Chủ tịch Hội Cơ học thuỷ khí Việt Nam.

24. Ông Hà Văn Cảnh - Ủy viên Ban chấp Hành Tổng Hội Người Việt Nam tại Lào.

25. Bà Lò Thị Châm - Người tiêu biểu Bản Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, T. Sơn La.

26. Bà Phạm Thị Trân Châu - Ủy viên ĐCT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VII.

27. Ông Lê Hải Châu - Tổng Giám đốc CT Tài Chính, đầu tư, xây dựng Chu Việt - TP. HCM.

28. Bà Vũ Thị Chen - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Sumindenso Việt Nam.

29. Bà Đặng Phương Chi - Tiểu thương thành phố Hồ Chí Minh

30. Ông Châu Văn Chi - Chủ tịch Tổng hội Người Cam pu chia gốc Việt 

31. Bà Ngô Thị Chiến - Nông dân tiêu biểu xã Định Hóa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

32. Ông Phan Thanh Chính - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

33. Ông Pờ Giá Chờ - Bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

34. Bà Lý Thị Chuấn - Thôn Pác Mìa thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

35.Ông Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục- Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội.

36. Bà Lò Thị Chương - Phòng Dân tộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

37. Ông Trần Văn Chuyện - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng.

38. Ông Dương Văn Cừ - Phó Cục Trưởng Cục A83, Tổng cục An ninh II,  Bộ Công an.

39. Bà Nguyễn Thị Kim Cương - Nghệ sỹ nhân dân  Chủ tịch Hội bảo trợ người Tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh.

40. Ông  Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

41. Linh mục  Trần Mạnh Cường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam,  Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đăk Lăk.

42. Ông Phạm Xuân Đà - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu An toàn Thực phẩm quốc gia.

43. Ông Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội làm Vườn Việt Nam.

44. Ông Lưu Duy Dần - Chủ tịch  Hiệp Hội  Làng nghề Việt Nam.

45. Lão sư Nguyễn Văn Dần - Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo.

46. Linh mục Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

47. Bà Nguyễn Thị Phương Đào - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre. 48. Ông Nguyễn Ngọc Đào - Giảng viên chính, Khoa lý luận cơ sở Học viện HCQG.

49. Ông Nguyễn Tấn  Đạt - Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo.

50. Ông Phan Kế Đạt - Kiều bào tại Đan Mạch.

51. Bà Hờ Thị Dê - Người tiêu biểu xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

52. Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Thanh Hoá.

53. Ông Hồ Văn Điềm - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

54. Ông  Từ Văn Diện - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

55. Ông Phạm Văn Điệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

56. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

57. Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Thái.

58. Ông Phạm Văn Du - Giám đốc HTX  Duy Sơn 2, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

59. Ông Phan Hữu Đức - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

60. Ông Bùi Xuân Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

61. Ông Lò Văn Đức - Người Tiêu biểu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.  

62. Ông  YA Đuck - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

63. Bà Võ Thị Dung -Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh.

64. Ông Nguyễn Đăng Dung - Giảng viên khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

65. Ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ- Kim hoàn- Đá quý Việt Nam.

66. Ông Nguyễn Lân Dũng - Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

67.Linh mục Đỗ Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai.

68. Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trân, Phó Chủ tịch Hội thân nhân Kiều bào tại TP HCM.

69. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

70. Ông Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

71. Ông Lương Ngọc Dương - Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

72. Bà Lục Thị Hải Dương - Người tiêu biểu thôn Ngòi Ngù xã Bảo Ái huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

73. Ông Bùi Văn Đương - Phó ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo.

74. Ông Nguyễn Hải Đường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

75. Ông Trần Ngọc Đường - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

76. Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Phó Chủ Tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

77. Bà Chi Thị Duyến - Người tiêu biểu, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

78. Ông Nguyễn Bá Duyệt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cứu trợ Trẻ em  tàn tật Việt Nam.

79. Bà Trương Thị Giang - Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

80. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Phong trào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

81. Ông Phạm Minh Hạc - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

82. Ông Hồ Ngọc Hải - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam.

83. Ông Đỗ Trọng Hải - Luật sư, Thành viên Liên đoàn Luật sư  Việt Nam.

84. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

85. Ông Hoàng Hải  - Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam.

86. Ông Phạm Xuân Hằng - Nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

87. Ông Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam.

88. Ông Vũ Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình. 

89. Ông Lê Hồng Hạnh - Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Pháp luật và kinh tế ASEAN, Hội Luật gia Việt Nam.

90. Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh.

91. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội hỗ trợ Phụ nữ và Thanh niên Việt Nam tại Đức.

92. Bà Đinh Thị Hảo - Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ phường Thái Bình, TP Hòa Bình.

93. Bà Cù Thị Hậu - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

94. Ông Trần Hậu - Nguyên Giám đốc Trung tâm CTLL kiêm Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận.

95. Linh mục  Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

96. Ông  Y Dec H'Dơk - Thường vụ Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắc Lắk.

97. Ông Thạch Hel - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch danh dự Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh.

98. Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban Nữ công, Tổ trưởng KCS phân xưởng may, Công ty Cổ phần May BTM, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội,

99. Ông Lê Minh Hiền - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

100. Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty  Điện tử - Điện máy T&T tại Hà Nội. 

101. Ông Phùng Kỳ Hiệp - Trưởng ban Quản trị Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu.

102. Ông Nguyễn Phương Hiếu - Chánh Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

103. Ông Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

104. Ông David Huy Hồ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân  Việt Nam ở nước ngoài, Chi hội Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mỹ.

105. Ông Phan Phi Hổ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

106. Bà Ngô Thị Hóa - Cán bộ Tư pháp xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

107. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

108. Ông Phạm Hòa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

109. Ông Phan Hòa - Nhà giáo nhân dân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

110. Linh Mục Trần Đức  Hoàn - Chánh xứ Thanh Thủy, xã Giao An, Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

111. Ông Thẩm Hồng Hoàng - Người tiêu biểu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

112. Ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga.

113. Ông Đoàn Văn Hợi - Nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

114. Ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị  Việt Nam.

115. Bà Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Xã hội.

116. Bà Ka Hòr - Bác sỹ, Trung tâm Y tế huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

117. Ông Triệu Quốc Huân - Giám đốc Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng, tỉnh Cao Bằng.

118. Ông Phạm Mạnh Hùng -  Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam.

119. Ông Đặng Xuân Hùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định.

120. Ông Điểu Xuân Hùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắc Nông.

121. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  Đà Nẵng.

122. Ông Quách Sĩ Hùng - Giảng viên Cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

123.Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công thương, Bộ Công thương.

124. Linh Mục Nguyễn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng.

125. Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT các Công ty thuộc Tập đoàn SARA.

126. Ông Ngô Kim Hùng - Tổng thư ký Hội Người Việt Nam ở Pháp.

127. Ông Đỗ Quang Hưng - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

128. Ông Trần Trung Hưng -Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

129. Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

130. Bà Phạm Thị Hương - Giám đốc Doanh Nghiệp xây dựng tỉnh Phú Thọ.

131. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Tổng Giám đốc Công  ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam.

132. Ông Thuận Hữu (Nguyễn Hữu Thuận) - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

133. Ông Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

134. Ông Phạm Ngọc Huy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

135.Mục sư Phùng Quang  Huyến - Phó Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

136. Bà Trần Thị Huyền - Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 1, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.                  

137. Ông Đỗ Hoàng Huynh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

138. Chánh phối sư Trần Văn Huynh - Trưởng ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Bạch Y.

139. Bà Rơ Chăm H’Yeo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai.

140. Ông K' Ber - Người tiêu biểu, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

141. Bà Linh Nga Niê Kdăm - Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn hóa dân gian Việt Nam.

142. Bà Mai Hoa Niê K'dăm - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk.

143. Ông Huỳnh Hữu Kế - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

144. Ông Cao Tà Khân - Già làng xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

145. Ông Phạm Kim Khang - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

146. Ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân lập Mari Quyri, Hà Nội.

147. Ông Trần Viết Khanh - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

148. Ông Nguyễn Chánh Khê - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

149. Bà Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng.

150. Ông  Đặng Văn Khoa - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

151. Ông Ngô Văn Khỏe - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

152. Ông Nguyễn Ngọc Khôi - Chủ tịch Tập đoàn thương mại Hà Nội KAT.

153. Ông Nguyễn Văn Không - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

154. Ông Cao Sĩ Kiêm - Nguyên Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch  Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

155. Ông Nguyễn Kiểm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam.

156. Ông Đoàn Kiểu - Phó Tư lệnh Quân khu 5.

157. Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

158. Bà Nông Thị Lâm - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn. 

159. Ông Lê Kế Lâm - Nguyên Giám đốc Học viện Hải quân.

160. Bà Moong Thị Lâm - Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

161. Bà Lê Thị Lan - Viện Trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội.

162. Bà Lò Thị Lan - Người tiêu biểu, Bản Co Pao xã Thanh Nưa huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

163. Ông Y M Lang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

164. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ tỉnh Bình Phước.

165. Ông Nguyễn Anh Liên - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

166. Ni Sư Thích nữ Tín Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

167. Bà Hà Thị Liên - Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

168. Ông Nguyễn Đình Liêu - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

169. Ông Nông Văn Lịnh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái.

170. Ông Nguyễn Văn Lộ - Trưởng ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương.

171. Ông  Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

172. Ông Hoàng Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh.

173. Ông Vũ Văn Lợi - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Nông nghiệp và Nuôi trồng thủy sản.

174. Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

175. Ông Trần Đình Long - Viện sĩ - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam.

176. Ông Rơ Chăm Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum.

177. Thái Đầu sư Lê Văn Long - Chánh Hội trưởng Hội đồng Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Chân Lý.

178. Ông Đỗ Long - Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

179. Bà Triệu Thị Lún - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

180. Thượng Tọa Danh  Lung - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

181. Ông Võ Đại Lược - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương.

182. Ông Lê Mã Lương - Thiếu tướng- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử  Quân sự VN.

183. Ông Nguyễn Văn Lượng - Người tiêu biểu, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.

184. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc).

185. Bà Lương Chi Mai - Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

186. Bà Đặng Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam.

187. Linh Mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Thanh Hóa.

188. Ông Hoàng Thanh Mịch - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

189. Ông Hà Phúc Mịch - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội nông nghiệp hữu cơ VN.

190. Ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam.

191. Bà Đinh Thị Hồng Minh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

192. Ông Nguyễn Đức Minh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

193. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng.

194. Ông Phạm Quang Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

195. Ông Trương Hán Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 

196. Ông A Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

197. Ông Lý Ngọc Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I, tỉnh Bình Dương.

198. Ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. HCM.

199. Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng Ban Dân chủ- Pháp luật, Cơ quan Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.

200. Ông Huỳnh Công Mước - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang.

201. Nữ tu Nguyễn Thị Mỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hồ Chí Minh.

202. Bà Vần Thị Na - Người tiêu biểu xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

203. Ông Trần Hoàng Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.  Hồ Chí Minh.

204. Bà Thị Ngân - Người tiêu biểu xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

205. Ông Nguyễn Hữu Nghi - Trưởng gánh, Trưởng ban Văn phòng Đạo Hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

206. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.  

207. Ông Huỳnh Hữu Nghĩa - Giám đốc Hợp tác xã gốm sứ Thái Dương, tỉnh Đồng Nai.

208. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội.

209. Ông Lê Thái Ngọc - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

210. Đại Đức Thích Đức Nguyên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

211. Ông Nguyễn Công Nguyên - Trưởng Ban Đối ngoại - Kiều bào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

212. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

213. Ông Nguyễn Văn Nhật - Nguyên Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

214. Ông Huỳnh Văn Nhị - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương.

215. Ông Hồ Văn Nhĩa - Người tiêu biểu xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị.

216. Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

217. Bà Tạ In Thị Nhít - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Trung huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.

218. Ngọc Đầu sư Võ Văn Nho - Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo.

219. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

220. Hòa Thượng Đào Như -  Uỷ viên Thư ký, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ.

221. Bà Phan Thị Hồng Nhung - Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

222. Bà Pơ Loong Thị Những - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

223. Ông Đinh Xuân Nhường - Người tiêu biểu Bản Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

224. Hòa thượng Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer.

225. Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công ty chế biến lương thực xuất khẩu gạo Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

226. Ông Quảng Trọng Ninh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.  

227. Hòa Thượng Tăng Nô - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

228. Ông Hà Văn Núi - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

229. Ông Quàng Văn Ó - Người tiêu biểu Bản Tịm A, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

230. Linh mục Dương Phú Oanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội.

231. Bà Lò Thị Ớn - Phó Chi Hội Phụ nữ Bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

232. Ông Tẩn Vản Pao - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Lai Châu.

233. Ông Tráng A Pao - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XI.

234. Ông Thào Sếnh Páo - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La.

235. Ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

236. Ông Nguyễn Hữu Phải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Bắc Giang.

237. Ông Châu Tấn Phát - Nghiên cứu viên, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long , TP Cần Thơ.

238. Ông Long Chính Phát - Cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

239. Ông Lê Hùng Phi - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

240. Bà Vũ Thị Phi - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Chợ Đồng Xuân - Hà Nội.

241. Ông Sơn Thanh Phong - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Trồng trọt.

242. Ông Nguyễn Thu Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh.

243. Ông Trần Bá Phúc - Luật sư- Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia.

244. Ông Trần Phùng - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

245. Ông Trần Đình Phùng - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

246. Ông Huỳnh Văn Phương - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

247. Ông Tài Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Anh.

248. Ông  Đỗ Phượng - Nguyên Ủy Viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

249. Bà Y Pơn - Người tiêu biểu xã Đăk Xanh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

250. Bà Ma Quan - Người tiêu biểu thôn Chơ Ré, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

251. Ông  Trần Hồng Quân - Nguyên Ủy Viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hiệp Hội các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.

252. Ông Ngô Trung Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty tách nhiệm hữu hạn Đại Việt Hương.

253. Ông Bùi Văn Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

254. Ông Trần Vinh Quang - Chủ tịch Hiệp Hội sản xuất kinh doanh của người khuyết tật Việt Nam.

255. Ông Lê Vinh Quang -Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Phú Hoàng, thành phố Đà Nẵng.

256. Ông Trần Hồng Quảng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

257. Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

258. Ông Lù Văn Que - Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

259. Ông Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

260. Ông Phan Hữu Huy Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam tại Nhật.

261. Bà Lương Tú Quyên - Phó chủ nhiệm khoa Quy hoạch- ĐH Kiến trúc.

262. Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

263. Bà Lò Thị Quyển - Người tiểu biểu Bản Huổi Hẹ, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La,

264. Thượng Tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

265. Bà Huỳnh Thị Ri -  Giám đốc Quỹ tín dụng Mỹ Bình, tỉnh An Giang.

266. Ông Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

267. Ông MACH DARES SAMAEL - Trưởng ban Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh.

268. Ông Phạm Bích San - Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam.

269. Ông Cao Văn San - Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan.

270. Ông Lương Mộng Sanh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên.

271. Bà Trần Thị Sáu - Người tiêu biểu xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

272. Ông Lý Phù Sinh - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Nông - Lâm nghiệp kết hợp.

273. Ông Chu Phạm Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

274. Bà Nguyễn Thị Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

275. Linh mục Phan  Đình  Sơn - Phó Chủ tịch Ủy  ban  Đoàn  kết Công  giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ.

276. Bà Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

277. Ông Tạ Văn Sỹ - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

278. Ông Phùng Khánh Tài - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh Văn phòng, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

279. Ông Lê Hoàng Tam - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp.

280. Ông Trần Khắc Tâm - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

281. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.   

282.Thái đầu sư  Trần Đức Tăng - Trưởng Ban Thường trực Hội Thánh Cao đài Minh Chơn Đạo.

283. Ông Lương Anh Tế - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương.

284. Ông Nguyễn Văn Thái - Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại  Ba Lan.

285. Ông Trần Hoàng Thám - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

286. Ông Trần Hữu Thăng - Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam.

287. Ông Điểu Thăng - Người tiêu biểu xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

288. Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam.

289. Ông Hoàng Đức Thắng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị.

290. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm.

291. Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Sec.

292. Ông Trần Đình Thắng - Kỹ sư cơ khí, Kiều bào Mỹ.

293. Ông Trần Ngọc Thanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa.

294. Hòa Thượng Thích  Đức Thanh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG VN tỉnh Thừa Thiên Huế.

295. Đầu sư Thượng Tám Thanh - Chưởng quản  Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.

296. Giáo sư Thượng Thứ Thanh - Phó Trưởng Quản Cơ quan Hành chính, Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài.

297.Giáo sư  Thượng Bộ Thanh - Thủ trưởng Cơ quan Hành chính Đạo, Hội Thánh Cao Đài Cầu kho Tam Quan.

298. Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

299. Ông Cao Văn Thành - Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam.

300. Ông Trịnh Minh Thành - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau.

301. Ông Bế Trường Thành - Chủ tịch Hội hỗ trợ phát triển Kinh tế miền núi, Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc Miền núi.

302. Ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần DIPLOMAT.

303. Ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Kinh Đô.

304. Ông Vưu Khải Thành - Tổng Giám đốc Công ty Bình Tiên (Bitis).

305. Ông  Đào Lê Thảo - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Công nghệ Mạng, Hà Nội.

306. Ông Lê Mạnh Thát - Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

307, Ông Nguyễn Đình Then - Thường vụ Thành ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phối Hải Phòng.

308. Bà Y Thị - Người tiêu biểu xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

309. Ông Trần Đình Thiên - Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

310. Bà Phù Thị Thiên - Cán bộ Văn hóa xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

311. Bà Đào Thị Thiện - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Trồng trọt.

312. Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

313. Bà Phan Bích Thiện - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary.

314. Ông Võ Văn Thiện - Trưởng Ban Công tác phía Nam, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

315. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

316. Sư cô Thích Minh Thịnh - Trụ trì Chùa Diên Phúc, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

317. Mục Sư Nguyễn Thông - Chủ tịch Hội Thánh Báp Tít Việt Nam (Nam Phương).

318. Ông Nguyễn Tài Thu - Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam.

319. Ông Diệp Cẩm Thu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng tỉnh Đồng Nai.

320. Ông Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K.

321. Ông Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, Trưởng Ban Đại diện tại tỉnh Đồng Tháp.

322. Ông Phạm Trí Thức - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Ngư nghiệp.

323. Ông Nguyễn Thức - Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha'i Việt Nam.

324. Ông Ngô Sách Thực - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

325. Ông Đỗ Duy Thường - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

326. Ông Nguyễn Bá Thủy - Chủ tịch Hội  Kế hoạch hoá Gia đình Việt Nam.

327. Ông Nguyễn Hữu Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Tổng Giám đốc Công ty đầu tư thương mại Thủy sản Thống nhất.

328. Ông Trần Minh Thụy - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cà phê Phước An, tỉnh Đăk Lăk.

329. Bà Nguyễn Thị Thủy - Nông dân tiêu biểu sản xuất giỏi xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

330. Ông Huỳnh Quang Tiên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước.

331. Mục sư Triệu Phúc Tiến - Ủy viên Ban Trị sự, Tổng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

332. Ông Hà Sỹ Tiếp - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

333. Ông Nguyễn Văn Tiếp - Nghệ nhân ưu tú, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mộc mỹ nghệ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

334. Ông Trần Phù Tiêu - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ.

335. Ông  Giàng A Tính - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên.

336. Ông Trần Tình - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

337. Ông Lô Xuân Tình - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim  Đa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

338. Ông Hoàng Văn Toàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

339.Hòa Thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố hồ Chí Minh.

340. Ông Trương Thắng Trận - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang.

341. Bà Trần Thị Đoan Trang - Bác sỹ, Bệnh viện Trung ương Huế.

342. Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Thuận An.

343. Ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

344. Ông  Trần Bình Trọng - Thường vụ Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum.

345. Ông Đinh Văn Trung - Trạm Phó Khuyến nông, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

346. Bà  Lương Thị Trường - Giám đốc Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi.

347. Ông Lê Truyền - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

348. Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

349. Ông Thạch Minh Tú - Người tiêu biểu ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

350. Ông Hồ Sơn Tư - Nông dân tiểu biểu lĩnh vực: Sản xuất Nông nghiệp và chế biến gỗ.

351. Linh mục Phan Khắc Từ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

352. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

353. Ông Võ Lê Tuấn  - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Long An. 

354. Ông Võ Sỹ Tuấn - Viện Trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

355. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

356. Ông Vi A Tuấn - Người tiêu biểu, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.

357. Ông Nguyễn Túc - nguyên Uỷ viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

358. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

359. Ông  Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

360. Bà Phan Thị Tươi - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

361. Ông Nguyễn Ngọc Tương - Phó Chính ủy Quân Chủng Hải Quân.

362. Ông Trương Ty - Tổng Giám đốc Công ty Nệm Vạn Thành.

363. Bà Lồ Dìn Tỷ - Người tiêu biểu thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

364. Ông Uêp - Trưởng Ban CT Mặt trận làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

365. Bà Tao Thị Ún - Người Tiêu biểu, Bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.  

366. Ông Thổ Út - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

367. Bà Lương Bạch Vân - Chủ tịch Hội liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

368. Bà Hồ Thị Vân - Bí thư Huyện Đoàn Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

369. Ông Lý Khải Văn - Người tiêu biểu, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

370. Ông Giàng Seo Vần - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

371. Bà Hà Mai Ven - Người tiêu biểu xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

372. Ông Đoàn Văn Viện - Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Việt Nam ở Angola.

373. Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

374. Ông  Bàn Đức Vinh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang.

375. Ông Hoàng Ngọc Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên.

376. Bà Hà Thị Vinh - Nghệ nhân, chuyên gia ngành sản xuất gốm sứ Mỹ nghệ xuất khẩu.

377. Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Nguyên Uỷ viên Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

378. Ông Vy Văn Vũ - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai.

379. Ông Pờ Pò Xá - Cán bộ UBND xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

380. Hòa thượng Thích Quảng Xả - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum.

381. Hòa thượng Thạch  Sok Xane - Phó Chủ tịch  Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

382. Bà Lê Thị Kim Xuyến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng.

383. Ông Vi Hoàng Yến - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung, khu công nghiệp Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Về đầu trang


DANH SÁCH

ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA VIII,  NHIỆM KỲ 2014 - 2019

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Ông Đào Văn Bình - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8. Linh mục  Nguyễn Công Danh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9. Bà Võ Thị Dung - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

10. Ông Phạm Xuân Hằng - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

11. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

12. Ông Tráng A Pao - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

13. Ông Lê Thúc Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

14. Ông Nguyễn Phú Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Ông Đào Xuân Cần - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

16. Bà Phạm Thị Trân Châu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

17. Ông  Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

18. Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

19. Ông Nguyễn Hải Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

20. Ông Trần Ngọc Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

21. Bà Cù Thị Hậu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

22. Linh mục Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

23. Ông Thạch Hel - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

24. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

25. Ông Vũ Xuân Hồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

26. Ông Quách Sĩ Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

27. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

28. Ông Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

29. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

30. Ông Thuận Hữu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

31. Bà Mai Hoa Niê K'đăm - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

32. Bà Hà Thị Khiết - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

33. Ông Cao Sĩ Kiêm - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

34. Bà Hà Thị Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

35. Ông  Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

36. Ông Lê Mã Lương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

37. Bà Đặng Huỳnh Mai - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

38. Ông Đặng Vũ Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

39. Ông Hà Phúc Mịch - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

40. Ông Lý Ngọc Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

41. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

42. Bà Phan Thị Hồng Nhung - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

43. Hòa thượng Danh Nhưỡng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

44. Ông Hà Văn Núi - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

45. Ông Trần Phùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

46. Ông Lù Văn Que - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

47. Ông Nguyễn Văn Quyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

48. Ông Nguyễn Văn Rinh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

49. Ông Trần Hoàng Thám - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

50. Ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

51. Ông Nguyễn Đình Then - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

52. Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

53. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

54. Ông Đỗ Duy Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

55. Ông Trần Phù Tiêu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

56. Ông Lê Truyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

57. Ông Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

58. Ông Võ Sỹ Tuấn  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

59. Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

60. Ông  Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

61. Bà Phan Thị Tươi - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

62. Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về đầu trang


DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII,

DO CHỦ TỊCH NGUYỄN THIỆN NHÂN TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam,

Thưa các vị khách quý và toàn thể quý đại biểu,

Thưa đồng bào ở trong nước và nước ngoài !

Qua ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Đại hội; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Các văn kiện của Đại hội đã kết tinh được trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 383 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII, tăng cường được tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, có đủ đại diện của các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, 54 dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Đây thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Có thể nói: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã thành công tốt đẹp.

Đại hội chân thành cảm ơn Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các vị lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện các tổ chức quốc tế và các đoàn ngoại giao tại Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tổ chức thành viên của Mặt trận; lãnh đạo TP. Hà Nội đã tham dự Đại hội.

Đại hội xin chân thành cảm ơn đồng bào và chiến sỹ cả nước đã hướng về Đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội. Cảm ơn đại diện đồng bào ta ở nước ngoài đã về tham dự Đại hội với tấm lòng của những người con xa Tổ quốc luôn hướng về quê hương. Cảm ơn đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đến chúc mừng Đại hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam,

Thưa các vị khách quý và toàn thể quý vị đại biểu,

Đại hội chúng ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn những đóng góp thiết thực của ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cụ, các vị Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam. Chúng ta mong rằng, thời gian tới, dù tiếp tục hay thôi tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cụ, các vị và các đồng chí vẫn luôn dành tâm huyết của mình cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội hoan nghênh và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương, địa phương và nước ngoài đã kịp thời đưa tin, tuyên truyền về Đại hội. Đại hội biểu dương và cảm ơn cán bộ, công nhân viên Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, các nhà khách, khách sạn; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của Trung ương và Hà Nội đã tận tụy phối hợp phục vụ và bảo vệ Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam,

Thưa các vị khách quý và toàn thể quý vị đại biểu,

Đoàn Chủ tịch Đại hội mong rằng, mỗi đại biểu tham dự đại hội, Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ  hăng hái tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, động viên, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).

Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết - Thành công, Thành công, Đại thành công !

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các cụ, các vị, các đồng chí! 

Về đầu trang


KẾT QUẢ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  LẦN THỨ VIII,
 NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tham dự Đại hội có 1.008 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; các vị chức sắc tôn giáo; các vị lão thành cách mạng, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện lãnh đạo các cơ quan ngoại giao của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam và hơn 200 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế theo dõi và đưa tin phản ánh các hoạt động của Đại hội.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Kết quả hoạt động của Đại hội:

1. Trước phiên khai mạc, các vị trong Đoàn chủ tịch khóa VII, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và Trưởng các đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và dâng hoa, làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người.

2. Sau Diễn văn khai mạc Đại hội, Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng Đại hội.

3. Báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII trình Đại hội và các tham luận tại Đại hội khẳng định: Thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua là kết quả của quá trình tìm tòi, sáng tạo, bằng cả tinh thần và lực lượng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thắng lợi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực tiễn của cách mạng Việt Nam càng chứng tỏ: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội.

* Thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII, Đại hội thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bài học kinh nghiệm: Một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của Mặt trận; Hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đánh của nhân dân; Ba là, vai trò của Mặt trận được phát huy hay không là nhờ vào sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân; Bốn là, MTTQ Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền các cấp để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận; Năm là, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

* Mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 -2019) là: Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vì nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Đại hội thống nhất Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII, gồm 5 chương trình:

Chương trình 1: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

Chương trình 2: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;

Chương trình 3: Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh;

Chương trình 4: Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế;

Chương trình 5: Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

4. Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2009 - 2014.

5. Thông qua toàn văn Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung.

6. Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 5 năm qua, đóng góp quan trọng nhất của Mặt trận là đã ra sức hoạt động, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước. Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bao gồm cả việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giám sát, phê bình cấp uỷ, cán bộ, đảng viên.

Mặt trận Tổ quốc cũng đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực sự trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ đất nước, chăm lo cho cuộc sống của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xứng đáng là người đại diện của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta; đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ta trao tặng Huân chương Sao vàng (lần 2) đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận (1930 - 2010).

Tổng Bí thư đã chỉ đạo, định hướng 4 nội dung quan trọng đối với MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Một là, tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở mục tiêu chung của mỗi người Việt Nam là giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh cuộc sống của nhân dân ấm no hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hai là, vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ này. Tiếp tục làm tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hoá, nếp sống văn minh, làm cho lối sống có văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng người dân, nhất là thanh thiếu niên, và được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc.

Ba là, tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách, làm người phản biện sắc sảo chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh tự hoàn thiện để lãnh đạo chỉ đạo tốt hơn.

Bốn là, MTTQ cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá. Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề sát sườn của dân; đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

- Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, gồm 383 người (tăng 30 người, gần 9% so với khóa VII). Trong đó:

+ Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam ở Trung ương đã cử 45 người tham gia, chiếm 11,7%;

+ Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh thành phố là 63 người, chiếm 16,4%;

+ Cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người, chiếm 67,7%;

+ Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 14 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII đã Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII gồm 62 vị. Trong đó:

+ Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương là 22 người, chiếm 35,4% (tăng 4 người so với khóa VII);

+ Các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài 27 người, chiếm tỷ lệ 43,5% (tăng 3 người so với khóa VII);

+ Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương là 13 người (giảm 3 người so với khóa VII).

Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ TƯMTTQ Việt Nam khoá VIII cũng Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch  chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, như sau:

+ Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;

+ Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;

+ Các ông, bà: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

* Các Phó Chủ tịch không chuyên trách:

+ Ông Đào Văn Bình, Ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;

+ Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;

+ Bà Võ Thị Dung, Ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;

+ Ông Phạm Xuân Hằng, nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;

+ Hòa thường Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;

+ Ông Tráng A Pao, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XI, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội và hoạt động của các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài chào mừng thành công Đại hội, quyết tâm thực hiện thành công Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

             TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

                          ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Về đầu trang


     UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2014

 

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC,
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI,  VÌ DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH,

DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH

 (Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019)

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh 5 năm qua công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục giành được những thành tựu to lớn. Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình của thế giới. Toàn Đảng và toàn dân phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 5 năm qua, kinh tế thế giới chưa ra khỏi khủng hoảng, biến động chính trị - xã hội, xung đột vũ trang diễn ra ở nhiều nơi, tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gần đây, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, đất nước ta phải đối mặt với thách thức gay gắt, có mặt nghiêm trọng. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng mức tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, dũng cảm, kiên cường vượt qua thách thức. Trên tinh thần đó, Đại hội nêu cao quyết tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2009 - 2014

 I. TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN 

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta, được lưu truyền qua các thế hệ. Tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, tương thân tương ái tiếp tục được phát huy trong thời gian qua, góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Những quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được nâng tầm nhận thức trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011), được Hiến pháp và pháp luật khẳng định. Những kết quả đạt được trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa[i] đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội... Trước việc chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài đã thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc, ý chí quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong thành quả chung của đất nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có sự đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân.

Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng phát triển với 11 triệu người, chiếm hơn 25,8% lực lượng lao động xã hội, có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, giữ vai trò nòng cốt tiếp thu và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, góp phần quan trọng vào việc hình thành các ngành công nghiệp hiện đại và sự tăng trưởng của nền kinh tế. Công nhân mong muốn có việc làm ổn định, nhà ở, đời sống văn hóa và điều kiện học hành cho con em tốt hơn, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Giai cấp nông dân Việt Nam với gần 20 triệu người, chiếm hơn 47% lực lượng lao động xã hội, có truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt khó; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong lúc kinh tế khó khăn, nông dân, nông nghiệp đã góp phần quan trọng ổn định đời sống xã hội, hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, dịch vụ phát triển. Nông dân còn băn khoăn về đời sống thu nhập thấp, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh còn hạn chế, tiêu thụ sản phẩm không ổn định; việc làm, đào tạo nghề, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu còn nhiều khó khăn.

Đội ngũ trí thức những năm qua phát triển nhanh, với 4,9 triệu người, chiếm hơn 11,5% lực lượng lao động xã hội, đi đầu trong các hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế tri thức, tạo ra nhiều công trình, sản phẩm khoa học có giá trị cao, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ trí thức mong muốn được phát huy hết khả năng sáng tạo của mình cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đội ngũ công chức, viên chức cả nước có hơn 2,4 triệu người, chiếm 5,6% lực lượng lao động xã hội, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, giáo dục đào tạo và văn hóa của nhân dân. Tăng lương để trang trải các nhu cầu cơ bản của cuộc sống và có chương trình về nhà ở là mong mỏi của đa số công chức, viên chức.

Thanh niên Việt Nam với hơn 26 triệu người, chiếm 29% dân số cả nước, là lực lượng đông đảo, có tiềm năng to lớn, đã phát huy vai trò năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp cận nhanh với những tri thức của thời đại, có ý thức phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên còn nhiều khó khăn trong tìm việc làm, nhà ở, thiếu điều kiện vui chơi, giải trí, mong muốn được phát huy tài năng. Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, hoài bão, thiếu rèn luyện về đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật.

Phụ nữ Việt Nam với hơn 45 triệu người, chiếm hơn 50% dân số và lao động nữ chiếm hơn 47% lực lượng lao động xã hội, đã phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đề cao tự trọng, tự tin, nỗ lực trong học tập, lao động, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phụ nữ luôn quan tâm tới bình đẳng giới, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập.

Cựu chiến binh Việt Nam với hơn 2,7 triệu hội viên, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; cùng với cựu thanh niên xung phong luôn nêu gương sáng cho thế hệ trẻ. Vấn đề quan tâm hiện nay là cần tiếp tục giải quyết đúng đắn, công bằng chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng.

Các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và chế độ, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Đội ngũ doanh nhân Việt Nam có khoảng 2 triệu người, hoạt động trong hơn 346.000 doanh nghiệp, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Doanh nhân mong muốn môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện hơn, có chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ mới, loại trừ tiêu cực trong thực thi chính sách phát triển kinh tế. Một bộ phận doanh nghiệp sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, nhập khẩu trái phép, không đóng thuế và bảo hiểm xã hội, gây ô nhiễm môi trường...

Người cao tuổi Việt Nam với hơn 12 triệu người, chiếm hơn 13% dân số cả nước, có vị trí, vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, luôn nêu cao tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, làm trụ cột về đời sống tinh thần, giáo dục, động viên con cháu hăng hái lao động, học tập, chấp hành pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh. Người cao tuổi mong muốn được quan tâm chăm sóc tốt hơn, phát huy uy tín và kinh nghiệm trong cuộc sống.

Đồng bào các dân tộc thiểu số với hơn 13 triệu người, chiếm khoảng 14,4% dân số cả nước, ngày càng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện trên cơ sở thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và nỗ lực, sáng tạo của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số còn khá cao, nhất là ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ[ii].

Đồng bào tín đồ các tôn giáo khoảng 24 triệu người, chiếm gần 27% dân số cả nước, tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, “sống tốt đời đẹp đạo”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào các hoạt động gây mất trật tự, ổn định xã hội.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 4,5 triệu người sống và làm việc ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, có nhiều nỗ lực trong học tập, lao động, chấp hành pháp luật nước sở tại, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó với quê hương, đất nước, tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc[iii]; làm cầu nối góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn để gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, nhất là tiếng nói và chữ viết cho thế hệ trẻ, phát huy hơn nữa khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức, doanh nhân cho phát triển đất nước.

Trước những nhu cầu phong phú và lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân, nhiều tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng đã hình thành và phát triển đa đạng, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc cùng Nhà nước và xã hội từng bước tạo điều kiện phát huy, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng, tăng cường đồng thuận xã hội, thu hẹp những diễn biến phân tâm, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển.

Bên cạnh những thành tựu phát triển đất nước trong thời gian qua nhân dân còn nhiều băn khoăn, bức xúc trước những yếu kém, tiêu cực kéo dài, như: tình trạng tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; đạo đức xã hội xuống cấp; khoảng cách giàu nghèo chậm được thu hẹp; tệ nạn xã hội gia tăng; ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trầm trọng; an toàn thực phẩm chưa đảm bảo; tai nạn giao thông còn nghiêm trọng; bất cập trong quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục, dịch vụ y tế; chưa ngăn chặn được tình trạng sản xuất, tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng và độc hại, nhập lậu quy mô lớn; gian dối trong thi công nhiều công trình giao thông, xây dựng, công nghiệp…

Năm năm qua, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá cách mạng, xuyên tạc lịch sử, thành tựu công cuộc đổi mới đất nước, gây mất ổn định, chia rẽ các dân tộc, các tầng lớp nhân dân. Việc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông bị xâm phạm nghiêm trọng trong thời gian gần đây khiến nhân dân rất bất bình và quyết tâm đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2009 - 2014

1. Vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động bất lợi. Nội dung và phương thức vận động, tập hợp tiếp tục được đổi mới và đa dạng hơn mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, về đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được kịp thời truyền tải đến các tầng lớp nhân dân thông qua truyền thông của Đảng, Nhà nước, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, từng bước phối hợp thống nhất để tuyên truyền, vận động có hiệu quả theo trọng tâm, chủ đề như: Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi), Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền quốc gia... Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến với các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung ngày càng thiết thực, gắn với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư, góp phần đề cao giá trị đạo đức trong xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, tăng cường gắn bó, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và nhân dân, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành các nội dung trong các phong trào, cuộc vận động; xây dựng cụ thể các tiêu chí học tập và hành động trong từng đối tượng đoàn viên, hội viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự lan toả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân.

Với sự hướng dẫn và tổ chức của Mặt trận và các tổ chức thành viên, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã hăng hái hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vân động với hình thức ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tự quản giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, cứu giúp những người gặp khó khăn, hoạn nạn, tăng cường sự sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm, gắn kết các tầng lớp nhân dân ở từng địa bàn dân cư.

Thông qua các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên thời gian qua đã hình thành nên mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức, lực lượng xã hội. Nhiều tổ chức hội đoàn mới được thành lập, kết nạp được nhiều đoàn viên, hội viên, làm cho tổ chức của Mặt trận và các tổ chức nhân dân không ngừng phát triển. Qua đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên có điều kiện tiếp cận các đối tượng xã hội khác nhau, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo ngày càng hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, động viên nhân dân phát huy nội lực từ trong các cộng đồng, cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần, ngày càng gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, bản sắc văn hóa của các dân tộc, trong các tôn giáo được gìn giữ, tinh thần tự lực, tự cường được phát huy. Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách đảm bảo chăm lo lợi ích cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo[iv]; tiếp xúc, động viên, biểu dương, khen thưởng; lắng nghe và kịp thời phối hợp giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của bà con đồng bào dân tộc, tôn giáo; vận động thực hiện “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển” trong đồng bào các dân tộc và đường hướng “sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào các tôn giáo.

Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe và chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là chính sách hỗ trợ cho bà con về pháp lý, tạo điều kiện để bà con đầu tư kinh doanh thuận lợi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; hỗ trợ, phát huy vai trò của các hội đoàn trong xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, gắn bó, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về xây dựng quê hương, đất nước. Ở nhiều địa phương, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp thành lập và hỗ trợ hoạt động các tổ chức Hội hữu nghị, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội thân nhân kiều bào[v]. Chương trình “Xuân quê hương” nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các hoạt động đón kiều bào tiêu biểu về dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, dự Quốc khánh 2/9, Trại hè Việt Nam, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã được Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức, góp phần khơi dậy trong cộng đồng người
Việt Nam ở nước ngoài tinh thần đoàn kết dân tộc, hướng về cội nguồn, tích cực tham gia xây dựng và quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam hằng năm (18 tháng 11) được Ủy ban Mặt trận các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức nền nếp. Việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với các hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà đại đoàn kết, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong dịp diễn ra Ngày hội đã động viên nhân dân phát huy truyền thống quê hương, dòng họ, là biểu hiện sinh động của lòng dân, gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

2. Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, kịp thời điều chỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, bổ sung các cơ chế, điều kiện để tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động[vi]. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Mặt trận đã kịp thời triển khai lồng ghép toàn diện các nội dung của cuộc vận động với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai thực hiện ở cơ sở[vii]. Việc phối hợp, lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy được sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản ở các cộng đồng dân cư[viii]. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 66.801 khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa, hàng vạn cá nhân điển hình được biểu dương, tôn vinh, tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong xã hội[ix].

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, hệ thống Mặt trận và các tổ chức xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia: động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội, kết nghĩa quân dân, kịp thời động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; thực hiện tốt chính sách “đền ơn đáp nghĩa”. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức các hoạt động “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”; phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tốt phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc”, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân”, đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”[x]; thường xuyên tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi các chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đặc biệt là đoàn đại biểu 54 dân tộc, đại biểu kiều bào đã kịp thời đến thăm, động viên quân và dân các huyện đảo. Trước sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, các thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đã dấy lên tinh thần đoàn kết đấu tranh phản đối mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, 5 năm qua với cách làm quyết liệt, sáng tạo, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, tham gia của các tổ chức thành viên, sự nhiệt tình ủng hộ của đông đảo các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước, của bạn bè quốc tế. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11), chương trình “Nối vòng tay lớn” được tổ chức vào ngày 31/12 hằng năm (từ 2009 đến 2011) và nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp, sâu đậm trong xã hội, thu hút được sự ủng hộ về nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp đã tham gia vận động trên 23.756 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó vận động vào quỹ "Vì người nghèo” 4 cấp được trên 5.860 tỷ đồng, là điều kiện để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 380.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng hàng nghìn công trình phúc lợi và giúp đỡ hàng triệu người nghèo. Ủy ban Mặt trận các cấp đã chủ trì các hoạt động cứu trợ, trực tiếp vận động và phân bổ trên 2.682 tỷ đồng; tiếp nhận nhiều hàng hoá, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng. Kết quả cuộc vận động và các hoạt động cứu trợ đã góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, yêu nước thương nòi, trở thành giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai chủ động tới các cấp, các ngành, từng địa phương, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Sau 5 năm, đã từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong các cộng đồng dân cư. Nhận thức của bộ phận lớn người tiêu dùng, các doanh nghiệp, các cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa, ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam, mở rộng thị trường nội địa được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, sản xuất ra những mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Các kênh phân phối được hình thành một cách đa dạng, có sự liên kết theo ngành, lĩnh vực, khu vực địa lý, góp phần đưa hàng hóa trong nước đến với người tiêu dùng nhanh hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu tiêu dùng hàng Việt có chất lượng tại khu vực nông thôn, miền núi. Nhiều cơ chế, chính sách đã được bổ sung, sửa đổi để khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng hóa trong nước.

Hưởng ứng các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Hội Nông dân Việt Nam triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, tổ chức các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động xây dựng “Ngân hàng bò” cho người nghèo. Hội Người cao tuổi Việt Nam triển khai phong trào thi đua “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phong trào thi đua “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”. Hội Cựu thanh niên xung phong có phong trào “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội Khuyến học Việt Nam triển khai phong trào thi đua “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai phong trào thi đua “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến”. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Nhiều cuộc vận động có ý nghĩa kinh tế, xã hội của các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội khác được nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao.

3. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh

Việc vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng đồng thuận xã hội, thi hành chính sách, pháp luật trong nhiệm kỳ qua có tiến bộ. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua phản biện xã hội (tổ chức góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tham gia xây dựng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc) và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở địa bàn dân cư (góp ý kiểm điểm nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”); triển khai nghiên cứu các chuyên đề tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng[xi]. Việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh ý kiến của nhân dân với Đảng, Nhà nước từng bước được đổi mới thông qua các báo cáo tình hình nhân dân hằng quý, các Hội nghị nêu lên ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đổi mới và nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và toàn dân để phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm ngày càng bám sát và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Tổ chức để nhân dân trao đổi, đối thoại với lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng, giải tỏa những băn khoăn, lo lắng trong nhân dân. Công tác tham gia tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, giới thiệu hội thẩm nhân dân tiếp tục được Ủy ban Mặt trận các cấp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật ngày càng được mở rộng về phạm vi, có chất lượng, thiết thực và hiệu quả hơn. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng các cấp, các ngành vận động toàn dân phát huy dân chủ, trí tuệ tham gia ý kiến góp ý sửa đổi Hiếp pháp năm 1992, trong đó riêng hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tập hợp được 8.071.919 ý kiến. Quá trình triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân được tiến hành dân chủ, rộng rãi, tạo không khí sinh hoạt chính trị rộng khắp, nhận được sự đồng thuận và góp phần phát huy quyền làm chủ thực sự trong nhân dân. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động tham gia ý kiến có chất lượng vào nhiều dự án luật, pháp lệnh và văn bản pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến quyền và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân nhân[xii]; tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập nhiều dự án luật, pháp lệnh. Việc xây dựng Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) đã nhận được sự tham gia đóng góp trí tuệ của nhiều tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận các cấp và các chuyên gia[xiii].

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư bằng những phương thức phù hợp, hiệu quả hơn[xiv], góp phần động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội. Việc tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đã được quan tâm thực hiện cụ thể hơn. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được củng cố, hoạt động hiệu quả hơn. Trong 5 năm qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành 171.726 cuộc giám sát, 236.982 cuộc thanh tra, qua đó kiến nghị chính quyền cơ sở xử lý 106.115 vụ việc sai phạm, góp phần làm minh bạch quản lý vốn, tài sản của nhà nước và các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng, phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí[xv]. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò và uy tín của mình tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết nhân dân trên địa bàn dân cư[xvi].

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vào tháng 12 năm 2013 đã tạo cơ chế mới để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội tham gia các hoạt động giám sát theo chuyên đề[xvii]; chủ động lựa chọn các vụ việc phức tạp, gây nhiều bức xúc trong nhân dân để tổ chức giám sát, được dư luận nhân dân ủng hộ và ghi nhận[xviii]. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động kiến nghị và phối hợp với Chính phủ, các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp giám sát một số lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của đông đảo nhân dân như: thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp; việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng được tăng cường và đổi mới, đúng định hướng, có trọng tâm, mở rộng về địa bàn, lĩnh vực, đa dạng về đối tượng, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Đảng và Nhà nước, tạo thuận lợi cho quá trình đổi mới toàn diện đất nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị với các tổ chức Mặt trận, tổ chức nhân dân các nước láng giềng và đối tác truyền thống. Đã tăng cường các hoạt động trao đổi hợp tác với Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia thông qua việc duy trì tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước, thực hiện bản Ghi nhớ "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước"; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị”, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác, các hội nghị đường biên giới hòa bình hữu nghị, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới[xix]. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn với Chính hiệp Trung Quốc, Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Mặt trận Dân chủ thống nhất Tổ quốc Triều Tiên, đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội nhân dân Xinh-ga-po và mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân các nước Venezuela, Brazil, Pháp, Ý, Canada, Mỹ, Nga, Đức, Nhật, Hàn Quốc... Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận các cấp đã đón 260 đoàn quốc tế đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức 188 đoàn ra. Kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ nhân dân các nước Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Campuchia… bị thiên tai, sự cố nghiêm trọng. 

Quan hệ hợp tác của Mặt trận với các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam được duy trì thường xuyên, đã góp phần hỗ trợ các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thành viên và đã đóng góp tích cực cho các hoạt động của Hiệp hội quốc tế các Hội đồng Kinh tế - Xã hội và các tổ chức tương đương, được đánh giá cao trong các chuyên đề về chính sách giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức thành viên khác đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi hợp tác với các đối tác của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, phát huy vai trò đoàn viên, hội viên và người Việt Nam ở nước ngoài làm cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác quốc tế, tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thu hút các nguồn tài trợ; đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển đảo, công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền, đấu tranh chống sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Kết quả củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tạo nên những tiền đề quan trọng nâng cao vị thế chính trị, xã hội của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Ủy ban Mặt trận các cấp tiếp tục được củng cố và mở rộng, thu hút thêm nhiều thành viên mới, tăng thêm số lượng người tiêu biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia trên các lĩnh vực, thể hiện được tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực trong Ủy ban Mặt trận các cấp[xx]. Hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách Uỷ ban Mặt trận các cấp được tăng cường về số lượng và chất lượng. Bộ Chính trị phân công một Ủy viên Bộ Chính trị để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số lượng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các cấp tham gia Thường vụ cấp ủy tăng[xxi]. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nhân dân[xxii]. Hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn tiếp tục được tăng cường, mở rộng lực lượng cán bộ không chuyên trách, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, phát huy hiệu quả tư vấn cho Uỷ ban Mặt trận các cấp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động của Mặt trận[xxiii]. Công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực[xxiv].

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” đạt kết quả tích cực. Nội dung, phương thức phối hợp giữa các thành viên trong Mặt trận được đổi mới, tăng cường hiệp thương dân chủ, thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận và đặc thù, thế mạnh của các tổ chức thành viên, có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động[xxv]. Các hoạt động của Mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức; kết hợp hoạt động của bộ máy chuyên trách với các hội đồng tư vấn, chuyên gia, cộng tác viên, làm tăng sức mạnh, giảm bớt những biểu hiện hành chính trong hoạt động của Mặt trận.

Ủy ban Mặt trận các cấp đã chủ động đề xuất tham mưu cho cấp ủy Đảng, hình thành cơ chế và chương trình phối hợp công tác với các cơ quan của chính quyền các cấp, qua đó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của nhà nước và đổi mới công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân của Mặt trận. Việc thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền được tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng trên nhiều lĩnh vực như: tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Quy chế thực hiện thí điểm Mặt trận giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở... Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai thiết thực, hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả bước đầu, được nhân dân ghi nhận.

Năm chương trình hành động do Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra đã được thực hiện tốt, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng cao. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Cùng với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã góp phần mở rộng đoàn kết hữu nghị và hợp tác, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã tạo nên những tiền đề, kinh nghiệm cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ hai.

Đạt được những kết quả trên đây là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận, nhất là việc kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bổ sung các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của Nhà nước và các cấp chính quyền; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội và hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

2. Những hạn chế, yếu kém            

Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa theo kịp những yêu cầu mới trong xã hội. Mặt trận chưa thường xuyên và thiếu cơ chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Mặt trận có việc còn chồng chéo hoặc mang tính hình thức. Một số nơi, các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, chưa cải thiện được nhiều tình hình khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Ở một số lĩnh vực, địa bàn thực tế, Mặt trận chưa làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; còn nhiều khó khăn trong  triển khai các nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội; chưa giám sát tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số nơi, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám giám sát đầu tư của cộng đồng chưa có nhiều kết quả; việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đạt yêu cầu.

Phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác đối ngoại nhân dân còn theo vụ việc, chưa có chương trình phối hợp hằng năm.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số nơi chưa hướng dẫn, kiểm tra kịp thời một số lĩnh vực hoạt động, chưa chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền về công tác Mặt trận.

Tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận các cấp chậm được kiện toàn, đổi mới, cơ chế hoạt động gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Mặt trận cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư nhiều nơi hoạt động chưa chủ động, thiếu nguồn lực. Công tác bố trí, tạo nguồn, phối hợp luân chuyển cán bộ Mặt trận còn nhiều bất cập, thiếu cơ chế chính sách thu hút cán bộ có năng lực. Một bộ phận cán bộ làm công tác Mặt trận năng lực còn hạn chế, chưa yên tâm công tác, thiếu nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc. Chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các Ủy viên Ủy ban, thành viên các Hội đồng tư vấn và cộng tác viên.

          Những hạn chế, yếu kém trên đây là do những nguyên nhân chính: Một số quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác Mặt trận chậm được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách cụ thể. Việc tổng kết và phát triển lý luận về công tác Mặt trận chưa được triển khai đúng mức. Chưa hình thành cơ chế nhân dân giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì vậy động lực đổi mới bên trong hệ thống Mặt trận chưa mạnh. Nhiều cán bộ, đảng viên và không ít cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và còn xem nhẹ công tác Mặt trận.

IV. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn sinh động của công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản sau:

Một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận. Không chỉ các tổ chức, cá nhân trong Mặt trận mà tất cả các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phải thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận thì mới cùng làm, cùng chịu trách nhiệm và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo, hiệu quả trong công việc. 

Hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận phải lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức việc giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả.

Ba là, vai trò của Mặt trận được phát huy hay không là nhờ vào sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Mặt trận phải thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động với các thành viên, chủ trì hiệp thương và phân công các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền các cấp để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận. Định kỳ xây dựng chương trình, kiểm tra đôn đốc và giám sát việc thực hiện công việc của các bên.

Năm là, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận. Mời gọi các lực lượng xã hội đồng lòng, góp sức chăm lo cho công tác Mặt trận. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban Mặt trận các cấp. Phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2014 - 2019

 

I.  BỐI CẢNH TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh cục bộ, khủng bố, bạo loạn, “diễn biến hòa bình” ở một số nơi vẫn diễn ra. Các nước đặt lợi ích quốc gia lên ưu tiên hàng đầu. Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, các nước lớn vẫn chi phối quan hệ quốc tế, mở rộng lợi ích và tầm ảnh hưởng của mình. Đang diễn ra quá trình tái cấu trúc quan hệ giữa các nước, hình thành các liên kết mới trên thế giới và ở các khu vực. Kinh tế thế giới đang chuyển sang một giai đoạn mới, tăng trưởng cao hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro. Những vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến đời sống con người như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc hình thành “Cộng đồng các nước Đông Nam Á” vào năm 2015 sẽ là một tiền đề quan trọng góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển ở khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam và một số nước khác đang trực tiếp đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền quốc gia, lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế. Tự do và an ninh hàng hải quốc tế bị đe dọa.

Ở trong nước, những thành tựu, kinh nghiệm trong gần 30 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm khắc phục. Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh. Sự đa dạng về điều kiện sống, nhu cầu và lợi ích khác nhau giữa các tầng lớp nhân dân đòi hỏi ở Mặt trận sự lắng nghe, cầu thị và cởi mở để tìm ra cách tạo đồng thuận xã hội trong tình hình mới. Đối ngoại nhân dân đang đứng trước những yêu cầu mới, cần mở rộng, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, nhất là với các nước láng giềng và đối tác có lợi ích chiến lược chung. Bên cạnh đó vẫn diễn ra âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và quy định trong Hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống phong phú của các tầng lớp nhân dân.

II. MỤC TIÊU

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cần triển khai thực hiện 5 chương trình hành động sau đây:

CHƯƠNG TRÌNH 1: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình đất nước và quốc tế, về kết quả giám sát và phản biện xã hội, về tiếp thu ý kiến và sáng kiến của nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đồng bộ với các thành viên, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và truyền thông đại chúng để cung cấp thông tin đầy đủ đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây là cơ sở quan trọng để Mặt trận các cấp xây dựng chương trình thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", Nghị quyết Trung ương 7 "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Nghị quyết Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tích cực triển khai Đề án “Phổ biến, học tập và thi đua cùng các điển hình tiên tiến” của Chính phủ nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cả nước.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Ủy ban Mặt trận các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói”, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, phản ánh định kỳ ít nhất 3 tháng một lần và đột xuất khi cần thiết, để các cơ quan Đảng, Nhà nước và Mặt trận kịp thời nắm vững, đầy đủ tình hình đất nước và đời sống nhân dân.

Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các vị tiêu biểu, trí thức, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo. Tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc, các tôn giáo tích cực tham gia xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường. Vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động hòng thực hiện “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phối hợp với các đoàn thể, bộ ngành liên quan tích cực triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”; có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp để người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là lực lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua kết nạp thêm thành viên là tổ chức và các cá nhân tiêu biểu, kết nạp đoàn viên, hội viên nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp, thành phần đa dạng trong xã hội. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm (18 tháng11), thực sự trở thành ngày hội của lòng dân, là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trong nhân dân, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gắn kết cán bộ, đảng viên với nhân dân.

CHƯƠNG TRÌNH 2: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cần đổi mới nội dung, phương thức để phù hợp với yêu cầu phát triển nông thôn mới, đô thị văn minh trên tinh thần phát huy mạnh mẽ sáng kiến và khả năng tự quản của nhân dân. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả việc vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, sản xuất nông nghiệp năng suất cao, thu nhập cao; làm cho cư dân đô thị và nông thôn có cuộc sống hài hòa, phát triển bền vững trên tinh thần đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa mà trọng tâm là xây dựng con người phát triển toàn diện. Nâng cao tính thuyết phục, chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Mặt trận phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng trong phạm vi cả nước các loại mô hình nhân dân tự quản ở phường, xã, khu dân cư để giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự trị an, phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, giám sát đầu tư của động đồng, thanh tra nhân dân, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Định kỳ tổ chức các hoạt động vinh danh “Gương sáng vì cộng đồng”, tuyên dương khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu.

Đổi mới phương thức thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” với mục tiêu giảm nghèo bền vững, theo hướng: Mặt trận chủ trì hiệp thương phối hợp, giúp đỡ để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo theo địa chỉ, số lượng cụ thể từng năm ở mỗi phường, xã; rà soát và nhân rộng các mô hình hiệu quả của các đoàn thể, tổ chức thành viên trong giảm nghèo bền vững; Mặt trận tiếp tục chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm, các tổ chức thành viên chủ động vận động và tiếp nhận các nguồn lực, đồng thời có sự hiệp thương thống nhất về mục tiêu phân bổ các nguồn lực theo yêu cầu của từng thời kỳ, cho từng đối tượng cụ thể. Tiếp tục thực hiện công tác cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có hiệu quả thiết thực hơn. Phối hợp với ngành Công thương triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020, vừa khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng hóa có chất lượng cao vừa thay đổi hành vi của người tiêu dùng, phát huy lòng tự hào dân tộc, đề cao trách nhiệm công dân đối với sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Phát huy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá, xuất khẩu và tiêu dùng hàng Việt Nam. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động, đồng thời thực hiện tốt vai trò điều phối của Ban chỉ đạo Cuộc vận động đối với việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, bổ sung các chính sách kịp thời thúc đẩy cuộc vận động. Vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam.

Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chính quyền cùng cấp để đưa các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng dân số, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các cuộc vận động của Mặt trận, góp phần phát huy tính tự quản, bảo đảm sự phát triển bền vững ngay từ mỗi địa bàn dân cư. Chú trọng xây dựng Nền quốc phòng toàn dân và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện chính sách “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức động viên thanh niên nhập ngũ, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ. Mở rộng các mô hình đoàn kết, kết nghĩa quân dân, kịp thời động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

CHƯƠNG TRÌNH 3: Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 tới các tầng lớp nhân dân, nhất là những nội dung quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đề xuất Nhà nước cụ thể hóa các nội dung trong Hiến pháp thành các quy định pháp luật; phối hợp tổ chức các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân.

Mặt trận chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Theo đó, những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích của đông đảo các tầng lớp nhân dân sẽ do Mặt trận giữ vai trò chủ trì, hiệp thương với các đoàn thể, tổ chức thành viên để cùng tham gia. Các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội thì tổ chức đó chủ động công việc giám sát, phản biện. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động đề xuất, phối hợp với các cấp chính quyền lựa chọn giám sát các nội dung, lĩnh vực phù hợp, thiết thực với đời sống nhân dân. Có nhiều hình thức huy động trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia phản biện xã hội. Đề xuất bổ sung trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) quy định cụ thể về giám sát, phản biện xã hội.

Tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện và đề xuất sáng kiến xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vào dịp Đại hội Đảng lần thứ XII. Đề xuất sớm ban hành quy định về việc Đảng vừa là thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận. Vận động nhân dân thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổ chức các diễn đàn và các phương thức phù hợp để phát huy sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức ở trong và ngoài nước hiến kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp phản ánh tới cấp ủy Đảng, chính quyền và trực tiếp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là ở cấp xã, nơi giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Phối hợp và đề nghị chính quyền cùng cấp thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch những vấn đề nhân dân yêu cầu. Hình thành cơ chế đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền cơ sở. Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và giám sát các cơ quan chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong thực hiện sáng kiến pháp luật, tham gia hoạch định chính sách, xây dựng, tuyên truyền phổ biến và thực thi pháp luật. Tập trung triển khai thực hiện có kết quả Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 – 2016”.

CHƯƠNG TRÌNH 4: Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế

Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp xây dựng chương trình, phân công trách nhiệm, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Có biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng và cộng đồng ASEAN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, vì sự phát triển của mỗi quốc gia.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Triển khai việc nghiên cứu và xây dựng chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Xây dựng chương trình thông tin, tuyên truyền đối ngoại về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Tăng cường đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác góp phần xây dựng và phát triển đất nước.  

Mặt trận và các tổ chức thành viên mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau với tổ chức nhân dân các nước; nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; từng bước thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân tương đồng ở các nước trên thế giới; tiếp tục tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động của Hiệp hội quốc tế các Hội đồng Kinh tế - Xã hội và các tổ chức tương đương; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức thành viên tham gia các hội đồng, ủy ban, các cơ chế tư vấn của Liên hợp quốc; mở rộng việc tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn đa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường trao đổi thông tin và quan hệ phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết, cơ hội hợp tác, thu hút thêm nguồn lực, tham khảo kinh nghiệm quốc tế góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ người nghèo, hoạt động nhân đạo từ thiện.

CHƯƠNG TRÌNH 5: Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, đổi mới mạnh mẽ, mang tính đột phá trong việc thiết lập các cơ chế và phương thức hoạt động theo hướng phát huy cao độ vai trò chủ động, sáng tạo và sự đóng góp của các tổ chức thành viên, thực hiện vai trò chủ trì của Mặt trận theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động, tránh chồng chéo, không gây quá tải cho cơ sở. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan Nhà nước, nhất là với Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mở rộng các phương thức phối hợp truyền thông, phổ biến các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận các cấp.

Kiện toàn Ủy ban Mặt trận các cấp để vừa bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn. Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của thành viên là tổ chức và cá nhân tiêu biểu khi tham gia Ủy ban Mặt trận các cấp.  

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Bố trí cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách của từng cấp và tiêu chuẩn chức danh phù hợp. Thực hiện quy hoạch và phối hợp luân chuyển cán bộ Mặt trận ở các cấp; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách để có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hành phong cách của cán bộ Mặt trận theo phương châm: trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tiếp tục thực hiện việc “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. Tham mưu hoàn thiện cơ chế tài chính cho hoạt động của Mặt trận các cấp, sớm khắc phục những bất hợp lý về lương, phụ cấp, điều kiện làm việc đối với cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận các cấp. Phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhằm nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức triển khai công việc của Ủy ban Mặt trận các cấp, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh tổng kết và nghiên cứu lý luận về công tác Mặt trận. Mặt trận các cấp cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác Mặt trận ở cơ sở: xác định phường, xã và khu dân cư là địa bàn hoạt động quan trọng nhất của Mặt trận. Quan tâm hướng dẫn hoạt động, bồi dưỡng phương pháp công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách phù hợp cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong thời điểm lịch sử quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những thời cơ thuận lợi đan xen cùng khó khăn, thách thức. Hơn bao giờ hết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sứ mệnh phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết của hơn 90 triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước tạo nên nội lực ngày càng mạnh mẽ và bền vững để phát triển đất nước, cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài đoàn kết, đồng lòng, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc./.

 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

     MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA VII


[i] Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Bộ Chính trị ban hành Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

[ii] Tỷ lệ nghèo cả nước năm 2013 là 7,8%, ở Tây Bắc là 21,54%, Tây Nguyên là 12,50% và Tây Nam Bộ là 7,41%.

[iii] Hng năm có khoảng 500 nghìn lượt kiều bào về nước, trong đó khoảng hơn 300 chuyên gia, trí thức về làm việc và hàng nghìn người về tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trong nước do kiều bào thành lập hoặc góp vốn của kiều bào với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỷ USD. Kiều hối gửi về nước tăng trung bình 10-15%/năm, Năm 2009 là  6,83 tỷ USD, năm 2010 đạt mức 8,6 tỷ USD, năm 2011 là 9 tỷ USD, năm 2012 đạt 10 tỷ USD, năm 2013 đạt gần 11 tỷ USD.

[iv] Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai 02 Đề án quan trọng về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; phối hợp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn III); rà soát các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất Chính phủ bổ sung các chính sách mới cho các xã đặc biệt khó khăn.

[v] Đến nay, cả nước đã có 19 địa phương thành lập được Hội Liên lạc và Thân nhân kiều bào gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, TP. Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ, TP.Đà Nẵng, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng.

 [vi] Chỉ thị 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  trong giai đoạn mới; Chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới (số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL ngày 29/9/2011); Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (số: 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011)…

[vii] Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 3 năm qua nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 12 triệu m2 đất để làm đường, công trình công cộng… Nhiều tổ chức thành viên của Mặt trận đã có các chương trình, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lấy cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch” làm nòng cốt nhằm thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức “Phong trào liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức phong trào “Cựu chiến binh hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước” góp phần xây dựng nông thôn mới...

[viii] Các mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được nhân rộng ở nhiều địa phương như “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản”, trong đó tiêu biểu là mô hình “Gia đình, dòng họ tự quản”. TP. Hà Nội với phong trào “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; tỉnh Bình Phước với Chương trình “5 giảm”; tỉnh Đồng Nai với Chương trình “4 giảm” (tội phạm, ma túy, mại dâm, tai nạn giao thông); tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư 3 không” (không tội phạm, ma túy, mại dâm) gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tỉnh Bình Dương thực hiện mô hình “Chủ nhà trọ văn hoá”; 50% phường xã ở Bắc Giang có mô hình tự quản về trật tự an toàn xã hội…

[ix] Tính đến thời điểm cuối nhiệm kỳ, cả nước đã có 17.168.976 gia đình đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ trên 60%;  66.801/105.366 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, chiếm tỷ lệ 63,34%. Tỉnh Quảng Nam triển khai mô hình “Tộc văn hoá”, “5 đoàn kết - 3 trong sạch”. Tỉnh Thanh Hoá ban hành Kế hoạch “3 không” (khu dân cư: không có tội phạm, không ô nhiêm môi trường, không vi phạm hương ước xây dựng nếp sống văn hoá). TP. Đà Nẵng tổ chức phong trào xây dựng “Thành phố 5 không” và “3 có”. Tỉnh Quảng Ngãi xây dựng “Điểm sáng khu dân cư sáu không”, họ tộc “ba không”, mô hình “ba giảm, bốn giữ”. TP.Hà Nội vận động “Toàn dân thực hiện tang văn minh tiến bộ”...

[x] Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã xây dựng được 3.460 nhà Đại đoàn kết, 146 công trình dân sinh, tổng trị giá gần 150 tỷ đồng.

[xi] Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tổng kết 4 vấn đề: (1) Giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới; (2) Đổi mới hệ thống chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; (3) Xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; (4) Việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội qua 30 năm đổi mới.

[xii] Mỗi năm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý kiến cho khoảng 60 dự án luật, pháp lệnh và nghị định.

[xiii] Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9.

[xiv] Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016"; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nước về quyền con người” lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

[xv] Tính đến nay, tổng số Ban thanh tra nhân dân toàn quốc là: 11.052 ban/11.154 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 99,08%. Số ban đảm nhiệm vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng là 6.686. Có 9.415 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

[xvi] Cả nước có 99.177 tổ hòa giải. Tổng số vụ được hòa giải trong 5 năm qua là 967.757 vụ, trong đó có 529.749 vụ hòa giải thành công.

[xvii] “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012”; “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005- 2012 tại các địa phương”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số”…

[xviii] Vụ việc ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng; Vụ Nông trường Sông Hậu; việc quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi; chấn chỉnh việc khai thác cát trái pháp luật tại một số địa phương…

[xix] Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2012” và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012”; phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây-Nam và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; phối hợp tổ chức "Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam - Lào", "Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam-Campuchia"; ký kết bản ghi nhớ với Chính hiệp Trung Quốc… Uỷ ban Mặt trận nhiều tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Kom Tum, Kiên Giang, An Giang… đã tăng cường các hình thức vận động, xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, các nước trong khu vực và trên thế giới; duy trì tốt các hoạt động đối ngoại về xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị; phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền quốc gia và tham gia bảo đảm an ninh biên giới; đẩy mạnh Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã khu vực biên giới.

[xx] Tổng số Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận các cấp là 428.034 người (trong đó cấp TW là 346 người, cấp tỉnh 5.556 người, cấp huyện là 40.101 người, cấp xã là 382.031 người); Số lượng tổ chức thành viên cấp Trung ương tăng: 2, cấp tỉnh: tăng 89, cấp huyện: tăng 225.

[xxi] Chủ tịch Mặt trận các cấp: 63 Chủ tịch Mặt trận tham gia cấp ủy; trong đó 34 là Thường vụ cấp ủy; Cấp huyện 704 là Huyện ủy viên, trong đó 412 là Thường vụ; Cấp xã: có 3.622/11.109 Chủ tịch Mặt trận là Thường vụ Đảng ủy.

[xxii] Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/01/2013. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 2.500 lượt cán bộ; Ủy ban Mặt trận các địa phương tổ chức được 4.130 lớp tập huấn cho 123.900 lượt cán bộ.

[xxiii] Hội đồng tư vấn: cấp Trung ương: 07 Hội đồng với tổng số 159 người; cấp tỉnh: thành lập 181 Hội đồng tư vấn với 1.350 người; cấp huyện 403 Ban tư vấn với tổng số 2.634 người.

[xxiv] Tổng số Ban Công tác Mặt trận là 101.516, trong đó 60.818 Trưởng ban Công tác Mặt trận chuyên trách; 33.853 Trưởng ban do Bí thư Chi bộ kiêm; 1.522 Trưởng ban do Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố kiêm; 6.770 Trưởng ban do các chức danh khác kiêm. Đã có 62/63 tỉnh, thành phố có chế độ phụ cấp cho Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

[xxv] Ban hành Quy chế phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thay thế cho Quy chế cũ ban hành từ năm 1997); ban hành Chương trình phối hợp hằng năm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội; phối hợp rà soát, thống nhất các phong trào, cuộc vận động để tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng, nhất là ở địa bàn dân cư; thống nhất nội dung, cách thức triển khai, có phân công, phân nhiệm giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong triển khai một số hoạt động giám sát; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí, truyền thông của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, phản ánh về công tác Mặt trận và tình hình các tầng lớp nhân dân

Về đầu trang


       ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                          Độc lập-Tự do-   Hạnh phúc

                  LẦN THỨ VIII

      Số:          /NQ-MTTW-ĐHVIII                                Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức trọng thể từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 970 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các dân tộc, tôn giáo, hơn 200 đại biểu khách mời là các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Phú Trọng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, Đại hội đã thực hiện hoàn tất chương trình nghị sự. Đại hội nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII trình tại Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009 – 2014 và 5 bài học kinh nghiệm: một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận; hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; ba là, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân; bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền các cấp để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận; năm là, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Thống nhất mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ 2014-2019 là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.

Thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Chương trình 1: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chương trình 3: Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Chương trình 4: Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Chương trình 5: Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2009-2014).

3. Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung.

4. Thông qua kết quả hiệp thương số lượng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 385 vị. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 383 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Đại hội giao cho Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội, hoàn chỉnh và công bố các Văn kiện của Đại hội. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp có trách nhiệm tuyên truyền và tổ chức thực hiện thành công các Chương trình hành động do Đại hội đề ra.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Nghị quyết này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhất trí thông qua.

          ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội •