Văn kiện của Đảng về Mặt trận

"Ngày vì người nghèo"

Văn bản hướng dẫn

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"


Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta

Chỉ thị của Ban Thường vụ trung ương
Đảng cộng sản Đông-dương ngày 12- 3- 1945

(trích)

...

IV-thái độ ta đối với cuộc kháng chiến của pháp và việc lập mặt trận dân chủ chống nhật ở đông-dương

1- Cuộc kháng chiến của Pháp tương đối tiến bộ -Cuộc kháng chiến của Pháp tuy có mục đích là dành dật quyền lợi đế quốc Nhật nhưng ta rất tán thành nó. Vì đứng về khách quan mà xét nó đánh kẻ thù chính của ta là đế quốc phát xít Nhật -nó có tính chất tương đối tiến bộ.

2- Những điều kiện làm cơ sở cho Mặt trận dân chủ thống nhất kháng Nhật ở Đông-dương -Bọn Pháp kháng chiến có thể cùng nhân dân cách mạng Đông-dương đứng trong Mặt trận dân chủ thống nhất kháng Nhật ở Đông-dương được, nếu họ thừa nhận 4 điều kiện của Đảng đã đề ra từ năm 1943 và sửa lại như dưới đây:

1. Những người ngoại quốc chống Nhật ở Đông-dương phải thừa nhận quyền dân tộc lập hoàn toàn và tức khắc của nhân dân Đông-dương.

2. Những lực lượng kháng Nhật của người ngoại quốc ở Đông-dương và cách mạng Đông-dương phải thống nhất hành động về mọi mặt, kể cả mặt quân sự. Sự thống nhất hành động ấy phải lấy nguyên tắc bình đẳng tương trợ làm nền tảng.

3. Các chính trị phạm người Đông-dương và người ngoại quốc đều được tha bổng.

4. Chính phủ cách mạng Đông-dương bảo đảm sinh mệnh tài sản cho những người ngoại quốc chống phát xít Nhật ở Đông-dương và cho họ được hưởng quyền tự do cư trú và buôn bán.

3- Đánh Nhật trước đã -Tuy nhiên không phải trong bất cứ trường hợp nào ta cũng ôm khư khư cả 4 điều kiện trên đây một cách máy móc và bỏ lỡ cơ hội thực hiện cuộc liên hiệp hành động cùng người Pháp đánh Nhật trên đất Đông-dương. Cho nên ta sẵn sàng bắt tay với những người Pháp thành thực chống Nhật đến cùng và hiện đang bắn nhau với Nhật; và ta hô hào họ giúp khí giới cho ta để cùng ta đánh Nhật trước đã. Như thế không phải ta bỏ quyền dân tộc độc lập. Trái lại, ta nhận rõ rằng: rốt cuộc khẩu hiệu "Dân tộc độc lập" do sức mạnh của quần chúng võ trang mà quyết định, chứ không phải do lời hứa hẹn của bọn Pháp kháng chiến mà quyết định.

4- Thực hiện thống nhất hạ tầng -Nhưng nêu bọn Pháp kháng chiến không tán thành 4 điều kiện trên kia, cũng hòng giúp khí giới cho ta đánh Nhật, thì bổn phận ta là phải vận động thống nhất với hạ từng quân đội kháng chiến của Pháp, kéo những phần tử kiên quyết chống phát xít, có xu hướng quốc tế, thống nhất hành động với ta đánh Nhật, hoặc mang võ khí của đế quốc Pháp chạy sang phe ta, vượt qua đầu bọn võ quan ích kỷ và không triệt để, đặng cùng ta thực hiện mặt trận dân chủ chống Nhật ở Đông-dương.

...

  • Ngày 12 tháng 3 năm 1945

  • Ban Thường vụ Trung ương

  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  •