VĂN BẢN HƯỚNG DẪN


Kế hoạch triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017

 Công văn số 870/MTTW-BCĐTWCVĐ, ngày 24  tháng 6  năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động triển khai Kết luận 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư

Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của BCĐTWCVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Công văn Số: 249/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc  thực hiện Cuộc vận động "Người Việt  Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020

Tài liệu tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban chỉ đạo  Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hướng dẫn Số 85 - HD/BTGTW về tuyên truyền thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Kế hoạch số 18/KH-MTTW-BCĐTW, ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thông báo số 264-TB/TƯ ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Tấn Sang ký về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 249/TTg-KTTH

V/v thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

       Hà Nội, ngày 19  tháng 02  năm 2013

 

 

            Kính gửi:   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                               - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                               - Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng

                                 Việt Nam".

 

            Xét báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại Báo cáo số 369/BC-MTTW-BCĐTW ngày 07 tháng 01 năm 2013 về sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

            Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, căn cứ mục tiêu, giải pháp được Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đề ra tại Báo cáo số 369/BC-MTTW-BCĐTW, điều kiện kinh tế, xã hội, đặc điểm cụ thể của lĩnh vực, địa bàn, bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 để chủ động thực hiện các giải pháp hành động nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại và triển khai kịp thời các hoạt động thiết thực đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"./.

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. THỦ TƯỚNG

- Như trên;                                                                                  PHÓ THỦ TƯỚNG           

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;                                                          

- Văn phòng Trung ương;

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                (Đã ký)

- Văn phòng Quốc hội;                                                                       

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc VN;

- VPCP; BTCN; các PCN, Trợ lý TTg,                                            Hoàng Trung Hải

các Vụ: TH, TKBT, cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH(3).TLK 120.

Về đầu trang


     UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    BAN THƯỜNG TRỰC    

     Số 36/TTr-MTTW-BTT                                                         Hà nội, ngày 16 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG TRI

Hướng dẫn triển khai cuộc vận động

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

Thực hiện Thông báo số 264-TB/TƯ, ngày 31/7/2009, kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam”, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" như sau:

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Thường vụ cấp ủy cùng cấp ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ở tỉnh, thành phố do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh, thành phố làm trưởng ban, các thành viên gồm có:

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành phố, Phó trưởng ban thường trực;

- Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Phó trưởng ban;

- Đồng chí Phó trưởng Ban Ban Dân vận tỉnh, thành ủy, Phó trưởng ban;

- Đồng chí Chủ tịch: Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố, thành viên;

- Đồng chí Giám đốc đài Phánh thanh, truyền hình; Tổng Biên tập Báo của tỉnh, thành phố, thành viên.

- Đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên.

2. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, thành phố thành lập Bộ phận Thường trực gồm đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, thành phố làm Trưởng Bộ phận, thành viên gồm một số cán bộ lãnh đạo cấp Phòng của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan để giúp cho Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Cuộc vận động ở địa phương mình.

3. Phát động cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để vận động tất cả cán bộ, nhân dân ở địa phương thay đổi nhận thức và hành vi trong tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Việt Nam làm ra, cụ thể:

Mỗi cán bộ và nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân như một hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể ... sử dụng hàng hóa nội địa khi mua sắm công. Các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ … khi triển khai thực hiện các dự án, công trình … sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ nội địa có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp, nhà sản xuất hàng hóa, dịch vụ ... của Việt Nam ở trên địa bàn cam kết và thực hiện trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu của địa phương và Quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Các cơ quan chức năng của chính quyền rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ thị trường người tiêu dùng và sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO; khuyến khích và định hướng tiêu dùng hàng Việt Nam trong cán bộ và nhân dân; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng nguồn ngân sách quốc gia; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu.

Tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, điều tra nhu cầu của người tiêu dùng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối .... để đưa hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam đến tận tay và đáp ứng thị hiếu lành mạnh người tiêu dùng, đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động trong phạm vi của tỉnh, thành phố; tổ chức sơ kết hằng năm để bổ sung, điều chỉnh nội dung, phương thức thực hiện cho phù hợp với quy định chung và tình hình thực tế ở mỗi địa phương; tiến hành tổng kết Cuộc vận động sau thời gian triển khai từ 3 đến 5 năm một lần.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là hành động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện các giải pháp để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh trong nước, phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mang lại. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Thường vụ cấp ủy triển khai các bước của Cuộc vận động để bảo đảm với tiến độ chung. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo của UBTƯMTTQVN, số 46 Tràng Thi, Hà Nội; Điện thọai và Fax: 04.39289210) để kịp thời theo dõi, tổng hợp kết quả chung của Cuộc vận động.

 

 * Nơi nhận :                                                                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban Bí thư TƯ Đảng (để báo cáo);                           PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- CT Huỳnh Đảm (để báo cáo);                                                         (Đã ký)    

- Các đ/c UVTT UBTƯMTTQVN;                                                Vũ Trọng Kim

-  Các tổ chức thành viên của MT ở TƯ;                                      

- Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TƯ;

- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, Ban TG.                        

Về đầu trang


          UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

       MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động”                        Hà Nôi, ngày 08 tháng 12 năm 2009

"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

           Số: 18 /KH-MTTW-BCĐTW

  

KẾ HOẠCH

Tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

 

          Thực hiện chủ trương về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Thông báo số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và Quyết định số 255 – QĐ/TW, ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư, thành lập Ban Chỉ đạo cấp Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là: Cuộc vận động); Chính phủ, Quốc hội,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương đã triển khai Cuộc vận động trong toàn xã hội. Để nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Vận động tất cả người Việt Nam phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời góp phần thực hiện các giải pháp khắc phục suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định sản xuất trong nước, bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội của nước ta trước những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

2. Các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam”  không được trái với các quy định đã cam kết với WTO.

Cuộc vận động được tiến hành từng bước, kiên trì, lâu dài; lấy giải pháp tuyên truyền, vận động là chính, đồng thời coi trọng các giải pháp về quản lý và  chính sách, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

  II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG VẬN ĐỘNG:

1. Vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể ... sử dụng hàng hóa Việt Nam khi mua sắm công; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong nước khi triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất, kinh doanh.

2. Vận động mỗi cá nhân là người Việt Nam ở trên mọi miền của Tổ quốc và người Việt Nam ở nước ngoài ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong tiêu dùng cá nhân như một hành động thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

3. Vận động các doanh nghiệp, nhà sản xuất hàng hóa, phân phối, dịch vụ ... của Việt Nam không ngừng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước; cam kết bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng; tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, điều tra thị hiếu người tiêu dùng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối .... để đưa hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam đến tận tay người tiêu dùng, đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; xây dựng được thương hiệu của quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

4. Vận động các cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện việc rà soát, ban hành, bổ sung về cơ chế, chính sách, pháp luật không trái với quy định của WTO để bảo vệ sản xuất, thị trường và người tiêu dùng trong nước; khuyến khích và định hướng tiêu dùng hàng Việt Nam trong cán bộ và nhân dân; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng nguồn ngân sách quốc gia; bổ sung các chế tài xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu; đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm; chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trước mắt cần chú trọng thực hiện:

Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Cuộc vận động và phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực; thành lập Ban Thường trực giúp Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi việc thực hiện kế hoạch.

Đề nghị cấp ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở cấp mình.

Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và các địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định mục tiêu, tiến độ, thời gian để triển khai thực hiện.

Họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp kiểm điểm tình hình triển khai Cuộc vận động từ khi có chủ trương của Bộ Chính trị (Thông báo số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009, của Bộ Chính trị) và Thông tri số 36 /TTr-MTTW-BTT, ngày 16/9/2009 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào tháng 12/2009.

Phát động tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào dịp tết Nguyên đán Canh Dần.

2. Định kỳ hàng quý các cấp ủy Đảng; Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương rà soát việc thực hiện Cuộc vận động ở cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị  mình, báo cáo về Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cùng cấp để tổng hợp vào kết quả chung.

3. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động để báo cáo với cấp ủy đảng cùng cấp, đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước các giải pháp cụ thể tiếp theo để Cuộc vận động đạt được mục tiêu đã đề ra; tổ chức tổng kết Cuộc vận động sau thời gian thực hiện từ 3 đến 5 năm.

4. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ở Trung ương và các tỉnh, thành phố sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp (cơ quan chủ trì Cuộc vận động) để thực hiện công tác giao dịch, hành chính.

Kinh phí phục vụ thực hiện Cuộc vận động ở cấp nào do Ban Chỉ đạo cấp đó dự trù, cơ quan Tài chính cùng cấp cấp phát theo kế hoạch hoạt động hàng năm.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN CHỈ ĐẠO:

1. Đối với khối Mặt trận và các đoàn thể:

 - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương triển khai Cuộc vận động.

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động trong toàn xã hội.

 - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc các tổ chức chính trị - xã hội: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam...

Xây dựng chương trình hành động của tổ chức mình; chỉ đạo hệ thống tổ chức mình triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động và giám sát việc thực hiện các giải pháp của Cuộc vận động.

  - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

 Xây dựng chương trình hành động tổ chức các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

 - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam:

Xây dựng kế hoạch tổ chức, vận động người tiêu dùng Việt Nam tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, đồng thời triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng Việt Nam.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo nhân dân:

Xây dựng kế hoạch triển khai trong hệ thống thuộc lĩnh vực của bộ ngành và chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài xây dựng chiến lược truyền thông về Cuộc vận động, trong đó tập trung tuyên truyền về niềm tự hào của hàng nội địa; quảng bá những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam, những tấm gương tốt về sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam, đồng thời phản ánh những vấn đề cần khắc phục trong sản xuất, quản lý, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam; phối hợp tổ chức các diễn đàn xác định tiêu chí hàng Việt Nam, phân biệt hàng giả, hàng thật, hàng “nhái”… để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam.

3. Đối với khối cơ quan quản lý nhà nước:

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc các bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương:

Xây dựng chương trình hành động của ngành mình, trong đó tập trung:

Phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong nước như điều tra, khảo sát thị trường, người tiêu dùng, mạng lưới phân phối, đưa hàng về nông thôn, khu chế xuất, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa…

Quy hoạch mạng lưới siêu thị, cửa hàng, hệ thống phân phối sản phẩm, hàng hóa Việt Nam ở các thành phố, các tỉnh và vùng, miền …

Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thị trường, công tác giám định để ngăn chặn hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng lậu, hàng giả, hàng “nhái” theo chức năng của ngành.

-  Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Xây dựng chương trình hành động của ngành mình, trong đó tập trung rà soát, bổ sung các quy định về pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, phân phối và bảo vệ người tiêu dùng trong nước không trái với quy định của WTO trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện.

Rà soát định kỳ để sửa đổi, bổ sung các văn bản của Bộ hướng dẫn thực hiện quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo hướng ưu tiên sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị. phụ tùng thay thế …. là hàng Việt Nam; các loại giấy phép, điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc Bộ Tài chính:  Đề xuất các giải pháp thực hiện sự bình đẳng chính sách về thuế, khấu hao…  giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng quy chế chi tiêu công đối với các cơ quan, tổ chức, tập thể sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Cuộc vận động, bao gồm: Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng …; xây dựng quy chế sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động của cấp Trung ương, cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Xây dựng kế hoạch rà soát các quy định về chính sách thuế, thủ tục hải quan, quản lý thị trường… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa, vươn ra thế giới.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc Bộ Nội vụ:

Xây dựng đề án đưa việc thực hiện Cuộc vận động vào tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng, đề xuất các hình thức khen thưởng đổi với cá nhân và tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài:

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động để quảng bá hình ảnh và chất lượng hàng Việt Nam đến người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước trên thế giới.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức của mình, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động khẩn trương xây dựng hoặc bổ sung hoàn thiện kế hoạch, chương trình hành động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố; các cấp ủy đảng, bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương thường xuyên có thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động để kịp thời giải quyết những vướn mắc phát sinh, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả của Cuộc vận động.

 

Nơi nhận:                                                             TM. BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

- Ban Bí thư (để báo cáo);                                                        TRƯỞNG BAN

- Thủ tưởng Chính phủ; Ủy ban TVQH;                      

- Các thành viên BCĐTW CVĐ;                                  

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TW;

- Ban Thường vụ cấp ủy, UBND, BCĐ các tỉnh,

  TP trực thuộc TW;

- Ban TT CVĐ ở TW;

- Ban TT UBTWMTTQVN;

- Lưu VT, Ban TG; KT&ĐN.                                                         Huỳnh Đảm

                                                                                     (Chủ tịch UBTWMTTQVN)

Về đầu trang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 24/CT-TTg                                                       Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường thực hiện

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc vận động) bước đầu phong trào mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước đã tạo ra xu hướng lựa chọn tiêu dùng hàng Việt Nam. Kết quả của Cuộc vận động không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao uy tín của doanh nghiệp Việt Nam mà còn có ý nghĩa tích cực trong việc thực hiện các giải pháp để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh bảo đảm đời sống của nhân dân, duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội của đất nước trong điều kiện tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới.

Bên cạnh những kết quả khả quan, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua còn những hạn chế như: Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động chưa được quán triệt đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị; các hoạt động thông tin tuyên truyền còn chưa cụ thể, thiết thực; công tác rà soát, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật để phù hợp với tinh thần Cuộc vận động còn chậm.

Để tiếp tục tăng cường việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam.

b) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng yêu cầu của Cuộc vận động để thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

d) Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền cổ động về C uộc vận động bằng các hình thức, nội dung phù hợp tại các địa điểm công cộng, trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

đ) Công bố thường xuyên, kịp thời danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin chính thức về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Xây dựng cơ chế phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các Cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

2. Bộ Công Thương

a) Chủ trì nghiên cứu và xây dựng Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên cơ sở phù hợp với các cam kết quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2013.

b) Nghiên cứu xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp thích hợp để tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, chợ truyền thống, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt”; định kỳ hàng năm phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức Tuần lễ hàng Việt trên địa bàn cả nước.

d) Nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các kênh phân phối văn minh, hiện đại đối với hàng Việt; đa dạng hóa các loại hình phân phối, thiết lập hệ thống các điểm bán hàng Việt bền vững, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các Hiệp hội chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại.

g) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến” (website: www.tuhaohangvietnam.vn).

i) Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

k) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu để thể chế hóa việc triển khai Chương trình bình ổn thị trường một cách phù hợp, đồng thời có thể gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động; ưu tiên đưa hàng Việt vào hệ thống các điểm bán hàng bình ổn giá.

l) Phối hợp với hiệp hội chức năng tổ chức các hoạt động phù hợp để khen thưởng, tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có thương hiệu, có uy tín đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp.

b) Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam.

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tăng cường và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động cho người Việt Nam ở nước ngoài.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Sản phẩm và dịch vụ công nghệ Thông tin thương hiệu Việt” hàng năm nhằm đẩy mạnh việc ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Việt về công nghệ thông tin.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng, ban hành các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng đối với hàng hóa, bảo đảm kiểm soát được hàng hoá nhập khẩu có tiêu chuẩn chất lượng không đáp ứng yêu cầu, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, môi trường.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong việc đăng ký xác lập quyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của hàng Việt trong và ngoài nước.

5. Bộ Ngoại giao

a) Phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị liên quan trong công tác giới thiệu và đưa hàng Việt đến với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đưa các hoạt động này vào các kế hoạch và chương trình hành động về ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan để giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được thông tin và các cơ hội xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, nhất là các khu vực tập trung nhiều người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống.

6. Bộ Tài chính

a) Nghiên cứu, hướng dẫn về nguồn kinh phí và kiểm soát sử dụng kinh phí của Chương trình bình ổn thị trường; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc bán hàng theo giá cam kết của Chương trình.

b) Nghiên cứu và phân bổ kinh phí hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. Rà soát để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đẩy mạnh thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia nói chung và nội dung xúc tiến thương mại thị trường trong nước, miền núi, biên giới, hải đảo nói riêng, đảm bảo khuyến khích cho các sản phẩm, dịch vụ Việt Nam và phù hợp với tình hình thực tế.

c) Rà soát, đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam trong các chính sách tài chính, thuế...

d) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan xem xét, tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm của các địa phương để bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư chợ từ ngân sách trung ương và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

b) Nghiên cứu việc bổ sung lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng thương mại vào Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (các loại hình và cấp độ chợ, khu triển lãm giới thiệu sản phẩm) và Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (siêu thị, trung tâm thương mại, kho, trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ chuyên ngành) trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

c) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đấu thầu nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động.

d) Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh mục hàng hoá sản xuất trong nước để thực hiện miễn, giảm, xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến điểm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của từng vùng, miền; kết hợp giới thiệu hàng Việt đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động, chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình du lịch khuyến mại kết hợp mua sắm hàng hóa Việt, nhất là các sản phẩm đặc thù, đặc trưng của các vùng, miền, địa phương.

c) Hướng dẫn, khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật; phát động các cuộc thi sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu về Cuộc vận động nhằm đề cao và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động trong nhà trường, các cấp học, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng.

10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, xây dựng, ban hành các quy định về quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc sản xuất, chế biến hàng hóa nông lâm thủy sản, thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát bảo đảm người sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, tạo lòng tin cho người tiêu dùng Việt Nam.

c) Tổ chức đánh giá việc thực hiện mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 23/2010/TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục triển khai nhân rộng có hiệu quả.

d) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản để sửa đổi, bổ sung theo hướng có cơ chế khuyến khích phù hợp đối với máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ nông nghiệp sản xuất trong nước.

11. Bộ Y tế

a) Tăng cường các giải pháp tạo điều kiện để phát triển công nghiệp dược trong nước (đặc biệt là thuốc kháng sinh, sinh phẩm y tế), dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm khuyến khích sử dụng thuốc chữa bệnh, các dịch vụ y tế trong nước.

b) Xây dựng Kế hoạch tổng thể và triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”; tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin chính xác đối với các dịch vụ y tế và thuốc sản xuất trong nước để người dân từng bước nhận thức đầy đủ về khả năng cung cấp và chất lượng của các sản phẩm thuốc chữa bệnh trong nước đã sản xuất được.

c) Chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát các bác sĩ, thầy thuốc, các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong công tác tư vấn, kê đơn thuốc cho người bệnh, từ đó hạn chế tình trạng lạm dụng kê đơn thuốc ngoại đắt tiền, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm để bảo đảm chất lượng của sản phẩm thực phẩm Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng thực phẩm trong nước và xuất khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

đ) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu khuyến khích việc sử dụng thuốc sản xuất trong nước bảo đảm chất lượng và đáp ứng nhu cầu sử dụng trong khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

12. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Xây dựng chương trình hành động, tổ chức các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Việt; nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động trong dự toán kinh phí hàng năm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc, Trung ương trên cơ sở kế hoạch, nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động và chế độ, định mức chi tiêu theo quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời có kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội hóa để hưởng ứng các hoạt động của Cuộc vận động tại địa phương.

b) Tiến hành rà soát, lựa chọn các hàng hóa, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá, giới thiệu; căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để có cơ chế hỗ trợ triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở địa phương; gắn thực hiện Cuộc vận động với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương và thực hiện các chương trình bình ổn thị trường tại địa phương.

d) Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Cuộc vận động ở địa phương trong triển khai các nội dung Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Chính trị và chương trình thực hiện Cuộc vận động của cấp ủy đã đề ra một cách hiệu quả và không trái với các thỏa thuận hợp tác cấp địa phương.

đ) Tập trung rà soát, bãi bỏ và giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phối hàng hóa và tiêu dùng.

e) Chú trọng việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, hệ thống dịch vụ phân phối đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

g) Phối hợp với Bộ Công Thương hàng năm tổ chức Tuần lễ hàng Việt tại địa phương.

14. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, ngành và địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động xây dựng các giải pháp, kế hoạch công tác cụ thể hưởng ứng Cuộc vận động, phù hợp với tình hình thực tế.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt đầy đủ mục tiêu, yêu cầu và nội dung Cuộc vận động đến các cơ quan, đơn vị, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; kịp thời báo cáo kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc hưởng ứng và gương mẫu thực hiện Cuộc vận động.

Bộ Công Thương và Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6 hàng năm) và 1 năm (trước ngày 25 tháng 12 hàng năm)./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

                                          Hoàng Trung Hải

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 
 - BCĐ TW Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
       

Về đầu trang


Thông báo số 264-TB/TƯ ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Tấn Sang ký về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

Tại phiên họp ngày 15-6-2009, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo về Đề án tổ chức cuộc vận động “Người Việt Namưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Tờ trình số 115-TTr/BTGTW, ngày 07/5/2009) Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận: 

1. Trong hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao; sản xuất trong nước ngày một đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội. Giá trị tổng sản phẩm trong nước tăng nhanh, thu nhập bình quân GDP đã đạt trên 1.000 USD/đầu người/năm. Xuất khẩu tăng cao (chiếm 60% GDP của cả nước). Chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Namngày một cao hơn. Nhiều sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế như: cà phê, gạo, hạt điều, thủy sản, đồ gỗ, hàng may mặc, điện tử… Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. Hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu trong sản phẩm, hàng hóa cao hơn các nước, hàm lượng trí tuệ và công nghệ thấp. Là nước có tiềm năng lớn để phát triểu thị trường nội địa nhưng chưa quan tâm khai thác; tâm lý sính dùng hàng ngoại vẫn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng… 

Đất nước ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, nhưng tác động của nền kinh tế thế giới đến nước ta sẽ nhanh mạnh; sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng như nội địa đối với các sản phẩm hàng hóa Việt Namngày một gay gắt hơn. Cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới đang tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta, xuất khẩu giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp phải hạn chế sản xuất, số người thất nghiệp tăng cao… 

2. Trước yêu cầu đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

a) Mục đích cuộc vận động:

Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

b) Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản thực hiện cuộc vận động: 

- Đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, làm cho người tiêu dùng trong nước và nước ngoài nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; vận động người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị -xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất và kinh doanh. 

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. 

- Rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế trong nước không trái với các quy định của WTO, khuyến khích và định hướng tiêu dùng của nhân dân; kiểm soát chặt chẽ việc chỉ tiêu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn ngân sách quốc gia; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không gương mẫu thực hành tiết kiệm, lãng phí trong chi tiêu. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong một số hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, điều tra người tiêu dùng, mạng lưới phân phối, tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ sản phẩm hàng hóa của Việt Nam; hỗ trợ đưa hàng Việt Nan về bán ở nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất; xúc tiến thương mại trên thị trường nội địa, tăng cường hệ thống phân phối bán lẻ, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, nông thôn; sản xuất hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao và xây dựng thương hiệu cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. 

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế; công bố thường xuyên, kịp thời các tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất và hàng ngoại nhập trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các loại sản phẩm, hàng hóa liên quan trực tiếp đến đời sống con người, như lương thực, thực phẩm; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

c) Tổ chức thực hiện 

Thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động ở 2 cấp: cấp Trung ương; cấp tỉnh, thành phố và tương đương. Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng ban, các thành viên là đại điện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp. Ban Bí thư ra quyết định thành lập. 

Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố và tương đương do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và tương đương ra quyết định thành lập. 

- Tổ chức phát động cuộc vận động vào tháng 8/2009. Định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết, đánh giá; từ 3-5 năm tiến hành tổng kết. 

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu giúp Ban Bí thư ra quyết định thành lập ban chỉ đạo cấp trung ương; đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức phát động và hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện cuộc vận động trong toàn xã hội, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Chính trị. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ; ban cán sự đảng các bộ, ban, ngành, đảng đoàn các đoàn thể chính trị -xã hội, các tỉnh, thành ủy tổ chức quán triệt xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền, biên soạn tài liệu tuyên truyền trong Đảng, trong toàn xã hội về cuộc vận động; phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Chính trị./.

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

 (Đã ký)

 Trương Tấn Sang

Về đầu trang


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;