Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Lỗ Xá, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm về dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH


  Các văn bản

Tin tức hoạt động

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn số 11-HD/TTVH, ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương về Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Kế hoạch số 01 KH/ĐUMTTW, ngày 25/2/2007, tổ chức thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Kế hoạch số 165/KH-MTTW, ngày 08/3/2007, thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức thành viên


Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Trong hơn 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, toàn Đảng, toàn dân ta đã tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt học tập đã thu được nhiều kết quả tốt.

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đúc rút kinh nghiệm để tiến hành cuộc vận động lớn trong toàn Đảng về vấn đề này sau Đại hội X của Đảng. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở những kinh nghiệm thu được qua đợt làm điểm ở một số cơ quan Trung ương và địa phương, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng (03-02-2007) tới hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng.


1- Mục đích

Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.


2- Yêu cầu

- Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, không phô trương, hình thức.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước.

- Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân.


3- Nội dung cuộc vận động

- Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc" và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Mỗi người tự liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân; tổ chức để quần chúng ở nơi công tác và nơi cư trú góp ý cho cán bộ, đảng viên.

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém; xử lý các sai phạm được phát hiện theo đúng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc vận động.

 

4- Tổ chức thực hiện

- Phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân, bắt đầu từ ngày 03-02-2007 và tổng kết vào ngày 03-02-2011, có sơ kết hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19-5).

- Ở cấp Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất sự chỉ đạo cuộc vận động trong toàn Đảng, toàn dân. Các bộ, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo do đồng chí bí thư cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng làm trưởng ban, thống nhất chỉ đạo cuộc vận động trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị.

- Giao Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai cuộc vận động, biên soạn tài liệu, chuẩn bị đội ngũ giảng viên phục vụ cuộc vận động, giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
(đã ký)
Nông Đức Mạnh

Về đầu trang


Hướng dẫn số 11-HD/TTVH, ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương về Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh '', Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hướng dẫn triển khai cuộc vận động như sau:

I. Yêu cầu

Để cuộc vận động đạt mục đích nêu trong Chỉ thị 06 cần phải thực hiện tốt những yêu cầu sau:

- Tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' trong toàn Đảng, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân, bất đầu từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng 3/2/2007, kéo dài tới hết nhiệm kỳ Đại hội X; hàng năm tiến hành sơ kết vào dịp 19/5, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

- Kết hợp nội dung và các bước tiến hành cuộc vận động với chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội X; cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung các bước của cuộc vận động, như: học tập, kiểm điểm phê bình, tự phê bình; thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống; tổ chức quản lý và giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức...

- Động viên quần chúng nhân dân tham gia xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động phong trào hành động sôi nổi, sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', gắn với phong trào thi đua yêu nước “Toàn dân đoàn kêu xây dựng đời sống văn hoá ''.

II. Đối tượng, nội dung tiến hành cuộc vận động

1. Đối tượng tham gia học tập và thực hiện cuộc vận động là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong sạch về đạo đức, lối sống.

2. Nội dung cuộc vận động

- Đợt mở đầu năm 2007:

Tổ chức trung ở từng đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý hành chính nhà nước về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan phối hợp tổ chức chặt chẽ việc thảo luận, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề ra những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể để phấn đấu, rèn luyện thường xuyên.

- Từ năm 2008 đến 2011.

Hàng năm vào dịp 19/5 tiến hành sơ kết cuộc vận động. Tổng kết cuộc vận động vào đầu năm 2011. Nội dung cụ thể Ban Chỉ đạo sẽ có hướng dẫn sau.

III. Các bước tiến hành cuộc vận động

1. Đơn vị tiến hành cuộc vận động là đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Các bước đến hành cuộc vận động

Bước 1: Tổ chức học tập, liên hệ phê bình, tự phê bình

- Tổ chức toàn đảng bộ (cơ quan) nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với hai chuyên đề: ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay'' và nghiên cứu các tác phẩm: ''Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'' và ''Di chúc'' của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian: l ngày.

- Cấp uỷ lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của quần chúng nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức về lĩnh vực đạo đức, lối sống. Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu không ký tên và bằng tổ chức họp quần chúng nhân dân xin ý kiến. Đối với các tổ chức đảng không có quần chúng, cơ quan quản lý nhà nước, phải lấy ý kiến góp ý của cấp uỷ đảng và Mặt trận Tổ quốc ở nơi cư trú. Cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan tổng hợp, phân loại góp ý của nhân dân và chuyền các ý kiến này đến tập thể và cá nhân được nhân dân góp ý. Nếu nhân dân phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì chuyển đến cơ quan kiểm tra đảng hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức họp toàn thể đảng viên, cán bộ cơ quan thảo luận về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp thu ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân; liên hệ với cơ quan, đơn vị và bản thân; xác định những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng các biện pháp quản lý đạo đức, lối sống từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức. Xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống.

- Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan tổ chức họp quần chúng nhân dân báo cáo tiếp thu ý kiến của nhân dân.

- Với các hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị chỉ tổ chức nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn hội viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị động viên các hội viên, đoàn viên tham gia góp ý với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức.

Bước 2:

- Họp chi bộ, đảng bộ cơ quan công bố chương trình hành động của đảng bộ, cơ quan thực hiện cuộc vận động.

- Từng cán bộ, đảng viên, công chức báo cáo trước tập thể kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

IV. Kế hoạch triển khai cuộc vận động

1. Thành lập Ban Chỉ đạo

- Căn cứ Chỉ thị của Bộ chính trị và Hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng cán bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, tỉnh, thành uỷ ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp uỷ. Tham gia Ban Chỉ đạo có lãnh đạo chính quyền, các ban xây dựng đảng của cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ sở Văn hoá – Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Ban Tuyên giáo là thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo cuộc vận động qua Ban Chỉ đạo cấp huyện, quận và tương đương.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn và tương đương trực tiếp thực hiện cuộc vận động. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp uỷ. Tham gia Ban Chỉ đạo có lãnh đạo chính quyền, các ban xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2007.

2. Biên soạn tài liệu

- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Tài liệu phục vụ cho cuộc vận động, gồm 2 loại: Tài liệu học tập và Tài liệu đọc.

- Ngoài Tài liệu chung dùng cho cuộc vận động do Trung ương phát hành, các bộ, ngành, địa phương có thể biên soạn thêm các tài liệu tham khảo phục vụ cho cuộc vận động với nội dung chủ yếu là các lời dạy, mẩu chuyện về Bác Hồ với ngành, địa phương.

Thời gian hoàn thành: trước 15.01.2007

3. Tập huấn báo cáo viên

Ban Tư tướng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các tỉnh, thành phố, đảng uỷ khối cơ quan Trung ương. Hình thức bồi dưỡng: tập trung, chia làm 3 khu vực; thời gian 2 ngày. Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố, đảng uỷ khối cơ quan Trung ương lựa chọn mỗi đơn vị khoán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng truyền đạt tốt để bồi dưỡng làm báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hội nghị các đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 0l.2007.

4. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm lưu động về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt nam tổ chức cuộc thi báo cáo viên giỏi về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 19.5.2007 phát động; chung kết: 19.5.2008.

6. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin và các hội văn học, nghệ thuật có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

Cuộc vận động học tập và làm theo tấn gương đạo đức Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, được tiến hành trong thời gian dài, có nội dung phong phú và thiết thực. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Các cấp uỷ cần xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Trung ương Báo cáo gửi về Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

TRƯỞNG BAN
Đã ký
TÔ HUY RỨA
  

Về đầu trang


Kế hoạch số 01 KH/ĐUMTTW, ngày 25/2/2007, tổ chức thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/TTVH của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK của Đảng uỷ khối cơ quan Dân vận Trung ương, đồng thời hưởng ứng đợt phát động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', Đảng uỷ cơ quan uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động như sau:

I. Yêu cầu:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung các bước của cuộc vận đợng thật sự thiết thực, nghiêm túc trong quá trình học tập, kiểm điểm phê bình, tự phê bình. Kết hợp nội dung và các bước tiến hành cuộc vận động với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

- Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các ban, đơn vị; 100% đoàn viên, hội viên của các đoàn thể trong cơ quan được học tập, kiểm điểm và có liên hệ đối với tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể nơi mình công tác, sinh hoạt, cũng như đối với ban thân có gì sai phạm hoặc hạn chế, trên cơ sở đó từng tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động.

II. Nội dung, phuơng pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động:

1. Nội dung:

Tập trung nghiên cứu sâu 2 chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay'' và nghiên cứu các tác phẩm, “Nâng,cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'' và ''Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng ''một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh’ do Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương phối hơp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

2. Phương pháp:

a. Đối với Đảng uỷ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

- Ban Chấp hành Đảng bộ cùng lãnh đạo cơ quan Mặt trận Trung ương tổ chức học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian l ngày.

- Tổ chức lấy ý kiến của quần chúng góp ý cho Đảng uỷ, chi uỷ, cơ quan, các ban, đơn vị và cán bộ, đảng viên,công chức về lĩnh vực đạo đức, lối sống. Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu không ký tên

- Tổng hợp, phân loại góp ý của quần chúng và chuyển các ý kiến này đến tập thể và cá nhân được góp ý.

- Họp Đảng bộ mở rộng gồm tất cả đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn cơ quan, nội dung: ban chỉ đạo cuộc vận động báo cáo tiếp thu ý kiến của quần chúng; thông qua chương trình hành động của Đảng bộ.

b. Đối với chi uỷ, Bí thư các chi bộ:

- Tổ chức thảo luận tại chi bộ, từng đảng viên viết thu hoạch và có liên hệ đối với bản thân về đạo đức, lối sống (có gì ưu, khuyết), đồng thời báo cáo trước chi bộ kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân. Đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp cho từng đồng chí.

- Chi uỷ, Bí thư chi bộ xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện cuộc vận động.

c. Đối với Ban Chấp hành các đoàn thể:

- Quán triệt cho tất cả đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia học tập đầy đủ, sau học có tổ chức thảo luận, từng cá nhân viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân thông qua đoàn thể mình sinh hoạt.

- Tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên tham gia góp ý với tổ chức đảng và Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan theo chủ đề: ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''.

III. Thời gian và các bước tiến hành cuộc vận động:

1. Thời gian:

- Cuộc vận động được tiến hành từ ngày 03-02-2007, kéo dài đến hết nhiệm kỳ. Năm 2007 từ ngày 03-02 đến ngày 16-5-2007 hoàn thành các bước triển khai trong Đảng bộ, các chi bộ và đoàn thể. Những năm tiếp theo tiến hành sơ kết và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động vào dịp sinh nhật Bác (19-5).

2. Các bước tiến hành:

Bước 1: Tổ chức học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn với việc quán triệt Nghị, quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thời gian 1,5 ngày (hoàn thành trong tháng 3/2007).

Bước 2: Gửi phiếu lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức. Các chi bộ và đoàn thể tổ chức sinh hoạt, từng cá nhân có báo cáo thu hoạch, kiểm điểm liên hệ và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân... báo cáo trước tập thể. Hội nghị tham gia đóng góp với tinh thần xây dựng, thẳng thắn. (Hoàn thành trong tháng 4-2007).

Bước 3: Họp Đảng bộ mở rộng, Ban chỉ đạo cuộc vận động báo cáo tiếp thu ý kiến của quần chúng; thông qua chương trình hành động của Đảng bộ. (Hoàn thành trước ngày 19/5/2007).

IV. Kế hoạch triển khai cuộc vận động:

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

Ban chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan gồm: Trưởng ban chỉ đạo là Bí thư Đảng uỷ; đại diện lãnh đạo cơ quan; các đoàn thể; Tổ chức, Tuyên huấn của Đảng uỷ.

- Ban chỉ đạo ở các chi bộ; Trưởng ban là Bí thư chi bộ, tham gia ban chỉ đạo có lãnh đạo chính quyền, đoàn thể.

2. Về tài liệu học tập: Ban chỉ đạo của cơ quan chuẩn bị và cung cấp đến các chi bộ, đoàn thể.

3. Chế độ báo cáo, phản ảnh:

- Các chi bộ, đoàn thể căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở đơn vị, đoàn thể mình một cách cụ thể, chi tiết, báo cáo kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện cho ban chỉ đạo Đảng uỷ cơ quan.

- Các đồng chí Đảng uỷ viên được phân công phụ trách các chi bộ, đoàn thể chịu trách nhiệm lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện cuộc vận động./.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN
TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BÍ THƯ
(Đã ký)
Trần Đình Phùng
 

Về đầu trang


Kế hoạch số 165/KH-MTTW, ngày 08/3/2007, thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức thành viên

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƯ, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị Về tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' (gọi tắt là Cuộc vận động), ngày 12/02/2007 Ban Thường trực (BTT) Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức thành viên. Để cụ thể hoá nội dung, phương thức phối hợp thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

l. Góp phần củng cố hệ thống chính trị làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản vô giá và tấm gương sáng ngời để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của mỗi người, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội ... trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức của toàn xã hội về tính cấp thiết và tính chiến lược của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tich Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ xây dựng và giữ gìn nền tảng văn hoá, đạo đức, tinh thần của con người Việt Nam trước tình hình hội nhập thế giới.

3. Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn liền vời việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội X của Dảng; nghị quyết Đại hội VI của MTTQVN và nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, địa phương, đơn vị, thể hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận và các tổ chức thành viên làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở sự thống nhất về nhận thức và sự đồng thuận của xã hội, việc thực hiện Cuộc vận động trở thành tính tự giác, là yêu cầu cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ở bất cứ nhiệm vụ công tác nào của bản thân. Quá trình tổ chức thực hiện có nhiều gương điển hình của cá nhân, tập thể được nhân rộng để học tập.

II. Nội dung, phuơng thức và kế hoạch triển khai:

1. Nội dung:

Nghiên cứu, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các tác phẩm: ''Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân''; ''Di chúc'' của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và lànltheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay'' của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương.

Tổ chức thảo luận, trao đổi, bàn biện pháp thực hiện, làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất ''cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư'', ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí thông qua các câu chuyện kể của các nhân vật lịch sử tài liệu lịch sử, các tác phẩm viết về đời hoạt động cách-mạng của Người...

2. Phương thức:

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt của cơ quan, đoàn thể, hội, khu dân cư ... về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chức học tập, quán triệt và gương mẫu thực hành trong tổ chức, đơn vị, cán bộ, hội viên, đoàn viên để tự rèn luyện mình và làm gương trong toàn xã hội.

Tổ chức học tập và thực hành các hành vi đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến tận khu dân cư, đến hộ gia đình và cá nhân mỗi thành viên trong xã hội.

3. Kế hoạch thời gian: Cuộc vận động được triển khai thực hiện từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lâp Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2007) đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng và được sơ kết hằng năm vào dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), cụ thể như sau:

- Từ tháng 02/2007 đến tháng 05/2007: Mỗi tổ chức, thành viên của Mặt trận ở Trung ương và địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của mình. Tổ chức học tập, tìm hiểu, thảo luận các tài liệu, tư liệu về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nêu trong phần nội dung, cụ thể hoá thành các tiêu chí hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về thực hành đạo đức, lối sống, tác phong công tác trong tổ chức, đơn vị mình. Bản kế hoạch hành động này sẽ được báo cáo trong đợt sơ kết vào dịp kỷ niệm sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2007).

- Từ 20/5/2007 đến 02/9/2007: Bổ sung, hoàn chỉnh những nội dung, tiêu chí mới để phổ biến và thực hiện trong hệ thống tổ chức của từng thành viên, của các cấp Mặt

- Từ 031912007 đến hết nhiệm kỳ Đại hội VI MTTQVN (19/5/2009): Tổ chức thực hiện những nội dung nêu trên với yêu cầu thường xuyên nâng cao chất lượng, đánh giá đúng hiệu quả từng giai đoạn của Cuộc vận động.

Từ 20/5/2009 đến Đại hội VII của MTTQVN: Tổ chức tổng kết Cuộc vận động giai đoạn I gắn với chuẩn bị nghị quyết Đại hội MTTQVN khoá VII và kết quả phấn đấu thực hiện nghị quyết của Đại hội X của Đảng. Kết quả thực hiện Cuộc vận độngtrong hệ thống MTTQVN và các tổ chức thành viên sẽ là sản phẩm cụ thể góp phần chuẩn bị Đại hội lầnthứ VII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

III. Biện pháp thực hiện:

1.Ở Trung ương Cuộc vận động do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN chỉ đạo việc phôi hợp thực hiện cùng với các tổ chức thành viên.

Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trưng ương MTTQVN 1àm đầu mối thường trực, phối hợp với các ban, đơn vị của Uỷ ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên giúp Ban Thường trực đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống MTTQVN và các tổ chức thành viên.

2.Ở địa phương: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN các địa phương phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo và triển khai thực hiện Cuộc vận động ở cấp mình theo kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN.

Uỷ ban Mặt trận các xã, phường, thị trấn tổ chức Cuộc vận động theo hướng dẫn của cấp uỷ cùng cấp và hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN cấp trên trực tiếp, phạm vi triển khai đến các khu dân cư và hộ gia đình.

IV. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở Kế hoạch này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên,cụ thể hoá việc thực hiện Cuộc vận động ở địa phương, tổ chức, đơn vị mình, báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN (qua Ban Tuyên huấn, số 46 Tràng Thi, HàNội; Điện thoại: 04 9287401) để kịp thời theo dõi, tổng hợp chung.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương, đơn vị, tổ chức thành viên báo cáo kết quả và những vấn đề khó khăn, cần rút kinh nghiệm theo định kỳ hàng quý và kế hoạch thời gian nêu trên về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN (theo địa chỉ trên) để kịp thời phối hợp nâng cao chất lượng của kết quả thực hiện Cuộc vận động.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Thế Duyệt
 

Về đầu trang


 

 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2008

Làm việc với Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phát triển bền vững

Hội nghị liên tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân, bà con việt kiều  ở trong và ngoài nước hãy tham gia tích cực ủng hộ "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"

 


 Bế mạc Hội nghị
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
 lần thứ V (khóa VI)

 
Tiểu sử tóm tắt của ông Huỳnh Đảm
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam
 

Đ/c Vũ Trọng Kim Phó Chủ tịch kiêm
 Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI)

 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn