Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     

 
 

 


Thông tin được cập nhật hàng tuần                                         
 TẠP CHÍ MẶT TRẬN
                                                    
 với vấn đề nông thôn mới

                                                            HẢI HƯNG & LÊ THANH NGHỊ*

Trong giai đoạn 2010-2013, Tạp chí Mặt trận đã rất coi trọng nội dung "nông thôn mới" thể hiện trong 2 việc chính.

1. Mở rộng phối hợp nghiên cứu và tư vấn nghiên cứu về nông thôn mới

1.1 Phối hợp nghiên cứu

Năm 2010, Tạp chí Mặt trận đã thực hiện đề tài cấp bộ “ Giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư góp phần phát triển nông thôn mới”.

Năm 2012, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận được mời tham gia đề tài cấp bộ "Một số mô hình xây dựng nông thôn mới và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" do Ban Phong trào Trung ương Mặt trận chủ trì. Đồng thời, tham gia khảo sát thực tế theo Chương trình "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới" tại Quảng Ninh, Hà Tĩnh...

Trong giai đoạn 2011-2013, Chi hội Nhà báo Tạp chí Mặt trận cùng với Tạp chí Môi trường & Cuộc sống thực hiện Dự án " Vấn đề môi trường trong phát triển nông nghiệp - nôn thôn ở Việt Nam"...

1.2 Tư vấn nghiên cứu

Trong giai đoạn 2010-2013, Tạp chí Mặt trận đã trực tiếp hoặc gián tiếp tư vấn thực hiện một số đề tài liên quan đến nông thôn mới; trong đó có:

* Đề tài "Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh " (luận văn thạc sỹ chính trị học thực hiện tại Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn).

* Đề tài " Báo chí Mặt trận với tuyên truyền về nông thôn mới " (luận văn thạc sỹ báo chí thực hiện tại Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn).

Từ những hoạt động trên, Tạp chí Mặt trận tạo thêm cộng tác viên và nhiều bài viết về nông thôn; thúc đẩy hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ đề này.

2. Đa dạng hóa tuyên truyền về nông thôn mới[1]

Tạp chí Mặt trận đã xác định phải đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền về nông thôn mới theo hướng đa dạng về sản phẩm, hình thức và chủ đề.

Về sản phẩm và hình thức tuyên truyền:

Năm 2010, Tạp chí Mặt trận tuyên truyền về nông thôn mới trên số Tạp chí lý luận (4 bài) đồng thời tuyên truyền thông qua sinh hoạt khoa học tại Hưng Yên.

Năm 2011, việc tuyên truyền đã mở rộng hơn, với 3 bài trên số Tạp chí lý luận, một số bài trên chuyên đề Mặt trận & Cuộc sống và buổi sinh hoạt khoa học tại Yên Bái.

Năm 2012, việc tuyên truyền ở số Tạp chí lý luận có 4 bài; một số bài trên Chuyên đề Mặt trận & Cuộc sống và Tạp chí Mặt trận điện tử; có nội dung phù hợp ở các buổi sinh hoạt khoa học tại Lào Cai, Kon Tum, Hà Tĩnh.

Năm 2013, số đầu Tạp chí lý luận đã giới thiệu 2 bài và dự kiến trong năm sẽ giới thiệu ít nhất 4 bài tiếp theo; trên Chuyên đề Mặt trận & Cuộc sống và Tạp chí Mặt trận điện tử sẽ giới thiệu hàng chục bài; đồng thời còn đẩy mạnh tuyên truyền nông thôn mới trên một số ấn phẩm hợp tác, ấn phẩm của đối tác (Tạp chí Môi trường & Cuộc sống, Tạp chí Quê hương...).

Về chủ đề tuyên truyền có:

- Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể đối với nông thôn mới (đã có 6 bài và còn tiếp tục).

- Xây dựng nông thôn mới tại các địa phương (mới có 6 địa phương; dự kiến sẽ thêm nhiều địa phương khác; tiến tới đủ các địa phương điển hình ở 4 vùng miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam).

- Đã đề cập đến những vấn đề như: bảo tồn và phát triển làng nghề, phát triển  du lịch, bảo vệ môi trường, gắn Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" với xây dựng nông thôn mới...

Theo dự kiến năm 2013-2014, Tạp chí Mặt trận sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới đa dạng hơn, hiệu quả hơn. Từ những bài công bố trên Tạp chí và tham luận tại các Hội thảo sẽ xuất bản một cuốn sách về chủ đề này...

Những hoạt động trên của Tạp chí Mặt trận, cùng với các tuyên truyền của báo Đại đoàn kết cho thấy sự tác động tích cực của hoạt động truyền thông Mặt trận đối với nông thôn mới; đồng thời minh họa thêm vai trò của Mặt trận trong phát triển nông thôn mới.


 

* Học viên cao học Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn.

   Bài tham luận Hội thảo "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới ", có sự cộng tác của Trần Thị Phương Oanh (Ban Tuyên giáo Trung ương Mặt trận)

[1] Có phần Phụ lục thống kê chi tiết những bài đã công bố...

PHỤ LỤC
NHỮNG BÀI VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI
TRÊN TẠP CHÍ MẶT TRẬN
giai đoạn 2010-2013

 

TT

Tên bài/ thời gian công bố

Tác giả

1

Mặt trận với việc bảo tồn và phát triển làng nghề góp phần tăng cường đoàn kếtxây dựng nông thôn mới

VŨ QUỐC TUẤN

Tạp chí Mặt trận số 77

2

Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư nông thôn

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Tạp chí Mặt trận số 77

3

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng           đời sống văn hóa ở khu dân cư" góp phần                 xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

BÙI VĂN NHO

Tạp chí Mặt trận số 83

4

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng           đời sống văn hóa ở khu dân cư" góp phần                 xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái

HOÀNG THỊ LÀNG

Tạp chí Mặt trận số 84

4

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

VŨ TRỌNG KIM

Tạp chí Mặt trận số 93

6

Bảo vệ môi trường trong sản xuất  nông nghiệp - một giải pháp phát triển bền vững

NGUYỄN THỊ HIỀN OANH

Tạp chí Mặt trận số 96

7

Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn nông thôn tỉnh Đắk Lắk

NGUYỄN ANH PHƯƠNG

Tạp chí Mặt trận số 97

8

Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tới môi trường Việt Nam

LÊ THỊ THANH HÀ

Tạp chí Mặt trận số 104

9

Mặt trận các cấp ở Hà Tĩnh với việc xây dựng nông thôn mới

BÙI NHÂN SÂM &

          LÊ THANH NGHỊ

Tạp chí Mặt trận số 105

10

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình

NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG

 

Tạp chí Mặt trận số 107

11

Vai trò Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Vũ Quang

BÙI NHÂN SÂM &

          LÊ THANH NGHỊ

Tạp chí Mặt trận số Số 109

12

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư­ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mớiở  Tỉnh Phú Thọ

NGUYỄN THU HƯƠNG

Tạp chí Mặt trận số Số 111

13

Quan hệ giữa nông dân với nông thôn-nông nghiệp trong phát triển địa phương thời kỳ đổi mới

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Tạp chí Mặt trận số Số 111

  | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             Những Hội thảo khoa học gần đây

                                                                                                   XUÂN HỮU

Trong tháng 4 & 5-2012, có nhiều hội thảo khoa học diễn ra ở nhiều nơi về nhiều vấn đề khác nhau; dưới đây giới thiệu 11 hội thảo.

* Hội thảo khoa học “Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng” do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức ngày 20-4, tại quê hương Tiên Phước nhân kỉ niệm 136 năm ngày sinh và 65 năm ngày mất của cụ (21-4-1947 / 21-4-2012).[1]

Hội thảo này được coi là sinh hoạt sử học lần thứ 3 về Huỳnh Thúc Kháng. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để ôn lại, tìm hiểu sâu hơn cũng như bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng – Một chí sĩ yêu nước nổi tiếng, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc, vị lãnh đạo Nhà nước mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam. Qua đó, khẳng định những cống hiến to lớn của Cụ đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giáo dục và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống hiếu học của mảnh đất và con người xứ Quảng thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng, phát triển Quảng Nam nói riêng.

Hội thảo thu hút gần 100 tham luận từ nhiều cơ quan nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử, văn học và một số ngành khoa học xã hội nhân văn trong nước. Các tham luận xoay quanh một số nội dung chính: Những vấn đề lịch sử liên quan đến sự nghiệp chính trị của cụ Huỳnh Thúc Kháng; Mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng; Những di sản để lại của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một tấm gương gắn kết người trí thức với vận mệnh dân tộc.

Từ nhiều góc nhìn khác nhau, các tham luận góp phần làm rõ những nhân tố khách quan, chủ quan đã làm nên lý tưởng và nhân cách cao đẹp của Cụ Huỳnh; đồng thời, cung cấp những tư liệu quý, nhiều thông tin bổ ích, có giá trị về tài năng, đức độ và những đánh giá quan trọng về Nhà văn hóa, Chí sĩ yêu nước, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng. Các tư liệu, hiện vật sưu tầm, cùng những kiến giải mới của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng giúp ích không nhỏ cho việc đề nghị Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Sao vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và công tác biên soạn, trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị khu di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

* Hội thảo khoa học "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh Duyên hải miền Trung" diễn ra ngày 8-4 trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ-Huế 2012 và Festival Huế lần thứ 7 tại thành phố Huế.

Hơn 24 báo cáo tham luận tại Hội thảo cho thấy, những năm qua các tỉnh Duyên hải miền Trung, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn nỗ lực và năng động vươn lên, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Trung ương nên đã có những bước phát triển khá ấn tượng. Các địa phương trong vùng đã xây dựng được hệ thống những cơ sở đào tạo từ cơ sở dạy nghề đến đại học, tập trung nhiều nhất tại 2 trung tâm đào tạo lớn của khu vực là Huế và Đà Nẵng. Đây là vùng có mật độ trường đại học, cao đẳng, trung cấp tương đối cao so với mặt bằng cả nước, chỉ đứng sau các vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ. Nhưng thực tế cho thấy, tỉ lệ lao động đang làm việc chưa qua đào tạo ở các địa phương trong khu vực còn lớn; tỷ lệ lao động có trình độ kỹ thuật lành nghề còn thấp; thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao; trên địa bàn vẫn còn thiếu các cơ sở đào tạo chuyên ngành, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, khoa học xã hội nhân văn, văn hóa - nghệ thuật…; sự liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo và dạy nghề trong vùng còn thiếu tập trung, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra…

Nhiều tham luận tại Hội thảo đưa ra những giải pháp; trong đó cho rằng: Chính phủ nghiên cứu quy hoạch và định hướng đầu tư hệ thống đào tạo đại học cao đẳng trong vùng; cần có sự hợp tác, phân công giữa các địa phương trong quy hoạch, đầu tư xây dựng nâng cấp các trường và trung tâm đào tạo nghề chuyên sâu, có chất lượng cao phục vụ nguồn nhân lực cho cả vùng; xây dựng Quỹ Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn và cả vùng; nghiên cứu các cơ chế, chính sách nhằm phát triển thị trường lao động chung cho cả vùng; xây dựng trung tâm giới thiệu việc làm vùng Duyên hải miền Trung.

* Hội thảo khoa học giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức ngày 9-5, tại Hà Nội.

Tại Hội thảo, các khách mời đã cùng chia sẻ những vấn đề như: về giáo dục và giáo dục Phật giáo trong mối quan hệ với sự phát triển xã hội và Giáo hội, đào tạo nhân cách, định hướng nghề nghiệp, xây dựng tương lai của nhiều thế hệ; Những nguyên lý, triết lý giáo dục, giáo dục Phật giáo và giáo dục quốc dân, tính đặc thù của giáo dục Phật giáo cũng như những định hướng, mô hình và phương pháp giáo dục Phật giáo.

Nhằm đáp ứng tiến trình củng cố, phát triển và hội nhập thế giới của ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam, Giáo hội cần có 4 yếu tố nòng cốt, đó là nhân sự lãnh đạo, hệ thống tổ chức, phương tiện tài chính và mục đích giáo dục Phật giáo. Từ khi thành lập Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo dục tăng ni luôn được coi là Phật sự trọng đại trong mọi hoạt động của Giáo hội. Ban Giáo dục tăng ni Trung ương đã định hướng và hỗ trợ phát triển giáo dục Phật giáo cho hàng chục ngàn tăng ni sinh tại 4 Học viện Phật giáo, 9 lớp Cao đẳng Phật học, 33 Trường Trung cấp Phật học và gần 100 lớp Sơ cấp Phật học trên tòan quốc. Hàng vạn tăng ni ra trường đã trở thành tu sĩ có trình độ Phật học và thế học vững vàng, đóng góp tích cực và có hiệu quả trong Phật sự hoằng pháp, góp phần phát triển đất nước và Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa.

* Hội nghị khoa học quốc tế Mékong Santé III là sáng kiến của Cộng hòa Pháp và các nước tiểu vùng sông Mékong do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức nhân dịp chào mừng 110 năm thành lập Trường. Hội nghị là một sự kiện quan trọng đánh dấu quá trình hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế của ngành y Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (10 đến 12-5-2012) với 9 phiên họp gồm Phiên khai mạc và các phiên hội thảo khác như: Dịch tễ các bệnh mới nổi và HIV/AIDS; mô tả nguyên nhân gây tử vong, dịch tễ học ung thư và bệnh nghề nghiệp; giáo dục y học - đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng; họp giữa Viện Đào tạo y học dự phòng và Y học công cộng và Trung tâm y học dự phòng các tỉnh; dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm; giảng dạy HIV trong trường đại học y; nghiên cứu hệ thống y tế, kinh tế y tế và sức khỏe môi trường.

Hội nghị có trên 2.000 đại biểu; trong đó có trên 160 nhà khoa học đến từ 14 quốc gia và lãnh thổ thuộc các châu lục. . Các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên ngành có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các nước tiểu vùng sông Mékong cũng như các nước khác trên thế giới.

* Hội thảo Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội do Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức ngày 27-4.

Dự Hội thảo có các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, Trung tâm nghiên cứu kiến trúc đô thị (Sở QHKT), Viện đào tạo chuyên ngành đô thị (IMV) thuộc vùng Ile de France, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Xây dưng- Trường Đại học Xây dựng.

Di sản kiến trúc Khu phố cũ thuộc loại tài sản kiến trúc quan trọng của Thủ đô, góp phần tạo nên đặc trưng diện mạo kiến trúc đô thị Hà Nội, đặc biệt là khu trung tâm. Việc xác lập cơ sở pháp lí cũng như các giải pháp để công nhận, bảo vệ, phát huy các giá trị của loại DSKT này còn rất hạn chế và mang tính đơn lẻ, chưa đồng bộ. Khu vực này đang đứng trước sức ép nội tại và thách thức của sự phát triển, nếu không được định hướng, quản lý, kiểm soát phát triển kịp thời sẽ có nguy cơ làm mất giá trị đặc trưng khu vực, do đó rất cần nghiên cứu xác định giá trị đặc thù và những hướng dẫn, quy định quản lý làm cơ sở cho việc bản tồn và phát triển đô thị. 

Hội thảo nêu ra một số điểm chính trong nội dung Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội để xin ý kiến các chuyên gia, hội nghề nghiệp tham gia góp ý nhằm hoàn thiện Dự thảo Quy chế

* Hội thảo khoa học: Bàn về các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tổ chức ngày 17-5-2012.[2]

Hội thảo đã thu hút gần 50 báo cáo của những cán bộ đã và đang giữ trọng trách cao cấp Trung ương, địa phương; các nhà khoa học… Các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ và cụ thể hóa đối với 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra. Khi báo cáo Đề dẫn Hội thảo, PGS.Vũ Văn Phúc cho rằng: từ lúc chuẩn bị đến khi ban hành Nghị quyết được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình, kỳ vọng và chờ đợi kết quả trong quá trình thực thi của Đảng ta. Vấn đề quyết định thành công bây giờ là tổ chức thực hiện với tinh thần quyết liệt, quyết tâm chính trị cao, khó mấy cũng phải làm cho kỳ được…

Các ý kiến tại Hội thảo và những tham luận đã tập trung đề cập, thảo luận khá toàn diện đến công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới như: Làm rõ nguyên nhân của sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay; chú trọng giải pháp thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nhóm giải pháp về công tác tư tưởng, công tác kiểm tra của Đảng; nhóm giải pháp về công tác cán bộ; Đánh giá vai trò của các đoàn thể và thực tiễn, kinh nghiệm ở các địa phương khu vực phía Nam…

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đánh giá cao những bài tham luận và ý kiến phản biện rất tâm huyết tại Hội thảo với tinh thần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát biểu kết luận Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Trần Lưu Hải cho rằng: các tham luận rất công phu, có hàm lượng khoa học cao, tâm huyết với Đảng và dân tộc, có thể tham khảo, vận dụng vào quá trình triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương bốn khóa XI.

* Hội thảo “Tác động của toàn cầu hóa tới một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21" do Viện nghiên cứu châu Âu (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức ngày 20-4 tại Hà Nội.

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, Ba Lan đã cho biết: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là đặc điểm nổi bật và xu hướng phát triển phổ biến của nền kinh tế thế giới hiện đại. Các nước Đông Âu đã tích cực hội nhập EU và quá trình này đã tác động tích cực tới sự tăng trưởng của các nền kinh tế này. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng mạnh tới các nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu trong suốt giai đoạn 2008 -2012 khiến đầu tư, xuất khẩu giảm mạnh, lãi suất nợ công vẫn ở mức quá cao, tiêu dùng nội địa và bên ngoài đều giảm. Cuộc khủng hoảng có thể rút ra nhiều bài học cho các nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu gồm Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc như: vấn đề điều tiết và tăng trưởng, các tác động bên ngoài của toàn cầu hóa, chính sách tiền tệ trong cuộc khủng hoảng, vai trò của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Các nhà khoa học từ một số viện nghiên cứu, học viện, trường đại học của Việt Nam cho rằng: Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, dưới sự tác động của xu hướng toàn cầu hóa sẽ ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế nhiều nước, trong đó có Việt Nam; áp lực cạnh tranh đối với vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ gay gắt hơn và hạn chế hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam. Thành công trong việc tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức, khó khăn chủ yếu phụ thuộc vào chính sách của mỗi nước cũng như tình hình thế giới. Đối với Việt Nam, trong quá trình hội nhập cần thực hiện các giải pháp phát triển trong xu hướng toàn cầu gồm tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại cởi mở và tích cực; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng nhanh chóng kết cấu hạ tầng, bao gồm từ kỹ thuật, kinh tế đến giáo dục, y tế, văn hóa. Việt Nam cần giải quyết trên cơ sở khoa học những vấn đề dân số - tài nguyên - môi trường; thực hiện các giải pháp đồng bộ để tiếp nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng và giải quyết việc làm cho người lao động.

* Hội thảo “Cơ hội mới tiếp cận thị trường Hoa Kỳ” do Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) và Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) tổ chức ngày 10-4 tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp Giám đốc phát triển kinh doanh của Tiger Trade, Bà Jessie Zhang và bà Jessie Zhang, phụ trách khối khách hàng nước ngoài của Ban tổ chức Hội chợ Magic - Las Vegas Sourcing 2012 đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Doanh nghiệp dệt may, da giày của Việt Nam sẽ có thêm một kênh thông tin đầy đủ khi muốn tiếp cận thị trường dệt may, da giày tiềm năng của Hoa Kỳ từ Hội thảo này (thông qua Báo cáo cập nhật về thị trường và những xu hướng mua hàng tại thị trường Hoa Kỳ; Những cơ hội mới trong tiếp cận các nhà phân phối vừa và nhỏ Hoa Kỳ; Lời khuyên và thực tiễn tốt nhất để chuẩn bị cho triển lãm thương mại quốc tế Magic 2012 tại Hoa Kỳ) để tối đa hóa cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo Vitas và Lefaso,  trong những năm gần đây, Hoa Kỳ luôn giữ vững là thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành dệt may và da giày Việt Nam. Năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào thị trường này đạt 6,87 tỷ USD, tăng 12,3% so với năm 2010 và chiếm tỷ trọng 43,4% kim ngạch xuất toàn ngành. Tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép và túi xách các loại của Việt Nam năm 2011 vào thị trường này đạt 2,37 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2010 và chiếm tỷ trọng 30,2% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Thời gian tới, thị trường này vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định.

* Hội thảo quốc tế: "Ngân hàng thương mại Việt Nam 2012 - 2013: cải cách để sống còn" do Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Viện nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức ngày 26-4.

Hội thảo thu hút được sự quan tâm của rất nhiều chuyên gia, học giả trong và ngoài nước cũng như lãnh đạo của các doanh nghiệp, đại diện Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng.

Những vấn đề phát sinh trong  tiến trình tái cấu trúc ngân hàng thương mại như: xử lý nợ xấu, thực hiện các quy định về an toàn vốn, công bố và minh bạch thông tin, rào cản lợi ích nhóm, vai trò của các định chế tài chính nước ngoài trong tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng..... đều được đề cập, thảo luận một cách thẳng thắn và phân tích dưới nhiều góc nhìn khác nhau của chuyên gia, doanh nghiệp, ngân hàng, hiệp hội....

* Hội thảo khoa học Tái cấu trúc đầu tư công và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước do Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) của CHLB Đức phối hợp tổ chức ngày 7-5 tại Hà Nội.

Đây là những nội dung quan trọng nhất để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới. Trong Báo cáo đề dẫn “Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế - logic cải cách thể chế”, PGS.Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đưa ra cách tiếp cận: cần định vị các vấn đề kinh tế hiện nay trong logic phát triển dài hạn, xét theo cả chiều nhìn về quá khứ, theo đó, năm 2012 được hiểu là sản phẩm của nó, và cả chiều hướng tới tương lai - mà năm 2012 được coi là điểm xuất phát. Cách nhìn nhận này hàm ý rằng, nguyên nhân của tình hình kinh tế khó khăn của các năm qua và hiện nay không đơn giản chỉ do tác động của những khó khăn mang tính nhất thời hay bắt nguồn từ một vài sơ sót, yếu kém trong hoạt động điều hành kinh tế vĩ mô, mà “nó có căn nguyên từ sự yếu kém bên trong của nền kinh tế, từ mô hình tăng trưởng, từ cơ chế phân bổ nguồn lực kém hiệu quả, từ năng lực của hệ thống quản trị và điều hành vĩ mô khi đối mặt với hội nhập, với sự bùng nổ của cả cơ hội và thách thức phát triển khi chúng cùng ập vào nền kinh tế”.

* Hội thảo quốc tế Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ của Chính phủ do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức ngày 17-5 tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm chia sẻ, học hỏi và rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nợ ở mỗi quốc gia; giúp đại biểu tham dự có một cách nhìn tổng quan về tình hình nợ công trên thế giới cũng như tầm quan trọng trong công tác quản lý nợ đối với an ninh tài chính quốc gia. Các nội dung trình bày tại Hội thảo là những thông tin tham khảo bổ ích giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ của Chính phủ, trong đó việc quản lý nợ của địa phương cũng có một vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo các chuyên gia, cơ cấu nợ rủi ro thường đưa đến những chính sách kinh tế, tài khóa tiền tệ không hợp lý. Ngoài ra, việc quá tập trung vào tiết kiệm chi phí thông qua vay nợ ngắn hạn nhiều hay vay nợ với lãi suất thả nổi khiến cho ngân sách phải chịu những rủi ro… vào lúc khoản nợ đến hạn phải quay vòng. Vấn đề nợ bằng ngoại tệ cũng gây ra rủi ro về tỷ giá. Việc cơ cấu nợ kém là một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ của Chính phủ, nhiều đại biểu đề nghị cần có sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và tài khóa. Các cơ quan quản lý nợ, quản lý tài chính và tiền tệ cần chia sẻ thông tin về nhu cầu thanh khoản của Chính phủ hiện nay và trong tương lai. Cơ quan quản lý nợ cần thông báo kịp thời cho Chính phủ về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự bền vững của nợ khi mới xuất hiện. Cơ quan quản lý tiền tệ cần thông báo cho cơ quan quản lý tài chính về tác động của mức độ nợ của Chính phủ đến việc đạt được những mục tiêu tiền tệ.

                                                       ( Nguồn: Trung tâm Thông tin Quốc tế)


    1.Xem thêm: Huỳnh Thúc Kháng – nhà chí sĩ yêu nước. Tạp chí Mặt trận số 103, tr 3
 2. Xem Tạp chí Cộng sản điện tử.

  | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             


 
Một số hội thảo
tháng 3-2012

                                                                                     Ts.LÊ MINH PHỤNG & Trường Xuân

Trong tháng 3-2012 diễn ra nhiều Hội thảo - tọa đàm về những vấn đề khác nhau. Trong bài này, giới thiệu một số Hội thảo- toạ đàm kỷ niệm sự kiện, danh nhân và những vấn đề kinh tế- xã hội.

I.HỘI THẢO KỶ NIỆM

* Tọa đàm kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng do  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tổ chức ngày 3.3.2012. Dự toạ đàm, về phía Trung Quốc có Đại tá Trương Quý Thành, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng khu vực Châu Văn Sơn; Đại tá Trương Phong, Bộ đội Biên phòng khu Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc)…

Tại buổi Toạ đàm đã ôn lại truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong những năm qua; trong đó nêu rõ: Trải qua 53 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Phát huy truyền thống của lực lượng biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Trung Quốc trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo Hiệp định tạm thời trước đây, trong công tác phân giới cắm mốc và thực hiện 3 văn kiện (Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc) góp phần thúc đẩy giao lưu, phát triển kinh tế hai bên biên giới... Là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên đoạn biên giới tỉnh Hà Giang, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã có mối quan hệ tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Trung Quốc đóng tại khu vực Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và tại Thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Đã phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên tăng cường các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, triển khai có hiệu quả công tác phân giới cắm mốc tại thực địa trên đoạn biên giới phụ trách, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra theo đúng thỏa thuận của hai nước ....


* Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yêndo Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hà Nội tổ chức  ngày 22-3-2012, tại Hưng Yên.

Đây là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng và giàu ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm, Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28-3-1912 / 28-3-2012).
Với 42 bản tham luận nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau, đã tập trung làm rõ những nhân tố khách quan, chủ quan hình thành nên quyết tâm, ý chí cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương và đều nhất trí khẳng định: Giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, gia đình, mà nổi bật nhất là chủ nghĩa yêu nước, nhân văn Việt Nam, là những yếu tố căn bản đã thúc đẩy đồng chí Lê Văn Lương sớm hoạt động cách mạng và đã có nhiều cống hiến cho cách mạng nước ta.

Từ các minh chứng khoa học, lịch sử, các tham luận tại Hội thảo đều thống nhất, khẳng định: 

- Đồng chí Lê văn Lương - người đảng viên cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên, một cán bộ xuất sắc của Đảng và là một tiêu biểu về giữ vững khí tiết của người cộng sản, nhất mực trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. 
- Trong gần 70 năm liên tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Lê Văn Lương thể hiện tấm gương của một chiến sĩ cộng sản mẫu mực, hết lòng phụng sự cách mạng, phụng sự nhân dân. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí đã danh nhiều thời gian, trí tuệ và sức lực chăm lo cho công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ của Đảng; góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng.

- Là Giám đốc Trường Đảng mang tên Nguyễn Ái Quốc (từ năm 1949 - 1956), đồng chí quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác giáo dục, rèn luyện phong cách, phương pháp lãnh đạo của cán bộ, đảng viên; và luôn đòi hỏi mỗi cán bộ, học viên phải học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là: học tập lý luận phải gắn với liền với thực tiễn; thường xuyên thực hành tiết kiệm, chí công, vô tư.

- Trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, (từ 1976 - 1986) đồng chí đã mang hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, chăm lo đời sống của nhân dân thành phố. Cùng với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, đồng chí đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xứng đáng là Thủ đô - Trái tim của cả nước.
- Tình cảm của đồng chí Lê Văn Lương với quê hương Hưng Yên và tình cảm của quê hương Hưng Yên với đồng chí thật sâu đậm. Trên cương vị lãnh đạo Đảng, do bận nhiều công việc, đồng chí ít có dịp về thăm quê. Nhưng, những lần về thăm quê hương, đồng chí dành nhiều thời gian thăm hỏi đồng bào, đồng chí và để lại cho Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên những tình cảm sâu sắc. Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên cũng rất tự hào về đồng chí Lê Văn Lương.
II.HỘI THẢO VỀ KINH TẾ-XÃ HỘI

* Hội thảo Việt – Nhật về phát triển đô thị do Bộ Xây dựng Việt Nam đã phối hợp với Bộ Đất đai - Hạ tầng - Giao thông - Du lịch Nhật Bản (MLIT) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức ngày 1-3-2012.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Các đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ và khu vực này đóng góp hơn 70% GDP cho nền kinh tế. Nhiều khu vực đô thị được xây dựng khang trang, đồng bộ, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, hệ thống đô thị vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập về quy hoạch, quản lý xây dựng, kết cấu hạ tầng, môi trường, tính bền vững...

Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, tuy đô thị Việt Nam phát triển sau so với một số nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng lại là lợi thế để tích lũy được nhiều bài học tốt cũng như đi tắt đón đầu áp dụng các công nghệ khoa học hiện đại và các mô hình phát triển đô thị mới phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Vì vậy, để quản lý đầu tư phát triển đô thị ngày càng hiệu quả hơn, Bộ Xây dựng đã và đang tăng cường xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ, có chất lượng hơn nhằm kiểm soát theo từng khu vực. Nhân dịp này, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Đất đai – Hạ tầng – Gao thông và Du lịch Nhật Bản khẩn trương triển khai việc chọn địa điểm xây dựng dự án phát triển đô thị sinh thái “ECO City” tại Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới; có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển nhằm phát huy lợi thế riêng những vẫn tạo sự liên kết chung giữa các vùng. Đặc biệt, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực và tác động lan tỏa lẫn nhau. Trong quá trình phát triển, ưu tiên lựa chọn địa bàn có lợi thế vượt trội, nhất là khu vực ven biển để xây dựng một số khu kinh tế đầu tàu; định hướng phát triển vùng phải gắn liền với việc sử dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm và gắn liền với giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đến từ Nhật Bản cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm và nỗ lực để giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững thông qua những giải pháp đồng bộ đã được áp dụng trên thực tế. Đặc biệt, các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật thu hút sự quan tâm với các ý tưởng đề xuất phát triển hệ thống giao thông đường sắt đô thị, công nghệ tàu điện một ray; quy hoạch đô thị và khai thác mặt nước trong thiết kế cảnh quan đô thị; ý tưởng quy hoạch thành phố sinh thái đặc thù... Điển hình như dự án bãi đậu xe và dịch vụ công cộng ngầm tại công viên Lê Văn Tám (Thành phố Hồ Chí Minh) do Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật không gian ngầm (IUS) làm chủ đề tài được đánh giá rất thiết thực - nhất là trong bối cảnh đang khan hiếm bãi đỗ xe tại khu vực trung tâm đô thị... 

Theo Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Sato Naoyoshi, Nhật Bản cũng từng phải đối mặt với các vấn đề mà đô thị Việt Nam hiện đang gặp phải như dân số tập trung quá đông ở đô thị, giao thông công cộng, cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp, môi trường ô nhiễm… Nhưng Nhật Bản đã từng bước giải quyết và có nhiều kinh nghiệm trong phát triển đô thị, luôn sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam. Để tháo gỡ những vướng mắc trên, ông Suzuki Hideo – Đại biện Lâm thời Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng: Việc xây dựng 1 thành phố có đủ chức năng, quy hoạch một cách hệ thống để hỗ trợ phát triển kinh tế là quan trọng.

Với mục tiêu phát triển trước mắt là từng bước hình thành hệ thống đô thị Việt Nam có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường và phân bố hợp lý trên các vùng; trong đó, chú trọng phát triển cả đô thị miền núi và ven biển, trong thời gian tới, các chuyên gia Nhật Bản sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm phát triển đô thị như kinh nghiệm phát triển đô thị mới hướng tới các giải pháp cho các vấn đề đô thị; Những nỗ lực hướng tới phát triển đô thị bền vững – giải pháp đồng bộ cho phát triển đô thị tại Nhật Bản; Kinh nghiệm phát triển đô thị của Yokohama – hướng tới đô thị thực tiễn tốt nhất toàn cầu; Phát triển nhanh chóng đường sắt đô thị trong vùng thủ đô; “Phong cách sinh thái” công nghệ nước thải áp dụng cho Việt Nam.

* Hội thảo góp ý Chương trình “Nghiên cứu phát triển bền vững vùng             Tây Nam Bộ” tầm nhìn đến năm 2030 do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức ngày 22-3-2012, tại Cần Thơ.

Tại hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang khẳng định: Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010”, kinh tế - xã hội của vùng đã có bước phát triển mạnh mẽ; đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững… Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, vùng Tây Nam Bộ vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế yếu kém. Đó là: Kinh tế vùng phát triển thiếu bền vững. Nông nghiệp là thế mạnh nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế; các mặt hàng nông sản chủ lực chưa tạo được thương hiệu và kém sức cạnh tranh trên thị trường. Quy mô công nghiệp nhỏ, giá trị sản xuất thấp; công nghiệp công nghệ cao chậm phát triển. Thu hút đầu tư trong vùng, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, còn thấp. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm phát triển chưa ngang bằng với các vùng, miền khác. Chất lượng giáo dục - đào tạo và dạy nghề còn thấp, thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cao. Toàn vùng đang đối diện với nhiều thách thức do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng... Hội thảo này nhằm tập họp ý kiến của các bộ, ngành, các viện, trường và các địa phương vùng Tây Nam Bộ để đánh giá đúng và toàn diện thực trạng phát triển vùng Tây Nam Bộ thời gian qua; nhận rõ những tồn tại, yếu kém; từ đó góp ý, đề xuất với Chính phủ những cơ chế, chính sách hợp lý để đảm bảo cho vùng Tây Nam Bộ phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam - nhấn mạnh: “Trong quá trình phát triển, bên cạnh những thuận lợi và tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, nguồn nhân lực dồi dào, vùng Tây Nam Bộ đang đối diện với nhiều thách thức”. Nổi lên là thực trạng kinh tế tuy có mức tăng trưởng khá cao nhưng chưa ổn định, thiếu tính bền vững; chất lượng nguồn nhân lực và nhân tố khoa học - công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nguy cơ thiếu nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; thiếu tính liên kết vùng về thể chế chính sách, liên kết các doanh nghiệp... theo mục tiêu phát triển nội vùng, mở rộng liên kết với các vùng miền khác trong nước, với tiểu vùng sông Mê Công và các quốc gia ASEAN...

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã xác định một số nhiệm vụ mà Chương trình “Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội và đề xuất luận cứ khoa học, công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” sẽ tập trung thực hiện.

Các đại biểu dự hội thảo cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung được nêu ra trong dự thảo đề án để xây dựng chương trình. Trong đó, 5 « trụ cột » được xác định giúp vùng Tây Nam Bộ phát triển bền vững thời gian tới là: Tiếp tục nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế; Chú trọng các vấn đề xã hội (an sinh, giảm nghèo, giảm chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa vùng Tây Nam Bộ với các vùng miền khác trong nước...); Bảo vệ môi trường; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tinh thần trong cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nam Bộ; Ổn định kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào dự thảo đề án một số vấn đề như: những luận cứ để xây dựng mô hình phát triển phù hợp với những đặc thù của vùng Tây Nam Bộ và các địa phương trong vùng; xác định rõ những cơ chế, giải pháp để tạo ra sự liên kết vùng bền vững; tăng cường đầu tư và nâng cao vai trò trung tâm động lực phát triển vùng của thành phố Cần Thơ (nhất là về y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, công nghiệp, thương mại - dịch vụ...).

* Hội thảo khoa học quốc gia: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO” do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế tổ chức ngày 5-3-2012.

Hội thảo Nhằm góp phần đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (2007 - 2012); làm rõ những vấn đề đặt ra và kiến nghị với Đảng và Nhà nước những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

* Hội thảo khoa học quốc gia: “An sinh xã hội ở nước ta - một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì tổ chức ngày 13-3-2012.

Hội thảo nhằm góp phần nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống An sinh xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Trọng tâm là nghiên cứu về hệ thống An sinh xã hội nước ta trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Làm rõ những vấn đề đang đặt ra và đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống An sinh xã hội, phục vụ cho công cuộc đổi mới bền vững đất nước và hội nhập sâu rộng với quốc tế trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt, những ý kiến tham luận khoa học tại Hội thảo sẽ góp phần phục vụ công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XI) về An sinh xã hội sắp diễn ra tại Hà Nội. 

  | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             Bước tiến mới trong công tác xuất bản
 của Tạp chí Mặt trận

                                                                                          HẢI HƯNG

Năm 2012, Tạp chí Mặt trận có bước tiến mới trong công tác xuất bản thể hiện trong nhiều việc.

1.Nâng cao chất lượng các sản phẩm báo in được Tạp chí Mặt trận đặt ra từ tháng 7-2010. Để việc này có kết quả tích cực, Tạp chí kết hợp 4 biện pháp như: chú ý đặt bài các nhà nghiên cứu đối với số lý luận, nhà báo và nhà hoạt động thực tiễn có uy tín đối với chuyên đề Mặt trận & Cuộc sống; trả nhuận bút theo chất lượng; tăng số nhân sự kiêm nhiệm có kinh nghiệm giúp công tác biên tập; tăng cường gửi bài dự thi tuyển chọn tác phẩm xuất sắc…

2.Đa dạng hóa sản phẩm báo chí là một nội dung quan trọng trong chính sách phát triển Tạp chí Mặt trận giai đoạn 3. Theo hướng này, Tạp chí có 4 loại sản phẩm: số lý luận ( xuất bản từ tháng 8-2001) được đổi mới từ tháng 7-2010, số chuyên đề Mặt trận & Cuộc sống ( xuất bản từ tháng 8-2011) từng bước hoàn thiện đáp ứng nhu cầu bạn đọc cấp cơ sở và các đối tượng người dân, Tạp chí điện tử ( giai đoạn thử nghiệm 2 từ tháng 8-2011) đã chính thức cập nhật thông tin từ hàng tháng lên hàng tuần vào tháng 3-2012 và tiến tới cập nhật thông tin hàng ngày, sách tuyển tập bài báo đã thử nghiệm trước năm 2010 và tiến tới hợp tác xuất bản mỗi năm từ 4 - 6 cuốn.

Bên cạnh đó, Tạp chí còn hợp tác xuất bản sản phẩm khác; trong đó có Sổ tay công tác lý luận ( phối hợp với Tạp chí Môi trường & Cuộc sống)…

Việc đa dạng hoá sản phẩm nói trên đã góp phần đa dạng hoá nội dung tuyên truyền theo hướng hiệu quả của Tạp chí.

3. Tăng cường quảng bá Tạp chí thông qua nhiều biện pháp như: có nhiều bài giới thiệu hoạt động trên các sản phẩm báo chí (trong đó có Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Môi trường & Cuộc sống, Tạp chí Ánh sáng & Cuộc sống, Tạp chí Văn hiến điện tử…); Phối hợp tổ chức Hội nghị cộng tác viên ở 4 vùng ( miền Trung năm 2010 tổ chức tại Huế, năm 2011 tại Đà Nẵng, năm 2012 dự kiến tại Hà Tĩnh; miền Nam năm 2010 và 2011 tại TP.Hồ Chí Minh, năm 2012 dự kiến tại Tây Ninh; Tây Nguyên năm 2011 tại Đà Lạt, năm 2012 dự kiến tại Kom Tum; miền Bắc năm 2010 tại Hưng Yên, năm 2011 tại Yên Bái, dự kiến năm 2013 tại Việt Trì. Đặc biệt, Hội nghị cộng tác viên miền Bắc năm 2011 lần đầu tiên phối hợp 3 bên tổ chức với sự tham dự của cộng tác viên từ 5 tỉnh); có nhiều hình thức phối hợp sinh hoạt ( như: là đối tác Chương trình hợp trác phát triển báo chí 7.10, là đối tác Diễn đàn báo chí Môi trường, định kỳ sinh hoạt chuyên đề & giao lưu hợp tác…); phối hợp tổ chức sự kiện ( năm 2010, phối hợp với báo Cựu chiến binh tổ chức chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, năm 2011 phối hợp với Tạp chí Ánh sáng & Cuộc sống tổ chức chương trình “Ấn tượng tháng Tám” và tư vấn thực hiện một số sự kiện khác)…

Kết quả điển hình trong quảng bá và cũng là ghi nhận vị thế của Tạp chí là được bình chọn danh hiệu “ Thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2011” ( do một nhóm cơ quan truyền thông trao tặng tại Lào), được tặng bức trướng “ Tạp chí Mặt trận sáng tạo-hiệu quả-phát triển”.

Những hoạt động nói trên sẽ từng bước giúp tăng phát hành sản phẩm báo in; cũng như mở rộng khả năng làm dịch vụ quảng cáo báo chí. Đây là cơ sở có vai trò tích cực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Tạp chí Mặt trận.

  | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             

 

 

 
 
 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   Chợ bến Thành ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Vănmiếu
TP Hà Nội

 

    Kon Tum

              Quảng Nam


Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TCMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn