Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân
 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân 

 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục   SỐ 73   (11-2009 )


 

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

Phát huy dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giai cấp nông dân Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cùng cộng tác và chia sẻ trách nhiệm với Mặt trận

Hiệu quả từ một cuộc vận động mang tính toàn dânPHÁT HUY DÂN CHỦ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

                                                                                                          GS. PHAN ĐÌNH DIỆU*

    Việc xác định chủ đề của Đại hội lần này là: Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ ngày bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đã được xác định và hoàn chỉnh dần và cũng dần trở thành lẽ đồng thuận sâu sắc của toàn thể dân tộc ta; vậy phải chăng trong giai đoạn hiện nay, để động viên mạnh hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho việc tiếp tục thực hiện mục tiêu đó, lẽ đồng thuận đó, thì việc động viên mọi sức mạnh còn tiềm tàng trong các thành phần dân tộc bằng giải pháp phát huy dân chủ là thiết thực và có hiệu quả nhất. Tôi nói “động viên mọi sức mạnh còn tiềm tàng” là bởi vì tự trong sâu thẳm lòng mình tôi vẫn luôn có cảm nhận da diết rằng trên đất nước này, trong dân tộc này, đây đó vẫn còn ẩn chứa biết bao nhiêu những năng lực, cả năng lực vật chất và năng lực trí tuệ, mà nếu được bộc lộ ra, được thể hiện đầy đủ, được tự do phát huy và bổ sung cho nhau,... thì sự nghiệp giàu mạnh của đất nước này chắc sẽ được thực hiện thuận lợi hơn rất nhiều.

Tôi vinh dự được tham gia Uỷ ban Trung ương Mặt trận ngay từ những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, đến nay đã được hơn ba chục năm. Và trong hơn ba chục năm ấy, được sống và gần gũi với một tập thể hết sức đa dạng và phong phú những con người đáng kính từ khắp mọi miền đất nước, mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, mọi địa hạt của tư duy và sáng tạo, lòng tôi cứ luôn băn khoăn tự hỏi: nếu có một phép màu nào đó làm cho những điều trăn trở, suy nghĩ từ hàng trăm cái đầu ấy được “trăm hoa đua nở” thì cuộc đời này chắc sẽ sinh động hơn biết bao! Và từ sự sinh động trong hàng trăm những nghĩ suy, trăn trở đó biết đâu sẽ có thể kết hợp lại, bùng phát lên những ý tưởng, những đề xuất, những giải pháp có thể có giá trị thiết thực mà cuộc đời đang cần đến, hơn là những tràng vỗ tay biểu thị sự “nhất trí” với những ý kiến thường đã được sắp đặt sẵn!

Phép màu mà ta mong muốn đó, thực ra chúng ta cũng đã nghĩ đến và được đề xuất ngay từ những ngày đầu thành lập Mặt trận, rồi lại được nhắc đến qua mỗi lần chuẩn bị Đại hội; và đặc biệt trong thời gian gần đây, thông qua việc chuẩn bị Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc, chúng ta lại thấy là cần được tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện trong thực tế “phép màu” đó để nhanh chóng đưa đến những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống; phép màu đó chính là phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội như đã được nêu rõ trong chủ đề của Đại hội lần này. Phát huy dân chủ, nói thì dường như đơn giản, nhưng như được bàn luận khá sôi nổi trong các sinh hoạt của Mặt trận thời gian vừa qua, thì để có thể mang lại những kết quả thiết thực mong muốn, sẽ đòi hỏi sự tham gia đóng góp rất nhiều từ phía các cơ quan lãnh đạo và từ các cơ quan cũng như các thành viên của chính Mặt trận Tổ quốc của chúng ta.

Trong hệ thống tổ chức các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc, ở cấp Trung ương và các cấp địa phương, các khóa gần đây đều có các Hội đồng tư vấn với nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp ý kiến với các cơ quan lãnh đạo Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với mọi mặt công tác xây dựng và phát triển đất nước. Từ hoạt động tư vấn của Mặt trận Tổ quốc nói chung và của các Hội đồng tư vấn được thành lập trong khóa VII vừa qua nói riêng, chúng ta đã thấy công tác tư vấn đối với việc chuẩn bị các chủ trương, chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước là cần thiết và bổ ích, đồng thời cũng thấy cần nâng cao công tác đó lên tầm tư vấn và phản biện xã hội đối với việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Nhà nước một cách rộng rãi hơn. Nội dung giám sát và phản biện xã hội đã được đề cập đến trong Nghị quyết của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2006, như là một nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc đang có chủ trương xây dựng trong thời gian này một bản Quy chế về giám sát và phản biện xã hội, trong đó nội dung phát huy dân chủ được coi như yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm cho hoạt động phản biện xã hội thành công và mang lại những kết quả thiết thực. Điều đó đã được chứng tỏ qua kinh nghiệm hoạt động của các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong thời gian vừa qua. Bởi vì, để công việc phản biện xã hội được tiến hành thuận lợi thì trước hết giữa người có yêu cầu được phản biện và người thực hiện công việc phản biện phải có sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau, phải cùng am tường công việc cần phản biện, và người phản biện ngoài việc dựa vào những kiến thức của bản thân mình cũng cần có những hiểu biết và kinh nghiệm của nhiều người khác nữa; chính vì các lẽ đó mà để có được những ý kiến phản biện có giá trị, thì việc tự do suy nghĩ, tự do thảo luận và trao đổi ý kiến, yêu cầu có ý kiến phản hồi,... là những yếu tố rất quan trọng và những yếu tố đó thì chỉ có thể có được trong một môi trường xã hội mà nền dân chủ được phát huy một cách đầy đủ.

Như vậy, nếu quả thực chúng ta đang dự định xây dựng một Quy chế về hoạt động phản biện xã hội thì yêu cầu phát huy dân chủ phải được xem là một nội dung quan trọng trong quy chế đó. Tuy nhiên, phát huy dân chủ không chỉ có tác dụng đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, mà còn có tác dụng tích cực đối với nhiều hoạt động khác nữa. Phản biện xã hội, dù có được làm tốt mấy đi nữa, thì cũng chỉ là góp phần nâng cao thêm chất lượng của những chủ trương, chính sách đã được chuẩn bị trước, dự thảo trước. Nhưng tại sao chúng ta còn ít khi đề cập đến một loại hoạt động khác, là các hoạt động suy nghĩ, sáng tạo nên những ý tưởng mới, những giải pháp đổi mới có thể có giá trị đổi mới trong các lĩnh vực cuộc sống hiện nay của chúng ta? Ta có thể gọi chung các sáng kiến thuộc loại đó là các sáng kiến đổi mới và sáng tạo. Từ việc tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiến lên cống hiến ngày càng nhiều các sáng kiến đổi mới và sáng tạo phải là mục đích của việc phát huy dân chủ trong cuộc sống hiện nay của đất nước ta.

Chúng ta đã đi qua một chặng đường khởi đầu hơn một phần tư thế kỷ của sự nghiệp đổi mới trong một thời đại mà đổi mới và sáng tạo cũng là hướng đi và sự nghiệp của hầu hết mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới. Nhờ những biến đổi và sáng tạo trên khắp thế giới từ trong mấy thập kỷ vừa qua mà những xu hướng của đổi mới trên mọi nẻo đường phát triển cũng đã càng ngày càng được bộc lộ rõ, cung cấp cho chúng ta nhiều kiến thức và kinh nghiệm cực kỳ bổ ích. Qua kinh nghiệm đổi mới của chính mình, chúng ta cũng đã càng ngày càng thấy rõ hơn đâu là những tiềm năng phong phú của sức mạnh đổi mới và sáng tạo trong dân tộc ta. Là một liên minh chính trị, một liên hiệp tự nguyện rộng rãi, Mặt trận Tổ quốc chúng ta hoàn toàn có đủ chức trách và năng lực để phát hiện, tập hợp mọi sức mạnh đổi mới và sáng tạo để sự nghiệp đổi mới của chúng ta tiến nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Tin tưởng rằng, với chủ trương phát huy dân chủ mạnh mẽ và rộng rãi hơn nữa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nhanh chóng nâng cao được chất lượng khối đại đoàn kết dân tộc, huy động được đầy đủ mọi năng lực đổi mới và sáng tạo trong mọi thành phần dân tộc, để đưa sự nghiệp đổi mới của nước ta tiến nhanh hơn đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                                 (Bài tham luận tại Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 | Trở Về đầu trang    |GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

                                                                                                    NGUYỄN QUỐC CƯỜNG*

    Đại đoàn kết dân tộc là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam ta. Nhờ luôn luôn coi trọng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay.

Đại diện cho một lực lượng cách mạng hùng hậu, Hội Nông dân Việt Nam nhận thức đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm làm một thành viên trong cơ cấu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nông thôn nước ta rộng, nông dân nước ta chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu dân số, cho nên nông dân là đối tượng quan trọng trong nhiệm vụ vận động, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ý thức được trách nhiệm của mình, 5 năm qua (2004 - 2009), Hội Nông dân Việt Nam đã cụ thể hoá nội dung đại đoàn kết toàn dân tộc theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ VI) vào toàn bộ công tác tập hợp, đoàn kết và hướng dẫn nông dân, tổ chức nông dân và xây dựng Hội Nông dân vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với phong trào Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu; phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo với nhiều mô hình khác nhau, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội ở từng vùng, miền, các phong trào thi đua đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều khu dân cư đã tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào ở vùng bị thiên tai; thực hiện Quy chế dân chủ; giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho gia đình, giúp người khác cùng biết làm ăn, vượt khó. Nhiều nông dân đã góp công, của, kiên tâm sáng tạo ra các công cụ lao động tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động, giảm bớt các khâu lao động nặng nhọc cho người nông dân. Nhiều hộ nông dân ở các tỉnh Lạng Sơn, An Giang, Đăk Lăk, Đồng Nai, Quảng Nam... tự nguyện hiến đất để xây dựng trường học, nhà trẻ, đường, công trình điện. Nhiều người tự nguyện góp vốn, giống cây trồng, vật nuôi giúp các hộ nông dân nghèo và gia đình đặc biệt khó khăn trong lũ lụt, thiên tai. Lớp nông dân trẻ đã có nhiều người mạnh dạn vay vốn, tìm học nghề mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, lập trang trại sản xuất, kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp khá thành công... Ở bất cứ cơ sở, địa phương nào trên mọi miền Tổ quốc cũng có mô hình kinh tế hộ, nhóm hộ nông dân sản xuất giỏi, vượt khó đi lên. Đây là sự hiện diện của lớp nông dân mới trong cơ chế thị trường và đi đầu trong thực hiện lời Bác Hồ dạy: Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân.

Dưới mái nhà chung “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, hoạt động của Hội Nông dân và các phong trào nông dân đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; mở mang ngành nghề; giải quyết việc làm; chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhờ đó mà đời sống các tầng lớp nông dân ở đồng bằng cũng như miền núi, có tôn giáo hay không tôn giáo đều được cải thiện hơn trước. Nông thôn mới đang hình thành, cố kết tình làng, nghĩa xóm ngày thêm bền chặt. Cùng với những chế độ, chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với nông nghiệp - nông dân - nông thôn, nông dân đã phát huy được truyền thống tương thân tương ái, có nhiều hành động thiết thực giúp nông dân nghèo, thực hiện chính sách với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

5 năm qua, Hội Nông dân các cấp đã vận động xây mới 18.304 căn nhà tình nghĩa, 4.312 vườn tình nghĩa, tặng 48.473 sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng 228 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tiếp tục xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân 3 cấp đạt 438 tỷ đồng, luân chuyển cho vay trên 300 ngàn hộ, đạt hiệu quả tốt. Các phong trào thi đua đã động viên nông dân phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tự nguyện chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng do chính cuộc sống ở từng khu dân cư đặt ra vì lợi ích của dân, do dân tổ chức và tự quản, như: Câu lạc bộ Nam trung niên không sinh con thứ 3; Nông dân với pháp luật; Tổ hùn vốn xây nhà; Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý... Hình thức nông dân tự quản là một bước tiến mới trong tổ chức vận động nông dân, có tác dụng thúc đẩy tinh thần tự nguyện, thay đổi hành vi của người nông dân, tập trung sức giải quyết một số vấn đề cấp bách trong cộng đồng, như: vệ sinh môi trường; nâng cấp và cải tạo đường làng, ngõ xóm; xây dựng trường học; trạm xá; nhà sinh hoạt cộng đồng... tạo bộ mặt, cảnh quan mới văn minh hơn, đàng hoàng hơn ở các khu dân cư và góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, y tế, dân số; khơi dậy truyền thống hiếu học, trọng tài, trọng đức ở địa bàn nông thôn với 230 ngàn chi hội có câu lạc bộ Nông dân khuyến học và đã có 60 ngàn dòng họ được Hội Khuyến học công nhận. Các phong trào thi đua của nông dân và hoạt động của Hội Nông dân đã góp phần tạo nên sự đồng thuận của cá nhân với cộng đồng, của thành viên với tập thể ở khu dân cư. Đây chính là cơ sở kết thành sự đồng thuận của cả giai cấp nông dân với quyết tâm chính trị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ sự đồng thuận này mà năm 2009 trong điều kiện sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch của nước ta suy giảm nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định. Nông nghiệp trở thành điểm tựa vững chắc của nền kinh tế quốc gia. Nông thôn an toàn và ổn định, niềm tin của nông dân với Đảng, với sự nghiệp đổi mới được củng cố, tăng cường.

Những kết quả trên có nguồn gốc từ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, được phát huy với những phẩm chất truyền thống cao quý, đó là: giàu lòng yêu nước, lao động cần cù sáng tạo, đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đõ lẫn nhau. Trong thắng lợi đó, giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam tự hào đã có những đóng góp quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng mừng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta cũng còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế, những vấn đề mới nảy sinh trong phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đổi mới cách thức sản xuất trong nông dân còn chậm, hiện nay phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, năng suất, chất lượng, giá trị nhiều mặt hàng nông sản còn thấp; “liên kết 4 nhà” còn hời hợt. Sản xuất công nghiệp và khoa học kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ nông dân còn thiếu đồng bộ. Phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn nhìn chung còn thiếu quy hoạch cơ bản; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, môi trường ngày càng bị ô nhiễm; dự báo thị trường và thiên tai còn nhiều bất cập. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân nói chung còn thấp; tỉ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa còn cao; chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn. Các vấn đề: việc làm và thu nhập; đất và quyền lợi sử dụng đất; tiêu thụ nông sản và giá cả; dân chủ ở cơ sở và đạo đức phong cách người cán bộ... ở nhiều nơi là vật cản lớn, là nguyên nhân gây tâm lý bức xúc cho người nông dân. Những tồn tại trên có phần trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam do chưa đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả về tổ chức và phương thức hoạt động, chưa làm tốt vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nông dân.

Để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2009 - 2014) và làm tròn vai trò là Trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Việt Nam đã nỗ lực vượt lên chính mình nhằm xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng những nhiệm vụ, giải pháp sau:

 Một là, tập trung mọi nguồn lực, lấy cơ sở làm đơn vị hành động đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; thi đua xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh hướng tới việc xây dựng Người nông dân mới với các đặc điểm: yêu nước, yêu chế độ, có kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, đoàn kết hợp tác lao động, không cam chịu đói nghèo, phấn đấu làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước. Thông qua phong trào thi đua và hành động cách mạng để tiếp tục khơi dậy nguồn sáng tạo, sự liên kết hợp tác trong sản xuất, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực và an sinh xã hội, liên kết chặt chẽ với công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Kết hợp năng lực vốn có của nghề truyền thống với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiến tới xây dựng mỗi làng, xã - một sản phẩm, xác lập được thương hiệu. Giao thương từ địa phương tiến ra toàn quốc và xuất đi nước ngoài góp phần giảm dần lao động nông nghiệp, ly nông chứ không ly hương. Hỗ trợ đắc lực cho việc tích tụ đất đai, sản xuất nông nghiệp hàng hoá, giảm thiểu những mâu thuẫn về đất đai trong nội bộ nông dân.

Hai là, liên hiệp chặt chẽ với giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức nông dân tiến bộ thế giới để mở mang nguồn lực, hỗ trợ nông dân, nâng cao dân trí, dân luật, dân lực... góp phần nâng cao vị thế để nông dân ngang tầm với vai trò là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trước hết là nhu cầu về vốn tín dụng, về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công...; trong bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, dạy nghề cho nông dân... Đồng thời với việc đưa thông tin về cơ sở, tới hộ nông dân về giá cả thị trường, các biện pháp chủ động phòng chống thiên tai, tai nạn lao động, bảo vệ rừng và môi trường... để người nông dân có kiến thức, kỹ năng cơ bản, chủ động trong sản xuất và xây dựng cuộc sống; tự tin và tự nguyện thay đổi hành vi theo hướng tích cực, có tổ chức.

Ba là, lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí Nhà nước đã ban hành. Hội Nông dân các cấp coi trọng công tác tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc nhân rộng các điển hình tiên tiến về dân chủ trực tiếp, hình thức tự quản ở các khu dân cư, như: câu lạc bộ Nông dân theo nghề nghiệp; Nông dân cùng sở thích; Nông dân tình nguyện... góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xóm làng, phòng chống các tệ nạn xã hội, đồng tâm thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm chính sáchdân số - kế hoạch hoá gia đình... Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ nông dân hoà giải tại khu dân cư để giảm thiểu bất hoà, mâu thuẫn và khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nông dân.

Bốn là, Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Trước hết là nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động nông dân tích cực thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao vai trò đại diện của Hội trong tập hợp, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong xây dựng cơ chế, chính sách và trong tổ chức thực hiện, giám sát cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ. Dũng cảm đấu tranh với những hành vi tham ô, lãng phí, ức hiếp và trù dập nhân dân. Tích cực tham gia phản biện xã hội theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, với vai trò là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều thách thức lớn. Khó khăn nhất đối với nông dân trong quá trình sản xuất hàng hoá là khắc phục nhược điểm của chính nền kinh tế tiểu nông. Thách thức lớn nhất đối với nông dân trong cơ chế thị trường là cạnh tranh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quá trình hội nhập có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều bất lợi cho nông dân ở các nước nghèo, đó là phải đối mặt với cạnh tranh trong khi cả vốn, kỹ thuật, tiềm lực, kinh nghiệm của chúng ta còn hạn chế.

Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, đủ sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khát vọng xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, sống trong hoà bình, ấm no, hạnh phúc cùng với những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đem lại đã kết thành niềm tin, bồi đắp thêm ý chí, nghị lực của giai cấp nông dân Việt Nam. Trên con đường cam go và thử thách của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế thế giới, giai cấp nông dân Việt Nam mong chờ những chính sách đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, sự công bằng trong giao thương và các vấn đề về an sinh xã hội được phát huy tác dụng, điều đó làm cơ sở và điều kiện tốt nhất cho giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tích cực góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                         (Bài gửi tham luận tại Đại hội lần thứ VII Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam)

* Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

 | Trở Về đầu trang    |ỦY BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO VIỆT NAM
CÙNG CỘNG TÁC VÀ CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM VỚI MẶT TRẬN

                                                                                  Linh mục NGUYỄN CÔNG DANH*

      Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là một tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào yêu nước của người công giáo Việt Nam, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được thành lập để kế tục sự nghiệp các tổ chức tiền thân phong trào yêu nước của người công giáo trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhằm mục đích đoàn kết rộng rãi mọi người công giáo, cùng toàn dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình, được xác quyết theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và nhiều Thư chung sau đó. Đây là cơ sở để Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục dấn thân thực hiện đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam với sự năng động và nhiều sáng tạo.

Thực tiễn hơn nửa thế kỷ qua, lại càng khẳng định: với tổ chức yêu nước của người công giáo, trong nỗ lực dấn thân đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn lịch sử, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. Người công giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội, nhất là tham gia tích cực và có hiệu quả cao trong công tác từ thiện, bác ái xã hội, nâng cao dân trí và thăng tiến gia đình. Kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Năm 2008, trong niềm phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước, Đại hội đại biểu “Những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ V đã thành công tốt đẹp. Đại hội lần này là đại hội của sự đổi mới, hội nhập và thăng tiến; kiện toàn về tổ chức; sửa đổi, bổ sung điều lệ của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam... để đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước của người công giáo Việt Nam trong giai đoạn mới. Đến nay, có 38/63 tỉnh, thành có đông đồng bào công giáo đã thành lập Uỷ ban Đoàn kết Công giáo; nhiều tỉnh, thành đã có Ban Đoàn kết Công giáo cấp quận, huyện. Các linh mục tham gia Uỷ ban các cấp ngày một đông hơn. Vừa qua, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Từ thiện xã hội và Ban Tư vấn pháp luật với mục đích tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nhằm giúp đồng bào công giáo có cái nhìn tổng quan sâu sắc từng vấn đề trong thực tiễn đặt ra đảm bảo lợi ích hài hoà của các bên... đồng thời cùng đồng bào công giáo trong cả nước thực hiện đường hướng “Sống tốt đời, đẹp đạo - Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm nhớ về nguồn, nhớ đến cuộc đời bất hạnh đang rất cần được sự quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ của toàn xã hội. Hiện nay, được sự động viên cổ vũ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chúng tôi đã và đang tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm gây quỹ “Vì trẻ em khuyết tật” thuộc Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Những thành tích mà phong trào thi đua yêu nước của người công giáo Việt Nam trong những năm qua đã đạt được trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội rất đáng tự hào. Có được những kết quả lớn lao đó, trước hết là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc các cấp; là bắt nguồn từ truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, trong đó có người công giáo Việt Nam. Mặt khác, chúng tôi ghi nhận rằng, sở dĩ người công giáo có thể vững bước và đồng hành cùng dân tộc, “sống Đạo giữa Đời” còn có sự hướng dẫn cụ thể của hàng Giáo phẩm Việt Nam. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ đã chủ động gặp gỡ, động viên hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa tham gia các chương trình an sinh xã hội, thực hành nghĩa vụ công dân, thúc đẩy phong trào thi đua sống “tốt đời, đẹp đạo”. Hoàn cảnh mới của thế giới và đất nước cũng tạo ra cơ hội và thách đố mới với tổ chức và phong trào thi đua yêu nước của người công giáo Việt Nam. Hoạt động Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn nhận được sự động viên, khích lệ của các vị chủ chăn trong Giáo hội. Thư chung 2001 của Hội đồng Giám mục Việt Nam có đoạn viết: “Chúng tôi ghi nhận sự hợp tác của anh chị em giáo dân... tích cực hòa nhập vào công cuộc phát triển đất nước, giao hảo với các tôn giáo cũng như đồng bào, hợp tác với mọi người trong công tác xã hội... Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của anh chị em linh mục và các tu sĩ, những người cộng sự đắc lực của chúng tôi. Anh chị em có nhiều sáng kiến mục vụ, đồng thời dấn thân phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội... đặc biệt với người nghèo khổ và bệnh tật. Chúng tôi khuyến khích anh chị em phát huy sáng kiến đóng góp cho xã hội trong những gì phù hợp với ơn gọi và khả năng của mình”.

Những chỉ dẫn quý báu, những lời độâng viên khích lệ này cùng với kinh nghiệm hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam suốt 25 năm qua cũng như quá trình “đồng hành cùng dân tộc” của người công giáo Việt Nam là cơ sở để chúng ta có thể tin tưởng vào tương lai và tiền đồ của tổ chức và phong trào thi đua yêu nước của người công giáo.

Hai mươi năm qua chưa phải là quãng thời gian dài so với lịch sử phát triển, nhưng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã chứng minh rằng sự hiện diện của Uỷ ban là cần thiết và hữu ích với cả giáo hội và dân tộc. Những thành tích của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã làm trong thời gian qua là nỗ lực của các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân đã và đang tích cực tham gia các phong trào thi đua “Kính Chúa - yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua “Kính Chúa - yêu nước” còn có những khiếm khuyết hạn chế đòi hỏi Uỷ ban cần phải đổi mới, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo. Chúng tôi nghĩ rằng, trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng đất nước còn nhiều khó khăn do lịch sử để lại; nếu tìm ra được các giải pháp để khắc phục những khó khăn, thiếu sót, nhược điểm, thì nhất định sẽ phát huy được sức mạnh đoàn kết của dân tộc, để xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn. Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định: “Là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hoà mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước... Vì quê hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người, Đất nước này là lòng mẹ cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa. Dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa”. Đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam xác định: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” là đường hướng chính.

Sắp tới, Giáo hội Công giáo Việt Nam tiến hành kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo Việt Nam (24-11-1960 – 24-11-2010). Điều này cũng được khích lệ rất lớn, bởi mới đây trong dịp viếng thăm Ad limina của các giám mục chúng tôi, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI trong huấn từ dành cho các giám mục Việt Nam cũng như trong Thông điệp “Bác ái trong chân lý”, có nhắc nhở rằng: “Người công giáo tốt là người công dân tốt”. Đường hướng này đã đem lại cho Giáo hội Công giáo Việt Nam một trang sử mới, tạo ra bầu không khí sống động chân thành và cởi mở. Nhưng mặt khác, nó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo.

Là một tổ chức xã hội, đại diện phong trào thi đua yêu nước của người công giáo Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng cộng tác và chia sẻ trách nhiệm với Mặt trận, nhưng cũng mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn nữa, nhất là quan tâm đến nhu cầu tôn giáo của đồng bào có đạo, góp phần cùng toàn dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh với các luận điệu chia rẽ mối quan hệ Công giáo với Dân tộc, bảo vệ thanh danh và sự trong sáng của Đạo Thánh Chúa. Có như vậy, Mặt trận Tổ quốc mới thực sự phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

 | Trở Về đầu trang    |HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO” (17-10)
VÀ “THÁNG CAO ĐIỂM VÌ NGƯỜI NGHÈO” (17-10 – 18-11)

HIỆU QUẢ TỪ MỘT CUỘC VẬN ĐỘNG MANG TÍNH TOÀN DÂN

                                                                                                  ThS. LÊ MẬU NHIỆM*

       Để phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, góp phần cùng Đảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội rộng rãi quan tâm, giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần nhằm giải quyết cơ bản tình trạng đói nghèo trong một thời gian ngắn nhất, cách đây 9 năm, ngày 17-10-2000, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá V) đã phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ra Lời kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước hưởng ứng, tham gia cuộc vận động và lấy ngày 17-10 hàng năm làm Ngày cao điểm của cuộc vận động, lấy thời gian từ 17-10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hàng năm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, lấy ngày 31-12 hàng năm tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn” vì người nghèo - Tết cho người nghèo và thiết tha mong rằng: mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân đạo từ thiện, các cơ quan hành chính - sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang ở trong nước, các tổ chức người Việt Nam sống ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế, chính phủ cũng như phi chính phủ vì mục đích nhân đạo… hãy nhiệt liệt hưởng ứng “Vì người nghèo” với nhiều hình thức ủng hộ phong phú, đa dạng.

Chín năm qua, cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng và đạt kết quả; góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xoá đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, tập trung đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thiết thực chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ... Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ngày một sôi động và có kết quả rất thiết thực. Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp từ khi phát động (ngày 17-10-2000) đến ngày 30-9-2009 thu được hơn 3.048 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ trực tiếp của cộng đồng khu dân cư, từ năm 2000 đến 30-9-2009, cả nước đã tập trung xây dựng mới và sửa chữa 889.339 nhà đại đoàn kết. Để khẳng định thành tích và ghi nhận kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, toàn quốc hiện có 5.931 xã, phường, thị trấn; 306 huyện, thị xã; 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được nhận Bằng ghi công hoàn thành chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá xong nhà dột nát cho người nghèo.

Kết quả trên đã đem lại niềm vui cho hàng triệu người nghèo, niềm tin cho nhân dân cả nước và tiếp tục khẳng định tính nhân văn sâu sắc của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta; đồng thời, góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội đối với người nghèo trong cả nước.

Từ thực tiễn cuộc vận động cho thấy: Nơi nào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động tham mưu đề xuất và được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, phối hợp, biến mục tiêu của cuộc vận động thành mục tiêu và quyết tâm chung của đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở địa phương thì nơi đó cuộc vận động sẽ đạt hiệu quả thiết thực. Nơi nào biết khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy sức mạnh tổng hợp của địa phương, nhất là huy động được nguồn lực từ các doanh nghiệp; đồng thời, việc quản lý và sử dụng Quỹ chặt chẽ, công khai dân chủ thì nơi đó cuộc vận động cũng đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, quá trình thực hiện cuộc vận động vẫn còn những hạn chế cần quan tâm khắc phục, như: cuộc vận động diễn ra chưa đồng đều ở các địa phương, cơ sở; quyết tâm của một số cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Ban Vận động chưa cao. Kết quả vận động ở nhiều địa phương, cơ sở chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Công tác tuyên truyền, vận động thiếu thường xuyên, nên chưa huy động được các nguồn lực ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo”. Điều đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo cả nước đến đầu năm 2009 còn 12,1%; hiện vẫn còn 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%; số hộ cận nghèo trong cả nước còn rất nhiều và trên 400.000 hộ gia đình nghèo đang ở nhà dột nát, cần được quan tâm giúp đỡ.

Triển khai các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17-10 đến 18-11) và Chương trình “Nối vòng tay lớn” 31-12 hàng năm là dịp toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo. Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong thời gian tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp cần phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Thứ nhất, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, phát huy những kết quả đã đạt được, biến mục tiêu của cuộc vận động thành mục tiêu và quyết tâm chung của cấp uỷ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội ở địa phương để huy động nguồn lực trên địa bàn để xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo, coi đây là chương trình cần tập trung trong chiến lược xoá đói giảm nghèo, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Thứ hai, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, về Tháng cao điểm và Chương trình “Nối vòng tay lớn” vừa để thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài; vừa để khẳng định những kết quả đã đạt được của cuộc vận động 9 năm qua; động viên, nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến; công khai kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đồng thời, cũng là để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về nội dung, cách thức tham gia cuộc vận động và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ngày càng rộng rãi.

Thứ ba, đẩy mạnh vận động các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc vận động và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khó khăn như thời gian qua, nhất là các địa phương ở miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão số 9 gây ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phải có quyết tâm cao hơn, tăng cường hơn nữa công tác vận động và đổi mới phương thức vận động, đổi mới cơ chế ủng hộ để phát huy sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức thành viên, các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp trong nước đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam..., tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, thực hiện nghiêm Quy chế, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Thứ tư, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xây mới, sửa chữa và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; đồng thời, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, tăng cường hỗ trợ cho các hộ nghèo về sản xuất, khám chữa bệnh và học hành, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo... Những địa phương đã cơ bản xoá xong nhà dột nát cho hộ nghèo, bên cạnh việc tiếp tục có nhiều hình thức giúp đỡ các hộ nghèo địa phương mình, cần tăng cường hỗ trợ các địa phương khác còn nhiều khó khăn, còn nhiều nhà tạm, dột nát.

Để cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đạt kết quả, cùng với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp và sự nỗ lực vận động của Mặt trận Tổ quốc, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, gắn với việc phối hợp triển khai Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài cần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17-10 đến 18-11) và Chương trình “Nối vòng tay lớn” (31-12) năm nay, góp phần xoá xong hơn 400.000 nhà tạm, dột nát trong năm 2010 và chăm lo cho người nghèo một cách thiết thực. Đây cũng chính là tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2009; là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đó vừa là yêu cầu của sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII đề ra.

* Phó Chánh Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 | Trở Về đầu trang    |

 

 

 

 


        Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009 
      Các điển hình tiêu biểu trong CVĐ TDĐKXDĐSVH ở KDC (2004-2009)
      Đối ngoại nhân dân MTTQ (2004-2009)


                      hoan nghênh bạn đọc góp ý cho tạp chí

 
 
 
                                  Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008
 
 

 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
 

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm về dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội  

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Mặt trận

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội


   

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn