Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     

 
 

    


            
                           
 Miền núi và dân tộc
 


Nét mới trong công tác dân tộc

                                                                                           Hải Hưng

 Công tác dân tộc gần đây có nét mới, thể hiện trong một số việc đáng chú ý.

Uỷ ban Dân tộc và Mặt trận Trung ương đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2016 vào ngày 17-4-2012. Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phối hợp tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số và tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, hai bên phối hợp xây dựng, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng, thẩm định các đề án, đề tài nghiên cứu về tình hình dân tộc và công tác dân tộc; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với các nước trong khu vực và quốc tế. Hai bên sẽ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; phối hợp giới thiệu đại biểu là người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp và tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội...Hai bên phối hợp thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến; có biện pháp nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số…Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn Mặt trận các cấp xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc…Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm thông tin, cung cấp tài liệu về hoạt động chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc; đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương ký kết và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phối hợp...

Tăng cường tuyên truyền về công tác Dân tộc là chủ trương của Tạp chí Mặt trận triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trên; cụ thể là: nâng cao chất lượng bài viết trong chuyên mục MIỀN NÚI & DÂN TỘC của Chuyên đề Mặt trận & Cuộc sống; tăng cường bài tuyên truyền về miền núi và Dân tộc trên Tạp chí Mặt trận điện tử và có một số hoạt động khác... Trong số này, có những hoạt động có sự phối hợp của báo Dân tộc & phát triển.

Đào tạo về đánh giá năng lực và phát triển tổ chức là khóa học do Ủy ban Dân tộc tổ chức từ ngày 5 đến 7-4-2012, tại Quảng Ninh. Tham dự khóa đạo tạo có 34 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị của UBDT. Ông Trịnh Công Khanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Giám đốc Dự án EMPCD chủ trì và khai giảng khóa đào tạo. Các học viên tham gia khóa học đã được nghe và thảo luận sâu về hai chuyên đề: Đánh giá năng lực và phát triển tổ chức; các kỹ năng quản lý cơ quan do Tiến sĩ Đỗ Phú Hải (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và tiến sĩ Đặng Kim Sơn (Viện trưởng, Viện Chiến lược Chính sách Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trình bày. Ngoài tiếp thu các kiến thức do giảng viên truyền đạt, các học viên đã thảo luận nhiều vấn đề về tổ chức, thực trạng, những tình huống thực tế trong tổ chức, quản lý ở cơ quan, đơn vị mình công tác.

Hội thảo “Thảo luận về các đề tài, dự án năm 2012 và đề xuất thêm các đề tài, dự án mới” do Ủy ban Dân tộc tổ chức. Hội thảo nhằm định hướng cho các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án điều tra cơ bản trong thời gian tới bám sát vào Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của Ủy ban Dân tộc; và từng bước nâng cao tính thực tiễn cho các đề tài, dự án như việc xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển giao cho đồng bào. Hội thảo có tác dụng đẩy mạnh công tác điều tra, xây dựng hệ thống những chỉ số, thông tin về lĩnh vực công tác dân tộc phục vụ việc nghiên cứu và đánh giá để xây dựng chính sách.

Trước đó, Ủy ban Dân tộc đã nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học, 01 dự án điều tra cơ bản và 02 dự án bảo vệ môi trường được thực hiện từ năm 2010; Trong đó có:

- Đề tài: Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển các DTTS ở Việt Nam đến năm 2010 (Chủ nhiệm: PGS.TS Khổng Diễn – Đơn vị thực hiện: Viện Dân tộc).

- Đề tài: Cơ sở khoa học để hoạch định chính sách thương mại hai chiều (cung ứng vật tư, hàng hóa và thu mua nông sản hàng hóa) ở vùng đồng bào DTTS miền núi phía Bắc (Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Văn Dũng – Đơn vị thực hiện: Trường Cán bộ Dân tộc).

- Đề tài: Vấn đề việc làm của thanh niên người DTTS trong thời kỳ hội nhập  WTO – Thực trạng và giải pháp (Chủ nhiệm: TS. Trịnh Quang Cảnh – Đơn vị thực hiện: Trường Cán bộ Dân tộc).

- Đề tài: Đánh giá tác động của các rủi ro từ thiên nhiên đối với vấn đề đói nghèo của đồng bào dân tộc một số tỉnh miền núi phía Bắc (Chủ nhiệm: TS. Vũ Thị Thu Lan – Đơn vị thực hiện: Viện Địa lý)

- Đề tài: Cơ sở khoa học của việc đổi mới xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Chủ nhiệm: TS. Hoàng Hữu Bình – Đơn vị thực hiện: Trường Cán bộ Dân tộc).

- Đề tài: Thực trạng và giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện người DTTS trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng DTTS và miền núi (Chủ nhiệm: BS. Nguyễn Thị Tư – Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức Cán bộ).

- Dự án điều tra cơ bản: Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển KT-XH tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc (Chủ nhiệm: TS. Lò Giàng Páo – Đơn vị thực hiện: Viện Dân tộc).

Đề tài Ban Đảng “Về công tác vận động sinh viên dân tộc thiểu số trong các Trường Đại học, cao đẳng khu vực đồng bằng Sông Cửu Long thực trạng và giải pháp“ do Vụ trưởng Vụ Dân tộc Ban Dân vận Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm hoàn thành tháng 1-2012. Đề tài có Báo cáo tổng quan; trong đó: Phần thứ hai trình bày thực trạng tình hình sinh viên dân tộc thiểu số và công tác vận động sinh viên dân tộc thiểu số trong một số Trường đại học, cao đẳng khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long; Phần thứ ba đề xuất một số giải pháp và kiến nghị về công tác vận động sinh viên dân tộc thiểu số trong các Trường đại học, cao đẳng khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Những việc nói trên, nhìn chung góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc thời gian tới.

Xem thêm: Công tác dân tộc từ cách nhìn của một nhà báo. Blog YuMe 3-5-2011

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             

 
 


 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   Chợ bến Thành ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Vănmiếu
TP Hà Nội

 

    Kon Tum

              Quảng Nam


Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TCMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn