Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


   Uỷ ban MTTQ tỉnh An Giang

Ông HUỲNH CÔNG MƯỚC

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH AN GIANG

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

Ông PHẠM HOÀ

      TỈNH UỶ VIÊN,CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN

      TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

 Uỷ ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu

 

  Ông QUẢNG TRỌNG NINH

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU

 

 Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn

 

  Ông VI HỒNG DƯƠNG

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
 TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN

 

 Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

 

                      

                       Ông NGÔ SÁCH THỰC

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY,

CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh

 

Ông HÀ SỸ TIẾP

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY,

CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN

 TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Bến Tre

 

  Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÀO

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐCVIỆT NAM TỈNH BẾN TRE

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Dương

 

   Ông  HUỲNH VĂN NHỊ

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định

 

Ông PHAN PHI HỔ

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Phước

 

Ông HUỲNH QUANG TIÊN

TỈNH ỦY VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Thuận

 

Ông PHAN THANH CHÍNH

TỈNH ỦY VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Cà Mau

 

Ông TRỊNH MINH THÀNH

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH  UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Cao Bằng

   Bà NGUYỄN THỊ THÚY ANH

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH CAO BẰNG

 

  Uỷ ban MTTQ Thành phố Cần Thơ

Bà PHAN THỊ HỒNG NHUNG

THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC

VIỆT NAM, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
 TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

   Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên

Ông GIÀNG A TÍNH

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN  TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

  Uỷ ban MTTQ Thành phố Đà Nẵng

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG

THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC

VIỆT NAM, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
 TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk

Ông Y DÉC H'DƠK

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Đắc Nông

Ông ĐIỂU XUÂN HÙNG

TỈNH ỦY VIÊN, CHỦ TỊCH  UỶ BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK NÔNG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Đồng Nai

  Ông VI VĂN VŨ

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp

Ông LÊ HOÀNG TAM

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Gia Lai

  Ông HỒ VĂN ĐIỀM

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Giang

Ông BÀN ĐỨC VINH

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ GIANG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Nam

Ông LẠI VĂN HANH

TỈNH ỦY VIÊN, CHỦ TỊCH  UỶ BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM

 

 Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội

Ông VŨ HỒNG KHANH

THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ,

PCT KHÔNG CHUYÊN TRÁCH ỦY BAN

TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,

CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Ông TỪ VĂN DIỆN

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương

Ông LƯƠNG ANH TẾ

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
 TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG

 

  Uỷ ban MTTQ Thành phố Hải Phòng

Ông NGUYỄN ĐÌNH THEN

THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ,

ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,

CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

   Uỷ ban MTTQ tỉnh Hậu Giang

Ông HUỲNH HỮU KẾ

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Hoà Bình

Ông HOÀNG THANH MỊCH

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HOÀ BÌNH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Hưng Yên

Bà PHẠM THỊ TUYẾN

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UỶ BAN

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN

 

 Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh

Bà VÕ THỊ DUNG

THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ,

PCT KHÔNG CHUYÊN TRÁCH ỦY BAN

TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,

CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Khánh Hoà

Ông TRẦN NGỌC THANH

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HOÀ

 

 Uỷ ban MTTQ tỉnh Kiên Giang

Ông TRƯƠNG THẮNG TRẬN

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Kon Tum

Ông TRẦN BÌNH TRỌNG

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KON TUM

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Lai Châu

Ông TẨN VẢN PAO

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng

Ông PHẠM KIM KHANG

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn

   Bà NÔNG THỊ LÂM

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Lào Cai

Ông GIÀNG SEO VẦN

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÀO CAI

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Long An

Ông VÕ LÊ TUẤN

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LONG AN

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Nam Định

Ông ĐẶNG XUÂN HÙNG

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An

Ông NGUYỄN VĂN HUY

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Ninh Bình

Ông TRẦN HỒNG QUẢNG

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận

Ông PHAN HỮU ĐỨC

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ

Ông TRẦN PHÙ TIÊU

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ,

ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,

CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Yên

Ông LƯƠNG MỘNG SANH

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ YÊN

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình

Ông LÊ HÙNG PHI

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG BÌNH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Nam

Ông VÕ XUÂN CA

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

Bà ĐINH THỊ HỒNG MINH

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh

Ông PHẠM VĂN ĐIỆT

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
 TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Trị

Ông HOÀNG ĐỨC THẮNG

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
 TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng

Ông TRẦN VĂN CHUYỆN

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG

 

   Uỷ ban MTTQ tỉnh Sơn La

Ông THÀO SỀNH PÁO

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH SƠN LA

 

 Uỷ ban MTTQ tỉnh Tây Ninh

Ông NGUYỄN VĂN KHÔNG

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TÂY NINH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Bình

Ông VŨ ĐỨC HẠNH

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
 TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên

Ông NGUYỄN ĐỨC MINH

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
 TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

 

 Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá

Ông NGUYỄN VĂN TUẤN

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THANH HOÁ

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ông TRẦN PHÙNG

THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ,

ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,

CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Tiền Giang

Ông HUỲNH VĂN PHƯƠNG

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Trà Vinh

Ông NGÔ VĂN KHỎE

TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN
TỔ QUỐC  VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang

Bà  TRIỆU THỊ LÚN

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN, CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 TỈNH TUYÊN QUANG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long

Ông ĐỖ HOÀNG HUYNH

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc

Ông NGUYỄN TUẤN KHANH

 TỈNH ỦY VIÊN, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC

 

 

  Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái

 

Ông NÔNG VĂN LỊNH

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UỶ BAN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân
 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Mẫn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký,
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn