Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 
 

    TIN MỚI :                                                           


                     

   


       

 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Thông tri hướng dẫn quy trình giám sát khi giám sát bằng Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của BCĐTWCVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


 

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM

ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"

Số : 334/QĐ-MTTW-BCĐTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Hà Nội, ngày 10 tháng 6  năm 2015  

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

 

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CUỘC VẬN ĐỘNG

“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

 

- Căn cứ Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư;

- Căn cứ Quyết định số 255- QĐ/TW, ngày 4/9/2009; Quyết định số 61 – QĐ/TW, ngày 16/2/2012; Quyết định 223-QĐ/TW, ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 276-QĐ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

   Điều 2: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 457/QĐ-TW, ngày 01/9/2010, về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

   Điều 3: Các Ông (Bà) trong Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Thủ trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                              TM.BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo);                                    TRƯỞNG BAN

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Các Thành viên BCĐTW;

- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;                                            (Đã ký)

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ;

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TW;

- Ban TT UBTWMTTQVN;

- Ban Chỉ đạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;                              Nguyễn Thiện Nhân

- UBMTTQVN các tỉnh, TP trực thuộc TW;                     Chủ tịch Uỷ ban Trung ương

- Lưu BCĐTW, VP.MTTW.                                               Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Quy chế

Làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ban hành kèm theo Quyết định số: 334/QĐ-BCĐTW, ngày 10 tháng 6 năm 2015  của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có chức năng triển khai, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động) trên địa bàn cả nước theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị và Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư.

Điều 2. Nhiệm vụ

- Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở Trung ương và Ban chỉ đạo Cuộc vận động các địa phương triển khai thực hiện Cuộc vận động theo đúng mục đích, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản được xác định trong Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 và Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện; tổ chức kiểm tra, sơ kết hàng năm và tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động theo định kỳ 5 năm.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động gồm:

- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (Được thành lập theo Quyết định số 255-QĐ/TW, ngày 04/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ban Bí thư).

- Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động là các đồng chí được lãnh đạo của các Bộ, ban, ngành, cơ quan cử (Được thành lập theo Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động).

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động

- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm việc theo chương trình, kế hoạch, lịch làm việc hàng quý do Ban Thư ký tham mưu, được Trưởng ban Chỉ đạo phê duyệt; kiểm điểm công tác hằng năm và đề ra nhiệm vụ cho năm tới. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại quy chế này.

- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động được sử dụng con dấu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí phục vụ việc triển khai Cuộc vận động do Bộ Tài chính cấp trong tài khoản của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5: Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư về công tác triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động của các bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các loại hình doanh nghiệp, đơn vị kinh tế ở Trung ương và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với Văn phòng và các ban tham mưu của Đảng để tham mưu cho Ban Bí thư chỉ đạo, kiểm tra các đảng đoàn, ban cán sự đảng và cấp uỷ đảng các cấp trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp nâng cao hiệu quả Cuộc vận động; chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Cuộc vận động ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp; báo cáo sơ kết, tổng kết Cuộc vận động.

- Được mời các cơ quan, đơn vị ở Trung ương dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai, kiểm điểm, giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung, công việc liên quan đến Cuộc vận động.

- Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động. Góp ý, phê bình, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý những cá nhân, tập thể, tổ chức, đơn vị không thực hiện nghiêm túc các nội dung của Cuộc vận động.

Điều 6: Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phân công, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; quyết định chương trình, kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện Cuộc vận động sau khi đã bàn bạc, thống nhất trong Ban Chỉ đạo.

- Quyết định khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động.

- Nhắc nhở, góp ý, phê bình hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền có các hình thức phê bình, kỷ luật các tập thể và cá nhân  không thực hiện tốt Cuộc vận động theo phạm vi, chức trách của mình.

Điều 7: Trách nhiệm của Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực

- Giúp Trưởng ban điều hành các hoạt động, công việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo khi được uỷ quyền.

- Tổ chức việc phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo; chỉ đạo việc phối hợp giữa các bộ, ban, ngành đoàn thể ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương.

 - Thay mặt Trưởng ban duyệt chi kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 8: Trách nhiệm của các Phó trưởng Ban chỉ đạo

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực tổ chức triển khai những công việc cụ thể: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, biên soạn tài liệu, hướng dẫn tuyên truyền; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động; phát hiện, nêu gương các điển hình thực hiện tốt để thúc đẩy các doanh nghiệp thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và tạo phong trào ủng hộ, sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động; theo dõi các cơ quan chức năng của đảng, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện Cuộc vận động.

* Đối với Phó trưởng Ban Chỉ đạo - Trưởng Ban Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cuộc vận động:

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực tổ chức triển khai những công việc cụ thể: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

- Chủ trì tổ chức việc tiếp nhận thông tin, tập hợp tư liệu, số liệu để xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức các hội nghị, các kỳ họp thường lệ cũng như đột xuất của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố.

Điều 9: Trách nhiệm của Ủy viên

- Đầu mối chủ trì việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách.

- Kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương những chủ trương, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cuộc vận động.

- Đề xuất chương trình, kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và ngành dọc ở địa phương thuộc lĩnh vực mình phụ trách; xây dựng báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết Cuộc vận động thuộc lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Đề xuất việc biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt Cuộc vận động.

- Huy động, phân công cán bộ, công chức của đơn vị mình phục vụ công việc của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường trực khi có yêu cầu.

Điều 10: Ban Thư ký

- Giúp Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động định kỳ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động.

- Giúp Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Giúp Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động theo dõi, tổ chức kiểm tra, sơ kết và tổng kết kết quả thực hiện Cuộc vận động đối với các bộ, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp ở Trung ương và các địa phương.

Điều 11: Tổ giúp việc cho Ban Thư ký  

- Tổ giúp việc của BanThư ký Cuộc vận động được tổ chức và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo định kỳ hoặc đột xuất, các cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động theo phân công của Trưởng Ban Thư ký Cuộc vận động.

- Tiếp nhận thông tin, kế hoạch, báo cáo hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành đoàn thể ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để giúp  Ban Thư ký theo dõi, tổng hợp báo cáo. 

       Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 12: Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thư ký

   1. Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ 6 tháng một lần để kiểm điểm tình hình và bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ sắp tới, khi cần thiết có thể họp đột xuất theo đề nghị của Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động. Tuỳ theo nội dung của từng cuộc họp, Ban Chỉ đạo mời đại diện Chính phủ, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch Nước, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan dự họp để phối hợp thực hiện nhiệm vụ;

 Hằng năm Ban Chỉ đạo họp tổng kết công tác năm của Ban để đánh giá kết quả hoạt động và kiểm điểm việc hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong năm; tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động; tổ chức tổng kết 5 năm theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 và Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện báo cáo định kỳ theo 6 tháng, 1 năm; báo cáo đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, gửi về Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động để tổng hợp, xây dựng  báo cáo của Ban Chỉ đạo.

2. Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động họp định kỳ 3 tháng một lần, khi cần thiết họp đột xuất để triển khai công việc của Ban Chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc của Ban Thư ký làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao như chuẩn bị các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo... hoặc tham gia các hoạt động kiểm tra, các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương thì các chế độ liên quan như lương, công tác phí, hội nghị phí, chế độ làm thêm giờ...  thực hiện theo quy định hiện hành.

 Điều 13: Các mối quan hệ công tác

- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong cả nước.

- Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với các bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các loại hình doanh nghiệp, đơn vị kinh tế ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

- Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động quan hệ phối hợp với Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng để kịp thời giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Cuộc vận động; làm đầu mối quan hệ với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ để thực hiện sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Trung ương với các cơ quan liên quan.

Điều 14: Thẩm quyền ký các văn bản của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản quan trọng, có tính chất chỉ đạo tổng quát Cuộc vận động hoặc tờ trình, báo cáo với Bộ Chính trị những vấn đề liên quan.

2. Phó trưởng Ban Thường trực ký các văn bản có tính chất điều hành công việc của Ban Chỉ đạo, báo cáo, tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư.

3. Phó trưởng Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động ký các văn bản triển khai những công việc cụ thể theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tới các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công. 

Chương IV

ĐIỀU KIỆN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 15: Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký của Ban Chỉ đạo

Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo sử dụng phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan, đơn vị mình công tác khi thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Ban thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo (kể cả khi đi công tác, kiểm tra, khảo sát... ở các địa phương, đơn vị).

Điều 16: Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động do ngân sách Trung ương đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phối hợp với Văn phòng của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

Điều 17: Khen thưởng

Những cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng theo qui định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thư ký bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; các bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế ở Trung ương và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

- Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo tình hình cụ thể và được thống nhất trong Ban Chỉ đạo sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Quy chế.

- Quy chế ban hành kèm theo Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế được ban hành theo Quyết định 457/QĐ-MTTW-BCĐTWCVĐ, ngày 1 tháng 9 năm 2010.

 

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TTCTMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn