Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 
 

    TIN MỚI :                                                           


                     

   


       

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Chương trình phối hợp thống nhất hành động của ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam 2016

Chỉ thị của BCT về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp NK 2016 - 2021

Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016


 

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, GÓP PHẦN

THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

VÀ THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Sáng 22/1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có bài tham luận với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”. Thông tin công tác Mặt trận trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân:

1. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhờ sức mạnh đại đoàn kết, nhân dân ta đã đánh bại những kẻ xâm lược tàn bạo và lập nên những chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà nhân dân ta đã chế ngự thiên nhiên, phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng các công trình văn hóa có giá trị lịch sử, mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc.

Sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố: đó là lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đại đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu; ý thức độc lập, tự cường, tự tôn dân tộc; sự năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh của người dân Việt Nam trong quá trình chế ngự thiên nhiên và chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Quá trình đấu tranh gian khổ của dân tộc ta ngày càng bồi đắp lòng yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết bền chặt của cộng đồng dân cư sinh sống trên đất nước Việt Nam.

2. Kể từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta được phát huy ngày càng cao hơn bởi có sự kết hợp nhuần nhuyễn những truyền thống quý báu của dân tộc và sự định hướng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin về quy luật phát triển của loài người và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lênin, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sáng kiến thành lập, xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam thành tổ chức nòng cốt phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chỉ 9 tháng sau khi Đảng được thành lập. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử các Đảng Cộng sản và Công nhân trên thế giới trước 1945.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dân tộc Việt Nam đã ghi dấu ấn trong lịch sử nhân loại: Việt Nam là nước đầu tiên trong các nước thuộc địa của thực dân Pháp trên thế giới tự mình giành lại được độc lập dân tộc. Cũng nhờ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân ta đã giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đóng góp tích cực vào phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nội dung quan trọng trong đường lối cách mạng của Đảng hơn 85 năm qua. Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

3. Những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay. Đó là:

Bài học 1: Nội dung, phương thức phát huy sức mạnh đại đoàn kết phải được thường xuyên hoàn thiện, bổ sung phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển đất nước qua các giai đoạn.

Sau cách mạng Tháng Tám, để ngăn chặn nạn đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi mỗi người hãy đóng góp một nắm gạo, nhịn một bữa ăn để cứu đói. Chính phủ đã tổ chức Tuần lễ vàng để nhân dân, đặc biệt là các doanh nhân, thương gia, nhà tư sản góp vàng vào ngân khố quốc gia. Để hỗ trợ đồng bào các vùng thiên tai, giúp người có hoàn cảnh khó khăn có được những ngày Tết ấm áp hơn, hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, hàng chục năm qua, hình thức quyên góp của các cá nhân, tổ chức và Mặt trận Tổ quốc các cấp được duy trì và phát huy tác dụng tích cực. Đây chính là phương thức “Chung tay” của đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, đại đoàn kết toàn dân tộc còn có phương thức nhân dân tự nguyện liên kết, phối hợp trong các nhóm ổn định để tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu cuộc sống ở cơ sở, như: bảo vệ môi trường, gìn giữ trật tự trị an, giữ gìn và phát huy văn hóa các dân tộc, duy tu cầu đường, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp... Đây là các mô hình tự quản rất đa dạng của nhân dân ở khu dân cư phù hợp với điều kiện địa lý, địa bàn, kinh tế, xã hội, dân tộc và tôn giáo.

Có thể coi đây là phương thức “Cùng làm” của đại đoàn kết vì cuộc sống của nhân dân ở mỗi cộng đồng dân cư. Vận động “Học tập và làm theo các điển hình tiên tiến” cũng là một phương thức “Cùng làm” hiệu quả của đại đoàn kết vì qua đó làm cho cách làm hay, hiệu quả cao của một người, một tập thể trở thành cách làm mới của hàng trăm, hàng ngàn người.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, năm 2014 - 2015 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì phối hợp với 6 tổ chức là Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và ngành lao động, thương binh và xã hội cả nước tiến hành tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả là đã hoàn thành chương trình tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với hơn 2 triệu người có công trong cả nước, qua đó khẳng định 95,75% người có công đã hưởng đúng và đủ các chính sách, hưởng sai chỉ có 0,09%; đồng thời tạo cơ hội cho hơn 63.000 người làm hồ sơ lần đầu để được xem xét hưởng chính sách người có công.

Nếu chỉ sử dụng hơn 11.100 ủy viên văn xã ở ủy ban nhân dân cấp xã trong cả nước thì không thể hoàn thành được việc tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công ở hơn 2 triệu hộ dân. Trong tổng rà soát này, hơn 200.000 tình nguyện viên là cựu chiến binh, là đoàn viên, hội viên 6 tổ chức đã tham gia, dưới sự hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là một ví dụ sinh động về phát huy sức mạnh đại đoàn kết thông qua phương thức “Liên kết” giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và cơ quan quản lý nhà nước để làm được những việc tưởng chừng không thể làm được nếu chỉ dựa vào cơ quan nhà nước.

Phát huy 3 phương thức tập hợp nhân dân và các tổ chức để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như trên (Chung tay, Cùng làm, Liên kết), thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 3 cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Ba cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành thời gian qua đã góp phần thiết thực xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng tốt. Năm 2015, kế thừa các thành quả và kinh nghiệm triển khai 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, đồng thời để đáp ứng tốt hơn các đòi hỏi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sự phát triển của các đô thị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Nghị quyết về triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng, thì phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc còn phải hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của tất cả các ngành sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng và sáng tạo khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế thắng lợi. Trên cơ sở các phong trào sáng tạo của thanh niên, nông dân, công nhân, phụ nữ, công chức, viên chức, nhà khoa học, doanh nhân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp để hình thành phong trào "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi” góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bài học 2: Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có sứ mạng xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cần không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương và chính sách, pháp luật về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1991 và bổ sung, phát triển năm 2011, các quyết định 217, 218 năm 2013 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

Cùng với yếu tố quyết định là sự lãnh đạo của Đảng, đây là những tiền đề rất quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân nghĩa, khoan dung và ý thức về sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước. Đây là tiền đề bên trong để mỗi người dân hình thành nhu cầu tham gia vào việc xây dựng và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay, để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước và sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực đóng góp vào việc tham gia xây dựng và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát huy đầy đủ các lợi thế quốc gia, nhất là lợi thế về con người Việt Nam, tận dụng mọi thời cơ của giai đoạn hội nhập mới và ứng phó chủ động, hiệu quả với các thách thức, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các dân tộc, tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Bốn là, tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên làm cho đại đoàn kết trở thành động lực, nguồn lực tinh thần và vật chất to lớn của đất nước để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời kỳ hội nhập mới hiện nay.

Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: “Quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện sáng tạo, hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

5. Với niềm tin vào sự đổi mới và lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào tương lai tươi sáng của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, trong đó đặc biệt quan tâm 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang 


CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG

CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM NĂM 2016

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong hệ thống Mặt trận. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân để phản ánh định kỳ với các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận. Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, tổ chức các diễn đàn, đối thoại trong các tầng lớp nhân dân.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”, đề ra các tiêu chí hành động, việc làm cụ thể.

- Vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, chú trọng hướng tới các đối tượng đặc thù, các đại diện tiêu biểu, phát huy dân chủ, nâng cao đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và địa phương. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, công tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ Việt Nam theo Nghị quyết và các kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Xây dựng, đề xuất, phản biện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các tôn giáo tích cực tham gia xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển và xây dựng quê hương, đất nước; kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp để người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là lực lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội. Phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác tập hợp, đoàn kết Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước, làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm (18 tháng11).

2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

- Vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua của cả nước “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, góp phần triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Đề án và Thông tri hướng dẫn thực hiện cuộc vận động; phối hợp với Chính phủ xây dựng và ban hành Nghị quyết liên tịch về phối hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát, đánh giá các danh hiệu thi đua; phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chí đô thị văn minh; hiệp thương, phân công trách nhiệm với các tổ chức thành viên trong triển khai cuộc vận động; tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn quán triệt yêu cầu việc triển khai Cuộc vận động mới.

Ủy ban Mặt trận các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên lựa chọn nội dung, hình thức để triển khai phù hợp với đặc thù địa phương, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng và nhân rộng mô hình trên tất cả các lĩnh vực hoạt động tại cơ sở, khu dân cư. Tổ chức tổng kết, biểu dương các loại mô hình tự quản ở cơ sở.

- Xây dựng đề án tổ chức và triển khai thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi.

- Triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

 - Tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo theo hướng giúp đỡ để thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững; tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2016, “Tết vì người nghèo” năm 2017; vận động Quỹ vì người nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, triển khai các hoạt động cứu trợ… Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

- Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với ngành Công thương tiếp tục tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020”.

3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

- Chủ động, tích cực tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban hành văn bản hướng dẫn Mặt trận tham gia công tác bầu cử; tổ chức tập huấn toàn quốc về công tác bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổng kết về công tác bầu cử. Tổ chức tốt việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân.

- Tham gia góp ý, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật. Triển khai thực hiện Luật MTTQ Việt Nam. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện và sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục triển khai Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức biên soạn và phát hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn về công tác giám sát và phản biện xã hội” và tập huấn, phổ biến kinh nghiệm về công tác giám sát và phản biện xã hội đến Ủy ban Mặt trận các cấp; phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện mở rộng Chương trình phối hợp triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát thực hiện Luật khoa học và công nghệ và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giám sát việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan ở 13 tỉnh, thành phố; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí giám sát và phản biện xã hội.

Mặt trận các cấp ở địa phương tùy theo tình hình, thực tiễn của địa phương để lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực, các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm hoặc có bức xúc để phối hợp giám sát. Ở cấp tỉnh, Mặt trận tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và phản biện tốt dự thảo các chương trình, đề án, chính sách của địa phương. Cấp huyện tùy theo khả năng để phối hợp tổ chức giám sát và phản biện đối với các đề án cụ thể của địa phương khi cần có ý kiến của Mặt trận. Cấp xã tập trung cho công tác giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai vận động nhân dân giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tham gia đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, nhất là trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch của chính quyền. Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

4. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chú trọng vận động nhân dân nâng cao ý thức tuyên truyền để nhân dân các nước và cộng đồng quốc tế ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác hữu nghị nhân dân và vận động kiều bào.

- Mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi với các tổ chức nhân dân các nước; phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (tại Việt Nam).

- Tăng cường trao đổi thông tin và quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam để triển khai các chương trình hành động của Mặt trận.

- Tổ chức các đoàn cấp cao của MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại một số nước; tiếp đón các đoàn quốc tế thăm, làm việc với Mặt trận. Phối hợp triển khai Chương trình đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên.

5. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động, phấn đấu thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan Nhà nước, nhất là với Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tăng cường phát huy vai trò các tổ chức thành viên, làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

- Đổi mới công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức triển khai công việc cho cán bộ Mặt trận các cấp. Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về công tác Mặt trận và hoàn chỉnh bộ giáo trình để đưa vào tập huấn, giảng dạy. Tiếp tục triển khai xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là về chế độ thông tin, báo cáo theo hướng tăng cường trao đổi thông tin qua thư điện tử, giảm số lượng văn bản giấy tờ hành chính, thống nhất về đầu mối văn bản phát hành; bảo đảm tính thông suốt của thông tin và thông tin hai chiều từ Trung ương đến cơ sở và từ cơ sở về Trung ương…

- Tăng cường hoạt động của Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp để phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân; tăng cường công tác tập huấn cán bộ, chú trọng tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động của cán bộ Mặt trận các cấp; củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, trong đó phối hợp xây dựng cơ chế và kinh phí hoạt động của Ban tư vấn cấp huyện và Tổ tư vấn ở cấp xã; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên; hướng dẫn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, tiêu chí đánh giá đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; bồi dưỡng phương pháp công tác, tiếp tục đề xuất giải quyết chế độ chính sách phù hợp đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

                                                                                                        BBT

 

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang 


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số: 51 - CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 2016

 

CHỈ THỊ

của Bộ Chính trị

Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22/5/2016.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với thành công đại hội đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ sau đây:

 1- Có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 2- Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

 3- Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỉ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

 4- Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

 5- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

6- Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

7- Các tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương. Đối với 10 tỉnh, thành phố đang thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết của Quốc hội, các cấp ủy chú trọng chỉ đạo công tác lựa chọn nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân.

 8- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban đảng ở Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kh óa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này./.

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

TỔNG BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Trọng

 

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang 


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 168-HD/BTGTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

        Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

Hướng dẫn

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước và các mục tiêu, chương trình hành động cách mạng của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong nhân dân.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Chủ đề, nội dung tuyên truyền, giáo dục

a. Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941- 28/1/2016) và đón Tết Bính Thân

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phân tích sâu sắc những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong 86 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.          

  - Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941); đồng thời tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, chú trọng việc tuyên truyền những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

  - Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ, hội... Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

  b. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

  - Tuyên truyền về lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Giới thiệu và quảng bá những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước tới cộng đồng quốc tế.

  - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

  - Cổ vũ các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển.

  c. Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)

  - Khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và trong phong trào cách mạng vô sản thế giới.

  - Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

  - Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của nhân dân ta và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

- Tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan và nguyện vọng tha thiết của nhân dân.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

d. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016)

- Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; nhấn mạnh giai đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911).

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

e. Kỷ niệm 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2016)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Tôn vinh những đóng góp to lớn của nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt lên khó khăn, thách thức, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để xây dựng tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung trở thành nơi du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, thu hút nhiều du khách ở trong và ngoài nước tới thăm. 

g. Kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016)

- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Những bài học kinh nghiệm về giành, giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 71 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những bài học trong hơn 30 năm đổi mới đất nước.

- Những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

1.2. Hình thức kỷ niệm

a. Lễ kỷ niệm

 - Theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, Trung ương và địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm vào các năm lẻ, tùy tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mà tổ chức các hình thức kỷ niệm khác, phù hợp.

- Các tỉnh, thành phố, bộ, ngành (Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cao Bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gắn với kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016) và kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2016): Lựa chọn tổ chức hình thức kỷ niệm thích hợp.  

b. Các hình thức tổ chức kỷ niệm khác

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

- Tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”; “xóa đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, các nhân vật lịch sử.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền (tài liệu, sách, báo, tờ rơi, tờ gấp, bản tin); tổ chức hội nghị, sinh hoạt đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị-xã hội, các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

 - Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người.

 - Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

 2. Các ngày kỷ niệm khác

2.1. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu (110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2016);140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2016); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916-23/1/2016); 120 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2016).

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu, tờ rơi…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị-xã hội. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu.

Trường hợp đặc biệt báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương để xin ý kiến Ban Bí thư.

2.2. Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang; kỷ niệm ngày mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận và các ngày kỷ niệm khác: Các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hình thức kỷ niệm theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2015 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội: Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp gắn với việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim…; quan tâm tới hơn tới vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước; tăng cường tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới; hạn chế những thông tin tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

 4. Bộ Ngoại giao hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin về các ngày lễ lớn của đất nước; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; hướng dẫn cho cán bộ, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất là lưu học sinh tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trọng tâm là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và ngày Quốc khánh.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thể thao, các tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

6. Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, Nghệ thuật Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng và công cuộc đổi mới đất nước.

7. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các chi hội tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, hấp dẫn; tổ chức các cuộc thi báo chí và tham gia các giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành phát động.

8. Các báo, đài Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân!

2. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng !

3. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016)!

5. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

6. Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2016)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016)!

8. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN                                                           

(Đã ký)  

Bùi Thế Đức

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TTCTMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn