TRANG CHỦ

   Văn bản hướng dẫn

  Thực tiễn Kinh nghiệm hoạt động Mặt trận các cấp

  Mặt trận tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền

  Hoạt động các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam

 

 
SỐ 35 SỐ 36

 

  MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CHÍNH QUYỀN 


 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng.

 Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh phát huy dân chủ ở cơ sở.

 Kết quả năm đầu lấy phiếu tín nhiệm... ở Quảng Ninh.

 Thực tiễn - kinh nghiệm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu và trưởng thôn ở Yên Bái.


 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THAM GIA ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG


Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 06/12/2004 của Bộ Chính trị và Công văn số 329-CV/TW, ngày 16/6/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; UBTW MTTQ Việt Nam và Uỷ ban MTTQ các cấp ở địa phương đã tích cực, chủ động  tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng.

Ở Trung ương: Ngày 14-7-2005, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã ban hành Thông tri số 11/TT-MTTW về việc hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia chuẩn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng với 4 nội dung cụ thể: Công tác tuyên truyền về Đảng và Đại hội Đảng; Tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội X của Đảng; Tham gia ý kiến vào việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới; Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công Đại hội Đảng. Ngày 13-2-2006, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam ban hành Thông tri số 16/TT-MTTW hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng. Hai văn bản này là cơ sở quan trọng để Uỷ ban MTTQ các cấp triển khai công tác tham gia Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng.

Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã tổ chức hai Hội nghị mở rộng để đóng góp ý kiến vào đề cương và dự thảo Văn kiện Đại hội X của Đảng. Ngoài các vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch còn có một số Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam, đại diện các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo và toàn thể lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam đã tham dự các Hội nghị. Bên cạnh đó, các Hội đồng tư vấn của UBTW MTTQ Việt Nam cũng tổ chức các cuộc họp để đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện; nhiều vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân cũng đã gửi văn bản đóng góp ý kiến về Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã kịp thời tổng hợp và gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Văn kiện Đại hội X để nghiên cứu, tiếp thu. Các ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội X của Đảng rất phong phú, sâu sắc, tập trung vào những vấn đề cơ bản, quan trọng của đất nước và sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển bền vững.

Song song với việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội X của Đảng; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo toàn bộ hệ thống Mặt trận tích cực tham gia và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng, UBTW MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của mình như Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Thông tin công tác Mặt trận, trang Web MTTQ Việt Nam và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các bài viết, các thông tin về hoạt động tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng của MTTQ các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về các sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, về những thành tựu 20 năm đổi mới đất nước, về phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng... Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam còn cử nhân sự tham gia vào Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội X của Đảng và việc UBTW MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan và các tỉnh Tây Nguyên chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên nhân kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku (19/4/1946-19/4/2006) cũng là một đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cũng như Đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên.

Ở địa phương: Thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBTW MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ, Uỷ ban MTTQ các cấp ở địa phương đã tích cực, chủ động tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng với cả bốn nội dung: đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự, công tác tuyên truyền và vận động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công của Đại hội.

Uỷ ban MTTQ các cấp ở địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng thông qua nhiều hình thức phong phú, như: phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, chủ trì tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc toạ đàm, các buổi sinh hoạt chuyên đề..., công tác tuyên truyền được tiến hành trực tiếp hoặc thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 75 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam...; thông qua các cuộc thi tìm hiểu về 60 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 20 năm đổi mới đất nước... và thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ... tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và thu hút sự chú ý, quan tâm của các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội.

Uỷ ban MTTQ các cấp ở địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị lấy kiến của các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc, các Hội đồng tư vấn, đội ngũ cộng tác viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ cùng cấp và cấp trên. Theo báo cáo của Uỷ ban MTTQ 42 tỉnh, thành phố, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức được 6.228 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các vị Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; 4.145 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các vị nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, dân tộc; 12.301 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đoàn viên, hội viên trong các tổ chức thành. Ngoài ra, Uỷ ban MTTQ các cấp ở địa phương đã tiếp nhận 236.027 ý kiến đóng góp bằng văn bản của các tầng lớp nhân dân.

Uỷ ban MTTQ các cấp cũng tích cực, chủ động tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương, góp phần đảm bảo việc giới thiệu nhân sự cấp uỷ khoá mới theo đúng quy trình, lựa chọn được những người có đức, có tài và kiến nghị đưa ra khỏi danh sách dự kiến những người không đủ tiêu chuẩn. Theo báo cáo của Uỷ ban MTTQ 42 tỉnh, thành phố, Uỷ ban MTTQ các cấp đã chủ trì 3.714 hội nghị triển khai việc Mặt trận các cấp tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng và có tổng số 31.572 ý kiến tham gia.

Uỷ ban MTTQ các cấp ở địa phương cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động, nhất là hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo", hướng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi đợt thi đua đặc biệt theo Chỉ thị 31/2004/CT-TTg ngày 08/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng.

Tuy có một số hạn chế nhất định, song nhìn chung công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng được triển khai thực hiện chu đáo, với 4 nội dung cụ thể trong toàn hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp rất phong phú, đa dạng, chân thành, thẳng thắn, nhiều ý kiến rất sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Mặt trận, của các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội X của Đảng. Mặt trận các cấp thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, với Đại hội Đảng và sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước./.

                       NHIỆM BA

[Về đầu trang]


KẾT QUẢ NĂM ĐẦU LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CÁC CHỨC VỤ

CHỦ CHỐT DO HĐND XÃ BẦU VÀ TRƯỞNG THÔN Ở QUẢNG NINH

Triển khai thực hiện thông tri 06-MTTW, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác trực tiếp tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh từ cơ sở.

Sau khi báo cáo chủ trương lấy phiếu tín nhiệm của MTTQ đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu và trưởng thôn với Ban thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 7/9/2005 Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã có công văn 778/CV-TU chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện phối hợp với Mặt trận “Về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn và trưởng thôn, khu”. Ngay sau đó, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND và UBND tỉnh xây dựng kế hoạch 08 và hướng dẫn 05 thực hiện Thông tri 06 trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, trách nhiệm của Mặt trận phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và tổ chức thành viên các cấp, thời gian, quy trình các bước tiến hành thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm. Tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 275 cán bộ, cấp huyện đã tập huấn cho 3.900 cán bộ Ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, bí thư chi bộ nội dung Thông tri 06, Thông tư liên tịch 01 của MTTW và Bộ Nội vụ, Nghị định 99/CP của Chính phủ, quyết định 80/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Tỉnh uỷ, MTTQ tỉnh v.v... đồng thời chỉ đạo MTTQ các cấp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân ở  cơ sở, khu dân cư đối với chủ trương lấy phiếu tín nhiệm của Mặt trận. Ban thường trực MTTQ tỉnh hướng dẫn mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn một cơ sở; mỗi xã phường, thị trấn chọn một khu dân cư tổ chức làm “điểm” để rút kinh nghiệm trước khi triển khai toàn bộ cơ sở, khu dân cư toàn tỉnh. Đồng thời phân công cán bộ trực tiếp xuống huyện, xã hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện điểm. Tại các cuộc họp cơ sở, khu dân cư đại diện các hộ dân phát biểu đóng góp thẳng thắn, xây dựng đối với Bản kiểm điểm công tác và tự phê bình theo chức trách nhiệm vụ được giao của các vị Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã và trưởng thôn, trưởng khu. Sau khi tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai diện rộng toàn tỉnh, kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm như sau:

Tổng số có 311/368 Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được lấy phiếu tín nhiệm (57 người do thay đổi, bổ sung chưa đủ một năm) trong đó: 295 người (chiếm tỷ lệ 94,85%) đạt số phiếu từ 70-100%; 13 người (chiếm tỷ lệ 4,18%) đạt số phiếu từ 50-69%; 3 người (chiếm tỷ lệ 0,96%) đạt số phiếu thấp dưới 50%. Đối với Trưởng thôn, trưởng khu có 1.125/1.534 người được lấy phiếu tín nhiệm (409 người chưa đủ thời gian một năm) trong đó: 943 người (chiếm tỷ lệ 83,82%) đạt số phiếu từ 70-100%; 124 người (chiếm tỷ lệ 11,02%) đạt số phiếu từ 50-69%; 58 người (chiếm tỷ lệ 5,15%) đạt số phiếu thấp dưới 50%.

Từ kết quả năm đầu thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu và trưởng thôn cho thấy nơi nào đoàn kết tốt, đề cao dân chủ, phản ánh giải quyết đúng nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, khu dân cư thì nơi đó việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo Nghị định 79/CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Thông tri 06/TTr-MTTW của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt kết quả tốtr

                  VŨ NHO KIÊN (Quảng Ninh)

[Về đầu trang]


HÀ TĨNH PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã làm tốt chức năng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, liên tục trên các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các phong trào, các cuộc vận động lớn do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khởi xướng. Đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được thể chế hoá bằng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 02 của Tỉnh uỷ. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc với nhiều nội dung thiết thực như giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xoá nhà tranh tre dột nát, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, xã hội hoá các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường, giữ gìn trật tự trị an nông thôn và thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều cách làm sáng tạo để phát huy truyền thống đoàn kết, tình "tương thân tương ái”, khơi dậy các nguồn lực trong dân và ý chí tự lực tự cường trong các cộng đồng dân cư để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu là “Lâý sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân".

Một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và chính quyền, đảm bảo sự ổn định để phất triển - đó là việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với chính quyền và các ban, ngành chỉ đạo cơ sở cụ thể hoá các nội dung quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với truyền thống, tập quán, trình độ dân trí và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Đến nay, tất cả các xã phường, thị trấn đã xây dựng được quy ước và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 2761/2814 khu dân cư có quy ước, hương ước (tỷ lệ 98%). Trên cơ sở các quy ước, hương ước và giải pháp thực hiện quy chế dân chủ, chính quyền cơ sở đã tạo môi trường thuận lợi để mở rộng dân chủ, công khai hoá các chủ trương và các hoạt động kinh tế - xã hội, khuyến khích các thành viên của Mặt trận tham gia bàn bạc góp ý và quản lý, giám sát công trình. Mặt trận Tổ quốc đã vận động nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, chính sách giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách xã hội, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn vụ việc...

Những kiến nghị đề xuất của nhân dân thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên được cấp uỷ, chính quyền tiếp thu và bổ cứu kịp thời, những sơ hở, sai sót trong công tác quản lý, những biểu hiện sai phạm đã được chấn chỉnh và xử lý kiến quyết. Từ đó niềm tin được nâng lên, đã hạn chế tối đa tình trạng đơn thư vượt cấp và khiếu kiện kéo dài. Tình hình tư tưởng của nhân dân ổn định. Không những thế, nhân dân còn tích cực và tự giác tham gia các phong trào do cấp uỷ, chính quyền phát động, đóng góp sức người, sức của để làm giàu cho gia đình và quê hương.

Thông qua tổ chức của mình, các tầng lớp nhân dân đã thể hiện quyền làm chủ trong việc góp ý cho các tổ chức Đảng về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, phẩm chất, năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước phong trào, trước cuộc sống của nhân dân; phát hiện tố giác những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời phát hiện và giới thiệu những nhân tố tích cực từ phong trào quần chúng để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, đảm nhận các công việc trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Thời gian gần đây, Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt chức năng giám sát cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ trì cơ sở và trưởng thôn. Nhân dân đã thẳng thắn phê bình góp ý một số cán bộ, đảng viên chưa đầu tư đúng mức quỹ thời gian trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, còn hời hợt trong xây dựng các mô hình kinh tế và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thiên về xây dựng cơ bản. Có những công trình có thể huy động dân làm để giảm bớt sự đóng góp của nhân dân nhưng lại hợp đồng với các nhà thầu. Nhiều cán bộ thiếu sâu sát cơ sở và nhân dân, cá biệt còn biểu hiện hách dịch cửa quyền. Quần chúng thực sự là tai mắt của Đảng, của Nhà nước thông qua những ý kiến chân tình, thẳng thắn và những phát hiện tố giác của nhân dân đã giúp cho cấp uỷ, chính quyền có biện pháp đúng đắn trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, trong sạch.

Năm năm nhìn lại, bộ mặt đô thị và nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,5%, tất cả các xã, thị trấn có lưới điện quốc gia, có trường học cao tầng, trạm xá được nâng cấp làm mới, xe cơ giới lưu thông mọi miền. Trong đó đã làm được hơn 2.200 km đường nhựa và bê tông, hơn 1.600 kênh mương kiên cố, xoá được 17.539 nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Những con số đó là kết tinh của sức mạnh nội lực từ trong dân và cơ sở, là sản phẩm của việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Mỗi khi người dân ý thức được những chủ trương của cấp uỷ, chính quyền đề ra vì lợi ích của chính mình, vì sự đổi mới của quê hương thì sẽ tạo được sức mạnh to lớn. Ta đi ngược thời gian về trước, khi lòng dân chưa yên, khi nơi này nơi khác xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng, trở thành những "điểm nóng"; khi nội bộ “không bình thường", đồng chí “thiếu tin nhau”, làm cho chúng ta tiêu tốn biết bao công sức, tiền của và thời gian. Từ đó để thấy được ý nghĩa sâu sắc của những bài học từ thực tiễn.

Đất nước đang chuyển mình trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá, thời cơ và vận hội lớn đang đến với quê hương Hà Tĩnh, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở, tạo sức mạnh đồng thuận từ trong Đảng và toàn dân để huy động tốt nhất mọi nguồn lực cho phát triển. Mặt trận các cấp có nhiệm vụ hết sức nặng nề là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt chức năng giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có giám sát cộng đồng xây dựng cơ bản, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở địa bàn dân cư, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đặc biệt là chức năng phản biện xã hội trên các lĩnh vực, biết chắt lọc, tổng hợp trí tuệ và ý nguyện của nhân dân phản ánh cho Đảng và Nhà nước, đồng thời phải tổ chức thực hiện và kiểm nghiệm các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Hơn ai hết, Mặt trận phải làm tốt hai khâu tham mưu cho Đảng và Nhà nước là đưa nghị quyết vào cuộc sống đưa cuộc sống vào nghị quyết thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chỉ có như vậy nghị quyết mới có sức sống mãnh liệt, niềm tin đối với Đảng và Nhà nước càng được nâng lên. Thiết nghĩ các cấp uỷ Đảng và chính quyền cần có những chế tài cụ thể để thực hiện quy chế dân chủ, khai thác và chắt lọc trí tuệ của nhân dân, biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của nhân dân lao động thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên là một trong những yếu tố không thể thiếu để xây dựng Đảng và Nhà nước vững mạnh, trong sạchq

         Trần Thanh Bình  (MTTQ tỉnh Hà Tĩnh)

[Về đầu trang]


THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

 ĐỐI VỚI CHỨC VỤ CHỦ CHỐT DO HĐND XÃ BẦU VÀ TRƯỞNG THÔN Ở YÊN BÁI NĂM 2005

 

Để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ngày 25 tháng 01 năm 2005, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành thông tri 06 "hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã bầu và trưởng thôn".

Ngay sau khi nhận được thông tri, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã báo cáo thường trực Tỉnh uỷ xin chủ trương tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của MTTQ đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu và trưởng thôn. Thường trực Tỉnh uỷ đã cho ý kiến chỉ đạo và xác định đây là một nhiệm vụ mới, rất quan trọng mà Mặt trận phải tiến hành hàng năm. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Tỉnh uỷ ra Thông tri số 51/TT-TU ngày 13/10/2005 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiếp đó, UBND tỉnh có công văn số 1808/UBND - NC ngày 04/11/2005 chỉ đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện về kinh phí cho MTTQ chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của MTTQ đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND bầu; Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã có kế hoạch số 20/KH-MT ngày 14/10/2005 hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện.

Ban thường trực Uỷ ban MTTQ đã triển khai tập huấn tới các ban, ngành có liên quan nội dung Thông tri số 51 của Tỉnh uỷ, Thông tri số 06 của TW Mặt trận, Kế hoạch số 20 của Uỷ ban MTTQ tỉnh về mục đích, yêu cầu nội dung, biện pháp, trách nhiệm của MTTQ, sự phối hợp với chính quyền các cấp và thời gian cụ thể thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Thường trực huyện uỷ, Thành uỷ đã có chỉ thị, công văn về sự lãnh đạo của Đảng trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra văn bản hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương phối hợp với MTTQ cùng cấp tổ chức thực hiện; đồng thời hướng dẫn Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND làm bản kiểm điểm và tự phê bình, cấp kinh phí để Uỷ ban MTTQ các cấp tổ chức tập huấn cán bộ, in ấn tài liệu tổ chức hội nghị tốt việc lấy phiếu tín nhiệm. Đến nay đã có: 6/9 huyện, thị, thành uỷ có chỉ thị hoặc văn bản chỉ đạo của cấp uỷ về vấn đề này là. Thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu... tổ chức chỉ đạo Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, để nhân dân ý thức được quyền làm chủ, tham gia góp ý kiến với cán bộ, tích cực xây dựng chính quyền của dân, do dân bầu ra từ cơ sở.

Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo điểm tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình; mời các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ tất cả các huyện, thị và Sở nội vụ đến dự để rút kinh nghiệm, sau đó về hướng dẫn thực hiện ở huyện, thị mình. Sau đó Uỷ ban Mặt trận mỗi huyện, thị, thành phố chọn 1 đến 2 đơn vị làm điểm chỉ đạo, qua đó rút kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị đến quy trình tổ chức để tập huấn cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, phường, thị trấn, phổ biến cho các cơ sở trước khi triển khai ra diện rộng trên toàn tỉnh.

Đến nay theo báo cáo của các huyện, thị, thành phố đã có 9/9 huyện thị triển khai thông tri 06; trong đó có 7/9 huyện, thị triển khai việc làm điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 chức danh chủ chốt gồm các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Trạm Tấu... huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn không tổ chức làm điểm mà tổ chức tập huấn thẳng cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã về triển khai thực hiện. ở những nơi làm điểm đều đạt tỷ lệ trên 70% đến 100% số phiếu tín nhiệm.

 Đến nay đã có 180 xã, phường, thị trấn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đạt 100% số xã phường, thị trấn. Số người được lấy phiếu tín nhiệm là 343/360 người đạt 95,28%. Trong đó có: 17 người không tổ chức lấy phiếu (lý do mới bầu chưa đủ 1 năm) chiếm tỷ lệ 4,72%) có 248 người đạt số phiếu tín nhiệm từ 80% đến 100% (tỷ lệ 72,30%). Có 82 người đạt số phiếu tín nhiệm từ 65 – 80% (tỷ lệ 23,91%). Có 13 người đạt số phiếu tín nhiệm từ 50-65% (chiếm tỷ lệ 3,79%). Riêng Chủ tịch UBND xã Lang Thíp (huyện Văn Yên) đạt 50% số phiếu tín nhiệm.

Việc triển khai thực hiện Thông tri 06/TWMTTQVN là một chủ trương đúng đắn, ý Đảng hợp với lòng dân và đã thu được những kết quả tốt cụ thể như sau:

Một là: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp trong tỉnh. Do đó ở nhiều nơi, việc tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm được diễn ra khá thuận lợi, mặc dù mới triển khai lần đầu nhưng đã thu được kết quả rất đáng khích lệ.

Hai là: Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các cấp uỷ Đảng có điều kiện đánh giá được năng lực phẩm chất, tín nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Đối với bản thân những người đang đảm nhận các chức vụ là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND qua đợt lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp họ có điều kiện được gần dân, lắng nghe các ý kiến góp ý của nhân dân về những ưu điểm, nhược điểm của mình; qua đó để kịp thời khắc phục, điều chỉnh lại những hạn chế, tiếp tục phát huy những mặt mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Ba là: Đây là một chủ trương được đa số nhân dân và cán bộ công chức, đảng viên ở khu dân cư hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Thông qua việc đóng góp ý kiến đối với bản kiểm điểm công tác và tự phê bình của Chủ tịch HĐND, UBND ở khu dân cư đã thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp của mình; với tinh thần xây dựng, nhân dân đã mạnh dạn, thẳng thắn đóng góp ý kiến nhận xét của mình về ưu, khuyết điểm đối với người giữ các chức vụ nêu trên rất thẳng thắn, chân tình với tinh thần xây dựng. Qua đó sẽ góp phần ngày càng làm trong sạch đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực khắc phục được một bước tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng đối với chính quyền một số cơ sở; làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong việc xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bốn là: Thông qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thì vị trí, vai trò và tổ chức của MTTQ nhất là Mặt trận cơ sở đã được phát huy và nâng lên một bước. Mặt trận cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng đã được kiện toàn, củng cố để đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ này. Hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên ở cơ sở đã hình thành được cơ chế cụ thể, rõ ràng, thiết thực và hiệu quả hơn, khắc phục được tình trạng dân chủ hình thức trong hoạt động giám sát. Qua đó góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở xã phường, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, quá trình triển khai, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu cũng còn tồn tại những khó khăn hạn chế như sau:

+ Một là: Đối với MTTQ ở cơ sở thì đây là nhiệm vụ mới, chưa có kinh nghiệm nên có nơi khi tổ chức triển khai thực hiện còn bỡ ngỡ, lúng túng khi tổ chức hội nghị của Uỷ ban MTTQ cấp xã lấy thiếu tín nhiệm, có một số xã không triệu tập đủ 80% số đại biểu theo quy định, một số nơi lấy nhận xét ở khu dân cư lại bỏ phiếu là không đúng quy trình; một số nơi bản kiểm điểm và tự phê bình của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND còn hình thức, chung chung chưa đúng và đủ với yêu cầu là kiểm điểm và tự phê bình trước dân. Không khí tại một số hội nghị của thôn khi góp ý vào bản kiểm điểm của người lấy phiếu tín nhiệm còn hình thức, nhân dân còn e dè, chưa thẳng thắn, mạnh dạn đóng góp ý kiến.

+ Hai là: Một số địa phương, khi bước vào triển khai thực hiện chủ trương này còn ý kiến khác nhau làm cho cấp uỷ Đảng, chính quyền ở cấp cơ sở còn băn khoăn, lo lắng có thể làm xáo trộn đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là thời gian mới tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở mà không thấy được ý nghĩa và mục đích, yêu cầu của việc thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm. Do đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm. Bên cạnh đó trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhất là cơ sở còn hạn chế cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng công tác này ở một số địa phươngq

             HÀ PHƯƠNG NHÂN

[Về đầu trang]

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Trụ sở : 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ĐT: 04 - 8.257447, FAX : 04 - 8.287650,
Chịu trách nhiệm xuất bản: Đ/c Lê Truyền, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trưởng Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Đ/c Hà Thị Liên, Đ/c Nguyễn Văn Pha, Đ/c Trần Ngọc Nhẫn, Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
Thư ký Toà soạn: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
E-Mail : Thongtinmt@mattran.org.vn, Website: WWW.MATTRAN.ORG.VN,