TRANG CHỦ

  Văn bản hướng dẫn

 Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

 

 

   VĂN BẢN HƯỚNG DẪN


Hướng dẫn một số nội dung Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố tham gia  phối hợp giúp đỡ Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội

Hướng dẫn giúp đỡ Uỷ ban  Đoàn kết công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ V

Những lời dạy của Bác Hồ về đạo đức

Toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trà Vinh thực hiện CVĐ "HT& LT tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

 Chức sắc các tôn giáo huyện Giao Thuỷ, Nam Định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt  trách nhiệm của mình trong cuộc bầu  cử  đại biểu Quốc hội khoá  XII    


       

    UỶ BAN TRUNG ƯƠNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            --------------------                                         ---------------------

      BAN THƯỜNG TRỰC                         Hà Nội, ngày 15  tháng 5 năm 2007

       Số  47 /HD-MTTW

  

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC

TỈNH, THÀNH PHỐ THAM GIA PHỐI HỢP, GIÚP ĐỠ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

Hội nghị kỳ 5 khoá V Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 23 tháng 01 năm 2007 đã quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI vào cuối năm 2007;

Hội đồng trị sự đã có Thông tri số 137 TTr/HĐTS-VPI ngày 27/02/2007 hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành hội trong thời gian từ quý I đến hết quý III năm 2007;

Để thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam - một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN hướng dẫn một số nội dung Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần tham gia phối hợp, giúp đỡ Ban Trị sự tỉnh, thành hội Phật giáo tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ như sau:

1- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Chính quyền phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ theo tinh thần Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Thông tri số 137/TTr/HĐTS-VPI ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành hội bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tiết kiệm (có bản pho to Thông tri số 137/TTr/HĐTS-VPI gửi kèm);

2- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần chủ động có kế hoạch làm việc với Ban Trị sự tỉnh, thành hội Phật giáo về các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội; nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các vị chức sắc Phật giáo, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch của Mặt trận tỉnh, thành phố tham gia phối hợp, giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ ở địa phương và hướng tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI vào cuối năm 2007.

 3- Nội dung kế hoạch phối hợp, giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội tập trung vào một số vấn đề chính sau đây:

- Phối hợp, giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành xây dựng Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ qua (2002 - 2007), đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới (2007 - 2012) và thảo luận, đóng góp ý kiến tu sửa, bổ sung Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo mở rộng và tăng cường thu hút tất cả các hệ phái, các tăng ni, phật tử tham gia sinh hoạt trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm hoạt động là "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội";

- Phối hợp, giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành trong việc kiện toàn nhân sự Ban trị sự và Thường trực Ban trị sự nhiệm kỳ mới trên tinh thần tôn trọng công việc nội bộ của Giáo hội; đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là: có đạo hạnh và năng lực cao; có uy tín trong tăng ni, phật tử; có tư cách công dân tốt, đảm bảo đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc; đồng thời chú ý suy cử một tỷ lệ hợp lý các tăng ni trẻ có năng lực, đạo hạnh vào Ban trị sự và Thường trực Ban trị sự để đảm bảo hiệu quả điều hành công tác Phật sự và đảm bảo tính kế thừa. Việc giúp đỡ Ban trị sự làm tốt công tác nhân sự sẽ là cơ sở để đoàn kết tập hợp tăng ni, phật tử trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đóng góp ý kiến với Ban trị sự Phật giáo về việc chuẩn bị danh sách Đoàn đại biểu Phật giáo địa phương để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành phố chọn cử những vị tiêu biểu nhất về cả mặt đời, mặt đạo đi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (số lượng đại biểu theo phân bổ của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam);

- Trên cơ sở đề nghị của Ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố, Mặt trận cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của chính quyền giúp đỡ, hỗ trợ về kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để Ban trị sự tổ chức tốt Đại hội, đảm bảo việc tổ chức Đại hội được trọng thể, an toàn và tiết kiệm.

4- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đưa tin động viên, biểu dương những thành tựu Phật sự và Thế sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ qua; biểu dương những gương "Người tốt việc tốt" trong chức sắc, nhà tu hành, tín đồ phật tử và những điển hình của Phật giáo trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và trong phong trào thi đua "Xây dựng chùa cảnh tinh tiến", "Chùa cảnh văn hoá"… ở địa phương;

Phối hợp với Ban trị sự Phật giáo rà soát danh sách các vị chức sắc Phật giáo có những đóng góp tiêu biểu trong công tác Mặt trận, trong việc đoàn kết, hoà hợp Phật giáo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... để có hình thức khen thưởng, động viên thích hợp trong dịp Đại hội đại biểu Phật giáo của địa phương và đề nghị khen thưởng trong dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI.

5- Phối hợp với chính quyền và cùng với Giáo hội chủ động nắm bắt tình hình hoạt động bất hợp pháp của một số tu sĩ Phật giáo còn đứng ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam; kịp thời phát hiện, đấu tranh và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng chính sách pháp luật đối với các hành vi kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Báo cáo cấp uỷ và phối hợp với chính quyền cùng Ban trị sự Phật giáo địa phương có biện pháp và cách thức phù hợp nhằm vận động, thuyết phục một số vị cao tăng, tu sĩ có thái độ hợp tác nhưng còn đứng ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự Đại hội, tham gia Ban trị sự khoá mới nhằm đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của họ trong việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Quá trình phối hợp, giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ ở địa phương có vấn đề mới nảy sinh cần báo cáo kịp thời về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tôn giáo - Dân tộc, ĐT: 04. 9.287.745 hoặc 04. 9.287.400) để phối hợp giải quyết.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

Huỳnh Đảm

Về đầu trang]


       UỶ BAN TRUNG ƯƠNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            --------------------                                            ---------------------

         BAN THƯỜNG TRỰC                     Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2007

        Số  44 /2007/HD-MTTW

  

   HƯỚNG DẪN, GIÚP ĐỠ UỶ BAN ĐKCG VIỆT NAM

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ V

               

           Kính gửi:    Ban Thường trực MTTQ các tỉnh, thành phố.

 

   Trong ngày 20 tháng 7 năm 2006 tại Hà Nội, Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã tiến hành Hội nghị Đoàn chủ tịch và Ban thư ký. Hội nghị đã quyết định tổ chức Đại hội toàn quốc Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V vào cuối tháng 12 năm 2007.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn một số điểm trọng tâm về việc phối hợp giúp đỡ Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chuẩn bị Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội, giúp cho Uỷ ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2002 - 2007) và đẩy mạnh phong trào thi đua "Kính Chúa, yêu nước" của đồng bào Công giáo, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" trong giai đoạn mới.

2. Thông qua việc tổ chức Đại hội nhằm nâng cao vị thế, vai trò và uy tín xã hội của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

3. Phối hợp với Chính quyền và các ngành chức năng tuyên truyền và khen thưởng động viên những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến từ đó thu hút các linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu tham gia tổ chức Uỷ ban Đoàn kết Công giáo các cấp và phong trào của Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

 4. Kiện toàn Uỷ ban và Ban Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo trong thời kỳ mới.   

 II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN TẬP TRUNG PHỐI HỢP, HƯỚNG DẪN VÀ GIÚP ĐỠ:

1. Đối với các tỉnh, thành đã có Uỷ ban ĐKCG.

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, thành phố chủ động báo cáo, đề xuất với cấp uỷ để có sự chỉ đạo thống nhất việc giúp đỡ các điều kiện cần thiết (kinh phí, phương tiện, các mối quan hệ xã hội...) Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2007 - 2012) theo nội dung hướng dẫn số 43 /HDTK - UB ngày 1/11/2006 của Uỷ ban ĐKCG Việt Nam.

- Có văn bản hướng dẫn Ban Thường trực MTTQ các huyện, thị xã trong việc giúp Ban Đoàn kết Công giáo đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước của các xứ, họ đạo trong tỉnh, tiến tới tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2002 - 2007); đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Uỷ ban nhiệm kỳ (2007 - 2012).

- Hướng dẫn, giúp đỡ Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, thành phố lựa chọn những linh mục, tu sỹ, giáo dân có năng lực, uy tín và  kinh nghiệm hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước (chú ý cơ cấu các vị linh mục, nữ tu và trí thức Công giáo trẻ) để bầu vào Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, thành phố nhiệm kỳ (2007 - 2012).

- Nghiên cứu và thảo luận Điều lệ Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam để kiến nghị với Uỷ Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ V.

- Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện phong trào, suy cử những tập thể và cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc để đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng, động viên kịp thời nhằm thúc đẩy phong trào ngày một phát triển.

- Lựa chọn, giới thiệu đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ V.

2. Đối với các tỉnh, thành phố chưa có Uỷ ban ĐKCG:

- Mặt trận xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo ở địa phương trong những năm qua (2002 - 2007). Qua đó khen thưởng động viên các chức sắc, giáo dân và các khu dân cư có đạo tiêu biểu, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ V.

- Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng tín đồ và đại diện các Ban hành giáo, các linh mục, nam, nữ tu sĩ ở địa phương. Nếu xét thấy quần chúng có nhu cầu và thực tiễn phong trào ở địa phương đòi hỏi thì Mặt trận cần xây dựng kế hoạch giúp đỡ phong trào yêu nước của những người Công giáo để thành lập tổ chức Uỷ ban Đoàn kết Công giáo của địa phương  theo quy định của Pháp luật.

Việc giúp đỡ Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chuẩn bị và tiến hành Đại hội nhiệm kỳ V trong thời kỳ mới đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của Mặt trận với Chính quyền và các ngành hữu quan trong hệ thống chính trị. Vì vậy nhận được hướng dẫn này đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố nghiên cứu, báo cáo cấp uỷ và phối hợp với chính quyền để tổ chức, triển khai thực hiện cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Quá trình triển khai thực hiện thường xuyên báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

Huỳnh Đảm

      

Về đầu trang]


 

NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ ĐẠO ĐỨC

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hướng dẫn số 11-HD/TTVH của Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương, Kế hoạch số165/KH-MTTW của Ban Thường trực Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và yêu cầu của đông đảo bạn đọc trong cả nước, Thông tin Công tác Mặt trận xin tiếp tục giới thiệu: “Những lời dạy của Bác Hồ về đạo đức” trong chuyên mục: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (xem từ số 44- tháng 2.2007)

                                                                                                                                  B.B.T

* Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.

Vậy qua năm mới, các cháu phải xung phong thực hành "đời sống mới”.

Đời sống mới là:

- Hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ.

- Phải siêng học, phải siêng làm, phải tiết kiệm.

- Việc nên làm (như ủng hộ kháng chiến, tăng gia sản xuất) thì ta không chờ ai nhắc nhủ.

- Việc nên tránh (như tự tư tự lợi) thì ta không đợi ai ngăn ngừa.

(Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, l-1946. T. 4, tr. 167.)

* Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh  niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của  mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.

... mỗi thanh niên, nhất là một cán bộ phải kiên  quyết làm bằng được những điều sau này:

a. Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước (tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc).

b. Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng cố chịu quyết làm cho kỳ được.

c. Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham vị và công danh phú quý.

d. Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc.

 e. Quyết tâm làm gương về mặt: siêng năng, tiết kiệm, trong sạch.

 f. Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc. Nói ít, làm nhiều, thân ái đoàn kết.

... Chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh  mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được.

Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được.

(Thư gửi các bạn thanh niên, 17-8-1947. T. 5, tr. 185-186.)

* KHUYÊN THANH NiêN

Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển,

Quyết chí ắt làm nên.

(Bác nói chuyện với Liên phân đội 312 Thanh niên xung phong tại cầu Nà Cù (thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn), 20-3-1951. T.6, tr. 95.)

* Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?

(Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học nhân dân Việt Nam, 19-1-1955. T. 7, tr. 45.)

* Thanh niên bây giờ là thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như  một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người.

(Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II, 7-5-1958. T. 9, tr. 172.)

* Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Để thật xứng đáng là người chủ của  một nước xã hội chủ nghĩa, thanh niên ta quyết tâm thực hiện mấy điều sau đây:

- Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà.

- Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải chống tham ô, lãng phí.

- Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hoá và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc phục vụ nhân dân.

(Bài nói tại Đại hội thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, 17-3-1960. T.10, tr. 106.)

* Khuyên thiếu niên, nhi đồng:

-       Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

-       Học tập tốt, lao động tốt.

-       Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

-       Giữ gìn vệ sinh.

-       Thật thà, dũng cảm.

(Thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội thiên niên Tiền phong, 5-1961. T.l0, tr. 356-357.)

* Đạo đức cộng sản chủ nghĩa đối với các cháu không giống như đối với người lớn... Công nhân phải sản xuất cho nhiều, cho tốt, cho rẻ. Thầy giáo thì dạy cho tốt, cho dễ hiểu. Đạo đức cộng sản chủ nghĩa đối với các cháu là chăm học, giúp người lớn, đoàn kết, có kỷ luật tốt...

 (Nói chuyện với các cháu Liên Xô, 3-/1-1961. T.l0, tr. 680.)

* ... Thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn.

(Bài nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 20-12-1961. T.10, tr. 489.)

* Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm:

-       Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp.

-       Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm", "gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người".

-       Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ.

(Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc, 22-9-1962. T.10, tr. 621.)

                      B.B.T.T.H

Về đầu trang]


TOÀN DÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

                                           PHẠM THẾ DUYỆT

                                                              CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN 

- Kính thưa đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Thưa các vị khách quý,

- Thưa toàn thể các cụ, các vị và các đồng chí.[*]

Năm nay, toàn Đảng toàn dân ta tổ chức kỷ niệm lần thứ 117 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lúc cả nước đang tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và tích cực triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn hệ thống chính trị các cấp, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Để kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu có ý nghĩa thiết thực nhất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị nhằm triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đạt hiệu quả cao nhất.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí trong Ban chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cảm ơn các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch, trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên, các cơ quan Trung ương; nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các vị khách quý, cảm ơn lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và đưa tin hội nghị hết sức quan trọng và có ý nghĩa này.

- Thưa  các cụ, các vị và các đồng chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, Người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, nhà kiến trúc vĩ đại của Mặt trận dân tộc thống nhất, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang.

Hồ Chí Minh được thế giới ca ngợi và vinh danh là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới.

Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của nhân dân thế giới.

Hoài bão lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Người đã nhiều lần khẳng định: "Tôi có ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

Để biến "ham muốn tột bậc" đó thành hiện thực, Người ra đi tìm đường cứu nước, đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở học thuyết này con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, Người đã đề ra đường lối cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, từng bước tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Hồ Chí Minh, muốn cách mạng thành công trước hết phải có một Đảng cách mạng chân chính. Và Người cùng các đồng chí của mình đã dày công xây dựng, rèn luyện Đảng ta trở thành một Đảng "vừa là đạo đức, vừa là văn minh", một Đảng "vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân", "lấy đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc" làm mục đích hoạt động của mình.

Kết hợp luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng" với tư tưởng truyền thống của tổ tiên "dân là gốc", Hồ Chí Minh đã sáng lập, hướng dẫn Mặt trận Dân tộc thống nhất hoạt động. Người từng khẳng định: "đã là người Việt Nam thì ít, nhiều ai cũng có lòng yêu nước và Mặt trận là sự tập hợp, đoàn kết và nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước đó" "Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta"; "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta"; "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công".

Vì vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú và cao đẹp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm sức chăm lo xây dựng, vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế.

Bác Hồ là người sáng lập và hướng dẫn Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Người đã chỉ rõ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng". Đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể, các tổ chức thành viên chúng ta có vinh dự được trực tiếp thực hiện công tác rất quan trọng này, chúng ta cùng nhau tâm niệm sâu sắc hơn và nguyện cùng nhau thực hành tốt hơn theo tấm gương đạo đức của Người trong bối cảnh mới của đất nước, của dân tộc ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng. Người thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần: Muốn cách mạng thành công phải có những con người cách mạng - những con người "chịu khổ trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ"; "những con người luôn luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Người căn dặn cán bộ, đảng viên: "Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa", những con người có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên.

Vì vậy, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của người cách mạng. Người là một trong những lãnh tụ bàn nhiều đến đạo đức. Thông qua những bài nói ngắn gọn, diễn đạt rất mộc mạc, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân, nông dân và trí thức. Người đã từng bước định hình những phẩm chất, đạo đức của người Việt Nam ở thời đại mới. Điểm nổi bật về những phẩm chất cao đẹp trong suốt cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đi đôi với làm, nói ít nhưng làm nhiều, làm để mọi người làm theo.

Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Hồ Chủ tịch đã thực sự làm một cuộc cách mạng trong lĩnh vực đạo đức ở nước ta. Người đã kết hợp nhuần nhuyễn truyền thống đạo đức của ông cha ta với tư tưởng, đạo đức của phương Tây và những tinh hoa đạo đức của nhân loại, đặc biệt là những tư tưởng đạo đức của Mác, Ănghen, Lênin để hình thành những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam ở thời đại mới. Và chính Người đã luôn luôn hành động theo những phẩm chất mới đó.

Theo Người, những phẩm chất cao quý của người Việt Nam trong thời đại mới là:

1. Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Đối với cán bộ, đảng viên, Hồ Chủ tịch thường căn dặn: "điều chủ chốt nhất" của người cách mạng là "quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng", "tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân" thì mới xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân.

2. Tình thương yêu con người. Đây là một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của Người được thể hiện qua câu nói nổi tiếng: "Tôi có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Tình thương yêu con người được Hồ Chủ tịch thể hiện qua mối quan hệ bạn bè, đồng chí, trong quan hệ hàng ngày đối với mọi người, mọi dân tộc, mọi tôn giáo theo phương châm: "5 ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn, dài đều hợp ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người Việt Nam cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này, thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ...".

Đúng như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tâm niệm: "Lòng nhân đạo, tình thương đồng bào - đó là điều sâu sắc nhất, tốt đẹp nhất trong con người Hồ Chí Minh".

Chính với lòng nhân ái và tình thương bao la của Người đối với đồng bào, nên nhân dân ta trẻ, già, trai, gái không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo v.v... đều gọi Người là "Bác Hồ", "Cha già dân tộc".

3. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư:

Đây là phẩm chất đạo đức tiêu biểu có một không hai của Người. Đây cũng là nội dung mà Hồ Chủ tịch đề cập đến nhiều nhất, mở đầu bằng tác phẩm "Đường Kách mệnh" và kết thúc trong "Di chúc" mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và các thế hệ mai sau.

4. Phẩm chất thứ tư cần có ở người Việt Nam trong thời đại mới mà Người thường thực hiện là tinh thần quốc tế trong sáng theo quan điểm "Bốn phương vô sản đều là anh em".

Phẩm chất nêu trên được Đảng và Hồ Chủ tịch thể hiện thông qua những chủ trương, chính sách và những việc làm cụ thể kể từ khi Đảng ta ra đời, đặc biệt là từ khi chính quyền về tay nhân dân: đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, bình đẳng; đoàn kết với những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội.

Để xây dựng một nền đạo đức mới, Hồ Chủ tịch nêu ra những nguyên tắc cơ bản định hướng cho sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự phấn đấu của mỗi đảng viên, mỗi người Việt Nam. Đó là:

a. Nói phải đi đôi với làm

b. Xây phải đi đôi với chống

c. Tu dưỡng đạo đức là việc làm hàng ngày và suốt đời của mỗi con người.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chủ tịch đã dành nhiều thời gian, công sức để gặp gỡ, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân: từ công nhân, nông dân, trí thức, thanh thiếu niên, nhi đồng đến đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, bà con Việt kiều để đàm đạo, để lắng nghe và giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống mới. Song chủ đề mà Người dành nhiều tâm huyết nhất, đề cập nhiều nhất là vấn đề "Đại đoàn kết dân tộc" - tài sản vô giá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Kính thưa các cụ, các vị và các đồng chí.

Học tập và thực hành theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, các tổ chức thành viên của Mặt trận và UBMTTQVN các cấp đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cơ bản của mình, đã và đang xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Các thành viên của Mặt trận và UBMTTQVN các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở mỗi địa phương và của cả nước.

- Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2006, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng sau:

Đã động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ X của Đảng. Hiệu qủa của việc làm này đã góp phần làm cho nhiệm vụ chính trị mà Đảng đề ra càng sát với nguyện vọng chính đáng của dân; sự gắn bó, trách nhiệm giữa nhân dân với Đảng ngày càng mật thiết hơn.

Đã tổ chức thành công Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Thành công của Đại hội là sự thể hiện sinh động về tình cảm, ý chí của đồng bào các dân tộc thiểu số luôn hướng về Đảng và Bác Hồ, một lòng một dạ đi theo con đường mà Đảng, Hồ Chủ tịch và nhân dân ta đã lựa chọn;

Mặt trận và các đoàn thể đang đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở, từng bước triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng, góp phần quan trọng vào việc tu dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của các cấp uỷ đảng, các cơ quan chính quyền và của cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, nơi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân;

Mặt trận cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị đang tập trung nhiều công sức phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII với quyết tâm thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái, trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết".

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đang hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đến từng địa bàn dân cư, đến từng hộ gia đình để tiếp tục đẩy mạnh 2 cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và  Ngày vì người nghèo cũng như các phong trào, các cuộc vận động khác trong điều kiện đất nước có nhiều thời cơ, vận hội mới cũng như những khó khăn, thách thức mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, để cùng với Đảng và Nhà nước phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại.

Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng quan tâm sâu sắc đến nhiệm vụ vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong xã hội, trong đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các vị nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài... để góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Kính thưa các cụ, các vị và các đồng chí.

Những thành tựu của hơn 20 năm đổi mới mà nhân dân  ta giành được là rất to lớn và quan trọng, đã và đang tạo ra những tiền đề để đất nước ta tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, từng bước thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Song bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, với thái độ chân thành của những người yêu nước và cách mạng, đặc biệt trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chúng ta không thể không nêu lên những mặt yếu kém về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, của mỗi ngành, mỗi cấp, đặc biệt là trong bộ máy nhà nước để càng thấy rõ sự bức thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đó là tình trạng lợi dụng chức quyền để tham ô, lãng phí, cửa quyền, sách nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho dân bằng các hành vi đòi đút lót, hối lộ; là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức.

Đáng lưu ý là tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn kéo dài dù đã bị nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng lên án mạnh mẽ, Quốc hội đã ban hành Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Chấp hành Trung ương ngay sau Đại hội X đã có riêng Nghị quyết "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" song vẫn chậm được khắc phục, đang trở thành một nguy cơ đe doạ sự sống còn của chế độ ta.

Cùng với nạn tham nhũng, tệ quan liêu, lãng phí là tình trạng xa dân, không "kính trọng, lễ phép với dân" như Bác Hồ đã căn dặn, mà tệ hơn nữa là thái độ coi thường dân, vi phạm quyền làm chủ của dân còn diễn ra phổ biến ở nơi này, nơi khác đã và đang làm suy giảm và mất lòng tin của dân đối với một số cán bộ, đảng viên, và sự quản lý, điều hành của một số cơ quan Nhà nước.

Những vấn đề trên đây cũng đang tồn tại ở một bộ phận cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ quan UBMTTQVN  và  tổ chức thành viên các cấp cần sớm được  khắc phục, sửa chữa.

Thưa  các cụ, các vị và các đồng chí .

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Trung ương phát động là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đây cũng là một trong những biện pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, là một trong những động lực chính trị quan trọng góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và sức mạnh của dân tộc trước yêu cầu đất nước hội nhập quốc tế.

- Để góp phần đưa cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất một chương trình hành động chung, phấn đấu đến năm 2011 - năm tổng kết cuộc vận động phải đạt được các  mục tiêu sau đây:

Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các hội viên, đoàn viên đều thấm nhuần sâu sắc đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người thể hiện qua những hành động hàng ngày trong công tác, lối sống và cách ứng xử, cụ thể: Trong mỗi cơ quan, tổ chức không còn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, không mắc các khuyết điểm như: tham nhũng, lãng phí, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc xa dân, sách nhiễu dân.

Xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là trung tâm đoàn kết và thống nhất hành động của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp trong xã hội; đấu tranh có hiệu quả với những  hành vi lợi dụng dân chủ, tôn giáo, nhân quyền hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.  

Trong mỗi cơ quan, đơn vị của UBMTTQVN và mỗi tổ chức thành viên không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; không để các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, gây lãng phí của công.

- Để đạt được các mục tiêu trên đây, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, ủy viên UBMTTQVN các cấp quyết tâm thực hiện những giải pháp cụ thể như sau:

Thường xuyên học tập, tu dưỡng và rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống của mỗi cá nhân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lấy những lời dạy và việc làm của Người để soi xét vào mỗi hành động cụ thể hằng ngày của bản thân mình để tránh được những khuyết điểm, sai phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm chính; chí công, vô tư trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và trong sinh hoạt hằng ngày; lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo năng lực và phẩm giá của cá nhân mình.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của tổ chức, cơ quan, đơn vị; trung thực, thẳng thắn, không bè phái, địa phương, cục bộ; đặt lợi ích của tập thể, của đất nước lên trên lợi ích của cá nhân.

Rèn luyện đức tính khiêm tốn, giản dị; khắc phục tính kiêu căng, tự mãn, lười biếng học tập.

- Trước mắt, trong năm 2007, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Trên cơ sở chương trình hành động chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên căn cứ vào đặc điểm tình hình về tổ chức và nhiệm vụ của mình để xây dựng các nội dung, tiêu chí phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, của Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận; Tổ chức học tập, thảo luận và hạ quyết tâm thực hiện trong tổ chức, đơn vị; Xây dựng quy chế thường xuyên giám sát việc thực hiện của từng cá nhân và của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; Nêu rõ các mốc thời gian thực hiện các nội dung của chương trình hành động  theo từng bước từ thấp đến cao; Hằng năm lấy dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của từng cá nhân, tổ chức, đơn vị, tiến tới tổ chức tổng kết Cuộc vận động vào năm 2011.

Tập trung làm tốt nhiệm vụ vận động cán bộ và nhân dân thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm cho mỗi người có nhận thức và hành động đúng, coi tham nhũng, lãng phí là "giặc nội xâm", là có tội với dân, với nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở, từng bước triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước các cấp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu hoạt động trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát huy kết quả của công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII, đẩy mạnh công tác vận động cử tri cả nước hăng hái đi bầu cử vào ngày 20/5; tăng cường công tác giám sát để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội xây dựng chính quyền của các tầng lớp nhân dân.

Tổ chức tổng kết việc thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Năm cao điểm của phong trào đền ơn, đáp nghĩa", thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2007).

Tiếp tục đẩy mạnh 2 cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư",  "Ngày vì người nghèo" và các phong trào thi đua yêu nước của mỗi tổ chức thành viên, đặc biệt chăm lo, giúp đỡ đồng bào nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở những vùng khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Để vận động toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì đội ngũ cán bộ chúng ta phải thực sự gương mẫu đi đầu, trước hết phải thực hành những đức tính mà cán bộ phải có như Bác Hồ đã dạy, đó là:

"- Đối với mình: đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm."

"- Đối với đồng chí mình: Phải thân ái với nhau, nhưng không che đậy những điều dở. Học cái hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh rẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị..."

"- Đối với công việc: Phải nghĩ cho kỹ... Phải có kế hoạch bước đầu làm thế nào? Bước thứ hai làm thế nào? Bước thứ ba làm thế nào? Thành công thì thế nào? Nếu thất bại thì thế nào? Mỗi ngày lúc sáng dậy, tự hỏi mình ngày hôm nay phải làm gì? Tối đi ngủ phải tự hỏi mình ngày hôm nay đã làm gì? Phải cẩn thận, cẩn thận không phải là nhút nhát do dự."

"- Đối với nhân dân: Phải nhớ Đoàn thể làm việc cho dân. Đoàn thể mình mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo mình là mình mạnh. Hiểu nguyện vọng của dân, sự cực khổ của dân. Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân... Phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải thanh khiết."

"- Đối với Đoàn thể: Trước lúc mình vào đoàn thể phải hiểu rõ đoàn thể ấy là gì? Vào làm gì? Mỗi đoàn thể phải vì dân, vì nước... Phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của đoàn thể. Phải tuyệt đối trung thành... Muốn giữ danh giá của đoàn thể phải giữ danh giá của mình. Không được báo cáo láo như: làm thành một việc thì phóng đại, thất bại thì giấu đi..."(Hồ Chí Minh toàn tập, trang 5, trang 54, 55).

Thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ và những điều Bác dạy trên đây là cơ sở vững chắc cho việc triển khai các nội dung của chương trình hành động trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thưa các  cụ, các vị và các đồng chí.

Mỗi lần kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lần nhắc nhở chúng ta nhớ đến công ơn trời biển của Người mang lại cho dân tộc, giai cấp, cho mỗi gia đình Việt Nam và bản thân mỗi người chúng ta.

Nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện suốt đời học tập và làm theo gương đạo đức của Người, làm theo Di chúc của Người, phấn đấu thực hiện cho được điều mong muốn cuối cùng của Người, cũng là mong muốn của mỗi người Việt Nam yêu nước là "Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giầu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Chúng ta quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta²

[*] Phát biểu tại Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngày 15-5-2007. Đầu  đề của Ban biên tập.

[Về đầu trang]

 

TRÀ VINH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”


Ngay sau khi được tiếp thu Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Thông báo số 62-TB/TTVH, ngày 19/01/2007 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương về việc tổ chức mít tinh và triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tỉnh ủy Trà Vinh đã thành lập lập Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh, thành phần: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó ban thường trực; Uỷ ban nhân dân và  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh làm Phó ban, cùng các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể làm thành viên. Đồng thời đã chỉ đạo thành lập 8 Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã và 102 Ban chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn cơ cấu thành phần như của tỉnh.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và các ngành chức năng liên quan giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được 19 cuộc, với 3.600 người tham dự. Đồng thời, Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh đã gửi tài liệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tuyên truyền dùng trong công nhân, viên chức, lao động của Ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam do nhà xuất bản Lao động gửi đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Triển khai hướng dẫn mẫu Bản thu hoạch, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2007 và Phiếu xin ý kiến.

Cấp tỉnh đã tổ chức mít tinh phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo đúng tinh thần Thông báo số 62-TB/TTVH, ngày 19/01/2007 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2/2007) có 310 người tham dự. Bên cạnh đó, tổ chức mít tinh 8/8 huyện, thị xã, với trên 1.750 người dự. Phối hợp với các ngành chức năng bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở để tổ chức tuyên truyền, học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ đề: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"; "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Tập trung vào các phẩm chất "Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư". Kết quả đã tổ chức được 1.075 cuộc, với 75.510 lượt người dự; trong đó nữ 40.660 lượt người, các chức sắc tôn giáo 1.965 lượt người.

Qua đó, cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên hiểu được sự cần thiết phải không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; từng bước nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ xây dựng và giữ gìn nền tảng văn hóa, đạo đức, tinh thần của con người Việt Nam trước tình hình hội nhập thế giới và ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ý thức tổ chức kỷ luật; ý thức trách nhiệm; ý thức phục vụ nhân dân; đấu tranh chống: chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; lối sống, tác phong trong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực. Hướng về cơ sở để nắm và hiểu được tâm tư, nguyện vọng bức xúc chính đáng của các tầng lớp nhân dân, có những kiến nghị và xây dựng những giải pháp góp ý với Đảng, chính quyền cùng cấp. Phát huy tốt tinh thần dân chủ ở cơ quan và cơ sở.

Từ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," Mặt trận và các tổ chức thành viên đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong nhiệm vụ tập hợp "Khối đại đoàn kết toàn dân tộc" trước tình hình mới của tỉnh. Gương mẫu và giáo dục các thành viên trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hóa³

                  THẠCH VĨNH

[Về đầu trang]

MTTQ THỊ XÃ LAI CHÂU VỚI VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

Thực hiện Chỉ thị số: 15- CT/TU ngày 15/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hướng dẫn số: 30- HD/TG ngày 16/01/2007 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về "Hướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thị xã Lai châu đã và đang tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động.

Ngày 24/01/2007 Ban Chỉ đạo cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Thị xã được thành lập với 11 thành viên do đồng chí Bí thư Thị uỷ làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch UBND Thị uỷ làm Phó trưởng ban và Uỷ viên là các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể... Trên cơ sở đó đã tổ chức 3 lớp học tập cho trên 800 đồng chí là lãnh đạo, Đảng viên, cán bộ trong toàn Đảng bộ và tổ chức học tập tại cơ sở cho 5/5 xã, phường với trên 630 đồng chí là Trưởng bản, khu phố và Đảng viên trong các Chi bộ. Đối với hệ thống Mặt trận để tổ chức tốt cuộc vận động này, trên cơ sở là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thị xã đã chủ động xây dựng Kế hoạch số: 05/KH- MT ngày 12/3/2007 về việc "phối hợp triển khai cuộc vận động: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tổ chức phát động học tập và nghiên cứu chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay" và các tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" gắn với việc học tập thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; Nghị quyết Đại hội VI MTTQ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; cuộc vận động: "Xây dựng chỉnh đốn Đảng" và Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí" gắn với tổ chức triển khai công tác Mặt trận tham gia giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư theo Nghị quyết liên tịch số: 05/2006/NQLT ngày 2 1/4/2006 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và triển khai cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Kết quả đã có 38/39 Khu dân cư (trừ khu dân cư Chung cư) với thành phần là các Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các hộ gia đình được tham gia học tập, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, thông qua chương trình hành động rèn luyện đạo đức lối sống, tổ chức quản lý và giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên ở khu dân cư, đồng thời động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên, phát huy tính tự giác, tích cực học tập rèn luyện đạo đức lối sống của mỗi cá nhân, để tiến tới sơ kết đúng vào dịp 19/5/2007 nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

Xác định rõ mục đích, ý nghĩa và vai trò của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" MTTQ Thị xã đã và đang cùng với hệ thống chính trị trên địa bàn tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... và tổ chức học tập, nghiên cứu trong các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, thôn bản, khu phố, nhằm làm cho tất cả cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc những quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tự giác kiểm điểm bản thân, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tai tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nayq

                        Lê Tiến Dũng

                   (MTTQ tỉnh Lai Châu)

[Về đầu trang]

CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO HUYỆN GIAO THUỶ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Giao Thuỷ đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2007 cho 170 vị chức sắc các tôn giáo trong huyện, là các vị Linh mục, Mục sư, trưởng Ban hành giáo các Xứ Họ; các vị trong ban Đại diện Phật Giáo và toàn bộ tăng ni trụ trì ở các Chùa trong huyện đã về dự.

Dự hội nghị có các ông: Hoàng Văn Quang - Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Tỉnh, Nguyễn Thế Kỳ Phó Bí thư thường trực Huyện Uỷ; Các vị thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các vị lãnh đạo các phòng, ban của Huyện.

Tại Hội nghị, sau khi nghe ông Hoàng Trọng Vinh - Phó Chủ Tịch Uỷ ban MTTQ huyện đọc lời khai mạc và đề dẫn, chức sắc, chức việc các tôn giáo đã được nghe ông Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; về những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với vấn đề tôn giáo và dân tộc.  Tiếp theo, IIội nghị lại được nghe truyền đạt về các nội dung của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội, trong đó đã nhấn mạnh các nội dung về quyền bầu cử, ứng cử, về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, về trách nhiệm của MTTQVN tham gia bầu cử, về trình tự bầu cử; về danh sách cử tri; về kết quả bầu cử và việc xử lý vi phạm về bầu cử... Nhân dịp này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã phát động đẩy mạnh thực hiện 2 phong trào của 2 tôn giáo: phong trào "Xây dựng chùa Tinh tiến" và phong trào “Xây dựng Xứ, Họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu” trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Là một huyện thuộc tuyến ven biển, có 3 tôn giáo lớn là: Đạo Phật, Đạo Công Giáo và Đạo Tin lành. Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước nói chung và 2 phong trào của 2 tôn giáo nói riêng đã phát triển mạnh và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến nay, 100% các Chùa và các Xứ, Họ trong huyện đã đăng ký thực hiện phong trào và đã có 17 chùa đạt tiêu chuẩn "Chùa tinh tiến”, 7 Xứ, Họ đã đạt Xứ, Họ tiên tiến. Nhiều khu dân cư có đông đồng bào theo đạo đạt danh hiệu làng văn hoá và khu dân cư tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cuộc vận động của Mặt trận và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận và biểu dương sự có mặt đông đủ của các vị chức sắc các tôn giáo đã về dự và chăm chú lắng nghe; ghi nhận và biểu dương những thành tích tốt đẹp của các tôn giáo trong các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng của huyện. Đề nghị chức sắc chức việc các tôn giáo đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống yêu nước; trách nhiệm của công dân, hăng hái tham gia ngày bỏ phiếu để góp phần hoàn thành thắng lợi cuộc Bầu cử Quốc hội khoá XII.

Thay mặt chức sắc các tôn giáo trong huyện, Linh mục Quản hạt Phạm Văn Hồng và đại đức Thích Tâm Thiệu - Phó Ban Trị sự phật giáo Tỉnh - Trưởng ban Đại diện Phật giáo huyện đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được về dự Hội nghị và hứa sẽ vận động tín đồ của mình thực hiện tốt bổn phận của người có đạo, trách nhiệm của người công dân đối với xã hội, nhiệt tình tham gia ngày bầu cử Quốc Hội khoá XII đảm bảo đúng luật. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt 2 phong trào yêu nước của 2 tôn giáo trong năm 2007; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến tới đại hội theo nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào quý II năm 2007.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Đây là một Hội nghị quan trọng. Bởi không những đã nâng cao nhận thức của chức sắc các tôn giáo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử Quốc Hội, mà đây là cơ hội tốt để chức sắc các tôn giáo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và tăng cường thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa tôn giáo với tôn giáo và giữa Giáo Hội với xã hội±

      Đặng Kim Oanh

   (MTTQ Tỉnh Nam Định)

[Về đầu trang]

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỰC HIỆN TỐT TRÁCH NHIỆM

TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XII

 

Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước của qui trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức hội nghị nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử (cả người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử); tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa cử tri đối với những người ứng cử; tuyên truyền vận động cử tri thực hiện tốt quyền của công dân trong cuộc bầu cử; giám sát các hoạt động về bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành trong thời kỳ hội nhập Quốc tế và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp thục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Để đạt được mục tiêu trên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà trước hết là phải đổi mới, hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, đã trải qua gần 4 tháng kể từ ngày Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử là ngày Chủ nhật (20/5/2007). Đến thời điểm này cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII đã thành công tốt đẹp. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc bầu cử lần này thì có nhiều, xong điểm chung nhất là có sự quyết tâm và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này.

Một là, trước khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng và ban hành các văn bản liên tịch hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có những điểm mới nhằm mở rộng quyền dân chủ của cử tri trong việc lựa chọn để bầu được những người có đức, có tài đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội để thay mặt cử tri và nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, đó là "danh sách những người ứng cử đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó ít nhất là 2 người" và sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử không được thay đổi người mà cơ quan, tổ chức, đơn vị đó đã giới thiệu để làm thủ tục giới thiệu lại từ đầu, như vậy sẽ nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử phải xem xét kỹ lưỡng về phẩm chất, đạo đức, năng lực trình độ của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Mặt khác Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của mình trong cuộc bầu cử.

Hai là, thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII, từ việc hiệp thương để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội. Tại hội nghị hiệp thương ở Trung ương và nhiều địa phương đã có những ý kiến không thống nhất với dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và có văn bản kiến nghị mang tính "phản biện xã hội" và đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, xem xét và nhất trí với ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các hội nghị hiệp thương. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai (cả Trung ương và địa phương) có gần 1.300 người trong danh sách hiệp thương sơ bộ để tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức hàng ngàn hội nghị cử tri, thu hút hàng chục vạn cử tri tham gia hội nghị để nhận xét về người ứng cử. Riêng ở Trung ương có 167 người ứng cử được tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú tại 86 xã, phường, 30 quận huyện thuộc 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổng số đã tổ chức 149 hội nghị, thu hút hàng ngàn cử tri tham gia góp ý kiến nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm về người ứng cử. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ ba, mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lập danh sách chính thức 880 người ứng cử đại biểu Quốc hội, đảm bảo danh sách nhữngngười ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó ít nhất 2 người, nhiều đơn vị bầu cử có số dư là 3 người. Có thể khẳng định quá trình tổ chức các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này là quá trình kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiệp thương dân chủ và tập trung dân chủ làm phong phú thêm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân để lựa chọn giới thiệu được những người có đủ tiêu chuẩn ra ứng cử để cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng tại hội nghị hiệp thương lần hai và lần ba số người trong danh sách ứng cử là như nhau, không có sự lựa chọn. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ học vấn, chức vụ... giữa các ứng cử viên ở một số đơn vị bầu cử vẫn còn diễn ra ở một số địa phương.

Thứ ba là, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này, cả nước có 182 đơn vị bầu cử và có hàng chục ngàn tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu nhưng không có khu vực bỏ phiếu nào có vi phạm pháp luật phải huỷ bỏ kết quả bầu cử ở đó và không có đơn vị bầu cử hoặc khu vực bỏ phiếu nào phải bầu lại. Phiếu bầu của cử tri đạt tỉ lệ cao trên 99%, đó là thắng lợi lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này, thắng lợi đó có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, là bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân đã tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước tuyên truyền sâu rộng mục đích ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử lần này và bằng nhiều hình thức phong phú đã phổ biến sâu rộng pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội đến đông đảo các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Đặc biệt là đã tổ chức hàng ngàn hội nghị cử tri để các ứng cử viên được gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, nơi tổ chức tiếp xúc nhiều nhất là tỉnh Sóc trăng mỗi ứng cử viên được tiếp xúc 26 cuộc. Có cuộc tiếp xúc đã thu hút tới gần 1.200 cử tri tham dự.

Thứ tư, là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, tích cực trong công tác giám sát cuộc bầu cử và vận động cử tri thực hiện đúng pháp luật về bầu cử. Đồng thời tham gia làm thành viên và tích cực hoạt động trong các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan Nhà nước hữu quan tổ chức tập huấn kỹ thuật về bầu cử cho tất cả các thành viên của tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội theo qui định của pháp luật, góp phần thắng lợi vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, đúng như Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII đã khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức tốt các bước của quy trình hiệp thương, đảm bảo đúng luật, phát huy dân chủ trong việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng ứng cử đại biểu Quốc hội; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử; tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, thực hiện quyền của công dân trực tiếp đi bỏ phiếu.

Từ thực tiễn hoạt động tham gia triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội theo tinh thần Nghị quyết đại hội X của Đảng, xin có một số kiến nghị bước đầu như sau:

1. Người tự ứng cử không phải là cơ cấu trong Quốc hội, vì bất kỳ người nào có đủ điều kiện khi nộp hồ sơ tự ứng cử và được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa vào danh sách hiệp thương thì bản thân họ đã là cơ cấu rồi (giới tính, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi hoặc người ngoài Đảng...) Nhưng trong tổng số đại biểu Quốc hội được bầu không có tỷ lệ nào cho người tự ứng cử, vì vậy, Quốc hội cần xem xét để bổ sung qui định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội có một tỷ lệ nhất định cho người tự ứng cử. Mặt khác người tự ứng cử công tác, làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương thì nộp hồ sơ tại Hội đồng bầu cử và do Mặt trận Tổ quốc Trung ương hiệp thương giới thiệu. Người tự ứng cử công tác, làm việc và cư trú thường xuyên ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào thì nộp hồ sơ ứng cử tại Uỷ ban bầu cử ở địa phương đó sẽ tránh được tình trạng một người tự ứng cử nộp hồ sơ ứng cử ở nhiều nơi.

2. Đề nghị Quốc hội bổ sung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội: số dư ở mỗi đơn vị bầu cử ít nhất là hai người, như vậy mới thực sự phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn bầu được những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên cũng cần quy định thêm là trừ trường hợp bất khả kháng thì do Hội đồng bầu cử quyết định, có thể ở đơn vị bầu cử đó không nhất thiết phải có số dư là 2 người, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho công tác bầu cử.

3. Trong hồ sơ ứng cử cần có bản kê khai tài sản, do vậy cần bổ sung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội là hồ sơ ứng cử có bản kê khai tài sản của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu cũng như người tự ứng cử và bản kê tài sản phải được công khai tại Hội nghị cử tri để nhân dân giám sát. Như vậy, việc kê khai tài sản mới có tác dụng thiết thực.

4. Để đảm bảo tính đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, do đặc thù của một số tầng lớp nhân dân trong xã hội như tôn giáo, nhân sỹ, người Việt nam ở nước ngoài...Do vậy, đề nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung vào Luật bầu cử đại biểu Quốc hội một chế định để mời một số người thực sự tiêu biểu trong các tôn giáo, nhân sỹ và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia làm đại biểu Quốc hội mà không phải đưa vào danh sách để cử tri bầu và đương nhiên phải có hướng dẫn chặt chẽ về trình tự, thủ thục, thẩm quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được lựa chọn "tiến cử".

5. Đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu để sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương, cần phân bổ số đại biểu được bầu của khối Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương cho tất cả các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức đó giới thiệu. Số lượng đó sẽ nhiều hơn tổng số người được bầu của khối Mặt trận Trung ương để trên cơ sở đó Đoàn Chủ tịch hiệp thương, thoả thuận. Như vậy, những người ứng cử đại biểu Quốc hội của khối Mặt trận Tổ quốc Trung ương sẽ đảm bảo chất lượng hơn, đủ tiêu chuẩn hơn và có cơ hội trúng cử cao hơn³

                    TRẦN NGỌC NHẪN    

 

[Về đầu trang]

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Trụ sở : 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ĐT: 04 - 8.257447, FAX : 04 - 8.287650,
Chịu trách nhiệm xuất bản: Đ/c Lê Truyền, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trưởng Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Đ/c Hà Thị Liên, Đ/c Nguyễn Văn Pha, Đ/c Trần Ngọc Nhẫn, Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
Thư ký Toà soạn: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
E-Mail : Thongtinmt@mattran.org.vn, Website: WWW.MATTRAN.ORG.VN,