TRANG CHỦ

  Văn bản hướng dẫn

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

Mặt trận tham gia xây dựng Đảng và chính quyền

Toàn dân tham gia bảo vệ Môi trường

 

 

   TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở  KDC


Phát triển sâu rộng phong trào toàn dân  bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”

Phong trào phòng, chống tội phạm, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi và bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hà Tĩnh

5 năm phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” ở Tân Trụ, Long An

Thị xã Phúc Yên làm tốt phong trào phòng, chống tội phạm, cảm hoá người lầm lỗi ở khu dân cư

Đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xd đsvh ở khu dân cư” ở  Đông Hải

Mặt trận Tổ quốc phường Kim Tân, thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

Một doanh nghiệp tư nhân làm tốt công tác từ thiện

Xoá nhà tranh tre, nhà dột nát cho người nghèo ở Diên Khánh, Khánh Hòa

Tình quân dân nơi biên cương


 

PHÁT TRIỂN SÂU RỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN

BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ MỚI

 

                                                                    PHẠM THẾ DUYỆT

                                                                                                    CHỦ TỊCH UỶ BAN TƯMTTQ VIỆT NAM


Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, các đại biểu của ngành Công an, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu điển hình tiên tiến 64 tỉnh, thành phố đã về dự Hội nghị sơ kết 05 năm công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới"[1].

Bước vào thế kỷ XXI, công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu quan trọng, đưa nước ta thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vững bước đi lên trong xu thế hội nhập quốc tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự nghiệp cách mạng của nước ta đang đứng trước những vận hội mới, song cũng đan xen những nguy cơ thách thức mới, chứa đựng những yếu tố tiềm ẩn khó lường; các thế lực thù địch đang ráo riết chống phá cách mạng nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm; mặt khác, do ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, các loại tội phạm và tai tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, ngày càng phức tạp và đang trở thành những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, ngày 04/12/2001, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành Nghị quyết liên tịch 01/2001 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới".

Trong 5 năm qua, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể quần chúng chỉ đạo triển khai, vận động nhân dân cả nước tham gia thực hiện có kết quả và ngày càng phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Việc phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch, việc lồng ghép phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào tấn công tội phạm, phòng chống tham nhũng, phòng chống ma tuý, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo đảm an toàn giao thông v.v... vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao nhận thức tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân về công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội; ý thức tự quản, tinh thần cảnh giác của nhân dân chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch ngày càng được nâng cao; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã được xây dựng ở các địa phương, cơ sở và nhân rộng, phát triển trong cả nước; nhiều tập thể, cá nhân đã nêu gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự được các ngành và toàn thể nhân dân ghi nhận. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân của đất nước ta trong những năm qua.

Tại hội nghị hôm nay, chúng ta sẽ kiểm điểm đánh giá một cách toàn diện việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001 trong 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm để phát huy những mặt tốt, khắc phục những mặt tồn tại thiếu sót; đề ra giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời đây cũng là dịp tốt để phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001 trong 5 năm qua. Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị sơ kết 5 năm công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới".

Xin kính chúc sức khoẻ các đồng chí và quí vị đại biểu, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Về đầu trang]


KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

“ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ”

Ngày 3.8.2007 tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch “đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”. Dự Hội nghị có ông Trương Vĩnh Trọng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ông Phạm Thế Duyệt – Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam, Ông Lê Hồng Anh -Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành TW và hơn 300 đại biểu tiêu biểu của phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ từ 64 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 4/12/2001 Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an đã ký Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”. Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho Đoàn viên, Hội viên và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự được chú trọng; nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp đã phát huy hiệu quả. ở các địa bàn trọng điểm, các điểm "nóng" về an ninh trật tự, lực lượng Công an cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tăng cường cán bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng nòng cốt ở cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân, không để kẻ địch lợi dụng và không để nảy sinh những vụ việc phức tạp. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, phát huy sức mạnh “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc” góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, hoạt động chống đối kích động của các phần tử phản động, cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất góp phần giữ vững sự ổn định chính trị trong cả nước.

 Sau báo cáo liên ngành sơ kết 5 năm do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đọc, Hội nghị đã được nghe nhiều tham luận của các đại biểu dự Hội nghị và theo dõi các phóng sự truyền hình về những tấm gương tiểu biểu của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong tất cả các cuộc đấu tranh của quần chúng với kẻ địch và tội phạm, luôn luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân và Công đoàn đã đem lại hiệu quả cao, sớm ổn định tình hình, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của kẻ địch. Công tác vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đã đem lại kết quả thiết thực góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội của đất nước. Thống kê số liệu trong báo cáo sơ kết của 45 tỉnh, thành phố trong 5 năm qua đã tổ chức 109.652 cuộc vận động tập trung với 11.035.177 lượt người tham gia tấn công trấn áp tội phạm; quần chúng đã cung cấp 1.611.572 tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra xử lý 725.732 đối tượng phạm tội; bắt giữ 5.768 đối tượng truy nã, trốn thi hành án; vận động 3.173 đối tượng phạm tội ra tự thú, tự báo; tổ chức quản lý, giáo dục, cảm hóa tại gia đình và cộng đồng dân cư cho 199.182 đối tượng và đã giáo dục tiến bộ, cho ra khỏi diện quản lý 156.093 người; tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 225.122 người nghiện ma túy đã có 131.372 người tự nguyện từ bỏ ma túy...

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã gắn kết với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào cách mạng khác; đặc biệt có nhiều mô hình liên kết trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự ỏ cơ sở. Các hình thức tổ chức phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ sự ổn định về chính trị cũng như phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bài trừ các tai, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh và trở thành phong trào rộng lớn trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tạo được thế trận An ninh nhân dân vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn Trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ghi nhận và đánh gia cao những mô hình, điển hình tiên tiến đã được xây dựng ở các địa phương, cơ sở và nhân rộng, phát triển trong cả nước; những tập thể, cá nhân đã nêu gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự được các ngành và toàn thể nhân dân ghi nhận. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân của đất nước ta trong những năm qua. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của cả nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công An và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Ban Chỉ đạo liên ngành, đã trao tặng 188 bằng khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu của “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”³

                                Tuấn Anh

 

Về đầu trang]


 

PHONG TRÀO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, CẢM HOÁ GIÁO DỤC NGƯỜI LẦM LỖI VÀ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Ở HÀ TĨNH

 

Thực hiện Nghị quyết 09/CP và Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực và toàn diện, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, g­ương người tốt việc tốt, thực sự phát huy tác dụng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi có Nghị quyết liên tịch của Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Công an tỉnh đề ra chương trình hành động số 01/CTHĐ/LN/MTTQ-CA, ngày 10/3/2002 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai rộng rãi đến tận các cán bộ chủ trì các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Tiếp đó, lãnh đạo hai tổ chức MTTQ và Công an tỉnh đã phối hợp chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành gồm lãnh đạo chủ trì của hai tổ chức và một số cán bộ lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận. Đồng thời có kế hoạch triển khai xuống 11/11 huyện, thị xã để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp triển khai xuống các xã, phường, thị trấn và các khu dân cư trong toàn tỉnh.

Trong  5 năm qua, Hà Tĩnh luôn được đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị định số 36, 39 và 40/CP về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, đường thuỷ; Chỉ thị số 406/ TTg về cấm đốt pháo nổ,... Thực hiện Nghị định số 47/CP về quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, trong gần 5 năm đã thu được 1.101 khẩu súng, 13.904 viên đạn các loại, 153 kg thuốc nổ, 1.947 kíp mìn, 197 quả lựu đạn.

 Bên cạnh đó, Ban Thư­ờng trực Uỷ ban MTTQ tỉnh còn chủ động phối hợp với ngành Công an triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 01-138/CP của Chính Phủ về phát động toàn dân tham gia phong trào phát hiện, phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Ngành Công an và MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tuyên truyền giáo dục, răn đe 2.861 đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước quần chúng 607 đối tượng, đề xuất Hội đồng tư vấn xem xét đưa 125 đối tượng vào cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục cảm hoá theo Nghị định số 19/CP và kế hoạch 1261 của Bộ Công an 1.471 đối tượng. Những đơn vị làm tốt là Khối phố 3 Phường Bắc Hà và Phường Tân Giang- Thị xã Hà Tĩnh, Xã Cẩm Thăng và Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm Xuyên, Xã Tân Lộc- Huyện Can Lộc, Xã Xuân Yên- Huyện Nghi Xuân, Xã Trung Lễ- Huyện Đức Thọ.

Gắn phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ” với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong từng cơ quan đơn vị, cụm dân cư đã thực sự gắn với việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 59 cụm, bao gồm 3 cụm liên tỉnh, 8 cụm liên huyện, 48 cụm liên xã về an ninh trật tự. Các cụm đã thực sự đi vào hoạt động nền nếp và có hiệu quả. Qua phân loại hàng năm có 75% cụm hoạt động đạt loại khá, 25% cụm hoạt động trung bình. Đồng thời xây dựng được 8.844 tổ tự quản, 5.043 tổ liên gia, 2.671 tổ hoà giải và 261 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma tuý.

Có được những thành quả như vậy trong lĩnh vực vận động, động viên quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, từ năm 2001 lại nay MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với ngành Công an và các tổ chức thành viên Mặt trận làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết liên tịch. Thông qua việc học tập thực hiện Nghị quyết liên tịch đã làm chuyển biến nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, thủ trư­ởng các đơn vị, các tổ chức thành viên trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch trên lĩnh vực bảo vệ ANTQ.

Từ những kết quả và hạn chế phối kết hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch, có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm, như: Muốn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch, trước hết phải làm chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ ANTQ. Thực tế cho thấy, ở đâu có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền thì ở đó phong trào tốt. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đề ra nội dung, hình thức phát động phong trào luôn được đổi mới phù hợp với tình hình, đặc điểm và tâm lý hiện nay, tránh tư tưởng hình thức chiếu lệ ảnh hưởng đến phong trào chung. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện, kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện các phong trào khác ở địa phương, xây dựng lực lượng nòng cốt, tổ chức đoàn thể vững mạnh, tạo ra phong trào thi đua đồng khởi ở địa bàn khu dân cưª

            VÕ ANH TUẤN

            (MTTQ tỉnh Hà Tĩnh)

Về đầu trang]


5 NĂM PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ

TRONG THỜI KỲ MỚI” Ở TÂN TRỤ, LONG AN

 

Thực hiện nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 4/12/2001 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Công an, về thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”, 5 năm qua (2001-2006) Uỷ ban MTTQ huyện Tân Trụ đã tổ chức triển khai phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” đã đem lại một số kết quả đáng kể, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bài trừ các tai tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, làm ổn định kinh tế đời sống của nhân dân trong huyện, làm nòng cốt xây dựng cơ sở chính trị trong sạch vững mạnh, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ luôn được duy trì và phát triển.

Công tác triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch: Thực hiện nghị quyết 15/NQ.CA-MTTQ tỉnh Long An và Kế hoạch thực hiện của Công an – MTTQ huyện Tân Trụ, hàng năm Công an – MTTQ huyện đều tổ chức triển khai cho các xã, thị trấn trong huyện, nhìn chung CA-MTTQ các xã thị trấn luôn chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền để có lãnh chỉ đạo CA-MTTQ các đoàn thể liên tịch, phối hợp tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ. Hàng năm công tác liên tịch này được duy trì sơ kết 6 tháng và 1 năm để kiểm điểm đánh giá tình hình, rút ra kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức thực hiện cho năm tiếp theo.

Năm năm qua công tác tuyên truyền vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, đã tuyên truyền được 540 cuộc có 93.626 lượt người dự, nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới, đa dạng và phong phú, các nội dung tuyên truyền đều có chọn lọc thiết thực nhất, luôn gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân nên được mọi người dân chú ý, từ đó các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được thực thi khá tốt nên được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ như chỉ thị 814 TTg, chỉ thị 200, chỉ thị 406 TTg, và các nghị định của Chính phủ như 163, 36, 40, 49, 51, 87, 88 CP và 1 số văn bản khác có liên quan đến công tác giữ gìn ANTT-ATXH, quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra các chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác phát triển kinh tế văn hoá, xã hội cũng được MTTQ tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hàng năm huyện có 100% hộ gia đình đăng ký an toàn 4 tiêu chuẩn văn hoá (15.050/15.050 hộ) đăng ký, 46 khu dân cư đăng ký KDC tiên tiến, hàng năm đều đạt danh hiệu, tính đến năm 2006 toàn huyện có 25 ấp văn hoá cấp tỉnh, 46 KDC tiên tiến, trong đó có 2 xã làm lễ ra quân phát động xã văn hoá đó là (xã Bình Trinh Đông và xã Bình Lãng).

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã có tác động tích cực làm chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, phát huy được vai trò của nhân dân để tham gia vào các hoạt động xã hội, từng bước tạo dần nếp sống văn hoá tiến bộ... đặc biệt là phong trào vận động thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự nhiều năm liền đạt chỉ tiêu 100%.

Phong trào tự quản, quần chúng tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đã cung cấp cho ngành Công an 339 nguồn tin có giá trị, giúp Công an làm rõ và xử lý 256 đối tượng vi phạm pháp luật góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự ATXH để phục vụ tốt công tác xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Trụ.

Công tác kết hợp tham gia tấn công và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi và gắn với công tác hoà giải ở cơ sở, hàng năm Ban chỉ huy thống nhất cấp huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch liên tịch phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên, mở đợt vận động quần chúng tấn công vào các loại tội phạm. MTTQ phối hợp với các thành viên và Công an đưa 356 đối tượng ra nhân dân kiểm điểm trấn áp, giáo dục và áp dục giáo dục tại xã theo nghị định 163/CP. Qua đó MTTQ và các tổ chức thành viên nhận cảm hoá, quản lý giáo dục 356 đối tượng và đã kiểm tra tiến bộ 100% người và họ đã hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng dân cư, đặc biệt còn có nhiều đối tượng vi phạm sau khi được cảm hoá giáo dục họ trở thành công dân tốt và tự nguyện xin ra nhập lực lượng nòng cốt như dân phòng, tổ tự quản, tổ trưởng dân cư... và hoạt động có chất lượng cao được nhiều người tín nhiệm, song với nhiệm vụ trên MTTQ còn tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tốt quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia quản lý xã hội, nhất là trong lĩnh vực ANTT-ATXH, đoàn kết giúp nhau, nâng cao cuộc sống, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc. MTTQ phối hợp với các tổ hoà giải, 5 năm qua hoà giải được 860 vụ, trong đó hoà giải thành 820 vụ, chuyển về trên 29 vụ, còn tồn 11 vụ, đã tạo được sự gắn bó và ổn định ở khu dân cư, làm hạn chế phát sinh tội phạm, hoặc khiếu kiện vượt cấp... MTTQ và Công an huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác xã hội như: vận động xây dựng quỹ Ngày vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, đã xây cất 100 căn nhà đại đoàn kết và 175 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng dân nghèo và gia đình chính sách và nâng tổng quỹ lên toàn huyện là 27 tỷ 630.496.394 đồng. Trong đó, quỹ ngày vì người nghèo là 275 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng, xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, phúc lợi công đồng dân cư với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm như xây dựng đường giao thông, công trình nước sạch, điện, trường học, trạm y tế, kênh mương nội đồng... Nổi bật là phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm như mô hình giao thông nông thôn ở xã Quê Mỹ Thanh và một số nơi khác trong huyện.

Về công tác xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT trên địa bàn, MTTQ huyện luôn quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, 5 năm qua đã đưa đoàn viên, hội viên tham gia vào đội dân phòng, tổ tự quản liên hộ, tổ trưởng tổ dân cư được 462 người họ hoạt động tích cực và đã xuất hiện 14 tập thể, 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm đã được đề nghị cấp trên khen thưởng và cũng qua phong trào này MTTQ và Công an phát hiện nhiều nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Qua thực hiện công tác liên tịch giữa MTTQ và Công an đã đem lại một số kết quả đáng kể đã thu hút các tầng lớp nhân dân trong huyện có ý thức để tham gia phong trào tự quản, tạo khí thế mạnh mẽ trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, qua đó đã tác động và ảnh hưởng lớn đến việc nhận thức của từng người dân, họ phát huy tính tự giác để thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia tốt mọi hoạt động của xã hội nhất là xây dựng gia đình an toàn, công tác cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT-ATXH để phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, từng bước xây dựng nông thôn mới làm giàu quê hương²

     NGUYỄN VĂN CHINH

(MTTQ huyện Tân Trụ-Long An)

[Về đầu trang]


THỊ XÃ PHÚC YÊN LÀM TỐT PHONG TRÀO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, CẢM HOÁ NGƯỜI LẦM LỖI Ở KHU DÂN CƯ


Thị xã Phúc Yên là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên khoảng 120km2,  dân số hơn 70 ngàn người sống trên 9 đơn vị hành chính gồm 5 phường, 4 xã. Ngoài ra thường xuyên có từ 5 đến 7 ngàn học sinh, sinh viên từ khắp các tỉnh thành khu vực phía bắc về sinh hoạt và học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cùng trên 50 cơ quan Trung ương, 5 công ty liên doanh và hàng chục doanh nghiệp trong nước đang đầu tư vốn để tổ chức sản xuất trên địa bàn. Thị xã còn có các tuyến đường giao thông chạy qua như tuyến Quốc lộ 2A, đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Đó là những lợi thế trong việc phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thị xã. Song đồng thời cũng mang lại nhiều khó khăn ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANQP ở địa phương.

Xây dựng địa bàn thị xã lành mạnh không có tội phạm và tệ nạn xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Uỷ ban MTTQ Thị xã Phúc Yên đã phối hợp với chính quyền các ban, ngành, các tổ chức thành viên, cơ quan đơn vị khảo sát đánh giá tình hình thực trạng tệ nạn xã hội trên địa bàn để có biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết các vấn đề tồn tại có hiệu quả. Ban Thư­ờng trực Uỷ ban MTTQ thị xã Phúc Yên đã chủ động phối hợp với ngành Công an cùng các thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện Đề án 01-138/CP của Chính Phủ về phát động toàn dân tham gia phong trào phát hiện, phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Trong năm qua việc thực hiện phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, trên địa bàn Thị xã đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở đi đôi với việc mở rộng, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tiến hành các biện pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, vận động toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm cảm hoá giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư là một nhiệm vụ thường xuyên được quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện giữa các lực lượng khá chặt chẽ đồng bộ.

Ban Thường trực MTTQ Thị xã thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới, để mọi người dân có ý thức đề cao cảnh giác, đoàn kết phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh đến từng hộ gia đình, từng thôn, xóm, bản, làng của Thị xã như: Tiếp tục phổ biến Nghị quyết 09 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

MTTQ Thị xã lấy phương châm tuyên truyền phòng ngừa là chính, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị tr­ường học, đoàn viên, hội viên về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, triển khai kế hoạch của MTTQ, của công an trong cuộc vận động "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" theo Nghị quyết liên tịch 01. Tuyên truyền bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội làm cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, thông qua các hình thức tuyên truyền, hội họp để thông báo tình hình an ninh, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, để mọi người dân có ý thức cảnh giác có biện pháp phòng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hàng năm MTTQ Thị xã cùng Hội LHPN phụ nữ, Đoàn Thanh niên CSHCM đều phối hợp với Công an Thị xã mở hội nghị, tổ chức toạ đàm  tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức cho các trường phổ thông ký cam kết không có học sinh mắc tệ nạn xã hội, ma tuý. Đài truyền thanh Thị xã Phúc Yên đã đưa tin thường xuyên thông báo kịp thời tình hình tội phạm và thủ đoạn của các loại tội phạm để nhắc nhở mọi gia đình, mọi người có ý thức phòng ngừa tội phạm đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

MTTQ Thị xã chỉ đạo các cơ sở phối hợp phân loại đối tượng vi phạm pháp luật, từ các nguồn thông tin của nhân dân thông qua các hòm thư tố giác tội phạm giúp cho lực lượng công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc. Các vụ việc đều được xử lý đúng pháp luật. Các hình thức hoạt động câu lạc bộ như: Câu lạc bộ "Hội phụ nữ không có người mắc tệ nạn xã hội" trường học ký cam kết không để ma tuý xâm nhập học đường... mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong thời gian qua, tình hình tội phạm, TNXH trên địa bàn Thị xã đã giảm đáng kể và được đẩy lùi một bước; ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao; không khí dân chủ được mở rộng, phong trào toàn dân giáo dục cảm hoá người lầm lồi tại cộng đồng dân cư, phong trào toàn dân đoàn kết đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn³

                    NGỌC ÁNH 

Về đầu trang]


ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC VẬN ĐỘNG

"TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XD ĐSVH Ở KHU DÂN CƯ” Ở  ĐÔNG HẢI

 

Huyện Đông Hải hiện có 9/9 xã, thị trấn và tổng số 80 Ban công tác Mặt trận. Những năm qua vai trò của MTTQ các xã, thị trấn ngày càng được khẳng định. Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Các chương trình phối hợp thống nhất hành động, mà nhất là hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo", việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng cộng đồng dân cư được thực hiện và có hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu lợi ích của nhân dân, khơi dậy tính tích cực và ý thức công dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, việc củng cố tổ chức, kiện toàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận chưa được quan tâm đúng mức, nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc chưa đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu và tình hình thực tế ở địa phương, công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện chưa đồng bộ, năng lực của một số cán bộ Mặt trận còn yếu.

Từ thực trạng tổ chức và hoạt động, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đề ra nhiều giải pháp, kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn cần phải tập trung vào những nội dung chủ yếu:

Cùng với việc triển khai Thông tri hướng dẫn số 04 ngày 04 tháng 02 năm 2002 của Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện kế hoạch liên tịch số 10, ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Sở Tư pháp tỉnh - Công an tỉnh Bạc Liêu về việc “Củng cố, nâng cao chất lượng khu dân cư tiên tiến - khu dân cư văn hóa - gia đình văn hóa”. Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành khảo sát, thống kê thực trạng và tổ chức nhiều cuộc hội nghị để đánh giá về tổ chức và hoạt động của MTTQ các xã, thị trấn. Thông qua đó Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã xây dựng được kế hoạch, tham mưu với cấp ủy cùng cấp và hướng dẫn cho MTTQ các xã, thị trấn xây dựng hương ước, qui ước ở khu dân cư. Kết quả thực hiện, tính đến nay toàn huyện có 9/9 khu dâncư điểm xây dựng qui ước; Trong đó, có 01 khu dân cư ấp Cây Giá, xã Định Thành là điểm hoàn chỉnh quy ước ở khu dân cư đang trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt và 08 khu dân cư còn lại đã đưa ra dân lấy ý kiến xong, đang tiếp tục chỉnh sửa lại.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện của Ban chỉ đạo, Ban vận động, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở chủ động làm nòng cốt phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa nhất là 06 nội dung của cuộc vận động với các tiêu chí của qui ước cho từng khu dân cư khác nhau, được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Đến nay đã công nhận 75/80 khu dân cư tiên tiến, đạt 93,75%; 52/80 khu dân cư văn hóa, đạt 65%; 20.885/26.770 gia đình văn hóa, đạt 78,02 %, có 84/84 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 100% và 27/46 trường học đạt chuẩn văn hóa, đạt 58,60%.

Kết quả đạt được của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở huyện Đông Hải là do có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước những yêu cầu của cuộc vận động. Cán bộ Đảng viên, Đoàn viên và hội viên được phân công từng công việc, nhiệm vụ cụ thể và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Từ cuộc vận động đã phát huy tính dân chủ trong nhân dân, lấy sức dân mà giải quyết khó khăn cho dân, đồng thời cũng là điều kiện góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương và các phong trào hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Về tổ chức, hướng dẫn kiện toàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Mặt trận. Ngoài ra, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn "Bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở” để đảm bảo được trình độ, năng lực và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn, kế hoạch .v.v... của cấp trên đề ra.

Duy trì định kỳ chế độ họp, sinh hoạt của Ban thường trực, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận. Tiến hành đánh giá, xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của Ban thường trực, của Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND - UBND cùng cấp.

Xây dựng quy chế, tiêu chí thi đua về việc cán bộ Mặt trận huyện gắn với cơ sở, địa bàn dân cư, cùng triển khai và hướng dẫn cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động và tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉ đạo xã điểm toàn diện về công tác Mặt trận, tổ chức rút kinh nghiệm để nhân rộng trong toàn huyện.

Về hoạt động, hướng dẫn Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng chương trình công tác cụ thể trong việc triển khai các phong trào, trong thực hiện hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “ngày vì người nghèo" và các mục tiêu phát triển kinh tế của huyện nhà. Kế hoạch công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phải xác định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, thời gian triển khai và thời gian kết thúc. Tích cực phát huy vai trò của đảng viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Phối hợp sử dụng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thành viên trong việc thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động. Chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận đảm bảo kinh phí hoạt động, đáp ứng được lợi ích cho nhân dân trong ấp, khu vực đồng thời phải có nguồn quỹ để hoạt động.

Những giải pháp tích cực trên đây đã được xây dựng thành kế hoạch và đã triển khai đến Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp, khu vực. Bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn và kết quả của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong toàn huyện.

            LÊ THÙY DƯƠNG

(MTTQ huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu)

 

[Về đầu trang]


MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG KIM TÂN, THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở KHU DÂN CƯ

 

Kim Tân là phường trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của thành phố Lào Cai có diện tích tự nhiên 2,89km2, dân số 15.200 người, gồm 4.000 hộ thuộc 54 tổ dân phố, 54 Ban công tác Mặt trận. Nhận thức đầy đủ về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” là cuộc vận động trong thời kỳ đổi mới, có tính toàn dân có nội dung toàn diện, sâu sắc nhằm củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ đổi mới. Năm 2006 Uỷ ban MTTQ phường Kim Tân đã xác định thực hiện cuộc vận động là nhiệm vụ chủ yếu nên đã hướng dẫn các Ban Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đạt kết quả đáng kể.

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, hộ khá, giầu tăng nhanh, hộ nghèo giảm rõ rệt, riêng năm 2006 số hộ nghèo có 54 hộ đã giảm được 41 hộ chỉ còn 13 hộ. Số hộ sản xuất kinh doanh toàn phường là 1.153 hộ, doanh thu đạt 189,521 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch=127% cùng kỳ. Đoàn kết phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái có nhiều cố gắng. Các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với nước được chăm sóc chu đáo nên đều có mức sống trên mức trung bình ở khu dân cư. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong các ngày lễ tết, ngày 27/7 là 19.090.000đ, tặng quà các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn 9.090.000đ, trợ cấp cho 2 hộ đặc biệt khó khăn là ông Trần Văn Hợp hộ nghèo tổ 42 do ốm nặng dài ngày 500.000đ, bà Trịnh Thị Hiền hộ nghèo tổ 27 do phải di chuyển do thi công hồ số 1 là 300.000đ. Vận động ủng hộ đồng bào bị nạn do các cơn bão số 1, 6, 9 được 45.400.000đ, hỗ trợ tấm lợp cho các hộ nghèo xã Hợp Thành 19.152.000đ. Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương mọi người sống và làm việc theo pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Qui chế dân chủ được thực hiện nghiêm chỉnh, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được tôn trọng, không có biểu hiện vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân được củng cố kiện toàn, bồi dưỡng về chức năng nhiệm vụ nên đã giám sát và kiến nghị với UBND thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, thoả đáng các kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp. Tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý được nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, các hộ gia đình đều cam kết phấn đấu không có người mắc tệ nạn xã hội, số người nghiện được quản lý, lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện theo 3 hình thức: cai nghiện tại phường, gửi đi cai nghiện tại trung tâm thành phố và cai nghiện tại gia đình, triệt phá 3 tụ điểm buôn bán tàng trữ chất ma tuý tại tổ 9 được nhân dân đánh giá cao.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá không ngừng phát triển. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quan hệ ứng xử được thực hiện đúng qui định của thành phố. Việc bình xét xuy tôn danh hiệu gia đình văn hoá, tổ văn hoá được thực hiện dân chủ, nghiêm túc coi trọng về chất, không chạy theo số lượng, 2.844 hộ đạt gia đình văn hoá đạt 74,6%. 33/54 tổ dân phố đạt văn hoá = 61%, đường phố được xây dựng xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường. Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục... không ngừng phát triển chất lượng giáo dục được duy trì ổn định, 2/4 trường đạt chuẩn quốc gia, tốt nghiệp tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở 96,4%, phong trào TDTT phát triển mạnh bền vững. Chương trình dân số, gia đình và trẻ em được thực hiện tốt, tiêm chủng các loại vácxin đúng lịch, công tác vệ sinh phòng bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện tốt.

Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị được quan tâm đúng mức. Các Ban Mặt trận ở tổ dân phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm cho 45/45 tổ trưởng dân phố đạt từ 85-100%. Uỷ ban MTTQ phường bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐND, UBND phường đạt 98%. Hàng quý các Ban Mặt trận và các tổ chức thành viên góp ý kiến với chi bộ về phương pháp lãnh đạo và đối với đảng viên về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được thực hiện nghiêm chỉnh, đạt kết quả tốt đã góp phần xứng đáng vào thành tích năm 2006 của phường, được thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, chính quyền đạt vững mạnh toàn diện±

                   TRẦN BÌNH

(P.Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai

[Về đầu trang]


MỘT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀM TỐT CÔNG TÁC TỪ THIỆN

 

Năm 2001, ở tổ 7 phường Tân Hòa - Thị xã Hòa Bình có một đại lý nhỏ chuyên làm dịch vụ thương mại đó là gia đình chị Phạm Thị Nhuận.

Từ một đại lý nhỏ lẻ, anh chị Định Nhuận đã mạnh dạn đầu tư vốn, tổ chức phát triển thành doanh nghiệp nhỏ. Trải qua những khó khăn ban đầu về vốn, môi trường kinh doanh, kinh nghiệm tổ chức, chỉ đạo điều hành... đến nay doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định kinh doanh, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên.

Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp chưa dài, nhưng doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt khó và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2001 đến nay, doanh nghiệp luôn đảm bảo việc làm cho 42 cán bộ nhân viên với mức thu nhập ổn định bình quân 1.600.000đ/tháng/người. Là một doanh nghiệp nhỏ nhưng đã tham gia đầy đủ và đảm bảo các loại bảo hiểm cho cán bộ nhân viên, hàng năm doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ nhân viên đi thăm quan, nghỉ mát, các ngày lễ tết doanh nghiệp đều có thưởng để khích lệ động viên mọi người hăng hái làm việc. Do chủ động nắm bắt nguồn hàng, năng động trong kinh doanh, coi trọng chất lượng hàng hoá và "chữ tín" trong kinh doanh vì thế doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nếu tính từ năm 2001 đến năm 2004, mỗi năm doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước là 30 triệu đồng thì bước sang năm 2005 và năm 2006 doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước 215 triệu đồng, tăng gấp 7 lần so với 4 năm trước. Doanh thu phát triển, cán bộ nhân viên càng thêm gắn bó với doanh nghiệp, họ thực sự đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như lúc khó khăn hoạn nạn. Nhờ sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau mà các cuộc vận động do MTTQ các cấp chủ trì và nhiều cuộc vận động khác của trung ương phát động, cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp đã nhiệt tình hưởng ứng và tích cực ủng hộ. Theo số liệu chưa đầy đủ, doanh nghiệp đã ủng hộ trẻ em chất độc da cam, quỹ ngày vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, đồng bào lũ lụt, người cao tuổi cùng nhiều hoàn cảnh thương tâm khác... lên gần 300 triệu đồng. Một doanh nghiệp không lớn, vốn cố định có hạn, thời gian kinh doanh chưa nhiều, từ khi hình thành tới nay luôn đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện thì đây là một cố gắng đáng biểu dương. Đặc biệt những năm gần đây do kinh doanh phát triển doanh nghiệp càng có thêm điều kiện làm tốt công tác xã hội từ thiện, số tiền ủng hộ giúp đỡ từ thiện mỗi năm một tăng. Do những thành tích trên trong 6 năm qua doanh nghiệp đã được Bộ thương binh xã hội tặng Bằng khen về thành tích trong công tác Đền ơn đáp nghĩa cùng 6 Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh về làm tốt công tác xã hội từ thiện và sản xuất kinh doanh. Chị Phạm Thị Nhuận là Giám đốc doanh nghiệp đồng thời chị cũng là đại biểu HĐND phường Tân Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Kết thúc bài viết này chúng tôi muốn nói: Doanh nghiệp trẻ DVTM Định Nhuận đã và đang tạo dựng cho mình một nền móng vững chắc trong kinh doanh, đó cũng chính là chất lượng hàng hoá với những nhân viên tận tâm phục vụ và cũng chính từ chữ "tín" đang hứa hẹn với bao kết quả mới lớn hơn trong sản xuất kinh doanh và có điều kiện tham gia đóng góp nhiều hơn trong công tác nhân đạo từ thiện vì người nghèo.

                  Trịnh Thấm

(MTTQ Phường Tân Hoà-Hoà Bình)

[Về đầu trang]


XOÁ NHÀ TRANH TRE, NHÀ DỘT NÁT CHO NGƯỜI NGHÈO Ở DIÊN KHÁNH, KHÁNH HÒA

 

Diên Khánh là một huyện thuần nông, cửa ngõ phía Tây của Khánh Hoà. Cho đến nay, cùng với các  chương trình đã thực hiện mấy năm qua như 134, 135 của Chính phủ, đồng thời ra sức thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 4/5/2005 của Tỉnh uỷ Khánh Hòa về “tập trung xoá nhà tranh tre, nhà dột nát cho người nghèo trong tỉnh", ngày 23/5/2005 Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành kết luận số 559-KL/HU để chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo thực hiện chủ trương trên, đồng thời giao cho UBND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo kinh phí để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo mục tiêu của Tỉnh và xem đây là tiêu chí đưa vào chỉ tiêu thi đua hàng năm để xem xét công nhận chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua tổ chức quán triệt chủ trương xoá nhà tranh tre, nhà dột nát cho người nghèo, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đều đồng tình ủng hộ và thể hiện quyết tâm rất cao. Nhờ đó, kết quả xóa nhà tranh tre, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn huyện trong 2 năm qua rất đáng tự hào.

Việc tổ chức khảo sát thực trạng nhà ở và khả năng đóng góp xây dựng nhà của gia đình, dòng họ người nghèo không những nhằm đảm bảo cho việc hỗ trợ xây dựng nhà ở đúng đối tượng mà còn là cơ sở để xem xét mức hỗ trợ và phân bổ nguồn lực xây dựng nhà cho hộ nghèo. Với yêu cầu đó huyện đã xây dựng tiêu chí cụ thể về nhà tạm bợ, nhà dột nát, đồng thời quy định các điều kiện cần và đủ để được hỗ trợ xây dựng nhà ở và những trường hợp không thuộc diện hỗ trợ xây dựng nhà ở để chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành khảo sát theo 3 bước, bắt đầu thôn, khóm khảo sát lập danh sách, tiếp theo Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo xã, thị trấn tổ chức xét duyệt và cuối cùng là huyện tiến hành phúc tra, chốt danh sách nhà ở hộ nghèo cần xây dựng. Trong 2 năm 2005 - 2006, ngoài việc tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách huyện, tỉnh và nguồn vốn từ quỹ "Vì người nghèo", quỹ Xoá đói giảm nghèo và quỹ hỗ trợ hội viên nghèo. Kết quả toàn huyện đã huy động và tiếp nhận 3.181.493.000 đồng để hỗ trợ xây dựng 513 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo bao gồm các nguồn vốn cụ thể như: Các nguồn vốn hỗ trợ của Tỉnh là 1.491.000.000 đồng; của huyện 931.615.000 đồng; của xã, thị trấn là 758.878.000 đồng. Cùng với việc tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc vận động xây dựng quỹ nhằm tạo nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, việc tổ chức hợp đồng thi công và giám sát thi công xây dựng các nhà ở cũng được các địa phương quan tâm thực hiện cụ thể. Quá trình giám sát đều có sự tham gia của gia đình dòng họ, nên hầu hết các công trình đều được thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng. Sau đó, tổ chức nghiệm thu, quyết toán công khai minh bạch và bàn giao đưa vào sử dụng nên từ khi sử dụng đến nay chưa xảy ra trường hợp nào khiếu kiện, thắc mắc về chất lượng công trình, cũng như sử dụng nguồn vốn. Bên cạnh đó, có nhiều nhà được xây dựng lớn, rộng rãi và khang trang hơn so với mẫu thiết kế của huyện vì trong quá trình thi công xây dựng nhà ở có sự tham gia đóng góp của nhiều gia đình, dòng họ với tổng số vốn lên đến trên 2 tỷ đồng.

Trong quá trình "tập trung xoá nhà tranh tre, nhà dột nát cho người nghèo" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã tiếp tục khơi dậy được truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, động viên được nhiều nhiều người, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và có 20/21 xã, thị trấn đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để đề nghị Mặt trận TW cấp bằng Ghi công về việc hoàn thành mục tiêu xoá "nhà tranh tre, nhà dột nát". Kết quả thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" không những tạo điều kiện cho các hộ nghèo thay đổi đời sống và vươn lên thoát nghèo góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xoá đói giảm ngèo trên địa bàn toàn huyện, mà còn là cơ sở nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa±

Phạm Đình Toàn

(Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Diên Khánh)

[Về đầu trang]


TÌNH QUÂN DÂN NƠI BIÊN CƯƠNG

 

Phục Hoà là Huyện biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc có đường biên giới dài 21,5 km từ mốc 23 đến mốc 26, có cửa khẩu quốc gia Tà Lùng thuỷ khẩu. Huyện có 5 xã, thị trấn có đất liền với nước bạn, trên địa bàn Huyện có đồn 79 Bộ đội biên phòng quản lý đường biên mốc giới, đảm bảo cho nhân dân xã và tư thương qua lại cửa khẩu. Với tinh thần thương dân yêu nước của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia trong những năm qua cán bộ chiến sĩ đồn tích cực tham gia phong trào giúp dân xoá đói giảm nghèo.

Với tinh thần quyết tâm giúp dân vùng biên giới chiến thắng mọi kẻ thù trong đó có giặc nghèo đói. Năm 2006 đồn được ban chỉ huy biên phòng Tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ phối kết hợp với thường trực MTTQ Huyện đảm nhận làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Cán bộ chỉ huy đồn đã chủ động báo cáo với Thường trực MTTQ huyện, xin ý kiến cấp uỷ chỉ đạo. Tổ chức phối kết hợp với MTTQ các xã, thị trấn thẩm định hộ nghèo trên địa bàn thuộc diện đồn quản lý. Qua thẩm định có 4 hộ thuộc diện nghèo đặc biệt khó khăn, thuộc Thị trấn Tà Lùng- Xã Mỹ Hưng- Cách Linh đặc biệt khó khăn phải nói đến anh Phan Văn Quân trú tại khu dân cư Bó Pu Thị trấn Tà Lùng, 2 vợ chồng anh có một người con gái, gia đình không có đất tăng gia. Quê gốc anh ở Đại Từ- Thái Nguyên. Năm 1979 chiến sự biên giới anh tham gia bộ đội bảo vệ biên giới phía bắc, khi biên giới thông thương anh ở lại xây dựng gia đình tại khu dân cư Bó Pu. Với bản chất anh lính cụ Hồ chịu khó lao động song gia đình thiếu đất canh tác, vợ con ốm đau đi viện liên tục. Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hội đồng hương, anh em họ hàng trong xóm đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều về kinh tế, giúp vốn, cho mượn đất trồng mía và các loại cây hoa màu khác, hơn 20 năm qua anh và gia đình vẫn chịu một hoàn cảnh nhà tre lợp lá thiếu ăn hàng tháng.

Đầu năm 2006 gia đình anh được bình xét thuộc diện đặc biệt khó khăn, năm 2006 được đồn biên phòng phối hợp với MTTQ các cấp xây nhà đại Đoàn kết bằng nguồn vốn quỹ ngày vì người nghèo của Uỷ ban MTTQ Tỉnh Cao bằng hỗ trợ với mức 7.000.000đ. Nhưng gia đình anh không có đất để làm nhà, Mặt trận Tổ quốc huyện phối kết hợp với MTTQ, chính quyền Thị trấn các đoàn thể khu dân cư họp, bàn cách xây dựng nhà, được gia đình họ hàng cho 200m2 đất để xây nhà đại đoàn kết giúp cho gia đình thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ ổn định cuộc sống.

Đồn biên phòng thấy các hộ gia đình quá nghèo khổ không thể tự nhận vốn và làm nhà được. BCH đồn thành lập tổ công tác giúp dân làm nhà đại đoàn kết do đ/c Ma Kháng Như trực tiếp chỉ đạo cùng các tổ viên phối kết hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức làm nhà cho các hộ nghèo.

Đầu tháng 6 năm 2006 MTTQ Tỉnh Cao Bằng chuyển tiền cho 4 hộ nghèo đồng thời bộ đội đồn biên phòng cùng với gia đình tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo trong đó có gia đình anh Quân. Sau 2 tháng thi công 4 nhà đại đoàn kết được xây khang trang, ngôi nhà anh Quân trị giá hơn 12 triệu đồng, trong đó đồn biên phòng hỗ trợ 3 triệu đồng, hội đồng hương Bắc Thái giúp cho bộ bàn ghế trị giá trên 2 triệu, với giá trị đất được gia đình họ hàng khu dân cư cho, số tiền làm được ngôi nhà xây lợp pờ rô khang trang cho gia đình anh Quân là một tài sản lớn nếu không có quỹ ngày vì người nghèo, bộ đội biên phòng giúp đỡ có nằm mơ đến bao giờ gia đình anh thoát khỏi nghèo đói, con được theo học vợ khỏi bệnh tật.

Ngôi nhà của anh Quân thực sự là một ngôi nhà đại đoàn kết tình quân dân, được sự chia sẻ quỹ vì người nghèo, "Lá lành đùm lá rách" của người dân vùng biên giới Thị trấn cửa khẩu Quốc gia Tà Lùng- Phục Hoà- Cao Bằng. Mặt trận Phục Hoà mong các cơ quan đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội ngày thêm đóng góp ủng hộ vào quỹ vì người nghèo, để sau này giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, khó khăn thoát khỏi cảnh ngộ như anh Quân sẽ được Mặt trận cùng mọi tổ chức giúp đỡ họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn để có cuộc sống mới hoà nhập với cộng đồng±

          Lương Hồng Định

(MTTQ huyện Phục Hoà, Cao Bằng)

[Về đầu trang]  


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Trụ sở : 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ĐT: 04 - 8.257447, FAX : 04 - 8.287650,
Trưởng Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Đ/c Hà Thị Liên, Đ/c Nguyễn Văn Pha, Đ/c Trần Ngọc Nhẫn, Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
Thư ký Toà soạn: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
E-Mail : Thongtinmt@mattran.org.vn, Website: WWW.MATTRAN.ORG.VN,