TRANG CHỦ

   Văn bản hướng dẫn

 Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hoạt động Mặt trận các cấp

  Mặt trận tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền

 

 

   MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN


MTTQ Việt Nam với việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã,phường                

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở Bắc Giang năm 2007       

Mặt trận Than Uyên đẩy mạnh tham gia xây dựng chính quyền    

Mặt trận Phú Thọ nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật           


 

MTTQ VIỆT NAM VỚI VIỆC THỰC HIỆN

QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN


Trên cơ sở những kết quả đã đạt được sau hơn 8 năm tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; trong năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận các cấp ở địa phương đã chú trọng tới việc phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn những chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là ở cấp cơ sở và đông đảo các đoàn viên, hội viên và nhân dân; đặc biệt là tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn mới được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành; đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và các Ban giám sát đầu tư cộng đồng để đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã gắn việc tuyên truyền các nội dung của Quy chế dân chủ với việc tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .v.v. cho đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn gắn việc triển khai đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư với công tác tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng; qua đội ngũ báo cáo viên trực tiếp xuống tận thôn, làng, bản, ấp; nhất là qua những người tiêu biểu trong các dân tộc, các tôn giáo để phổ biến và truyền đạt tại các hội nghị nhân dân .v.v. Nhiều nơi, Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức biên soạn, in ấn hàng ngàn bộ tài liệu tóm tắt các nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở và của chính quyền, Mặt trận cấp tỉnh để phát miễn phí cho các hộ dân. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên cùng cấp hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ, lồng ghép với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể; nhất là tập trung tuyên truyền cho nhân dân thực hiện quy chế dân chủ vào những thời điểm quan trọng như: đợt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất gắn với tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư .v.v. vừa có ý nghĩa chính trị - xã hội, vừa thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều nơi đã thu hút được trên 70% đến 90% đại diện hộ tham dự.

Việc phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên để thực hiện các nội dung của Quy chế dân chủ cũng được Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện. Trên cơ sở thực hiện Quy chế phối hợp công tác; Mặt trận đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc vận động nhân dân hiểu và thực hiện tốt các khâu nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân quyết định và nhân dân giám sát theo Quy chế dân chủ. Năm qua, ở nhiều địa phương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền và tổ chức các thành viên tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện những quy định của Trung ương và chính quyền địa phương về thủ tục hành chính giải quyết các công việc có liên quan đến dân như việc bán nhà ở theo Nghị định 61 của Chính phủ, vấn đề đăng ký hộ khẩu, hộ tịch; phổ biến cho dân biết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; các chủ trương cho vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, các khoản huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng; thường xuyên thông báo cho dân biết những công việc trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, kết quả kiểm tra, kết quả giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, những đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ở địa phương. Đặc biệt, do thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nên công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo; nhất là huy động nhân dân tham gia ủng hộ các nạn nhân trong sự cố sập nhịp dẫn ở cầu Cần Thơ và đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung tiếp tục có những chuyển biến tích cực và thu được kết quả rất có ý nghĩa. Mặt trận các cấp còn tích cực vận động nhân dân xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá và đã trở thành tiêu chí thi đua quan trọng của các khu dân cư trên khắp cả nước. Điển hình là Uỷ ban MTQ tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng đề án "Vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh xoá bỏ những tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá" và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chỉ đạo các ban, ngành phối hợp thực hiện.

Trong năm 2007, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu và Trưởng thôn theo tinh thần thông tri số 06, ngày 25/01/2005 của Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Sau hai năm triển khai, đến nay chủ trương này đã được thực hiện ở tất cả 64 tỉnh, thành phố; đã có 166 chức danh là Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã, cùng với 2339 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đã bị đề nghị xem xét miễn nhiệm do không được sự tín nhiệm cao của Mặt trận (đạt tỉ lệ tín nhiệm tại các hội nghị của Mặt trận cơ sở thấp dưới 50%). Qua thực tế triển khai thực hiện, chúng ta có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được đông đảo nhân dân và cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư hoan nghênh, đồng tình  ủng hộ. Qua đó, đã làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ cơ sở; góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong việc xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân; góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh công tác Mặt trận tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở còn tham gia phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng tổ an ninh nhân dân, tổ bảo vệ sản xuất, tổ hoà giải nhân dân, tổ nhân dân tự quản v.v.  ở thôn, làng, ấp, bản; như: lựa chọn, giới thiệu người để nhân dân bầu vào tổ hoà giải, tham gia tuyên truyền pháp luật về hoà giải cho nhân dân v.v. Đây là những tổ chức ở cơ sở góp phần thiết thực vào việc bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương và giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; hạn chế được nhiều các vụ khiếu kiện vượt cấp; vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; bảo đảm cho Quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện có hiệu quả. Năm 2007, nhiểu địa phương đã làm tốt công tác hoà giải như các tổ hoà giải ở tỉnh Long An đã hoà giải được 2.378 vụ việc, đạt tỉ lệ 74,3% trên tổng số vụ việc ở cơ sở .v.v. trong đó Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đóng vai trò nòng cốt.

Trong năm qua, hoạt động giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tiếp tục thu được những kết quả nhất định. Thông qua công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động nghiên cứu, xem xét để giải thích và hướng dẫn cho nhân dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm tập hợp những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với chính quyền xem xét, giải quyết. Nét nổi bật trong năm qua là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc còn phối hợp với chính quyền cùng cấp tập trung giải quyết, xử lý được nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài ở địa phương; đồng thời Mặt trận và các đoàn thể còn giám sát chính quyền giải quyết những khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị đó của nhân dân. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Thanh tra và Nghị định 99/2005/NĐ-CP của Chính phủ đã thu được những kết quả mới. Thực tiễn trong năm qua cho thấy, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn ở nhiều nơi như TP. Hà Nội,  tỉnh Hải Dương, Nghệ An .v.v. đã thực hiện tốt chức năng giám sát, phát hiện được nhiều việc làm vi phạm pháp luật, kiến nghị với chính quyền để xử lý thu về cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng, góp phần không nhỏ trong việc hạn chế những tiêu cực ở cơ sở trên các lĩnh vực như đất đai, giao thông, thu chi ngân sách .v.v.  Công tác giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ của Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tiếp tục được đẩy mạnh và có bước phát triển mới, khi các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã được kiện toàn và thành lập theo nội dung của Quyết định 80/2005/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và Bộ Tài Chính để hướng dẫn thực hiện quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được thành lập, hoạt động của nhiều Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở nhiều địa phương ngay trong năm 2007 như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đắc Lắc.v.v. đã mang lại hiệu quả thiết thực; điển hình các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của tỉnh Đồng Nai đã giám sát được 179 dự án, trong đó đã phát hiện 4 dự án có sai phạm và kiến nghị xem xét 13 dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật; qua đó đã góp phần quan trọng vào việc hạn chế những thất thoát, tiêu cực trong việc đầu tư xây dựng các công trình cộng cộng ở cộng đồng dân cư.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Mặt trận các cấp trong năm 2007 vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong hệ thống các cơ quan Mặt trận và cho nhân dân ở nhiều địa phương nơi còn mang tính thụ động và chưa được quan tâm kịp thời. Hoạt động giám sát của Mặt trận và nhân dân đối với chính quyền trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, mặc dù đã có chuyển biến nhất định nhưng chất lượng còn thấp, nhất là giám sát việc xây dựng các công trình do ngân sách Nhà nước đầu tư ở cơ sở và giám sát việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở một số nơi vẫn còn hình thức và hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở; trong năm 2008, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hướng dẫn của Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, đặc biệt là nội dung Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh của các cơ quan Trung ương.

Hai là, Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp để triển khai, thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo các quy định mới của pháp luật.  

Ba là, Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản khu phố, Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; coi đây là nhân tố cơ bản và quyết định tới hiệu quả của công tác Mặt trận tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sởr

                       XUÂN TRƯỜNG 

  [Về đầu trang]


KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ

DÂN CHỦ Ở BẮC GIANG NĂM 2007

 

Bắc Giang là tỉnh miền núi, có diện tích 3.822,5 km2, dân số gần 1,6 triệu người, có 25 dân tộc trong đó dân tộc thiểu số chiếm 12% dân số. Tỉnh có 9 huyện và 1 thành phố với 229 xã, phường, thị trấn, 2512 thôn bản, khu phố. Năm 2007 đã thành lập mới gần 300 doanh nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên hơn 1500.

Năm 2007  Các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh quán triệt sâu rộng Thông báo kết luận số 159-TB/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với mục tiêu: đạt kết quả thực chất, đồng đều và ổn định ở các loại hình cơ sở; nhân rộng những điển hình tiên tiến. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều hoạt động thiết thực, từng bước cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, bám sát tình hình thực tiễn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc mục đích, và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn cách mạng mới; thực hiện tốt hơn những quy định trong Nghị định số 79/NĐ-CP, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị định số 71/NĐ-CP, Nghị định số 07/NĐ-CP và Nghị định số 87/2007/NĐ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở

 Cấp uỷ các cấp đã chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Kế hoạch số 611/KH-BCĐ ngày 29/4/2005 về việc thực hiện Thông báo kết luận số 159-TB/TW của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh theo cơ cấu thống nhất.  Trưởng ban là Phó Bí thư cấp uỷ, Phó Trưởng ban là các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, Ban Dân vận cấp uỷ, phòng nội vụ, Uỷ ban MTTQ. Ban Dân vận  là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.  Ban Chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp: Trưởng Ban Chỉ đạo là thủ trưởng hoặc đồng chí bí thư cấp uỷ cơ quan, đơn vị; bộ phận thường trực là công đoàn.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở từng loại hình đã có những chuyển biến tích cực. Ở xã, phường, thị trấn  việc thực hiện quy chế dân chủ đã phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích cực đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Tiêu biểu như huyện Lạng Giang đã huy động cứng hoá được 49 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp tu sửa 13 nhà văn hoá thôn, 7 sân chơi thể thao, 13 nhà tập luyện thể thao, với giá trị đóng góp của nhân dân là 10,5 tỉ đồng; thành phố Bắc Giang huy động nhân dân lắp đặt 709 bóng đèn chiếu sáng ngõ phố, xây dựng 7 khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên, với giá trị đóng góp là 1,8 tỉ đồng; huyện Hiệp Hoà huy động kiên cố hoá 14 km kênh mương, cứng hoá 35 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 94 phòng học, với giá trị nhân dân đóng góp là 900 triệu đồng…Việc xây dựng  quy chế, quy ước, hương ước cho phù hợp với tình hình thực tế tại các thôn, bản, khu phố được thực hiện tốt, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; tính cộng đồng, làng xóm được củng cố và phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên. Năm 2007, số xã, phường, thị trấn thực hiện quy chế dân chủ đạt tỷ lệ tốt là 65%, khá 25%, trung bình đạt 10%, không có đơn vị yếu kém.

 Ở các cơ quan hành chính,  đã cụ thể hoá những quy định trong Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ thành những quy định về công tác tổ chức, cán bộ, chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công, sử dụng ô tô, điện thoại, tiếp khách… Việc tổ chức thảo luận, bàn bạc được tiến hành dân chủ, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn từ cán bộ lãnh đạo đến công nhân, viên chức trong cơ quan nên những quy định đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, phát huy tác dụng tốt, đảm bảo được yêu cầu tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 100% các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm. Thông qua hội nghị đã củng cố, kiện toàn ban thanh tra nhân dân, bổ sung sửa đổi những quy chế, quy định của cơ quan; bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và việc thực hiện chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế, chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Nhiều cơ quan thực hiện việc niêm yết công khai lịch tiếp công dân, hình thành "đường dây nóng" để cán bộ và nhân dân kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc hay góp ý xây dựng cơ quan. 

 Ở các doanh nghiệp Nhà nước,  các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo của các doanh nghiệp Nhà nước đã đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả, 100% các doanh nghiệp xây dựng được quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Nội dung các quy chế quy định rõ việc sử dụng tài sản, chi tiêu tài chính của cơ quan, đơn vị... Một số doanh nghiệp đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên, người lao động, bàn và xây dựng quỹ hỗ trợ đời sống, thực hiện chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về đảm bảo việc làm,  định mức lao động, sửa đổi thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc với người lao động... Các ý kiến phản ánh kiến nghị đã được lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp thu, giải trình và thực hiện. 

 Ở các công ty cổ phần và công ty TNHH, Thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố, triển khai Nghị định của Chính phủ đến các công ty cổ phần và công ty TNHH, phổ biến tới các cổ đông và người lao động. Đã có 67/121 công ty triển khai Nghị định 87/2007/NĐ-CP đến người lao động. Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công ty cổ phần và công ty TNHH còn mới nên hiệu quả thực tế chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Tổ chức công đoàn ở nhiều công ty hoạt động còn hình thức, chưa được lãnh đạo công ty quan tâm đúng mức nên việc tập hợp lao động tham gia vào tổ chức công đoàn còn hạn chế; Có nơi chưa thành lập được tổ chức công đoàn nên việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cũng gặp nhiều khó khăn.

Năm 2007 việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội;  xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, đặc biệt là việc quán triệt sâu sắc Thông báo kết luận số 159-TB/TW đến các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, nên đã giúp cho các tổ chức trong hệ thống chính trị xác định được trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực phối hợp với chính quyền, với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; qua đó  huy động sự đóng góp tích cực của nhân dân vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở, phúc lợi xã hội, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương, trong năm 2008 Tỉnh uỷ Bắc Giang tiếp tục lãnh đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở tăng cường thực hiện trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ. Các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế. Hàng quý có báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp, quy trình chỉ đạo thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở từ đó có biện pháp khắc phục những hạn chế.

Với cách làm và những kinh nghiệm rút ra trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở năm 2007, chắc chắn trong năm 2008 việc triển khai tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tỉnh Bắc Giang sẽ thu được nhiều kết quả hơn nữaq

Trịnh Thanh Giang

Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bắc Giang

[Về đầu trang]


MTTQ HUYỆN THAN UYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

 

Công tác tham gia xây dựng chính quyền được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác Mặt trận. Năm 2007, Mặt trận huyện Than Uyên là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua. Trao đổi xung quanh công tác Mặt trận cơ sở, đồng chí Cầm Xuân Xanh - Chủ tịch MTTQ huyện Than Uyên cho biết: Đẩy mạnh công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền luôn được MTTQ huyện quan tâm đưa vào chương trình công tác Mặt trận hàng năm, trên cơ sở gắn kết việc triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các chương trình lồng ghép có mục tiêu... từ đó Mặt trận đã tập chung tuyên truyền, đổi mới phương thức vận động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước khẳng định vị thế, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị ở địa phương...

Điểm nổi bật đó là Mặt trận đã chủ động phối hợp triển khai sâu rộng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Tổ chức các Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc thi viết về các gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động... Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả thiết thực tới cộng đồng khu dân cư qua 224 buổi, thu hút 202.632 lượt người tham dự. Vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và xoá bỏ tệ nạn xã hội", qua đó đã có 253 khu dân cư, 15.155 hộ gia đình đăng ký phòng chống tội phạm; 257 khu dân cư, 13.983 hộ gia đình đăng ký phòng chống ma tuý; 235 khu dân cư, 13.942 hộ gia đình đăng ký thực hiện an toàn giao thông. Điển hình trong phong trào trên có 3 xã: Mường Khoa, Mường Mít và Nậm Cần không có người nghiện ma tuý. Thông qua quần chúng nhân dân, đã thu được 391 nguồn tin, trong đó có 372 nguồn tin có giá trị, cảm hoá 41 đối tượng lầm lỡ trở về tái hoà nhập cộng đồng. Kịp thời vận động 30 hộ gia đình, 157 nhân khẩu không di dịch cư tự do; 519 hộ gia đình, 3.124 nhân khẩu không tuyên truyền, theo đạo trái pháp luật. Đã phối hợp tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và bầu bổ sung đại biểu HĐND ở các xã mới chia tách và thành lập, trong không khí dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thành công tốt đẹp. Đã tổ chức cho các đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại 40 điểm, với 2.848 cử tri tham dự, tổng hợp được 320 ý kiến, kiến nghị. Đã tiếp 211 lượt công dân; 21 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó số đơn thư tố cáo đã giảm nhiều so với năm 2006. Tham gia tích cực có hiệu quả trong việc giám sát các chương trình, dự án trọng điểm có mục tiêu và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong các tầng lớp nhân dân như: Giám sát việc vay vốn giải quyết công ăn việc làm cho các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; việc mua sắm tài sản công trong các cơ quan, đơn vị nhà nước; công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm..., đồng thời giám sát có hiệu quả các hoạt động trong hệ thống Mặt trận thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận. Thực hiện sâu rộng Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" theo nội dung "5 Không - 5 Việc" gắn với triển khai các chương trình lồng ghép có mục tiêu, Mặt trận đã tiến hành chỉ đạo điểm 2 khu dân cư ở thị trấn và chọn chỉ đạo toàn diện 19 bản ở 19 xã, phường, thị trấn trong toàn huyện. Đã có 292 khu dân cư, 16.595 hộ gia đình được quán triệt, học tập nội dung cuộc vận động; 100% xã, phường, thị trấn tham gia ký kết giao ước thi đua; 11.067 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hoá; 96 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hoá; 110 khu dân cư đăng ký khu dân cư tiên tiến. Qua bình xét đã có 9.500 hộ gia đình văn hoá; 40 khu dân cư văn hoá; 89 khu dân cư tiên tiến, trong đó có 20 khu dân cư liên tục ba năm liền đạt khu dân cư tiên tiến. Từ kinh nghiệm thực tế ở địa phương, Mặt trận đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Vì người nghèo", xây dựng "Nhà đại đoàn kết", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Đến nay đã thu vào quỹ "Vì người nghèo" là 196.449.000 đồng, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" là 108.786.000 đồng. Bằng nguồn vốn ủng hộ các cấp, Mặt trận đã phân bổ xây dựng 107 "Nhà đại đoàn kết" với tổng số tiền 530.000.000 đồng; 4 nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 127.958.000 đồng. Đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai được 32.400.000 đồng; tổ chức cứu trợ cho 259 hộ gia đình đặc biệt khó khăn; 106 hộ gia đình bị thiên tai hoả hoạn số tiền là 153.900.000 đồng; tổ chức tặng quà cho 290 hộ gia đình nghèo đón tết Nguyên đán; trao tặng 57 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 12.600.000 đồng. Vận động nhân dân đóng góp 1.650 ngày công và hiện vật để làm nhà đại đoàn kết, điển hình như 2 xã: Tà Mung và Phúc Than.

Trong thời gian tới Mặt trận các cấp huyện Than Uyên tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. Không ngừng củng cố, kiện toàn, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động MTTQ từ huyện tới cơ sở nhằm tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nghị quyết các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyệnq

            LÊ TIẾN DŨNG

      (MTTQ tỉnh Lai Châu)

[Về đầu trang]


MTTQTỈNH PHÚ THỌ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. MTTQ tỉnh Phú Thọ ngay từ đầu năm đã có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Lồng ghép công tác phổ biến pháp luật với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đưa nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là tiêu chí đánh giá xếp loại hoạt động của Mặt trận các cấp hàng năm.

Năm qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các cấp Mặt trận lồng ghép 6 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" với thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới". Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Kết quả toàn tỉnh đã có 2.148/2.864 (chiếm 75%) khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến; 1.804/2.864 (chiếm 63%) khu dân cư không mắc tệ nạn xã hội; thực hiện tốt phong trào tự quản và phòng chống tội phạm; 2.503/2.864 khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá.

Thực hiện Nghị quyết số 03 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc tham gia thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tổ chức các hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết cho uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chỉ đạo 12/12 huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch, triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn và các Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Qua đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động phong trào thi đua cán bộ Mặt trận các cấp không vi phạm pháp luật.

Được sự chỉ đạo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thực hiện Đề án "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư", Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành chỉ đạo điểm tại 3 xã: Hà Thạch (thị xã Phú Thọ), Tân Phương (huyện Thanh Thuỷ), Tiên Kiên (huyện Lâm Thao). Tiến hành khảo sát tình hình chấp hành pháp luật ở các khu dân cư; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, nhóm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động. Tại 3 xã làm điểm Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị tại 6 khu dân cư với trên 600 người tham dự tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cụ thể như: một số Luật có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và một số Luật mới được ban hành: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Luật Chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,... và các văn bản quan trọng khác. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai tại các xã làm điểm và từng bước nhân ra diện rộng ở 12/12 huyện, thành, thị.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống của cán bộ và nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ mở chuyên trang, chuyên mục Đại đoàn kết gắn nội dung tuyên truyền luật có hiệu quả; phối hợp Thanh tra Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quỹ Châu á thực hiện dự án "Hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý và tuyên truyền pháp luật về Thanh tra nhân dân" nhằm tuyên truyền nội dung chương 4 về Thanh tra nhân dân trong Luật Thanh Tra, Nghị định số 99/NĐ - CP của Chính phủ và các văn bản mới ban hành về công tác Thanh tra nhân dân cho Chủ tịch UB MTTQ, trưởng ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn; đại diện lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, các tổ chức thành viên. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân góp phần hạn chế những sai sót trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thành lập được 2 Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật và Hội đồng tư vấn Khoa học kỹ thuật - Văn hoá xã hội. Các hội đồng này đang dần hoàn thiện cả về nội dung, hình thức và tham gia ý kiến đóng góp vào việc xây dựng sửa đổi, bổ sung các Luật, Dự án Luật, Pháp lệnh...

Công tác tiếp dân được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện nghiêm túc thường xuyên. Thông qua tiếp dân đã trả lời được những ý kiến kiến nghị của người dân; phối hợp, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết; mặt khác giúp người dân hiểu được về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước mà người dân quan tâm, thực hiện đúng theo Luật Khiếu nại - Tố cáo.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua được các cấp Mặt trận trong tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả, được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhất mà lãnh đạo các cấp Mặt trận quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2008, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp, các phong trào thi đua gắn với công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đó tác động mạnh vào nhận thức, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững trật tự ổn định tình hình xã hội trong tỉnh, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh²

            HỒNG NGOAN

        (MTTQ tỉnh Phú Thọ)

[Về đầu trang]


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Trụ sở : 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ĐT: 04 - 8.257447, FAX : 04 - 8.287650,
Trưởng Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Đ/c Hà Thị Liên, Đ/c Nguyễn Văn Pha, Đ/c Trần Ngọc Nhẫn, Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
Thư ký Toà soạn: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
E-Mail : Thongtinmt@mattran.org.vn, Website: WWW.MATTRAN.ORG.VN,