TRANG CHỦ

   Văn bản hướng dẫn

Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

 Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

Toàn dân hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo

Mặt trận tham gia xây dựng Đảng và chính quyền

 

 

   MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN


  Kinh nghiệm triển khai làm điểm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND bầu và trưởng thôn ở Thái Bình

  MTTQ huyện Gia Bình nâng cao chất lượng giám sát hoạt động của chính quyền

  Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vĩnh Tường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


 

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LÀM ĐIỂM VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC VỤ CHỦ CHỐT DO HĐND BẦU VÀ TRƯỞNG THÔN Ở THÁI BÌNH

 

Thái Bình là một tỉnh nông nghiệp, với số dân trên 1,8 triệu người được chia theo đơn vị hành chính gồm 8 huyện, thành phố; 285 xã, phường, thị trấn và 1995 thôn, tổ dân phố. Với đặc thù là tỉnh đồng bằng, dân cư sống tập trung theo các thôn làng và các cụm dân cư nên khá thuận tiện cho công tác quản lý theo đơn vị hành chính và việc triển khai các nhiệm vụ theo địa bàn dân cư.

 Trong những năm qua, ở Thái Bình quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai có hiệu quả, đã góp phần quan trọng để phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền vững mạnh. Thực hiện Thông tri 06 của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND bầu và trưởng thôn. Xác định đây là việc làm mới và khó trong công tác chỉ đạo của Mặt trận, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có công văn chỉ đạo việc làm điểm ở 3 xã của huyện Vũ Thư, giao cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và Huyện uỷ Vũ Thư để triển khai thực hiện rút kinh nghiệm trước khi triển khai thực hiện ở tất cả các xã, phường, thị trấn. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức làm điểm trên cơ sở thống nhất giữa các ngành; phối hợp với Huyện uỷ Vũ Thư thống nhất chủ trương và các bước tiến hành phân tích những thuận lợi, khó khăn ở những điểm triển khai. Đồng thời trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã cùng với Văn phòng HĐND, Sở Nội vụ tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo hướng dẫn làm điểm; hướng dẫn Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã làm bản kiểm điểm công tác và tự phê bình.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Thường trực Huyện uỷ Vũ Thư để tổ chức hội nghị gồm các ngành chức năng của tỉnh và huyện, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ của 3 xã làm điểm là: Song An, Tân Lập, Đồng Thanh để quán triệt quan điểm, mục đích, yêu cầu của việc tổ chức và hướng dẫn quy trình và các bước tiến hành của việc lấy phiếu tín nhiệm; hướng dẫn MTTQ các xã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để nhân dân ý thức được quyền làm chủ của công dân tham gia việc lấy phiếu tín nhiệm, tạo điều kiện cho cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ và yêu cầu đặt ra. Sau khi công tác chuẩn bị đã chu đáo, từ ngày 17/3 đến 23/3/2006, 21 thôn của 3 xã đã tiến hành hội nghị cử tri, đại diện hộ đóng góp ý kiến vào bản kiểm điểm công tác và tự phê bình của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã. Tại các hội nghị này, đã có 144 ý kiến của nhân dân đóng góp vào bản kiểm điểm của Chủ tịch HĐND, UBND xã. Các hội nghị đều diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, người dân đã thực sự phát huy quyền dân chủ của mình, đóng góp những ý kiến tâm huyết với cán bộ lãnh đạo xã, góp phần vào việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Từ ngày 22/3 đến 25/3/2006 cả 3 xã trên đã tổ chức hội nghị Uỷ ban MTTQ xã để lấy phiếu tín nhiệm với các chức vụ chủ chốt. Kết quả có 6 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có 4 người đạt số phiếu tín nhiệm 100%; có 2 người đạt số phiếu tín nhiệm 80-90%; không có vị nào có số phiếu tín nhiệm dưới 50%. Nhìn chung hội nghị Uỷ ban MTTQ xã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, bảo đảm thành phần, số lượng, nội dung chương trình và có chất lượng cao.

Từ việc làm điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND bầu và trưởng thôn đã minh chứng đây là một chủ trương đúng được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần vào phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó nâng vị trí, vai trò của MTTQ trong hoạt động giám sát, nhiệm vụ giám sát của Mặt trận đã được bảo đảm bằng những cơ chế cụ thể, thiết thực.

Qua thực tế làm điểm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu ở Thái Bình, bước đầu đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Phải quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân vào mục đích, ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm do MTTQ tổ chức triển khai. Bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong quá trình thực hiện.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, nêu bật được ý nghĩa tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm cho cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương; cụ thể hoá, chi tiết hoá những quy trình, các bước tiến hành. Thực tế chứng minh nơi nào làm tốt công tác này thì nơi đó nhân dân dự họp ở các hội nghị thôn đông, chất lượng tốt hơn.

- Có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền; HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện phải có văn bản hướng dẫn Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã và Trưởng thôn làm bản tự kiểm điểm công tác và tự phê bình trước dân. Tổ chức lớp tập huấn chu đáo, nhất là đối với cán bộ cơ sở; xây dựng kế hoạch cụ thể cho quá trình triển khai nhiệm vụ.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ  chức hội nghị ở thôn lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào bản kiểm điểm công tác và tự phê bình của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã phải phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương. Bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để đảm bảo số lượng cử tri tham dự theo đúng quy định.

Sau đợt triển khai làm điểm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 07 ngày 16/6/2006 về việc lãnh đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu và trưởng thôn. MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và sẽ triển khai thực hiện ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh²

        NGUYỄN THẾ HIỆP

             (MTTQ tỉnh Thái Bình)

             [Về đầu trang]


MTTQ HUYỆN GIA BÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN

 

Tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận. Thực tiễn những năm qua, MTTQ huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng giám sát hoạt động của chính quyền. Để thực hiện nhiệm vụ này Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện căn cứ vào những quy định của pháp luật trong Luật MTTQ Việt Nam, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND, Luật tổ chức HĐND và UBND và Nghị định 79/2003 NĐ-CP ngày 7/7/2003 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ. Trên cơ sở đó Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện xây dựng Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND và UBND huyện. Hàng tháng, hàng quý căn cứ chương trình công tác các bên duy trì phối hợp thực hiện theo Quy chế, định kỳ 6 tháng, một năm có rút kinh nghiệm thông báo hoạt động của các bên.

Do có cơ chế phối hợp và thực hiện đồng bộ nên MTTQ huyện đã thực hiện được chức năng giám sát với chính quyền. Trước hết là đối với HĐND huyện, MTTQ huyện cùng các ban của HĐND thẩm định, xem xét nội dung chuẩn bị Nghị quyết các kỳ họp HĐND huyện, xem xét quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhìn chung các văn bản của Thường trực HĐND huyện ban hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền. Tại các kỳ họp HĐND huyện, MTTQ huyện đều có thông báo về hoạt động của Uỷ ban MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri với HĐND. Tại các kỳ họp này các ngành liên quan, thường trực UBND và HĐND huyện đã trả lời, giải đáp những kiến nghị của cử tri đồng thời nêu những biện pháp giải quyết các vấn đề cử tri nêu. Cơ bản kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện đều được xem xét, giải quyết kịp thời, đồng thời tại các kỳ họp của Uỷ ban MTTQ huyện, Thường trực HĐND huyện có báo cáo hoạt động của thường trực HĐND với Uỷ ban MTTQ huyện tạo sự phối hợp chặt chẽ. Đối với UBND huyện sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền thực hiện thường xuyên. MTTQ huyện tham dự các kỳ họp hàng tháng của UBND huyện. Các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, những quyết định, văn bản của UBND huyện ban hành được đồng gửi cho MTTQ huyện theo dõi, giám sát. Với trách nhiệm của mình, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện thường xuyên tổng hợp, theo dõi việc tổ chức việc thực hiện, phản ánh tâm tư, kiến nghị của cử tri và các tổ chức thành viên với UBND huyện kịp thời. Do đó các vấn đề nảy sinh ở cơ sở được chính quyền xử lý, giải quyết dứt điểm. Ngoài ra để cụ thể hoá những vấn đề liên quan đến chỉ đạo của MTTQ huyện trên địa bàn. MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng soạn thảo văn bản để UBND huyện ban hành như: phối hợp với Phòng VHTT-TT trình Chủ tịch UBND huyện ký Chỉ thị số 09/CT-UB, ngày 9/9/2005 V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, Chỉ thị 03/CT-UB, ngày 21/2/2006 V/v tổ chức quản lý lễ hội và Hướng dẫn số 05/HD-UB, ngày 1/3/2006 V/v mừng thọ đối với Người cao tuổi. Qua thực hiện những nội dung này trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được nhân dân đồng tình hưởng ứng, dư luận hoan nghênh. Nhiều xã còn cụ thể hoá thành những quy ước của địa phương, tổ chức thực hiện tốt như: Xuân Lai, Cao Đức, Bình Dương, Nhân Thắng.

Ngoài ra với chức năng nhiệm vụ MTTQ huyện còn tham gia các Hội đồng như: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng Giáo dục, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật hoặc các ban chỉ đạo như Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Ban chỉ đạo thi hành án, BCĐ công tác tôn giáo... do đó Mặt trận thường xuyên có điều kiện đóng góp ý kiến kịp thời với các nhiệm vụ chung của huyện. Mặt khác MTTQ huyện còn ký Quy chế phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân huyện, năm 2005 tham gia kiểm tra, giám sát, giáo dục người phạt tù nhưng cho hưởng án treo 35 đối tượng ở 5/14 xã, thị trấn trong huyện. Qua kiểm tra rút kinh nghiệm kịp thời với cơ sở có tác dụng tốt.

Trong công tác giám sát đối với đại biểu dân cử MTTQ huyện đã phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hội nghị của đoàn đại biểu Quốc hội khoá XI của tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri trong huyện thông qua các buổi tiếp xúc cử tri thực sự là diễn đàn để cử tri đối thoại với đại biểu dân bầu, tạo mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Nhiều vấn đề cử tri nêu được các cấp, các ngành liên quan trả lời giải quyết, tạo niềm tin của dân với chính quyền.

Thực hiện Thông tri 06 ngày 25/1/2005 của UBTƯ MTTQ Việt Nam Hướng dẫn làm điểm việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND xã bầu và trưởng thôn. Theo sự chỉ đạo của tỉnh, tháng 5/2006 Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tham mưu với cấp uỷ huyện có văn bản chỉ đạo đồng thời phối hợp với Thường trực BCĐ thực hiện quy chế dân chủ huyện, Thường trực HĐND-UBND huyện hướng dẫn xã Song Giang làm điểm để rút kinh nghiệm. Do có sự chuẩn bị chu đáo và tập trung chỉ đạo của cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và Mặt trận nên việc tổ chức điểm lấy phiếu tín nhiệm ở Song Giang đã thực hiện đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình. Kết quả số phiếu tín nhiệm của Chủ tịch HĐND xã đạt 96%, Chủ tịch UBND xã đạt 100%, Trưởng thôn ích Phú đạt 100%. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, cán bộ chủ chốt do dân bầu được tiếp xúc với cử tri, nêu cao trách nhiệm hơn với cử tri, đồng thời cũng là dịp tiếp thu sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót so nhân dân đóng góp. Còn đối với cử tri nghe đại biểu giải trình, tiếp thu thẳng thắn với thái độ cầu thị, đã tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Thực hiện việc giám sát tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, theo quy định hàng quý, 6 tháng MTTQ cùng với thường trực HĐND, UBND nghe kết quả công tác tiếp dân do Thanh tra nhân dân huyện báo cáo, qua thực tế từ Thường trực huyện uỷ – HĐND – UBND huyện đến thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện đều thực hiện tiếp dân định kỳ tại công sở vào các ngày 15, 30 hàng tháng. Nơi tiếp dân của huyện được bố trí khang trang, đảm bảo thuận tiện việc phục vụ công dân đến phản ánh kiến nghị và thực hiện khiếu nại tố cáo... Do làm tốt công tác tiếp dân nên phần lớn những kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết kịp thời.

Việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan chức năng huyện giải quyết triệt để. Các khiếu nại tố cáo đến cấp huyện đều được giải quyết 100% số vụ việc. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2006 có 14/14 việc giải quyết xong, do đó ở Gia Bình không có khiếu nại tố cáo vượt cấp, không xảy ra khiếu kiện đông người. Việc thực tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời KN-TC đã góp phần tích cực giữ gìn sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững an ninh nông thôn của huyện, góp phần xây dựng chính quyền huyện đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2001-2005)q

          PHẠM QUANG SƠN

[Về đầu trang]


MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP HUYỆN VĨNH TƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN

QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 

Năm qua, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung quán triệt 5 quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị đó là: Dân chủ phải tạo ra động lực phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí. Dân chủ phải gắn với cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, coi trọng cả ba mặt nói trên không nhấn mạnh mặt này mà coi nhẹ mặt khác. Dân chủ trực tiếp gắn liền với phát huy dân chủ đại diện, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, ngăn ngừa và khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng. Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương trật tự trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật, chống quan liêu, mệnh lệnh đồng thời chống tình trạng lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật. Gắn thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính, sửa đổi cơ chế chính sách và thủ tục hành chính không phù hợp.

Công tác thực hiện quy chế dân chủ năm 2005 ở huyện Vĩnh Tường còn tập trung chỉ đạo, thực hiện Thông tri số 06/TT-MTTW của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo với cấp ủy, phối hợp với Chính quyền tổ chức thực hiện. Ngày 13/9/2005 Thường trực huyện ủy có thông tri số 58/TT-HU về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã bầu và trưởng thôn. Đồng thời phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn cho 58 Chủ tịch, Phó chủ tịch Mặt trận ở 29/29 xã, thị trấn, 45 ủy viên Uỷ ban MTTQ huyện và 213/213 Trưởng ban công tác mặt trận. Sau đó tổ chức làm điểm ở các xã Vũ Di, Yên Bình, Tuân Chính rút kinh nghiệm triển khai đồng loạt trong toàn huyện từ ngày 25/10 đến ngày 30/12/2005, các xã, thị trấn và khu dân cư thực hiện đạt kết quả tốt.

Toàn huyện có 189 thôn, tổ dân phố, trong đó: 46 trưởng thôn hết nhiệm kỳ bầu trưởng thôn mới, còn lại 143 trưởng thôn được lấy phiếu tín nhiệm: có 101 trưởng thôn đạt 100% phiếu tín nhiệm chiếm 70,62%; 11 trưởng thôn đạt 95- 98% phiếu tín nhiệm chiếm 7,69%; 19 trưởng thôn đạt 85- 89% phiếu tín nhiệm chiếm 13,28%; 5 trưởng thôn đạt 75- 80% phiếu tín nhiệm chiếm 3,49%; 2 trưởng thôn đạt 65- 70% phiếu tín nhiệm chiếm 1,39%; 3 trưởng thôn đạt 50- 55% phiếu tín nhiệm chiếm 2,09%; 2 trưởng thôn đạt dưới 50% phiếu tín nhiệm chiếm 1,39%.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐND xã, thị trấn. Toàn huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở 25 xã, còn 4 xã đang củng cố tổ chức, có 15 đ/c đạt 100% phiếu tín nhiệm chiếm 60%; 6 đ/c đạt từ 95- 98% phiếu tín nhiệm chiếm 24%; 2 đ/c đạt từ 91-94% phiếu tín nhiệm chiếm 98%; 1 đ/c đạt 84% phiếu tín nhiệm chiếm 4%; 1 đ/c đạt 75% phiếu tín nhiệm chiếm 4%.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Toàn huyện lấy phiếu tín nhiệm ở 25 xã, còn 4 xã đang củng cố tổ chức, có 10 đ/c đạt 100% phiếu tín nhiệm chiếm 40%; 5 đ/c đạt từ 95- 98% phiếu tín nhiệm chiếm 20%; 3 đ/c đạt từ 90-94% phiếu tín nhiệm chiếm 12%; 3 đ/c đạt từ 85- 89% phiếu tín nhiệm chiếm 12%; 1 đ/c đạt 63,8% phiếu tín nhiệm chiếm 4%; 1 đ/c đạt 44% phiếu tín nhiệm chiếm 4%.

Thông qua công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tri 06 cho thấy 100% số xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố của huyện Vĩnh Tường được tiến hành theo đúng hướng dẫn, đầy đủ nội dung quy trình theo từng bước quy định của Trung ương MTTQ Việt Nam, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu và tr­ưởng thôn, giúp cho công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công đảm nhiệm. Giúp cho lãnh đạo cơ sở có điều kiện gần dân hơn, được trực tiếp nghe ý kiến đóng góp của nhân dân đồng thời thấy được ưu điểm để phát huy và kịp thời khắc phục sửa chữa những thiếu sót tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc còn giúp cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn có nhiều tiến bộ và đạt được hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình chính trị ở cơ ở năm 2005³

       NGUYỄN THỊ ĐOAN

   (Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc)

[Về đầu trang]


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Trụ sở : 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ĐT: 04 - 8.257447, FAX : 04 - 8.287650,
Chịu trách nhiệm xuất bản: Đ/c Lê Truyền, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trưởng Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Ban Biên tập : Đ/c Lê Bá Trình, Đ/c Hà Thị Liên, Đ/c Nguyễn Văn Pha, Đ/c Trần Ngọc Nhẫn, Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
Thư ký Toà soạn: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
E-Mail : Thongtinmt@mattran.org.vn, Website: WWW.MATTRAN.ORG.VN,