Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt nam

Trích một số văn kiện của Đảng

 về vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trích một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc VN


NĂM 2019:

Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 (Đề cương báo cáo)

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (Tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2019

Thông tri quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2019)

Hướng dẫn tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 -  2/9/2019) Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

  Kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

  Kế hoạch số 2473 - KH/BDVTW ngày 12/4/2019 của Ban Dân vận Trung ương về Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019)

  Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước; 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”

  Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2019

  Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân dịp Đại lễ Phật đản và mùa An cư Kết hạ năm 2019 - PL. 2563

  Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

  Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua năm 2019

  Công văn tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở BIỂU MẪU

  Hướng dẫn công tác đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019

  Hướng dẫn trọng tâm công tác Phong trào năm 2019

  Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Hướng dẫn một số nội dung tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Phụ lục tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2019

  Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2019

  Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019

  Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019

  Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW

  Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới  
   Phiếu số 01; Phiếu số 02;  Phiếu số 03; Phiếu số 04

  Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

  Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công văn gửi các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam ở Trung ương báo cáo tình hình nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 Biểu mẫu 1 Biểu mẫu 2

  Hướng dẫn công tác Thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019

  Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

  Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) 

  Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019


NĂM 2018:


Thông báo định hướng một số trọng tâm công tác năm 2019

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…Phụ lục báo cáo

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2018

Kế  hoạch tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Hướng dẫn triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật Biểu mẫu tổng hợp

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Quyết định  Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới,  hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Quy  định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế

 Hướng dẫn tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”  năm 2018

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tài liệu tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật Biểu tổng hợp

Kê hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng

Thông báo việc tổ chức Cụm thi đua các Tổ chức thành viên 

Hướng dẫn tổ chức hoạt động Cụm thi đua các Tổ chức thành viên

Đề cương Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Phụ lục 1 về Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc năm 2018

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo Biểu mẫu 1  Biểu mẫu 2  Biểu mẫu 3

Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của MTTQ Việt Nam khóa VIII Đề cương báo cáo tổng kết 5 năm  Đề cương báo cáo 2 Mẫu báo cáo giám sát  Mẫu báo cáo phản biện

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Thông tri hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi các tỉnh, thành phố về việc lựa chọn đại biểu tham dự buổi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2018

Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

Thông báo về việc chia Cụm thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng ( 20/8/1888 - 20/8/2018)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và Lãnh đạo các tổ chức thành viên về sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”  Phụ lục 1  Phụ lục 2

Hướng dẫn trọng tâm công tác phong trào năm 2018

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2018

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018 Biểu mẫu tổng hợp số liệu công tác hòa giải ở cơ sở; Biểu mẫu tổng hợp số liệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

Kế hoạch vận động, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

  Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX


NĂM 2017:


Hướng dẫn một số nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016

Công văn đề nghị thành viên báo cáo năm 2017

Báo cáo công tác Mặt trận năm 2017

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Biểu mẫu phụ lục số liệu công tác Mặt trận năm 2017

Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hướng dẫn Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra

Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 Biểu mẫu kết quả tự chấm điểm thi đua năm 2017

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 – 2019

Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về định hướng một số trọng tâm công tác năm 2018

Đề cương tuyên truyền Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2017

Hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)

Hướng dẫn xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thông tri hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân,Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Thông tri hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Biểu mẫu thông tri

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017

Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc Hội - Chính Phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017.

Khảo sát thực tiễn và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội  Maket Hội nghị; Công văn tổ chức hội nghị

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2017 (Mẫu báo cáo kèm theo)

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 và mùa An cư Kiết hạ năm 2017

Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2017

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất khen thưởng trong dịp tổng kết công tác cứu trợ năm 2016

Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017

Công văn số: 3226/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả công tác cứu trợ năm 2016 Mẫu 1 Mẫu 2

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;  xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

Kế hoạch Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Thường trực Tỉnh- Thành uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phối hợp triển khai các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 (Phục lục 1 Phục lục 2   Phục lục 3)

Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2017

Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2017

Hướng dẫn công tác Phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi  trường giai đoạn 2017 - 2020


NĂM 2016:


Chương trình phối hợp  “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2021

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương về báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 90 về an toàn thực phẩm

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016

Hướng dẫn tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016

Đề cương tuyên truyền “Ngày hội  Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016

Hướng dẫn xây dựng “Quy chế  tổ chức và hoạt động” và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

Mẫu “Quy chế  tổ chức và hoạt động” và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Chương trình hành động  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm

Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài  (2016-2019)

Thông tri hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Biểu báo cáo số liệu kết quả chủ yếu Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt

Thông báo các ban, đơn vị theo dõi và các đơn vị làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2016

Hướng dân nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2016

Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn xây dựng Chương trình/Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố với tổ chức tôn giáo thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (Giai đoạn 2015 – 2020)

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong dịp lễ Phật đản Phật lịch 2560 và mùa An cư Kiết hạ 2016

Tài liệu Hỏi – đáp về Mặt trận và công tác Dân tộc

Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm tòa án nhân dân

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Festival Huế 2016

Công văn gửi Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên về sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân dịp lễ Phục sinh năm 2016

Kế hoạch phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2016

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016

Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2016

  Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2016

  Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016

  Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2016 

  Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2016 

  Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT về tổ chức thực hiện cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”


NĂM 2015:


Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận và tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2015

Hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận năm 2015

Công văn số 1395 /MTTW-BTT, ngày 04 tháng 11 năm 2015 gửi  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về định hướng một số trọng tâm công tác năm 2016

Công văn số 1396 /MTTW-BTT, ngày 04 tháng 11 năm 2015 gửi  Các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng kết công tác năm 2015

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thể giới - Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 2015)

Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015

Kế hoạch tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2015

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi

Chương trình phối hợp triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015

Công văn  phối hợp triển khai Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”

Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”

Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của MTTQVN

Thông tri hướng dẫn quy trình giám sát khi giám sát bằng Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015)

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015)

Kế hoạch thực hiện “Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 – 2016” năm 2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Kế hoạch phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ

Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố nhân dịp lễ Phật đản và mùa An cư Kiết hạ 2015 – PL.2559

Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa VIII 

Danh sách Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội

Danh sách Hội đồng Tư vấn về Khoa học, giáo dục và Môi trường

Danh sách Hội đồng Tư vấn về Kinh tế

Danh sách Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo

Danh sách Hội đồng Tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào

Danh sách Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật

Danh sách Hội đồng Tư vấn về Dân tộc

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2019

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015

Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật khoa học và công nghệ

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2015  "Học tập  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống  Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố nhân dịp lễ Phục sinh năm 2015

Công văn hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2015

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2015

Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2015

 Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2015

Thông tri quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2015

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

* Nghị quyết  của UBTV Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

* Quyết định Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

* Mục lục dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

* Phụ lục III các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)


NĂM 2014:


Thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 4

Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII

Chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2014 - 2015

Thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2014 

Hướng dẫn phối hợp thực hiện hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2014

Hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014

Kế hoạch kiểm tra và họp cụm năm 2014

Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở

Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

Chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân 

Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2014

Đề cương tuyên truyền “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2014

Kế hoạch tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2014 

Thông tri Quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Hướng dẫn tổng  kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị

Phụ lục báo cáo tổng  kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị

Kế hoạch triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014

Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hộivà nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014

Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của  các Tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Hướng dẫn thực hiện Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015)

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014

Nội dung tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2014

Hướng dẫn công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2014

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014

Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015)

Chương trinh phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015

Quyết định số 217-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Quyết định của Bộ Chính trị Ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"


NĂM 2013:


Hướng dẫn tuyên truyền đối ngoại về việc Việt Nam là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016 trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên

Công văn số: 4192/MTTW-BTT, ngày 17/12/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Chương trình phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014

Hướng dẫn số 103/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra

Thông tri về việc tổ chức Hội nghị biểu dương khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 – 2016

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kế hoạch tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2013

Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2013 – 2016

Chương trình hành động của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và lãng phí

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"

Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013

Đề cương tuyên truyền “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Đề cương tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 

Hướng dẫn khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Danh sách trích ngang Khu dân cư và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đề nghị khen thưởng tại hội nghị toàn quốc

Điều lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Đề cương tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012; trọng tâm phối hợp công tác năm 2013

 Hướng dẫn công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2013

Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm và phòng, chống mua bán người năm 2013

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Thông báo công tác chuẩn bị , tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của MTTQ Việt Nam

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013 trong hệ thống Mặt trận

Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2013

Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2013

Hướng dẫn công tác Phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013

Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013

Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013

Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992


NĂM 2012:


Hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012

Biểu mẫu tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012

Chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"

Đề cương tuyên truyền 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Tài liệu tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” - Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2012

Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2012)

Đề cương tuyên truyền Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2012

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban chỉ đạo  Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thông báo chung kết quả Hội nghị Quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2012

Biên bản ghi nhớ kết quả hội đàm giữa Đoàn  đại biều cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  và  Đoàn  đại biều cấp cao Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012 - 2016

Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi  trường giai đoạn 2012 - 2016

Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới

Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình chỉ đạo điểm Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS năm 2012

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2012

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2012 trong hệ thống Mặt trận

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người năm 2012

Hướng dẫn số: 58/HD-MTTW-BTT về triển khai xây dựng khu dân cư và gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường trực  Uỷ ban Trung  ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2012-2014

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Hướng dẫn triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9/7/1912-9/7/2012)

Thông báo về kết quả cuộc làm việc giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  và Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam Ngày 01 tháng 3 năm 2012

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Festival Huế 2012 (7/4/2012 - 15/4/2012)

Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác Phong trào năm 2012   

  Biểu Tổng hợp kết quả vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”  và chương trình an sinh xã hội tại địa phương

  Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

  Quyết định Số: 1202 /QĐ-MTTW-BTT, ngày 13 tháng 12  năm 2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc  ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp

  Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012

  Hướng dẫn nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012


NĂM 2011:


  Chương trình phối hợp về vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông"

  Hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam  (18/11/1930-18/11/2011)

  Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới

Hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam  (18/11/1930-18/11/2011

  Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  trong giai đoạn mới

  Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Bộ phận giúp việc Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ Việt Nam 

  Đảng đoàn MTTQ Việt Nam quyết định thành lập Bộ phận giúp việc Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Kế hoạch tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ 17/10 đến 18/11/2011 và Chương trình "Nối vòng tay lớn" 31/12/2011 của Ban Thường trực  Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hướng dẫn số 28/HD-MTTW-BTT, ngày 9 tháng 4 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng năm 2011

  Hướng dẫn số 24/HD-MTTW-BTT, ngày 20 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác Phong trào năm 2011

  Hướng dẫn số 26/MTTW-BTT, ngày 1/4/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011

  Hướng dẫn số 23/HD-MTTW-BTT, ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tuyên truyền kết quả công tác phân giới cắm mốc  biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam – Lào năm 2011

  Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT, ngày 7 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về  công tác dân tộc, tôn giáo đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2011

Công văn số 1214 /MTTW-BTT, ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự và giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016

Hướng dẫn số 21/HD-MTTW-BTT, ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2011


NĂM 2010:


Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Đề án  số 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 6 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới

Đề án số:02/ĐA-MTTW-BTT, ngày 6 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về  tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần bảo đảm An sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Thông tri số 12/TTr-MTTW-BTT, ngày 23 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng

Kế hoạch số 80/KH-MTTW-BTT, ngày 13 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập  Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010)

Thông tri số 07/TT-MTTW-BTT, ngày 12 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án  xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2010

Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Đoàn Chủ tịch về chuyên đề tham gia thực hiện  Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 06-4-2010 của Chính phủ "Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010"

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 06/4/2010 của Chính phủ “Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010”

Hướng dẫn số 317/HD-MTTW-BTT ngày 19 tháng 3 năm 2010 về triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2010 (05/6/2010)

Kế hoạch số 36/KH-MTTW-BTT, ngày 31 tháng 3 năm 2010 về Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (1995-2010) và 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000-2010).

Hướng dẫn số 10/HD-MTTW-BTT, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo đối với uỷ ban mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2010

Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác phong trào năm 2010

Nghị quyết số 01/NQ-MTTW ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ban hành quy chế hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2009-2014

Quy chế hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII

Hướng dẫn số 09/HD-MTTW-BTT, ngày 25 tháng 2 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2010

 Hướng dẫn số 08/HD-MTTW-BTT ngày 30 tháng 1 năm 2010 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2010

Hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT, ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2010 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


NĂM 2009:


Hướng dẫn số 06/HD-MTTW-BTT ngày 4 tháng 12 năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Kế hoạch số 08/KH-MTTW-BVĐTW của Ban Vận động “Ngày Vì người nghèo” Trung ương về Tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ 17/10 đến 18/11/2009 hướng tới thực hiện chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009

Kế hoạch số 05/KH-MTTW-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt do Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII phát động

Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Công văn số 4287/CV-MTTW-BTT, ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phối hợp, tạo điều kiện trong việc tổ chức Đại hội lần thứ VII MTTQVN

Đề cương tuyên truyền 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2009)

Thông tri số 34/TTr-MTTW-BTT, ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Đề cương tuyên truyền kỷ nệm 105 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú-Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2009)

Hướng dẫn đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi, bổ xung điều lệ tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VI

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn nhiệm vụ công tác Tuyên huấn của MTTQ Việt Nam năm 2009

Hướng dẫn công tác tôn giáo, dân tộc của MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2009

Nghị quyết Hội nghị Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam lần thứ sáu ( Khoá VI )

Nghị quyết của Hội nghị Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam lần thứ sáu ( Khoá VI) về phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII

Chương trình Phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2009


NĂM 2008:


Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Thông tri số : 02TT/MTTW về việc công nhận những đơn vị hoàn thành việc xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, xoá xong nhà dột nát cho người nghèo

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Ngô Gia Tự - Bí Thư xứ uỷ đầu tiên của Nam Kỳ (3/12/1908 – 3/12/2008

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2008

Đề cương tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Kế hoạch số 310/KH-MTTW-BTT, ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức vận động "Tháng cao điểm Vì người nghèo" từ 17/10 đến 18/11/2008  và Chương trình "Nối vòng tay lớn" 31/12/2008

Hướng dẫn số 71/HD-MTTW-BTT, ngày 1 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2008.

Nghị quyết liên tịch Số 19 /2008/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN, ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nghị quyết số 10/NQ-MTTW-ĐCT, ngày 07 tháng 08 năm 2008 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hội nghị lần thứ 12 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI)

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam

Hướng dẫn số 70/2008/HD-MTTW, ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai "sáng kiến lãnh đạo phật giáo" tham gia phòng chống HIV/AIDS

Công văn số 3167/CV-MTTW-BTT, ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Uỷ ban MTTQ Việt các tỉnh, thành phố về “Đề cương báo cáo tại Đại hội Mặt trận cấp huyện và cấp tỉnh”

 Đề cương báo cáo của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp tỉnh

Kế hoạch số 262/KH-MTTW ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Triển khai thực hiện đề án  xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2008

Thông tri số 33/TT-MTTW, ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi

Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2008 về Tiếp tục tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo công tác phòng, chống  và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới

Kế hoạch liên tịch số: 2064 /KHLT - BLĐTBXH - BCA-BVHTTDL- UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCS HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2008 giữa  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội- Bộ Công an - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai tái hoà nhập cộng đồng [xem tiếp]


NĂM 2006-2007:


Thông tri số 27/TT- MTTW của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 25 tháng 7 năm 2007 về việc phối hợp triển khai, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính Phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ...xem chi tiết

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý

Thủ  tướng Chính phủ: Mở đợt cao điểm phòng chống ma tuý

Thông tư số 40/2006/TTLT -BTC - BTTUBTWMTTQVN - TLĐLĐVN, ngày 12 tháng 5 năm 2006 giữa Bộ Tài chính - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thông tri số 20/TT-MTTW ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".

Thông tri số 21/TT-MTTW, ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Về việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Quyết định số 28/2006/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2006 về việc “Phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010”. [xem tiếp]

Hướng dẫn tiêu chuẩn, bình xét, công nhận danh hiệu  Khu dân tiên tiến “  trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu cư” số 32/HD-MTTW, ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông tư liên tịch Số:01/2006/TTLT/MTTW-BVHTT, Ngày 23 tháng 6 năm 2006 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Văn hoá-Thông tin về việc  Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" [Xem chi tiết]

Nghị định của Chính phủ số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường


NĂM 1994- 2005:


Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010. [xem tiếp]

  Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến  năm 2010.

Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Nghị định của Chính phủ số 121/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2004, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH  SỐ: 01 /2004/NQLT-MTTQ -BTNMT NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2004 GIỮA  BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM -BỘ TÀI NGUYÊN  VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Chỉ thị 04/2003/CT-TTg triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôí với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ...xem chi tiết

Thông tư Liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW, ngày 10/01/2002 của Bộ Tài chính và Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’ và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động [Xem chi tiết]

Nghị quyết liên tịch số 02/2000/NQLT-MTTW-UBATGTQG về việc phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trong cả nước

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 23/1998/CT-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 1998 Về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"

Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Nghị định của Chính phủ số 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bảo vệ môi trường.

Chỉ thị Số 52- CT/TW ngày 11 tháng 3 năm 1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII về lãnh đạo công tác phòng chống AIDS

Luật về bảo vệ Môi trường

Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Nghị định của Chính phủ số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia 2001 -2010

 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội