Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
       
     
 
 

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân

 
 

     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN            


  Kế hoạch số 262/KH-MTTW ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Triển khai thực hiện đề án  xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2008


  

KẾ HOẠCH SỐ 262/KH-MTTW NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  XÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,  VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ NĂM 2008

 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” (Đề án 02-212) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006; Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 02-212 năm 2008 như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 02-212 nhằm từng bước nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngay từ mỗi cộng đồng khu dân cư; qua đó bồi dưỡng kỹ năng tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân.

 2. Triển khai thực hiện Đề án 02-212 phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư";  lấy khu dân cư là địa bàn tổ chức thực hiện Đề án; xây dựng mô hình hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” là nhiệm vụ trọng tâm; giảm các vi phạm pháp luật của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

3. Năm 2008 tập trung triển khai thực hiện Đề án ở những địa bàn khu dân cư làm điểm, nhằm rút ra kinh nghiệm trong việc xây dựng nội dung, hình thức, mô hình, cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng Nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh, thành phố tiếp tục chủ trì xây dựng mô hình điểm thực hiện đề án:   

a) Đối với các tỉnh, thành phố được Trung ương hỗ trợ kinh phí chỉ đạo điểm (Điện Biên, Thanh Hoá, Hải Dương, Phú Thọ,  Hà Nội, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Quảng Nam, Trà Vinh, Bà Rịa- Vũng Tàu…) tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình điểm thực hiện Đề án được xây dựng  từ những năm trước.   

 Ở các xã, phường, thị trấn làm điểm, yêu cầu duy trì các khu dân cư đã làm điểm những năm trước, mở rộng thêm một số khu dân cư khác, tuỳ thuộc vào điều kiện và khả năng cụ thể ở địa phương.

 b) Các tỉnh, thành phố Trung ương không trực tiếp chỉ đạo điểm, chủ động xây dựng mô hình điểm bằng nguồn kinh phí của địa phương.

2. Các cơ quan tham gia Đề án Trung ương tiếp tục xây dựng mô hình điểm tại một số địa phương:

- Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục chỉ đạo xây dựng  02 mô hình điểm tại tỉnh Điện Biên.

- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với Pháp luật" tại 02 tỉnh: Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

- Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục xây dựng  04 mô hình điểm câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" tại Lâm Đồng và Đắc Lắc.

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục xây dựng mô hình câu lạc bộ "cựu chiến binh vận động nhân dân chấp hành pháp luật" tại 06 chi hội làm điểm ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội.

- Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch tiếp tục chỉ đạo xây dựng 02 mô hình điểm về tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật thông qua hoạt động của các thiết chế văn hoá ở cộng đồng khu dân cư tại 02 điểm thuộc tỉnh Quảng Nam.

- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp cơ quan chủ trì Đề án tiếp tục khảo sát, rà soát các văn bản xây dựng chế độ hoạt động cho "Nhóm nòng cốt" tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng khu dân cư; biên soạn một số sách cung cấp cho khu dân cư làm điểm và một số khu dân cư trong toàn quốc.

2. Tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án giai đoạn I và hướng dẫn triển khai giai đoạn II (2008-2010):

a) Tổ chức khảo sát, kiểm tra triển khai Đề án tại một số địa phương để phục vụ cho việc sơ kết đánh giá giai đoạn I:

- Ban điều hành Đề án Trung ương sẽ tổ chức một số đoàn khảo sát, kiểm tra nắm tình hình triển khai Đề án tại một số địa phương. Thời gian tiến hành dự kiến quý  II/2008 (có kế hoạch hoạch riêng).

- Đề nghị các thành viên tham gia Đề án (Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam; Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch; Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính) ngoài việc cử người tham gia Đoàn khảo sát kiểm tra chung của Ban điều hành Đề án 02-212, chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc triển khai Đề án trong hệ thống tổ chức của mình và ở những địa bàn được phân công chỉ đạo.

b) Tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I

 - Ban điều hành Đề án 02-212 Trung ương chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết triển khai Đề án giai đoạn I, dự kiến vào cuối quý III/2008 (có kế hoạch cụ thể riêng).

- Các cơ quan thành viên Ban điều hành Đề án Trung ương chủ động tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm cho các điểm trực tiếp chỉ đạo vào QII/2008.

- Các xã, phường làm điểm của Trung ương tiến hành sơ kết công tác làm điểm giai đoạn I ở cơ sở, khu dân cư; trọng tâm là đánh giá xây dựng mô hình và tổ chức hoạt động của “Nhóm nòng cốt” ở khu dân cư để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng trong giai đoạn II (2008 – 2010) trong quý II/2008.

c) Ban điều hành Đề án 02-212 Trung ương có văn bản tiếp tục hướng dẫn tổ chức hoạt động của “Nhóm nòng cốt” ở khu dân cư.

3. Biên soạn và cung cấp một số tài liệu phục vụ thực hiện Đề án:

 Ban điều hành Đề án Trung ương phối hợp với một số cơ quan thành viên của Đề án, các Bộ, ngành liên quan tổ chức biên soạn sách cung cấp cho các địa phương và nơi triển khai điểm Đề án:

- Biên dịch 03 cuốn sách đã biên soạn năm 2006 sang một số tiếng đồng bào Dân tộc thiểu số (tiếng Thái, tiếng H’Mông, tiếng Khơ Me...) để cung cấp cho một số địa phương vùng đồng bào Dân tộc thiểu số.

- Biên soạn 01 cuốn sách hỏi đáp về pháp luật xây dựng, nhà ở, đấu thầu cung cấp cho vùng đô thị; 01 cuốn sách  hỏi đáp pháp luật về hôn nhân gia đình, bảo vệ môi trường, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng... để cung cấp cho vùng miền núi.

- Biên soạn 01 cuốn tài liệu về công tác tuyên truyền pháp luật thực hiện giám sát và hòa giải ở cộng đồng dân cư.

- Biên tập một số tờ gấp, tờ rơi, băng đĩa phục vụ triển khai thực hiện Đề án.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai  thực hiện Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng:

a) Tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: Trên Báo Đại đoàn kết; Tạp chí của Mặt trận; Website Mặt trận;  Báo Tiền phong, Báo phụ nữ, Báo nông thôn ngày nay,…

 b) Tổ chức một số hình thức tuyên truyền, vận đông nhân dân chấp hành pháp luật thông qua hội thảo, đối thoại- toạ đàm, thi tìm hiểu pháp luật:

- Ban điều hành Đề án phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... tổ chức hội thảo, đối thoại- toạ đàm về chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở... tại một số vùng.

- Hội Phụ nữ Việt Nam chủ trì tổ chức 01 cuộc đối thoại - toạ đàm về pháp luật hôn nhân gia đình, thực hiện bình đẳng giới tại Tây Nguyên.

- Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tại 3 tỉnh khu vực Tây Bắc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban điều hành Đề án 02-212 Trung ương giúp Ban Thường trực Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai từng công việc cụ thể.

2. Đề nghị các cơ quan tham gia Đề án ngoài việc triển khai nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch này; tiếp tục thực hiện các nội dung của  Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Trên cơ sở kế hoạch này và kinh phí thực hiện Đề án năm 2008 đã được phê duyệt, cơ quan chủ trì Đề án phân bổ kinh phí và ký hợp đồng trách nhiệm với các cơ quan tham gia thực hiện Đề án, các tỉnh, thành phố làm điểm.

4. Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Đề án chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch này chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2008 của địa phương.

5. Giao cho Ban Phong trào làm đầu mối giúp Ban điều hành Đề án Trung ương theo dõi nắm tình hình, kết quả triển khai Đề án trong phạm vi toàn quốc. Định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án với  Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban chỉ đạo Chương trình 212 Trung ương.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Uỷ viên Thường trực

 (Đã ký)

  Hà Thị Liên

[Về đầu trang

 
 

 
 
 
 

 
 
Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Mặt trận

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn