Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
       
     
 
 

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân

 
 

     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN            


Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Đoàn Chủ tịch về chuyên đề tham gia thực hiện  Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 06-4-2010 của Chính phủ "Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010"

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 06/4/2010 của Chính phủ “Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010”

Hướng dẫn số 317/HD-MTTW-BTT ngày 19 tháng 3 năm 2010 về triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Kế hoạch số 36/KH-MTTW-BTT, ngày 31 tháng 3 năm 2010 về Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (1995-2010) và 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000-2010).

Hướng dẫn số 10/HD-MTTW-BTT, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo đối với uỷ ban mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2010

Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác phong trào năm 2010

Nghị quyết số 01/NQ-MTTW ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ban hành quy chế hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2009-2014

Quy chế hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII

Hướng dẫn số 06/HD-MTTW-BTT ngày 4 tháng 12 năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Nghị quyết số 10/NQ-MTTW-ĐCT, ngày 07 tháng 08 năm 2008 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hội nghị lần thứ 12 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI)

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam 

Hướng dẫn số 70/2008/HD-MTTW, ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai "sáng kiến lãnh đạo phật giáo" tham gia phòng chống HIV/AIDS   


  

HƯỚNG DẪN SỐ 70/2008/HD-MTTW, NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI "SÁNG KIẾN LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO" THAM GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Để phát huy vai trò của Phật giáo trong việc tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, phù hợp với pháp luật và giáo lý, đạo đức tôn giáo, nhất là việc tham gia phòng chống HIV/AIDS, tư vấn và chăm sóc cho những người bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, từ cuối năm 2002, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cùng UNICEF Việt Nam tham gia tổ chức thực hiện "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo" tham gia phòng chống HIV/AIDS  với nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể như: Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn cho lãnh đao và tăng ni Phật giáo; tổ chức cho chức sắc Phật giáo đi tham quan, học tập kinh nghiệm tham gia phòng chống HIV/AIDS của Phật giáo Thái Lan; xây dựng các mô hình điểm chùa Phật giáo tham gia phòng chống HIV/AIDS, tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ cho những người bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Trà Vinh; giới thiệu nội dung "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo" tham gia phòng chống HIV/AIDS cho một số Học viện Phật giáo; biên tập và phát hành tài liệu tuyên truyền về "Phật giáo trong thời đại của nạn dịch AIDS" trong chức sắc và tăng ni Phật giáo; tổ chức Hội nghị Quốc gia phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc tham gia phòng chống HIV/AIDS, trong Hội nghị lãnh đạo của các tôn giáo đã nhất trí thông qua bản Cam kết chung của các tôn giáo Việt Nam trong việc tham gia phòng chống HIV/AIDS... Qua đó đã phát huy mạnh mẽ được ý thức trách nhiệm và vai trò của giới Phật giáo trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS chung của quốc gia.

Được sự ủng hộ tích cực của các ban ngành chức năng và của chính quyền địa phương, đồng thời thu hút được các nhóm người nhiễm cùng tham gia hoạt động với nhà chùa, nên bước đầu các chùa mô hình điểm đã triển khai được nhiều hoạt động rất tốt, mang lại hiệu quả và ý nghĩa xã hội, góp phần hạn chế và từng bước xoá bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử của nhân dân với người nhiễm, tạo sự bình đẳng cho những người nhiễm được tham gia các hoạt động xã hội như các thành viên khác trong cộng đồng.

Từ thực tế hoạt động có hiệu quả của "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo" tại các chùa mô hình điểm ở các địa phương, từ năm 2004 đến nay, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đưa nội dung phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UNICEF tại Việt Nam tham gia phòng chống HIV/AIDS vào Chương trình phật sự hàng năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương mở rộng việc triển khai thực hiện "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo" ở các tỉnh, thành phố có đông Phật giáo trong cả nước.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Phát huy vai trò của hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chức sắc và tăng ni Phật giáo trong việc tham gia phòng chống HIV/AIDS theo tinh thần Luật phòng chống HIV/AIDS; Cam kết chung của các tôn giáo Việt Nam trong việc tham gia phòng chống HIV/AIDS cũng như các chương trình hoạt động Phật sự của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Nhân rộng hoạt động của các chùa mô hình điểm tham gia phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh, thành phố triển khai làm điểm (Hà Nội, TT - Huế, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Trà Vinh và một số địa phương khác) cho Phật giáo các tỉnh, thành phố khác trong cả nước;

- Thông qua việc phát huy vai trò của Phật giáo tham gia phòng chống HIV/AIDS để tăng cường công tác vận động, tập hợp chức sắc, tăng ni Phật giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẦN TRIỂN KHAI:

1. Phát huy vai trò của chức sắc, tăng ni Phật giáo trong việc tuyên truyền phòng chống và những hiểu biết khoa học về HIV/AIDS cho phật tử và nhân dân địa phương với các hình thức:

- Đưa nội dung phòng chống HIV/AIDS, chống phân biệt đối xử và kỳ thị với người nhiễm trong các bài giảng giáo lý tại chùa và các ngày lễ lớn hoặc các buổi giảng hàng tuần, hàng tháng. Khi cần thiết vị sư trụ trì chùa đến từng gia đình để tuyên truyền, tư vấn về HIV/AIDS

- Thông qua các áp phích hoặc tờ rơi về phòng chống HIV/AIDS được dán hoặc treo trong khuôn viên chùa...

2. Phát huy vai trò của chức sắc, tăng ni Phật giáo trong việc tham gia  các hoạt động tư vấn và hỗ trợ cho người nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như:

- Tư vấn những hiểu biết về HIV/AIDS, về các nguyên nhân lây lan, cách thức phòng tránh, về chế độ dùng thuốc để tăng cường khả năng miễn dịch cho người nhiễm, về cách chăm sóc bản thân

- Hướng dẫn người nhiễm tập thiền, tập yoga nhằm nâng cao sức khoẻ, tránh các bệnh cơ hội.

- Hướng dẫn người nhiễm/ảnh hưởng chế độ ăn uống và một số bài thuốc Nam thông dụng để chữa các bệnh cơ hội.

- Động viên, hỗ trợ người nhiễm về tinh thần, tâm linh, vật chất để họ lạc quan, tin yêu cuộc sống và không nảy sinh ý định trả thù đời..

- Khuyến khích người có HIV tham gia hoạt động từ thiện, các hoạt động công ích để xây dựng hình ảnh tích cực của người có HIV trong cộng đồng.

- Hỗ trợ trong việc giới thiệu việc làm, tạo thu nhập cho người nhiễm vì đa số họ đều không có công việc ổn định và đời sống khó khăn

- Vận động các cơ quan, Văn phòng, nhà máy xí nghiệp không sa thải những người có HIV có khả năng lao động, đồng thời quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để họ có việc làm phù hợp...

- Thăm hỏi, tặng quà người nhiễm/ảnh hưởng tại gia đình, tại bệnh viện

- Vận động và phối hợp cùng các tổ chức chính quyền địa phương, các trung tâm xã hội, để hỗ trợ trẻ nhỏ về điều kiện học tập, vật chất và tinh thần sau khi bố mẹ các cháu qua đời vì HIV/AIDS.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức để mở những lớp học ngoại ngữ, vi tính hoặc học nghề cho người nhiễm khi có điều kiện

- Hướng dẫn, tổ chức cho một số người nhiễm sinh hoạt hàng tuần hoặc hàng tháng để chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu và trao đổi về những vấn đề mà người nhiễm quan tâm như: chế độ dùng thuốc, chế độ ăn uống, cách thức hoà nhập với gia đình và cộng đồng

- Tổ chức cầu siêu và hỗ trợ kinh phí cho gia đình người nhiễm có hoàn cảnh khó khăn khi người nhiễm qua đời .v.v...

3. Phát huy vai trò của chức sắc, tăng ni Phật giáo trong việc tham gia chăm sóc cho người nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại gia đình hoặc bệnh viện.

4. Hướng dẫn, giúp đỡ các trường đào tạo của Phật giáo ở địa phương (Học viện Phật giáo, các lớp cao đẳng Phật học, trường trung cấp Phật học) đưa nội dung phòng chống HIV/AIDS vào các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn ngoại khoá của các trường, lớp này.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phòng chống HIV/AIDS; kỹ năng tư vấn, kỹ năng truyền thông, kỹ năng chăm sóc những người bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho chức sắc, tăng ni Phật tử ở địa phương và cán bộ Mặt trận cơ sở.

6. Vận động tăng ni Phật giáo ở những chùa có điều kiện trồng thuốc Nam và phát triển các phòng khám chữa bệnh bằng thuốc Nam để chăm sóc nâng cao sức khoẻ và chữa trị các bệnh cơ hội cho người nhiễm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trao đổi, thống nhất với Ban Trị sự Phật giáo của tỉnh, thành phố và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung công tác cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình Phật giáo của địa phương.

Mỗi quý một lần, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố có báo cáo tổng hợp kết quả triển khai của địa phương gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thông qua Ban Tôn giáo - Dân tộc). Các báo cáo hàng quý, báo cáo sáu tháng và báo cáo tổng kết năm sẽ là một cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

2. Đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Từ thiện – Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam căn cứ vào hướng dẫn này, có kế hoạch phối hợp triển khai, hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai trong tổ chức mình và định kỳ (hàng quý, 6 tháng, hàng năm) thông tin kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua Ban Tôn giáo - Dân tộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 46 Tràng Thi, Hà Nội.

3. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp, giúp đỡ để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo" có hiệu quả.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ VIÊN

Trần Đình Phùng

[Về đầu trang]


Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam

 

Ngày 25/8/2008, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành công văn số 3302/CV-MTTW-BTT gửi Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương; Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn; các Ban, đơn vị thuộc cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Cung cấp thông tin trên Trang  thông tin điện tử MTTQ Việt Nam, nội dung như sau:

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin  trân trọng thông báo: Hiện nay Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Website Mặt trận) tại địa chỉ: www.mattran.org.vn  đã hoạt động ổn định, thường xuyên cập nhật các tin, bài phản ánh về công tác mặt trận của Trung ương và địa phương với số lượng độc giả truy cập ngày càng nhiều.

Để nội dung thông tin tuyên truyền được phong phú, đa dạng, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị  Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương; Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lãnh đạo các ban, đơn vị của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các nội dung sau:

1. Cung cấp thông tin, tư liệu về tổ chức bộ máy và hoạt động của tổ chức, đơn vị mình để đăng tải trên Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam.

2. Thường xuyên gửi tin, bài viết, hình ảnh phản ánh hoạt động của tổ chức, đơn vị mình để tuyên truyền rộng rãi trên Website Mặt trận.

3. Phổ biến cho toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân truy cập Website Mặt trận để tiếp nhận thông tin, đặc biệt là thông tin chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công việc của Ban Thường trực, Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

4. Đóng góp ý kiến về nội dung, hình thức và hướng phát triển của Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nâng cao chất lượng ngày một tốt hơn.

Mọi thông tin, tư liệu, bài viết... gửi đăng trên Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được đánh vi tính, qui định theo phông chữ: Unicode, TCVN 6909-2001-Time New Roman, cỡ chữ 14 và gửi qua Email theo địa chỉ như sau:

Banbientap@mattran.org.vn hoặc ubmttqvn@mattran.org.vn

 Số điện thoại: 04.9287401; 04.8257447- địa chỉ 46 -Tràng Thi - Hà Nội

Lưu ý: Người gửi tin, bài, hình ảnh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của mình để tiện liên lạc. Các tin, bài, hình ảnh để tuyên truyền, phản ánh hoạt động được đăng trên Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được chi trả nhuận bút theo quy chế đã được Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phê duyệt.

Kính mong sự phối hợp tích cực của các tổ chức, đơn vị để hoạt động của Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam ngày càng hiệu quả cao hơn.

[Về đầu trang]


Nghị quyết số 10/NQ-MTTW-ĐCT, ngày 07 tháng 08 năm 2008 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hội nghị lần thứ 12 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI)

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị lần thứ 12 Đoàn Chủ tịch

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI)

 

Hội nghị lần thứ 12 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VI) đã họp trong 02 ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2008, tại thủ đô Hà Nội. Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị trong Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 07 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); nghe Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008; dự thảo đề cương Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo về việc thay đổi, bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI) theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị đã thảo luận, nêu rõ tình hình những tháng đầu năm 2008 lạm phát, giá cả tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, gây nhiều băn khoăn, lo lắng trong nhân dân. Hội nghị cũng đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động ra Lời kêu gọi vận động toàn dân đồng tâm, hiệp lực, cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện các chủ trương, giải pháp kiềm chế lạm phát, nỗ lực khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, đẩy mạnh sản xuất, tăng trưởng kinh tế ở mức khá (6,5%), giữ vững ổn định chính trị, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội một cách thiết thực.

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2008.

Hội nghị nhận định: 6 tháng đầu năm, thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Hội nghị lần thứ 05 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá (VI) đề ra, công tác Mặt trận có nhiều chuyển biến; vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục được phát huy; sự phối hợp giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn; Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần ổn định lòng dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tiết kiệm, đẩy mạnh các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực vượt qua khó khăn thách thức, tham gia kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước; triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong trong công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2008.

Sáu tháng cuối năm 2008, cùng với các hoạt động thường xuyên, các trọng tâm công tác Mặt trận là tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 06, lần thứ 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

Hội nghị giao cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch và các vị đại biểu để hoàn chỉnh Báo cáo chính thức và tổ chức thực hiện; đồng thời, tập hợp những kiến nghị để đề xuất với Đảng và Nhà nước.

2. Hội nghị đã thảo luận và góp ý các dự thảo về Đề cương Báo cáo chính trị tại Đại hội VII và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung chủ yếu của các dự thảo và nêu nhiều ý kiến bổ sung, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề quan trọng trong các dự thảo.

Hội nghị giao cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu các ý kiến để  tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình ra Hội nghị lần thứ 13 Đoàn Chủ tịch và Hội nghị lần 06 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (khoá VI).

3. Hội nghị đồng ý đề nghị của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc trình Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại kỳ họp sắp tới để 09 vị thôi không tham gia Uỷ viên Uỷ ban và bổ sung 05 vị vào Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI) theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Đảm

Về đầu trang  


    UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
         BAN THƯỜNG TRỰC

        Số: 06 /HD-MTTW-BTT                                   Hà Nội, ngày  04  tháng 12  năm 2009

 

 HƯỚNG DẪN

Công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

 

Căn cứ Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và văn bản số 33-HD/BTCTW ngày 25/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, văn bản số 24-HD/VPTW ngày 11/11/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Cụ thể hóa nội dung chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII về nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, thể hiện trách nhiệm của Mặt trận các cấp đối với tổ chức Đảng "vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận". Thông qua việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp của Đảng để tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với Đảng, góp phần với các cấp ủy đảng chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

          2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở đó tổ chức, triển khai thực hiện tốt đợt thi đua đặc biệt do Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII phát động trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

3. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tính dân chủ, trung thực, chính xác, khách quan và xây dựng, đồng thời phải bảo đảm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam đối với nhiệm vụ làm cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Tổ chức tuyên truyền về Đảng

- Gắn với việc triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt do Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng và các cấp ủy đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về mục đích, ý nghĩa và kết quả của các kỳ Đại hội Đảng; về yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ mới.

          - Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong nhân dân, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc qua các nhiệm kỳ; tổ chức các cuộc đối thoại, diễn đàn nói lên tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Ở cơ sở và các khu dân cư, thông qua Ban Công tác Mặt trận, thông qua các hội nghị, các phương tiện truyền thông để triển khai sâu rộng nội dung đợt thi đua đặc biệt do Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII phát động, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến từng hộ dân. Đối với các tổ chức, cá nhân trong các dân tộc, các tôn giáo, cần vận động thông qua những cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản, trưởng các họ, tộc để triển khai.

          2. Tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận dự thảo các văn kiện của Đại hội

          Theo hệ thống tổ chức của MTTQ Việt Nam, từ Ban Công tác Mặt trận đến Ủy ban MTTQ cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch Đại hội của đảng bộ cùng cấp để tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội:

          - Ở các địa phương: Ban Công tác Mặt trận tổ chức sinh hoạt đến đại diện hộ gia đình để đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đảng bộ cơ sở cấp xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đảng bộ cùng cấp và các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng trong các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận, cán bộ hưu trí, các vị cá nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức, dân tộc, chức sắc  các tôn giáo.

          - Ở cơ quan, đơn vị: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp và các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng theo kế hoạch chung của Trung ương và cấp ủy cùng cấp chỉ đạo.

           - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp tổng hợp ý kiến đóng góp của cấp mình gửi về  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp để tổng hợp báo cáo chung.

          3. Tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động tham mưu, đề nghị với cấp ủy cùng cấp thực hiện quy định theo hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 25/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng là: "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 22/11/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 14- HD/BTCTW ngày 29/02/2008 của Ban Tổ chức Trung ương", quan tâm chỉ đạo, xem xét cử đồng chí Ủy viên Thường vụ cấp ủy cùng cấp làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyên trách.

          4. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện nội dung đợt thi đua đặc biệt do Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII phát động

          - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tập hợp nhân dân vào khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo ", tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, đẩy mạnh triển khai thực hiện nội dung đợt thi đua đặc biệt do Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII phát động, hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng.

            5. Tổ chức các hoạt động sau Đại hội đảng bộ các cấp

Ủy ban MTTQ các cấp triển khai các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đảng bộ , xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội đảng bộ cùng cấp và nghị quyết Đại hội XI của Đảng bằng các hình thức tuyên truyền báo cáo nhanh kết quả của Đại hội, tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chính trị trong nhân dân biểu thị tình cảm tốt đẹp và niềm tin tưởng vào nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới; triển khai các chương trình hành động cách mạng cụ thể để sớm đưa nghị quyết của Đại hội Đảng vào cuộc sống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương

- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo dõi thường xuyên công tác trọng tâm này; phân công đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Tuyên giáo, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Tổ chức- Cán bộ theo dõi đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện hướng dẫn này đảm bảo tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

- Phân công Văn Phòng và Trung tâm Công tác lý luận tổng hợp ý kiến đóng góp của các địa phương, tổ chức, cá nhân gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2. Các cấp địa phương

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp báo cáo với cấp ủy cùng cấp, triển khai 5 nội dung của hướng dẫn trên đây theo tiến độ tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp của các địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc cần kịp thời phản ánh, xin ý kiến của Thường vụ cấp ủy cùng cấp và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp để cho ý kiến giải quyết.

          - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện trong hệ thống Mặt trận ở địa phương mình báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo chế độ báo cáo tháng và báo cáo tổng hợp ngay sau khi hoàn thành Đại hội đảng bộ từng cấp (các báo cáo cần nêu cụ thể kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, từng nội dung có số liệu chi tiết như: về hình thức tuyên truyền vận động; số người tham gia; số ý kiến đóng góp; kết quả các phong trào đã phát động; số lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ tham gia cấp ủy, Thường vụ cấp ủy khóa mới... Đánh giá kết quả việc đóng góp của công tác Mặt trận tham gia Đại hội Đảng bộ từng cấp ở địa phương, ưu điểm, hạn chế...)

            Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ các cấp năm 2010. Hướng dẫn này phổ biến và tổ chức thực hiện đến tận cơ sở, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp có trách nhiệm sao gửi hướng dẫn đến cấp dưới trực tiếp để triển khai và tổ chức thực hiện.

 

   Nơi nhận:                                                                 TM. BAN THƯỜNG TRỰC

 - Ban Bí thư TWĐ  (để báo cáo);                                        PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Văn phòng và các Ban của Đảng;                                                      (Đã  ký)

- Ban Thường vụ cấp uỷ và Uỷ ban MTTQ                                         Vũ Trọng Kim

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các tổ chức thành viên MTTQ VN;

- Các ban, đơn vị cơ quan UBTW MTTQ VN;

- Lưu Văn thư MTTW                                                                                                     

Về đầu trang   


    UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

     Số: 01 /NQ-MTTW                                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN TRUNG ƯƠNG, 
   ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

(Khoá VII, nhiệm kỳ 2009-2014)

 

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999;

- Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2009-2014;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.

 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII.

Điều 2: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

 

                                                                                  T/M UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

                                                                                    MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Nơi nhận:                                                                                              (Đã ký)

- Các vị Uỷ viên UBTWMTTQVN;                                                 Huỳnh Đảm

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo);

- Các ban: Tổ chức TW, Dân vận TW,
  Uỷ ban KTTW; các Văn phòng: TW Đảng,                                  
  Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ (để biết);

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố;

- Các ban, đơn vị cơ quan MTTW;
- Đảng uỷ, Công đoàn cơ quan MTTW;
- Lưu VP.
                                                                        

Về đầu trang


      UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010
 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN TRUNG ƯƠNG, ĐOÀN CHỦ TỊCH,
BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHOÁ VII

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-MTTW ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn

            Nhiệm vụ và quyền hạn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gọi tắt là Ủy ban Trung ương), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gọi tắt là Đoàn Chủ tịch), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gọi tắt là Ban Thường trực) được quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

            Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực thực hiện trên cơ sở Chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp chính sách, pháp luật.

2. Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

3. Ban Thường trực làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ bàn bạc, quyết định theo đa số và phân công cá nhân phụ trách.

            Điều 3. Chế độ hội họp

            Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực họp thường kỳ theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; họp bất thường khi cần thiết.

            Điều 4. Quan hệ giữa Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực với cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên ở Trung ương; với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền các địa phương

1. Quan hệ giữa Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực với Ban Bí thư, Bộ Chính trị và các cơ quan của Đảng ở Trung ương được thực hiện theo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Quan hệ giữa Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; quan hệ giữa Ban Thường trực với các bộ, ngành Trung ương thực hiện theo Điều 5 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều 29 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Quy chế phối hợp công tác và các văn bản liên tịch.

3. Quan hệ giữa Ủy ban Trung ương với các tổ chức thành viên theo Điều 5 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương với tổ chức thành viên. 

4. Quan hệ giữa Ban Thường trực với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quan hệ giữa Ban Thường trực với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo các quy định liên quan của Đảng và Nhà nước.    

Chương II
HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

            Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Trung ương

 Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Trung ương được quy định tại Điều 14 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

            “1. Hiệp thương dân chủ thỏa thuận chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm nhằm thực hiện chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

            2. Hiệp thương dân chủ cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cử bổ sung, thay thế, cho thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch;

            3. Xét, quyết định công nhận làm thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

            4. Góp ý kiến, kiến nghị với Đảng về chủ trương, đường lối; với Nhà nước về chính sách pháp luật và những vấn đề về quốc kế dân sinh. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

            5. Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ tiếp theo.”

Điều 6. Hội nghị Ủy ban Trung ương

1. Uỷ ban Trung ương họp thường kỳ ít nhất một năm một lần, họp chuyên đề khi cần thiết.

2. Nội dung chính Hội nghị thường kỳ Uỷ ban Trung ương gồm:

a. Tổng kết năm công tác của Uỷ ban Trung ương và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động của năm tới.

b. Thảo luận góp ý kiến vào văn bản dự thảo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách và pháp luật (nếu có).

c. Xét, quyết định kết nạp tổ chức thành viên mới; xét và công nhận bổ sung hoặc thay thế Uỷ viên Uỷ ban Trung ương và các chức vụ khác do Uỷ ban hiệp thương cử ra cần bổ sung, thay thế.

d. Thảo luận và quyết định những vấn đề khác do Đoàn Chủ tịch trình.

3. Ban Thường trực gửi giấy triệu tập hội nghị và các tài liệu chính của Hội nghị đến Uỷ viên Uỷ ban Trung ương trước khi khai mạc Hội nghị chậm nhất là 5 ngày.

4. Hội nghị cuối nhiệm kỳ được tổ chức theo kế hoạch, tiến độ của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại hội nghị này, ngoài những văn kiện do Đoàn Chủ tịch trình để chuẩn bị báo cáo tại Đại hội. Ban Thường trực có trách nhiệm chuẩn bị bản kiểm điểm nhiệm kỳ hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực để trình Hội nghị.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban Trung ương

 Để thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Trung ương, từng Uỷ viên Uỷ ban Trung ương có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Uỷ ban Trung ương, nếu có lý do chính đáng không đến dự họp được, cần báo cáo và góp ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi Ban Thường trực.

3. Trong hội nghị, có trách nhiệm tham gia thảo luận, phản ánh các vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân đang quan tâm, đề xuất những giải pháp và biểu quyết thông qua những nội dung thuộc chương trình hội nghị.

4. Tham gia sinh hoạt trong các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương khi được cử là Uỷ viên của các Hội đồng đó.

5. Tham dự các cuộc họp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương khi được mời và tham gia các hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

6. Gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân nơi mình công tác, cư trú chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,  chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

7. Phản ánh cho Ban Thường trực về ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

Điều 8. Cung cấp tài liệu cho Ủy viên Uỷ ban Trung ương

1. Uỷ viên Uỷ ban Trung ương được nhận Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Thông tin công tác Mặt trận, Kỷ yếu Hội nghị Uỷ ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch.

2. Uỷ viên Uỷ ban Trung ương được cung cấp các tài liệu cần thiết của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác Mặt trận; các quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực với cơ quan Nhà nước ở Trung ương; các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực; các báo cáo công tác theo quy định.

Chương III
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

            Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch được quy định tại Điều 17 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

“1. Quyết định những chủ trương, công tác để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động và Nghị quyết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ban Thường trực  trình;

            2. Góp ý kiến, kiến nghị với Đảng về chủ trương, đường lối; với Nhà nước về những vấn đề quan trọng của đất nước, về chính sách pháp luật;

            3. Trình dự án luật; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ra trước Quốc hội;

            4. Hiệp thương dân chủ, lựa chọn giới thiệu người thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội;

            5. Cùng với Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành và kiểm điểm việc thực hiện quy chế phối hợp công tác;

            6. Khi cần thiết ra lời kêu gọi nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện trong nước; ra tuyên bố thể hiện chính kiến đối với sự kiện quan trọng ở ngoài nước;

            7. Thực hiện chủ trương đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

8. Cho ý kiến về việc cử bổ sung, thay thế, cho thôi chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định;

            9. Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn.”

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy viên Đoàn Chủ tịch

1. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều 17 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch còn thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Uỷ ban Trung ương quy định tại Điều 7 Quy chế này.

2. Theo yêu cầu công tác, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch còn thực hiện công việc theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương.

Điều 11. Hội nghị Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch họp thường kỳ 6 tháng một lần; họp bất thường khi cần thiết.

1. Hội nghị Đoàn Chủ tịch họp thường kỳ với nội dung chủ yếu sau:

a. Thảo luận cho ý kiến về tình hình thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương;   

b. Thảo luận, quyết định chủ trương công tác Mặt trận đối với những vấn đề quan trọng, đột xuất của các tổ chức thành viên, của đất nước;

c. Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đảng, dự án luật, pháp lệnh của Nhà nước;

d. Thảo luận và quyết định danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương;

đ. Cho ý kiến về việc kết nạp thành viên mới hoặc bổ sung Uỷ viên của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực để trình Hội nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

2. Hội nghị Đoàn Chủ tịch cuối nhiệm kỳ được tổ chức theo kế hoạch, tiến độ của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nội dung chủ yếu sau:

a. Xem xét cho ý kiến cuối cùng vào các nội dung, chương trình nghị sự Đại hội;

b. Giới thiệu nhân sự Uỷ ban khoá mới để trình Uỷ ban Trung ương xem xét và báo cáo để Đại hội quyết định.

3. Hội nghị bất thường của Đoàn Chủ tịch trong trường hợp:

a. Cần góp ý kiến, phản biện kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc tổ chức thành viên;

b. Có những sự kiện lớn hoặc đột xuất diễn ra ở trong nước hoặc ở ngoài nước mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tỏ chính kiến, ra lời kêu gọi và hành động kịp thời;

c. Có những vấn đề quan trọng về tổ chức, nhân sự cần thảo luận, quyết định.

Chương IV
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG TRỰC,
CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Mục 1
          BAN THƯỜNG TRỰC

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực

1. Nhiệm vụ chung:

Ban Thường trực là cơ quan đại diện của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương giữa hai kỳ họp có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 20 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực hoạt động thường xuyên; chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trước Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Để hoàn thành những nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Ban Thường trực có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác Mặt trận;

b. Xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp hoạt động, các văn bản liên tịch với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Uỷ ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch đề ra;

c. Chuẩn bị nội dung và tổ chức các Hội nghị của Đoàn Chủ tịch, của Uỷ ban Trung ương; giải quyết những công việc giữa hai kỳ họp của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch;

d. Giữ mối liên hệ với các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương; kịp thời thông báo tình hình có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hướng dẫn, đảm bảo điều kiện để các vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương thực hiện Quy chế này và Quy chế hoạt động của các Hội đồng tư vấn;

đ. Tiếp thu ý kiến của Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương để tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật và kiến nghị với Đảng, Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận;

e. Bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của Phó Chủ tịch không chuyên trách và Ủy viên Đoàn Chủ tịch khi được phân công thực hiện công tác của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch ở Trung ương và địa phương;

g. Hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Mặt trận, thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng, củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát hiện những điển hình tốt, những nhân tố mới; giúp đỡ những địa phương còn nhiều khó khăn;

h. Tổ chức và điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách giúp việc tại cơ quan Uỷ ban Trung ương. Thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; phối hợp với Đảng uỷ và các tổ chức quần chúng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Trung ương;

i. Xây dựng, quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các nguồn tài chính; chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ các đơn vị kinh tế và các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;

k. Khen thưởng những cá nhân và tổ chức có thành tích trong công tác Mặt trận và trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; phê bình, kỷ luật đối với những thành viên làm trái những quy định của Điều lệ;

3. Những nhiệm vụ sau đây nhất thiết phải bàn bạc và tập thể quyết định:

a. Các chương trình và kế hoạch công tác lớn về hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các kiến nghị với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ;

b. Chương trình và nội dung Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Uỷ ban Trung ương và chương trình, kế hoạch công tác giữa Mặt trận với các ngành có liên quan đến công tác Mặt trận;

c. Phân công trong Ban Thường trực, giải quyết những vấn đề về tổ chức bộ máy và cán bộ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 13. Quan hệ giữa Ban Thường trực với tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Quan hệ cụ thể giữa Ban Thường trực với Đảng đoàn, Đảng uỷ cơ quan được thực hiện theo Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn, Ban Thường trực và Đảng ủy cơ quan.

2. Những việc thuộc nội bộ cơ quan Ủy ban Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký thay mặt Ban Thường trực phối hợp với Đảng uỷ và các tổ chức quần chúng của cơ quan trong việc thực thi các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức cơ quan và giải quyết tốt các vướng mắc nảy sinh, nhằm ổn định nội bộ và tăng cường đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ.

Mục 2
CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Điều 14. Chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương là người đứng đầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chịu trách nhiệm về toàn bộ các mặt công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm:

1. Chủ trì các hội nghị của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực.

Khi Chủ tịch vắng mặt thì có thể uỷ quyền cho Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký chủ trì các hội nghị của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực.

2. Chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, đôn đốc việc vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác Mặt trận.

Điều 15. Chế độ trách nhiệm của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký  Ủy ban Trung ương

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương là người điều hành công việc hàng ngày của Ban Thường trực, là thủ trưởng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức - cán bộ.

2. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách và cơ sở vật chất nhà nước cấp; kiểm tra, đôn đốc mọi hoạt động của các đơn vị kinh tế và các đơn vị sự nghiệp có thu.

3. Chỉ đạo, kiểm tra và tạo điều kiện thực hiện chính sách đối với các Hội đồng tư vấn và các cộng tác viên.

4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các báo cáo thường kỳ và đột xuất của các hội nghị Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các báo cáo chuyên đề khác.

5. Phụ trách Văn phòng; chỉ đạo, kiểm tra việc lưu giữ, bảo quản tài liệu theo quy định pháp luật.

Điều 16. Chế độ trách nhiệm của Phó Chủ tịch chuyên trách

Các Phó Chủ tịch chuyên trách có trách nhiệm:

1. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị những nội dung công tác trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách.

2. Chịu trách nhiệm chính về hiệu quả phần việc được Ban Thường trực phân công phụ trách và thường xuyên báo cáo công tác với Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

3. Duy trì mối liên hệ chỉ đạo công tác với ban, đơn vị chuyên trách thông qua lãnh đạo ban, đơn vị và mối liên hệ công tác với Hội đồng tư vấn thông qua Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn.

Điều 17. Chế độ trách nhiệm của Phó Chủ tịch không chuyên trách

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách có trách nhiệm:

1. Tích cực phát huy uy tín, ảnh hưởng của mình đối với các ngành, các giới, các dân tộc, các tôn giáo, các địa phương nơi mình sinh sống và hoạt động nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Chủ trì lĩnh vực, nội dung công tác được phân công hoặc được ủy quyền của Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch và thông báo kết quả công tác với Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch.

3. Đề xuất nội dung công tác thuộc lĩnh vực của mình với Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch.

Điều 18. Quan hệ giữa Ban Thường trực với các Phó Chủ tịch không chuyên trách

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương là người thay mặt Ban Thường trực có trách nhiệm duy trì mối quan hệ với các Phó Chủ tịch không chuyên trách, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo Văn phòng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời tới các Phó Chủ tịch không chuyên trách theo quy định tại Quy chế này.

2. Bảo đảm các điều kiện hoạt động cho các Phó Chủ tịch không chuyên trách theo quy định của Nhà nước và cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Giữ mối liên hệ về chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các Phó Chủ tịch không chuyên trách. 

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực và việc sửa đổi Quy chế

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Khi cần thiết, Quy chế này được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, các quy chế về hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các văn bản hướng dẫn thi hành của nhiệm kỳ Đại hội VI chấm dứt hiệu lực áp dụng.

                                                                                   TM.UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

                                                                                            MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

                                                                                                           CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                              (Đã ký)

- Các vị Uỷ viên UBTWMTTQVN;                                                 Huỳnh Đảm

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo);

- Các ban: Tổ chức TW, Dân vận TW,
  Uỷ ban KTTW; các Văn phòng: TW Đảng,                                  
  Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ (để biết);

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố;

- Các ban, đơn vị cơ quan MTTW;
- Đảng uỷ, Công đoàn cơ quan MTTW;
- Lưu VP.
                                                                        

 

Về đầu trang


       UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
        
BAN THƯỜNG TRỰC

        Số: 36 /KH-MTTW-BTT                                   Hà Nội, ngày  31  tháng 3  năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (1995-2010)

và 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000-2010).

 

          Thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2010, nhằm tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có kế hoạch tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (1995-2010) và 10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000-2010), cụ thể như sau:

          A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai và kết qủa đạt được trong sau 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng 2 cuộc vận động trong thời gian tới.

          2. Biểu dương, khen thưởng Mặt trận Tổ quốc các cấp có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 2 cuộc vận động.

          3. Việc tổng kết 2 cuộc vận động cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội; 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2010. Đây chính là Hội nghị thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc các cấp, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, tổ chức trong năm 2010.

  B. NỘI DUNG TỔNG KẾT

I - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”.

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động.

Các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, văn bản phối hợp, liên tịch trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động. Đánh giá hiệu quả tác động đối với công tác chỉ đạo triển khai trong việc thực hiện cuộc vận động.

2. Kết quả cụ thể của cuộc vận động.

2.1 Kết quả 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”: tổng hợp số liệu, nội dung trên cơ sở 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

2.2. Các mô hình, điển hình, cách làm hay có hiệu quả ở từng cấp.

2.3. Đánh giá tác động, hiệu quả về kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng của cuộc vận động.

2.4. Những mặt được, chưa được, những bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả để tập hợp đông đảo quần chúng tham gia thực hiện cuộc vận động.

3. Phương hướng thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.

Các chủ trương, nội dung, giải pháp cơ bản của tỉnh, thành phố trong việc tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động.

4. Những đề xuất, kiến nghị.

1. Các giải pháp phù hợp với địa phương, cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động. Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động và cơ chế phối hợp giữa các ngành, các thành viên trong Ban Chỉ đạo cuộc vận động ở các cấp.

2. Các nội dung, tiêu chí phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của phong trào và tính chất đặc thù của mỗi khu vực vùng, miền.

3. Việc thực hiện, bổ sung các nội dung xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

4. Các chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp các lực lượng tham gia thực hiện cuộc vận động.

II - Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Tổng kết, đánh giá theo 4 nhóm nội dung (công tác chỉ đạo; kết quả thực hiện; phương hướng nhiệm vụ và những kiến nghị, đề xuất). Về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động, cần tập trung:

- Kết quả cụ thể của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên trong phong trào giúp đỡ người nghèo; kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, kết quả “Qũy vì người nghèo” các cấp, việc sử dụng và quản lý quỹ. Hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực từ phong trào giúp đỡ người nghèo.

- Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các cấp chính quyền trong việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và các chương trình, dự án an sinh xã hội.

Phần kiến nghị, đề xuất cần tập trung: đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng qũy “Vì người nghèo”.

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Ở Trung ương.

1. Tổ chức một số đoàn công tác đi khảo sát và tổ chức hội thảo, toạ đàm.

1.1. Khảo sát, tổ chức hội thảo, toạ đàm tại một số tỉnh, thành phố. Dự kiến:

- Khu vực thành thị: Gồm thành phố TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khu vực nông thôn: Gồm các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam.

- Khu vực miền núi: Gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

- Khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số: Gồm các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông.

(Thực hiện trong tháng 5,6 năm 2010)

1.2. Tổ chức hội thảo ở Trung ương: Mời đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên ở Trung ương; đại diện các Hội đồng Tư vấn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện một số Ban,đơn vị Mặt trận Trung ương. (Thực hiện trong tháng 6 năm 2010).

2. Tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 2 cuộc vận động (gắn với hội nghị cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố). Cụ thể như sau:

Thêi gian: 1 ngày, dự kiến khoảng 19/8 đến 02/9/2010, tại Hà Nội.

Số lượng: Khoảng 250 đại biểu; thành phần đ¹i biÓu dự hội nghị gồm:

- Khách mời ở Trung ương; khách mời ở địa phương.

- Đại biểu triệu tập: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố; Trưởng hoặc Phó Ban Phong trào.

- Đại diện của đơn vị được khen thưởng tại hội nghị (của MTTQ cấp huyện, xã).

3. Công tác tuyên truyền:

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền những kết quả cụ thể của 2 cuộc vận động, những mô hình hoạt động có hiệu quả, những cách làm hay, những điển hình tốt trong quá trình chỉ đạo, triển khai, thực hiện cuộc vận động.

II. Ở địa phương.

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Tuỳ theo điều kiện thực tế của địa phương, có thể tổ chức tổng kết từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh hoặc chọn điểm tổng kết. Kết hợp 2 nội dung cùng một thời điểm tổng kết.

2. Phối hợp chặt chẽ với Trung ương trong việc tổ chức các cuộc khảo sát, hội thảo, toạ đàm nhằm đánh giá về công tác chỉ đạo; kết quả thực tế; các mô hình, điển hình cách làm hay và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng 2 cuộc vận động.

3. Cử đại biểu đi dự hội nghị toàn quốc, thành phần gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố; Trưởng hoặc Phó Ban Phong trào và đại diện của đơn vị được khen thưởng tại hội nghị (của MTTQ cấp huyện, xã).

4. Mỗi tỉnh, thành phố chọn và đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 đến 03 đơn vị của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh hoặc cấp huyện, xã có thành tích xuất sắc trong 2 cuộc vận động. Trên cơ sở đề nghị khen thưởng của địa phương, Trung ương Mặt trận sẽ xem xét đề nghị Nhà nước khen thưởng trong Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố; biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố; báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng. (hồ sơ khen thưởng gửi về Phòng Thi đua khen thưởng trước ngày 15/7/2010).

5. Gửi về Trung ương 2 Báo cáo tổng kết của 2 cuộc vận động. Báo cáo gửi về Ban Phong trào trước ngày 15/7/2010; có thể gửi bằng Fax: 04.39287402

                hoặc Email: thanh_huyen1975@yahoo.com.vn.

III. Phân công nhiệm vụ ở Trung ương.

1. Ban Phong trào.

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết 2 Cuộc vận động.

- Giúp Ban Thường trực tổ chức các đoàn đi khảo sát ở các tỉnh, thành phố và phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, toạ đàm.

- Phối hợp với Văn phòng, Trung tâm Công tác Lý luận và các ban, đơn vị có liên quan biên tập, in một số tài liệu sau khi tổng kết.

       - Phối hợp với Văn phòng, Trung tâm Công tác  Lý luận, lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung như: tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, khảo sát; trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt và phối hợp với các Ban, đơn vị tổ chức, thực hiện.

2. Ban Tuyên giáo.

Có kế hoạch thống nhất với Báo Đại đoàn kết; Tạp chí, Thông tin công tác Mặt trận, Website của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương để tuyên truyền trước, trong và sau tổng kết.

3. Văn phòng.

Phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổng kết, hội nghị tổng kết: thuê hội trường; đưa, đón, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu; các nội dung liên quan đến công tác khen thưởng.

4. Trung tâm Công tác Lý luận.

Phối hợp với Ban Phong trào, Văn phòng xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các cuộc hội thảo toạ đàm theo kế hoạch.

5. Các Ban, đơn vị: Tuỳ theo tiến độ và yêu cầu công việc, Ban Thường trực sẽ phân công nội dung công việc cụ thể.

D. KINH PHÍ

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp lập dự trù kinh phí, đề nghị nhà nước cấp, đảm bảo tiến độ và nội dung trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

 

                                                                                      TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

Nơi nhận:                                                                                    (Đã ký)

- Chủ tịch Huỳnh Đảm (đ báo cáo) ;                                                   Vũ Trọng Kim

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký (để chỉ đạo);

- Các đ/c PCT MTTW (để chỉ đạo, thực hiện);

- UB MTTQ các tỉnh, TP (để phối hợp, thực hiện);

- Các ban, đơn vị MTTW (để thực hiện);

- Lưu Văn thư, Ban Phong trào.

 

Về đầu trang   


       UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
        
BAN THƯỜNG TRỰC

        Số: 10 /HD-MTTW-BTT                                   Hà Nội, ngày  15  tháng 3  năm 2010

 

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

ĐỐI VỚI UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

NĂM 2010

 

Năm 2010 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, như: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Trong đó công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều hoạt động lớn, cần phối hợp, hướng dẫn và tổ chức thực hiện như: Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam, Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam...

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và Nghị quyết Hội nghị lần thứ II khoá VII Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác dân tộc, tôn giáo đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2010 như sau:

I- VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC:

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc của tỉnh, thành phố phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào các dân tộc.

Có hình thức và biện pháp phù hợp để nắm chắc tình hình đồng bào các dân tộc ở địa phương; nắm bắt, tập hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc; kiến nghị kịp thời với các cấp uỷ đảng, chính quyền giải quyết theo pháp luật những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đồng bào các dân tộc.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ bảy khoá IX Về đại đoàn kết toàn dân tộc; Về công tác dân tộc; Về công tác tôn giáo theo Kết luận số 57/KL-TW của Bộ Chính trị khoá X và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Mặt trận triển khai thực hiện Kết luận số 57/KL-TW (sẽ có hướng dẫn riêng).

Phối hợp tham gia tổ chức lấy ý kiến của người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI (nội dung dân tộc) và đóng góp ý kiến tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về dân tộc.

3. Phối hợp, tham gia công tác khen thưởng và giúp đỡ các đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu của địa phương đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam và góp phần tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

4. Chủ động phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt những ngày lễ hội các dân tộc thiểu số và Ngày văn hoá các dân tộc (19 tháng 4) trang trọng, an toàn, tiết kiệm và theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục hướng dẫn đồng bào các dân tộc mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động lớn "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo"; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá, khu dân cư tiên tiến, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương triển khai và hoàn thiện việc lập danh sách về những người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc thiểu số ở các cấp theo tinh thần Chỉ thị số: 06/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tổ chức các hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho người tiêu biểu các dân tộc thiểu số ở địa phương; phối hợp bồi dưỡng năng lực và tạo điều kiện nâng cao uy tín cho người tiêu biểu.

7. Phối hợp với các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện các Chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (nhất là các công trình đầu tư ở cộng đồng vùng đồng bào, Chương trình 135 giai đoạn 2, Chương trình 134, Chương trình 167, chính sách cử tuyển, chính sách hỗ trợ di dân giải phóng mặt bằng ở các dự án, công trình trọng điểm; Chương trình 30A của Chính phủ...).

8. Tuỳ theo nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần thành lập Hội đồng Tư vấn về Dân tộc của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố theo hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có kế hoạch cụ thể phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn về Dân tộc trong việc tư vấn cho Ban Thường trực Mặt trận tỉnh, thành phố về công tác dân tộc của Mặt trận.

 

II- VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO:

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Mặt trận của tỉnh, thành phố và Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với đặc điểm đối tượng là chức sắc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo ở địa phương.

2. Phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo và chức sắc, nhà tu hành tôn giáo tổ chức những ngày lễ trọng của các tôn giáo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và theo đúng quy định của pháp luật (Đại lễ Phật đản, Lễ Vu lan... của đạo Phật; Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh... của đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin Lành; Lễ Trung nguyên, Lễ Khai đạo... của đạo Cao Đài; Lễ Khai đạo, Lễ sinh nhật Giáo chủ... của Phật giáo Hoà Hảo; Tết Raya Eidil và Lễ sinh nhật nhà Tiên tri Muhamet của Hồi giáo; các ngày lễ trọng của đạo Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Baha'i... ).

Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, thăm viếng các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo và tín đồ tiêu biểu nhân các ngày lễ trọng, lễ tết truyền thống của dân tộc và khi họ ốm đau, qua đời...

Mức thăm hỏi, đón tiếp, hỗ trợ để động viên các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhân các dịp lễ trọng cần vận dụng Quyết định số: 16/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam và Quyết định số: 130/2009/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

Quan tâm phối hợp, giúp đỡ các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tốt Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ VI tại Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2010 và phối hợp, giúp đỡ Giáo hội Công giáo Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động của Năm Thánh 2010 ở địa phương.

3. Phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên và vận động các tổ chức tôn giáo (Ban Trị sự Phật giáo; Uỷ ban Đoàn kết Công giáo, Toà Giám mục giáo phận; các Hội thánh Cao Đài, Hội thánh Tin Lành; Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hoả, Tịnh độ Cư sĩ Việt Nam Phật hội; Ban Đại diện Hồi giáo...) ở địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong vùng đồng bào tôn giáo; đồng thời có các hình thức phù hợp để biểu dương những điển hình tiên tiến, xuất sắc trong chức sắc, nhà tu hành tôn giáo ở địa phương, nhằm hưởng ứng và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào đầu năm 2011.

4. Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động lớn: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; "Ngày vì người nghèo"; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" và các phong trào thi đua yêu nước mang đặc trưng riêng của tôn giáo như: Phong trào "Xây dựng chùa cảnh tinh tiến", "Chùa cảnh văn hoá" trong tăng ni, tín đồ Phật giáo; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo", "Xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu"... trong vùng đồng bào Công giáo; các phong trào "Nồi cháo tình thương" các hoạt động Công quả… trong đồng bào Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo; phong trào trồng, chế biến, khám chữa bệnh bằng thuốc Nam miễn phí cho người nghèo của đạo Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam...

5. Có hình thức và biện pháp phù hợp để nắm bắt tình hình các tôn giáo ở địa phương; nắm bắt, tập hợp đầy đủ tâm tư nguyện vọng của tổ chức, chức sắc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo; kiến nghị kịp thời với các cấp uỷ đảng, chính quyền giải quyết theo pháp luật những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo.

Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương xem xét, tham gia giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà, đất có liên quan đến tôn giáo theo tinh thần Chỉ thị số: 1940/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo và các quy định khác của pháp luật.

Vận động các tổ chức, chức sắc và đồng bào có đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tôn giáo đối với các cơ sở nhà, đất có nguồn gốc rõ ràng và có đủ giấy tờ hợp pháp. Qua việc hướng dẫn các tôn giáo làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là dịp để tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật về đất đai của Nhà nước cho các tổ chức và chức sắc tôn giáo hiểu rõ để thực hiện; tăng cường việc quản lý đất đai tôn giáo của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc những tập thể, cá nhân sử dụng đất có liên quan đến tôn giáo sai mục đích.

6. Tiếp tục phối hợp, giúp đỡ và tạo điều kiện để chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo và người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ; đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật; phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; mở các phòng khám chữa bệnh từ thiện, các lớp mẫu giáo, nhà trẻ phục vụ người nghèo... theo quy định của pháp luật.

7. Tiếp tục phối hợp với các Ban Trị sự Phật giáo ở địa phương triển khai "Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo" tham gia phòng chống HIV/AIDS theo tinh thần Hướng dẫn số: 70/2008/HD-MTTW ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với đặc điểm, tình hình Phật giáo ở địa phương.

Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo đã được công nhận ở địa phương tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS như tinh thần bản Cam kết chung của các tôn giáo ở Việt Nam tham gia phòng chống HIV/AIDS.

8. Phối hợp và giúp đỡ Uỷ ban Đoàn kết Công giáo của tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động thường xuyên nhằm thực hiện tốt Nghị quyết và Điều lệ Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V. Qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo" trong đồng bào Công giáo và nâng cao được vị thế, vai trò, uy tín xã hội của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Đối với một số tỉnh, thành phố có đông đồng bào Công giáo nhưng chưa có tổ chức Uỷ ban Đoàn kết Công giáo như: Thái Bình, Phú Thọ, Thừa Thiên - Huế..., Ban Thường trực Mặt trận các tỉnh cần chủ động đề xuất với cấp uỷ và phối hợp với các cơ quan chức năng của chính quyền hướng dẫn, giúp đỡ việc thành lập Uỷ ban Đoàn kết Công giáo của địa phương theo Điều lệ Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

9. Phối hợp với chính quyền tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin Lành trong các cấp Mặt trận.

10. Chủ trì tổ chức giao ban hàng quý với Ban, đơn vị chuyên môn của các tổ chức thành viên Mặt trận ở địa phương về công tác tôn giáo vào tháng cuối mỗi quý để tăng cường nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin và thống nhất các hoạt động phối hợp của quý tiếp theo trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

11. Tổ chức tập huấn về công tác công tác tôn giáo của Mặt trận cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp theo nội dung tài liệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sẽ có tài liệu về công tác tôn giáo của Mặt trận và các nội dung liên quan đến công tác tôn giáo phát hành gửi tới các địa phương sau).

Tiến hành lập hồ sơ chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo ở địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động, đoàn kết, tập hợp chức sắc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo của Mặt trận (sẽ có hướng dẫn cụ thể gửi sau).

12. Tham gia đóng góp ý kiến và vận động chức sắc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo tích cực đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo, nội dung  tôn giáo trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

13. Thành lập Hội đồng Tư vấn về tôn giáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố theo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và có kế hoạch phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn về tôn giáo trong việc tư vấn cho Ban Thường trực Mặt trận tỉnh, thành phố trong công tác tôn giáo của Mặt trận.

14. Tập hợp ý kiến trong hệ thống Mặt trận và của các tôn giáo nhằm bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chính sách pháp luật về tôn giáo cho phù hợp với tình hình mới (sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;  Nghị định số 22/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin Lành; các chính sách, quy định nhằm phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hoá hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo...).

Trên cơ sở các nội dung của Hướng dẫn này, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.

Hàng quý, 6 tháng và cuối năm, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố có báo cáo tổng hợp tình hình dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo của Uỷ ban Mặt trận địa phương. Khi có vấn đề dân tộc, tôn giáo phức tạp nảy sinh cần có báo cáo kịp thời gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Ban Dân tộc và Tôn giáo (Điện thoại: 04.39.287.745 - 04. 39.8248.452 - 04. 39.287.004 - 04.39.287.400;   Fax: 04. 39.287.400). Báo cáo nhanh, báo cáo hàng quý, báo cáo sáu tháng và báo cáo tổng kết năm sẽ là cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có kế hoạch phối hợp triển khai, hướng dẫn các nội dung công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các dân tộc, tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Định kỳ (hàng quý, 6 tháng, cuối năm) thông tin kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua Ban Dân tộc và Tôn giáo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 46 Tràng Thi, Hà Nội./.

                                                                                         TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                (Đã ký)

- Ban Thường trực UBMTTQVN

  các tỉnh, thành phố:           để thực hiện;                                                                  Hà Văn Núi

- BTT UBTWMTTQVN:   để báo cáo;

- Các tổ chức thành viên MTTQVN;

- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW,

  Bộ CA, BNV (BTG), Bộ QP (Tổng cục CT);

  Ban Chỉ đạo NQCP, Bộ NG:  để phối hợp;

-  Các ban, đơn vị MTTW:        để phối hợp;

- Lưu: VP, Ban Dân tộc và Tôn giáo.

 

Về đầu trang   


 

       UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
       
BAN THƯỜNG TRỰC

       Số: 35 /HD-MTTW-BTT                                   Hà Nội, ngày  29  tháng 3  năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2010

 

Thực hiện Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2010, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào năm 2010 như sau:

I – Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

1 - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương tổng kết 15 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Các địa phương xây dựng kế hoạch, tiến hành tổng kết.
(Ban Thường trực có kế hoạch riêng).

2 - Tham mưu cho Ban Thường trực tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sao cho đạt kết quả thiết thực; thực sự là ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của mỗi cộng đồng dân cư. (Ban Thường trực có kế hoạch riêng).

II -  Thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".

1 - Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tiến hành cùng với việc tổng kết 15 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

2 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo và đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ người nghèo tại chương trình nối vòng tay lớn 2009. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần nắm chắc tiến độ triển khai và kết quả cụ thể, thường xuyên phản ánh về Trung ương để tuyên truyền rộng rãi và động viên, cổ vũ phong trào.

3 - Tổ chức các hoạt động đợt cao điểm vì người nghèo năm 2010 (từ 17/10 đến 31/12/2010). Tham gia chương trình “Nối vòng tay lớn” vào 31.12.2010.
(Ban Thường trực có kế hoạch riêng).

4 - Tiếp tục hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền và ngành chức năng triển khai thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

5 - Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố được trung ương phối hợp tập huấn chương trình giảm nghèo, có trách nhiệm cùng Trung ương thực hiện có hiệu quả thiết thực.

III - Triển khai các chương trình, đề án do Mặt trận chủ trì, phối hợp.

1 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, đề án do Mặt trận chủ trì, phối hợp năm 2010: Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm an toàn giao thông, tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa.

2 - Hướng dẫn và  tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình, đề án:

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 01-138 về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư trong chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2006-2010. Tổng kết 5 năm về phòng chống ma tuý, mại dâm và lây nhiễm HIV/AIDS. Tổng kết 5 năm Đề án 02-212 về "đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư". Tổng kết 10 năm Nghị quyết liên tịch 02 về vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Các địa phương tuỳ theo tình hình cụ thể để tổ chức sơ tổng kết sao cho phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực. (Ban Thường trực có kế hoạch riêng).

IV - Thực hiện tốt Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ.

1 - Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp theo tinh thần của Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ.

2 - Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ ở tất cả các địa phương có nguồn vận động và tiếp nhận. Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Nghị định.

V - Tăng cường hiệu quả của công tác phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban phong trào; điện thoại: 04.39287402; có thể gửi qua Fax: 04.39287402 hoặc Email: thanh_huyen1975@yahoo.com.vn).

                                                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                (Đã ký)

- Phó Chủ tịch kiêm TTK UBTWMTTQ VN;                                          Hà Thị Liên

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBTWMTTQ VN;

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các tổ chức thành viên ở TW;

- Các ban, đơn vị cơ quan TW MTTQ VN;

- Lưu Văn thư, Ban Phong trào.

 

 

Về đầu trang


      UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
       
BAN THƯỜNG TRỰC

       Số: 317 /HD-MTTW-BTT                                   Hà Nội, ngày  19  tháng 3  năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

Triển khai các hoạt động kỷ niệm

80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

 

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/T.Ư ngày 20/3/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 ban hành kèm theo quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm để góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện và triển khai các chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XI của Đảng; chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam. 

- Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương hình thức. 

II. VỀ NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1.  Từ  Quý I đến hết Quý II năm 2010:

 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ   chức thành viên tổ chức:

-  Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam tới MTTQ các cấp, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng; chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

- Phối hợp cùng các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến  đoàn viên, hội viên, tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp. Vận động và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự của  đại hội đảng các cấp.

-  Cùng với cấp ủy chuẩn bị và giới thiệu nhân sự phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

-  Tiếp tục xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình, các sản phẩm có ý nghĩa và thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

       2.  Từ quí III đến hết quí IV năm 2010:

        Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức:

- Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vận động và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Tổng kết 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Tùy điều kiện cụ thể mỗi địa phương có thể có sáng kiến, cách làm phù hợp nhằm biểu dương, khen thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

- Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đồng thời phát động tháng cao điểm vì người nghèo từ 17/10 đến 18/11/2010.

-  Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tổng kết các mô hình về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, DS-KHHGĐ...

- Tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt trong MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong – Hà Nội do Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam phát động gắn với việc sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận.

-Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương và hệ thống báo cáơ viên, tuyên truyền viên tổ chức tuyên truyền sâu đậm các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang 80 năm MTDTTN Việt Nam.

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, gặp mặt các thế hệ cán bộ Mặt trận các thời kỳ, ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tôn vinh những người đã có nhiều cống hiến to lớn cho công tác Mặt trận ở địa phương, khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thi tìm hiểu lịch sử truyền thống, hội thi văn nghệ, hội thi Chủ tịch MTTQ xã - phường giỏi, Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi, các hoạt động về nguồn…v.v.

-  Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với HĐND, UBND tỉnh, thành phố tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam vào thời gian từ 15 - 18/11/2010 (có thể kết hợp với việc trao tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen…của Nhà nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ các các cấp nếu được tặng).

-Tổ chức khánh thành, nghiệm thu các công trình, sản phẩm của đợt thi đua yêu nước đặc biệt ; trao nhà đại đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo vào dịp kỷ niệm.

- Tất cả các khu dân cư trên cả nước tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2010 (vào dịp 18/11/2010), huy động toàn thể nhân dân trong khu dân cư (hoặc liên khu dân cư) mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham dự. Phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm qua của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

+ Phần lễ: Tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” kể từ năm triển khai và năm 2010. Thống nhất kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2011.  

+ Phần hội: Tổ chức các hoạt động trao nhà đại đoàn kết, khánh thành các công trình dân sinh, công cộng đã thực hiện trong phong trào thi đua yêu nước do Đại hội lần thứ VII phát động và các hoạt động văn hoá,  thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống, sinh hoạt cộng đồng...

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thành viên báo cáo kết quả việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (trước ngày 1/12/2010 qua Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hà Nội) để kịp tổng hợp và đánh giá kết quả chung.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện Hướng dẫn này để góp phần thiết thực vào kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.

 

Nơi nhận:                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Chủ tịch Huỳnh Đảm (để b/c);                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- Các phó chủ tịch UBMTTQVN;                                                             (Đã ký)

- Ban TGTW, Ban Dân vận TW;

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố TTTW;                               Lê Bá Trình

- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;

- Các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, BTG.                                                                       

Về đầu trang


THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 09 tháng 03 năm 2010, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì buổi làm việc của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong năm 2009, bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2010. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim  và các vị trong Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Nội vụ, Uỷ ban Dân Tộc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa chính phủ với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2009, nội dung phối hợp công tác năm 2010 và những đề xuất, kiến nghị của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ý kiến phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu khác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến như sau:

1. Thay mặt Chính phủ, hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2009.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò và kết quả công tác của Mặt trận. Trong năm qua, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các tổ chức thành  viên đã có nhiều sáng kiến, hoạt động với các hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp nhân dân sôi nổi hưởng ứng và tham gia tích cực với tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, sự phối hợp công tác giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như: Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị  của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu; việc phối hợp  giải quyết một số vấn đề phức tạp về trật tự xã hội, nhất là các điểm nóng về tôn giáo chưa chặt chẽ; việc phối hợp triển khai một số phong trào, cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia còn có sự chồng chéo giữa các Bộ, ngành với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; trong xây dựng chính sách, pháp luật, các cơ quan chức năng của Chính phủ cần làm tốt hơn nữa việc phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2010, toàn Đảng, toàn dân ta cần tập trung mọi nỗ lực, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ  hơn nữa trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Về thực hiện nhiệm vụ củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hai bên cần tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30a/2008/NQ - CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về các Chương trình 132, 134.135, Chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở và các chương trình  mục tiêu quốc gia khác, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

b) Tạo cơ chế, chính sách đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, thu hút và phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, động viên người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đội ngũ nhân sỹ trí thức và doanh nhân tham gia xây dựng đất nước.

c) Phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường phối hợp phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

d) Về xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ phối hợp và tạo điều kiện để Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, pháp luật cũng như việc tham gia góp ý, phản ánh ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân với Đảng và Nhà nước, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể chủ động hoặc phối hợp giữa các ngành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình lớn đã và đang được triển khai  như các chương trình mục tiêu quốc gia, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới... Tham gia phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách về đổi mới phát triển giáo dục và đào tạo, về đất đai và những chủ trương, chính sách quan trọng khác.

2. Về những đề nghị của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ kết luận:

a) Về tổng kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, cùng Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành tổng kết, trên cơ sở đó đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; trong đó chú ý đến nội dung giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Thông báo số 237 - TB/ TW ngày 03 tháng 04 năm 2009 của Bộ Chính trị.

b) Về nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: thống nhất một số nội dung hoạt động của Chính phủ năm 2010 cần có sự giám sát của Mặt trận, nhất là đối với các chương trình kinh tế - xã hội đã và đang triển khai; tổ chức phản biện xã hội, đóng góp ý kiến vào một số dự án luật, các cơ chế, chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

c) Việc phối hợp tổng kết Nghị quyết liên tịch số 05/2006/ NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 21 tháng 4 năm 2006 giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thí điểm thực hiện "Quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" ở 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Quảng Bình và Tiền Giang): Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành tổng kết, nếu thấy thực hiện thí điểm đạt kết quả tốt thì đề xuất mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

d) Về phối hợp chuẩn bị, tổ chức Đại hôi thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội toàn quốc lần thứ nhất các dân tộc thiểu số Việt Nam: Giao Bộ nội vụ, Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình chuẩn bị tổ chức để các đại hội thực sự là dịp biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

đ) Về nghị định thành lập Viện nghiên cứu, Trường đào tạo cán bộ  Mặt trận: Đồng ý việc tổ chức lại 3 đơn vị (Trung tâm nghiên cứu lý luận, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Phòng truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam) thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ Mặt trận (trong đó có chức năng Nhà truyền thống của Mặt trận); giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và việc đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư: Giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, đề xuất.

g) Về tặng thưởng Huân chương Sao vàng (lần thứ hai) cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010): Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ các quy định của Luật Thi đua -  Khen thưởng, đề nghị Đảng và Nhà nước xem xét, quyết định.

h) Việc vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng đất nước: Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chương trình, biện pháp cụ thể thực hiện.

i) Việc công nhận các dạnh hiệu khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá: giao Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét lại việc công nhận các danh hiệu khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, hướng dẫn việc công nhận các danh hiệu này đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

k) Việc giải quyết vấn đề hộ khẩu cho đồng bào di cư tự do, đảm bảo cho nhân dân được hưởng quyền cơ bản theo quy định của pháp luật: Giao Bộ Công an phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và Uỷ ban nhân dân các tinh khẩn trương xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

l) Về chính sách đối với các dân tộc ít người: Giao Uỷ ban Dân tọc làm việc cụ thể với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

m) Việc dựng bia ghi dấu lịch sử nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam và kỷ niệm 50 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát việc xây dựng các công trình, tượng đài, cắm bia ghi dấu lịch sử của các cơ quan, tổ chức Trung ương ở một số địa phương, sớm khắc phục tình trạng tự phát, xây dựng tốn kém; hướng dẫn quy hoạch thống nhất, xây dựng công trình chung vừa ghi dấu lịch sử, vừa là công trình văn hoá có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

n) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học... hát quốc ca trong các buổi lễ chào cờ; xây dựng Đề án vận động nhân dân hoả táng đối với người qua đời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

o) Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử một Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia các cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" khi được  mời.

Văn phòng chính phủ xin thông báo đến Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện./.

Về đầu trang 


     UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

    Số: 02 /NQ-MTTW-ĐCT                                                   Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị lần thứ hai Đoàn Chủ tịch về chuyên đề tham gia thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 06-4-2010 của Chính phủ "Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ  tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010"

 

Hội nghị lần thứ hai Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VII) đã họp ngày 16-4-2010, tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim chủ trì Hội nghị. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Chính phủ tới dự và phát biểu ý kiến với Hội nghị. Dự Hội nghị có các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành liên quan; một số vị chuyên gia về lĩnh vực kinh tế.

Tại hội nghị, sau khi nghe Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Chính phủ trình bày tinh thần cơ bản Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ "Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010" (Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ), các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và các vị đại biểu đã tham gia phát biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ

Hội nghị đã nhất trí quyết nghị:

1. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao và bày tỏ đồng tình việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ. Với những giải pháp đồng bộ, quyết tâm cao của Chính phủ, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và sự phối hợp vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch tin tưởng sẽ ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2010 và 5 năm 2006-2010.

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp với chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan quán triệt sâu rộng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ, tập trung thực hiện có hiệu quả 3 nội dung chính sau:

- Tập trung làm tốt công tác tư tưởng thông qua công tác tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tình hình kinh tế-xã hội hiện nay, tạo ra sự đồng thuận cao, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, chung tay cùng Nhà nước thực hịên kịp thời và có hiệu quả những nhiệm vụ đang đặt ra.

- Vận động các hội viên, đoàn viên cùng nhân dân phát huy dân chủ, đóng góp sáng kiến, thực hiện tốt vai trò giám sát trong quá trình thực hiện Nghị quyết, nhất là Mặt trận các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để thống nhất các biện pháp triển khai Nghị quyết một cách có hiệu quả.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên có Chương trình kế hoạch huy động trí tuệ và lực lượng đóng góp của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn kịp thời phản ánh tình hình, kiến nghị với Chính phủ, chính quyền các cấp những giải pháp quản lý điều hành thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội một cách nhất quán và đồng bộ; ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhất.

3. Đoàn Chủ tịch giao cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Kế hoạch hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Hội nghị lần thứ hai Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VII) nhất trí thông qua.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC  VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                               Huỳnh Đảm

Về đầu trang 


       UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
       
BAN THƯỜNG TRỰC

       Số: 41 /KH-MTTW-BTT                                   Hà Nội, ngày  16  tháng 4  năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 06/4/2010 của Chính phủ “Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao

và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010”

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban        Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chuyên đề triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ “Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2010” (sau đây viết tắt là Nghị quyết 18), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động để thực hiện 3 nội dung sau đây:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp với chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan quán triệt sâu rộng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ, tập trung thực hiện có hiệu quả 3 nội dung chính sau:

1. Tập trung làm tốt công tác tư tưởng thông qua việc tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tình hình kinh tế-xã hội hiện nay, tạo ra sự đồng thuận cao, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, chung tay cùng Nhà nước thực hiện kịp thời và có hiệu quả những nhiệm vụ đang đặt ra.

2. Vận động các hội viên, đoàn viên cùng nhân dân phát huy dân chủ, đóng góp sáng kiến, thực hiện tốt vai trò giám sát trong quá trình thực hiện Nghị quyết, nhất là Mặt trận các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để thống nhất các biện pháp triển khai Nghị quyết một cách có hiệu quả.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên có chương trình kế hoạch huy động trí tuệ và lực lượng đóng góp của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn kịp thời phản ánh tình hình, kiến nghị với Chính phủ, chính quyền các cấp những giải pháp quản lý điều hành thực hiện chính sách kinh tế-xã hội một cách nhất quán và đồng bộ; ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhất.

II. Nội dung và biện pháp

1. Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận và chính quyền các cấp để triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ trong đó chương trình giám sát xã hội cần được cụ thể hoá.

- Vận động nhân dân, doanh nghiệp thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh cũng như tiết kiệm chi tiêu trong việc cưới, tang và lễ hội …, đồng thời tuyên dương những cá nhân, tổ chức đã có những sáng tạo trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng tích luỹ và huy động đầu tư từ nội địa;

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, các cơ quan, tổ chức hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” khi tiêu dùng cá nhân như một hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam;

2. Đối với các tổ chức thành viên, các Hội, Liên Hiệp hội

- Tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên nâng cao nhận thức, gương mẫu nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 18 thông qua việc phát huy dân chủ trong việc thực hiện và giám sát quá trình thực hiện của các cơ quan chức năng.

- Các Hội, ngành, nghề có kế hoạch định hướng sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, bảo vệ lợi ích người lao động, bảo vệ sự công bằng hàng hóa xuất khẩu tại các nước có hàng rào thuế quan phi lí.

- Biểu dương kịp thời những cá nhân, tổ chức làm tốt, kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của các ngành, các cấp để phản ảnh kịp thời, điều chỉnh, sửa đổi.

3. Đối với cơ quan Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tập hợp ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết 18 của các cấp, các ngành phản ánh tới Chính phủ.

- Tổ chức Toạ đàm rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 18, bao gồm đại biểu một số vị trong  Đoàn Chủ tịch; Hội đồng Tư vấn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu cấp tỉnh, huyện, xã; các bộ, ban, ngành.

- Lồng ghép chương trình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 trong quá trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền, vận động đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước bằng những việc làm thiết thực, như: đóng góp sáng kiến, giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng bền vững; huy động nguồn vốn và công nghệ đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường trực  Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên

- Căn cứ kế hoạch này, xây dựng ban hành kế hoạch cấp mình để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả ngay trong tháng 4, tháng 5 năm 2010.

- Phản ảnh kịp thời với Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam những kết quả, những vướng mắc, đề xuất giải quyết trong quá trình thực hiện.

2. Cơ quan Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Chỉ đạo Ban Dân chủ - Pháp luật, cùng Ban Kinh tế và Đối ngoại xây dựng chương trình giám sát năm 2010 đối với việc thực thi Nghị quyết 18 để  Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam sớm thông qua;

- Phối hợp Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng    Việt Nam”, các tổ chức thành viên các cấp lồng ghép chương trình kiểm tra, giám sát;

- Thành lập tổ công tác bao gồm một số vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch; Hội đồng Tư vấn; một số bộ, ban, ngành để khảo sát, tọa đàm trao đổi với quần chúng nhân dân về kết quả thực hiện và những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18.

- Giao cho Ban Kinh tế và Đối ngoại là đầu mối phối hợp với Thường trực các Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng chương trình hàng tháng, hàng quý; phối hợp với Văn phòng xếp lịch hàng tháng để Ban Thường trực thông qua và chỉ đạo thực hiện

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nơi nhận:                                                                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);                                         PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);                                  (đã ký)

- Các VP: TW Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ;                                Vũ Trọng Kim

- Các vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch và Uỷ viên UBTW MTTQVN;

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

- Các tổ chức thành viên (để phối hợp thực hiện);

- Ban Thường trực MTTW;

- Các ban, đơn vị thuộc cơ quan MTTW;

- Lưu Văn phòng MTTW.

Về đầu trang 


 
 

 
 
 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 Đ/c Huỳnh Đảm
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam
 

Đ/c Vũ Trọng Kim
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Mặt trận

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn