Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018
của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức năm 2018

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức vào một số vị trí việc làm cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018


  

  ỦY BAN TRUNG ƯƠNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     BAN THƯỜNG TRỰC                              Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018

   Số: 281 /TB-MTTW-BTT

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018
của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch số 639/KH-MTTW-BTT ngày 19/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thi tuyển công chức, viên chức năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo thi tuyển 13 chỉ tiêu công chức, viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

d) Có trình độ đại học trở lên;

đ) Trình độ tiếng Anh giao tiếp;

e) Trình độ tin học văn phòng soạn thảo văn bản;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

II. MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Người dự thi phải dự thi các môn sau:

a) Môn kiến thức chung: Thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Thời gian thi 180 phút; thang điểm 100 tính hệ số 1.

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm, gồm 02 bài thi:

- 01 bài thi viết; thời gian thi 180 phút; thang điểm 100 tính hệ số 2;

- 01 bài thi trắc nghiệm, thời gian thi 45 phút; thang điểm 100 tính hệ số 1.

c) Môn Ngoại ngữ (môn điều kiện): Thi viết tiếng Anh;

- Thời gian thi viết 90 phút; tính theo thang điểm 100.

d) Môn Tin học (môn điều kiện): Thi thực hành trên máy;

- Thời gian thi 45 phút; tính theo thang điểm 100.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Hội đồng tuyển dụng quyết định hình thức và nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ quy định tại Điểm c hoặc môn tin học quy định tại Điểm d Mục này.

2. Người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển như sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp
đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức: Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

III. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN (Biểu chi tiết kèm theo)

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi thí sinh làm 02 bộ hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật… theo quy định);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

Trường hợp thí sinh dự tuyển đã là viên chức các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; người đang làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam, nếu đăng ký dự thi phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác, làm việc có văn bản đồng ý cho phép đăng ký dự tuyển công chức.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 11/10/2018 đến hết ngày 16/10/2018, qua địa chỉ: Ban Tổ chức-Cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhà B, số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; điện thoại liên hệ: 0243 928 7021.

V. THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ THI

1. Thời gian thi: Dự kiến tổ chức trong tháng 10/2018.

2. Lệ phí thi: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã k‎ý)

 Bùi Thị Thanh

 Về đầu trang


     UỶ BAN TRUNG ƯƠNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                             Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

DANH SÁCH

Thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức

vào một số vị trí việc làm cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

TT

Họ tên

Ngày sinh

Nơi ở

Vị trí dự thi

1

Tạ Thị Vân Anh

08/08/1993

Hà Nội

Chuyên viên tổng hợp,

Văn phòng Cơ quan

2

Đỗ Xuân Tú

12/5/1977

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị,     Văn phòng Cơ quan

3

Nguyễn Tùng

16/3/1979

Hà Nội

Chuyên viên công nghệ thông tin, Ban Tuyên giáo

4

Hoàng Anh Hà

25/8/1995

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

18/11/1980

Hà Nam

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

6

Đặng Thị Tuyết Hồng

28/5/1977

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

7

Bùi Đình Hưng

25/8/1996

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

8

Chu Việt Hưng

21/8/1986

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

9

Trần Đức Minh

03/01/1977

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

10

Lê Minh Nam

25/8/1987

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

11

Trần Như Quyết

31/8/1994

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

12

Lê Thanh Thảo

03/12/1995

Hà Nội

Chuyên viên Hành chính quản trị, Trung tâm BDCB & NCKH Mặt trận

13

Trịnh Đăng Linh

24/4/1986

Hà Nội

Chuyên viên hành chính trị sự, Báo Người Công giáo Việt Nam

14

Phan Thị Thúy

12/10/1972

Hà Nội

Chuyên viên hành chính trị sự, Báo Người Công giáo Việt Nam

15

Nguyễn Chí Trung

10/5/1981

Hà Nội

Chuyên viên hành chính trị sự, Báo Người Công giáo Việt Nam

TT

Họ tên

Ngày sinh

Nơi ở

Vị trí dự thi

16

Phạm Mạnh Cường

30/12/1971

Hà Nội

Phóng viên, Báo

Người Công giáo Việt Nam

17

Đỗ Thị Hoa

12/01/1989

Hà Nội

Phóng viên, Báo

Người Công giáo Việt Nam

18

Bùi An Luých

02/06/1978

Hà Nội

Phóng viên, Báo Người Công giáo Việt Nam

19

Bùi Thị Duyên

12/06/1993

Hà Nội

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

20

Vũ Thái Dương

14/9/1995

Hải Phòng

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

21

Phan Thùy Dương

06/02/1995

Nam Định

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

22

Nguyễn Thị Phương Hà

05/08/1989

Hà Nội

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

23

Phạm Minh Hoàng

18/7/1993

Nam Định

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

24

Lê Văn Hưng

19/2/1988

Hà Nội

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

25

Hà Thị Thanh Hương

22/10/1981

Hà Nội

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

26

Hoàng Thị Nhung

28/7/1988

Hà Nội

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

27

Chu Hồng Phượng

28/7/1995

Bắc Ninh

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

28

Nguyễn Văn Việt

14/10/1980

Hà Nội

Chuyên viên về chính sách và tuyên truyền vận động, Ban Dân tộc

29

Nguyễn Phương Thảo Ly

24/11/1994

Hà Nội

Chuyên viên đối ngoại kiều bào,                     Ban Đối ngoại và Kiều bào

30

Nguyễn Tuấn Minh

07/09/1985

Hà Nội

Chuyên viên đối ngoại kiều bào,                 Ban Đối ngoại và Kiều bào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM/ HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam

 

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi