Đồng Tháp: Phát huy vai trò “Tổ Nhân dân tự quản" xây dựng cộng đồng dân cư tiến bộ, văn minh

(Mặt trận) -Mô hình Tổ “Dân phòng-Khuyến học” được hình thành từ phong trào nhân dân tham gia công tác khuyến học của xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh từ năm 2006, có tên gọi là tổ “Nhân dân khuyến học”. Đến năm 2009 đổi tên thành Tổ “Dân phòng - Khuyến học” và được báo cáo điển hình trong Đại hội thi đua khuyến học, khuyến tài tỉnh Đồng Tháp lần thứ I. Hiệu quả thiết thực của mô hình “Tổ dân phòng – khuyến học” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND Tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng trên toàn Tỉnh.

MTTQ thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020

MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc: Chủ động, bình tĩnh đối phó với SARS-CoV-2

Trưởng ban công tác Mặt trận năng động

Riêng huyện Cao Lãnh đã mở rộng thành phần tham gia, cơ cấu thêm Hội Nông dân, nhằm phát huy vai trò nông dân trong sản xuất, kinh doanh, tương trợ giúp nhau về vốn, tiến bộ khoa học – kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nông dân, nên chuyển tên gọi mới là Tổ “Dân phòng – Liên  kết”.

Đây là tổ chức tự nguyện, tự quản của quần chúng, là nơi gần dân, sát dân nhất, việc triển khai nắm bắt, phản ánh kiến nghị, đề xuất của người dân được nhanh chóng kịp thời, từng chủ trương, giải pháp thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có tính khả thi hiệu quả đáp ứng tình hình thực tế nên được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể đồng thuận và được người dân tích cực hưởng ứng.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Ban Thường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh lãnh đạo thực hiện thay đổi tên gọi từ “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” thành “Tổ Nhân dân tự quản” trên địa bàn toàn Huyện. Định hướng cho cấp uỷ cơ sở phân công, giới thiệu đảng viên làm tổ trưởng (do dân suy cử), phụ trách, tham gia sinh hoạt Tổ Nhân dân tự quản; cho chủ trương Ban Chỉ đạo Tổ Nhân dân tự quản Huyện có kế hoạch sắp xếp lại tổ chức, phân công thành viên phụ trách địa bàn các xã, thị trấn; xác định nhiệm vụ và tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ. Trên cơ sở này, cấp uỷ xã, thị trấn tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ cũng như củng cố tổ chức... Ngoài ra, còn tổ chức các buổi thông tin chuyên đề với cán bộ, đảng viên và Nhân dân các xã, thị trấn liên quan đến giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Nhân dân tự quản.

Trong sinh hoạt, ngoài các nội dung thông tin tình hình trên địa bàn, những vấn đề có liên quan đến cuộc sống người dân, thành viên Tổ còn được nghe ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân với nhau và của Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền. Những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được Tổ tập hợp giải trình trực tiếp theo thẩm quyền hoặc đảng viên phụ trách Tổ giải trình theo khả năng, nhiệm vụ được giao, các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ gửi đến Ban Vận động ấp, khóm (hoặc đảng viên báo cáo về chi bộ) để chuyển đến Ban Thực hiện cấp xã tổng hợp đề xuất đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, cho ý kiến phản hồi về Tổ để thông tin, giải trình đến người dân trong lần sinh hoạt tiếp theo.

Ban Chỉ đạo Tổ Nhân dân tự quản Huyện và Ban Thực hiện xã, thị trấn thường xuyên định hướng, hỗ trợ hoạt động Tổ, xây dựng nội dung sinh hoạt hàng tháng phù hợp từng thời điểm, sát nhu cầu và lợi ích của người dân, tập trung vào các nội dung như tuyên truyền về sản xuất, về ý thức trách nhiệm của người dân tại cộng đồng (giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện giải phóng mặt bằng thi công các công trình), huy động và duy trì sỉ số học sinh, xuất khẩu lao động, học tập và làm theo gương Bác, giữ gìn an ninh trật tự...gửi đến Ban Vận động ấp, khóm hoặc gửi trực tiếp đến Tổ. Từ đó được đông đảo người dân đồng thuận, tự nguyện, tự giác tích cực tham gia, hoạt động của Tổ đã mang lại hiệu quả thiết thực, nội dung sát với nhu cầu và lợi ích của người dân. Qua sinh hoạt Tổ, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến đến người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; tính tự chủ, tự quản của người dân được nâng lên; Nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa, tham gia công tác khuyến học khuyến tài, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

03 năm qua, các Tổ Nhân dân tự quản đã tổ chức được 5.688  buổi tuyên truyền, với hơn 113.765 lượt người dự; qua sinh hoạt Tổ đã có 23.285 ý kiến người dân phản ánh tình hình dân cư, đóng góp xây dựng cán bộ, xây dựng Đảng, chính quyền, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vận động quỹ hội khuyến học được 120.638.512 đồng; xây dựng quỹ tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được 2,8 tỷ đồng; giúp mua được 1.243 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá trên 800 triệu đồng; có 1.734 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố từ nguồn góp vốn xoay vòng trong Tổ; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có bước chuyển biến tích cực; phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thực hiện tốt hơn; những vấn đề bức xúc trong Nhân dân được phản ánh kịp thời đến cấp uỷ, chính quyền thông qua sinh hoạt Tổ.

Đạt kết quả trên, xuất phát từ việc Cấp uỷ thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Tổ Nhân dân tự quản. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo Huyện, Ban Thực hiện xã, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường vai trò tham mưu, đề xuất, phát huy những mặt làm được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; trong từng hoạt động phải gắn chặt với nghị quyết của cấp uỷ, chương trình, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và tình hình thực tế tại địa phương; việc thành lập Tổ với quy mô vừa đủ (từ 20 - 35 hộ/Tổ) vừa tạo nên sức mạnh cộng đồng, vừa tạo điều kiện cho Tổ trưởng thuận lợi trong quản lý. Cơ chế quản lý Tổ là hình thức tự chủ, tự quản của người dân ở địa bàn khu dân cư, Tổ không phải là "hình thức tổ chức nối dài hoặc trực thuộc" của chính quyền, Mặt trận hay tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ về tổ chức và hoạt động của Tổ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thống nhất dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp mà trực tiếp, thường xuyên là chi bộ, ban công tác Mặt trận ấp, khóm; chọn Tổ trưởng, Tổ phó là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng tuyên truyền, có trách nhiệm đối với công việc, gương mẫu đối với quần chúng, được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn; thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt, nội dung sinh hoạt phải ngắn gọn, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân; bảo đảm chế độ thông tin hai chiều trong sinh hoạt để mọi ý kiến của người dân đều được lắng nghe và được thông tin phản hồi; phát huy tính tiên phong gương mẫu của gia đình cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc làm nòng cốt tham gia sinh hoạt Tổ Nhân dân tự quản.

Hướng tới, với vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp, MTTQ huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Tổ Nhân dân tự quản. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các hướng dẫn của Tỉnh về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Nhân dân tự quản; thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, thông tin thời sự, cung cấp thông tin, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Nhân dân tự quản. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, ngắn gọn, gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò cộng đồng dân cư trong sinh hoạt Tổ; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khó khăn, phát huy nhân rộng điển hình sáng kiến cách làm mới, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Đến nay, trên địa bàn Huyện có 18 Ban Thực hiện Tổ Nhân dân tự quản cấp xã; 92 Ban Vận động ấp, khóm; thành lập 1.896 Tổ với 53.236 thành viên đại diện hộ gia đình; toàn huyện có 1.474 Tổ có đảng viên phụ trách (trong đó có 321 đảng viên trực tiếp được bầu làm Tổ trưởng); có 2.102 đảng viên cư trú tham gia sinh hoạt Tổ. Đa số các đảng viên được phân công tham gia sinh hoạt Tổ phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cấp uỷ, chính quyền nắm bắt tâm tư, tình cảm và giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của người dân, giúp họ an tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

Thống kê kết quả sơ kết cấp huyện, huyện Cao Lãnh là đơn vị thực hiện mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” hiệu quả nhất trong tỉnh, có 90% Tổ hoạt động hiệu quả và ổn định.

Trần Thắng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản