Hải Hậu xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(Mặt trận) -Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trong đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cầu nối bền chặt

Mặt Trận tỉnh Ninh Thuận chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

MTTQ thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020

Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể; sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phân công cán bộ có trình độ, năng lực uy tín sang làm công tác Mặt trận; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của Mặt trận đã phát huy vai trò tích cực của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu và cán bộ Mặt trận trong việc chủ động tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hòa giải; đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn chú trọng kiện toàn, bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành hiệp thương kiện toàn bổ sung 26 vị uỷ viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; chỉ đạo kiện toàn và ra quyết định công nhận 16 Chủ tịch, 15 Phó chủ tịch, 17 Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Tập trung chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận đảm bảo tiêu chuẩn theo Chỉ thị số 17 ngày 4-1-2018 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 09 ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh... Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện có 73 ủy viên Ủy ban Mặt trận, trong đó 36 ủy viên có trình độ đại học trở lên, 46 ủy viên tham gia cấp ủy các cấp; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Ban Thường trực có 4 đồng chí đều có trình độ đại học, 3/4 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện là Thường vụ Huyện ủy. Hải Hậu cũng đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024. Sau đại hội, số ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 có 1.411 vị, trong đó Ban Thường trực 175 vị; 59 vị có trình độ đại học, cao đẳng; 100% Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn có trình độ đạt chuẩn trở lên và tham gia cấp ủy, trong đó có 22/35 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ; 100% Phó bí thư Đảng ủy xã, thị trấn đều tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; có 505/546 Trưởng ban công tác Mặt trận, đồng thời là bí thư chi bộ. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Mặt trận theo quy định; hướng dẫn đổi mới phong cách của cán bộ Mặt trận theo hướng trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Tăng cường phương pháp hội ý, trao đổi, bàn bạc, dân chủ, đối thoại, sâu sát, lắng nghe quần chúng của cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ được tăng cường, trong 5 năm qua đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 1.600 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận. Ngoài ra, toàn huyện có 35 Ban thanh tra nhân dân với 305 ủy viên; 35 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 344 thành viên. Các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tiến hành 214 cuộc thanh tra, giám sát 356 công trình, phát hiện 3 trường hợp vi phạm, kiến nghị xử lý kịp thời. Các nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ hoà giải ở khu dân cư cũng thường xuyên được củng cố và tăng cường. Toàn huyện hiện có 546 tổ hòa giải với 3.087 hòa giải viên, trong nhiệm kỳ 2014-2019 đã tiến hành hoà giải thành 999/1.324 vụ việc ở khu dân cư, đạt 75,5%.

Với đội ngũ cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá, chất lượng ngày càng được nâng lên, Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu đã nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy được chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ trên 191 tỷ 775 triệu đồng và hàng vạn ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp và hoàn thiện trên 370km đường giao thông, xây 104 cổng làng, 21 cổng xã, nâng cấp trên 187km đường điện chiếu sáng, trồng trên 454km đường hoa, xây dựng 70 tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88%; trên 96% gia đình và 100% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 527 xóm, tổ dân phố được công nhận nông thôn mới bền vững và phát triển; 15 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao; cảnh quan, môi trường được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật. Xếp loại thi đua hàng năm, Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hậu luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh; có trên 83% Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn đạt xuất sắc, trên 86% Ban công tác Mặt trận đạt xuất sắc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Hải Hậu hiện nay vẫn còn một số bất cập: Đội ngũ cán bộ Mặt trận được bổ sung từ nhiều nguồn, chưa được đào tạo cơ bản về công tác Mặt trận, chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Cán bộ Mặt trận ở một số nơi còn hạn chế về trình độ, năng lực, chưa tâm huyết, thiếu kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, còn lúng túng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Huyện Hải Hậu có 35 đơn vị hành chính, tuy nhiên cơ quan Mặt trận Tổ quốc huyện hiện nay chỉ có 4 biên chế, khối lượng công việc rất lớn nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế… Để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nhận thức đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị; quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng các cấp cần thống nhất chung về tổ chức bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tạo điều kiện về kinh phí cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc./.

Hồng Lam 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản