Hội nghị lần thứ mười bảy Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) -Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, ngày 29/7, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch tổ chức Hội nghị lần thứ mười bảy để xin ý kiến của các cụ, các vị, các đồng chí vào các văn bản quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sức mạnh tổng hợp sẽ đẩy lùi đại dịch

Khẩn cấp hạn chế tối đa tàu, xe đi/đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Ai có đề kháng tự nhiên với COVID-19?

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu tham dự Hội nghị
Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại biểu của của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các ban xây dựng Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ khai mạc ngày 19/9/2019

Chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ tổ chức trong 3 ngày từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2019, như vậy chỉ còn 48 ngày nữa là diễn ra đại hội. Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì các cụ, các vị, các đồng chí sẽ cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình đại hội. Đây là các nội dung cơ bản, công việc hệ trọng nhất của đại hội, đòi hỏi kinh nghiệm, trí tuệ thông qua trao đổi, góp ý và quyết định của các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, đồng thời là sự khoa học trong tổng hợp, tiếp thu, cầu thị lắng nghe của các tiểu ban.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường trực thống nhất quán triệt tinh thần đó là: Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Đối với Báo cáo chính trị, yêu cầu phải đánh giá thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới; góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người, môi trường đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Về công tác nhân sự, kỳ này Tiểu ban nhân sự xây dựng phương án cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình và thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nhân sự cụ thể theo hướng là mời các cụ, các vị, các đồng chí cơ bản đảm bảo về sức khỏe, có kinh nghiệm, trách nhiệm cao với Mặt trận, với Đảng, với đất nước và Nhân dân để tham gia Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam khoá IX.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam nhất là yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Việc tổ chức đại hội đảm bảo khoa học, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai ngay sau đại hội. Song song với đó là vẫn tổ chức hiệu quả các nội dung công tác khác theo kế hoạch từ đầu năm 2019, không vì tập trung đại hội mà ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

“Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười bảy lần này là hội nghị Đoàn Chủ tịch cuối cùng của khóa VIII; qua 16 lần tổ chức, Ban Thường trực đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, hết sức tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các cụ, các vị và các đồng chí, tại hội nghị, Ban Thường trực kính mong tiếp tục được lắng nghe ý kiến góp ý của các đồng chí đối với các nội dung rất quan trọng trình tại Hội nghị”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình đại hội như dự thảo báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của Đại hội; Sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia UBTW MTTQ Việt Nam khóa IX; Tờ trình về nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại đoàn kết là động lực, nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, góp ý vào báo cáo chính trị sao cho đúng tầm của đại hội trong giai đoạn đất nước đang đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, xác định rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm, những điểm mới, những nhận định, đánh giá cần sâu sắc hơn, sự vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Câu từ dùng trong báo cáo chính trị và điều lệ sao cho đảm bảo tính chính xác.

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam nhận định, Mặt trận là đại diện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân chính vì vậy báo cáo chính trị phải thể hiện rõ thái độ của Mặt trận nói lên trái tim khối óc của chúng ta phải làm gì trong việc bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, ông Vũ Trọng Kim cũng đề xuất báo cáo cần nhìn lại để đánh giá, tổng kết một cách toàn diện về 30 năm đổi mới của Mặt trận theo đúng tinh thần đổi mới của Đảng để từ đó nhận định một các toàn diện đưa ra được những nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt cần quan tâm đến tầm quan trọng, vị trí của địa bàn dân cư vì đây chính là địa bàn tác chiến của Mặt trận.

“Báo cáo cần nhìn thẳng, làm rõ những cơ hội và thách thức đối với công tác Mặt trận như vấn đề hội nhập quốc tế, hội nhập trong thời cách mạng công nghệ 4.0 nhất là những thách thức của mạng xã hội. Mặt trận nên có thái độ, cách tiếp cận chủ động tích cực để từ đó sử dụng mạng xã hội phục vụ cho mục đích của Mặt trận” ông Vũ Trọng Kim bày tỏ.

Bày tỏ đồng tình với tiêu chuẩn của các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đặc biệt nhấn mạnh các vị Ủy viên khóa mới phải là những người sống lành mạnh, trung thực, không tham nhũng và  tích cực tham gia phòng chống tham nhũng.

 Ông Nguyễn Túc  - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa và Xã hội phát biểu tại Hội nghị

Khẳng định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, có dân là có tất cả, ông Nguyễn Túc  - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa và Xã hội cho rằng, công tác Mặt trận phải là công tác của toàn dân. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, việc thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, sự phối hợp với chính quyền thì hướng mạnh về cơ sở có vai trò quyết định đến hoạt động của Mặt trận.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng mọi mặt của đội ngũ chuyên trách - lực lượng nòng cốt trong toàn bộ hoạt động của Mặt trận, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, tổ tư vấn và các cộng tác viên vì đây là vấn đề sống còn của công tác Mặt trận.

Ông Lù Văn Que - Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu tại Hội nghị

Thẳng thắn nêu rõ, Mặt trận mạnh hay yếu là phải bắt đầu từ các hội viên, đoàn viên, thành viên của mình, ông Lù Văn Que - Ủy viên Đoàn Chủ tịch cho rằng rất cần tập hợp số lượng đông các hội viên, đoàn viên trong các tổ chức quần chúng nhưng chất lượng các hội viên, đoàn viên đó phải mạnh hơn những người ngoài hội. Đặc biệt là người đầu đầu của tổ chức Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở phải thực sự nêu gương sáng, là người có bản lĩnh, biết nắm dân, nghe dân nói, dám nói sự thật làm cho dân tin. Việc chọn Ủy viên Ủy ban Mặt trận không thể như tuyển công chức được.

Để tập hợp rộng rãi hơn các tầng lớp nhân, theo ông Lù Văn Que, Mặt trận cần mở rộng, đối mới việc quy định kết nạp hội viên phù hợp với thời kỳ mới. Ngoài các hình thức tập hợp thông qua các tổ chức đã có phải biết tập hợp những người tiêu biểu trong các dân tộc, các nhân sĩ, trí thức, người có tài đức trong các lĩnh vực.

“Cần có hình thức phát triển kết nghĩa trong nước, trong từng dân tộc, từng tôn giáo, giữa ngành với địa phương, giữa địa phương với nhau, giữa nội địa với biên giới, hải đảo, giữa trong nước với ngoài nước… làm cho sợi dây đoàn kết, rộng rãi mà bền chặt hơn”, ông Lù Văn Que đề xuất.

Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại Hội nghị

Nêu quan điểm, mỗi nhiệm kỳ Đại hội đều có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, văn kiện trình Đại hội cần ngắn gọn, mang đậm ngôn ngữ của Mặt trận và phải có những đóng góp thiết thực vào cương lĩnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm nhận định, trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận không chỉ mang yếu tố tiêu biểu, hiệu triệu mà còn phải mang tính thiết thực - sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động và tạo nên sức mạnh của Mặt trận. Chính vì vậy, ông Huỳnh Đảm cho rằng việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải được mở rộng,, hoạt động của Mặt trận phải hướng về cơ sở và bám sát địa bàn dân cư.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Khẳng định Đại đoàn kết là động lực, nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị cần tiếp tục cụ thể, làm sâu sắc thêm một số quan điểm lớn của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là động lực, vừa là nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phải phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh và lấy đó làm điểm tương đồng, tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích quốc gia dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, xây dựng tinh thần nhân nghĩa, khoan dung tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước tăng cường cương quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước tạo xung lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tâm huyết với Mặt trận

Quang cảnh Hội nghị

Tiếp thu những ý kiến góp ý sâu sắc về nội dung văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là ý kiến phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Tiểu ban Văn kiện cần tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa Báo cáo chính trị nhằm đảm bảo tính chính xác, toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đất nước và mong muốn của các tầng lớp nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu các ban chuyên môn tiếp tục thường xuyên liên hệ, xin ý kiến, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để các cụ, các vị và các đồng chí nắm được và tiếp tục tham gia góp ý. Ngay sau hội nghị này, các ban, đơn vị liên quan hoàn chỉnh các văn bản để sáng ngày mai, ngày 30/7 trình Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 10 để tiếp tục lắng nghe góp ý của các vị Ủy viên Ủy ban, sau đó sẽ tiến hành xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong cả nước vào báo cáo chính trị trình đại hội IX.

Nhấn mạnh nhiệm vụ, công việc của Mặt trận ngày nhiều hơn, quan trọng, cấp bách hơn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để giúp cho công tác Mặt trận được hiệu quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới; trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản