Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Đắk Lắk: Hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư

(Mặt trận) -Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua luôn thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng;cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

MTTQ các cấp tỉnh Đồng Nai huy động sức mạnh đại đoàn kết vào mục tiêu phát triển

MTTQ huyện Yên Khánh: Khánh thành 4 nhà "Đại đoàn kết"

Chăm lo đời sống hộ chính sách, hộ nghèo luôn là sự quan tâm của MTTQ tỉnh Đắk Lắk.

Những năm qua, Đắk Lắk tiếp tục đạt được thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực theo hướng phát triển nhanh và bền vững. Đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Kinh tế tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 của tỉnh giảm còn 12,86%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,2%.

Để có được những kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thông qua các hoạt động của Mặt trận, các đợt tiếp xúc cử tri, Mặt trận đã tổng hợp báo cáo đầy đủ về tình hình nhân dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ảnh với Đảng và Nhà nước. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Nhà nước, các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời.

Công tác xây dựng, củng cố về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp ngày càng được chú trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. 100% đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận đều được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và ngày càng được trẻ hóa. Chế độ, chính sách của đội ngũ cán bộ Mặt trận được quan tâm hơn. Hoạt động của Mặt trận đã chú ý đến tính thiết thực, hiệu quả, mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, hướng về cộng đồng dân cư và từng gia đình.

Trong thời gian qua, MTTQ cùng với các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được Ban vận động, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội được MTTQ các cấp quan tâm triển khai thực hiện, đạt được kết quả thiết thực. Hàng năm, Ủy ban MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức hàng nghìn cuộc giám sát, nội dung giám sát liên quan đến các lĩnh vực, các vấn đề được đông đảo nhân dân, đoàn viên, hội viên quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát đã góp phần vận động nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền xem xét giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ông Ydec Hdơk -Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Mặt trận tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới MTTQ các cấp tỉnh Đăk Lăk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự trở thành nơi để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, đóng góp khả năng, trí tuệ của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị vì mục tiêu xây dựng Đắk Lắk giầu đẹp, văn minh. Để Đắk Lắk luôn là một những đơn vị hàng đầu cấp tỉnh về vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Thùy Trang

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản