Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                    


  GIÁM SÁT - PHẢN BIỆN XÃ HỘI


Vĩnh Long: Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Mặt trận tăng cường thực hiện giám sát và phản biện xã hội

MTTQ huyện Lâm Thao (Phú Thọ): Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện

Nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp

TP.Hà Nội: Mặt trận giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư

Chống tham nhũng phải dựa hẳn vào dân

MTTQ và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Quận 5 (TP. Hồ Chí Minh): Phát huy vai trò dân giám sát

Người dân cần được tạo điều kiện để thực hiện quyền giám sát, phản biện

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Sớm thể chế hoá vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam 

Giám sát, phản biện xã hội: Nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận 

 Giám sát và phản biện xã hội, lý do tồn tại của Mặt trận

Cần xây dựng đội ngũ có tâm và có tầm

Phản biện là có đồng tình, có phản đối, có chấp nhận và có bổ xung

 Chính dân là người phản biện

"Dân chủ - Tranh luận - Phản biện - Đồng thuận"  

Xây dựng lực lượng nòng cốt để phản biện   

Phản biện những vấn đề cụ thể, càng cụ thể càng tốt

Muốn Giám sát và phản biện xã hội , Mặt trận tổ quốc phải mạnh

Trao đổi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chức năng phản biện xã hội

Tiếng nói phản biện của Mặt trận phải được pháp luật thừa nhận

Công tác cán bộ - nội dung quan trọng của phản biện

Cuộc sống rất cần phản biện xã hội  

Để thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội  


    

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Sớm thể chế hoá vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam 

Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Để vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đi sâu vào cuộc sống, mới đây, tại Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh: Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm thể chế hoá vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. 

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam đã làm tốt chức năng vận động, tập hợp, tăng cường Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Quy định rõ cơ chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận

Lời nhấn mạnh về vai trò của MTTQ Việt Nam đã cho thấy, người đứng đầu Nhà nước rất quan tâm đến những hoạt động của MTTQ Việt Nam cũng như vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận. Phản biện xã hội là nhu cầu cần thiết, góp phần khắc phục tệ tham nhũng, quan liêu... Vì vậy, với tư cách là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi nhất của mọi đối tượng, tầng lớp dân cư trong xã hội, MTTQ Việt Nam có trách nhiệm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia phản biện xã hội. Các cấp uỷ Đảng có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan nhà nước cụ thể hoá nghị quyết, thể chế hoá trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận bằng các văn bản pháp quy. Năm 2010, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam tiếp tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm thể chế hóa vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, trong đó quy định rõ, đầy đủ cơ chế về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao vai trò và vị thế của MTTQ Việt Nam.

Mặt trận luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Trong những năm qua, Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã chủ động đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch nước trong công tác xây dựng pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hội nhập quốc tế và những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt là triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần tích cực vào việc nâng cao quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng như nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2009, UBTƯMTTQ Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 2000 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhiều đơn thư phản ánh những vấn đề bức xúc ở địa phương hoặc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân đã được Mặt trận kiến nghị cụ thể với các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp chấp hành pháp luật, tôn trọng và tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện quyền của mình.
Năm 2009 là năm đất nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam đã sớm ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát, phục hồi sản xuất, duy trì mức tăng trưởng 5,2%, ổn định chính trị, xã hội. Trong thành quả to lớn này của đất nước, những chương trình hành động MTTQ Việt Nam đã góp phần đáng kể trong việc thực hiện các nhóm giải pháp do Chính phủ đề ra. Đặc biệt là phát huy Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội nỗ lực, cố gắng sát cánh cùng Đảng, Nhà nước vượt qua những khó khăn thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Theo Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Quy chế phối hợp với các cơ quan nói trên đã đem lại hiệu quả cao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Công tác trọng tâm trong năm 2010 là quán triệt và đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống. Phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hơn nữa về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tiếp tục, củng cố Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao sức mạnh của cả dân tộc, góp phần thúc đẩy tốt việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội trong năm 2011. Đặc biệt là động viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động do UBTƯMTTQ Việt Nam phát động.

Theo Báo Đại Đoàn kết

Về  đầu trang


  Giám sát, phản biện xã hội: Nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận 

Phải khẳng định một điều: trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, MTTQ Việt Nam luôn có vai trò dẫn đầu, từ đề xuất chủ trương đến tổ chức thực hiện và luôn luôn đạt những kết quả vượt yêu cầu và vượt cả mong ước. Khó mà thống kê được hết những căn nhà “Đại đoàn kết”, những lớp học, trạm y tế... được xây dựng ở khắp các tỉnh, đặc biệt ở 62 huyện nghèo. Cũng không thể phai mờ những cảm xúc trong những đêm “Nối vòng tay lớn”, “Vì người nghèo”... trước những tấm lòng từ thiện khi được Mặt trận phát động và khơi dậy đạo lý “lá lành đùm lá rách” của mọi người Việt Nam -cả trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Đó là một thành tích rất lớn, rất hiệu quả mà ai cũng thấy. Làm được như vậy, bởi MTTQ Việt Nam bao gồm rất nhiều thành viên là các đoàn thể chính trị-xã hội, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một thành viên. Nhờ đó, khi MTTQ Việt Nam đề xuất chủ trương, thì tất cả các thành viên đều hưởng ứng và đóng góp phần mình một cách tích cực.

Tuy nhiên, vai trò MT không chỉ có công việc làm từ thiện, đứng ra vận động, quyên góp nhằm thực hiện mục tiêu cao cả đó. Một trong những chức năng hết sức quan trọng nữa của MT, đó là vai trò giám sát - phản biện xã hội. Khi Đảng và Nhà nước đề ra chủ trương thí điểm “nhất thể hoá” ở cấp phường, xã và quận huyện (bí thư đồng thời là chủ tịch UBND) thì vai trò và tiếng nói phản biện của MT lại càng rất cần thiết. Chẳng hạn khâu lựa chọn nhân sự, khâu tổ chức và sắp xếp lại bộ máy làm việc... đều cần có ý kiến của MT. Sở dĩ như vậy vì –như đã nói ở trên- MT chính là người thu thập được tiếng nói rộng rãi và chân thực của các đoàn thể chính trị-xã hội thuộc tổ chức của mình, của mọi người dân bình thường trong khu vực. Có một điều thuộc về tâm lý khá phổ biến -nhất là trong các cụm dân cư- khi chi bộ cơ sở đề nghị góp ý kiến cho các đảng viên thì thường là không nhiều ý kiến, bởi người dân bình thường tỏ ra hơi...ngại ! Có chăng chỉ là những ý kiến chung chung, “vô thưởng vô phạt” vì người dân không phải đảng viên cho rằng “chúng tôi có biết gì đâu mà nói”, “chuyện ấy đã có chi bộ lo”...  Nhưng nếu là MT đứng ra tổ chức, nghĩa là bao gồm cả các chi hội, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, chữ thập đỏ, cựu chiến binh, khuyến học...thì có khá nhiều ý kiến chân thực và sâu sắc. Lãnh đạo của phường, xã tham dự những cuộc họp rộng rãi như vậy để nghe, hoặc Ban công tác MT tập hợp và phản ánh lên một cách đầy đủ thì thường là có tác dụng lớn hơn, sát thực hơn.

Trong thời gian vừa qua, phải thành thực nhận rằng vai trò giám sát - phản biện của MT chưa được các cấp uỷ Đảng và chính quyền coi trọng một cách đúng mức. Có những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Trước hết, muốn có những ý kiến giám sát - phản biện sắc sảo, có sức thuyết phục, thì bản thân những người làm công tác MT phải có một trình độ nhất định. Nêu điều này chỉ trong phạm vi cấp cơ sở. Xin nêu một ví dụ cụ thể : vừa qua, chỉ trong vòng một tháng, ngành xăng dầu đã tăng giá tới 2 lần. Dân băn khoăn, thắc mắc, nhưng chưa thấy ý kiến nào của cán bộ MT phản biện, có lẽ vì những cán bộ này chưa nắm thật vững những thông tin về giá xăng dầu mà  cũng như người dân chỉ biết “nghe ngành xăng dầu giải thích sao thì biết vậy”. Trình độ của người dân bây giờ đã khác xưa, các phương tiện thông tin và truyền thông rất phong phú và chi tiết. Nếu cán bộ MT ít chịu đọc, ít chịu xem báo...thì khó lòng có thể giải thích cho dân một cách thấu đáo.

Nguyên nhân thứ 2 do sự chưa quan tâm đúng mức của các cấp Đảng và chính quyền đối với vai trò của MT. Thường thì Chủ tịch MT cấp cơ sở (phường, xã) chỉ “có chân” trong Ban Chấp hành Đảng uỷ- một đảng uỷ viên - mà với chức trách, nhiệm vụ, vị trí của mình, tốt hơn nên trong cơ cấu của ban Thường vụ. Chủ tịch MT nếu có trình độ, nhiệt huyết với công việc, không chỉ sẽ đủ điều kiện trúng cử vào thường vụ mà là người gần và sâu sát với cơ sở, đưa ra nhiều ý kiến giám sát - phản biện từ dân, góp phần lãnh đạo của Đảng hiệu quả, thực tế hơn.

Còn một cấp “dưới cả cơ sở” nhưng lại hết sức quan trọng. đó là “Trưởng ban công tác Mặt trận” của khu hoặc cụm dân cư. Như mọi người thường nói vui: ban Mặt trận này có nghĩa là “trận nào cũng có mặt” : mọi đợt quyên góp, vận động... đều phải xắn tay áo tham gia. Ở một cụm dân cư, bà Nguyễn Thị Thảo, một trưởng phòng đã nghỉ hưu, là Trưởng ban công tác MT còn được Chi bộ tín nhiệm bầu là Phó Bí thư Chi bộ. Bà đã làm việc “hết mình”, thậm chí có lúc đi vận động, quyên góp... bà còn phải đẩy xe đưa cháu đi theo (vì bố mẹ các cháu đi làm chưa về, còn ông thì phải “quản” mấy đứa cháu lớn hơn một chút !). Ba tổ dân cư và đầy đủ các thành viên : chữ thập đỏ, khuyến học, phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh...mà mọi thứ họp hành bao giờ cũng phải có mặt bà; mọi cuộc vận động, quyên góp... tổ chức nào cũng muốn kéo bà đi –vì bà rất khéo vận động, và rất có tín nhiệm trong cụm dân cư. Giấy khen của cấp quận, cấp phường thì nhà bà “chẳng còn chỗ treo”. Năm 2009, Ban công tác MT-mà bà làm Trưởng ban- còn vinh dự được UBTƯ MTTQ Việt Nam khen thưởng. Vậy đó, nhưng đáng nói là phụ cấp không có (dù chỉ mang tính tượng trưng), tờ báo của Mặt trận cũng không, bà chỉ làm việc với lương tâm và trách nhiệm cùng lòng quý mến của bà con xung quanh. Sự coi trọng đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền với MT, trực tiếp là chế độ cho cán bộ MT chắc sẽ tạo thêm điều kiện để MT thực hiện tốt hơn chức năng đã đề ra.

Theo Báo Đại Đoàn kết

Về  đầu trang


Quận 5 (TP. Hồ Chí Minh): Phát huy vai trò dân giám sát

Xác định giám sát đầu tư cộng đồng theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Nhờ vậy, trong thời gian qua Mặt trận quận 5 (TP.Hồ Chí Minh) đã gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động này.

Theo ông Đinh Hoàng Ninh - Phó chủ tịch UBMTTQ Quận 5, để thực hiện giám sát, Ban Thường trực UB MTTQ quận căn cứ vào Luật MTTQ, Luật Thanh tra, quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, thông báo kế hoạch của chủ đầu tư và đơn vị thi công gửi đến Mặt trận. Ban Thanh tra nhân dân (TTND) 15 phường trong quận phối hợp với địa phương thành lập các ban giám sát, triển khai trong Ban công tác Mặt trận, Ban vận động khu phố, tổ dân phố cùng nhân dân ở địa bàn nơi có công trình đầu tư của cộng đồng đang thi công.

Thống kê từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn quận 5 có hơn 164 lượt công trình lớn nhỏ của địa phương được đầu tư xây dựng như: nâng cấp đường, chỉnh sửa hệ thống thoát nước tại các khu dân cư; công trình nhà ở, nhà làm việc của cơ quan đơn vị, công trình giao thông lô cốt cấp thoát nước... đã được Mặt trận quận và phường, TTND và nhân dân tham gia giám sát, để các đơn vị thi công thực hiện công trình phù hợp với thiết kế, hạng mục theo quy định, phương án, kế hoạch đề ra, phòng ngừa về những biểu hiện tiêu cực, lãng phí vật tư,... Cũng theo ông Đinh Hoàng Ninh, qua giám sát đã giúp nhân dân nhận thức được lợi ích của công trình đang đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa tai nạn lao động cho người đang thi công và phương tiện giao thông.

Thực hiện phản ảnh những công trình nhân dân thắc mắc, nhiều chủ đầu tư đã đến trực tiếp giải trình cho nhân dân hiểu, điển hình như: tại phường 14, xây dựng công trình thoát nước lòng đường cao hơn vỉa hè, nguy cơ ảnh hưởng nước mưa vào nhà dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tổ chức họp dân để giải trình, giải quyết cho dân yên tâm; Tại phường 15 nhân dân phát hiện 1 vụ trộm cắp vật tư, báo công an xử lý; UBND phường đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công đền bù cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng nứt tường nhà do xây dựng chung cư cao tầng số 128-130 đường Võ Văn Kiệt; phường 1, 5, 6 đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư nước Công trình đại lộ Đông - Tây khắc phục vệ sinh môi trường, thoát nước, ùn tắc giao thông. Đặc biệt, từ năm 2003, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thực hiện thử nghiệm đề án "Tuyến xe buýt ưu tiên trên hành lang đường Trần Hưng Đạo”, cho phép xe buýt lưu thông hai chiều trên đường Trần Hưng Đạo, kể cả đoạn từ đường Châu Văn Liêm đến đường Nguyễn Tri Phương. Tuy nhiên, việc xe bus chạy ngược chiều đã gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân. Mặt trận cùng với TTND và nhân dân phường 6, 10, 11 đã kiên trì giám sát và kiến nghị, đến nay sự việc đã được giải quyết thoả đáng, ông Ninh khẳng định.

Những phường trong quận còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham gia giám sát 28 lượt công trình lô cốt, xây dựng công trình tái lập mặt đường, ghi nhận những tồn tại không đảm bảo an toàn như: Vệ sinh môi trường, mặt đường còn gồ ghề thiếu an toàn, nắp cống cao hơn mặt đường... Tất cả những vấn đề này đã được Quận gửi văn bản kiến nghị đến Sở Giao thông Vận tải, Sở tiếp thu và kịp thời chỉ đạo khắc phục. Từ đó tạo được lòng tin và sự phấn khởi trong nhân dân.

Nhờ tăng cường các biện pháp vừa chủ động, vừa phối hợp giám sát tại địa bàn quận nên đa số các công trình đầu tư của cộng đồng được các đơn vị thi công thực hiện tốt, các tai nạn chết người liên quan đến công trình đầu tư của cộng đồng không xảy ra, nạn ùn tắc giao thông chỉ mang tính cục bộ, với thời gian ngắn, những hộ dân kinh doanh do công trình xây dựng ảnh hưởng thu nhập được địa phương quan tâm giảm thuế... 

Tuy nhiên, ông Đinh Hoàng Ninh cũng cho rằng, trong giám sát của Mặt trận, TTND và nhân dân còn những mặt tồn tại, hạn chế nhất là nghiệp vụ, chuyên môn trong xây dựng, giám sát các hạng mục, vật liệu liên quan đến xây dựng công trình khó giám sát, thậm chí lúng túng.

Theo Báo Đại Đoàn kết

Về  đầu trang


Người dân cần được tạo điều kiện để thực hiện quyền giám sát, phản biện

Người dân thực hiện quyền giám sát, phản biện chưa hiệu quả vì chính quyền các cấp, các ngành chưa tạo điều kiện để người dân thực hiện các quyền này. Đây là thực trạng chung không chỉ ở TP. Cần Thơ mà cả khu vực ĐBSCL, thậm chí là cả nước. Ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, UBMTTQ TP Cần Thơ đã thẳng thắn khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với báo chí.

Quyền giám sát, phản biện của người dân được thể hiện ở Hiến pháp qua các lần sửa đổi và bổ sung, cụ thể trong Hiến pháp năm 1992. Ông đánh giá như thế nào về quyền giám sát, phản biện của người dân Cần Thơ trong thời gian qua?

- Quyền giám sát, phản biện của người dân được thể hiện ở Hiến pháp qua các lần sửa đổi và bổ sung, cụ thể Hiến pháp năm 1992 có quy định người dân có quyền giám sát các cơ quan công quyền, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, các đại biểu dân cử; giám sát việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...thông qua Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị-xã hội. Trong đó MTTQ được xem như là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đồng thời cũng là nơi tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quyền cơ bản của công dân, được Hiến pháp quy định, nhất là quyền giám sát, phản biện.

Tại Cần Thơ, có một điều phải ghi nhận là một bộ phận người dân đã thực hiện khá tốt quyền giám sát của mình thông qua một số hoạt động như: giám sát việc cải cách thủ tục hành chính; giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt ở xã, phường, thị trấn, bầu trưởng ấp, khu vực... Nhưng có thể nói, thời gian qua, không chỉ riêng TP. Cần Thơ mà cả khu vực ĐBSCL, thậm chí là cả nước, quyền giám sát của người dân thể hiện chưa hiệu quả, chưa mang lại những mặt tích cực góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân.

Một số chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước nhất là ở cơ sở chưa được tổ chức, thực hiện tốt, trong khi đó người dân chưa quan tâm giám sát, kiến nghị. Ngoại trừ trường hợp bị vi phạm quyền và lợi ích của bản thân, gia đình thì họ mới kiến nghị, khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước yêu cầu giải quyết.

Vậy theo ông đâu là nguyên nhân khiến người dân chưa "mặn mà” thực hiện quyền giám sát, phản biện?

- Theo tôi trước tiên là vấn đề về nhận thức của phần lớn người dân chưa hiểu được mình có các quyền, trong đó có quyền giám sát, kiểm tra, kiến nghị, phản biện. Trong khi đó, chính quyền và cấp ủy địa phương cũng chưa thực sự quan tâm tới việc tuyên truyền giải thích cho người dân để họ biết có các quyền này. Bên cạnh đó cũng có một số người dân biết mình có các quyền này nhưng lại không dám giám sát, không dám kiến nghị vì sợ va chạm, sợ bị trù dập. Tuy nhiên cũng có người muốn đóng góp, kiến nghị nhưng không biết kiến nghị ở đâu, có cơ quan nào giải quyết kiến nghị của mình hay không.

Trong khi đó, hiện nay chưa có cơ chế để MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội nói chung, nhân dân nói riêng được thực hiện quyền giám sát, phản biện. Thực tế cho thấy, thời gian qua MTTQ các cấp thực hiện giám sát phản biện ở một số lĩnh vực nhưng hiệu quả cũng chưa đạt yêu cầu, cụ thể chỉ giám sát các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, đại biểu dân cử trong việc thực thi chính sách pháp luật địa phương; giám sát việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ công chức, đại biểu dân cử...Còn việc giám sát các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, quản lý các dự án đầu tư, tài chính...hoặc giám sát việc kê khai tài sản, nhà đất, thu nhập cá nhân thì vô cùng khó khăn. Đối với MTTQ còn gặp khó như vậy thì người dân thực hiện quyền giám sát, phản biện còn khó biết chừng nào... 

Nhưng việc để người dân thực hiện quyền giám sát phản biện là một trong những điều kiện tiên quyết làm trong sạch đội ngũ cán bộ công bộc, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân. Vậy phải làm gì để người dân thực hiện tốt quyền giám sát phản biện?

- Việc đầu tiên cần phải làm là thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp về vị trí, vai trò của MTTQ nhất là cấp cơ sở. Cấp ủy cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo. Chính quyền tích cực phối hợp tạo điều kiện cho Mặt trận hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò địa vị pháp lý trong hệ thống chính trị, từ đó MTTQ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện tốt các quyền cơ bản của mình, trong đó có quyền được giám sát. Chính quyền địa phương các cấp phải thực sự tôn trọng lắng nghe và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân và công khai cho người dân biết kết quả giải quyết các kiến nghị đó.

Theo tôi để người dân thực hiện tốt quyền giám sát, phản biện, Nhà nước cần sớm ban hành cơ chế để MTTQ nói chung và nhân dân nói riêng thực hiện quyền giám sát phản biện. Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế bảo vệ những người dám giám sát, kiến nghị đấu tranh. Như vậy mới khuyến khích được người dân, để người dân an tâm giám sát, kiến nghị xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày một hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Quốc Trung

(thực hiện)

Theo Báo Đại Đoàn kết

Về  đầu trang


MTTQ và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Ngày 9-5, chi bộ UB MTTQ tỉnh phối hợp với chi bộ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức cho các đồng chí cán bộ, đảng viên của hai cơ quan học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI). Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 

Đồng chí Trần Phù Tiêu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ đã truyền đạt các Nghị quyết: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cơ bản đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”. 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các cán bộ, đảng viên đã tập trung nghiên cứu, học tập nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ4. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm từng bước chấn chỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Thúy hằng

Về  đầu trang


TP.Hà Nội: Mặt trận giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư

Là 1 trong 5 tỉnh, Thành phố của cả nước được UBTƯ MTTQ Việt Nam chọn làm điểm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN giữa Chính phủ và UB TƯ MTTQ Việt Nam về Quy chế "MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư (KDC)”, qua 6 năm thực hiện, MTTQ TP Hà Nội đã có nhiều cố gắng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ông Đào Văn Bình – Chủ tịch MTTQ TP. Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí về việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 05.

Ông có thể cho biết MTTQ thành phố đã thực hiện chủ trương lớn này như thế nào?

- Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05 về Quy chế "MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở KDC”, ngay từ khi được Trung ương chọn thí điểm thực hiện, MTTQ thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với UBND thành phố đề xuất Thành ủy triển khai và Nghị quyết này được xác định là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị của Thủ đô dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng.

MTTQ Thành phố đã lựa chọn 61 xã, phường, thị trấn (ở 14 quận, huyện) đại diện cho các loại hình cơ sở để làm thí điểm. Trên cơ sở đó, MTTQ các phường, xã, thị trấn lựa chọn và chỉ đạo một số KDC triển khai điểm, trước khi nhân rộng trong phường, xã. Tại 61/61 đơn vị làm điểm của Hà Nội, Mặt trận đã tổ chức tập huấn cho 12.456 cán bộ MTTQ tại khu dân cư, và đặt 175 hòm thư để tiếp nhận những phản ánh của nhân dân.

Kết quả sau hơn 6 năm triển khai thí điểm, với sự vào cuộc tích cực MTTQ và nhân dân đã phát hiện, kiến nghị gần hai nghìn vụ việc sai phạm, tiêu cực đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý với hơn một nghìn vụ đã được giải quyết. Đặc biệt trong năm 2011, qua hoạt động giám sát của các Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng phát hiện và trình cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều vụ vi phạm đã thu về cho Nhà nước 17.542m2 đất sử dụng sai mục đích và 9,7 tỷ đồng sai phạm.

Đối với những sai phạm được phát hiện và kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết, MTTQ có tiến hành giám sát việc thực hiện những kiến nghị đó không, thưa ông?

- Đối với những sai phạm được MTTQ và nhân dân kiến nghị đến các cơ quan chức năng giải quyết và xử lý, MTTQ đều tiến hành giám sát quá trình giải quyết. Khi Mặt trận và nhân dân phát hiện sai phạm, MTTQ sẽ trực tiếp điều tra, xác minh, đồng thời sẽ "đeo bám” đến cùng khi có kết quả.

Qua quá trình giám sát việc thực hiện, MTTQ đã kiến nghị xử lý 838 trường hợp cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm. Có thể nêu một vài trường hợp điển hình như vụ việc nhân dân xã Đông Dư (huyện Gia Lâm) phát hiện 1 đảng viên lấn chiếm đất công đã kiến nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ vận động gia đình đảng viên này trả lại 285m2 đất cho địa phương. Hay nhân dân xã Mai Lâm và thôn Mạch Tràng (huyện Đông Anh) phát hiện cán bộ cơ sở bán đất công đã kiên quyết đề nghị Đảng ủy, chính quyền, MTTQ giải quyết, thu hồi toàn bộ diện tích đất có giá trị trên 6,6 tỷ đồng. MTTQ và nhân dân xã Thanh Liệt giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý buộc thôi việc đối với một phó chủ tịch xã tham nhũng, nhận tiền hối lộ của nhân dân để làm hộ khẩu...

Qua 6 năm triển khai Nghị quyết có một thực tế số lượng vụ việc phát hiện sai phạm tại cơ sở còn cao, nhiều nơi đang hoạt động cầm chừng? Phải chăng việc thực hiện vẫn còn những vướng mắc, thưa ông.

- Phải thừa nhận việc thực hiện Nghị quyết 05 hiện nay đang còn nhiều điểm vướng. Thứ nhất là công tác phối hợp, chỉ đạo chưa được duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết qua thời gian dài đã có phần lắng xuống, chưa tạo được sự quan tâm của toàn xã hội. Việc giải quyết và trả lời cho nhân dân kết quả các vụ việc còn chậm, một số cơ quan còn đùn đẩy trách nhiệm... Một điểm vướng nữa đó là chưa có cơ chế bảo vệ người giám sát, phát hiện sai phạm, vi phạm, nên rất dễ dẫn đến tình trạng trù dập, khiến nhân dân ngại va chạm, né tránh. Những tồn tại, hạn chế nói trên gây khó khăn không nhỏ cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

Với tư cách là Chủ tịch Mặt trận thành phố Hà Nội, ông có kiến nghị và đề xuất gì để việc thực hiện Nghị quyết 05 thực sự đi vào cuộc sống?

- Theo tôi, để thực hiện việc giám sát cán bộ công chức đảng viên ở khu dân cư trong thời gian tới thực sự đạt hiệu quả cao nhất cần phổ biến Nghị quyết 05 đến các cơ quan, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức từ Trung ương đến cơ sở cùng thực hiện. Cùng với đó đề nghị Trung ương sau khi tổng kết rút kinh nghiệm cần tiếp tục mở rộng thực hiện trên cả nước. Đặc biệt cần có quy định rõ hơn trách nhiệm và hình thức xử lý các kiến nghị của MTTQ và nhân dân, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy, vòng vo. Trung ương nên có kinh phí hỗ trợ cho MTTQ cơ sở trong hoạt động này, có cơ chế bảo vệ người giám sát, phát hiện sai phạm, vi phạm; có cơ chế khen thưởng kịp thời để động viên các cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy chế. Có như vậy việc thực hiện nghị quyết mới thực sự đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Xin cảm ơn ông

Theo Trung Hiếu - BĐĐK

(thực hiện)

Về  đầu trang


Chống tham nhũng phải dựa hẳn vào dân

Kháng chiến 30 năm, nhân dân ta đã đánh thắng giặc ngoại xâm Pháp và Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước. Từ Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước độc lập và thống nhất đã 37 năm, chỉ còn ta với ta, vẫn tưởng sau đế quốc Mỹ không còn kẻ thù nào mạnh hơn có thể làm cho nước ta nghèo, không ngờ chống nội xâm lại khó khăn, phức tạp hơn đánh Mỹ.

Đánh nội xâm không còn bom đạn nhưng rõ ràng "thương vong” hơn thời đánh ngoại xâm, riêng lãnh đạo các cấp ở trung ương và lãnh đạo tỉnh, thành phố dính líu đến tham nhũng, ăn chơi sa đọa bị án tù, bị cách chức hoặc các kỷ luật khác, kể cả "giải quyết nội bộ”, chuyển đi nơi khác để vẫn nguyên lương, nguyên chức hoặc cho "hạ cánh an toàn”. Và lại còn những lãnh đạo giàu có rất nhanh, khác thường, ai cũng biết nhờ các thứ bổng lộc, tuy vẫn đương chức đương quyền nhưng uy tín chẳng còn, cũng đã nằm trong số "thương vong”.

Chống tham nhũng, giải quyết nội bộ đã thành nếp quen, những người đứng đầu các cơ quan, các bộ, ngành, địa phương để xảy ra tham nhũng, lãng phí đều an toàn tại chức. Kỷ cương phép nước không nghiêm từ bên trên, tham nhũng trở nên công khai là tất nhiên. Một tầng lớp siêu giàu đã hình thành với cả một hệ thống "shop” bán đủ mọi thứ hàng xa xỉ đắt tiền, kể cả trong các siêu thị như quảng cáo trong các tạp chí thời trang. Túi xách 5000 đôla Mỹ cũng có người mua, rượu 10 triệu đồng một chai cũng bán được, những đôi giày ba triệu, năm triệu đồng một đôi, mỹ phẩm đủ mọi thứ thượng hảo hạng... Năm 2010 nhập siêu hàng xa xỉ chiếm 10 tỷ đôla Mỹ hơn gấp ba lần đôla Mỹ thu được nhờ xuất khẩu gạo năm 2010. Có định nghĩa tham nhũng là "bóc lột tệ hại nhất”. Cũng rất đúng ở Việt Nam, tham nhũng đã bóc lột nhân dân ta hai lần, chúng đã đục khoét ngân sách nhà nước là tiền dân đóng thuế và ngoại tệ dân ta làm ra lại phục vụ nhu cầu tiêu dùng cực kỳ xa hoa của chúng.

Tết Tân Mão đầu năm 2011, Tổ chức Master Card Wide công bố một khảo sát tiêu dùng trên 10.502 người ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Đông về ưu tiên số một cho ăn chơi, giải trí. Kết quả cho thấy Việt Nam dẫn đầu vượt 86%, thứ nhì là Hàn Quốc 78% rồi đến Hồng Kông 75%. Ngoài ra tỷ lệ tiêu dùng một cách tùy nghi không toan tính cũng do Master Card Wide tính điểm cho thấy Việt Nam cũng dẫn đầu với 62% còn Úc và Hàn Quốc chỉ đạt 59%.

Dân tộc ta có truyền thống tiết kiệm từ lâu đời, đâu ngờ ngày nay lại nổi tiếng là ăn chơi, tiêu dùng xa hoa, hoang phí. Nỗi đau này không của riêng ai, nỗi đau của cả dân tộc. Bài học sâu sắc từ nỗi đau này là chống tham nhũng chúng ta đã không kết hợp chặt chẽ với áp dụng kỷ luật nghiêm minh. Người ta đưa ra đủ mọi lý do để bảo vệ cán bộ lãnh đạo phạm sai lầm nghiêm trọng, gắn uy tín của Đảng với cá nhân cán bộ lãnh đạo, Người ta đã vô tình hay cố ý nhầm lẫn đến mức coi đụng chạm tới sai lầm khuyết điểm của cán bộ lãnh đạo là đụng chạm tới uy tín của Đảng, do vậy phải bảo vệ bằng mọi giá không thể công khai kiểm điểm sai lầm của cán bộ lãnh đạo dù dính líu đến tham nhũng. Luận điệu sai trái này cùng với ý kiến lỗi thời cho là lấy đâu cho đủ cán bộ làm việc nếu có biện pháp nghiêm ngặt, kỷ luật đối với cán bộ sai lầm. Từ chức vẫn còn xa lạ với Nhà nước ta, bãi miễn mới nói, đâu đã làm mà đã lo không có cán bộ làm việc.

Nhiều nước trên thế giới chống tham nhũng khác hẳn ta, trừng phạt đến nơi đến chốn, càng lên trên càng quyết liệt. Năm 2011, báo chí ta đưa tin, ông Gysi, Bộ trưởng Kinh tế bang Berlin đã từ chức vì sử dụng vé máy bay giá rẻ dành cho quan chức đi công vụ vào việc riêng. Ông Kurt Bildefof, Thống đốc bang Lachen đã từ chức vì ở nhà công vụ, tiền thuê giá rẻ và mua sắm đồ gỗ cũng với giá quá rẻ thiệt hại cho công quỹ. Thống đốc bang Niderbachsen từ chức vì nhận quà đám cưới của doanh nghiệp không khai vào thu nhập cá nhân để tính thuế. Ba bang đều thuộc nước Đức. Còn ở Pháp, hai Quốc vụ khanh của Chính phủ Pháp bị cách chức, một người dùng tiền ngân sách thanh toán tiền hút xì gà Cuba, một người đi công vụ lại thuê máy bay riêng quá tốn kém. 

Năm quan chức Đức và Pháp kể trên lợi dụng tiền nhà nước vào việc riêng, món tiền không lớn chỉ là vài nghìn đôla Mỹ mỗi ông, nhưng cũng đủ để quan chức tầm cỡ bộ, thứ trưởng mất chức.

Trịnh Chương Viên, Bộ trưởng Bộ Phát triển và Xây dựng Nhà nước có công lớn xây dựng Singapore thành một nước công nghiệp mới, rất được Lý Quang Diệu nể trọng. Cục Điều tra chống tham nhũng phát hiện Trịnh Chương Viên nhận hối lộ hai lần. Ông nhận tội và vẫn tin chắc được tha thứ vì ở Singapore dưới Lý Quang Diệu là ông. Chính phủ Singapore đã ra lệnh đình chỉ mọi công tác của ông và Trịnh Chương Viên chỉ còn chờ ngày ra tòa. Bộ trưởng Chính vụ Bộ Môi trường Phát triển Singapore Hoàng Tuấn Văn đã nhận quà biếu 7 vé máy bay của một nhà buôn Indonesia để người nhà đi du lịch. Sau khi phát hiện, ông bị cách chức, ra tòa và lĩnh án 4 năm tù. Lý Quang Diệu thường xuyên giáo dục cho đảng viên ý thức chống tham nhũng theo phương châm:

"Tham nhũng hủ bại sẽ làm suy đồi Đảng chấp chính của chúng ta, nếu không trừng trị nghiêm khắc sẽ làm cho Đảng sụp đổ”. Singapore gọi đảng cầm quyền là đảng chấp chính.

Thụy Điển và Singapore thuộc mấy quốc gia có thành tích chống tham nhũng đứng đầu thế giới. Bà M. Sahlin đã được chuẩn bị thay ông Y. Carisson vào chức lãnh tụ Đảng Xã hội - Dân chủ và là đảng cầm quyền nên đương nhiên bà sẽ là Thủ tướng Thụy Điển. Báo chí phát hiện bà đã sử dụng thẻ tín dụng Eurocard (chỉ dùng để thanh toán những chi phí liên quan đến công vụ) để thanh toán chi phí cá nhân như mua quần áo, trả tiền thuê xe và thuê phòng ngủ khi bà đi nghỉ hè, tất cả thành tiền là 8.000 đôla Mỹ. Bộ phận kế toán nhắc nhở, bà đã thanh toán ngay và thanh minh đã quên vì sơ xuất nhưng tiêu chuẩn đạo đức chính trị, đặc biệt đối với đảng viên đảng cầm quyền buộc bà phải từ chức.

Đức, Pháp, Singapore và Thụy Điển chống tham nhũng càng lên trên càng quyết liệt, thay ngay người đã phạm tội. Công lao thành tích lớn không là điều kiện để có thể nhờ thế mà nhẹ tội. Càng hiểu tại sao Bác Hồ đã căn dặn không phải một lần: Cán bộ chức vụ càng cao, phạm sai lầm kỷ luật càng phải nghiêm. Còn ta suốt mấy chục năm qua chống tham nhũng càng lên trên càng nhẹ tay, thậm chí không dám đụng đến, còn cho như thế mới là bảo vệ cán bộ lãnh đạo. Ta chống tham nhũng vẫn như người đau ruột thừa, chỉ soa dầu qua loa ngoài da thôi thì khỏi bệnh làm sao được. Cái giá cực kỳ đắt ta đang phải trả là tham nhũng không chỉ mạnh vì tiền của thừa thãi mà chúng đang tác động đến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ta chưa lúc nào chặn đứng tham nhũng, càng chống tham nhũng càng tăng còn ta vẫn tiếp tục lùi và không còn thể lùi mãi được nữa. Tham nhũng dựa vào những nhóm lợi ích hầu hết là lô cốt cố thủ của tham nhũng, bọn này câu kết với một số lãnh đạo đã biến chất còn giấu mặt, chúng như tầm ăn rỗi lặng lẽ thâu tóm dần quyền lực. Phải nhìn thẳng vào sự thật đã rất nhỡn tiền này mới thấy sâu xa tại sao đông đảo cử tri vô cùng lo lắng rất mong phải chống tham những mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn không thể chậm trễ được nữa, không thể để tham nhũng gia tăng mãi, Đây không còn là nguy cơ mà hiển nhiên đang là hiện thực. Chống ngoại xâm đã dựa vào sức mạnh của toàn dân, chống nội xâm lại càng như vậy trong khi bộ máy chống tham nhũng tồn tại những năm qua không còn ngang tầm nhiệm vụ.

Chính trong tình hình hết sức bức xúc ấy, khát khao cháy bỏng phải có một sự thay đổi, như mọi nơi đang hiến kê. Hội nghị Trung ương lần thứ năm đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng ban Chỉ đạo trung ương phòng, chống tham nhũng.

Với mô hình mới, Đảng trực tiếp chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, nhân dân lại kỳ vọng sẽ xoay chuyển được tình hình. Thất bại sẽ là mẹ thành công nếu chúng ta rút ra những bài học bổ ích giải đáp nguyên nhân tại sao chống tham nhũng suốt mấy chục năm qua vẫn không đạt kết quả như mong muốn. 

Hai bài học được nhiều người nhắc đến:

- Chống tham nhũng chưa dựa hẳn vào dân, chủ yếu vẫn là lãnh đạo các cấp. Bác Hồ đã nói: "Dân biết nhiều việc mà Đảng và Nhà nước không biết, dân có nghìn tai, nghìn mắt, cái kim trong bọc dân cũng biết”. Chống tham nhũng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng để mọi mưu đồ hắc ám, xảo quyệt, hại dân hại nước của bọn tham nhũng không thể che dấu, đều phơi ra ánh sáng.

- Chống tham nhũng, lãng phí trước hết phải rất nghiêm từ bên trên, cán bộ chức vụ càng cao dính líu đến tham nhũng cần kỷ luật thích đáng và công khai minh bạch. Bài học chống tham nhũng từ bên trên của một số nước đáng để ta tham khảo, nhất là mấy nước có Đảng cầm quyền

Chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh cực kỳ khó khăn, phức tạp, lâu dài, đặc biệt đối với nước ta càng vô cùng gian nan vì tham nhũng đã chui luồn vào mọi ngóc ngách của bộ máy chúng ta. Mục tiêu trước mắt của chống tham nhũng là chặn đứng tham nhũng bằng mọi giá phải chặn đứng tham nhũng, không thể để chúng bành trướng mãi, thử thách ngày càng gay gắt sự tồn vong của chế độ ta. Chặn đứng đã và từ thắng lợi mà chúng ta đã mong đợi từ lâu, tiến tới từng bước đẩy lùi hai quốc nạn tham nhũng và lãng phí. Chặn đứng tham nhũng hoàn toàn trong tầm tay chúng ta nếu thực hiện được quyết tâm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo trung ương phòng, chống tham nhũng đã nêu: "Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí đòi hỏi có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân”.

Theo Báo ĐĐK

Về  đầu trang


Nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp

Ngày 20/6, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai công tác phản biện xã hội tới đại diện lãnh đạo, cán bộ MTTQ khối quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội năm 2012.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các quyết sách của Thành phố, các quận, huyện, thị xã, có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Qua đó, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các quyết sách trước khi ban hành, tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nội dung phản biện xã hội được xác định xoay quanh 3 vấn đề, đó là dự thảo chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố và HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã ban hành; các dự thảo, báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và hàng năm của địa phương tại các kỳ họp HĐND quận, huyện, thị xã.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ Thành phố Hà Nội hướng dẫn cụ thể về quy trình, hình thức tổ chức phản biện xã hội đối với công tác tổ chức hội nghị phản biện ở địa phương. Hội nghị cũng cung cấp cho các đại biểu tài liệu, kiến thức về một số vấn đề kinh tế - xã hội và chỉ số chủ yếu đánh giá mức độ phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phản biện xã hội.../.

Thu Hà

Về  đầu trang


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện

Ngày 18/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị bàn các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và hiệp thương nhân sự thay thế chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, thay ông Dương Quan Hà đến tuổi nghỉ hưu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề cập đến những vấn đề mà người dân thành phố quan tâm, bức xúc. Theo các đại biểu, đó không chỉ là vấn đề có cơm áo gạo tiền mà còn là chất lượng cuộc sống được nâng lên, đời sống văn hóa lành mạnh. Ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị, thành phố cần quyết liệt hơn với tệ nạn mại dâm bởi đây là "vệt đen" làm hoen mờ bức tranh phát triển chung của thành phố. Theo ông Khoa, chính quyền không chỉ đi sâu vào quản lý, trấn áp, triệt tiêu tệ nạn mà cần đi sâu giáo dục lối sống, để chặn mầm mống này lan tràn trong xã hội.

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị về công tác sắp tới, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho biết, thời gian tới MTTQ thành phố sẽ tập trung hơn việc thực hiện chức năng giám sát, xây dựng chính quyền; đồng thời, MTTQ thành phố sẽ chủ động tổ chức nhiều hoạt động phản biện hơn nữa và coi đây là nội dung thường xuyên.

Theo bà Dung, người dân thành phố mong muốn MTTQ ngày càng phản ánh nhiều hơn, sâu hơn tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng cũng như việc thực thi pháp luật của nhà nước, vì vậy MTTQ thành phố sẽ tập trung đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời là cầu nối giữa nhân dân với đảng và chính quyền.

Thể hiện vai trò của Mặt trận trong công tác này, bà Võ Thị Dung cho biết, thời gian tới MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị chính quyền phối hợp đồng bộ hơn trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vấn đề tệ nạn mại dâm. Mặt khác MTTQ và các đoàn thể sẽ chủ động hơn trong việc vận động nhân dân tham gia vào quá trình bài trừ tệ nạn mại dâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đây là nhiệm vụ không dễ nhưng nếu người dân đồng lòng vào cuộc thì sẽ giải quyết được./. 

(Theo TTXVN)

Về  đầu trang


MTTQ huyện Lâm Thao (Phú Thọ): Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Trong những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện Lâm Thao đã tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc giám sát hoạt động của cơ quan chính quyền và của cán bộ, công chức theo các nội dung đã được ký kết giữa MTTQ và HĐND- UBND. Từ đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn trật tự trị an, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi hoạt động chưa thực sự hiệu quả, MTTQ chủ yếu vẫn là tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, nhân dân về chế độ, chính sách... chứ chưa có nhiều ý kiến thực sự khoa học nêu ra để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Vai trò của MTTQ mới chỉ dừng lại ở chức năng giám sát mà chưa có phản biện và dù được quy định trong Luật Mặt trận nhưng thực tế cho thấy, cách thức, đối tượng, cơ chế ràng buộc của giám sát vẫn chưa thực sự cụ thể. MTTQ chưa tổ chức được các chương trình giám sát riêng mà chỉ là phối hợp với các cơ quan tiến hành giám sát...

Ngay sau khi được quán triệt và là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm trong chỉ đạo thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Ủy  ban MTTQ huyện Lâm Thao đã kịp thời xin ý kiến lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập 2 Ban tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (Ban tư vấn về Dân chủ- Pháp luật và Ban tư vấn về Kinh tế- Văn hoá- Xã hội) gồm 10 thành viên nhằm cụ thể hóa Quy chế gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để công tác giám sát và phản biện xã hội không phải là “bới lông tìm vết” để phản kháng, bác bỏ mà bản chất của hoạt động này mang tính xây dựng, làm cho các quyết định của cơ quan Đảng, chính quyền được hoàn thiện hơn, đúng đắn hơn, phù hợp với ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân và có tính khả thi cao; giúp cho đảng viên, cán bộ công chức thấy được những khiếm khuyết, góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, MTTQ huyện đã lựa chọn những vấn đề có quan hệ trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, những vấn đề mà các thành viên của MTTQ và dư luận xã hội quan tâm để xây dựng nội dung giám sát, nội dung phản biện, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong nội dung giám sát, MTTQ huyện đã đề ra 5 nội dung cụ thể để tiến hành giám sát: Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị, đề xuất của công dân và cử tri; việc quản lý, sử dụng và hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, học sinh sinh viên; tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo phân cấp; quản lý, sử dụng đất (Đấu giá, giao quyền sử dụng đất). Đây là điểm khác biệt so với nội dung giám sát trước đây của MTTQ.

Ủy ban MTTQ huyện đã Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tư vấn Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019; chọn đơn vị xã Cao Xá làm điểm chỉ đạo triển khai, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm để nhân diện rộng. Mỗi xã, thị trấn chọn 1 khu dân cư để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Tính đến nay, 14/14 xã, thị trấn đã chỉ đạo thành lập xong Tổ tư vấn Ủy ban MTTQ xã, thị trấn. Các tổ chức thành viên của MTTQ đã xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức quán triệt, phổ biến quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn; tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế.

Có thể nói công tác triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện Lâm Thao bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Minh Xuân

Về  đầu trang


TP. Hồ Chí Minh: Mặt trận tăng cường thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Ngày 29-7, UBMTTQ TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Thông tri số 31-TT/TU ngày 16-6-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM đã thông tin đến các đại biểu về Thông tri số 31-TT/TU ngày 10-6-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy (gọi tắt là TT-31) về lãnh đạo thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong TT-31, Thành ủy TP.HCM đã chỉ ra: bên cạnh những mặt được thời gian qua vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm tạo điều kiện cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát. Trong khi đó, việc tiếp thu, trả lời, giải quyết các kiến nghị qua giám sát cũng chưa đầy đủ, còn mang tính hình thức.

Từ những tồn tại nêu trên, TT-31 đã rút ra 5 nguyên nhân khiến công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội còn nhiều hạn chế. Trong đó, Thành ủy thành phố thừa nhận, chính nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về mục đích của giám sát, phản biện của MTTQ vẫn chưa đầy đủ, do đó sự tập trung, chỉ đạo cho công tác này còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Thành ủy TP.HCM cho rằng, ngay cả công tác phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền cũng chưa chặt chẽ và bài bản, trong khi quá trình kiểm tra, sơ kết định kỳ, rút kinh nghiệm cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Để thực hiện có hiệu quả các QĐ-217 và QĐ-218 của Bộ Chính trị, Thành ủy TP.HCM đã đề nghị 5 yêu cầu đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị trên địa bàn. Trước mắt, các cơ quan, tổ chức liên quan cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai 2 quyết định và phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về quyền, trách nhiệm của chủ thể, đối tượng giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là chú ý nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

Đối với công tác phối hợp giữa các cơ quan đã tồn tại nhiều năm, Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo (qua TT-31) các cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, phản biện; bên cạnh đó tiếp thu, trả lời đầy đủ, nghiêm túc những kiến nghị, góp ý của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Thậm chí, Thành ủy thành phố sẽ chỉ đạo ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm tiếp thu, góp ý, trả lời và giải quyết ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

HỒNG PHÚC

Về  đầu trang


Vĩnh Long: Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội

Ngày 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” đến các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh.

Đây là các Quyết định của Bộ Chính trị (Khóa XI) nhằm phát huy tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính nhân dân, tính khoa học và thực tiễn trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và trong vấn đề giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức, niềm tin, xây dựng khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh Vĩnh Long, kiên quyết chống lại những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái của một bộ phận cá nhân ở địa phương.

Từ nay đến 30/9/2014, tỉnh Vĩnh Long hoàn tất việc quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện các Quyết định này đến tất cả các cán bộ, tổ chức, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và đến các đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, từng cấp, từng ngành, từng đoàn thể, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cụ thể, sát hợp, tránh chung chung; từng địa phương, đơn vị, đoàn thể chọn điểm chỉ đạo thực hiện để rút kinh nghiệm chỉ đạo diện rộng./.

Theo TTXVN

Về  đầu trang


 
 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân
 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đ/c Vũ Trọng Kim
Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội


   

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn