CÁC ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC


Đại hội I Đại hội II Đại hội III Đại hội IV Đại hội V Đại hội VI

 

Đại hội lần thứ 1 (1977)

Đại hội họp từ ngày 31 tháng 1 đến 4 tháng 2 năm 1977 tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất 3 tổ chức Mặt trận: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương, giới thiệu 191 vị tham gia Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị, Ban thư ký gồm 7 vị.

Chủ tịch danh dự: Cụ Tôn Đức Thắng

Chủ tịch : Cụ Hoàng Quốc Việt

Tổng thư ký : Ông Nguyễn Văn Tiến

I Văn kiện Đại hội lần 1 I Danh sách UBTƯMTTQVN I

 

Cụ Tôn Đức Thắng

Chủ tịch đoàn Đại hội III

Cụ Hoàng Quốc Việt


 

Đại hội lần thứ 2 (1983)

 

Họp từ ngày 12-14/5/1983 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Chương trình hành động của Đại hội hướng mọi hoạt động của Mặt trận đi vào thiết thực, hướng về cơ sở, tới địa bàn dân cư. Đại hội cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II gồm 184 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị, Ban thư ký gồm 8 vị.

Chủ tịch danh dự: Cụ Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch : Kiến trúc sư ­ Huỳnh Tấn Phát

Tổng thư ký: Ông Nguyễn Văn Tiến

I Văn kiện Đại hội lần 2 I Danh sách UBTƯMTTQVN I

 

Cụ Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch đoàn Đại hội II

Cụ Huỳnh Tấn Phát


 

Đại hội lần thứ 3 (1988)

 

Họp từ ngày 2 đến ngày 4/11/1988 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Đây là Đại hội biểu dương lực lượng to lớn của toàn dân đoàn kết một lòng tiến hành công cuộc đổi mới. Đại hội đã cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá III gồm 166 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 30 vị, Ban Thư ký gồm 6 vị.

Chủ tịch danh dự: Cụ Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch : Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Phó Chủ tịch : Luật sư Phan Anh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: Ông Phạm Văn Kiết

I Văn kiện Đại hội lần 3 I Danh sách UBTƯMTTQVN I

 

Cụ Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch đoàn Đại hội III

Cụ Nguyễn Hữu Thọ

 


Đại hội lần thứ 4 (1994)

Họp từ ngày 17-19/8/1994 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có hơn 600 đại biểu đại diện cho các giai cấp và tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế ở trong nước và đồng bào Việt Nam sống ở nước ngoài. Đại hội đã long trọng công bố chương trình 12 điểm "Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước" đó là chương trình thể hiện ý nguyện của toàn Đảng toàn dân quyết tâm chiến thắng nghèo nàn lạc hậu tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại hội đã cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IV gồm: 206 vị. Trong đó Đoàn Chủ tịch gồm 40 vị, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm 7 vị.

  • Chủ tịch danh dự: Ông Nguyễn Hữu Thọ

  • Chủ tịch : Ông Lê Quang Đạo

  • Tổng Thư ký: Ông Trần Văn Đăng

I Văn kiện Đại hội lần 4 I Danh sách UBTƯMTTQVN I

 

Cụ Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch đoàn Đại hội IV

Ông Lê Quang Đạo


 

Đại hội lần thứ 5 (1994)

Họp từ ngày 26 đến ngày 28/8/1999 tại Hội trường Ba Đình thủ đô Hà Nội.

    Tham dự đại hội có 621 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các địa phương, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và các đoàn đại biểu nước ngoài gồm: Mặt trận xây dựng đất nước Lào, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trungquốc, Uỷ ban bảo vệ Cách mạng Cu ba, Mặt trận đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cam-Pu-Chia, Hiệp hội đoàn kết và phát triển liên bang Mianma.

    Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cột mốc quan trọng đánh dấu việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, là Đại hội, "Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối dại đoàn kết toàn dân, tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Đạị hội đã cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá V gồm 253 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị. Ban Thường trực gồm 9 vị

Chủ tich: Ông Phạm Thế Duyệt

Tổng Thư ký: Ông Trần Văn Đăng

I Văn kiện Đại hội lần 5 I Danh sách UBTƯMTTQVN I

 

Badinh5.jpg (93605 bytes)

Hội trường Ba Đình trong ngày Đại hội.

 

 

Ledai5.jpg (83830 bytes)

Chủ tịch đoàn Đại hội V

   

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt nam


 

Đại hội lần thứ 6 (2004)

Họp từ ngày 21 đến ngày 23/9/2004 tại Hội trường Ba Đình thủ đô Hà Nội.

  Tham dự đại hội có 878 đại biểu gồm các Uỷ viên Uỷ ban Trung ương khoá 5, đại diện các tổ chức thành viên, các địa phương, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và các đoàn đại biểu nước ngoài gồm: Mặt trận Lào xây dựng và bảo vệ đất nước, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trungquốc, Uỷ ban bảo vệ Cách mạng Cu ba, Mặt trận đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cam-Pu-Chia.

    Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI là đại hội đầu tiên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta đánh dấu một thời kỳ phát triển quan trọng của dân tộc ta thời kỳ đẩy nhanh đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước  là Đại hội, "Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

    Đạị hội đã cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VI gồm 320 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 52 vị. Ban Thường trực gồm 8 vị

Chủ tịch: Ông Phạm Thế Duyệt

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Ông Huỳnh Đảm

 

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt Phó  Chủ tịch  TTK Huỳnh Đảm

Phó Chủ tịch 

Lê Truyền

Phó Chủ tịch  Đỗ

Duy Thường

Phó Chủ tịch Thích

Trí Tịnh

Phó Chủ tịch Cư

Hoà Vần

Phó Chủ tịch  Hoàng Xuân Sính Phó Chủ tịch Nguyễn Tấn Khoá

Phó Chủ

 tịch Phạm Lợi

Phó Chủ tịch Trần ThànhLong

I Văn kiện Đại hội VI I Danh sách UBTƯMTTQVN I