Tư liệu hoạt động Mặt trận

"Ngày vì người nghèo"

Văn kiện của Đảng về Mặt trận

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"


Tư liệu hoạt động Mặt trận là một thư viện, để phục vụ ban đọc Ban biên tập sẽ tích luỹ dần các tư liệu:

Lịch sử chi tiết Mặt trận Dân tộc thống nhất.

Các phong trào mà Mặt trận Tổ quốc Việt nam chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Những hình ảnh lịch sử.

Video clip những khoảng khắc cần ghi nhớ trong hoạt động của Mặt trận.