Văn kiện của Đảng về Mặt trận

"Ngày vì người nghèo"

Văn bản hướng dẫn

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"


Nghị quyết Toàn quốc Hội nghị
Đảng Cộng sản Đông-dương

(ngày 14, 15 tháng 8 năm 1945)

(trích)

I. Tình hình thế giới .

1- Việc Đồng minh thắng Đức quyết định một phần lớn cuộc tiễu trừ chủ nghĩa phát xít, dựng lại nền hòa bình và mở rộng, chế độ dân chủ trên hoàn cầu.

2- Cuộc tiến công của Đồng minh để hạ Nhật đã đến giai đoạn quyết định. Ngày 8-8-1945 Hồng quân đã kéo vào Mãn-châu, Cao-ly. Ngày 15-8-1945 Nhật đầu hàng vô điều kiện.

3- Nga đánh Nhật là tiếp tục nhiệm vụ trừ hẳn hoạ phát xít cho hoàn cầu và trực tiếp tham gia vào việc dựng lại hoà bình ở Viễn-đông và Thái-bình-dương.

4- Phong trào độc lập và dân chủ, tự do đang lan tràn trên thế giới.

5- Kết quả cuộc chiến tranh này là Liên-xô mở rộng, Tàu và nhiều dân tộc bị áp bức được giải phóng và được tự do tiến bộ. Ba đế quốc phát xít Đức - ý -Nhật bị tiêu diệt hẳn và hệ thống tư bản chủ nghĩa yếu đi.

6- Tuy nhiên cuộc chiến tranh thế giới này không tiến thẳng lên cách mạng chủ nghĩa xã hội toàn thế giới để mở rộng chế độ xô viết ra khắp thế giới. Nó mới tiêu diệt phát xít và phát triển chế độ tân dân chủ ra khắp thế giới, và do nó gây ra điều kiện rất tốt cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới chóng thành công.

II. Tình hình đông-dương.

1- Từ 9-3-1945 chánh sách tàn ngược về nhân đạo của Nhật đang rõ rệt.

2- Nhân dân Đông-dương cực khổ căm tức, cách mạng hoá, đến cả một phần quan lại cũng ngả về cách mạng.

3- Cao trào kháng Nhật cứu quốc do Đảng lãnh đạo ngày một mạnh mẽ sâu rộng khắp Bắc Trung Nam. Căn cứ du kích mở rộng, khu giải phóng và quân giải phóng Việt-nam thành lập. Chánh quyền địa phương của nhân dân đã lập trên 6 tỉnh thượng du và trung du Bắc-kỳ. Hơn một triệu đồng bào đã được hưởng quyền tự do dân chủ và được miễn trừ sưu thuế.

4- Nhật để hàng ngũ chỉ huy của chúng ở Đông-dương chia rẽ đến cực điểm, quân lính Nhật tan rã mất tinh thần; bọn Việt gian thân Nhật hoảng sợ.

5- Quân Đồng minh sắp vào nước ta và đế quốc Pháp lăm le khôi phục lại địa vị cũ ở Đông-dương.

6- Toàn dân tộc sôi nổi đợi giờ khởi nghĩa giành quyền độc lập.

7- Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông-dương như đã chín muồi.

III. Chủ trương của đảng.

1- Cơ hội rất tốt để giành quyền độc lập đã tới.

2- Tình thế vô cùng khẩn cấp. Tất cả mọi việc đều nhấn vào ba nguyên tắc.

a. Tập trung- Tập trung lực lượng vào những việc chính.

b. Thống nhất- Thống nhất về mọi phương diện quân sự, chính trị, hành động và chỉ huy.

c. Kịp thời- Kịp thời hành động không bỏ lỡ cơ hội.

3- Mục đích cuộc chiến đấu của ta lúc này là giành quyền độc lập hoàn toàn.

4- Khẩu hiệu tranh đấu lúc này là: "Phản đối xâm lược" - "Hoàn toàn độc lập" - "Chánh quyền nhân dân..."

5- Giành chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê. Thành lập những Uỷ ban nhân dân ở những nơi ta làm chủ.

6- Thi hành mười chánh sách Việt-minh như dưới đây:

a. Phải đối xâm lược, tiễu trừ Việt gian. Lập nên một nước Việt-nam dân chủ cộng hoà, hoàn toàn độc lập.

b. Võ trang nhân dân chống Nhật. Mở rộng quân giải phóng Việt Nam.

c. Tịch thu tài sản của lũ giặc nước và của Việt gian, tùy trường hợp để làm của chung hay chia cho dân nghèo.

d. Bỏ hết thuế khoá, phu dịch do đế quốc đặt ra.

e. Thực hiện quyền tự do dân chủ và quyền phổ thông đầu phiếu (tuyên cử). Thừa nhận quyền dân tộc bình đẳng và nam nữ bình quyền.

g. Chia lại ruộng đất công, làm cho dân nghèo có ruộng cày, giảm địa tô giảm lợi tức, hoàn nợ.

h. Thi hành luật ngày làm 8 giờ, đặt luật xã hội bảo hiểm cứu tế nạn dân.

i. Thành lập và mở mang nền kinh tế quốc dân. Khuyến khích và giúp đỡ công nghiệp thương nghiệp. Lập Quốc gia ngân hàng.

k. Chống nạn mù chữ, cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học. Đào tạo nhân tài.

l. Thân thiện với các nước coi trọng nền độc lập của Việt Nam.

....

IV. Vấn đề ngoại giao.

...

1. Về mặt ngoại giao tuy chúng ta sẽ cố gắng nhiều nhưng mãi đến giờ đối với Tàu vẫn chưa có kết quả tốt, đối với các nước Đồng minh tuy việc ngoại giao có tiện nhưng cách mạng Việt nam vẫn chưa giành được một địa vị trên trường quốc tế.

2. Hiện nay chính sách ngoại giao chúng ta cần phải nhận định cho rõ hai điều này:

a- Sự mâu thuẫn giữa 2 phe Đồng minh Anh, Pháp, và Mỹ, Tàu về vấn đề Đông-dương là một điều ta cần lợi dụng.

b- Sự mâu thuẫn giữa Anh, Mỹ, Pháp và Liên-xô có thể làm cho Anh, Mỹ nhân nhượng với Pháp và để cho Pháp trở lại Đông-dương.

3. Chính sách chúng ta là phải tránh cái trường hợp một mình đối với nhiều lực lượng Đồng minh (Tàu, Pháp, Anh, Mỹ) tràn vào nước ta và đặt chính phủ của Pháp hay một chính phủ bù nhìn khác trái với ý nguyện dân tộc.

Bởi vậy cần tranh thủ sự đồng tình của Liên-xô và Mỹ chống lại mưu mô của Pháp định khôi phục lại địa vị ở Đông -dương và mưu mô của một số quân phiệt Tàu định chiếm nước ta.

4 . Dù sao chỉ có thực lực của ta mới quyết được sự thắng lợi giữa ta và Đồng minh.

5 . Đối với các nước nhược tiểu và dân chúng Tàu, Pháp chúng ta phải liên lạc và tranh thủ sự giúp đỡ của họ.

V. Việc tuyên truyền cổ động.

1. Phương hướng cứu quốc phải nhận để tuyên truyền: Nêu những khẩu hiệu chính. Động viên tinh thần cứu quốc, nêu cao nguyện vọng của Dân tộc; quốc gia hoàn toàn độc lập; đậo phá xu hướng cho rằng đồng minh vào Đông-dương, và Nhật để làm nhiệm vụ chiến đấu của dân tộc ta đã hết.

2. Công tác tuyên truyền cổ động phải làm ngay:

- Phát truyền đơn và dán áp-phích, giải thích chủ trương của đoàn thể.

- Phát bươm bướm và dán áp-phích nêu 10 chính sách lớn của
Việt-minh.

- Phát truyền đơn chỉ rõ cho quần chúng tự động tổ chức dân quân và bầu uỷ ban nhân dân ở các xí nghiệp, uỷ ban nhân dân ở các xã, v.v...

- Truyền tin tất cả.

- Dùng radio loa truyền thanh (haut parleur) luân chuyển để tuyên truyền.

- Mở rộng khắp nơi việc võ trang tuyên truyền và xung phong.

- Họp mít tinh để động viên tinh thần nhân dân chống xâm lược giành độc lập.

- Đưa quần chúng ra đường biểu tình chỉ huy võ trang đòi độc lập.

- Năng ra thông cáo và tin tức thế giới và trong nước để loan báo nhanh chóng những tin tức chính trị quan trọng và những thắng lợi của ta.

- Báo chí ra cho đều và cho mau kỳ để tránh những khuyết điểm như: thiếu mục hiệu triệu của từng lớp nhân dân, báo Đảng và báo Mặt trận hay ra trùng nhau v.v...

- Chỉnh đốn Bộ tuyên truyền trung ương, các Xứ và Khu giải phóng theo nguyên tắc dưới đây: Bộ biên tập các báo chí ít nhất phải có một số người chuyên trách.

- Mỗi tờ báo phải thông tên viên chịu trách nhiệm của mỗi tỉnh.

- Mỗi tỉnh phải có một cơ quan ấn loát và vật liệu để in truyền đơn, biểu ngữ, thông cáo, v.v...

- Đặt quốc ca, và đinh dấu hiệu cho quốc gia Việt Nam.

...

IX. vận động các giới và các đảng phái.

1. Vận động các giới.

- Công vận: Chủ trương công nhân đường giao thông, công nhân các ngành kỹ nghệ, điện nước, nhà in, công nhân tư gia, v.v...

Chú ý tổ chức "công nhân công giáo cứu quốc hội" ở những nơi có nhiều công nhân đi đạo. Tái bản báo Lao động.

- Nông vận: "Nông dân cứu quốc hội" có thể thống nhất đến toàn quốc.

- Binh vận: Vận động binhlính bản xứ, thuyết phục binh lính giải ngũ, đặc biệt chú trọng vận động binh lính Đồng minh nếu họ vào đông ở nước ta.

- Thanh vận: Thống nhất thanh niên các xứ, gắng tổ chức Uỷ ban thanh vận ở các thành phố, vận động thanh niên Hướng đạo.

- Phụ vận: Thành lập Uỷ ban dân các xứ, gắng ra tờ báo Phụ nữ và các tài liệu tuyên truyền phụ nữ.

- Vận động văn hoá: Chủ trương vận động, văn hoá các thành phố lớn, thống nhất việc vận động văn hoá toàn quốc.

- Vận động thương gia: Lập Việt-nam thương gia cứu quốc hội.

- Vận động phú hào: Báo chí phải năng nói tới quyền lợi phú hào. Mở rộng các tổ chức Việt-nam cứu quốc hội trong các từng lớp ấy.

- Vận động quan chức và quan trường: Gắng thành lập những nhóm "Ban Việt-minh" nhóm quan trường yêu nước và Việt-nam công chức cứu quốc hội".

- Vận động tôn giáo thể thao: Mở rộng Việt-nam công giáo cứu quốc hội. Cố cảm hoá quần chúng các hội Phật Thầy và Cao đài.

2- Vận động các đảng phái: ủng hộ việc gây dựng lại Việt-nam quốc dân đảng. Hết sức giúp Việt-nam dân chủ đảng.