Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 1D, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục                       SỐ 82  ( 4 - 2010 )

   


  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế đất nước

Trưởng ban công tác Mặt trận làm theo lời Bác

Cửa ngõ Sài Gòn trước ngày chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

Gương giáo dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá sống tốt đời đẹp đạoTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC

          Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là di sản vô giá Bác Hồ để lại cho Đảng và nhân dân ta, bao gồm những nội dung chủ yếu về mục đích kinh tế, về vị trí, vai trò của nông nghiệp, về nền kinh tế nhiều thành phần... Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là một bộ phận tư tưởng của Người về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Bản chất đặc trưng của chủ nghĩa xã hội được thể hiện tập trung ở mục tiêu của nó là nâng cao đời sống nhân dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm làm sao cho dân ăn no, mặc ấm, được học hành, chữa bệnh, giải trí... Ngày 24/4/1956, trong Lời bế mạc Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Người căn dặn: “Phải luôn luôn nhớ rằng: điều quan trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta hiện nay là nhằm cải thiện dần đời sống của nhân dân...”. Đó là mục đích kinh tế, là nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ, đồng thời là thước đo tính đúng đắn, ý nghĩa cách mạng của đường lối, chính sách và biện pháp kinh tế. Người nhấn mạnh: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay:

1. Làm cho dân có ăn.

2. Làm cho dân có mặc.

3. Làm cho dân có chỗ ở.

4. Làm cho dân có học hành.

Rõ ràng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy mục đích nâng cao đời sống cho nhân dân làm trung tâm chi phối mọi hoạt động kinh tế của Đảng và Chính phủ.

Trong tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nước ta, cũng như đối với việc nâng cao đời sống của nhân dân. Trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam, ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Việt Nam là nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh!”.

Vào những năm đất nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cho nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch dài hạn công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nói chung, phải lấy việc phát triển nông nghiệp làm gốc, làm chính”.

Trong Bài nói với cán bộ ở Trung ương về xã tham gia cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật (đăng trên báo Nhân Dân, số 3300, ngày 9/4/1963), Người nói: “... Có gì sung sướng bằng được góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển nông nghiệp, nền tảng để phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa”. Với tư tưởng coi trọng nông nghiệp trong nền kinh tế nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện phẩm chất một nhà lãnh đạo am hiểu sâu sắc thực tiễn của đất nước mình. “Lấy nông nghiệp làm chính” và “Phải bắt đầu từ nông nghiệp” đã trở thành quy luật trong nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đối với những nước nông nghiệp lạc hậu như nước ta.

Trong “Chính sách kinh tế mới”, Lê Nin chủ trương “phải bắt đầu từ kinh tế nông dân”, “phải chấn hưng nông nghiệp”. Lê Nin đã coi nông nghiệp như mũi đột phá đầu tiên để mở mang sản xuất, tạo ra những tiền đề cần thiết cho phát triển kinh tế của đất nước.

Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V mới xác định “nông nghiệp là mặt trận hàng đầu”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và VII đã cụ thể hóa tư tưởng đó thành chủ trương: tập trung sức phát triển nông nghiệp, thực hiện ba chương trình kinh tế lớn (lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu)... Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, tư tưởng cơ bản trên được thể hiện thành chương trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chương trình số 1 trong số 11 chương trình và lĩnh vực phát triển trọng điểm của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nông nghiệp trong mối quan hệ hữu cơ với các ngành kinh tế khác và xem nó như một bộ phận cấu thành trong chỉnh thể nền kinh tế quốc dân. Theo Người, công nghiệp và nông nghiệp giúp đỡ lẫn nhau và cùng phát triển như hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước sẽ nhanh và chóng đi đến mục tiêu.

Quan điểm “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ trong chính sách nền kinh tế nhiều thành phần. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tháng 11/1945, trong bài “Toàn dân kháng chiến” đăng trên báo Cứu quốc, số 83, ngày 5/11/1945. Người kêu gọi: “Các nhà giàu có mau mau góp vốn lại mở các công ty kinh doanh công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, tài chính, giao thông để tích cực tăng gia sinh sản, lưu thông buôn bán”.

Từ năm 1945-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần nhằm phát triển kinh tế, phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1953, trong sách “Thưởng thức chính trị” ký bút danh Đ.X, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta còn tồn tại nhiều thành phần như sau: Kinh tế quốc doanh; kinh tế địa chủ phong kiến; kinh tế hợp tác xã, hội đoàn đổi công; kinh tế cá nhân; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản quốc gia. Người còn chỉ rõ: “Kinh tế tư bản quốc gia là Nhà nước hùn vốn với tư nhân để kinh doanh và do Nhà nước lãnh đạo...”. Phát triển các thành phần kinh tế vừa để đáp ứng lợi ích của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh sản xuất, vừa nhằm đoàn kết tất cả các lực lượng trong một mặt trận dân tộc thống nhất phục vụ cho cuộc kháng chiến.

Trong Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sự tồn tại tất yếu của nền kinh tế nhiều thành phần: “Đối với người làm nghề thủ công và lao động riêng lẻ khác, Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ, ra sức hướng dẫn và giúp đỡ họ cải tiến cách làm ăn, khuyến khích họ tổ chức hợp tác xã sản xuất theo nguyên tắc tự nguyện. Đối với những nhà tư sản công thương, Nhà nước không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và của cải khác của họ; mà ra sức hướng dẫn họ hoạt động nhằm làm lợi cho quốc kế dân sinh, phù hợp với kế hoạch kinh tế của Nhà nước”.

Đã có thời gian dài, do nóng vội, duy ý chí, chúng ta đã xóa đi các thành phần kinh tế “phi xã hội chủ nghĩa”, và tưởng rằng làm như thế sẽ sớm có chủ nghĩa xã hội, mà không hiểu rằng làm như vậy sẽ triệt tiêu những mặt tích cực của các thành phần kinh tế. Đất nước ta đã trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng.

Sự hình thành, tồn tại và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - theo Lênin - là một tất yếu lịch sử. Và không thể dùng ý chí chủ quan hay sức mạnh hành chánh mà xóa bỏ những thành phần kinh tế đó.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế nhiều thành phần, Đại hội VI của Đảng với đường lối đổi mới toàn diện, đã chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển. Nghị quyết Đại hội VII của Đảng còn chỉ rõ: “Chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội VII còn xác định 5 thành phần kinh tế ở nước ta là: Kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản Nhà nước,... trong đó, thành phần kinh tế quốc doanh “thực hiện vai trò chủ đạo và chức năng của một công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước”. Đại hội VIII của Đảng một lần nữa khẳng định: “Thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần”.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế nhiều thành phần, sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọngr

                                                                                    Nguyễn Văn Luận

 | Trở Về đầu trang    |TRƯỞNG BAN CTMT LÀM THEO LỜI BÁC

        Đó là Ông Nguyễn Văn Đoàn, giáo dân thuộc họ Đạo Chã xóm Việt Cường xã Đông Cao huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Ông được nhận xét là người nhiệt tình, luôn có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc.

Với cương vị là  Trưởng Ban công tác Mặt trận ( Ban CTMT) xóm Việt Cường từ năm 2007 đến nay,  ông cùng với các thành viên trong Ban CTMT, phối hợp với Ban Hành giáo họ Chã, các tổ chức đoàn thể ở xóm tích cực vận động, tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua cụm loa truyền thanh, thông qua các hội nghị ở xóm, trực tiếp đến các hộ gia đình, các hộ giáo dân, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, nâng cao tinh thần cảnh giác chống lại các âm mưu, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo nhằm phá hoại sự đoàn kết lương- giáo, chống đối, phá hoại chính quyền của các thế lực thù định.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Ban công tác Mặt trận do ông làm Trưởng ban đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động. Ban vận động tích cực tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế. Đời sống  vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng tăng lên. Số hộ nghèo giảm đáng kể.

Ông Đoàn thường cùng với các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận đến từng hộ gia đình vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của xóm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập được quan tâm. 100% các cháu đến tuổi đi học đều được đến trường, không có học sinh bỏ học... Ông luôn đi đầu trong việc đấu tranh loại bỏ những tập tục lạc hậu, cổ hủ trong nhân dân. Để phục vụ sinh hoạt cho các hộ giáo dân, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể, Ban hành giáo đã vận động các tổ chức, cá nhân, các hộ giáo dân quyên góp xây dựng được ngôi Thánh Đường rộng 300m2, cây tháp chuông cao 28m. Đây là sự động viên rất lớn về tinh thần đối với các hộ giáo dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, làng văn hoá nhiều năm qua được nhân dân và các hộ giáo dân trong xóm đồng tình hưởng ứng tham gia.

Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên, Trưởng xóm làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Ngoài trách nhiệm với công việc của xóm, với cương vị người trụ cột trong gia đình ông Đoàn còn là người chồng, người cha mẫu mực, vận động mọi người trong gia đình gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, nội quy của Giáo hội. Nhiều năm liên tục gia đình ông đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Kết quả mà xóm Việt Cường xã Đông Cao đạt được trong thời gian qua chính là nhờ có sự quan tâm của cấp uỷ và chính quyền địa phương, sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết của nhân dân và các hộ giáo dân trong xóm và cá nhân ông Nguyễn Văn Đoàn, người Trưởng Ban Công tác Mặt trận tận tâm, tận tuỵ với công việc đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, đồng thời đã phát huy phương châm “sống tốt đời- đẹp đạo, kính chúa- yêu nước” trong đồng bào công giáor

                                                                     Phạm Trung Dũng
                                                                      
(UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên)

 | Trở Về đầu trang    |CỬA NGÕ SÀI GÒN TRƯỚC NGÀY CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH TOÀN THẮNG

Ông Khuất Văn Lai, thiếu tá, chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn xe tăng 203 Bộ Tư lệnh thiết giáp quân đội nhân dân Việt Nam, hiện nghỉ hưu tại cụm 5 xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội đã kể cho tôi nghe một trận đánh táo bạo trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử xuân 1975. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam xin được ghi lại cùng bạn đọc.

Chiều 28/4/1975 sau khi xe tăng của chúng tôi và bộ binh của trung đoàn 46 đánh chiếm xong căn cứ Nhơn Trạch, các đơn vị tham chiến tranh thủ củng cố đội hình, chuẩn bị hành quân cho cuộc chiến đấu tiếp theo. Các đơn vị phía sau đội hình của chúng tôi thì tiến vào vùng đất mới giải phóng, trong đó đơn vị pháo binh chiến dịch thì triển khai trận địa để chuẩn bị dội bão lửa vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Im ắng chưa được bao lâu thì quân địch lại phản kích, pháo binh địch lại bắn phá đội hình ta. Cuộc giao tranh lại diễn ra, tiếng súng vẫn nổ ở xa gần, đơn vị bạn đã có những đồng chí hy sinh trong đó có hai đồng chí đại đội trưởng pháo binh Nguyễn Xuân Thảo và Trần Ngọc Kháng. Chiến dịch vẫn còn tiếp diễn, chấp hành mệnh lệnh cấp trên sau một thời gian ngắn chuẩn bị, vào 19 giờ ngày 28/4/1975 chúng tôi lại lên đường. Theo đường tỉnh lộ số 10, chúng tôi hành quân chiến đấu, dẫn đầu đội hình xe tăng của chúng tôi là Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 203. Tiếp theo là các đơn vị cánh quân thứ hai binh đoàn Hương Giang, đi theo đội hình đầu nhọn, đuôi dài mở đường mà tiến, đánh giặc mà đi. Rời khỏi vị trí tập kết được khoảng 3km đến địa phận thành Tuy Hạ thì gặp một chiếc cầu, khi đoàn xe đến gần cầu thì đồng chí Hà Duy Bảo, đại đội trưởng xe tăng đi trên xe số 1 báo cáo: "Trên cầu có người và nhiều mìn". Là cán bộ tiểu đoàn được phân công đi chiến đấu trực tiếp chỉ huy Đại đội xe tăng 6 làm nhiệm vụ, nhận được điện, ông Khuất Văn Lai nghĩ: "đây là một tình huống chiến đấu đặc biệt phải thật khéo léo để vừa giữ được cầu, vừa không phải nổ súng gây thương vong". Sau một thoáng suy nghĩ nhanh qua hệ thống liên lạc xe tăng, ông Khuất Văn Lai ra lệnh: xe số 1, số 2 qua cầu dừng xe, các xe khác dừng xe theo đội hình, tắt máy nổ và sẵn sàng chiến đấu" ông Lai đi trên xe số 3 lúc xe dừng hẳn thì đã đứng ở gần bờ Bắc của cầu, trong im lặng của màn đêm, ông Lai hô lớn: "Anh em binh sỹ Sài Gòn không được nổ súng. Quân giải phóng đã siết chặt vòng vây quanh Sài Gòn. Nhất định Sài Gòn sẽ được giải phóng. Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Chúng ta nhất định sẽ được sống trong độc lập, tự do. Anh em hãy ra cầu gặp quân giải phóng". Sau lời hô đó ông Lai cùng đại đội phó xe tăng Lê Gia Hương và một số chiến sỹ bộ binh đi trên xe nhảy xuống đường đi kiểm tra thực tế. Trên cầu đúng là có nhiều mìn, mìn định hướng, mìn chống tăng. Dưới gầm cầu thì các khối thuốc nổ treo lủng lẳng bên cầu trụ. Tất cả đều có dây dẫn chạy về phía Nam cầu. Nơi đó có lô cốt và nhiều nhà dân. Vừa kiểm tra, vừa chặt đứt dây dẫy điện tới quả mìn, vừa lùng sục, vừa tiếp tục kêu gọi trong im lặng. Dần dần đơn vị ông Lai cũng phát hiện được binh lính Sài Gòn và yêu cầu họ kêu gọi tiếp đồng đội của họ đang lẩn trốn ra cầu trình diện. Sau 20 phút kể từ lúc đơn vị ông Lai kêu gọi toàn bộ trung đội nguỵ, chốt giữ và định phá cầu đã ra trình diện. Chúng gồm 24 tên do một trung uý chỉ huy. Sau khi hoan nghênh việc làm của họ và giải thích ngắn gọn chính sách của ta đối với hàng binh, trinh sát, đơn vị ông Lại lại lên xe trong niềm vui bất tận của một trận đánh kỳ lạ, táo bạo, thần tốc, chiến thắng vẻ vang do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Đơn vị ông lại cùng bộ binh anh dũng tiến về phía trước thực hiện tiếp mệnh lệnh "Thần tốc, thấn tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa" để thực hiện mệnh lệnh giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện lời kêu gọi vang dội núi sông của Bác: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào"!

                                                                   Nguyễn Cảnh
                                                              (Cụm 6, thị trấn Phúc Thọ, Hà Nội)

 | Trở Về đầu trang    |GƯƠNG GIÁO DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐSVH Ở KHU DÂN CƯ, SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO

       Anh  Bùi Quang Tề sinh ra và lớn lên ở thôn công giáo toàn tòng Lai Tê, xã Trung Chính, huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh. Vùng đất khắc nghiệt  “chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn”. Từ trong tâm nguyện anh rất trân trọng và yêu quý quê hương, những con người dân xứ đạo nơi đây một nắng hai sương tần tảo và mong muốn được đóng góp cho gia đình mình, làng đạo mình vươn lên giàu có.

Với ngành học thủy sản và 30 năm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổng kết thực tiễn đơn vị công tác – viện nghiên cứu Thủy sản 1 Từ Sơn – Bắc Ninh anh đã có nhiều đề tài khoa học nuôi và chăm sóc thủy sản giúp cho người nghèo của cả nước vươn lên thoát nghèo. Qua nghiên cứu ứng dụng nuôi thả các loại cá và tôm ở nhiều vùng miền trong cả nước, anh thấy vùng đồng quê chiêm trũng Lai Tê có nhiều tiềm năng nuôi trồng thủy sản, với những lợi ích kinh tế trong việc nuôi thả cá với bà con giáo dân và vận động bà con ương cá giống và nuôi thả cá thương phẩm ở ao gia đình. Để mọi người tin và thực hiện anh đã vận động cụ thân sinh ra mình là người có uy tín trong làng, trong họ ương cá  giống vào ao nhà mình và Linh mục Trần Đăng Quang  xứ Lai Tê đảm nhận. Vào những năm đầu thời kỳ đổi mới, ông cụ chỉ phải bỏ ra 10.000 đồng và sau một tháng rưỡi đã thu được 370.000 đồng và tiếp tục đầu tư cho lứa sau. Linh  mục Trần Đăng Can cũng ủng họ bỏ ra 70.000 đồng và sau 2 tháng đã thu lãi được 2 triệu đồng, thành công bước đầu đã thu hút được một số cụ trong thôn làm theo. Từ thực tế đó đã làm cho bà con  giáo dân hưởng ứng và làm theo, bà con đã chuyển diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Nhờ có sự hướng dẫn của  anh  Bùi Quang Tề nên bà con đã dành thắng lợi ngay từ những lần đầu tiên, con cá đã thực sự góp phần xóa đói giảm nghèo cho làng công giáo Lai Tê.

Anh Bùi Quang Tề không chỉ giúp nhân dân Lai Tê xóa đói giảm nghèo mà còn giúp bà con chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thâm canh vật nuôi có hiệu quả mà còn giúp đỡ bà con nơi đây thoát nghèo. Những năm gần đây, anh đã vận động bạn bè giúp đỡ các em học sinh nghèo học khá ở thôn Lai Tê và xã Trung Chính mỗi năm từ 30 – 40 triệu đồng, năm 2007 anh Bùi Quang Tê đã tặng 200 suất quà cho các cụ xã Trung Chính có khó khăn trị giá 13 triệu đồng và ủng hộ người nghèo trong xã 2 tấn lúa giống mới trị giá 30 triệu đồng.

Giờ đây thôn công giáo Lai Tê đang từng bước trở thành làng đạo trù phú, Tiến sỹ Bùi Quang Tê đã giúp đỡ những người nghèo và thực hiện được mơ ước của mình là giúp đỡ người nghèo ngay trên mảnh đất quê hương r

                                                         Nguyễn Khang
                                                        (Đào Xá, Phong Khê, Bắc Ninh)

 | Trở Về đầu trang    |

 

 


 


 

       Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009     
     Các điển hình tiêu biểu trong CVĐ TDĐKXDĐSVH ở KDC (2004-2009)
     Đối ngoại nhân dân MTTQ (2004-2009)


    Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008

 
 
 
 

 
 
Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 13 (Khu tập thể Ba Tầng), phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, T.P Hà Nội

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Dương Đình, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dự Ngày hội Đại đòan kết toàn dân tộc tại xóm Bãi Bệ I.

 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn