NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Thái Nguyên: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thái Bình: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội “đại đoàn kết toàn dân tộc” thành phố Hoà Bình

KonTum: Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Cà Mau:Tổ chức tuyên truyền “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Mặt trận

Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 10, phường Lê Đại Hành

Tăng cường đoàn kết để xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh

MTTQ tăng cường giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư nhằm ngăn ngừa, phát hiện sớm các hành vi tham nhũng

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân

Uỷ ban MTTQ tỉnh Ninh Bình triển khai truyên truyền kỷ niệm 77 năm  ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên Triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 77 năm thành lập MTDTTN VN

Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2007

Đề cương tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC năm 2007 


 [ Trang tiếp]  [ Về đầu trang ]


 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

---------

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 50  /HD- MTTW 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -----------------

         Hà Nội, ngày 1 tháng 10  năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân

kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

 (18/11/1930 - 18/11/2007)

Thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong những năm qua việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã trở thành đợt sinh hoạt xã hội rộng rãi trong cả nước.

Để việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2007 đạt hiệu quả cao; thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nội dung cụ thể như sau:


I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI:

1. Nội dung:

a) Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, ở địa phương, cơ sở.

b) Đánh giá kết quả và bàn biện pháp thực hiện tốt 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”: Giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo từ thiện; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn kỷ cương phép nước; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện dân số kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên...Tuỳ thuộc vào tình hình đặc điểm của khu dân cư mà tập trung vào nội dung phù hợp, thiết thực.  

c) Biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2007,  phát động thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2008.

d) Tổ chức các hoạt động thiết thực như: Trao nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; làm vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn hóa- văn nghệ, thể thao..

2. Hình thức và biện pháp thực hiện:

a) Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì. Thời gian có thể diễn ra một ngày trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (từ ngày 01/11 đến 18/11/2007). Công tác tuyên truyền cần chuẩn bị chu đáo và triển khai trước Ngày hội; nên có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn về chủ đề "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc". Chú ý tăng cường tuyên truyền cổ vũ  Ngày hội ở khu dân cư  trên hệ thống truyền thanh của cơ sở.

b) Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công chuẩn bị tốt các nội dung ở mục 1 phần I.

c) Thành phần tham dự Ngày hội:

- Các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn dân cư, không phân biệt thường trú hoặc tạm trú (có thể mời toàn thể các thành viên trong gia đình hoặc đại diện hộ gia đình tuỳ theo điều kiện từng nơi); con em các gia đình đang cư trú tại địa bàn nhưng công tác, học tập, cư trú ở nơi khác...;

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể; các vị chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các cơ quan đóng trên địa bàn, sinh sống ở khu dân cư cùng tham gia Ngày hội.

d) Chương trình Ngày hội: cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư  tuỳ từng nơi có thể  tổ chức chương trình như sau:

- Phần lễ của Ngày hội gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Giới thiệu thành phần đại biểu dự ngày hội.

+ Ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay (có đề cương giới thiệu đăng kèm theo Hướng dẫn này, từ trang 12 đến trang 14).

+ Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”,  cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” năm 2007 và chương trình thực hiện hai cuộc vận động trong năm 2008.

+ Các đại biểu trao đổi, thảo luận.

+ Công bố danh sách hộ gia đình văn hoá; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu năm 2007.

+ Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

+ Phát động thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2008.

- Phần hội:

+ Tùy theo từng nơi, có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ, khuyến khích các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương, dân tộc (nơi có điều kiện thì tổ chức "bữa cơm đoàn kết");  chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

+ Phần hội nên tổ chức ở từng khu dân cư để mọi người sinh sống, làm việc trên địa bàn khu dân cư có điều kiện tham gia. Trường hợp các khu dân cư có số hộ quá ít hoặc khó khăn có thể tổ chức phần hội theo hình thức liên khu dân cư hoặc tổ chức ở cấp xã do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chính quyền cùng cấp quyết định phù hợp thực tế của địa phương , cơ sở.

II. CÁCH TIẾN HÀNH:

1. Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; tập trung hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.

2. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam in tài liệu tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2007 trong  tờ Thông tin công tác Mặt trận số phát hành tháng 10/2007.

3. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động xây dựng kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể các cấp về dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

Ở Trung ương, Ban Thường trực giao cho Ban Phong trào - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh, thành phố chuẩn bị kế hoạch mời các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và Mặt trận Trung ương về dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư tại một số địa phương.

4. Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tổ chức rút kinh nghiệm và gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên trực tiếp. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố gửi báo cáo đánh giá kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) trước ngày 10/12/2007./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TƯ MTTQ VIỆT NAM

Uỷ viên Ban Thường trực

  Hà Thị Liên

Về đầu trang


ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT

TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ

 

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí.

Thưa toàn thể bà con !

Trong không khí sôi nổi kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, hôm nay chúng ta tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Nhân dịp này, chúng ta tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo ”; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tốt có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức một số hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, trải qua lịch sử vẻ vang 77 năm. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bọn thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kế tục truyền thống của Hội phản đế đồng minh (1930-1936) và Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939), Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995 nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên các mặt góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư  chúng ta.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010) để đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ trọng đại đó trong lúc tình hình thế giới đang không ngừng thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi phải động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực mới đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải ra sức làm tròn nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi mừng Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận DTTN Việt Nam chúng ta vui mừng thấy rằng cộng đồng dân cư của chúng ta đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ sau hơn 12 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cưvà 7 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện.

Nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư của chúng ta đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (phần này đưa những kết quả đạt được trong năm qua ở khu dân cư...)

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, của việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 6 nội dung của cuộc vận động đòi hỏi bà con chúng ta phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch:

 "Một cây làm chẳng nên non.

 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

 Đoàn kết thực sự để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; xoá hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp.

Năm 2008 khu dân cư chúng ta phải tiếp tục cùng nhau thực hiện các công việc cụ thể như sau: (phần này đưa những nhiệm vụ cụ thể phải tiếp tục thực hiện của khu dân cư năm 2008...)

Kỷ niệm 77 năm thành lập Mặt trận  dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", nguyện cùng nhau tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo " nhất là tháng cao điểm vì người nghèo, bằng nhiều việc làm thiết thực. Tích cực tham gia vào việc củng cố xây dựng chính quyền nhân dân như: bỏ phiếu tín nhiệm chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND và trưởng thôn, (trưởng khu phố) đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Nhân dịp này, Ban công tác Mặt trận xin cảm ơn cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ban ngành cấp trên đã quan tâm, giúp đỡ, theo sát mọi hoạt động của cộng đồng dân cư chúng ta. Xin nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng chúng ta năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư thu nhiều kết quả.

"Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết.

 Thành công, thành công, đại thành công ! "

      (SOẠN THẢO: BAN TUYÊN HUẤN

 UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM)

Về đầu trang


UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên Triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 77 năm thành lập MTDTTN VN

Thiết thực Kỷ niệm 77 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/10/2007), Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động đối với Uỷ ban MTTQ các cấp của tỉnh.

Theo đó, ở cấp tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền hoạt động của MTTQ các cấp, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; thăm hỏi tặng quà khu dân cư, gia đình chính sách, hộ nghèo.

Uỷ ban MTTQ cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp uỷ phối hợp hoạt động. Tuỳ điều kiện cụ thể để có hình thức tổ chức hoạt động kỷ niệm cho phù hợp; chỉ đạo tổ chức khởi công xây dựng, trao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Cấp xã và khu dân cư có nhiệm vụ tổ chức ngày hội đại đoàn kết đáp ứng 3 yêu cầu: Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước; nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; tăng cường mối quan hệ giữa các bộ, đảng viên với nhân dân ở khu dân cư.

M.H

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo

Ngày 31-10, đồng chí Phùng Đình Thiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chủ trì họp báo chuẩn bị Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Xoan, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Nguyên; các đơn vị thành viên của Mặt trận tổ quốc.... đã tham gia cuộc họp báo.

Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã trình bày Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2007) và hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 4 nội dung cần triển khai trong ngày hội là: Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của MTDTTNVN trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với tuyên truyền kết quả hoạt động của MTTQVN; đánh giá kết quả và bàn những biện pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” theo 6 nội dung; biểu dương tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, phát động thi đua, đăng ký các danh hiệu năm 2008; tổ chức các hoạt động thiết thực như trao nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”, thăm hỏi các gia đình, chăm sóc, thăm hỏi các gia đình có công với nước... Phấn đấu 100% khu dân cư trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết đảm bảo các nội dung nêu trên, hình thức tổ chức trang trọng, tập trung, đảm bảo bình chọn có chất lượng các danh hiệu như Khu dân cư tiên tiến, Gia đình văn hoá, Làng bản văn hoá...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào kế hoạch hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp hướng tới ngày kỷ niệm, kế hoạch tham dự của lãnh đạo tỉnh ở các khu dân cư, thời lượng và nội dung cụ thể tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước và trong ngày Kỷ niệm đạt hiệu quả cao nhất.

  M.H

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQ tỉnh Ninh Bình triển khai truyên truyền kỷ niệm 77 năm  ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 

Uỷ ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức hội nghị bàn kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2007). Đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Ninh Bình và Đài PT-TH tỉnh đã dự hội nghị. Mục đích là thông qua tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất (MTDTTN) Việt Nam, vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiến hành các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, đảm bảo phong phú, đa dạng và sâu rộng đến từng cơ sở, từng khu dân cư... Các cơ quan tuyên truyền tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về truyền thống vinh quang và những thành tích, kết quả công tác mặt trận trong 77 năm qua; các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống MTDTTN Việt Nam, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, các tổ chức thành viên và các khu dân cư có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Ngày 18/11, các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống về các khu dân cư sinh hoạt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

P.V

Về đầu trang


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn: 

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2007), nhằm làm cho cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức rõ về truyền thống lịch sử vẻ vang của tổ chức Mặt trận trong suốt chặng đường qua. Nội dung hoạt động cụ thể như sau: Mặt trận các cấp tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của công tác đại đoàn kết dân tộc trong các tổ chức thành viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; tổ chức họp mặt kỷ niệm ở cấp huyện và các xã-TT; thăm hỏi, tặng quà cho các đồng chí là cán bộ mặt trận cao tuổi, nghỉ hưu, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT tại các khu dân cư; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 76/76 khu dân cư; mở đợt cao điểm vận động gây quỹ Vì người nghèo; trao tặng học bổng cho học sinh nghèo- hiếu học; biểu dương, khen thưởng những gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các cuộc vận động ở địa phương; đồng thời tham gia phối hợp kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng khu dân cư tiên tiến, văn hóa, bình xét hộ gia đình văn hóa đạt chuẩn, gương người tốt việc tốt, gương người con hiếu thảo năm 2007.

Về đầu trang


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Trong quá trình phát triển, đất nước ta gặp thuận lợi cũng nhiều nhưng khó khăn không ít. Nhưng đất nước ta đều vượt qua vì đã phát huy được sức mạnh của truyền thống “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”

Sáng 8/11, TBT Nông Đức Mạnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên thôn Văn Điển - Đông Trì thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội), chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2007). Cùng dự có ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội; ông Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương và địa phương; cùng đại diện của 629 hộ dân của hai thôn Văn Điển và Đông Trì.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, TBT Nông Đức Mạnh khẳng định đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đó và đã hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Cũng chính với sức mạnh đoàn kết, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong hoàn cảnh hiện nay đòi hỏi phải có sự đồng thuận xã hội, sự đoàn kết nhất trí cao hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tinh thần của Ngày hội đại đoàn kết dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng nêu rõ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư thật sự là diễn đàn rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, nơi mỗi người dân có thể phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở. Đây còn là dịp để các cấp chính quyền nhận thức và hiểu rõ hơn ý nguyện và tâm tư của nhân dân, nhằm xây dựng chính quyền ở nước ta thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. 

TBT Nông Đức Mạnh đề nghị chính quyền và nhân dân địa phương cần phát huy và làm tốt hơn nữa việc xây dựng tình làng nghĩa xóm, chăm sóc người có công, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, thực hiện tốt dân chủ và kỷ cương..., góp sức xây dựng thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước.

Nhân dịp này, TBT Nông Đức Mạnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa.

P.V - TTXVN

Về đầu trang


Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Mặt trận

Sáng 11/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội), nhân kỷ niệm 77 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2007)

Cùng tham dự Ngày hội có các đồng chí: Trần Đình Phùng, Ủy viên Thường trực UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; các  đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể TW và địa phương cùng nhân dân thôn Lỗ Khê.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, bày tỏ niềm phấn khởi được tham dự Ngày hội đại đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu bật vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh, xã Liên Hà, tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa công tác Mặt trận, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh bà con trong xã từ nhiều năm nay đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn kết phấn đấu thu được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý Đông Anh nói chung, Liên Hà nói riêng cần phát triển mạnh hơn nữa về kinh tế, mở mang các ngành nghề, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; quan tâm đúng mức việc giải quyết các vấn đề xã hội, đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn...; tổ chức thực hiện thật tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trao quà cho một số gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đến thăm, tặng quà cụ Hoàng Đức Ân, 93 tuổi, có 2 con là liệt sỹ; bà Nguyễn Thị Đà sống cô đơn, khó khăn; thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nghiêm, gia đình tiêu biểu trong xã về làm kinh tế giỏi./.

(P.V - TTXVN, VOV)

Về đầu trang


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2007), ngày 9-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Trường Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Hà Thị Liên, Ủy viên Ban Thường trực, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Phạm Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Ðảng ủy, HÐND, UBND quận Long Biên, phường Việt Hưng và khoảng 200 đại diện các gia đình của Khu  dân  cư  Trường Lâm. 

Tại ngày hội, Ban Tổ chức tôn vinh và khen thưởng những gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Ngày vì người nghèo", các hoạt động của khu dân cư nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao quà tình nghĩa cho các hộ gia đình nghèo ở Khu dân cư Trường Lâm. 

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm vui được hòa cùng không khí vui tươi, đầm ấm của Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư Trường Lâm. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân cũng chính là nền tảng đưa đất nước ta giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới hơn 20 năm qua. Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương các gia đình tiêu biểu, những tấm gương sáng trong các phong trào ở khu dân cư, góp phần giúp nhau vượt khó, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Ðảng, chính quyền và nhân dân địa phương luôn chú trọng phát huy và làm tốt hơn nữa truyền thống tình làng nghĩa xóm, chăm sóc người có công, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giúp nhau vượt khó, thực hiện tốt dân chủ và kỷ cương... 

( Theo PV-TTXVN, Nhân Dân)

Về đầu trang


Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 10, phường Lê Đại Hành

Sáng 10-11, khu dân cư số 10, phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đồng chí Phạm Quang Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy HN; Phạm Lợi -Chủ tịch MTTQ TP; Lê Quang Nhuệ - Phó Chủ tịch HĐND TP; Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND TP; cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng đã về dự. 

Trong không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định Ngày hội có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để cán bộ cùng nhân dân địa phương ôn lại truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận cũng như tinh thần đoàn kết theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn  kết.  Thành công, thành công, đại thành  công”. 

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để bà con cùng nhau nhìn lại những công việc ở khu dân cư trong năm qua, từ đó rút kinh nghiệm, chọn ra cái hay, cái tốt để tiếp tục phát huy, đồng thời bàn biện pháp khắc phục những mặt chưa tốt để xây dựng khu dân cư ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bí thư Thành ủy ghi nhận những thành tích nhân dân khu dân cư số 10 phường Lê Đại Hành cũng như các khu dân cư khác trên địa bàn thành phố đã đạt được, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục tăng cường tình đoàn kết thân ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chung sức xây dựng các khu dân cư ngày càng trong sạch, vững mạnh.  

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy đã thông báo với bà con về tình hình kinh tế xã hội của Thủ đô trong thời gian gần đây, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần đi sâu đi sát thực tế để hiểu được cuộc sống người dân, đặc biệt là người dân khó khăn ở vùng sâu vùng xa, kịp thời giúp họ ổn định cuộc sống. 

Trước các vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm, như việc em Nguyễn Thị Bình bị chủ đánh đập dã man suốt một thời gian dài, không được ai bảo vệ, Bí thư Thành ủy yêu cầu những người làm công tác ở cơ sở từ tổ dân phố, khu dân cư đến phường, quận đều phải thấy rõ trách nhiệm và khắc phục yếu kém trong việc phối kết hợp, phát huy vai trò của người cán bộ cơ sở đối với nhân dân. Từ trường hợp của diễn viên Hoàng Thùy Linh gây xôn xao dư luận thời gian qua, Bí thư Thành ủy cho rằng nhà trường và các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục, dạy dỗ con em mình. Bí thư Thành ủy ghi nhận cố gắng của các cơ quan, ban ngành, chức năng đã có nhiều cố gắng trong phòng, chống dịch tiêu chảy cấp, đồng thời yêu cầu những người có trách nhiệm tiếp tục cố gắng trong thời gian sớm nhất đẩy lùi bệnh dịch này, bảo đảm sức khỏe nhân dân, tránh ảnh hưởng đến đời sống xã hội và lĩnh vực đối ngoại của đất nước. 

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của khu dân cư số 10, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao 10 suất quà tặng người nghèo ở khu dân cư. Đồng chí Phạm Lợi trao quà cho 2 tổ dân phố tiên tiến và 8 gia đình văn hóa của khu dân cư. 

(Theo Kiều Oanh - Báo HNM)

Về đầu trang


Tham dự Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư tại Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN Phạm Thế Duyệt:
Tăng cường đoàn kết để xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh

Chiều ngày 9-11, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã đến ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) tham dự Ngày hội đại đoàn kết nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11). Cùng tham dự ngày hội với trên 500 người dân trong ấp còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Huyện ủy Trảng Bom.

Ấp Lộc Hòa có 768 hộ với 2.240 nhân khẩu, trong đó có trên 90% đồng bào theo đạo Công giáo và Phật giáo. Thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong năm 2007, nhân dân ấp Lộc Hòa đã đóng góp trên 126 triệu đồng làm giao thông nông thôn, góp phần xây dựng hàng ngàn mét đường nhựa nóng phủ kín các tuyến đường trong ấp. Hiện nay, toàn ấp có trên 90% hộ được công nhận là gia đình văn hóa; thông qua các cuộc vận động dân giúp dân làm kinh tế, ấp Lộc Hòa đã giảm được 33 hộ nghèo và tỷ lệ nghèo của ấp chỉ còn 0,85%, số hộ khá giàu thì tăng lên, đạt đến 33%...

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt bày tỏ vui mừng khi đồng bào trong ấp tích cực tham gia xây dựng quê hương đất nước. Chủ tịch cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể ở địa phương cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, quản lý, tổ chức để phát huy quyền dân chủ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tăng cường đoàn kết hơn nữa để xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh; đấu tranh, chống lại mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết dân tộc.

* Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Văn Một, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UV Ban TVTU: Bùi Ngọc Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

(Theo Phong Vũ – Báo Đồng Nai)

Về đầu trang


MTTQ tăng cường giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư nhằm ngăn ngừa, phát hiện sớm các hành vi tham nhũng

Giám sát việc xử lý một số vụ việc tố cáo về tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; phối hợp với Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn... Đó là những nội dung chính được Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo đôn đốc MTTQ các cấp trong thời gian tới, nhằm triển khai có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng.  

Trong  năm 2006 và từ đầu   năm   2007   đến   nay, MTTQ các cấp đã tiếp nhận và phân loại hàng chục ngàn đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nghiên cứu những vụ việc bức xúc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giám sát việc giải quyết đó, nhất là những khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên chủ động tham gia với chính quyền thực hiện đầy đủ những nội dung của quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Một số tỉnh, thành phố như Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Bình, TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang... đã vận động được nhân dân thực hiện quyền giám sát theo 11 nội dung của quy chế, nhất là giám sát đầu tư của cộng đồng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thu chi các loại quỹ, các khoản đóng góp của nhân dân, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng liên quan đến cán bộ xã.

(Theo Báo Hà Nội Mới)

Về đầu trang


Thái Nguyên: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11), trong những ngày qua, Ban công tác Mặt trận cơ sở của các xóm, bản, tổ dân phố trong tỉnh đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đến dự, chung vui với bà con nhân dân các địa phương.

* Sáng 9-11, Ban công tác Mặt trận xóm Phố, xã Bình Long (Võ Nhai) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, tổng kết thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá năm 2007. Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo huyện Võ Nhai, xã Bình Long đến dự.

Xóm Phố có 64 hộ với 310 nhân khẩu. Trong những năm qua, bà con nhân dân của 5 dân tộc anh em sinh sống tại đây luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng ở xóm đã được đầu tư xây dựng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy hiệu quả đắc lực phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt của bà con. Hiện xóm không còn hộ đói, từ đầu năm đến nay đã có 8 hộ thoát được nghèo; trên 50 hộ có xe máy, tivi, 36 hộ có máy cày mini phục vụ sản xuất nông nghiệp. Một số hộ đã xây được nhà cao tầng. Việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ở xóm đạt nhiều kết quả thiết thực. Hưởng ứng Cuộc vận động Vì người nghèo, nhân dân trong xóm đã ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo được trên 510.000 đồng; cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con đã ủng hộ ngày công lao động và vật liệu xây dựng giúp 2 hộ nghèo trong xóm xóa được nhà dột nát với tổng giá trị gần 20 triệu đồng... Năm 2007, 46 hộ trong xóm danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Vũ Hồng Bắc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân xóm Phố đã đạt được trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no...

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Hồng Bắc và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, huyện Võ Nhai đã tặng quà cho một số hộ trong xóm.

* Sáng ngày 9-11, xóm Thơm, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) đã trang trọng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Đến dự và chia vui với bà con trong xóm có các đồng chí: Lê Quang Dực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc Phan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo huyện Phú Bình, Thị trấn Hương Sơn.

Là xóm thuần nông, xóm Thơm có 114 hộ gia đình với 459 nhân khẩu. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, ban công tác Mặt trận cơ sở bà con nhân dân đã đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2007 toàn xóm có 81/114 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 75%. Hiện nay 100% số hộ trong xóm đã có nhà xây, có điện chiếu sáng phục vụ sinh hoạt, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các hộ đều sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh đạt yêu cầu. Các tổ chức đoàn thể, các câu lạc bộ đều hoạt động mạnh, có quỹ từ 500.000 đến 7 triệu đồng để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các tổ chức đều duy trì hoạt động hàng tháng, hàng quý. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, khuyến học khuyến tài được bà con nhiệt tình tham gia.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Quang Dực đã biểu dương những kết quả mà bà con trong xóm đã đạt được, đồng thời đề nghị Ban công tác Mặt trận cơ sở, nhân dân trong xóm tiếp tục thực hiện tốt 6 nội dung và 8 mục tiêu của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào khác nhằm từng bước tạo nên những chuyển biến mới ở khu dân cư.

Nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm và tăng quà gia đình bà Dương Thị Thuận và gia đình bà Nguyễn Thị Giang là hai hộ nghèo của xóm.

* Ngày 9-11, đồng chí Phùng Đình Thiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bảo Biên 2, xã Bảo Linh (Định Hoá). Thôn Bảo Biên 2 có 46 hộ thuần nông thuộc 3 dân tộc là Kinh, Tày, Dao, trong đó dân tộc Tày chiếm 70%. Trong những năm qua, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nhân dân thôn Bảo Biên 2 đã giành được những thành tựu đáng kể. Toàn thôn không còn người nghiện ma tuý, 10 năm liên tiếp không có người sinh con thứ 3.

Đồng chí Phùng Đình Thiệu biểu dương những kết quả Bảo Biên 2 đã giành được đồng thời đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban công tác Mặt trận thôn cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư để Bảo Biên 2 đạt được những thành tựu cao hơn nữa.

Theo Hồng Hà - Lan Anh - Hoàng Hưng

Báo điện tử Thái Nguyên

Về đầu trang


 Thái Bình :Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối ngày 5-11 tại cụm dân cư 35, 36, 37A phường Kỳ Bá, MTTQ các cấp đã tổ chức làm điểm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo MTTQ tỉnh, Thành uỷ, Bộ CHQS tỉnh... cùng trưởng ban công tác mặt trận của 26 khu vực dân cư và đông đảo quần chúng nhân dân. 

Tại buổi lễ, cán bộ, bà con nhân dân cụm dân cư đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống 77 năm của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" năm 2007; biểu dương các cá nhân xuất sắc và "gia đình văn hoá tiêu biểu", khơi dậy và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương; bàn kế hoạch tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" năm 2008. Báo cáo của trưởng ban công tác MT và báo cáo bổ sung của Hội người cao tuổi, hội CCB đã nêu bật thành tích của cụm dân cư thời gian qua trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Cụm dân cư hiện nay khang trang sạch đẹp, đời sống bà con phát triển cả vật chất và tinh thần. Bà con và hội viên các đoàn thể tích cực giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu, hiện đã có 95% số lao động có việc làm ổn định. 85% gia đình có nhà kiên cố, 65% số hộ có tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. 100% ngõ được bê tông hoá, có cống thoát nước và điện sáng bảo vệ. Đội tự quản do hội CCB làm nòng cốt đã làm tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Bà con sống đoàn kết tương thân tương ái, tích cực thực hiện quyên góp từ thiện giúp đỡ người nghèo, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hoá...

Đến dự buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Việt đã tặng quà từ quỹ vì người nghèo cho 5 hộ nghèo thuộc cụm dân cư và phát biểu chúc bà con cụm dân cư tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên các mặt công tác, ngày càng tạo mối quan hệ gắn bó, quan tâm chăm sóc người già, trẻ mồ côi, các đối tượng chính sách, chăm lo việc học hành cho các cháu, giữ gìn VSMT, phòng chống tai tệ nạn giao thông, ma tuý...

Nhân dịp này, ban tổ chức đã công bố, khen thưởng ba tổ dân phố đạt khu dân cư tiên tiến, 247/262 gia đình đạt gia đình văn hoá, một gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc, 9 gia đình văn hoá tiêu biểu gương mẫu ở khu dân cư...

(Theo Hà Dung – Báo Thái Bình)

Về đầu trang


Ngày hội “đại đoàn kết toàn dân tộc” thành phố Hoà Bình 

Ngày 1/11, tại nhà văn hoá khu dân cư số 9 (Tân Thịnh - TP. Hoà Bình) đã diễn ra ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là khu dân cư được thành phố chọn làm nơi tổ chức điểm ngày hội này. Đồng chí Bùi ngọc Đảm, TVTU, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình đã tới dự.

Cụm dân cư số 9 gồm hai tổ dân phố 9, 10 với tổng số 223 hộ, 820 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Ban mặt trận khu dân cư đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể động viên hội viên phát huy nội lực của khu dân cư, chủ động phát triển kinh tế giúp nhau xoá đói giảm nghèo, thu hút được nhiều lao động dôi dư. Nhờ đó, 87% gia đình KDC có mức thu nhập ổn định, trong đó có trên 35% hộc khá giả có mức thu nhập bình quân đạt 9, 6 triệu đồng/năm (tăng 110% so với năm 2006). Đến nay, khu dân cư không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm. 100% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia và chương trình nước sạch. 

Cụm dân cư thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt 3 đợt hoạt động phong trào TDTT - VHVN chào mừngcác ngày lễ lớn. Phối hợp với Hội Phụ Nữ tổ chức hàng trăm ngày công lao động xây dựng khu dân cư gây quỹ. Thành lập CLB gia đình hạnh phúc với hơn 70% hội viên tham gia, xây dựng 10 nhóm “quỹ đoàn kết” giúp nhau vay vốn làm kinh tế. Phối hợp với hội CCB, hội Người cao tuổi vận động hội viên CCB gương mẫu, tham phong trào an ninh khối phố, phong trào “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, tuổi cao trí càng cao, sống vui sống khoẻ sống có ích làm gương cho con cháu noi theo.  

Phối hợp với Đoàn thanh niên vận động, giáo dục thanh thiếu niên học tập, vui chơi lành mạnh. Với những kết quả đã đạt được, cụm dân cư số 9 đã được công nhận khu dân cư tiên tiến cấp thành phố, 196 gia đình đạt gia đình văn hoá.  

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tặng cờ chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cho cum dân cư số 9.  

Tại ngày hội, đồng chí Bùi Ngọc Đảm đã biểu dương những thành tích mà khu dân cư đã đạt được, đồng thời đề ra những phương hướng mới nhằm thực hiện tốt cuộc vận động với 3 nhiệm vụ chính là: xây dựng UBMTTQ là nơi hội tụ  lòng yêu nước của nhân dân, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình; Tiếp tục nâng cao phong trào thi đua yêu nước, phát huy sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; coi trọng và phát triển khu dân cư không có đói nghèo, khu phố giàu đẹp văn minh.  

* Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" phố Hữu Nghị

Sáng 8/11, huyện Lạc Sơn đã tổ chức điểm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại phố Hữu Nghị thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn. Các đồng chí: Bùi Thị Thanh, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện và đông đảo nhân dân khu phố, cùng đại diện các xã, xóm trên địa bàn đã tới dự.

Trong năm 2007, phố Hữu Nghị đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Trong 184 hộ, số hộ nghèo chỉ còn 1,68%. Mức thu nhập bình quân đã đạt 6, 8 triệu đồng/người /năm. Phố đã đạt nhiều thành tích trong phong trào tương thân, tương ái; thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát huy quyền dân chủ. Tình hình an ninh, chính trị -trật tự an toàn xã hội ổn định. Mọi thành viên trong các hộ đều đoàn kết xây dựng hộ gia đình hoà thuận, hạnh phúc. Qua bình xét năm 2007 đã có 95,5% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 1/4 tổ dân cư tiên tiến xuất sắc; 3/4 tổ dân cư tiên tiến. Khu phố không có trẻ em bỏ học, khôn có người sinh con thứ 3. Trong ngày hội này, bà con khu phố đã cam kết phấn đấu, năm 2008 đạt kết quả nhiều hơn trong việc thực hiện cuộc vận động.

Tại ngày hội, đồng chí Bùi Thị Thanh đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của cộng đồng dân cư đạt được trong công cuộc vận động;  

Đồng chí có những gợi mở, định hướng về chất luợng của công tác mặt trận nói chung và cuộc vận động nói riêng Đồng chí tin tưởng và hy vọng, với sự đồng thuận của toàn cộng đồng, phố Hữu Nghị tiếp tục đạt được những thành tựa mới. Nhân dịp này, thay mặt TU, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh. 

Đồng chí đã tặng nhân dân nơi đây lẵng hoa tươi thắm và tặng cờ chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cho phố Hữu Nghị. 

Theo Văn Tưởng -  Đinh Hoà

Báo điện tử Hoà Bình

Về đầu trang


KonTum: Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh cho biết, sau khi tổ chức thành công ở Cụm I, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cụm II sẽ được tổ chức từ ngày 06-11 đến 17-11-2007. Có 12 thôn, làng thuộc 4 huyện, thị xã Kon Tum, Sa Thầy, Kon Plông, Kon Rẫy tổ chức ngày hội là: Konmơnay Tu 2, xã Đăk Blà; Tổ dân phố 4, phường Nguyễn Trãi; thôn Kroong Tu, xã Kroong; thôn Kon Rờ bàng II, xã Vinh Quang; thôn Konhra Ktu, xã Chư Hreng; thôn Klâungo, xã Ia Chim; làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong; làng Kờ Ram, xã Rờ Kơi; thôn Kon Plông, xã Hiếu; thôn Kon Kon Pring, xã Đăk Long; làng Kon Bỏ, xã Đăk Tơ Lung; làng Kon Bưu, xã Tân Lập. 

Trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban công tác Mặt trận thôn, làng, tổ dân phố sẽ báo công về những kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đồi sống văn hoá ở khu dân cư trong năm 2007. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thnàh lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam./.

(Theo Nguyễn Văn Long - Báo điện tử Cà Mau)

Về đầu trang


Cà Mau:Tổ chức tuyên truyền “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, chiều ngày 05/11/2007, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức cuộc họp để bàn nội dung và hình thức phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2007). Đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBMTTQ chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Thanh Liêm trình bày Kế hoạch hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập MTDTTNVN và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2007. Theo đó, đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn với tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, ở địa phương, ở cơ sở và từng khu dân cư. Đồng thời nêu gương điển hình tiên tiến, có thành tích đóng góp trong công tác Mặt trận; trong tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào kế hoạch hoạt động – tổ chức tuyên truyền của Uỷ ban MTTQ hướng tới ngày kỷ niệm. Các cơ quan thông tin đại chúng nên dành thời lượng, thông tin tuyên truyền về các hoạt động lễ hội trong toàn tỉnh. Đặc biệt tuyên truyền kết quả hoạt động của Mặt trận trong những năm gần đây và các hoạt động để tiến tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), đi sâu ý nghĩa mục đích của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

(Theo Văn Thái- Báo điện tử Cà Mau)

Về đầu trang