Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông tri 24/05/2022

Thông tri hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025

Phụ lục Đánh giá và khen thưởng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Hướng dẫn 13/06/2022

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UBTWMTTQVN chỉ đạo Cụm thi đua UBMTTQVN các tỉnh, thành phố năm 2022

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2022

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2022

Thông tri 25/04/2022

Thông tri hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025

Phụ lục đánh giá và khen thưởng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây  dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Công văn 24/05/2022

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022

Công văn 19/05/2022

Báo cáo Kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Công văn 19/05/2022

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Hướng dẫn 16/05/2022

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2022) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn 20/04/2022

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hướng dẫn 05/04/2022

Hướng dân thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Khác 28/03/2022

Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Hướng dẫn 11/02/2022

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng dẫn 26/01/2022

Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022

Hướng dẫn 25/01/2022

Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Hướng dẫn 25/01/2022

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Hướng dẫn 25/01/2022

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022