Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo 17/03/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

  1. Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
  2. Thông báo công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  3. Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 1)
  4. Đề cương báo cáo kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (Đợt 1)
  5. Công văn tổ chức các hội nghị và báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
  6. Bảng thông kê số liệu hiệp thương lần thứ 2

Hướng dẫn

Hướng dẫn Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2021

Hướng dẫn 23/02/2021

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021

Hướng dẫn 23/02/2021

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thông báo

Thông báo Các đơn vị làm Cụm trưởng Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021

Thông báo

Thông báo Các đơn vị làm Cụm trưởng Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2021

Hướng dẫn 25/02/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Hướng dẫn số: 54/HD-MTTW-BTT, ngày 25/2/2021 về tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch COVID-19

Công văn 19/02/2021

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố về báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Biểu mẫu sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Khác 12/01/2021

Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi  trường giai đoạn 2021 - 2025

Khác 25/01/2021

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021

Hướng dẫn 26/01/2021

Hướng dẫn trọng tâm công tác Phong trào năm 2021

Khác 12/01/2021

Kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2021

Công văn

Thông tri Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công văn 25/01/2021

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn 26/01/2021

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026