Bảo Lâm (Lâm Đồng): Phát huy giá trị của hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa

(Mặt trận) -Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện tốt các hương ước, quy ước tại các khu dân cư.

Sóc Trăng: Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp “gương mẫu, trách nhiệm” hết lòng vì công tác an sinh xã hội

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Phụ nữ Tiền Hải: Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

 Người dân xã Lộc Lâm dễ dàng tiếp cận thông tin tại trụ sở xã

Qua 2 đợt giám sát chuyên đề vào tháng 6 và tháng 9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm nhận thấy, tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với nội dung quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản liên quan. Cụ thể, 128 thôn, tổ dân phố của Bảo Lâm đều đã soạn thảo xong hương ước, quy ước của khu dân cư mình, trình cơ quan có thẩm quyền và đã được UBND huyện Bảo Lâm thẩm định, phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện tại các khu dân cư. Nội dung các hương ước, quy ước tuân thủ tuyệt đối các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung vào một số vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động tự quản của thôn, tổ dân phố như: quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ, quy định trong quan hệ gia đình và xã hội, chủ trương phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự... Ngoài ra, các hương ước, quy ước còn chú trọng đến việc sửa đổi những hạn chế, lạc hậu của những hương ước, quy ước cũ; đồng thời, bổ sung những nội dung mới theo giai đoạn hoặc theo năm để phù hợp với thực tế địa phương. Công tác triển khai thực hiện hương ước, quy ước ở các khu dân cư cũng có những chuyển biến tích cực. “Qua tổng hợp và phân tích, những bản hương ước, quy ước đã ban hành trên địa bàn Bảo Lâm đều có nhiều nội dung quy định mới, tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của xã hội”, một thành viên của Đoàn Giám sát chuyên đề huyện Bảo Lâm về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản liên quan theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho hay.

Thực tế cho thấy, nhiều thôn, tổ dân phố đã sử dụng, phát huy vai trò các thiết chế xã hội của cộng đồng như thiết chế gia đình, dòng họ, thông gia, liên gia và tổ tự quản để tạo sức lan tỏa cho các hương ước, quy ước trong cộng đồng, góp phần phòng, chống các tệ nạn xã hội, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nảy sinh trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Các hương ước, quy ước còn góp phần tích cực phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh. Do vậy, qua bình xét mỗi năm, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn văn hóa tăng dần. Nhiều công trình giao thông liên thôn, liên xã hay nhà văn hóa, sân thể thao được Nhân dân đóng góp tiền, đất và ngày công xây dựng. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và việc lễ được quy định cụ thể trong tất cả các hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố. Nhờ đó, nhiều hủ tục tốn kém, phiền hà được loại bỏ, Nhân dân từng bước tiếp nhận và thực hiện những tập tục, nghi lễ tiến bộ, văn minh, làm cho việc cưới, việc tang và việc lễ thực sự lành mạnh, tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với nét đẹp truyền thống của địa phương. Các giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể cũng được bảo tồn và phát huy.

 Tuy phát huy được nhiều giá trị tích cực nhưng trong quá trình triển khai thực hiện hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm chấn chỉnh, khắc phục. Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, sức lan tỏa của các bản hương ước, quy ước còn ở mức khiêm tốn, nhiều việc làm tốt cần nhân rộng chưa được đưa vào hương ước, quy ước... Bên cạnh đó, một số vấn đề cấp bách hiện nay cũng cần được bổ sung vào các bản hương ước, quy ước như bình đẳng giới, bạo lực gia đình, chăm sóc trẻ em... Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm đề nghị, để các hương ước, quy ước bám sát yêu cầu thực tế và triển khai hiệu quả, thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Tư pháp cần có những đánh giá cụ thể, chi tiết về các nội dung hương ước, quy ước để hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lâm nên nghiên cứu mở các lớp tập huấn cho người dân và cán bộ thôn về xây dựng, triển khai thực hiện hương ước, quy ước tại khu dân cư, nhất là phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các hương ước, quy ước đến người dân.

Theo Báo Lâm Đồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản