Bình Thuận: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

(Mặt trận) - Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả một số vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân giám sát các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bắc Hà (Lào Cai): Chung tay giúp người nghèo an cư

Thừa Thiên Huế: Nhiều điểm nhấn trong công tác Mặt trận

Bàu Bàng (Bình Dương): Tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

 

Từ chủ trương đúng đắn

10 năm trước đây, khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Cùng với cả nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Bình Thuận đã tổ chức quán triệt, đồng thời cụ thể hóa, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhà đã thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng việc cụ thể hóa Quyết định số 218. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện việc công khai thông tin, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân thực hiện việc giám sát và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm, xem công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và từng bước nâng dần chất lượng, hiệu quả.

Cụ thể, trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động thực hiện góp ý định kỳ, thường xuyên, đột xuất đối với tổ chức Đảng, đảng viên một cách linh hoạt, phù hợp. Thường xuyên phản ánh, kiến nghị với ban thường vụ, thường trực cấp ủy cùng cấp về tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân định kỳ 01 lần/năm hoặc khi có vấn đề cần thiết. Đồng thời tham gia góp ý đối với đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân.

Đối với công tác xây dựng chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động thực hiện góp ý định kỳ, thường xuyên, đột xuất đối với tổ chức, cơ quan và cá nhân đảm bảo theo quy định, tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật, trong đó có những dự Luật quan trọng. Đồng thời thực hiện góp ý đối với cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên trực tế vẫn có những hạn chế như: công tác quán triệt, tuyên truyền tăng cường nhận thức, trách nhiệm và hành động trong hệ thống chính trị các cấp thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị có lúc, có nơi chưa được quan tâm thường xuyên, chưa sâu kỹ. Chất lượng, hiệu quả công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chưa đáp ứng với yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân; chủ yếu tập trung vào công tác tham mưu đối thoại, góp ý các dự thảo văn bản. Sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành trong việc tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có lúc, có nơi chưa được đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Một số hình thức góp ý chưa phát huy được hiệu quả như hòm thư góp ý, thư góp ý...; số lượng, nội dung góp ý của công dân, tổ chức đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương chưa nhiều, phần nhiều là đề nghị giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến vụ việc của công dân.

Để thực hiện tốt hơn

Trong thời gian tới, khi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng sẽ có nhiều tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của nhân dân; phát sinh nhiều vấn đề tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và lợi ích của người dân. Trong đó, đáng chú ý là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số yếu tố bất ổn; nhất là “xung đột” lợi ích sẽ dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, dễ gây ra điểm nóng; các thế lực thù địch đẩy mạnh lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta; cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, phương tiện thông tin, mạng xã hội tác động ngày càng đa dạng, đa chiều... sẽ có nhiều yếu tố (cả tiêu cực và tích cực) tác động đến việc các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Do vậy, các cấp, các ngành phải quán triệt sâu kỹ, nắm vững đầy đủ ý nghĩa, nội dung, phương pháp thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể hóa từng vấn đề, sao cho dễ tiếp cận, dễ nhớ, thuận tiện trong thực hiện. Cấp ủy các cấp phải lãnh đạo chặt chẽ và cụ thể thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện để kịp thời định hướng, chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần nâng cao năng lực, bản lĩnh, tính chủ động trong triển khai thực hiện; xây dựng, phát huy lực lượng cộng tác viên, chuyên gia giúp nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có chất lượng. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành phải thật sự cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tôn trọng và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Qua đó không ngừng nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản