Tin mới

Châu Thành: Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng nhiều mô hình tự quản ở cơ sở. Các mô hình tự quản, phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân trong tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Tân (huyện Châu Thành) và các tổ chức thành viên tổ chức hoạt động “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng” (ảnh: CTV)

Nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện không ngừng đổi mới, mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung hướng mạnh về cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát huy dân chủ; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hiệu quả các mô hình, phong trào tại địa phương.

Các mô hình tự quản được củng cố, xây dựng và phát huy, lan tỏa rộng khắp địa bàn khu dân cư. Nổi bật, mô hình Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) gắn với hoạt động “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng” mang lại hiệu quả rõ nét. Đến nay, toàn huyện có 1.055 Tổ NDTQ, trong đó có 98,5% Tổ NDTQ hoạt động đạt chất lượng từ khá trở lên. Hoạt động của các Tổ NDTQ góp phần phát huy tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của Nhân dân trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương. Trong đó có hoạt động “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng” thu hút trên 90.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư cùng tham gia...

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, để nâng cao chất lượng hoạt động, hơn 70% Tổ NDTQ trên địa bàn huyện thực hiện mô hình “Zalo kết nối người dân” nhằm trao đổi thông tin đến người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện các công trình, phần việc tại cơ sở. Hoạt động của Tổ NDTQ đã góp phần tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, giúp cho cấp ủy, chính quyền kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, mô hình Hội quán được duy trì, nhân rộng, toàn huyện hiện có 16 Hội quán với 723 thành viên; thành viên các Hội quán ngày càng nâng cao nhận thức về sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Từ năm 2019 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp các ngành chuyên môn thường xuyên tổ chức hướng dẫn nội dung, hình thức hoạt động của Hội quán, nhất là tập trung hỗ trợ tập huấn kỹ năng khai thác công nghệ thông tin, học tập các mô hình hay, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ xúc tiến thương mại... Đồng thời phát huy vai trò Hội quán tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Cùng với đó, các tổ chức thành viên trong huyện đang duy trì hiệu quả nhiều mô hình như: Tuyến đường kiểu mẫu; Vườn ươm thanh niên; Dòng sông không rác; Cà phê nông dân... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Góp phần chăm lo an sinh xã hội tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện tích cực thực hiện mô hình “Ấp xóa trắng nhà tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo”. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên vận động xây dựng hơn 320 căn nhà và sửa chữa 8 căn nhà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Đến nay, đã xóa được 60/77 khóm, ấp không còn hộ nghèo, cận nghèo có nhà tạm bợ; qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 0,91%, hộ cận nghèo còn 1,93%.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, thông qua hoạt động các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư đã phát huy vai trò chủ thể, quản trị địa phương của người dân, tính tự lực, tự quyết, tinh thần hợp tác đối với các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đồng thời cấp ủy, chính quyền có thêm kênh tuyên truyền đến Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và người dân; góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác tại địa phương.

Ngân Nguyễn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản