Tin mới

Đơn Dương (Lâm Đồng): Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Thời gian qua, Huyện ủy Đơn Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Từ đó, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, phân loại xử lý chất thải rắn góp phần cải thiện môi trường sống ngày càng bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng chăm lo cho người nghèo

Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lộ quan tâm hỗ trợ người nghèo vươn lên

MTTQ TP. Châu Đốc phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân

 Người dân Đơn Dương dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường

Huyện ủy Đơn Dương xác định, công tác bảo vệ môi trường, phân loại xử lý chất thải rắn là nhiệm vụ quan trọng; góp phần thay đổi tích cực diện mạo, cảnh quan, môi trường, đáp ứng sự phát triển bền vững và tạo nền tảng hình thành không gian sống lý tưởng cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Từ đó, Huyện ủy Đơn Dương đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò giám sát của người dân, người có uy tín, già làng, trưởng thôn trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Có nhiều nội dung trọng tâm được Huyện ủy Đơn Dương quan tâm chỉ đạo, đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt, mang tính hình thức, chỉ coi trọng phát triển kinh tế mà buông lỏng, xem nhẹ vấn đề bảo vệ môi trường. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ môi trường, phân loại xử lý chất thải rắn; nhất là trong thanh tra, kiểm tra, gắn với sự giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân để phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết, đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường, phân loại xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản; những hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ những quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong quản lý bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản, môi trường. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các Mặt trận, đoàn thể và các ngành trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Huyện ủy Đơn Dương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tại địa phương thường xuyên quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản, môi trường; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không làm tròn trách nhiệm hoặc vi phạm. Gắn trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và bình xét danh hiệu tổ chức, gia đình văn hóa hàng năm.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tại huyện Đơn Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường, phân loại xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện; cùng với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường, phân loại xử lý chất thải rắn được nâng lên. Nhiều tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng trên địa bàn huyện Đơn Dương thường xuyên duy trì vệ sinh, đảm bảo sạch đẹp. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được tăng cường. Hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý bảo vệ môi trường cũng như diện mạo, cảnh quan trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trương Văn Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đơn Dương cho biết, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và sự triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tại địa phương, công tác bảo vệ môi trường đã và đang đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đem lại những kết quả nhất định. Từ đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng và phát triển huyện nông thôn mới kiểu mẫu; nhận thức của hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản