Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025 có 116/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Mặt trận) - Giai đoạn 2021 - 2025, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh (Chương trình). Theo đó, tỉnh Kiên Giang sẽ huy động tối đa các nguồn lực cũng như các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn.

Sơn Trà (TP Đà Nẵng): Đẩy mạnh truyền thông phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa

Gò Dầu (Tây Ninh): Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Thành phố Sơn La nối dài những tuyến đường hoa

Công chào xã nông thôn mới Giục Tượng (huyện Châu Thành)

Chương trình còn trực tiếp tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dụng NTM nâng cao, NTM kiêu mẫu.

Chương trình sẽ triển khai các dự án, công trình xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc vãn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là 32.842.250 triệu đồng.

Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có thêm 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (thành phố Hà Tiên và các huyện:       Vĩnh Thuận, Kiên Lương, An Biên, Kiên Hải, An Minh); có 02 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Kiên Hải và Tân Hiệp); có thêm 37 xã NTM, trong đó có 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Lũy kế đến năm 2025, nâng tổng số toàn tỉnh có 09/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có 02/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; có 116/116 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 40/116 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 15/116 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Huyện nông thôn mới Giồng Riềng tập trung xây dựng cánh đồng mẫu lớn

Với việc tiếp tục triển khai đồng bộ 10 nội dung giải pháp sau của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ góp phần đảm bảo thực hiện thực hiện thành công các mục tiêu mà Chương trình đã đề ra như: đẩy mạnh nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; phát trỉển ngành nghề, du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Giảm nghèo bền vững; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn; Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nộng thôn; tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, thời gian tới tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của Chương trình; tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư phục vụ Chương trình xây dựng NTM; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao và sản xuất; đổi mới các hình thức tổ chức kinh tế, liên kết, hợp tác trong sản xuất kỉnh doanh, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tể tập thể; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn các cấp trong xây dựng NTM; tiếp tục phát động thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng NTM đoạn 2021 - 2025” để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách và người dân thầm gia thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM; triển khai sâu rộng và thiết thực các công trình, phần việc cụ thể. Biểu dương, khích lệ tập thể, cá nhân, tạo sự lan tỏa trong Nhân dân, cộng đồng và xã hội; Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy các cấp tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang theo hướng chuyên nghiệp, đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả Chương trình.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản