Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định đổi mới phương thức vận động nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Vinh (Xuân Trường) đổi mới phương thức vận động nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. 

MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới. Hàng năm, MTTQ các cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết, trách nhiệm với công việc; gắn bó với dân, có kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác vận động nhân dân; đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp. Với vai trò trung tâm trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ luôn phát huy dân chủ, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình xã hội, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến nhân dân và đoàn viên, hội viên trong các tổ chức thành viên của Mặt trận. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn theo phương châm “hướng về địa bàn dân cư”; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Vai trò chủ động tham mưu với cấp ủy, phương thức phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, với chính quyền được thực hiện tốt hơn. 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh Nam Định có 106/204 xã, thị trấn được công nhận NTM nâng cao. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai sâu rộng. 5 nội dung của cuộc vận động được từng khu dân cư vận dụng sáng tạo, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo” của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được nhân rộng. Với phương châm “Nhân dân là chủ thể, nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền, công sức, làm thay đổi căn bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn ngày càng tăng. Việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành phong trào, hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư. Các mô hình “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, trồng cây bóng mát, trồng hoa ven đường do cộng đồng thực hiện và quản lý được triển khai rộng khắp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và khuyến khích tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã xây dựng được 458 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 21.844ha, hình thành trên 30 mô hình mới trong liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Quỹ “Vì người nghèo” được thực hiện hiệu quả, thiết thực gắn với các chính sách an sinh xã hội. Trong 6 năm qua, tổng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thu được trên 36,9 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ này đã hỗ trợ xây mới 763 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 15,5 tỷ đồng, sửa chữa 367 nhà với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện để hộ nghèo phát triển sản xuất 329,5 triệu đồng; giúp học sinh nghèo 687 triệu đồng. Nhờ đó, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định còn đổi mới công tác vận động, tập hợp nhân dân thông qua việc duy trì tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: gặp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, sơ kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, tặng quà cho người nghèo, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết... Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh cùng chung vui, động viên nhân dân các khu dân cư. Qua đó đã tạo không khí phấn khởi, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư, giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, trong công tác vận động nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên luôn chú trọng phát huy vai trò của các điển hình tiêu biểu trong các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, chức sắc các tôn giáo, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng. Nhờ đó đã khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các cấp, các ngành phát động. Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh đã và đang triển khai đầu tư nhiều dự án mới có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân như: Khu công nghiệp Mỹ Thuận, Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, tuyến đường nối vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh, Dự án của tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng). MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng, nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu lợi dụng việc triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm để chống phá Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương./. 

Theo Báo Nam Định

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản