Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Trà Vinh quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua năm 2023

(Mặt trận) - Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời cũng đánh giá vai trò của MTTQ qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Gò Dầu (Tây Ninh): Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Thành phố Sơn La nối dài những tuyến đường hoa

Người dân thành phố Yên Bái tin dùng hàng Việt

 

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã đề ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó, xác định việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua năm 2023 gắn với thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để vừa thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, vừa góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh kêu gọi MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan có các giải pháp cụ thể để triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua: “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của các dân tộc, các tôn giáo, tích cực lao động, sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn; cùng với các cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh…

MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên quán triệt, phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời đề xuất, kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền và Mặt trận cấp trên xem xét giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh từ cộng đồng, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội; đồng thời nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận các cấp và cộng tác viên trong việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tăng cường về cơ sở; phát huy vai trò chủ trì, trung tâm trong công tác hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan trong triển khai một số hoạt động, phong trào, nhất là trên lĩnh vực an sinh xã hội. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; củng cố, nâng cao năng lực hoạt động theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 05/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của 06 đại biểu Quốc hội khóa XV và 49 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tổ chức sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua thường xuyên và giai đoạn để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các hoạt động thời gian; đồng thời biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng thời gian tới.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Triết yêu cầu UBMTTQ Việt Nam các cấp cần quán triệt, thực hiện tốt chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái tại hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023, nhất là chủ động tổ chức đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Mặt trận; bên cạnh đó, tranh thủ sự đồng hành của các tổ chức thành viên và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tham gia thực hiện các nội dung, công trình, phần việc trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội; đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xây dựng các công trình dân sinh, các hoạt động hỗ trợ địa phương, khu dân cư và người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tin rằng, với những nỗ lực trong cả hệ thống cùng sự phối hợp nhiệt tình của các tổ chức thành viên, hoạt động của MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, tạo bước đệm vững chắc tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản