Tin mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi: Tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Mặt trận) -Phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch và kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những căn nhà ấm tình đoàn kết ở xã Đức Bình

MTTQ các cấp huyện Ngọc Hiển đoàn kết xây nông thôn mới

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Phan Đình Thắng cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An (giữa) tặng quà cho người dân huyện Minh Long, nhân dịp tết Quý Mão 2023. Ảnh: T.L

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2020 - 2023. Qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, phòng ngừa, lên án, tố giác các loại tội phạm. Phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, cùng các tổ chức thành viên đã huy động các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình an sinh xã hội; làm mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương... cho hộ nghèo, với số tiền hàng chục tỷ đồng. Từ đó góp phần củng cố niềm tin của dân với Đảng, chính quyền. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo MTTQ Việt Nam các cấp không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, thông qua những hình thức khác nhau như viết tin, bài, chia sẻ thông tin tích cực, tuyên truyền cho nhân dân nhận diện những thông tin có nội dung xấu, độc. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, phát động; phát huy hiệu quả tuyên truyền trên Trang thông tin MTTQ Việt Nam tỉnh và mạng xã hội... Qua đó kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở, đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên gặp gỡ, xây dựng và phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, tôn giáo để vận động và tạo sự thống nhất trong nhận thức, ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và vận động nhân dân phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò là “tai mắt” của nhân dân, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch.

Bá Sơn – Báo Quảng Ngãi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản