Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

(Mặt trận) -Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tỉnh Bến Tre hưởng ứng đợt thi đua (TĐ) bằng việc đăng ký các công trình, phần việc, phong trào, nội dung, hoạt động cụ thể góp phần hoàn thành thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2023, 2024 gắn với phong trào TĐ “Đồng khởi mới”.

Cách làm sáng tạo ở thành phố Đồng Hới

An cư cho người nghèo

Lý Nhân chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 Hàng năm vận động kinh phí tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán.

Công tác xóa nhà ở tạm

Đợt TĐ được tổ chức thực hiện từ tháng 8-2023 đến tháng 2-2025, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 8-2023 đến hết tháng 4-2024). Giai đoạn 2 (từ tháng 5 đến tháng 8-2024). Giai đoạn 3 (từ tháng 9-2024 đến 2-2025). Phát động TĐ chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung lưu ý: Thời gian phát động TĐ từ tháng 9-2023 đến tháng 2-2025. MTTQ Việt Nam các cấp ra sức TĐ lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trên cơ sở đó, MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố sẽ cụ thể hóa từng nội dung TĐ, xác định công trình, phần việc cụ thể. Trong đó, tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để vận động nhân dân sáng tạo tích cực thực hiện các phong trào TĐ yêu nước, các cuộc vận động, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với chỉ tiêu nghị quyết cấp ủy cấp mình.

Thực hiện tốt sáng tạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong phát động TĐ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên sâu sát cơ sở nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc, kiến nghị.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào TĐ yêu nước, các cuộc vận động, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác xóa nhà ở tạm cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là công trình TĐ cấp tỉnh chào mừng Đại hội MTTQ các cấp hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, các phong trào TĐ do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì. Quan tâm thực hiện tốt phong trào TĐ “Đồng khởi mới” với phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”. Tiếp tục tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Quan tâm tuyên truyền phát triển kinh tế, kinh tế tập thể trong nhân dân, nhất là Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phối hợp tổ chức tốt đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 6-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, rà soát lại quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với HĐND, UBND, các sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức thành viên. MTTQ Việt Nam các cấp đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội gắn với khu dân cư. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào TĐ yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

162 công trình, với kinh phí trên 52 tỷ đồng

Tại lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đăng ký thực hiện với 162 công trình, kinh phí trên 52 tỷ đồng. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: Mỏ Cày Nam sẽ phát động TĐ chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp với 18 công trình, phần việc cụ thể. Trong đó có 1 công trình cấp huyện, 17 công trình cấp xã. Công trình cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động cán bộ trong hệ thống Mặt trận ủng hộ xây dựng 1 căn nhà tình thương cho cán bộ Mặt trận ấp khó khăn; vận động 200 phần quà cho hộ gia đình khó khăn (mỗi phần trên 500 ngàn đồng); vận động hỗ trợ xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn, kinh phí 75 triệu đồng. Đối với MTTQ các xã sẽ thực hiện công trình, phần việc chào mừng đại hội theo từng xã. Huyện tập trung phát động TĐ từ ngày 1-10-2023 đến hết tháng 1-2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Võ Tấn Trung cho rằng: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre và 14 xã, phường của thành phố quyết tâm phát động triển khai thực hiện hoàn thành ít nhất 20 công trình, phần việc, với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống Mặt trận, trong đoàn viên, hội viên và nhân dân các nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về TĐ yêu nước, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện hiệu quả các nội dung TĐ “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào TĐ “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, qua đó phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bằng các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể.

Đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp cả chiều rộng và chiều sâu; nhất là tuyên truyền thông tin đối ngoại, về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; tuyên truyền, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay nhằm góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tăng cường TĐ thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam đề ra trong năm 2023 và 2024, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc; phát huy mọi tiềm năng, nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức, đồng lòng cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và năm 2024, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh nhà.

Công trình cấp tỉnh sẽ vận động xây dựng 2.200 căn nhà, trong đó nhà tình nghĩa 200 căn, nhà đại đoàn kết 2.000 căn. Năm 2023: xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa và 700 căn nhà đại đoàn kết; năm 2024: xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa và 700 căn nhà đại đoàn kết; năm 2025: xây dựng 60 căn nhà tình nghĩa và 600 căn nhà đại đoàn kết. Công trình xây dựng mô hình “Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Tổ chức các hoạt động “Tết vì người nghèo” vận động kinh phí tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán, phấn đấu 100% gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất 1 phần quà tết với tổng số khoảng 30 ngàn phần quà/năm.

P. T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản