Tin mới

MTTQ Đơn Dương thực hiện tốt Kết luận 01 của Bộ Chính trị

(Mặt trận) -Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu, biểu dương các gương điển hình học tập và làm theo Bác được huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chú trọng triển khai, qua đó tạo sức lan tỏa trong đời sống

Ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, cuộc vận động góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh địa phương. Hoạt động tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, qua đó có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thời gian qua, tại Đơn Dương, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đề cao chức trách, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Lãnh đạo chủ chốt Mặt trận các cấp luôn thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; sâu sát thực tiễn, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Nêu gương trong xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức đảm bảo cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp. 

Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước; lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ; phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu gương tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, kế hoạch hoạt động năm. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hằng năm của mỗi cá nhân, đơn vị...

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản