Tin mới

MTTQ huyện Thạch Thành phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức thành viên đã luôn chú trọng vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

MTTQ xã Phú An xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Lâm Thao phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

 Người dân thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Ủy ban MTTQ xã tổ chức.

Để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, MTTQ từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa các loại hình hoạt động. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các đoàn thể phát động, Nhân dân ngày càng gắn bó với mặt trận, tham gia các hoạt động của mặt trận tích cực hơn, từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, ý thức trách nhiệm công dân, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư được khơi dậy...

Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ các cấp huyện Thạch Thành đã chủ động phối hợp với UBND, các đoàn thể cùng cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện và lồng ghép các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các phong trào thi đua của các đoàn thể, từ đó mang lại những hiệu quả thiết thực phục vụ cho đời sống xã hội ngay tại địa bàn khu dân cư. MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện tích cực tham gia tuyên truyền các nội dung tiêu chí mới trong xây dựng NTM; vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025... Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục chủ trì phát huy vai trò tự quản và tiếp tục duy trì các mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm, tự quản về vệ sinh môi trường, khu dân cư tự quản về an ninh trật tự; tổ chức ra mắt mới 7 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm. Kết quả, đến nay, toàn huyện có 9/23 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã được công nhận đạt xã NTM nâng cao; có 113/170 thôn đạt chuẩn tiêu chí NTM, trong đó có 6 thôn được công nhận đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, MTTQ huyện Thạch Thành đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục; bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Cùng với đó, MTTQ các cấp phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, thông qua phong trào, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho Huyện ủy và phối hợp với UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia và hình thành các tổ hợp tác, HTX, liên kết giữa các tổ hợp tác, HTX với nông dân và doanh nghiệp; hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm có tính cạnh tranh cao; tích cực cải tạo vườn tạp; tích tụ, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại,...

Thực hiện chương trình an sinh xã hội, trong những năm qua, MTTQ huyện Thạch Thành đã tổ chức vận động toàn dân chung tay đóng góp nguồn lực giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được MTTQ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Kết quả, triển khai vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo năm 2022 đạt 1,5 tỷ đồng; vận động, tiếp nhận, phân bổ trao gần 10.000 suất quà, trị giá gần 3,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo...

Đồng chí Nguyễn Minh Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ huyện Thạch Thành tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ huyện và cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện hàng năm; phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng huyện Thạch Thành ngày càng đổi mới, phát triển.

Minh Hiếu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản