Tin mới

MTTQ tỉnh Quảng Bình: Dấu ấn giữa nhiệm kỳ

(Mặt trận) -Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu đề ra theo giai đoạn. Đây là tiền đề quan trọng để Mặt trận các cấp tiếp tục thể hiện, phát huy chức năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Ninh Thuận: Ấm áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ủy ban MTTQ thị trấn Đông Hưng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng phường Mỹ Phước giàu đẹp, văn minh

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch bàn giao, đưa vào sử dụng công trình nước sạch tại bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã cụ thể hóa, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sáng tạo, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với phương châm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần khơi dậy và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh. Mặt trận các cấp đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách...

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 975 nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội khác trị giá trên 190 tỷ đồng.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình quan tâm chỉ đạo triển khai sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Triển khai thực hiện đề án về xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) và đô thị văn minh kiểu mẫu (ĐTVMKM), đến nay, 8 mô hình điểm cấp tỉnh đã được nhân rộng lên 155 mô hình NTMKM, ĐTVMKM tại cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận các cấp cũng đã nỗ lực đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được tập trung đẩy mạnh, đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao ngày càng cao; chú trọng giám sát, phản biện đối với các vấn đề bức thiết, nổi lên liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Từ đó, tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, tạo sự đồng thuận, ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Đồng thời, tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đến nay, tổ chức bộ máy Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn bảo đảm theo quy định. Đội ngũ cán bộ Mặt trận được chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo, có năng lực, luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gắn bó với phong trào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa thành 6 chỉ tiêu. Qua gần 3 năm thực hiện, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra theo giai đoạn. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, phấn đấu vươn lên, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Mặt trận các cấp trong tỉnh. Mặt trận các cấp trong tỉnh đang tập trung nghiên cứu những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn công tác trong nửa nhiệm kỳ qua để tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu còn vướng mắc, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác và phong trào của Mặt trận trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ”.

3 năm qua, Mặt trận cấp huyện đã tổ chức 8 hội nghị phản biện xã hội và cấp xã 33 hội nghị. Qua đó, đã tổng hợp được 1.145 ý kiến phản biện và xây dựng văn bản phản biện xã hội gửi đến các cơ quan liên quan và cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản. Thông qua thực hiện phản biện xã hội, Mặt trận đã góp phần bảo đảm tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo H.C - Báo Quảng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản