Mỹ Lộc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông huy động sức dân để chăm lo cho dân

Châu Thành chăm lo đời sống người dân

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

 Xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) rà soát danh sách đối tượng thụ hưởng và thực hiện việc chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Quán triệt Kết luận số 62 ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, huyện Mỹ Lộc thường xuyên chỉ đạo, củng cố, kiện toàn Ủy ban MTTQ các cấp, các Ban công tác Mặt trận cơ sở. Hoạt động của MTTQ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường hiệp thương dân chủ, thể hiện vai trò liên minh, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận và đặc thù, thế mạnh của các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong thực hiện. Hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện luôn hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm hình thức, hành chính hóa. Bên cạnh đó, nhận thức rõ tầm quan trọng công tác cán bộ đối với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động phối hợp, tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm, tăng cường công tác cán bộ cho Mặt trận. Đến nay, đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ đều đạt tiêu chuẩn theo quy định, cấp huyện đồng chí chủ tịch tham gia Ban thường vụ, 11/11 chủ tịch MTTQ xã, thị trấn tham gia cấp ủy viên. MTTQ các cấp còn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận theo quy định; thường xuyên hướng dẫn, đổi mới phong cách cán bộ Mặt trận theo hướng trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng vận động nhân dân. Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên phát động, đã thu được nhiều kết quả; nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được các mô hình thực tiễn; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” được MTTQ huyện phát động, chủ trì, hiệp thương với các tổ chức thành viên triển khai theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, MTTQ các cấp trong huyện chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư đăng ký xây dựng KDC văn hóa, KDC 5 không; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11) gắn với tổng kết cuộc vận động và phong trào “5 không”; biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu đạt tiêu chuẩn văn hóa, lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu KDC văn hóa. Bên cạnh đó, MTTQ huyện phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề cho cán bộ MTTQ xã, thị trấn nhằm triển khai thực hiện nội dung của cuộc vận động như chương trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM… Qua đó đã góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã vận động nhân dân thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, vùng chuyên canh; hiến đất, hiến công trình, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng kết cấu hạ tầng; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”... Phát  huy truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân được trên 1 tỷ đồng nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo”; kết hợp với nguồn quỹ cấp trên hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa và xây mới trên 30 nhà Đại đoàn kết, trao tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo vào dịp Tết Nguyên đán; phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ ủng hộ đồng bào thiên tai... Thông qua các hoạt động này đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, động viên hộ nghèo nỗ lực, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy vai trò quan trọng trong giám sát việc rà soát đối tượng thụ hưởng, chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15 ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 25-5-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt đối với 4 nhóm đối tượng trên địa bàn huyện Mỹ Lộc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng bảo trợ xã hội 2.733 người; người có công và thân nhân người có công với cách mạng 1.131 người; người thuộc diện hộ nghèo 315 người; người thuộc diện hộ cận nghèo 1.473 người. Cuối tháng 5 vừa qua, các xã, thị trấn đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng trên. Ngoài ra, 4 nhóm đối tượng khác thuộc diện được hỗ trợ huyện đang tích cực tập trung rà soát, lập danh sách, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện việc chi trả hỗ trợ người dân trong thời gian sớm nhất.

Từ việc đổi mới phương thức hoạt động, hàng năm, MTTQ huyện luôn là đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, có trên 90% MTTQ xã, thị trấn; trên 85% Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2017, Uỷ ban MTTQ huyện được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2015, 2016, 2018 được UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Hồng Lam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản