Quảng Trị: Triển khai phong trào 'Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau'

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2022 - 2026.

Hoàng Su Phì chung tay chăm lo cho người nghèo

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở huyện Yên Sơn

Huyện cù lao Phú Tân chăm lo đời sống người nghèo

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phấn đấu, đến cuối năm 2026, xây mới 3.152 nhà ở cho hộ nghèo, toàn tỉnh cơ bản không còn gia đình hộ nghèo sống ở nhà tạm bợ.

Theo đó, kế hoạch nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”; tổ chức hiệu quả phong trào “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với người nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2022 - 2026.

Phong trào là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức thành viên gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phong trào hướng đến góp phần cùng cấp ủy và hệ thống chính trị địa phương xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp xã; trọng tâm là thực hiện hiệu quả các tiêu chí số 9, 10, 11, 12, 13, 18.6, 19.2; phấn đấu đến năm 2025, thực hiện hoàn thành tiêu chí 9.1 (xóa nhà tạm) ở 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Qua phong trào, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo.

Để thực hiện hiệu quả phong trào này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác định, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tham gia tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; huy động nguồn lực xã hội đóng góp quỹ “Vì người nghèo”; chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể, tổ chức tham gia tích cực, hiệu quả phong trào.

Về tổ chức thực hiện phong trào, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho ban Phong trào, ban Tổ chức - Tuyên giáo và Văn phòng.

Đồng thời, đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, báo cáo kết quả thực hiện phong trào về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vào ngày 30/11 hằng năm.

N.V

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản