Tin mới

TP. Bạc Liêu: Thi đua chung sức Vì người nghèo

(Mặt trận) -Với quyết tâm giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo, TP. Bạc Liêu đã phát động phong trào thi đua “Chung sức Vì người nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau” (gọi tắt là Phong trào).

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những ngôi nhà thắm tình đoàn kết ở tỉnh Bắc Kạn

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Công tác giảm nghèo được Đảng bộ và Nhân dân TP. Bạc Liêu xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Làm tốt công tác này chính là góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân… Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố xác định cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, khơi dậy và phát huy sự chung sức của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là khuyến khích sự chủ động, phát huy nội lực của địa phương, cơ sở, cộng đồng và từng người dân trong thực hiện chủ trương, chính sách về giảm nghèo.

 Các ban, ngành, đoàn thể tặng nhu yếu phẩm cho hộ nghèo ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu).

Để ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, UBND TP. Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào. Mục đích của Phong trào nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, phát huy nội lực tự vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Phong trào được phát động thực hiện từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2023.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

UBND TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các ngành, địa phương phải xem việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Bên cạnh đó, Phong trào được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo, cũng như biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Để hoàn thành các mục tiêu quan trọng này, UBND TP. Bạc Liêu chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào. Tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo; thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo; cán bộ làm công tác giảm nghèo thi đua tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, thi đua đồng hành cùng người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài thành phố, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

Cụ thể như, các phường, xã và khóm, ấp cần bám sát nội dung phong trào thi đua, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình mà đề ra giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả; bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa phương còn gặp khó khăn, nhằm hướng tới giảm dần hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tăng hộ khá, giàu. Gắn Phong trào với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Vì người nghèo”…

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phường, xã vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khóm, ấp, cộng đồng thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp và hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn thành phố; tuyên truyền các hộ gia đình thi đua chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững…

Nhằm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Chung sức vì người nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau”, TP. Bạc Liêu sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua. Tổ chức sơ, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua…

Theo đó, TP. Bạc Liêu phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn thành phố không còn hộ nghèo theo tiêu chí (năm 2022 phấn đấu giảm 100 hộ nghèo; năm 2023 giảm 145 hộ; năm 2024 giảm còn 50 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội). Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân toàn thành phố giảm còn dưới 1% (năm 2022 giảm 300 hộ cận nghèo; năm 2023 giảm 300 hộ; năm 2024 giảm 200 hộ; năm 2025, trên địa bàn thành phố còn 176 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ dưới 1%). Phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo, cận nghèo tăng lên ổn định, đảm bảo thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…

Theo Báo Bạc Liêu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản