Tin mới

Vai trò Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân

(Mặt trận) -Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cuộc vận động, phong trào do MTTQ và các địa phương phát động. 

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Nông thôn mới xã Hải Phương (Hải Hậu).

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nam Định đã phổ biến, quán triệt tới cán bộ, hội viên, đoàn viên, tổ chức thực hiện các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, giám sát việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hàng năm, MTTQ các cấp và các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng triển khai chương trình phối hợp đánh giá sự hài lòng của tổ chức, người dân về dịch vụ hành chính công của các cấp chính quyền; phát huy vai trò giám sát trong việc xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp, việc hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” đảm bảo đúng đối tượng, mục đích. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua hoạt động của ban công tác Mặt trận, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 226 ban thanh tra nhân dân, 3.344 tổ hòa giải ở cơ sở, 222 ban giám sát đầu tư cộng đồng, hoạt động nền nếp, có hiệu quả. Các ban công tác Mặt trận đã tổ chức cho nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở các khu dân cư đảm bảo tinh thần công khai, dân chủ; phối hợp với chính quyền giải quyết kiến nghị, thắc mắc của nhân dân, hạn chế được những tiêu cực, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương; tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giám sát xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của địa phương. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, tham gia góp ý xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, đề xuất với cấp trên, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tại các xã, phường, thị trấn, những nội dung được công khai, nhân dân tham gia ý kiến, quyết định, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tạo được sự đồng thuận, góp phần chung sức phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh trật tự của địa phương. Nổi bật như trong cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh, nhân dân được bàn bạc, quyết định trực tiếp chủ trương, mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng mà nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật. MTTQ tỉnh còn phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, thành phố đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận huyện, xã NTM, qua đó nâng cao đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, đồng thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Hầu hết các hộ dân khi được hỏi ý kiến đều hài lòng với kết quả xây dựng xã NTM nâng cao tại địa phương, khẳng định chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được đầu tư nâng cấp, công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện thường xuyên… 

Nhờ thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả. Các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, sản xuất; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ và các cấp, các ngành phát động; trong đó đã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Đến ngày 30-11-2021, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ trên 43,8 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống xã hội nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, động viên, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”./.

 L.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản